Page 1

ก ก


กก  กก  – ก  – ก  – กก 

ก ก – – ก

ก ก ก – ก – !ก "


#$ กก  % !ก&ก %/&% ((ก )กก* ก +(* ก ก! #! ก #!( !(ก ( ก 


ก )ก  ! )ก !* ,! )ก !* ,!กกก (% ,-


*ภ Luis R. Gomez : Mejia David B. Balkin &Robert L. Cardy: ภ(ภภL-&% ! ! &% M ! L( ) ()- NO

#Pภ(ภภ*ภ(ภ% +  ภ)%#Q  )-!-% ) ((  O & %&% ! M  NO #Pภภ- -ภ ภภR, %


Lภ(L ภ L*&% : Q! ภ!-#M : Compensation/Salary : Intrinsic Rewards : Organization Image : Supervisory Style : Organization Values


Lภ(L ภ L* ภ : ภ*&% !#M : Educational Background : Work Experiences : Personal Characteristics


 %ก ก

ก(ก (L ก

 % ก กก   ก&-ก ก(L ก

-ก 

-ก ก

 ก! ก

 !กกก (L !-ก


-ก(L ก -ก ก

-ก ก – !ก ก+ ,-#ก`- #Pก ก+ ก#ก` ( - #Pก – &#((*ก

– *% !

ก )- ก+% กL ! #! %* aก %& M# M ก, %- % ก! ก ก !)- ก

! -Q%-%

– *% ! * aก  (  ก(( ก- !+ก ก ก


 ก! (L กกก !ก+b &% – กQ% – ก%+b

 ก! ก ก – c( – ก!,- ก, – กQ ก ,# ก d % ก Q  ก ((


 ก! (L กกก    

!กก  !กก(L ! ก#$L( !กก(L ก !กก(L ! %) !ก-(( ) R) !กก ( !กก&% กM`Oก !กกก) )--


 ก! (L กกก ก! กก% #P e  ก! + ก%L ก`Oกก-( L ก ก! + กN e) ก ก 


*% ! - *% !* ก! (L กก *% ! – %-!+ก

 ก ! – !+ก ก ! , % !

*% ! – e # -Q%- – * aก – #Pก*-* - ก ( ก 


#$a ภ!ภ(ภ(L ภ ภ(L ภ #Pภ ! -Q%- gh%&% ! ))-&% ( 


 1

 4

 2

 3

 5


 1

 4

 2

 5

 3

 6


1

5

2

6

3

4

7

8


*ก ก : #Pก(ก )  กกกL-&% กก -(L ! 

ก ()-)-ก!L )ML# กR  % ก ( ก(ก กO-ก()-ก(ก( ก L % " +  ก*%ก L( ) d * #P #ก( a!-)- R*ก ก R. Wayne Mondy & Robert M. Noe


 a*ก ก ก กQ-%ก) , %-L) ก กQ-%(L ! ก ( ก กQ-- % ก, % !*Oe! L*ก


! ก ก(L ก M*&% – Liก`Oก – #(ก – Q#$aa

(L ก*&% – ก-ก – M-" – - – ) )  – & – ก ก ก d – +%)


! ภ ภ(L ภ Competency – Core Competency – Managerial Competency – Functional Competency


กก ก Mก ก ( a*! - - กก ก#j( ) (! #P#ก)# ! - -, % eกก !  *! #j( ) ก !# ก*) *! k)ก!  ก ก #l ((%!* Qก! # ( #!ก% (ก (ก #!#! ก *Oe, % M, % ก ก,-#( R ก %Qก!O )- #lก-ก M กL -MO + ก! L -#( R%, L Q Q- e ก!Mก!,- g$% ,- #P)!ก L-, L Mก!%,-#( R ,- % L-, กQก!,-#j( )) L-,ก (Qก - e


 ก!   !Q%ก ก / /

# + Q%(( ( # + ,-Q%(( (


ก ก-ก – )(( ก – )(# ) – `Oก Competency – )! M

-ก – ก ก) – ก# &% 


#$aก ก(L ก L) /กQ%((L#M )cก ก ,- กe # * ก) )# ก ก(L ก * กก#j( )


ก( -)(


-)( -)( ก -)( # #+Q ก eก&


ก( -% 

#P *ก ก ก ก ( Lกก! ก!ก (ก- -%%ก- ก e+ )+ % )(ก  ก%(ก* ก


 a*ก( -)( a)-&ก% a)- ก a)-# ` : `cก :  : ก 


L L-*ก( -%  ก *%&- ก ( L)%L -% % กO & ก%! !*Oe

#Pc (ก-%Q%#+Qก * e -    !-%&ก%


#$ !)%ภภ -)(  Internal Equity ภ*-* ภ(ภExternal Competitiveness ภ#j( )*&ภ% Employee Contributions


ภภ  1. ภภ (Equal Pay for Equal Work) 2. *ภ+,*-.ภภ/ 0,1.2345+0ภ 56 (Wage and Salary Survey)


ภภ  3. 0=1>,?ภ=* @.50/**A>ภ (Competency-based Pay) 4. 0=1>,1ภ?ภJ4 0KAK0LMN?O/3=+?ภ 1.2+,ภ4+ภP*


# Qa e c ก!ก (ก( -)( # * ก )% ก (&ก% % -)() + d -% *Oe&-ก ( )!&ก%, % )%&%&ก% ก ก )% !ก-)cก Q!+ ,#


# Qa e c ก!ก (ก( -)( -)(% #P!)%#ก(ก ( -%

  ก #P!&ก%)%ก ก!ก()-* aก ก* &ก% กก ) -)(!, % (ก ()%!กcก ก ก# !M&ก)% ก( -)()%Mก%,*#lก #$a % -)(! ก *Oe, %


*ก( -)( ก ก# - ก -)( ก( -%  ก- -)(& +( ก% M L% ก- -)(-# ` -)(&%(


ก# -

#Pก% - *)- + )- e !! # -) ก#$ ก #$ -!ก *Oe


ก กL- ก กL-!! - ก% !ก %&-กL- !ก  *Oe ! !ก# - 


กn! ก!*%ก (ก( -)( #กn-Q Q( aa ) L% .`. 2541 Q( aa )#ก  .`. 2533


ก( ก ก


 กก #+Q)( ก  ก-#+Q ก- & ก-ก)( )%ก ก-#  ก-ก# ก-ก(L* aก  ก-(# ก- ก ก- L) 


+ % ก + %* )- ก ก eก&* ก


 ก*ก-#+Q)( - ก* e ก -&# -&#  กก-กL-&ก% -&#ก L-


ก(+ % ก ก )ML# กL ก(+ ก ก!--ก) ก! ก (+ ก ก ก%%&ก%( ก  ก% #Oก


ภ )%L (ภ  ภ

TBC = ST+OH+PC+PP+Misc TBC = Total Benefits Cost )%L e *#+Q)(! ภ %!*Oe ST = Staff Time * %%!Q +ภ! %%!Q% ( ภ ภ( #+Q & % )  ) #+Q)( #PQ + OH = Over Head -Q%- ( e!Q% y   e L#ภ " ! #P PC = Process Cost )%L! ภ *Oeภ(ภ #+Q)( e +#ภ PP = Plan of Program +#ภ NO -Q%- (+#ภ! *Oe + c -Q%-! ภ *Oeภภ%&%(ภMisc = Miscellaneous -Q%- " , %ภ- -Q%-!% L )-"

Q- L ##z  ภ- ภ#h ภ ภ`Oภ)-


#+Q)((( L- Flexible Benefits Packages ภ   `cภ *%,% %ภ + %! # !%&ภ%, % (ภ)( )%ภ! !ภ- 

#Pภ #{ +ภ%&ภ%M ภ#+Q)("

d) , %


 กก-#+Q)((( L- &ก%Lก )%, % ( ก* e ec &ก%M กก ก –  ก ec! ( Lก ก( –  ก! ก, %


 ภ! #+Q)((( L- The The The

Core Cafeteria Buffet Plan Alternative Dinners Plan


The Core Cafeteria +ภ!N e#+Q)( ) )ภL-

 #+Q )( " ภ#ภ )ภ

 L ภ- 1 #   )  ภ! ( L#+Q)( ภ-!, % (&-


The Buffet Plan

#ภQ!)

-Q%- ภ

- ภ! &a ! 

 L ภ-


The Buffet Plan

#ภQ!)

-Q%- ภ

- ภ! &a ! 

 L ภ-

 !#+Q)(* e) !%)% %


Alternative Dinners Plan

4 3

5

2

6 1

)--)%!#+Q)(* e ))ภn #P) - %


#$aL# * ก L -Q%-ก( &*Oe &ก%)%Q% กกก-)  ก ก)%# (#L !ก(#+Q)(


 ,*ก #+Q)((( L- !กก L* e)*&ก%!! *%!e !กก %&ก% ก- #+Q!)% !! ก (,-)% !! ก!, % ( #+Q!,-)% !! ก% 25 -! ก%

#P*&ก%

  ก O% #!#,-, % ก #!# L% #!#, %)- !ก

#!#M - e !ก %M%Q%,- %M #P !ก) ! กLกe#z

hr-Slide2  

กกกก กกกก – – – – กก กกกกกก – – กก – – กก – – กกกก – – กFกF – – กก กกกก FFกกFFFFกกFF//FFกFFก กกกกกก FกFก กก กกFกกกFก กFกF กFกF กกกFFFกกกFFF...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you