Page 1

udviklingsstrategi 2012

FORSLAG

Forestil dig et moderne dansk Toscana ...

1


udviklingsstrategi 2012

Indhold 2

Indledning

2

Visionen

4

Kommunens udfordringer

5

De 6 strategiske indsatsområder

6

Børn, unge og uddannelse

10

Sundhed er livsglæde

14

Attraktive byer og landsbyer

18

Kultur, fritid og friluftsliv

22

Klima og energi

26

Vækst i erhverv og turisme

30

Udviklingsstrategien som styringsværktøj

32

Planstrategi 2012

34

Nye veje til velfærd

35

Målet nås gennem 9 tværgående projekter

1


Indledning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at kommunen skal have en ny udviklingsstrategi, som afløser strategien fra 2008. Der er fortsat et stort behov for at sætte fokus på udviklingstiltag, der kan sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune hele tiden forbedrer kvaliteterne ved at

leve og arbejde i kommunen. Udviklingen omfatter både nye tiltag og nye måder at gøre det gamle på. Visionen fra 2008 er stadig aktuel og fastholdes som ledestjerne for de kommende fire års indsats i perioden 2012-15. Udviklingsstrategien favner både kommunen som egn, som leverandør af serviceydelser og som arbejdsplads for knap 4.500 mennesker. Udviklingsstrategien rummer kommunens bud på indsatser og handlinger, der kan gøre Faaborg-Midtfyn Kommune mere attraktiv for borgere og virksomheder. Indsatsen i de kommende år fokuseres på seks indsatområder. Flere af dem er en fortsættelse af tidligere års indsatser. Det nye er især, at indsatsen for fremme af erhverv indgår i udviklingsstrategien.

Bagerst er omtalt, hvordan vi arbejder med at udvikle nye måder at gøre tingene på. Målet er at opretholde serviceydelser af høj kvalitet i en tid, hvor de økonomiske midler bliver færre. Strategien skal sikre, at vi konstant udvikler os selv og vores løsninger, så vi altid leverer den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Udviklingsstrategien gør en forskel Vi har haft utrolig gavn af udviklingsstrategien fra 2008. Der er mange beviser for, at den har været med til at skabe en positiv udvikling. Det gælder også, selvom mange af udviklingsprojekterne har en lang tidshorisont, hvor resultaterne først for alvor slår igennem efter en årrække. Mere end 60 projekter er sat i gang i kølvan-

VISIONEN Forestil dig et moderne dansk Toscana ...

2


det på strategien fra 2008 med megen positiv omtale til følge. Strategien har gjort det muligt at tiltrække betydelige eksterne midler til udvikling i kommunen. Det er således med 60 mio. kommunale kroner lykkedes at tiltrække ekstern finansiering på omkring 120 mio. kr., til en række forskellige projekter, der fremmer bosætningskvaliteterne i kommunen. Succesen med at tiltrække ekstern finansiering skyldes, at vi med udviklingsstrategien har demonstreret vilje til retning, handling og parathed til egenfinansiering. Udviklingsstrategien har samtidig skabt nye servicetilbud og øget kvaliteten af tilbud i lokalsamfundet. Under de enkelte indsatsområder er en del af tiltagene de sidste tre år beskrevet. Som det fremgår, er der også igangsat mange erhvervsfremmetiltag.

Sammen når vi længere I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en geografisk beliggenhed, der betyder, at udvikling ikke kommer af sig selv. Derfor er det afgørende, at vi har et særligt fokus på udvikling, ellers vil vi tabe terræn i forhold til vores omverden. Den første udviklingsstrategi gav et solidt udgangspunkt for at skabe udvikling: De visionære tanker i vores udviklingsstrategi har åbnet døren til bidrag fra eksterne parter, men også den lokale opbakning fra borgere, foreningsliv, erhverv og andre har været en afgørende forudsætning for succes. Hvis vi i fremtiden skal fastholde vores styrker og udvikle en endnu mere attraktiv kommune, vil der også i fremtiden være brug for både de eksterne midler og det store engagement fra lokale kræfter og ildsjæle.

Jeres holdning skal med Dette forslag til Udviklingsstrategi 2012 er i offentlig høring frem til den 15. august 2011. I forbindelse med høringsfasen afholder vi borgermøde den 15. juni. Under udarbejdelsen af de seks indsatsområder har vi allerede modtaget mange faglige input, som er bragt ind i arbejdet med udviklingsstrategien. Vi er glade for den interesse, der har været for arbejdet med indsatsområderne - og opfordrer til, at endnu flere vil deltage med bemærkninger til det samlede forslag for Udviklingsstrategi 2012. God arbejdslyst. På Kommunalbestyrelsens vegne Hans Jørgensen, borgmester

Faaborg-Midtfyn Kommune har med det unikke øhav, den rige natur og den omfattende kulturarv noget ganske særligt at byde på. Vi tror på, at vi kan blive Danmarks svar på Toscana. En egn, der er kendt for sit landskab og friluftsliv, sin kunst, kultur og arkitektur og ikke mindst sin madkultur. En egn, der summer af moderne familier. Vi skal tilbyde et liv i to tempi. En tilværelse, hvor travl karriere og total afkobling kan gå op i en højere enhed. Som i Toscana skal man i FaaborgMidtfyn Kommune kunne leve livet midt i det smukkeste landskab og tæt på alle de tilbud, der hører til en moderne tilværelse. Vi skal udnytte, at verden er blevet mindre i forhold til at skabe og tiltrække nytænkende virksomheder og udfordrende arbejdspladser, som yderligere kan fremme mulig-hederne for at leve det moderne liv. Der er meget, der skal gøres for at give liv til visionen om et moderne dansk Toscana. Vi skal udvikle natur, kultur og fritidstilbud, der passer til moderne livsformer og fremtidens børnefamilier. Vi skal sætte fokus på børnene og skabe institutioner med høj kvalitet og masser af kreativ energi. Vi skal udnytte øhavet og de unikke landskaber, og vi skal udvikle tilgængeligheden til de forskellige friluftsaktiviteter i øhavet og landskaberne. Områdets spirende og gode fødevarekultur skal vi styrke yderligere. De større byer skal gøre en arkitektonisk og kunstnerisk forskel, og vi skal understøtte udviklingen af virksomheder i videns- og oplevelsesøkonomien. Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en dynamisk og nyskabende arbejdsplads, der formår at imødekomme krav fra den moderne medarbejder. Vi skal være en kommune, der forstår betydningen af kommunikation, og vi skal gøre digitaliseringen til en aktiv medspiller i vores hverdag, der styrker nærheden til borgerne og de ansatte imellem.

3


Kommunens udfordringer I forbindelse med den nye Udviklingsstrategi er der lavet en ”MUST” analyse (muligheder, udfordringer, styrker og trusler). Analysen viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune i de kommende år står over for en række betydelige udfordringer i forhold til at skabe vækst og bosætning. Mange af disse udfordringer er blevet skærpet som følge af finanskrisen, der har sat en helt ny økonomisk dagsorden. Det er vigtigt, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt de bedste og hurtigste til at forstå og tilpasse os den økonomiske udvikling. Kun sådan kan vi sikre os de bedste muligheder for at bevare et godt og tidssvarende velfærdsniveau.

Konkurrencen om bosætning er stigende Befolkningstallet for Faaborg-Midtfyn Kommune er efter en stigning gennem en årrække nu svagt faldende. Der er en naturlig fraflytning af unge ved studiestart, mens det er lykkedes at tiltrække lidt flere i aldersgruppen 25-40 år, selvom denne aldersgruppe samlet set er lille. Denne udvikling ser ud til at fortsætte og derfor skal vi arbejde meget fokuseret på at tiltrække endnu flere i den yngre aldersgrupper. Befolkningsudviklingen er generelt stagneret i vores region. Væksten sker først og fremmest omkring de to største byer i Danmark. Konkurrencen og vilkårene for vækst er blevet hårdere, og det mærkes især i de mindre byer i kommunen. Det er bydende nødvendigt, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune er på forkant med denne udvikling. Vi skal handle aktivt for at tiltrække nye borgere ved at imødekomme deres krav og ønsker til et moderne og indholdsrigt liv med mulighed for både karriere og familie. Vi skal kunne tilbyde et liv i en sund hverdag med aktive fritidstilbud i smukke omgivelser og med klima- og energirigtige løsninger, som fremtidens borgere vil lægge stor vægt på.

Højere indkomster til regionen Gennemsnitsindkomsten i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger stadig væsentligt under landsgennemsnittet og under de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Der tegner sig dog det mønster, at nye bosættere, visse steder i kommunen, har en højere indkomst end fra-

4

flytterne. For at kommunen i fremtiden får et bedre indtægtsgrundlag, skal denne udvikling styrkes ved at fremme evnen til at tiltrække nye borgere, der bidrager positivt til velfærden. Vi vil dog fortsat være afhængige af en øget vækst i Odense og den østlige del af Trekants-området. En klar profil for kommunens forskellige egne i forhold de målgrupper, vi gerne vil tiltrække, bliver stadig vigtigere i årene fremover.

Gang i erhvervsudviklingen Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke helt så mange arbejdspladser som de kommuner, vi gerne vil sammenligne os med. Dertil kommer, at mange job forsvinder i disse år. I alle fynske kommuner er udviklingen gået i retningen af færre erhvervsaktive. Samtidig koncentreres virksomheder og arbejdspladser i stigende grad omkring de større byer. Der sker en ændring i erhvervene fra traditionel industri til videnehverv, og der forventes en stigning i antallet af beskæftigede med videregående uddannelser. Der skal i de kommende år et stærkt fokus på at understøtte en omstilling i traditionelle erhverv og tiltrække nye typer virksomheder i fremtidens vækstbrancher.

De fremtidige generationer Den moderne familie lægger vægt på, at børnene får en god opvækst og rige udviklingsmuligheder. Faaborg-Midtfyn Kommune vil på kreativ og positiv vis fremme børn og unges muligheder for at have en sund livsstil og få en inspirerende uddannelse, så de kan matche fremtidens udfordringer. Andelen af unge, som får en gymnasial uddannelse og videreuddanner sig, skal øges markant. Det er en afgørende udfordring at få uddannet mange flere af vores unge til at være kompetente medspillere i det moderne erhvervsliv.

Lokale forskelle er vores styrke Vores forskellige egne og byer rummer forskellige styrker og udviklingspotentialer. Mod nord er der fremragende tilgængelighed til transport og dermed arbejdspladser. Det har appel til nyetablerede børnefamilier. Mod syd er natur og friluftskvaliteterne samt kulturarven det største potentiale for udvikling. Forskellene skal udnyttes i forhold til at tiltrække vækst, blandt andet gennem investeringer i udvikling.


6

DE strategiske INDSATSOMRÅDER De seks strategiske indsatsområder er beskrevet hver for sig. Der er dog betydelige sammenhænge mellem dem, og mange forslag til handlinger understøtter flere indsatser og er netop foreslået af den grund. Tværfaglig tænkning er således central i hele udviklingsstrategien. Fx er der mange projekter, der både understøtter attraktive byer og landsbyer, sundhedstiltag og fritidstilbud, som samtidig styrker børn og unges vilkår.

Børn, unge og uddannelse

Kultur, fritid og friluftsliv

Det er helt afgørende for Faaborg-Midtfyn Kommune at tiltrække nye borgere. I den sammenhæng spiller gode børneinstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter en vigtig rolle. Mulighederne for at give børnene en god opvækst betyder rigtig meget for, hvor man som familie vælger at bosætte sig. Derfor skal der i de kommende år særligt fokus på at udvikle kommunens tilbud til børn og unge. Kvalitet og kreativitet skal være i højsædet, og der skal være plads til eksperimenter. Overgangen fra skole til ungdomsuddannelse skal styrkes, og der skal arbejdes målrettet for, at alle børn i kommunen får en uddannelse, der ruster dem til fremtiden. Faaborg-Midtfyn Kommune skal på alle måder være et fantastisk sted at vokse op.

Øhavet, bakkerne, skovene og velfungerende byer med levende miljøer er ideelle rammer for at udvikle et rigt kultur- og fritidsliv. Med disse kvaliteter og en rig kulturarv har Faaborg-Midtfyn Kommune helt unikke rammer for at satse på udvikling af kultur- og fritidslivet. Kommunens mange tilbud skal udvikles med øje for fremtidens krav om kvalitet, mangfoldighed og fleksibilitet. Det blomstrende foreningsliv skal støttes og udvikles i tæt samarbejde med foreningerne. Der skal skabes mere tidssvarende rammer om kulturen og den aktive fritid. De indlysende styrker inden for fx billedkunst og film skal understøttes yderligere på samme måde som de helt særlige muligheder for friluftsaktiviteter på land og vand.

Sundhed er livsglæde

Klima og energi

Høj livskvalitet er for de fleste forbundet med at være sund og rask og i god fysisk form. Et stærk fokus på sundhed er derfor naturligt i en kommune, der vil understøtte det gode liv. Alle borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have let adgang til et sundt liv, og sundhed skal være en vigtig del af kommunens brand. Der skal fokus på sundhedsfremme i alle aspekter af kommunens arbejde, og der skal arbejdes tværgående og innovativt med sundhedsløsninger, der hænger sammen i hverdagen og skaber livskvalitet for den enkelte.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil over de kommende år bringe sig i front inden for bæredygtige løsninger. Omstillingen fra fossile brændstoffer til bæredygtige energiformer kræver både planlægning og konkrete handlinger her og nu. Begge dele skal indgå i den kommende klimaog energiplan, der også skal byde på utraditionelle løsninger og invitere til nye typer samarbejde med erhvervslivet og forsyningsselskaberne. Samtidig skal der satses målrettet på energirenovering af bygninger og på at skabe grønne lokale job, både i byggeriet og inden for klimarelaterede teknologier. Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune er helt uafhængig af kul, olie og naturgas i 2050.

Attraktive byer og landsbyer

Vækst i erhverv og turisme

Faaborg, Ringe og Årslev skal være vores dynamoer og tegne kommunens profil. Byerne skal udvikles, så de imødekommer borgernes forventninger til en lidt større bys tilbud til både børn, unge og voksne. Samtidig skal de mange mindre byer, landsbyer og landområder udvikles i retning af endnu mere attraktive lokalsamfund med stærke fællesskaber og righoldige fritidstilbud. Der skal fokus på kvaliteten i bymiljøerne med byfornyelse, arkitekturpolitik og bedre adgang til naturen. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde med de lokale kræfter, som er de altafgørende ”lokomotiver” for udviklingen af fremtidens attraktive byer og landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Et stærkt erhvervsliv og en stærk turisme er vigtig for velfærden i Faaborg-Midtfyn Kommune. En satsning på uddannelse og bedre rammer for innovation og iværksætteri skal være med til at bane vejen for fremtidens job. For at opnå global gennemslagskraft og synlighed, er det nødvendigt at samarbejde regionalt. I hele Region Syddanmark og herunder også på Fyn satses der hårdt på at udnytte fremtidens vækstmuligheder i brancher som velfærdsteknologi, energi og miljø, design og oplevelsesøkonomi. Virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en del af disse tiltag. Nye ideer og nye stærke samarbejder skal fremmes ved at understøtte integrationen af lokale virksomheder i regionale branchenetværk. 5


Børn, unge og uddannelse Faaborg-Midtfyn Kommune skal være et godt sted at vokse op. Institutioner og skoler skal være af højeste kvalitet, og kommunens børn og unge skal have alle muligheder for at udfolde deres potentialer. Alle børn og unge skal forlade kommunens institutioner og skoler med mod på livet og med lyst til at lære mere.

Børnefamilier i fokus

Den videnskabende kommune

Det er af afgørende betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune at tiltrække nye borgere. Antallet af yngre familier og børn i kommunen falder mere end det er tilfældet på landsplan. Samtidig er der hård konkurrence blandt kommunerne om at tiltrække børnefamilier. Derfor skal vi i Faaborg-Midtfyn Kommune være særligt opmærksomme på familiernes behov for tilbud og rammer, der gør kommunen til et attraktivt sted at bo.

Overskriften for det fremadrettede arbejde er, at der skal arbejdes ”videnskabende”. Det betyder, at børn og unge skal have den viden, der er nødvendig for at give dem gode muligheder senere i livet. Det indebærer også, at de voksne skal have større viden om, hvordan børn og unge lærer bedst, og hvilke metoder, der rent faktisk virker.

Over de kommende år skal der særligt fokus på at udvikle tilbud til børn og unge med høj kvalitet og plads til kreativitet. Børn og unge skal vokse op med muligheder og tilbud, der matcher fremtidens udfordringer. Særlig vigtig i den forbindelse er målsætningen om, at alle unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en uddannelse.

Med afsæt i den videnskabende tilgang skal institutioner og skoler udvikles til at være endnu mere kreative, omstillingsparate og nytænkende. Institutioner og skoler skal være forberedte på løbende at omsætte ny viden til praksis, og være præget af nysgerrighed i forhold til nye metoder og nye måder at tænke på. De bedste ideer og initiativer skal foldes ud og gøres til styrkesider i alle institutioner og skoler.

Overalt på børne- og ungeområdet skal der arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb, lederuddannelse og systematisk opfølgning på resultater. Der bliver iværksat flere konkrete tiltag i arbejdet med at højne kvaliteten af dagtilbuds- og skoleområdet, bl.a. sættes der massivt ind for at styrke overgangen fra skole til ungdomsuddannelse.

Der skal bygges videre på nogle af de enestående resultater, som Faaborg-Midtfyn Kommune har opnået inden for bl.a. science samt film og medier. Desuden sættes der målrettet ind omkring sproglig udvikling, som danner fundamentet for både læsning, skrivning og demokratiske færdigheder, og dermed er grundlæggende for de unges videre livsforløb. Elementer fra de andre indsatsområder i Udviklingsstrategi 2012 påvirker børne- og ungeområdet, da mange af indsatserne er relevante og understøtter visionen for dagtilbud, skoler og tilbud til de unge, herunder især sundhedsfremme, kulturstrategi, FilmFyn og energirigtig adfærd.

6


FORSLAG TIL NYE HANDLINGER 2012-15 Høj kvalitet i institution og skole

Indsatsen sætter ind i forhold til at skabe udviklende læringsmiljøer i institutioner og skoler, som giver børn og unge lyst til at lære mere. Det skal blandt andet ske i et styrket samarbejde med virksomheder, universiteter, professionsskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre videnskabende og innovative institutioner. Der skal desuden arbejdes med at udvikle og synliggøre profilinstitutioner og skoler, som tør gå nye veje. Det kan fx være økologiske børnehaver, internationale skoler, hvor sproget er engelsk, værdibaserede skoler med nye vinkler på afbureaukratisering og effektivisering, og skoler, der arbejder med arbejdskraftbesparende teknologier. Der skal arbejdes nyskabende og fremtidsorienteret inden for sprogområdet, fx engelsk fra børnehaveklassen og dansk med fokus på læsning, læseforståelse og læseglæde hos alle børn og unge.

Gode overgange Fra dagtilbud til skole

Indsatsen har fokus på barnets overgang fra dagtilbud til skole. Målet er at opbygge en optimal og tryg overgang for både børn og forældre, og dermed medvirke til en smidig og sammenhængende skolestart. Konkrete initiativer er bl.a. rullende skolestart, mentorordninger for yngre børn og øget samarbejde mellem daginstitutioner og skoler.

Fra skole til ungdomsuddannelse

Indsatsen vil også kvalificere overgangen fra skole til de forskellige ungdomsuddannelser. Det kan fx gøres ved hjælp af udvidede brobygningsforløb, mentorordninger, håndværkercamps og et større fokus på faglig læsning på de ældste klassetrin.

Politiker for en dag

Science for alle

Film og medier

Indsatsen ”Politiker for en dag” skal skabe interesse for lokalpolitik hos de unge. Indsatsen involverer unge, embedsfolk og politikere. Indsatsen skal samtidig være med til skabe lydhørhed for de unges bud på, hvordan udviklingsstrategiens indsatsområde om Børn, unge og uddannelse styrkes.

Indsatsen skal gøre Faaborg-Midtfyn Kommune endnu mere kendt for de gode initiativer inden for områderne science og matematik. Arbejdet med at udvikle matematik og naturfag i børnehøjde skal fortsættes, ligesom undervisningen i naturfag i skolerne skal styrkes yderligere gennem et øget samarbejde med gymnasierne. Der skal desuden udvikles nye undervisningsforløb, der understøtter initiativer som Sciencecup, Saft til hjernesvampen, Science Camp og X-citers.

Indsatsen sætter fokus på børns brug af medier som fjernsyn, film, mobil og internettet. Børn og unge producerer egne film og lærer dermed at forholde sig både skabende og kritisk til det levende billede. Indsatsen understøtter desuden skolernes fokus på at inddrage film og medier i den daglige undervisning, og der afholdes en årlig filmfestival. Formålet med indsatsen er, at børn og unge får et indtryk af egne potentialer og dermed bliver motiveret til det videre uddannelsesforløb.

7


8


Initiativer igangsat 2008-11

Ungdomshuse og klubmiljøer

Det er vigtigt, at de unge oplever samvær med voksne, der som positive og dynamiske rollemodeller kan rådgive dem i forhold til de spørgsmål, udfordringer og problemstillinger, der optræder i et ungdomsliv. Derfor har kommunen med stor succes startet to ungdomsklubber, en i Ringe og en i Årslev. I foråret 2011 havde klubben i Ringe 122 medlemmer og klubben i Årslev 96. De tal forventes at stige.

Høj kvalitet i undervisningen Film og medier

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået et ry på landsplan for fremragende filmundervisning. Bl.a. vandt Tingagerskolen danmarksmesterskabet for bedste tekniske film i 2010. Der afholdes hvert år en filmfestival for 8. klasserne, som elever og det pædagogiske personale oplever som en stor succes. Sidst deltog over 400 elever. Der er indkøbt filmudstyr, som har medvirket til øget undervisning i film og medier.

Science-kommune

Strategien har gjort Faaborg-Midtfyn Kommune til en af Danmarks førende science-kommuner og undervisningsministeren har fremhævet Faaborg-Midtfyn Kommune som mønsterkommune på området. Aktiviteterne omfatter efteruddannelse, events, udviklingsprojekter på skoler og samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier. Alle aktiviteter er udførligt beskrevet på: www.sciencelab.dk Eksempler: • X-citers, talentudvikling i 7. klasse • Naturvidenskabsfestivalen på Midtfyns og Faaborg Gymnasium i samarbejde med folkeskolerne • Forskningens døgn • Udvikling af samarbejde/undervisning mellem skoler og erhvervsliv på naturfaglige præmisser • ”Leg dig klogere” kursus for naturfagslærere • Udvikling af undervisningsforløb mellem gymnasier og folkeskolerne

Uddannelse af linjefagslærer Der er uddannet 16 lærere inden for adfærd, kontakt og trivsel (AKT-vejledere), 25 læsevejledere og 7 uddannede i specialpædagogik. Kommunen har nu mindst én AKT-vejleder på hver skole, hvor de spiller en væsentlig rolle i at sikre, at skolerne bedre kan inkludere eleverne og skabe ro i klassen.

Station Next

Byrums-musical

Lederudvikling i skolen

Gennem det innovative arbejde med uddannelse i film og medier, er Faaborg-Midtfyns ”Station Next” blevet et kendt fritidstilbud, som har vundet udmærkelser i flere filmkonkurrencer. Ifølge Faaborg Gymnasium har projektet medvirket til et øget antal elever. VUC filmdimension er i markant vækst, og overgangen til ungdomsuddannelserne er i stigning, en effekt som projektet bidrager til.

Den interaktive event strakte sig over en uge i november 2010 og var en stor succes. Det lykkedes bl.a. at få de lidt ældre unge gjort interesserede i at spille teater, hvilket var en vigtig målsætning. Udover at være et indslag i kulturlivet, der bidrog til Faaborgs kulturelle image, var arrangementet også med til at sætte nye rammer for samarbejdet mellem forskellige grupper, foreninger og institutioner.

Efteruddannelsen af skolernes ledelse er godt i gang. Kommunen har i de foregående år bl.a. uddannet mange ledere på PD-niveau (pædagogisk diplomuddannelse). Efteruddannelsen, som er en fortløbende proces, hvor der hele tiden er ledere i uddannelse, skal være med til at profilere Faaborg-Midtfyn Kommune.

9


Sundhed er livsglæde Høj livskvalitet er for de fleste forbundet med at være sund og rask og i god fysisk form. Et stærkt fokus på sundhed er derfor naturligt i en kommune, der vil understøtte det gode liv. Strategien er at forebygge sygdom med tilbud, som gør det let og naturligt at træffe de sunde valg i hverdagen.

Sundhed for alle Langt de fleste ressourcer i sundhedssektoren går til at helbrede sygdomme, og størstedelen af den forebyggende indsats rettes naturligt mod særligt udsatte grupper. Sådan må det være. Men alle borgere skal have let adgang til et sundt liv, og netop den lette og naturlige adgang til de sunde valg skal være med til at gøre det attraktivt at være borger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er de næste mange år ikke udsigt til en stigning i kommunens økonomiske råderum, hvilket kun gør en indsats på det sundhedsfremmende område mere aktuel. Ved at styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats kan udgifterne til behandling holdes nede samtidig med, at borgernes livskvalitet hæves. Ambitionsniveauet er højt. Kommunens fokus på sundhed - ikke mindst i forhold til børn og unge - skal være et stærkt brand for Faaborg-Midtfyn Kommune. Det sunde valg skal gøres til det sjove valg. Det gælder overalt, hvor mennesker mødes, om det så er på arbejdspladserne, i institutionerne eller i fritiden. De brede tiltag, der gør de sunde valg tilgængelige for alle, skal suppleres med en særlig prioriteret indsats over for udsatte grupper, der har brug for særlig støtte.

Sundhed på tværs Faaborg-Midtfyn Kommune vil være på forkant med nye sundhedstiltag - også gerne de mere eksperimenterende - og være med til at sætte dagsordenen for sundhedsfremme i Danmark. Sundhed skal fremmes på tværs af sektorer. Det Mobile Sundhedscenter har de seneste fire år dannet en vigtig ramme om sundhedsfremmende initiativer over for mange målgrupper. Den

10

indsats skal fortsættes de kommende år. Der skal stadig være fokus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion), men det er i de seneste år blevet tydeligt, at der også er behov for tiltag, der styrker de psykologiske og mentale dimensioner af et sundt liv. Vi har en stor udfordring med at sikre, at borgere oplever et godt koordineret forløb, når de ved sygdom kommer i kontakt med forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det tværgående samarbejde skal styrkes. Sundhed hos børn og unge er et særligt aktuelt aspekt, for det er i barndommen, at grundstenen til de livslange vaner lægges. Sundhedsstrategien skal derfor støtte op om projektet ”Aktiv ungekultur”, der omtales under Kultur, fritid og friluftsliv. De igangsatte tiltag med at indføre sund kost i idrætshallerne, og de nye sports- og motionsevents, der appellerer til nye grupper af borgere, skal forstærkes de kommende år. Det offentlige kan ikke løfte de store opgaver med sundhedsfremme alene. I fremtiden bliver en kombination af den frivillige indsats i sociale foreninger, i virksomheder, i folkeoplysende foreninger og fra private professionelle stadig mere afgørende. Der er brug for åben dialog om og nytænkning af, hvordan civilsamfundet kan løfte flere opgaver på sundhedsområdet. FaaborgMidtfyn Kommune vil gerne medvirke til nye og utraditionelle samarbejdsprojekter der øget sundheden og trivslen i stedet.

Sundhedsfremme er også erhvervsfremme Stigende fokus på sundhed kan også danne grundlag for nye lokale erhverv. Det gælder fx inden for områder som motion, idræt, friluftsliv og velvære, hvor der hele tiden udvikles nye aktivitetstilbud med stor efterspørgsel i stedet.


FORSLAG TIL NYE HANDLINGER 2012-15 Sundhed for alle Det Mobile Sundhedscenter

Det Mobile Sundhedscenter skal fortsat danne ramme om nye eksperimenterende tiltag. Mental sundhed kan blive et nyt fokusområde som supplement til de mange KRAM-aktiviteter.

Nye motionstilbud til nye målgrupper

Der lanceres en række nye tiltag, der rettes mod grupper med særlige behov og udfordringer i forhold til at blive integreret i et aktivt fritidsliv. Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv.

Sund kost i idrætshaller

Forsøgsprojekter er igangsat i et par fritidscentre. Det sunde valg skal i de kommende år udbredes til alle faciliteter.

Sundhed på tværs Sammenhængende patientforløb

Sundhedsvæsenet er komplekst, og man kan i et sygdomsforløb komme i berøring med mange forskellige dele af systemet. Kommunen vil bidrage til at skabe langt bedre koordinering af behandlingsforløb både internt i kommunen og i forhold til andre involverede, hvad enten det er sygehuset, praktiserende læger eller andre.

Aktivering af civilsamfundet i sundhedsfremme

Virksomheder, lokalsamfund, frivillige sociale foreninger og idrætsforeninger er helt afgørende for at fremme sundheden blandt borgerne. Kommunen ønsker at indgå i utraditionelle partnerskaber om nye tilbud og aktiviteter, der kan gøre det vedkommende og sjovt at arbejde med sundhedsfremme og styrke den personlige motivation til at leve et sundt liv.

Sund by netværket

Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i et netværk af kommuner, som ønsker at sætte nye standarder for sundhedsfremme og inspirere til nye udviklingstiltag.

Den børnevenlige kommune

Den børnevenlige kommune er et sundhedsnetværk mellem alle kommunens skoler, University College Lillebælt og Det Mobile Sundhedscenter. Målet er et øget fokus på sundhedsfremme i skolerne ved at involvere forældre og efteruddanne lærere. En pulje er afsat til konkrete projekter.

11


12


Initiativer igangsat 2008-11

Det mobile sundhedscenter

Centeret når bredt ud med tilbud, der sætter fokus på sundhed og KRAM i institutioner og på virksomheder mv. Mange kampagner er blevet finansieret med støtte fra stat og fonde. En del af resultaterne har vakt national opmærksomhed. Aktiviteterne skal fortsætte de kommende år.

Telemedicinsk center

Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt de kommuner, som vil gå med i et regionalt projekt om et telemedicinsk center. Projektet har også et erhvervspotentiale inden for velfærdsteknologi.

Breddeidrætskommune 2010-11

Fremme af specialproduktioner for kvalitetsfødevarer

Projektet udvikler bl.a. nye aktive tilbud til unge. Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv.

Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme.

13


Attraktive byer og landsbyer De attraktive byer og landsbyer er et af Faaborg-Midtfyn Kommunes stærkeste kort i forhold til at skabe udvikling i kommunen. Fællesskabet, lokale tilbud og kvaliteten i omgivelserne er afgørende for at tiltrække nye borger til kommunen. Vi vil i de kommende år have fokus på at udvikle byernes og landsbyernes kvaliteter, så de matcher fremtidens behov.

De større byer er afgørende for udvikling

Bymiljøer i landsbyerne

Faaborg, Ringe og Årslev er centrale byer for kommunens udvikling og attraktivitet. Byernes tilbud er vigtige for alle kommunens borgere, og især Ringe og Faaborg skal kunne imødekomme borgernes forventninger til en lidt større bys tilbud til både børn, unge og voksne. De tre byer er udfordret i konkurrencen fra større byer, og hvis de rammes af en negativ spiral, vil det ramme hele kommunen hårdt. Derfor har kommunen prioriteret at lave masterog udviklingsplaner for Faaborg, Ringe og Årslev, der klarlægger de enkelte byers udviklingsmuligheder. De kommende år handler i høj grad om at følge op på disse planer.

Landsbyerne tilbyder andre kvaliteter end de større byer, og det er afgørende for landsbyernes udvikling, at man oplever en særlig kvalitet i de nære omgivelser. Derfor skal der fortsat være fokus på at styrke kvaliteten i bymiljøerne med en lang række tiltag såsom byfornyelse, en arkitekturpolitik, bevaring af kulturarv og bedre muligheder for adgang til naturen. Udviklingen i landsbyerne kan også handle om kvalitativ vækst i form af nedrivning af de dårligste huse og istandsættelse af den øvrige bygningsmasse.

Levende lokalsamfund med stærke profiler

En væsentlig del af landsbyernes styrke ligger i fællesskabet. Det giver fordele i forhold til at udvikle en lokal service, som byerne ikke kan matche. Det kan fx handle om åbne biblioteker og adgang til haller, gymnastiksale, fitnesslokaler mv., selv når der ikke er personale. Der ligger et stort potentiale i at bringe de lokale kræfter sammen, gerne på tværs af foreninger, lokalråd, lokale erhverv og evt. på tværs af landsbyer. Kommunen vil gennem forskellige tiltag søge at understøtte sådanne samarbejder.

Mange mindre byer, landsbyer og landområder er attraktive lokalsamfund, hvor der er gode muligheder for at bosætte sig med righoldige fritidstilbud inden for kort afstand. Det er et stort aktiv for kommunen, at mange af vores landsbyer har aktive foreninger og lokalråd, der gør et stort stykke arbejde for at fremme fællesskabet og livet i landsbyerne. Samtidig er lokalsamfundene udfordret af en centralisering af både private erhverv og offentlige servicefunktioner, og flere steder præges af manglende tilflytning. Det er derfor nødvendigt at udvikle tilbud og miljøer i landsbyerne, der fremtidssikrer det gode liv i lokalsamfundene. Kommunen vil med forskellige tiltag søge at understøtte lokalområdernes udvikling.

14

Aktiviteter og stærke mødesteder

Erhvervsudvikling i landsbyerne Nærheden til naturen og til billige bygninger giver landsbyerne særlige muligheder for iværksætteri. Mikrovirksomheder udvikles for at sikre en person eller en husstand en levevej eller en supplerende indtægt. Kommunen vil fremover udvikle initiativer, der kan understøtte udviklingen af iværksætteri og mikrovirksomheder i landsbyerne. Energibesparelser og omlægning af forsyningskilder kan blive afgørende for at fastholde en økonomisk realistisk bosætning i de mindre lokalsamfund.


FORSLAG TIL NYE HANDLINGER 2012-15 De største byer Stationsområdet i Faaborg

Nyt liv til Torvet og retsbygningen

Grøn forbindelse mellem sund og fjord

Faaborg Byskole

Busholdepladsen omdannes i 2011-12. Stationsbygningen udbydes til nye publikumsrettede erhverv og arealerne bagved udvikles. Retsmuseet skal udvikles som attraktion i forlængelse af, at turistkontoret flyttes dertil. Dette skal være med til at styrke handlen og livet i Faaborg centrum. Den grønne forbindelse skal i de kommende år planlægges, så den skaber en rekreativ forbindelse mellem Sundet og Faaborg Fjord. Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv.

Sygehuse i Faaborg og Ringe

I samarbejde med Region Syddanmark igangsættes en analyse af mulige fremtidige anvendelser af sygehusene i Faaborg og Ringe, som kan bidrage til byernes udvikling. Faaborg Sygehus skal prioriteres højest, da det lukker først.

Stationsområdet i Ringe

Området ved Ringe Station og den gamle jernstøberigrund skal udvikles, hvilket vil indebære et markant løft af byens infrastruktur og give byen en ny og moderne bydel, der skal supplere og integreres tæt med bymidten.

Nye attraktive boligområder

Som opfølgning på de tre byplaner skal der arbejdes med udvikling af bredere boligtilbud til nye relevante målgrupper i Faaborg Øst, Ringe og Årslev Syd.

Centerområde i Årslev

I henhold til helhedsplanen for Årslev igangsættes arbejdet med at udvikle en ny type bymidte, der kan skabe et mere attraktivt og levende centrum i byen.

15


FORSLAG TIL NYE HANDLINGER 2012-15 Attraktive bymiljøer Arkitekturpolitik

Byfornyelse

Der udarbejdes en arkitekturpolitik, som skal inspirere til kvalitet og æstetik inden for byggeri, planlægning og bydesign. Der investeres i byfornyelse af byområder. Ryslinge er i gang. Kværndrup gennemgår byfornyelse i 2012-2015. Målet er at fortsætte i flere byer.

Moderne mødesteder og lokale netværk

Dialog og initiativer, der fremmer gode aktivitets- og mødesteder i lokalsamfundene, skal understøttes. Tiltag til samarbejder på tværs af foreninger, lokalråd eller på tværs af landsbyer bør understøttes. Se også under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv.

Øget tilgængelighed til byernes omgivelser

Støtte til tiltag, der kan styrke tilgængeligheden til naturværdier, kulturmiljøer o.lign., der ligger i landsbyernes nærhed.

Markedsføring af lokalsamfundene

I samarbejde med Fynsland igangsættes et markedsføringsprojekt for kommunens lokalsamfund med fokus på digitale medier.

Erhverv og turisme i landsbyerne Bevaring og aktivering af kulturarv Gode miljøer for mikrovirksomheder

16

Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme samt Planstrategi 2012. Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme.


Initiativer igangsat 2008-11

Indsatsområder Faaborg i udvikling Masterplan Faaborg

Masterplanen er et vigtigt grundlag for at få skabt en klar retning for byens fremtidige udvikling og investeringer.

Nyt kultur-, biblioteks- og kreativt erhvervshus ved Helios

Der arbejdes videre med mulighederne for at realisere et kultur-, biblioteks- og erhvervshus til erstatning for det nuværende Heliosteater, der er meget nedslidt. Projektet er centralt i realiseringen af Masterplan Faaborg. Projektet skal ses i samspil med renoveringen af Byskolen.

Nyt Havnebad og ”blåt støttepunkt” i Faaborg Bymidte

Havnebadet etableres i 2012 - forhåbentlig tillige med faciliteter til en række nye søsportsforeninger. Projektet skal være med til at fremme Faaborgs attraktivitet for bosætning og turisme.

Udvikling af Faaborg Havn

Udviklingen af Faaborg Havn omfatter udvidelsen af lystbådehavnen, ny erhvervsmole for bl.a. krydstogtskibe, renoveringer af kajanlæg mv. Projekterne skal være med til at udvide aktiviteter og styrke Faaborg.

Spændende og attraktive by- og lokalsamfund Masterplan Ringe og Helhedsplan Årslev

Udviklingsplaner for lokalsamfund

Planerne udgør grundlaget for at få skabt en klar retning og fælles kurs for byernes fremtidige udvikling og investeringer. Planerne er lavet af lokalrådene med støtte fra kommunen. De danner grundlag for lokalsamfundenes ønsker til udviklingen i netop deres område. Der er skabt udviklingsplaner for: Allested-Vejle, Brobyværk, Faldsled-Svanninge-Millinge, Gestelev-Heden-Vantinge, Hillerslev, Horne, Korinth, Krarup-Espe, Kværndrup, Nr. Broby, Rolfsted-Ferritslev, Ryslinge, V. Hæsinge og Gislev.

Moderniseringer af lokale fritidscentre, kulturhuse mv.

Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv.

Nye friluftstilbud

Se under indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv.

Styrkelse af udendørs fritidsfaciliteter

Indsatspulje til nedrivning, oprydning og renovering

Forbedringerne af faciliteter ved: • Søllinge Boldklub • Kunstgræsbane i Svanninge • Korinth Bypark • Legeplads i Nr. Broby Der er i øjeblikket gang i ca. 75 projekter, der forbedrer det fysiske miljø i lokalsamfund og det åbne land.

17


Kultur, fritid og friluftsliv Øhavet, bakkerne, skovene og velfungerende byer med levende miljøer er ideelle rammer for at udvikle et rigt kultur- og fritidsliv. Kommunen har særlige potentialer på disse felter og det skal udnyttes. De mange tilbud skal udvikles med øje for fremtidens krav om kvalitet, mangfoldighed og fleksibilitet. Det er vejen til at fastholde og tiltrække nye borgere og turister.

Modernisering og omstilling af idrætstilbud Der sker i disse år store forandringer i, hvad der efterspørges af idrætstilbud. Stadig flere søger individuelle og fleksible fritidsaktiviteter som fx fitness, individuel dans og løb. Det stærke foreningsliv, der kendetegner Faaborg-Midtfyn Kommune, udfordres på deres traditionelle tilbud, men der er samtidig stor efterspørgsel efter fællesskaber i og uden for foreningerne. Over de kommende år skal kommunes stærke og mange facetterede udbud af kultur- og fritidsaktiviteter udvikles i tæt samarbejde med foreninger, professionelle og andre aktører. Fritidsstrategien fra 2008 skabte retningen for en lang række udviklingstiltag. Kommunen er blevet Breddeidrætskommune og nomineret til årets idrætskommune i 2010. Flere idrætshaller er ved at blive moderniseret, ombygget og har åbnet for nye tilbud og brugere. De aktive har taget bolden op, og mange yder et stort arbejde. Deres enorme indsats er også fremover helt afgørende.

Kulturtilbuddene skal udvikles Også på kulturområdet sker der store ændringer i udbud og vaner med krav om øget mangfoldighed og kvalitet. Det gælder både, hvor borgeren selv er aktiv og i rollen som tilskuer. En ny kulturstrategi skal sætte kursen for de kommende års indsats. Kommunen har nogle indlysende styrker, som skal fastholdes og udvikles yderligere. Det gælder fx musikskolen, billedkunsten og filmområdet, hvor filmproduktion på Sydfyn har stor succes og har skabt omfattende opmærksomhed omkring Fyn som filmdestination.

18

En af de store udfordringer er at tilbyde tidssvarende faciliteter og rammer for kulturlivet. Det gælder ikke mindst i Faaborg og Ringe. I mange mindre bysamfund bliver der behov for at samle kræfterne om levedygtige mødesteder, hvor et aktivt kultur- og fritidsliv kan udfoldes.

Nye friluftsoplevelser i natur- og kulturlandskabet I forlængelse af friluftsstrategien fra 2008 er der igangsat flere tiltag for at udvikle friluftslivet i Faaborg-Midtfyns natur- og kulturlandskaber. Men der er stadig et stort potentiale for udvikling af friluftslivet, bl.a. for at etablere forbindelser ude i landskaberne og i at udvikle nye aktiviteter på vandet. Også kulturarven i landskabet er det værd at værne om og formidle langt mere aktivt. Det kan skabe nye oplevelsestilbud for turister og samtidig skabe lokal glæde og stolthed. En nationalpark på Sydfyn kan danne en stærk ramme om udvikling og markedsføring af kulturarven, friluftslivet og landskaberne.

Nye erhvervsmuligheder Friluftsliv, idræts- og kulturtilbud er generelt i vækst i Danmark. Udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes særlige potentialer kan derfor skabe nye erhvervsmuligheder. Udbygningen af en god infrastruktur for kajakliv, mountainbike, cykling, løb, ridning og vandring skaber også afsæt for nye kommercielle aktiviteter som overnatningstilbud, spisesteder, afsætning af lokale fødevarer mm. Markedsføring af områdets herlighedsværdier og muligheder vil være nødvendig. I den forbindelse er det oplagt at satse på nye friluftsevents, der tiltrækker mange aldersgrupper.


FORSLAG TIL NYE HANDLINGER 2012-15 Modernisering og omstilling af fritidstilbud Aktiv ungekultur

Projektet er startet som led i Breddeidrætskommune 2010-11. Det fortsættes med henblik på at udvikle nye, attraktive tilbud, der kan fastholde flere i et aktivt fritidsliv. Fra primært at omfatte idrætstilbud skal projektet udbredes til også at omfatte kultur- og friluftstilbud. Parkour, geocahing, e-games, kampsport mv. kan være eksempler på nye tilbud.

Kvalitetstilbud til nye målgrupper

I samarbejde med haller og foreninger skal de eksisterende tilbud udvikles. Aktørerne skal rustes til at møde nye målgruppers ønsker og krav. Herunder skal der særlig fokus på tidssvarende tilbud til børn og unge samt seniorer. Familieidræt og nye typer dans kan være eksempler.

Modernisering af fritidscentrene i hovedbyerne

Målet er at understøtte nye - og mere specielle - tilbud og tiltrække nye målgrupper. Det sker også for at gøre centrene mere økonomisk (selv)bærende gennem øget aktivitet.

Lokale aktivitets- og mødesteder

De decentrale fritids- og kulturcentre skal styrkes gennem prioritering, modernisering og stærkere lokale samarbejder på tværs af foreninger og lokalsamfund. Også her er et delmål at skabe mere økonomisk bæredygtige enheder.

Revision af fritidsstrategien

Grundlaget for de kommende års indsats skal ajourføres. Udfordringerne skal præciseres, ligesom mulige tiltag og hele grundlaget for fortsat at rejse fondsmidler de kommende år skal opdateres. Dette skal om muligt ske allerede i 2012.

Udvikling af kulturtilbud Modernisering af Byskolen i Faaborg

En renovering af det nedslidte byggeri er stærkt tiltrængt for at skabe et levende miljø med appel til aktive i alle aldre. Målet er at skabe et tidssvarende samlingssted for forenings- og værkstedsaktiviteter, musikskole og ungdomsskole mv. Alt sammen i tæt samspil med det nye Helios.

Nye kulturtilbud i Ringe

Der skal sættes fokus på tilbud til byens og oplandets mange unge, men også børnefamilierne. I henhold til masterplanen for Ringe skal der også ses på mulighederne for at forbedre de fysiske rammer for byens kulturliv.

Film som satsning

Se under indsatsområde: Vækst i erhverv og turisme.

Satsning på kulturarven

Øhavsmuseets aktiviteter i Faaborg skal moderniseres. Museet tiltænkes en central rolle i et øget fokus på kulturarven som et aktiv. I 2011 færdiggøres en udviklingsplan, der skal danne grundlag for de kommende års udvikling af stedet til gavn for både turismen og den lokale formidling til skoler mv.

Satsning på kunst

Der skal udvikles en stærk plan for udnyttelse af Faaborg Kunstmuseums og hele egnens oplagte potentialer i forhold til at blive bredt kendt som et særligt miljø for aktiv billedkunst med stærke historiske rødder og nutidig livskraft.

Opfølgning på en ny Kulturstrategi

Kulturstrategien ventes færdig i 2011. Den vil pege på nye indsatser - ud over ovennævnte - der skal følges op på de kommende år.

19


FORSLAG TIL NYE HANDLINGER 2012-15 Nye friluftsoplevelser i natur- og kulturlandskabet Tarup-Davinde udbygges

20

Der skal følges op på struktur- oghelhedsplan for Tarup-Davinde-området, der skal styrkes som et nyt attrak-tivt friluftslandskab. Der skal fokus på opkøb af centrale arealer, der færdiggraves i perioden frem til 2014. Faaborg-Midtfyn Kommune betaler 1/3 og Odense Kommune 2/3.

Bynære stier i det åbne land

Der skal være god tilgængelighed til grønne oplevelser i nærheden af, hvor man bor. Der er igangsat en indsats for flere bynære motionsstier. Dette arbejdes skal der følges op på de kommende år.

Nye maritime friluftsoplevelser

I Faaborg, bl.a. ved det nye havnebad, skabes gode faciliteter for søsport, som fx kajakker, dykning, sejlads i småbåde mv. Et net af mindre støttepunkter for ”blå aktiviteter” (rastepladser, shelters mv.) skal opbygges i Øhavet, som grundlag for oplevelser og ruter til sikker og hensynsfuld færdsel.


Initiativer igangsat 2008-11 FRITID Modernisering af fritidscentre

Udbygning og ombygning af idrætsfaciliteter i Ringe, Allested-Vejle, Ryslinge, Horne og Svanninge samt forbedringer af standarden i idrætshallerne.

Ny fritidsportal og online booking til alle faciliteter

Initiativet skaber nem og øget tilgængelighed til tilbud for nye målgrupper. Fritidsportalen indeholder oplysninger om alle foreninger, aktivitetstilbud samt online adgang til at reservere lokaler, baner osv. Endvidere kan den understøtte foreningerne til at forenkle deres administration.

Breddeidrætskommune 2010-11

20 udviklingsprojekter er sat i gang med henblik på at forbedre indendørs og udendørs faciliteter. Mange tiltag er særligt rettet mod unge.

Ny tilskudsmodel til idrætsanlæg

Den nye tilskudsmodel skal fremme nytænkning, nye tilbud som sund kost, familiearrangementer, øget aktivitet og mere økonomisk bærende faciliteter.

Kultur Nyt kulturhus mv. i Faaborg Ny Kulturstrategi

Støtte til lokale kulturaktiviteter

Se under indsatsområde: Attraktive byer og landsbyer. Den nye Kulturstrategi færdiggøres i 2011. Strategien skal danne grundlag for de kommende års målrettede og prioriterede indsatser på udvikling af kommunes kulturtilbud. Indsatserne øger fokus på lokal identitet og attraktiviteten i de mindre byer. Der er bl.a. givet støtte til Kulturfestivaler i Ryslinge og Korinth, Korinth Kulturhus, renovering af Midtfyns Amatørscene og udbygning af Foderstoffen i Rudme.

Friluftsliv Mere natur ved Bøjden Nor

Naturturisme I/S

Ny sti Ringe-Espe-Korinth

Nye ridestier

Lokale udendørs fritidsfaciliteter

Der er foretaget arealopkøb, naturområdet udbygges og der skabes en væsentligt forbedret naturattraktion. Naturturisme I/S er et vellykket sydfynsk samarbejdsprojekt, der bl.a. står bag Øhavsstien. Projektet vil også fremover danne ramme om centrale udviklingstiltag. Der arbejdes med dannelsen af en sydfynsk nationalpark, udvikling af et fælles lejrskolekoncept, udvikling af vandre- og rideturisme samt søsportstilbud. Sammen med styrket formidling af kulturarv kan disse tiltag blive vigtige lokomotiver for vækst i de kommende år. I 2012 indvies en cykel-, gang- og ridesti på den nedlagte jernbanestrækning til glæde for både lokale og turister. I samarbejde med de store skovejere i syd etableres 75 km nye ridestier, og mulighederne for at købe ridekort (dags- og ugebasis mv.) forbedres. Der er bl.a. etableret nye baneanlæg i Svanninge og Søllinge, en bypark i Korinth og en legeplads i Nr. Broby.

21


Klima og energi Borgere og virksomheder har i stigende grad fokus på energibesparelser. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at være med helt fremme, når det gælder energirenovering af gamle bygninger og andre tiltag til energioptimering. Målet er at mindske klimapåvirkningen og samtidig skabe arbejdspladser lokalt. Fornyelsen af boligmassen skal samtidig være med til at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune mere attraktiv for borgere og tilflyttere med tiltagende grønne værdier. Der bliver behov for nytænkning og nye samarbejder.

Energirenovering skal skabe grønne job

Energiplan skal garantere forsyningssikkerheden

En del af enhver moderne tilværelse er en både sikker og bæredygtig energiforsyning. Det er ikke længere nok, at der er strøm i stikket. Der skal stilles krav til, hvordan energien er produceret, og hvordan der spares mest mulig på den.

Ligesom grøn energi er forsyningssikkerheden helt afgørende for borgere og virksomheder. En af de centrale udfordringer i de kommende år er derfor at sikre en energiforsyning, der både er grøn og pålidelig. For at opnå en god forsyningssikkerhed, udarbejdes en energi- og varmeplan, der beskriver, hvor og hvordan alternative energikilder som sol- og vindenergi samt varmepumper skal tages i brug. Energi- og varmeplanen skal rumme en plan for omstillingen fra fossile til vedvarende lokale energikilder. Vi skal være klar til at tænke utraditionelt, og også her bliver samarbejder på tværs af den private og offentlige sektor vigtige.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal være blandt foregangskommunerne i forhold til energioptimering. Indsatsen skal medvirke til at skabe nye grønne job, bl.a. i byggeriet, hvor bygningsmassen skal fremtidssikres gennem omfattende energirenoveringer. Energioptimeringen af bygningsmassen skal være med til at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune mere attraktiv for borgere og tilflyttere og virksomheder udefra, som i stigende grad vil stille krav om klima- og energirigtige omgivelser. Det er ambitiøse tiltag, der skal til for at reducere udledningen af drivhusgasser. Faaborg-Midtfyn Kommune forpligter sig til at støtte op om regeringens energistrategi 2050, som indebærer, at skal stilles om fra fossile til vedvarende energikilder. Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune er helt uafhængig af kul, olie og naturgas i 2050. Forandringerne skal skabes i tæt samarbejde med forsyningsselskaber, virksomheder og borgere.

22

Sikring mod storm og vand Stigende vandstand i havet, kraftigere regnskyl og mere voldsomme vindstyrker er nogle af de klimaforandringer, vi må forberede os på. For at sikre borgere og virksomheder mod oversvømmelser og stormskader udarbejdes en analyse af klimaforandringernes forventede konsekvenser. Analysen bliver afsæt for en målrettet klimaplanlægning.


FORSLAG TIL NYE HANDLINGER 2012-15 Beskyttelse af udsatte naturog byområder

Der foretages en kortlægning af de områder i kommunen, som kræver særlig beskyttelse mod ekstreme vejrfænomener. Kortlægningen skal vise, hvor der er brug for nye tiltag inden for byudvikling, vandforsyning, spildevand, vejnettet, beredskabet, sundhed samt miljø- og naturbeskyttelse.

Klima- og energipolitik

Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en klima- og energipolitik, der beskriver, hvordan kommunen bliver uafhængig af fossile brændstoffer. Klima- og energipolitikken skal understøtte den grønne erhvervsudvikling og beskrive, hvordan der kan arbejdes målrettet med at skabe grønne arbejdspladser i kommunen.

Handlingsplan for klimaog energioptimering

Hvor klima- og energipolitikken beskriver de overordnede mål for kommunens klimaindsats, skal der iværksættes en lang række konkrete initiativer allerede i de kommende år. Disse initiativer skal beskrives på en måde, så det er muligt at udføre løbende evalueringer af gennemførelsen. Nye samarbejder om løsninger skal etableres med fx energiselskaber, virksomheder og evt. borgergrupper. Initiativer i handlingsplanen for klima- og energioptimering vil omfatte: • Energiledelse i kommunale bygninger og institutioner • Støtte til det grønne erhvervsliv lokalt • Støtte til energirenovering af ældre bygningsmasse, således at ejendomsværdier sikres mere vindenergi • Flere cykelstier og andre tiltag, der styrker grøn mobilitet • Integration af klima og energi i undervisningen i folkeskoler og på ungdomsuddannelser • Større fokus på genbrug af affald

Omlægning af energiforsyningen

Energiforsyningen skal omstilles til en større andel af vedvarende energikilder. I landområder vil der være behov for en overordnet vurdering af kollektiv kontra individuel energiforsyning. Som en del af denne planlægning er kommunen interesseret i at etablere et tværkommunalt samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de omkringliggende kommuner.

23


24


Initiativer igangsat 2008-11 Klimaudvalgets Hvidbog

Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2008 et klimaudvalg, som skulle pege på Faaborg-Midtfyn Kommunes muligheder for at handle og udforme en klima- og energipolitik. Resultatet af dette arbejde blev fremlagt i Klimaudvalgets Hvidbog, som indeholder mange eksempler på klimahandlinger.

Lokalisering af biogasanlæg

En af de samfundsøkonomisk billigste måder at reducere udledningen af drivhusgasser på er ved etablering af biogasanlæg. Der arbejdes på at realisere et biogasanlæg ved Sandholt Lyndelse, og der er lavet en lokalplan for området. Lokale landmænd, der ønsker at levere gylle til anlægget, har dannet et biogasselskab, Faaborg Biogas A/S. Anlægget planlægges årligt at kunne levere en varmemængde svarende til 1.500 husstandes forbrug og producere el til 10-12.000 husstande.

Solfangeranlæg på sportshaller

Det første solfangeranlæg er sat op ved idrætshallen Bøgebjerghallen i Vester Åby som del af en større renovering af bade- og omklædningsfaciliteterne. I alt 48 m2 solfangerareal bidrager året rundt til hallens forbrug af varmt vand til bad og gulvvarme. De fire solfangere er lokalt produceret og indgår i et demonstrationsprojekt for grøn energi. Det er planen at indsamle erfaringer og vurdere, om lignede anlæg skal udbredes flere steder i kommunen.

Lavenergibyggeri

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udnytte mulighederne for at stille krav i fremtidige lokalplaner om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri efter de strengeste bygningsmæssige krav.

Sundbrinken

Nye institutioner skal opføres som lavenergibyggeri. Den første er daginstitutionen Sundbrinken i Faaborg. Bygningen er på ca. 800 m2 og har plads til 100 børn. Opvarmningsformen er kombineret fjern- og solvarme. Taget er et såkaldt ”grønt tag”, der virker isolerende og forsinker udledning af regnvand. Det valgte sedumtag er desuden specielt, fordi det ændrer farve med årstiden.

Energiovervågning

Det er besluttet, at alle kommunale bygninger skal være med i en central energiovervågning. Det forventes, at energibesparelsen, alene ved den øgede opmærksomhed, vil være på 2-3%. Dette svarer til en besparelse på ca. 500.000 kr. om året.

Nedsivning af regn- og overfladevand

I Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2011-15 er det besluttet, at regnvand så vidt muligt skal håndteres lokalt. Det sker for at spare energi til pumpning af vand og for at reducere fare for overløb af urenset spildevand til vandmiljøet. Regnvand skal fremover håndteres ved separering af kloaksystemet og ved større fokus på nedsivning af regnvand lokalt. Der er fx indført regler om maksimale befæstelsesgrader i nye bolig- og erhvervsområder, og på større pladser opfodres vi til brug af vandgennemtrængelige belægninger.

25


Vækst i erhverv og turisme Et stærkt erhvervsliv og en stærk turisme er vigtig for udvikling og velfærd i Faaborg-Midtfyn Kommune. Et styrket fokus på regionale samarbejder og lokale iværksættere skal være med til at skabe optimale rammer for fornyet vækst i kommunen og på Fyn.

Store udfordringer - men også store potentialer

Fokus på iværksætteri

Der nedlægges i disse år mange job, især i traditionelle erhverv inden for fødevare- og metalindustrien. Det skyldes dels den stærke konkurrence fra Østeuropa, dels de økonomiske nedgangstider. I de traditionelle erhverv er der behov for innovation og omstilling til nye produktionsmetoder. Samtidig er der brug for at udvikle nye typer erhverv såvel lokalt som på Fyn. En satsning på uddannelse og bedre rammer for innovation og iværksætteri samt regionens særlige styrkeområder skal være med til at bane vejen for fremtidens job.

Et godt klima for etablering af nye virksomheder og fremme af en stærk iværksætterkultur er afgørende for at skabe tilstrækkeligt med nye job, og for at sikre nye virksomheder gode overlevelsesmuligheder. Projekt ”Fremtidsfabrikken”, der skal understøtte kreative iværksættere på Sydfyn, er et vigtigt tiltag, men der er behov for flere initiativer fremover. Der skal fx gøres en indsats for lokalt at udvikle spændende rammer for nye mikrovirksomheder.

Fokus på innovation og omstilling

Kommunegrænser spiller ingen rolle i erhvervs- og turismeudviklingen, der i stigende grad er præget af global konkurrence. For at opnå global gennemslagskraft og synlighed, er det nødvendigt at samarbejde om professionel erhvervsservice og fælles prioriteringer på hele Fyn.

I Region Syddanmark og herunder også på Fyn satses der i disse år hårdt på at udnytte fremtidens vækstmuligheder i brancher som velfærdsteknologi, energi og miljø, design og oplevelsesøkonomi. Det er vigtigt, at virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune bliver en del af disse udviklingstiltag, der kan skabe nye muligheder for de mange virksomheder inden for fx metal og elektronik samt i byggebranchen og inden for turismen. Nye ideer og nye stærke samarbejder skal fremmes ved at tilskynde til uddannelse og understøtte integration af lokale virksomheder i eksisterende og nye branchenetværk og klynger.

26

Fokus på regionale samarbejder om udvikling

Det er baggrunden for de aktuelle bestræbelser på at danne Udvikling Fyn som en central platform for de kommende års erhvervs- og turismeindsats. Kommunerne er nødt til at samle en stor del af udviklingsressourcerne for at kunne understøtte erhvervsudviklingen professionelt. Samtidig vil klare lokale strategier fortsat være vigtige for varetagelse af lokale interesser i den fælles indsats. Det bliver i den forbindelse også vigtigt at arbejde for, at kommunens infrastruktur udvikles, så specielt den sydlige del på sigt kobles bedre til omverdenen, fx med en forbedret forbindelse til Als og resten af Syddanmark.


FORSLAG TIL NYE HANDLINGER 2012-15 Nye strategier Ny erhvervsstrategi

Supplerende plan for vækst i turismen

Mange tiltag i kommunens erhvervsstrategi fra 2009 er sat i gang. Der er behov for en ny platform for de kommende års initiativer, hvad enten de skal ske i Udvikling Fyn eller lokalt. Arbejdet påbegyndes i efteråret 2011, når rammerne for Udvikling Fyn ligger fast. Den igangværende effektivisering af den kommunale betjening af virksomheder skal også videreudvikles. Også på turismeområdet bliver en fælles regional udviklingsindsats afgørende. Projektet Visit Fyn, der skal sikre fælles markedsføring og produktudvikling, er helt centralt. En ny erhvervsstrategi vedrører også turismen, men der er behov for en særlig platform, som sikrer at de unikke potentialer for aktiv ferie i naturen samt kulturarven og kvalitetsfødevarer mv. udnyttes til at skabe ny vækst. Nye regionale fælles tiltag skal rettes mod disse muligheder, der fortsat skal understøttes af sydfynske tiltag som Naturturisme I/S og de lokale tiltag.

Innovation og omstilling Energibesparelser som vækstlokomotiv

Gennem nye partnerskaber mellem energiforsyningsselskaber, virksomheder og kommunen skal der udvikles nye job og større konkurrencedygtighed via energioptimering og omlægning af forsyningskilder. Eksempelvis skal udviklingen i byggesektoren stimuleres og alternative energiformer fremmes. Virksomheder skal kobles på det regionale energioptimeringsprojekt ”LEAN Energy”. Se også under indsatsområdet: Klima og energi samt afsnittet Planstrategien 2012.

Udvikling af velfærdsteknologier

Der forventes i de kommende år en stor udvikling inden for velfærdsteknologier til sundhedssektoren. Kommunens virksomheder skal sikres en del i en den ambitiøse regionale satsning på netop dette område. Kommunen skal stå til rådighed som testpartner for private virksomheder, der ønsker at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger til anvendelse i det offentlige sundhedsvæsen.

Turbo på oplevelsesøkonomien

Nye friluftsevents, styrkelse af FilmFyn, Nationalpark Sydfyn samt særlige tiltag til udvikling af attraktive havne og andre tilbud til bl.a. lystsejlere er eksempler på mulige kommende større satsninger.

Fremme af iværksætteri Gode rammer for iværksættere

Som del af erhvervsstrategien skal der særligt fokus på iværksættere. Fælles fynske tiltag, der sikrer god adgang til professionel rådgivning, kapital mv., skal suppleres med gode lokale iværksættermiljøer med særlige profiler og tiltrækningskraft.

Regionale samarbejder Udvikling Fyn

Udvikling Fyn er en fælles fynsk organisation for erhvervs- og turismeservice og et helt centralt projekt for at skabe fornyet vækst på hele Fyn, som i erhvervsudviklingsmæssig sammenhæng udgør et samlet pendlingsopland. Det afklares i 2011, om Udvikling Fyn etableres. I givet fald vil organisationen skulle opbygges over et par år.

Fokus på infrastrukturen

Der henvises til afsnittet Planstrategi 2012. Succes med realisering af større projekter som fx en fast forbindelse til Als og opgradering af vejnettet mellem Faaborg-Odense fordrer stærke regionale alliancer og samarbejder, som der skal satses på, at udbygge de kommende år.

27


28


Initiativer igangsat 2008-11 Fremtidsfabrikken

Et fælles sydfynsk projekt, støttet af Vækstforum er sat i gang i 2011. Projektet skal hjælpe kreative iværksættere og forbedre den offentlige service til disse.

Den innovative virksomhed

Et fælles sydfynsk projekt, støttet af Vækstforum er sat i gang i 2011. Projektet har især fokus på at fremme omstilling og innovation i metal- og mekatronikvirksomheder.

Fremme af specialproduktion af kvalitetsfødevarer

”Fynske Fristelser” i Faaborg er etableret som en årlig begivenhed siden 2009 og har haft stor publikumsinteresse. Der er nu også etableret et regionalt fynsk netværkssamarbejde under overskriften ”Smagen af Fyn”, der skal danne ramme for fynske samarbejder om at udnytte de store potentialer på området.

FilmFyn

FilmFyn investerer i filmproduktioner, skaber nye virksomheder, uddannelser og events relateret til film. FilmFyn er et tværgående erhvervs-, kultur-, udannelses-, branding- og markedsføringsprojekt for Sydfyn. Det ønskes ekspanderet til hele Fyn for at opnå ”kritisk masse” og udnytte det fulde potentiale i at skabe flere hundrede nye job de kommende år.

Naturturisme

Naturturisme er et fælles sydfynsk projekt, der understøtter både erhverv (særligt turisme) og bosætning samt aktiv naturbeskyttelse og naturpleje. Der arbejdes med udvikling af temaer som vandrer-, ride-, søsports- og lejrskoletilbud med fokus på produktudvikling. Nationalparkprojektet udvikles også af Naturturisme.

Innovation i yderområderne

Projektet er igangsat i 2010 med støtte fra Vækstforum. Formålet er at få flere højtuddannende ud i mindre og mellemstore virksomheder.

29


Udviklingsstrategien som styringsværktøj Udviklingsstrategien er kernen i Faaborg-Midtfyn Kommunes virke. Her præsenteres kommunens udfordringer og den vision, de strategiske indsatsområder og de handlinger, der skal sætte skub i en positiv vækst i kommunen. Udviklingsstrategien er således et politisk og administrativt værktøj, der sikrer, at alle kommunens politikker og aftaler har et fælles afsæt og et fælles mål. Den ”dialogbaserede aftalestyring” sikrer, at udviklingsstrategiens vision og strategiske indsatsområder omsættes til konkrete målsætninger og handlinger for de respektive politikområder samt aftaler med institutioner og stabe.

Hvert fjerde år afløser en ny udviklingsstrategi den gamle. Den nye udviklingsstrategi udarbejdes samtidig med, at den gamle er under udmøntning. Det første år bruges til at forberede den nye udviklingsstrategi ved hjælp af langsigtede strategiske analyser og evaluering af den gamle udviklingsstrategi. I 2.år af udviklingsstrategiens livscyklus, vedtages den nye udviklingsstrategi. 3. og 4.år sker evt. mindre justeringer af indsatser og fokus i disse. I 4.år vedtages revisioner i Kommuneplanen, der afholdes kommunalvalg, og en ny cyklus kan begynde. Behovet for nye handlinger drøftes hvert år i tilknytning til budgetforhandlingerne.

Forberedelse af ny udviklingsstrategi Langsigtet strategisk analyse og revision af eksisterende udviklingsstrategi.

Vedtagelse Udarbejdelse og vedtagelse af ny

Udviklingsstrategiens fire år

udviklingsstrategi.

Kommunalvalg Evt. justering af udviklingsstrategien, vedtagelse af kommuneplan og kommunalvalg.

Udmøntning og justeringer Evt. justering af udviklingsstrategien, udarbejdelse af forslag til kommuneplan.

30


Januar - marts Evaluering Udviklingsstrategien evalueres. Dialog om justeringer påbegyndes.

April - juni Strategiseminar Strategiseminar afholdes. Justeringer diskuteres. Nye ideer og mål præsenteres.

Udviklingsstrategiens årsforløb

November - december Udarbejdelse af aftaler

Aftaler om mål og indsatsområder for den enkelte institution indgås.

Juli - oktober Budgetseminar Budget og indsatsområder for det kommende år fremlægges og vedtages.

Januar - marts

Juli - oktober

Udviklingsstrategien fra det foregående år evalueres på baggrund af regnskab og aftaler samt en analyse af forandringer i omverdenen. Overvejelserne danner baggrund for dialog i kommunen og for Direktionens og Økonomiudvalgets drøftelser af korrektioner til udviklingsstrategien.

Resultaterne fra Kommunalbestyrelsens strategiseminar kobles sammen med budgettet. Der afholdes et budgetseminar, hvor kommunens budget for det kommende år, herunder udviklingsstrategien, fastlægges.

April - juni

November - december

I april afholder Kommunalbestyrelsen sit årlige strategiseminar på basis af oplæg fra Direktionen og finder derigennem et fælles grundlag for, hvilke indsatsområder og overordnede justeringer, der skal til. Strategiseminaret indeholder tillige basisdrøftelser af det kommende års budget, som ligger til grund for budgetseminaret.

Den justerede udviklingsstrategi danner grundlag for efterårets udarbejdelse af næste års aftaler. Når justeringerne i udviklingsstrategien er endelig godkendt i november, udmønter administrationen de konkrete mål og indsatser i aftalerne mellem fagområderne, stabene, institutionerne og Direktionen.

31


Planstrategi 2012 Kommunerne skal ifølge planloven lave en planstrategi i starten af hver valgperiode. I planstrategien skal der, forud for en revision af kommuneplanen, redegøres for, hvor meget kommuneplanen skal revideres. Dette skal ske med afsæt i den hidtidige planlægning samt Kommunalbestyrelsens strategi for udvikling af kommunen. Planstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune integreres fuldt ud i udviklingsstrategien. Integrationen skal sikre, at planstrategien bygger videre på den vision og de strategiske indsatsområder, der præsenteres i udviklingsstrategien. I sammenhæng med udviklingsstrategien skal planstrategien medvirke til at fremme den ønskede vækst i bosætning og erhvervsudvikling samtidig med, at det åbne land både beskyttes og benyttes.

Status for hidtidig kommuneplanlægning

Temaer, der blev revideret i Kommuneplan 2009 • • • •

Fastlæggelse af byroller og byudvikling i den nye kommune, herunder opfølgning på Masterplan for Faaborg Detailhandelsplanlægning Friluftstemaet Landskabsplanlægning

32

Kommuneplanen handler først og fremmest om fysisk planlægning, det vil sige planlægning for, hvordan vi skal anvende arealet og naturressourcerne i vores samfund. Kommunalbestyrelsen vedtog i begyndelsen af 2010 Kommuneplan 2009-2021. Kommuneplan 2009 tog naturligt nok sit afsæt i kommunesammenlægningen og satte særligt fokus på at fastlægge byernes indbyrdes roller og principperne for udviklingen i disse byer. Som supplement til Kommuneplan 2009 har Kommunalbestyrelsen udarbejdet en masterplan for Faaborg og et forslag til henholdsvis Masterplan for Ringe og Helhedsplan for Årslev. Planerne fastlægger principperne for disse byers udvikling i de kommende 10 år. De endeligt vedtagne master- og helhedsplaner vil indgå i Kommuneplan 2013, så realiseringen af disse planer fremmes bedst muligt.

Kommuneplanens prioriteringer I den forgangne periode har der således været særligt fokus på de større byers udvikling, hvilket er helt i tråd med Kommunalbestyrelsens prioriteringer i 2008. Kommunalbestyrelsen har i dag, som i 2008, begrænsede ressourcer til rådighed, og har derfor valgt, at der ikke skal ske en fuld revision af alle temaerne i Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at følgende kriterier skal ligge til grund for en prioritering af fokusområder i den nye kommuneplan: • Temaer, som kan understøtte og styrke udviklingsstrategiens vision og som ligger inden for et eller flere af de seks strategiske indsatsområder. • Ændret lovgivning eller regulering, der nødvendiggør en revision. • Kvaliteten af den eksisterende planlægning i den gældende kommuneplan. Ud fra disse kriterier har Kommunalbestyrelsen udvalgt følgende temaer: 1. Klima og energi 2. Jordbrugsplanlægning 3. Trafikplanlægning 4. Kulturarv og kulturmiljø


1.

Klima og energi

Strategisk energiplanlægning Inden for de kommende 40-60 år forventes det, at jordens fossile energikilder som olie og kul stort set vil være udtømt. Derfor skal der i god tid sikres en overgang til bæredygtige energikilder som sol, vind, bølgeenergi og jordvarme. En sådan overgang er nødvendig for at sikre landets velfærd på et bæredygtigt grundlag i fremtiden. Det er ikke muligt at gennemføre en sådan overgang på kort sigt, da det både vil være økonomisk og teknologisk uoverkommeligt og uforsvarligt på nuværende tidspunkt. Men det er omvendt nødvendigt at planlægge overgangen allerede nu, så det sikres, at de hidtidige og kommende investeringer i energiforsyningen udnyttes og fremtidssikres. Planlægningen skal sikre, at overgangen til de vedvarende energikilder sker så økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt som muligt. En plan for energiområdet skal sikre dette, og en del af denne planlægning skal indarbejdes i Kommuneplanen. Erhvervsmæssige potentialer I Faaborg-Midtfyn Kommune er der et stort erhvervsmæssigt potentiale i at fremme overgangen til vedvarende energikilder. Kommunen har således bl.a. mange mekatronikvirksomheder, der vil kunne bidrage til at udvikle den nødvendige teknologi og dermed forbedre deres vækstmuligheder lokalt og globalt. Vindmølleplanlægning For at fremme anvendelsen af vedvarende energi, har man ændret afregningsreglerne for energi, der produceres af husstandsvindmøller. Det har medført en stigende interesse for at opstille sådanne møller. Den stigende interesse nødvendiggør et serviceeftersyn af de eksisterende retningslinier i Kommuneplanen for placering af husstandsvindmøller. Husstandsvindermøller er maks. 25 m høje. I forbindelse med Kommuneplan 2009 vedtog mange kommuner, at der ikke kunne rejses meget store hvilket vil sige 150 m høje, vindmøller. Dette har medført, at interessen for opstilling af de mindre 80 m møller på land igen er stigende. Samtidig forsøger flere kommuner, i samarbejde med energiselskaberne, at finde muligheder for at opstille de helt store vindmøller til havs. Kommunerne har ansvaret for at planlægge for opstilling af vindmøller til lands, og den stigende interesse for placering af 80 m vindmøller betyder, at kommunen vil igangsætte en planlægning for placering af sådanne møller. Planlægningen for disse møller skal ske i tilknytning til ovennævnte planlægning for hele energiforsyningen. Klimatilpasning Klimaforandringer betyder højere vandstande, stigende temperaturer, ekstreme mængder af nedbør og mere vind. Kommunens topografi gør heldigvis, at store dele af kommunen ikke vil få voldsomme problemer som følge af klimaforandringerne. Kystområderne, herunder Faaborg og områder, der ligger lavt langs de større vandløb og åer, vil dog blive påvirket. En kortlægning af konsekvenserne af klimaforandringerne vil bidrage til at give et overblik over omfanget og kunne danne grundlag for en politisk prioritering af nødvendige tiltag.

2.

Jordbrugsplanlægning

Planloven pålægger kommunerne at udpege placeringen af fremtidens store husdyrbrug og biogasanlæg til håndtering af husdyrgødning. I tilknytning hertil pålægger loven også kommunerne at udpege særlige jordbrugsområder. Det vil sige områder, hvor jordbrugserhvervet i videst muligt omfang skal have en prioriteret rolle, frem for andre typer af anvendelser, så som byudvikling, skovrejsning til grundvandsbeskyttelse og andre særlige miljøhensyn. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at denne planlægning skal ske samtidig med, at kommunen udarbejder handleplaner for Statens natur- og vandplaner, så jordbrugsinteresser og naturinteresser afvejes samtidig.

3.

Trafikplanlægning

Den overordnede tilgængelighed til byer for både bil-, cykel- og kollektivtrafik er af stor betydning for bosætningsmulighederne og erhvervslivet. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en trafikplanlægning, der ser på behovet for arealreservationer mv. for at sikre en hensigtsmæssig fremtidig afvikling af trafikken. I den nye kommuneplan skal amtets gamle vejreservationer revurderes, og der skal tages stilling til behovet for nye vejreservationer. Store nationalt betydende anlægsprojekter som broforbindelsen over Kattegat, tredie spor på den fynske motorvej, Femern forbindelsen, og letbanen i Odense har væsentlig indflydelse på Fyns og Faaborg-Midtfyn Kommunes muligheder for vækst og udvikling. Derfor er det også af stor betydning for kommunen at gå ind i debatten om fremtidens nationale infrastruktur. Her finder Kommunalbestyrelsen, at en fast forbindelse over Fynshav mellem Fyn og Als vil blive helt central for Fyns og Sønderjyllands muligheder for at fremme vækst og udvikling på et nationalt betydende niveau. Derfor støtter Kommunalbestyrelsen sammen med Sønderborg Kommune regionens initiativ til at lave en analyse af en fast forbindelse. Resultaterne af analysen vil indgå i Kommuneplan 2013.

4.

Kulturarv og kulturmiljø

Kulturhistorien er ligesom landskabet et helt centralt element i visionen om Faaborg-Midtfyn som et moderne dansk svar på Toscana. I dag har kommunen ikke et overblik over de kulturhistoriske interesser, som derfor håndteres løbende i den daglige sagsbehandling af byggesager mv. Det manglende overblik over de kulturhistoriske interesser begrænser kommunens muligheder for at fremme formidlingen af kulturhistorien og udvikle initiativer og oplevelser, som kan øge turismen i området. Der er således behov for en kortlægning af interesserne, som kan bidrage til en prioritering og afvejning af beskyttelsen og anvendelsen af kulturarven og kulturmiljøerne. En del af den viden, som tilvejebringes i en kortlægning, vil med fordel kunne indarbejdes i kommuneplanen med henblik på at understøtte, at bevaringsinteresserne tilgodeses i udviklingen. 33


Nye veje til velfærd

- strategi for omstilling, effektivisering og innovation Vi vil have råd til udvikling

Det ligger os stærkt på sinde at skabe en dynamisk og udviklingsorienteret kommune, så der også på langt sigt bliver råd til ydelser af høj kvalitet. For at få råd til en sådan udvikling er det nødvendigt at skabe et råderum i kommunens økonomi. Her spiller strategien for omstilling, effektivisering og innovation en stor rolle. Formålet med strategien er at skabe nye, innovative løsninger, som udvikler Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads og serviceleverandør, og samtidig skaber nye økonomiske gevinster. Det betyder, at vi vil udvikle nye metoder og arbejdsformer, som gør det muligt for os at levere moderne, borgerrettede serviceydelser til færre penge. Målet er, over en 4-årig periode, at nedbringe kommunens driftsbudget med 150 mio. kr. ud af en samlet nettodriftsramme på 2,7 mia. kr. Ud over at skabe et økonomisk råderum sætter strategien fokus på en lang række mål og udviklingspotentialer. Blandt nogle af de vigtigste er intentionen om skabe et markant, øget fokus på digitalisering, effektivisering og innovation. Det samme gælder for at arbejde med at nedbringe sygefravær og for initiativer, der skaber opmærksomhed og bevidsthed omkring miljøet. Med strategien for omstilling, effektivisering og innovation er Faaborg-Midtfyn Kommune allerede godt i gang med at forholde sig til tidens store udfordring: at skabe fremtidens velfærdsløsninger.

34


Målet nås gennem 9 tværgående projekter Afbureaukratisering og effektivisering

Energioptimering

Strukturtilpasninger

Projektet fremmer driftsoptimeringskulturen ved at sikre, at ledere og medarbejdere løbende optimerer, herunder forenkler regler, forbedrer arbejdsgange samt deler viden om gode initiativer og tiltag.

Projektet handler om at nedsætte energiforbruget både ved at investere i ny teknologi og ændre den enkelte medarbejders adfærd.

Projektet har fokus på, at organisationen Faaborg-Midtfyn Kommune har en optimal struktur og er indrettet på en måde, der sikrer at, organisationen er dynamisk og smidig, så forandringer kan implementeres, når behovet og mulighederne opstår.

Digitalisering

Flere gode arbejdsdage

Udbud og konkurrenceudsættelse

Digitalisering i Faaborg-Midtfyn Kommune handler om at spare ressourcer og bevare eller endda øge kvaliteten i ydelser og services. Digitalisering handler også om at effektivisere arbejdsgange, automatisere rutinearbejde og give borgerne mulighed for at ansøge, indberette og kommunikere digitalt med kommunen.

Projektet sætter kommunens medarbejdere i centrum og handler om alle de aspekter, der angår medarbejdernes arbejdsmiljø og evnen til at udvikle og producere god service på en effektiv måde. Det langsigtede mål er også at nedbringe sygefraværet.

- nye veje til billigere service Projektets formål er at opnå effektiviseringer og økonomiske gevinster ved at udbyde og konkurrenceudsætte udvalgte opgaver og serviceydelser.

Effektive indkøb

Kommunale partnerskaber

Anvendt Borgernær Teknologi

Projektet har fokus på at udbrede anvendelsen af de indkøbsaftaler, kommunen indgår, udpege nye områder, der skal indgå i kommende udbudsrunder samt øge brugen af e-handelssystemer.

Projektets mål er at øge Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i partnerskaber på tværs af kommunegrænser og derigennem finde nye løsninger, stordriftsfordele mv., der giver økonomiske gevinster.

Projektet sætter fokus på afprøvning og øget anvendelse af velfærdsteknologi inden for alle kommunens opgaver og ydelser. Det kan for eksempel være rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning, selvkørende støvsugere, tryghedsalarmer og automatisketoiletter mv. Mange af disse teknologier hjælper både medarbejderen og borgeren samtidig med, at de effektiviserer arbejdsgangene.

35


© Faaborg-Midtfyn Kommune 2011 Fotos: Mette Krull (forsiden øverst th og tv samt nedest th, midt og tv, s. 2-4, 6-8, 10-16, 18, 20, 25 th, 26, 28, 29 th, 32, 34-35) Susanne Jervelund (forside øverst midt, s. 23 th, 25 tv) Tomas Engelbrechtsen (s. 22) Jan Cool (s. 23 tv, 24) Sandra Andersen (s. 29 tv)


Odense Odense Kommune Kommune

Kappendrup Kappendrup Rolfsted Rolfsted Ferritslev Ferritslev Dømmestrup Dømmestrup Hudevad Hudevad Årslev Årslev Sdr. Sdr. Nærå Nærå Nr. Nr. Lyndelse Lyndelse Havndrup Havndrup Lumby Lumby Pederstrup Pederstrup Nr. Nr. Søby Søby Radby Radby Søllinge Søllinge Freltofte Freltofte Sdr. Sdr. Højrup Højrup Vejle Vejle Allested Allested Tarup Tarup

Assens Assens Kommune Kommune Vittinge Vittinge

Nr. Nr. Broby Broby

Ståby Ståby Ølsted Ølsted

Gestelev Gestelev

Brobyværk Brobyværk Sallinge Sallinge

Allerup Allerup

Espe Espe

Vester Vester Hæsinge Hæsinge

Ringe Ringe

Lørup Lørup

Gl. Gl. Stenderup Stenderup Ny Ny Stenderup Stenderup

Rudme Rudme

Højrup Højrup

Haagerup Haagerup

Sandager Sandager

Herring Herring

Ø. Ø. Hæsinge Hæsinge

Haastrup Haastrup

Ryslinge Ryslinge Fjellerup Fjellerup

Vantinge Vantinge

Hillerslev Hillerslev

Lyndelse Lyndelse

Nyborg Nyborg Kommune Kommune

Sødinge Sødinge

Rynkeby Rynkeby

Heden Heden

Snarup Snarup

Trunderup Trunderup Kværndrup Kværndrup

Karup Karup

Faldsled Faldsled Vigø Vigø

Korinth Korinth Millinge Millinge

Illumø Illumø

Svanninge Svanninge Horne Horne Bøjden Bøjden

Faaborg Faaborg

Bjerne Bjerne

Svendborg Kommune Kommune Svendborg

Diernæs Diernæs Kaleko Kaleko

Pejrup Pejrup Vester Vester Aaby Aaby

Katterød Katterød Aastrup Aastrup Dyreborg Dyreborg

Bjørnø Bjørnø

Lyø By Lyø By

Svelmø Svelmø Avernak By Avernak By Munke Munke Korshavn Korshavn

Målforhold: 1:210000

Gislev Gislev


Tinghøj Allé 2 5750 Ringe www.faaborgmidtfyn.dk

Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi 2012  

Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi 2012

Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi 2012  

Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi 2012

Advertisement