__MAIN_TEXT__

Page 1

Korbladet Medlemsblad for Norges Korforbund

nr. 2 2014

Tilskudd i Korkassa? Side 12

31 Damer fra Nittedal valgte ĂĽ lage kokebok - Side 7-9

Ny president

Landsfestival

Stein Høyer

i vakre Levanger

SIDE 4

SIDE 14


Oppskrift på feting av korkasse får vi fra 31 oppfinnsomme damer fra Nittedal.

Et innholdsrikt år nærmer seg slutten Når dere nå sitter med et nytt nummer av Korbladet i hånden regner jeg med at de fleste kor er godt i gang med å øve inn juleprogrammet til de mange konsertene som skal holdes rundt om i landet. Det er en overveldende tanke at det i tiden frem mot jul skal gjennomføres utallige konserter i kirker og konsertlokaler rundt om i hele landet. Korene er kanskje en like viktig del av juletradisjonen som korpsene er for 17. mai, og uttalelser som ”Det blir ikke jul før koret har sunget Deilig er jorden!” har vi vel hørt de fleste av oss. Det er viktig å ta vare på denne viktige posisjonen korene har som kulturbærer både i lokalsamfunn og på nasjonalt og internasjonalt plan. Helgen 27.-28. september gjennomførte Norges Korforbund det 15.ordinære landsmøtet i Bergen. Her fattet engasjerte og positive tillitsvalgte mange viktige og fremtidsrettede vedtak. Et nytt og innholdsrikt sangerår står for døren og 2015 vil by på mange fine koropplevelser for alle våre medlemskor. I 2015 vil et nytt NM for kor gå av stabelen i Trondheim 9.-10. oktober. Norges Korforbunds Sommerkorskole i uke 30 er også en fantastisk mulighet for utvikling av korsangere og dirigenter. I tillegg til dette gjennomføres utallige konserter, festivaler og kurs rundt om i hele landet, både på lokalt og nasjonalt plan. Jeg ønsker alle medlemmer lykke til med julekonserter og et godt nytt sangerår ønskes til alle våre sangere og dirigenter! Rune Frank Brunslid Daglig leder

7 Ny spalte om sangteknikk Folke Bengtsson gir råd om hvordan vi kan ta knekken på Knekken.

12 Sommerkorskolen Røster fra sommerens uke på Toneheim, og fem gode grunner til å melde seg på til 2015.

16 Utgiver: Norges Korforbund pb 1944, 0125 Oslo

Annonsekontakt: annonse@korforbundet.no Årgang: 28, opplag: 32.000

Ansvarlig redaktør: Rune Frank Brunslid Redaktør: Anna Granqvist korbladet@korforbundet.no

Layout: Granqvist design Trykk: RK Grafisk Framsidebilde: Joakim Aronsen


Mange viktige vedtak ble fattet i løpet av helgen i Bergen av godt forberedte delegater.

Et fremtidsrettet og samlet

landsmøte i Bergen Et klassisk Bergensvær med regn og sol i skjønn forening hilste de nærmere 100 deltakerne velkommen til det 15. ordinære landsmøtet i Norges Korforbund lørdag 27. september. TeksT og bilde: AnnA grAnqvisT

En forberedt og engasjert forsamling med nærmere 60 stemmeberettigede delegater gjennomførte to hektiske dager med konstruktive diskusjoner, som igjen endte i viktige og demokratiske vedtak til det beste for våre over 31.000 medlemmer. Landsmøtet behandlet den siste landsmøteperioden fra landsmøtet i Svolvær i septem-

Berit Rygg og Per Kvistad Uddu lodset oss igjennom lansmøtet på en meget solid måte fra ordstyrerbenken.

ber 2012 og frem til september 2014. Endelige regnskap for 2012 og 2013 ble fremlagt, samtidig som planer for de neste to årene ble diskutert. Perioden siden siste ordinære landsmøte i Svolvær 2012 har vært to krevende år for Nor-

Osterøykoret underholdt på lørdag kveld til stor begeistring. Ellers var helgen preget av engasjerte og konstru 4

Korbladet nr. 2 november 2014


ges Korforbund. Det ble gjennomført betydelige investeringer i 2013 med blant annet nytt medlems- og IKT-system og flytting til nye kontorlokaler i Oslo. Dette i tillegg til mange ekstraordinære kostnader gjorde at det økonomiske resultatet for 2013 endte i et betydelig underskudd. Etter ekstraordinært landsmøte i januar 2014 ble det tatt betydelige grep i forhold til å få oversikt og kontroll over den økonomiske situasjonen. Regnskapsføring, lønn og økonomisk rådgivning blir nå tatt hånd om av et eksternt firma, og IKT blir også ivaretatt av en ekstern konsulent. Fokus på kostnader har ført til at det for 2014 ligger an til et regnskap i balanse med en akseptabel likviditet og en mulighet for et lite overskudd. Budsjettet for 2015 og 2016 viser at det er mulig å øke egenkapitalen til et akseptabelt nivå, og at det er grunnlag for å etter hvert kunne gi medlemmene et større musikkfaglig tilbud enn det som pr. i dag finnes i organisasjonen. Samlet sett kan landsmøtet i Bergen oppsummeres som vellykket og med et tydelig ønske fra de fremmøtte delegater om å se fremover og fokusere på det som er grunnleggende for organisasjonen - korsangen. Norges Korforbund skal gjennom sin visjon «Sang hele livet» legge til rette for koraktivitet på alle nivå, fra barn og unge til den voksende gruppen av senior- og pensjonistkor. Vi skal samtidig tilrettelegge for at alle de dirigenter som dirigerer våre medlemskor, skal få gode og tilrettelagte tilbud. Det nye sentralstyret takker alle fremmøtte, både delegater, observatører og gjester, for at de bidro til at det 15. ordinære landsmøtet i Norges Korforbund ble et vellykket, verdig og fremtidsrettet møte.

Tre spørsmål til NKs nye president

Stein Høyer - Hvordan vil du ta fatt i distriktspolitikken i NK? - Signalene på landsmøtet i Bergen viste svært tydelig at det er behov for å se nærmere på forbundets «regionsmodell» med den intensjon å tillempe denne slik at modellen bedre kan ivareta behovene til både de små distriktsleddene i forbundet og de store. Å få til dette er en krevende utfordring, men ikke desto mindre en viktig oppgave for så vel sentralstyret som organisasjonen for øvrig å gripe fatt i. - Hva er NKs viktigste rolle i norsk kulturliv? - Å være et synlig bevis på at korsang representerer en kulturell folkebevegelse. NK alene organiserer om lag 31 000 medlemmer fordelt over hele landet og over hele aldersspekteret. NKs musikkfaglige virksomhet er på det viset en manifestasjon av forbundets visjon – «Sang hele livet». - Hva er din hjertesak som ny president? - På lang sikt er jeg personlig en varm tilhenger av å samle

kor-Norge i én organisasjon. Å komme dit krever imidlertid en stor grad av tilslutning på tvers av de ulike kororganisasjonene og vil uansett kreve en særdeles godt planlagt prosess over tid. På kort sikt er jeg opptatt av å bidra til organisatorisk ro i Norges Korforbund, slik at både sentralstyret og forbundet for øvrig primært kan bruke sine ressurser og sin kreativitet på musikkfaglig aktivitet fremover.

STEIN HØYER Født: 1957 i Oslo. Bosted: Tysvær kommune, Rogaland. Familie: Skilt. Jobber: Kvalitetsrådgiver ved Helse Fonna HF / Klinikk for psykisk helsevern. Utdanning: Marineoffiser, cand.mag. realfag, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, administrasjon og ledelse. Fritid: Fjell- og skogsturer, korsang og kordireksjon, pianospilling, lesing og tillitsvalgtsarbeid Norges Korforbund. Synger: I Kor-Al (Hydro Karmøys bedriftskor)

konstruktive diskusjoner om NK´s form og fremtid. Korbladet nr. 2 november 2014

5


Gladmelding til de mest ambisiøse korene i Norge:

Ny nasjonal støtteordning Nå lanseres en ny, nasjonal støtteordning for kor på særlig høyt kunstnerisk nivå. Ordningen er åpen for alle kor, og forvaltes av Norges Korforbund. TeksT: MArTin borgnes

Norges Korforbund har i flere år søkt om økt bevilgning til støtteordningen Aktivitetsmidler for kor, spesielt med tanke på å ivareta kor på et særlig høyt kunstnerisk nivå (også kalt semi-profesjonelle kor). I 2014 ble tildelingen i statsbudsjettet økt til 4,2 mill. I kjølvannet av denne økningen har det vært diskutert om ikke deler av disse midlene bør øremerkes kor på særlig høyt kunstnerisk nivå. Etter dialog mellom NK og Norsk kulturråd våren 2014 ber rådet i tildelingsbrevet NK om å avsette 1,4 millioner kroner til en ny ordning, og gir NK mandat til å utforme nye retningslinjer og oppnevne fagutvalg for ordningen etter dialog med øvrige kororganisasjoner og utvalgte kor på særlig høyt nivå. Utkast til nye retningslinjer har høsten

6

Korbladet nr. 2 november 2014

2014 vært på høring hos en rekke kor i målgruppa, alle kororganisasjoner, Fonoko, Norsk musikkråd og Norsk kulturråd. I tillegg ble det arrangert et åpent høringsmøte i Oslo om ordningen, der en rekke representanter fra høringsinstansene møtte. Møtet og høringen var meget fruktbart og konstruktivt, og det kom en rekke gode innspill til hvordan ordningen best kan ivareta disse korenes behov. - Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling, sier nyvalgt president i Norges Korforbund, Stein T. B. Høyer. Han presiserer at midlene i første rekke er tildelt for dette året, men håper og tror at ordningen vil bli permanent, slik at det kan skape forutsigbarhet for søkerne. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være konsertorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene. Det blir oppnevnt et utvalg i løpet av oktober 2014, og søknadsfrist for 2015 er i år satt til 15. november 2014.


Ønsker dere en fyldigere korkassa?

TeksT: AnnA grAnqvisT

Å få inn disse ekstra pengene er ikke nødvendigvis like lystbetont alle ganger. Kanskje det å ta opp temaet ”dugnad” i kaffepausen utløser stive blikk og unvikende knirking i stolbeina? En slags kollektiv dårlig samvittighet som murrer i medlemsmassen. Vinlotteri, kakesalg, varetelling… Joda, vi stiller opp, vi gjør det for fellesskapet. Men trenger vi å velge de samme trygge innhøstingsmetodene hele tiden? Noen kor velger å gjøre noe helt annet. En entusiastisk ildsjel eller to kan smitte en hel gruppe med en ide de brenner for. Hvis ideen faller i god jord, og det i tillegg finnes praktiske og organisatoriske talenter i gruppa, kan mye skje. Noen ganger kanskje man konkluderer i etterkant med at det rent økonomiske overskuddet ikke ble så stort som man hadde sett for seg, men at gevisten ligger i at man har fått et sterkere samhold, masse latter på veien og en profil på koret som gjør at rekrutteringen blomstrer. Det handler vel i grunn om å finne ut hva man liker, er god på, og om man har mot til å satse litt. Mat eller sang? Ja takk, begge deler. Her prøves oppskriftene ut og fotograferes på Stabburets besøkskjøkken.

AnAgrAM design:

Lagde kokebok Caldera, et damekor fra Nittedal, er et godt eksempel på et kor som ville noe mer, og som ikke stoppet ved tanken. Resultatet er den lekne og forlokkende kokeboken Nam Nam med vel utprøvde oppskrifter fra særdeles matglade damer. Bilder og design har de fått profesjonell hjelp til, noe som løfter produktet fra kategorien må-støtte-koret-kjøp til vil-ha-i-bokhylla-kjøp. I Nam Nam har de valgt å blande gode oppskrifter med presentasjoner av menneskene i koret. Det er lett å bli glad i disse damene. Du skjønner at det har vært mye overtidsjobb og svette involvert her, men det oser av vennskap, latter og stolthet over produktet. Det er bare å la seg inspirere.

FoTo: Heidi lArsen Hexeberg

Det å ha et overskudd i korkassen er deilig. Det gir rom for å kunne leie inn musiker til konsert, oppgradere øvingslokale, spandere en real fest på medlemmene til jubileumet eller bare være trygg på at man er rustet for synkende medlemstall.

design

Hvorfor ikke prøve noe nytt?

Korbladet nr. 2 november 2014

7


Hvordan startet så dette? Korbladet kontaktet Caldera for å høre om bakgrunnen til at de valgte å lage kokebok, og slik gikk det altså for seg når Nam Nam ble til:

ign

AM Agr

des

Scene 2:

Det er tid for stemmeøvelse. 2. alten skal møtes hjemme hos Liven, og vi har så vidt kommet innenfor døra før vi kan kjenne godluktene leke seg i neseborene og vi får vann i munnen. Men først skal det øves og terpes på konkurranseprogrammet. Var det slik dirigenten ville ha det? Eller var det slik? De fleste har tatt opp øvelsen på telefonen, og vi lytter oss gjennom mange ulike opptak. Men uten mat og drikke duger som kjent helten ikke. Vi må ha pause, og øynene hviler på et vakkert pyntet bord med suppeskåler, levende lys og små boller med mye godt i. Liven kommer med linsesuppa si, og igjen mmmmmmes og ååååååes det, før det uunngåelige kommer; denne oppskriften må jeg få! Og det er mange som vil ha den.

FoTo: PrivAT

n o: A FoT

Det er den første onsdagen i måneden. Caldera har korøvelse på Bjertnes. Vi gleder oss til øvelse, kanskje dirigenten har noen nye noter på lur. Vi gleder vi oss til å treffe alle de flotte damene igjen, det er jo slik at vi ser hverandre oftere enn våre nærmeste venninner. Men ikke minst, vi gleder oss til kake! Første øvelse i måneden er det nemlig kake i pausen. Joda, noen har prøvd seg med frukt og grønt, godt det også, men det er ikke det samme som kake. Det «månedlige» går på rundgang mellom stemmegruppene, og denne måneden har 1. sopranen jobben. Det «månedlige» trenger kanskje litt nærmere presentasjon; da må stoler settes opp, noter og pianoet må på plass, kaffe skal kokes, og til den første øvelsen i måneden må det bakes kake. Sånn er det å ha det månedlige i et damekor… Øvelsen nærmer seg pause, og på pauserommet står kakene «linet» opp. Godlydene kan høres når damene smaker seg gjennom kakefatene. Det mmmmes og åååååes, og så kommer det; denne må jeg få oppskrift på! Og det er mange som vil ha den.

FoTo: JoAkiM Aronsen

Scene 1:

Caldera er et damekor med base i Nittedal og teller 31 medlemmer. Koret mottok i 2007 Nittedal kommunes kulturpris for sitt arbeid i lokalmiljøet..

8

Korbladet nr. 2 november 2014

Hva gjør vi så med dette? Som dere sikkert skjønner begynner det å bli en del oppskrifter som er notert bak på ulike noter og servietter, det er ikke lett å holde styr på hvor en har notert de ulike godbitene. Skal jeg finne oppskriften på eplekaken til Anne-Karin eller blåbersmuldrepaien til Monica, da må jeg sjekke julenotene som vi øvde på i høst. Skal jeg lage Ingrids julekake må jeg se på notene vi hadde på sommerkonserten. Det gjelder å ha


FoTo: Heidi lArsen Hexeberg

Tid for å brette opp ermene Medlemmene får i oppgave å sende inn oppskriftene sine. Noen sender inn oppskrifter som kunne blitt en helt egen kokebok, andre har litt færre og noen få har ikke favorittoppskrifter å dele i det hele tatt. Etter hvert sitter vi med et godt utvalg av middager, desserter, munnfuller, brød, kaker og det fortsetter bare å strømme på med all slags snadder.

Vi har prøvd å bytte kakestund med fruktstund, men måtte kaste inn håndklet; vi simpelthen elsker kaker!

Å lage kokebok er et langt lerret å bleke, men heldigvis har vi en god samarbeidspartner i Anagram Design som hjelper oss med bilder, tekst og setter sammen dette slik at det blir et produkt som selger. Vi prøver oss på å ta matbilder. For de som ikke vet det, så er det utrolig vanskelig å ta gode bilder av et brød, en pai eller en fiskegryte. Livens linsesuppe smaker himmelsk og får fram det beste i oss på stemmeøvelsen, men på bild ser den plutselig ut som en okergul gørre. Her trengs det litt oppskåret chili, litt koriander som drysses over, og vips, så yter endelig bildet suppa rettferdighet. Visste dere at mat som er kald ikke ser like god ut på bilde som når den er varm? Det gjør den nemlig ikke, så alt må varmes. Vi fant fort ut at her måtte vi ty til profesjonell hjelp, og inn kom en fotograf som virkelig fikk sving på det. Når det er sagt, er det flere bilder i boka som medlemmene selv har tatt. Det

ble tatt bilder på kjøkkenet så vel som ute i naturen, her var det kreativitet på høyt plan. Vi fikk låne Stabburets besøkskjøkken, og her boltret vi oss med matlaging og prøvesmaking, så vi har våre ord inne når vi sier at oppskriftene er kvalitetssikret. Sluttspurt Da det var tid for å sette alt sammen, ble det lett såre følelser. Vi måtte sikre oss at alle hadde et bidrag med, samtidig som det måtte smake godt og se bra ut. Jeg skal ikke komme inn på alle møter og telefonsamtaler vi hadde når det gjaldt å finne en form som vi likte og som var salgbar. Målet er jo å tjene penger til korkassa! Korrekturlesingen var meget enerverende. Når vi mente oss ferdig og bare skulle se gjennom en siste gang, dukket det opp nye feil helt av seg selv. Feil i oppskrifter kan jo slå helt galt ut. Vi ville jo også at det skulle skinne igjennom at det var et damekor som sto bak kokeboka. Nå er kokeboka Nam Nam ferdig. Salget går strålende, vi er snart i null og kan begynne å ane et overskudd. Var det verdt det? Ja, det vil vi si. Hvorfor ikke lage en CD istedenfor, siden vi er et kor? God ide! Kanskje vi gjør det en dag. Inntil da; er det noen som har lyst på en kokebok? Vi går god for hver eneste oppskrift!

” Skal jeg lage

Ingrids julekake må jeg se på notene vi hadde på sommerkonserten

design: AnAgrAM, FoTo: Heidi lArsen Hexeberg

tunga rett i munnen, noe måtte gjøres. På årsmøtet står kokebok på sakslista. Det blir satt ned en kokebokkomite, og vi er i gang.

Gode bilder og grafisk design var noe vi la stor vekt på.

Bestill gjerne Nam Nam på calderakor.no

Bergljot Øyrehagen Geist

Korbladet nr. 2 november 2014

9


Norsk Korsenter:

Din spesialforretning for kornoter Som eneste forretning i Norge har Norsk Korsenter spesialisert seg på kornoter og korrelaterte ting som korpermer og bøker. Norsk Korsenter har den ekspertisen du trenger når koret ditt er på jakt etter nytt repertoar, og er et unikt sted der du får god hjelp av kunnskapsrike folk som har kor som sitt spesialfelt. Ny og bedre avtale med Norges Korforbund I sommer styrket Norsk Korsenter samarbeidet med Norges Korforbund ved å tegne en ny avtale som er betydelig bedre for medlemmene. Nå yter vi minst 10 % rabatt. Du får 15 % rabatt på alle noter utgitt av Norsk Musikforlag, Musikk-Husets Forlag og deres datterselskaper, og 10 % rabatt på alle andre noter og øvrige varer som vi selger, bl.a. korpermer. Ny nettbasert abonnementsløsning for noter Korforbundets medlemmer vil innen kort tid få tilgang på en ny, digital noteabonnementsløsning som skal erstatte dagens ordning med fysiske notesendinger to ganger i året. Alle Norges Korforbunds medlemskor vil få tilgang til alle nye korutgivelser fra Norsk Musikforlag og Musikk-Husets Forlag som PDF-prøveeksemplarer. Og det beste av alt: det blir helt

10

Korbladet nr. 2 november 2014

gratis i motsetning til dagens ordning som har kostet rundt kr 2 000,- for de dyreste abonnementene! Vi jobber nå sammen med staben i Norges Korforbund for å finne den beste tekniske løsningen, og tar sikte på å lansere tjenesten på nyåret. Den nye abonnementsløsningen suppleres av nyhetsbrev på e-post og nyheter som vi publiserer på vår Facebook-side, så det skal ikke mangle på tilgang til nye, spennende korarrangement. Hva er Norsk Korsenter? Norsk Korsenter ble startet opp i 1998 av Norges Korforbund og Norsk Musikforlag. Norsk Korsenter eies i dag av Norsk Musikforlag. Vi leverer alle tilgjengelige, utgitte kornoter fra alle forlag, både norske og utenlandske. Korrelaterte produkter som korpermer og bøker om ulike aktuelle temaer, som sangteknikk, oppvarming og direksjon er også populære produkter hos oss. Vårt hovedmål er å gjøre kornoter tilgjengelige for norske kor på en rimelig, rask og enkel måte. Vi har omfattende kunnskap om kornoter og korrepertoar, og svarer på alle repertoarrelaterte spørsmål, samt relaterte emner som for eksempel kopiering og rettigheter.


Det har kommet mye godt korstoff siden sist. Se bare her! Jul Jula er straks over oss og det er fortsatt tid til å supplere julerepertoaret med noe nytt og godt. Alf Prøysen er aktuell også her med en ny sang komponert av Thomas Caplin, nemlig «Nå er det like før». Kim André Arnesens «Julenatt» er en vakker julesang, og «Yuletide lullaby» innspilt i fjor av Martin og Henrik Enger Holm er nå tilgjengelig for alle typer kor. Prøysen i KOR Prøysen-jubileet er blitt feiret av kor over hele landet, og mange ønsker Prøysen på repertoaret også neste år. Konkurransen Prøysen i KOR i regi av Solheimkoret har resultert i 14 splitter nye arrangement som er utgitt både samlet og enkeltvis. Her finner du en rekke gode, varierte arrangement for blandakor a cappella, bl.a. vinnerbidraget «Folkevise» komponert av Arne Imerslund og arrangert av Trine Kristiansen. Med disse 14 arrangementene, de 30 i serien Prøysen for æille, samt en del enkeltstående arrangement, har det i år kommet omtrent 50 nye Prøysen-korarrangement. Det betyr ca. dobbelt så mange som det fantes før 2014, så det er bare å forsyne seg! Damer på visitt – norsk populærmusikk av, med og for damer Det er en klar økning i forespørsler på norskspråklig populærmusikk, og det kommer stadig nye arrangement. De er ofte for blandakor, men nå får damekorene sitt. Arrangementene i serien Damer på visitt er skrevet av Elisabeth

Vannebo for SSAA med akkompagnement, og vi finner titler som «Åndelig matematikk» (Anne Grete Preus), «Du skulle vært her» (Kari Bremnes) og «Marionetten» (Karoline Krüger). Motetter for kor a cappella av Karl Jenkins Her til lands er nok Karl Jenkins mest kjent for verkene «Adiemus» og «The armed man: a mass for peace», og i forbindelse med hans 70-årsdag i år har han nå utgitt en samling kalt «Motets». Denne består av enkeltsatser fra større verk bearbeidet for blandakor a cappella, samt nye komposisjoner. Samlingen består av 19 stykker, og alle er også tilgjengelige enkeltvis.

NOTENYTT

Jul, Prøysen, Jenkins og damer…

To store jubilanter neste år: Knut Nystedt og John Rutter Knut Nystedt fyller 100 år neste år. I den forbindelse vil det komme nye utgivelse for kor, blant annet noen ikke-utgitte verk. Det er bare å glede seg! John Rutter fyller 70 år neste år, og hans utgiver i England kommer med en rekke jubileumsutgaver i tiden fremover. Hans julemusikk er spesielt populær i Norge, ikke minst etter at en rekke av de mest populære sangene kom i norsk språkdrakt. Ta gjerne kontakt med oss for en oversikt over disse. Ta kontakt med oss for gratis prøveeksemplarer! All utgitt kormusikk er tilgjengelig fra Norsk Korsenter. Se Norsk Korsenters nettsider korsenteret.no for bestilling og mer informasjon. Hilsen Anthony Smith, daglig leder

Korbladet nr. 2 november 2014

11


Ta knekken på

KNEKKEN Folke Bengtsson sangpedagog Folke har blant annet undervist i sang hovedinstrument, sangmetodikk og stemmefysiologi / anatomi ved Norges Musikkhøyskole. Han er utdannet oboist, sanger og sangpedagog, og har også vært aktiv som kordirigent. I denne spalten vil han presentere sangtekniske tema på et grunnleggende nivå.

Hva er knekken? Knekken, eller registerbruddet, er overgangen mellom fullregister og randregister. Grunnen til det uvelkomne ”hoppet” er at det er to forskjellige muskelgrupper i strupehodet som er aktivert i de to registre. Jeg vil i det følgende foreslå noen øvelser for å trene det samarbeidet mellom disse to muskelfunksjoner som er nødvendig for å oppnå en tilnærmet lik klang over hele stemmeomfanget. Det handler ikke bare om å overlappe bruddet, men å gjensidig berike klangen i de to registre. Vi kaller dette for å synge i ”mixed voice”. Fullregister: (talestemme, brystklang): Stor kontaktoverflate mellom stemmebånden.

Randregister: Innpust

(falsett, hodeklang): Liten kontaktoverflate mellom stemmebånden.

Stemmebånd: Fullregister

Innsnevringer i luftrøret med tilhørende slimhinner, som lepper. Ved å føres sammen lages lyd ved utpust. Jo lengre stemmebånd, jo dypere stemme.

Vokalismuskel: Randregister

12

Korbladet nr. 2 november 2014

Ligger inne i selve stemmeleppen og sørger for spenningsgraden. Kan på lik linje med andre viljestyrte muskler i kroppen trenes opp og bli smidigere.

Som alle muskler i kroppen trenger muskulaturen i strupehodet jevnlig og metodisk trening for å oppnå styrke og smidighet. En forholdsvis uskolert sanger vil oppleve en øvre grense for fullregisteret, omtrent ved C. Alternativene for å komme videre oppover i skalaen er enten: • Å øke lufttrykket med samme stemmebåndsmotstand, å ”trykke seg opp”. Det kan fungere bra i rock- og popbransjen (s.k. belting) men er ganske anstrengende i lengden. • Å ”gi slipp” og gå over i randregisteret. Dette vil gi en stor forskjell i både klangfarge og styrke i forhold til fullregisteret. • Et tredje alternativ, som ikke er uvanlig blant korister, er å avfinne seg med begrensningen og bestemme seg for at man er bass, henholdsvis alt. De som har begynt i kor før stemmeskiftet, og siden fortsatt å synge i sitt lette randregister, kan da oppleve knekken på vei nedover i skalaen. For å prøve å unngå en for brå overgang, styrer man unna fullregisteret, men klangen blir da ofte altfor luftig og ufokusert. Det er dessuten å utsette problemet: en enda tydeligere ”knekk” vil inntreffe rundt E-C. Både hos menn og kvinner varierer stemmebåndenes lengde og tykkelse. Mange faktorer spiller inn i stemmens utvikling, bl.a. hvor vi legger talestemmen både i toneleie og styrkegrad. De mannsstemmer som lettest kommer oppover har nok slankere og noe kortere stemmebånd enn de typiske bassene, men de færreste tenorer har erobret toneområdet mellom F og høye C uten en metodisk trening av det vi kaller ”mixed voice” eller blandningsstemme. Tonehøyden varieres med spenningen i stemmebåndene. I fullregisteret økes spenningen, og dermed tonehøyden, ved at muskelen i selve stemmebåndet spennes (vocalismuske-


len). Som alle muskler har den en grense for hvor mye den kan spennes. Denne grensen ligger for de aller fleste ved C. Gir vi nå slipp på denne muskelen, overtar en annen muskel som sørger for å strekke stemmebåndene, som gummistrikker. Dette øker jo også spenningen, og tonehøyden stiger, opp til omtrent A. Skal vi videre oppover derfra må vi ty til økt lufttrykk (eller som noen sopraner erfarer, gå over i fløyteregister).

Denne overgangen mellom full- og randregister innebærer som sagt en stor kontrast i klangfarge og styrke. Løsningen på dette problem, til egalitetens fremme, ligger i å kombinere de to muskelaktivitetene over hele stemmeomfanget. Det vil si å få med seg den utstrakte, slanke stemmebåndsinnstillingen (randregister) nedover, og å beholde noe av vocalismuskelens aktivitet (fullregister) oppover.

Randregister

Øvelser

Knekken Fullregister

Rekkefølgen på øvelser er viktig. Prøv først å få tak på en tett, uanstrengt randregisterfunksjon.

2

1

8

Knekken

MA -

Hmmmm Haaaaaa

3

Klynke og skli ned

1 - Som ved en glad erkjennelse (Med et mini-

mum av lufttrykk) Avslutt med glissando helt ned i bunn, uten press. 2 - Klynke, sutre med lukket munn med en liten luftstøt i nesen (fhmmhm), prøv etter hvert det samme med åpen munn (ikke altfor fortvilt). 3 - Glissando oppover med lukket OOO, nesten som engelsk WWW. Når den øverste tonen kjennes uanstrengt, slipp plutselig motstanden i leppene: WWWWAAAA og skli ned igjen. Felles for disse øvelsene er: prøv å hindre at strupehodet stiger! Hvis man har sunget mye i fullregisteret og presset seg oppover, har man nærmest etablert en refleks som drar strupehodet oppover. Dette kan og bør ”avlæres”. Når du har erobret denne lette og tette høydetonen, velger du en vokal som føles fri og uanstrengt (O, Å, A) og glir ned en oktav uten crescendo, prøv å beholde samme klang. Gi ikke opp, men prøv igjen og igjen mens du ”ønsker” at knekken ikke blir for hørbar. Også

Mixed voice

osv

1: wwWWWwww 2: wwwAAAaaaa

nå er det viktig at strupehodet holder seg i ro, forholdsvis lavt. Bli kjent med strupehodet: Form munnen til en mørk Å og sug inn luft. Kjenn gjerne med en finger på strupehodet at det synker. Syng så en Å på en lav tone uten at strupehodet stiger. Når du får til dette kan du forsiktig la tonen stige litt etter litt, fortsatt med strupehodet i ro. Ikke hjelp til med økt lufttrykk, men la den indre stemmebåndsmuskulaturen gjøre jobben alene. Alle øvelsene bør gjøres i p–mp-nyanse. Det å erstatte en gammel vane med en ny krever konsentrasjon, tålmodighet og tid. Føler du at du mestrer disse øvelser og har lyst å gå videre, anbefaler jeg at du jobber med glissando opp og ned over hele registeret på vokalen Y, og gradvis legger på litt crescendo nedover, dog uten å ”knekke”. Lykke til.

Ved å strekke randfunksjonen nedover og tynne ut fullregisteret oppover vil ”knekken” etterhvert bli mindre merkbar, og du vil oppleve å ha et register.

I neste nummer ser vi på:

Myter og fakta om STØTTEN Korbladet nr. 2 november 2014

13


Landsfestivalen 2015

Tid til det gode korliv Velkommen til vakre Levanger, og fire dager med sang og fest. Det vil bli lagt opp til et tett program med konserter og seminarer fra torsdag kveld til søndag formiddag. De fleste arrangementene vil foregå i Levanger, men vi kommer ikke unna å vise tilreisende kor Stiklestad Nasjonale Kultursenter og

14

Korbladet nr. 2 november 2014

LEVANGER 11-14.JUNI

selve Spel-scenen, hvor “Spelet om Heilage Olav” fremføres hver sommer. Her vil det også bli konsertering med verker fra Spelet komponert av Paul Okkenhaug. Teknisk arrangører er NK Nord-Trøndelag i samarbeide med Levanger Mannssonglag og Skogn Mannskor.

har kalt Dirigenter på vidvanke.

Tema for seminarene er: • Musikk, sang & kor på folkemusikalsk grunn. • Sørsamisk musikk og improvisasjon med kor. • Vømmølkor. I tillegg vil det bli et arrangement for dirigentene som vi

Les mer om Landsfestivalen på kor.no

En stor fest hører selvsagt til Vi samles i en bankettpyntet «Trønderhall» med lokal mat, lokal underholdning på høyt nivå og dans til et lokalt, men et av landets beste danseorkester.

Spørsmål kan rettes på e-post til lf2015@kor.no


Teknisk seminar/ inspirasjonshelg for kor Med sangpedagog Beate Myrvold Complete Vocal Technique får koret ditt til å høres ut akkurat som du vil! Kontakt: Beate Myrvold, mob. 911 43 056

www.stemmenbakstemmen.no

NM for kor

2015

Vi har gleden av å ønske kor og vokalgrupper velkommen til NM for kor som arrangeres i Trondheim, 9.-10. oktober 2015. Arenaer blir Olavshallen og Metodistkirken. Det skal konkurreres i følgende klasser: • Sakral A/B • Blandet kor A/B • Damekor A/B • Mannskor A/B • Barne- og ungdomskor A/B • Vokalgrupper A/B • Kor klasse A+ A+ er for de aller beste korene, uansett kortype. Det er muligheter for å stille i 2 klasser. Konkurransen vil starte fredag ettermiddag og gå hele lørdagen. Det hele avsluttes med NM-party lørdag kveld. Følg med på nettsidene for nærmere informasjon og påmelding;

kor.no/nm2015 Korbladet nr. 2 november 2014

15


Sommerkorskolen 2014 FoTo: roAr©nk

Sommeren blir ikke en ordentlig sommer uten en uke på sommerkorskolen i Hamar, skal vi tro de som er bitt av basillen. TeksT og bilde: AnnA grAnqvisT

Sommerkorskolen har etablert seg til å bli en milepæle i det norske koråret, med tilreisende fra hele Norge. Årets Sommerkorskole var også spesiell da den samlet flere dirigenter enn noensinne. Fire nivåer dirigentkurs med toppinstruktører resulterte i at hele 50% av deltakene var dirigenter, noe som er veldig gledelig. Inspirerte dirigenter er en nøkkel for å løfte og utvikle korene våre rundt i landet, så styrking av dirigentene er et av de viktigste satsningsområdene for oss i Norges korforbund. Takk til våre fantastiske instruktører Benedikte Shetelig Kruse og Anja Eline Skybakmoen fra PITSJ ledet de to vokalgruppene. Her ble det jobbet med blant annet innstudering uten noter, improvisasjon og mengder med rytmisk trening. Bob Chilcott hadde korsangerkurset for viderekomne. Gruppen jobbet med hans verk ”Five days that changed the world”,

5 under bjerka Siste dag fanget Korbladet inn fem deltakere under den store bjerka for å måle temperaturen. De ble stillt følgende spørsmål:

1: Hva har du fått ut av sommerkorskolen? 2: Hvorfor skal man melde seg på dette? 3: Hva har vært ditt mest magiske øyeblikk? 16

Korbladet nr. 2 november 2014

Værgudene var på vår side i år. Plenen og stranden ble flittig besøkt mellom øktene. Her utenfor Prøysenhuset.

som handlet om 5 viktige begivenheter i verdenshistorien. Han inviterte generøst inn både sangere og publikum i sin verden bygd av finurlige tekster og dynamiske korsatser. Dirigentkursene ble ledet av Mogens Dahl, Øystein Fevang, Marit Tøndel Bodsberg og Ketil Jule Bjørnstad Belsaas. Her har det blitt jobbet intenst og variert i samtlige grupper. Energien har vært høy og aha-opplevelsene mange. En flott sangeroktett har stått til disposisjon for dirigentene hele uka, og var også med og fremførte på konserten på lørdag. En stor takk til dere!

1. Jeg har fått mer styrke i stemmen, blitt tryggere og fått mer erfaring med å synge i gruppe. Gode utfordringer. 2. Det er et sted å utvikle seg og skape nye kontakter. En stor gjeng med trivelige folk som gjør at man kommer Monika Herde igjen (sjette år for meg ☺). Man lever 29 år Kurs: Vokalgruppe 2 i en boble der man får stengt ut alt og Synger i Skedsmo konsentrert seg kun om musikk. Det hyres inn gode instruktører og nivået kammerkor på undervisingen er høy. 3. Instruktørenes kveld.


et for ekurs

r©nk FoTo: roA

. enter dirig

gynn

Nybe

enhuset. På Utenfor Prøys rk Sommerko torsdag delto ur nk ngørko skolen på arra en ys rø eP ranse om best t. en em ng ra ar

at skyggen som oppdaget re fle r va et D , også for var et godt sted under bjerka en paskk , når gradesto undervisning ng og va Fe er Øystein serte +30C. H klassen hans.

Bob Chilcott instruerer sitt eget verk ”Five days that changed the world”.

pdam op o g n sa nn i derlig lin øves i n u r o i En f av penic hilcott. gelsen til Bob C en klass

Mogens Dah l instruerte dirigentkurs komne. Han for videreledet også fe lleskoret, so uka i Vang m avsluttet kirke med ” Förklädd G av Lars-Eri ud”, tonesat k Larsson. t

God m

orgen!

1. Jeg har fått gode eksempler på instudering uten noter. Rytmisk har det vært veldig givende, og vi har lært masse om å improvisere. Utfordrende og morsom uke. Mye hyggelige mennesker. Godt å få snakke med andre folk om rekruttering og andre utfordringer man har i koret.

1. Jeg kom hit for å lære å dirigere, og det har jeg fått. Uka har overoppfyllt alle forventinger; fantastisk kurs, god gruppe, trygge omgivelser og flink instruktør.

Erik Ludvigsen 47 år Synger i Egersunds mandssangforening Kurs: Dirigent 1

2. Du treffer forskjellige folk som deler samme interesse. Vi kommer hit på vår ferie og har det veldig kjekt. Det oppstår mye spennende ting hele tiden. Er det lov å si: VELDIG GOD MAT? 3. Å få dirigere ”Kärlekens tid” på internkonserten. Å føle hvordan koret responderer, og at jeg som nybegynner kun får mengder av positive tilbakemeldinger. Alle vil det beste for hverandre.

Ingvild Guttormsen 31 år Synger i Swinglett, Holmestrand Kurs: Vokalgruppe 1

2. Man får masse nye inntrykk og får synge i nye konstellasjoner. Utviklende. Man lærer kjempemasse. 3. Under en improvisasjon på ”Sulla meg” fant gruppa så fine klanger. Det var ett av mange magiske øyeblikk.

Korbladet nr. 2 november 2014

17


På Toneheim var jeg sliten i lattermusklene mine rett som det var, sier Gudrun Engan Tronsaune, som deltok på dirigentkurset til Øystein Fevang.

Reisebrev Tenk å ofre ei hel uke av sommeren til dette da! Hva tenker du på, sa den fornuftige stemmen i dama. Ja ja, noen ganger må man bare hoppe i det, og så hun gjorde. Litt spent var hun nok, som førstereis og beskjeden dirigent fra trøndelag. For et liv det var i leiren. Hun bestemte seg for kun å observere i starten, bare se an flokken. Dette slo sprekker allerede i første kaffepause. Storfamilien var etablert, på tvers av kurs og nivå, og hun ble sugd inn. Som førstereis fikk hun flere flotte opplevelser som vanskelig kan beskrives. Ting måtte bare prøves ut, og det er ordentlig mega-herlig når det koker over i forskningslaben. Hun sovnet inn med kluster-klanger og våknet til de vakreste harmonier i felleskor hver morgen. Instruktører kjørte show for deltakere som

nærmest ble liggende å skrike i latter og hengivenhet. Balansegangen mellom humor, lek og prestasjon i en så stor forsamling må bare bli bra. Her er det bare å ta av seg hatten for de mange gode instruktørene og den profesjonelle gjennomføringen fra arrangøren Norges Korforbund. Jeg hadde ei fantastisk fin uke, både faglig og sosialt. Det å være sammen med spesielt interesserte sangere og dirigenter ei hel uke gir rom for å utveksle erfaringer, finne nye tilnærmingsmåter og nye ideer. For sosiale dyr blir det en bonus å få operere sammen i flere dager og jakte etter ny lærdom sammen med likesinnede. På Sommerkorskolen på Toneheim kan man finne nye kolleger og venner for livet :-) Til tross for helt fortreffelig mat og ofte fòring, reiste jeg sulten hjem fra Sommerkor-

1. Jeg har fått masse faglig påfyll, det var derfor jeg kom hit. Veldig inspirerende. Godt levert, Korforbundet

Marit Hedvig Grønli 49 år Dirigerer ”Orklang” og ”Kor-Nelius”. Kurs: Dirigent 3

18

2. Det å være dirigent er en ensom jobb, ikke minst når man, som jeg, bor på et mindre sted. Her treffer man mange kollegaer som har de samme utfordringene, og som man kan dele erfaringer med. Der er en arena for faglig påfyll. 3. Gruppa var i kirka og jobbet med overtoner. Det var en ”ut av kroppen” opplevelse. Helt fantastisk.

Korbladet nr. 2 november 2014

1. Det har vært fantastisk å få møte Bob, og leve seg inn i musikken hans. Han er en fantastisk pedagog, jeg unner virkelig alle å få oppleve ham.

Tor Einar Ljønes Synger i Skedsmo kammerkor 52 år Kurs: Korsangerkurs med Bob

2. Det er fantastisk å få synge en hel uke. Toneheim er et fantastiskt sted å være; Maten er topp, moderne og bekvemme nye hus å bo i og vakkert miljø rundt omkring. Vi trenger å møtes og å få inspirasjon som vi kan ta med oss hjem til korene våre. 3. Å høre vinnermelodien på Prøysenhuset.


skolen. Sulten på å jobbe, dirigere, synge, skape og utvikle, og ikke minst; sulten på å gi til sangerne mine! Jeg oppfordrer sangere og dirigenter på det sterkeste om å vurdere ei ukes sommerkorskole på Toneheim. I tillegg oppfordrer jeg korene rundt om i det ganske land, om å gi økonomisk støtte for at dirigentene kan bruke ei uke av sommeren sin til faglig påfyll. Jeg vil påstå at dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Send i tillegg en sanger som har utmerket seg spesielt i koret. I enhver frivillig organisasjon finner vi èn eller flere som gjør det lille ekstra, enten i form av styre/stell eller i form av dugnadsinnsats. Kanskje har koret ditt en spesielt interessert sanger, som trenger et lite ekstra løft og motivasjon? Da kan ei sangeruke på Toneheim gjøre susen for å øke lysten til videre innsats. Jeg retter også en stor takk til NKST som ga meg dirigentstipend øremerket Sommerkorskolen 2014.

2015

Velkommen til sommekorskolen

20.- 26. Juli

Nå er det klart for påmelding til neste års Sommerkorskole. Skjema finner du på kor.no.

Våre instruktører: Korsangerkurs 1 – Rytmisk

Anders Edenroth Fra The Real Group. Arrangør, produsent og sanger. På dette kurset vil Anders bruke flere av sine egne arrangementer. Korsangerkurs 2 - Klassisk og Folketoner

Vivianne Sydnes Nylig ansatt som domkantor i Oslo, og er dirigent for Kammerkoret Nova og Norges Ungdomskor. Dirigentkurs nivå 1

Anine Kruse Skatrud

Hilsen Gudrun Engan Tronsaune

Fra sanggruppen Pitsj. Hun dirigerer koret Bærum Vokalensemble. Hun har høyere utdannelse som dirigent og sanger ved NMH.

Dirigent for Klæbu damekor og Mannskoret Nøkken i Trondheim

Dirigentkurs nivå 2

Kjetil Almenning Dirigent for kammerkoret Ensemble 96. Domkantor i Bergen og har dirigert det norske vokalensemblet Ginnungagap.

Vinn en uke på Toneheim! Vi vil vite hva dere ønsker å lese om innenfor disse permene i Korbladet. Vi trekker derfor ut en vinner av kursplass på Sommerkorskolen 2015 blant de som svarer på vår spørreundersøkelse på:

facebook.com/korforbundet

Dirigentkurs nivå 3

Marit Tøndel Bodsberg Dirigent for Kvindelige Studenters Sangforening og Vestoppland Kammerkor., kormester i RingsakerOperaen Dirigentkurs nivå 4

Ragnar Rasmussen Professor i kordireksjon ved Universitetet i Tromsø, Nordnorsk musikkonservatorium.

Korbladet nr. 2 november 2014

19


Moljegapet blandakor reiste til Roma:

Reisehjelpen var gull verdt Mange kor reiser på tur for å dele både sosiale, kulturelle og musikalske opplevelser. For enkelte kan planleggingen og gjennomføringen av en reise med så mange deltakere være en utfordring.

Jeg har aldri vært i Roma før, så for meg var alt en ny opplevelse, sier Helge Vikan.

20

Korbladet nr. 2 november 2014

Helge Vikan og Moljegapet blandakor fra Ålesund har nylig vært på kortur til Roma. Selve logistikken og det praktiske ved turen fikk de hjelp til å koordinere av reisearrangøren Sabra Musikkreiser. På den måten kunne Moljegapet fokusere på sangen. ”Å reise på kortur er både en musikalsk og en sosial opplevelse. Vi koser oss på tur sammen, både når vi synger – men også når vi er på

sightseeing eller tester ut andre aktiviteter. Når vi reiser på kortur får vi muligheten til å synge på nye, spennende steder og foran nye mennesker. De siste årene har vi vært på hele tre korturer. I månedsskiftet mai/juni i år reiste vi til Roma”, sier Helge Vikan Koret fikk også, sammen med dirigent Svein Eiksund, hjelp til å sette sammen programmet for reisen og repertoaret. En bør være klar over at det går med mye tid til planlegging i forkant av en reise. Vi planla programmet i samarbeid med Sabra, hvor vi i koret kom med ønsker om hva vi ville gjøre. Vi ønsket en fin kombinasjon av konserter, sosialt samvær, sight-


Ut på tur 3 hete festivaler våren 2015

Budapest Moljegapet blandakor har de siste årene har vi vært på hele tre korturer, nå sist til Roma. Det var en fantastisk opplevelse på alle måter.

seeing og egentid. Roma er en stor by, så sentral beliggenhet på hotellet og gode guider var kjempeviktig. Vi var så heldige å få begge deler. Tidspunktet for reisen vår, månedsskiftet mai/juni, var helt perfekt for Sør-Eu-

Har du et reisetips du gjerne vil dele med Korbladets lesere? Send en mail og fortell hvor vi bør dra på kortur, og hvorfor. korbladet@korforbundet.no

ropa. Med behagelige temperaturer, en dyktig guide og et variert program hadde vi det helt topp på tur. Når en reiser så mange på tur er det veldig betryggende å få hjelp av en reiseoperatør, sier Helge Vikan.

29. mars – 02. april En festival med lange tradisjoner. Konkurranse, vennskapskonserter, egne evalueringsopptredener, individuelle korinstruksjoner

Lido di Jesalo / Venezia 08. – 12. april Spennende med festival i denne regionen. Konserter i Venezia, konkurranse i Lido di Jesalo

York 22. – 25. mai En liten, men eksklusiv festival i fantastiske York. Først og fremst konserter i en av Englands desidert fineste byer.

Korbladet nr. 2 november 2014

21


Samling i bunn Med en snittalder på 67 og jevnt synkende medlemstall, begynte Notodden Mannssangforening å frykte grøftekanten. Etter å ha gått rundt i sirkler og gnagd på samme gamle rekrutteringsmetoder som før, skjønte de at noe drastiskt måtte til for å redde koret. Det startet på generalforsamling i 2012, da medlemmene med nøkternt blikk kunne konstatere at koret, som da bare telte 25 sangere, sårt trengte flere og yngre sangere for å overleve. Bunnen var nådd. På 1980-90 tallet var vi 60 sangere. I Jubileumssesongen 2009 (100 år) var koret på 40 sangere. Altså en formidabel negativ utvikling. Noe måtte gjøres for å bremse denne utviklingen. Gjør vi ingen tiltak kan vi risikere at koret innen 5-10 år blir nedlagt. Sendte ut et nødbluss Notodden Mannssangforening har vært medlem av Norges Korforbund gjennom mange år. De tok kontakt med NK i november 2012 og la frem sitt problem. Har dere noen gode råd til rekrutteringsarbeid? Kan det være klokt at vi planlegger et møte med en av deres rådgivere? Vi fikk et svar som sa : «Dette må vi forsøke å hjelpe dere med! Jeg sender mailen videre til

1990 2009 2012 (60 sangere)

(40 sangere)

(25 sangere)

22

Korbladet nr. 2 november 2014

Notodden Mannssangforening ser i dag lyst på tilværelsen, etter å ha snudd koret i ny rettning.

en av våre korkonsulenter.» Einar Årreberg ringte oss i desember. Vi fikk også et forslag til «Når rekruttering er korets hovedutfordring». Dette var en skisse til et prosjektarbeid. Når vi hadde lest dette skjønte vi at «vi var i gang!» Vi tar oss den frihet og sitere innledningen til Einar: «Dette er ikke noe ukjent problem; svært mange kor havner i denne situasjonen. Det kan være mange årsaker til manglende tilstrømming. Og, heldigvis, det finnes en rekke tiltak for å bøte på det. En aktiv satsing på rekruttering gir resultater, men sjeldent over natten. Verving av nye kormedlemmer er en langsiktig og tidkrevende prosess. Det første korets ledelse må gjøre, er å prioritere dette arbeidet i korets virksomhet. Denne prosessen må forankres både hos dirigenten og hos det enkelte medlem.»


Arbeidet begynner frem for medlemmene. Handlingsplanenlanen I 2013 ble det vedtatt nye vedtekter. Disse beble vedtatt med 100% tilslutning i januar 2013. tød også en endret organisasjon med nye retHele denne prosessen tok 7-8 måneder. ningslinjer, formål, sammensetning, ansvarsforhold og oppgaver. Og resultatet? Oppstartsmøte på Sangerheimen var i april I juni 2014 fikk vi ny dirigent ved å flytte på med Einar Årreberg tilstede. den innarbeidede og «urørlige» tirsdag øvingsHans rolle har vært å sørge for at vi følger dagen til mandag i stedet. Derved fikk vi plass prosessen; vi har selv gjort jobben- og den var til et annet kor på Sangerheimen,- som nå øver spennende!! Dessuten var dette en tjeneste vi på tirsdag. Vips så hadde vi nå muligheten til å som medlemskor i Norges Korforbund fikk få «verdens» beste dirigent på vår nye øvingsgratis. dag og et hyggelig samarbeid med Notodden Han hadde utarbeidet et prosjektmateriaVisekor å se frem til. Notodden Mannssangle i to faser. Den første fasen er en selvransaforening og Notodden Visekor har nå samme kelsesprosess der vi så på de styrker og svakdirigent. Slik fikk vi også vitalisert vårt hus heter vårt kor hadde. Det er vanskeligere enn Sangerheimen, som er korets eget øvings- og du tror å se på sitt eget kor med «andres øyne» konsertlokale. og være ærlige og kritiske. Blant annet så vi nå at vi kanskje ikke hadde tilstrekkelig god Viktig å se mulighetene. kontakt med publikum og var ikke så synlige Nå er fraværet synkende, interessen økende og i lokalsamfunnet som vi ønsket. Det var store vi er i ferd med å utvikle et langt mer spennenutfordringer. de repertoar. Økonomien for Sangerheimen er Så satte vi opp en prioriteringsliste over utbedret- og på toppen av det hele har vi fått Nofordringene våre. Dette kommuniserte vi til toddens kulturpris for 2013 også. Vi har innlemedlemmene i et allmannamøte. Vi fikk full det samarbeid med andre kor og vi er slett ikke tilslutning til vårt resultat. lengre så «gamle». Den andre fasen var enda mer krevende; Nå satser vi på å profilere oss som et aktivt da skulle vi finne løsninger på de problemene og spennende kor med mange prosjekter. Vi som var viktigst å løse. Kravet fra Einar var at har nå økt fra 25 til 30 sangere, så pilen peker forslagene var slike som vi trodde på. Ideer vi endelig oppover. Vi har som første mål å bli 40 kunne gjennomføre- jordnært og realistisk gikk sangere. vi gjennom utfordringene. Notodden Mannssangforening er atter en Tilslutt satt vi i styret med en plan som ikke drivkraft i Notoddens sangermiljø. bare omfattet rekruttering, men som også løste en del andre utforLitt om Notodden Mannssangforening dringer. Dette ble så lagt Stiftet 28 oktober 1909. Helt siden stiftelsen har koret sunget hver eneste 17 mai, bortsett fra krigsårene. Synger ved flaggheisingen på Torvet og minnes de falne fra siste verdenskrig. Koret har reist mye utenlands og innenlands gjennom tidene. Den mest markante musikalske lederen gjennom årene har vært Odd Jakob Unhammer gjennom hele 50 år (1957-2007). På vår fane står det Et syngende folk- et lykkelig folk.

Hils gjerne på oss: notoddensang.no

Korbladet nr. 2 november 2014

23


NK NORD NK Troms:

NK Helgeland

I løpet av 2013-2015 ønsker NK Troms å gjennomføre følgende aktiviteter: AHA for unge menn i Harstad/Narvik. Korslag basert på yrkesgrupper, 2015-2016. Troms Korfestival våren 2015 og prosjekt Opera hele Norge/ Your Song 2015-2016.

Årsmøtet i NK Troms gjennomføres 6.-7. mars 2015.

NK Salten Bli med Salten Festivalkor til Riga 25.-28. juni 2015! På Nordisk-Baltisk korfestival er det et flott opplegg med mange konserter, fellesøvelser hver dag og en stor avslutningskonsert der alle deltar. Det sendes ut et hefte med fellessanger i løpet av våren før festivalen. Dirigent er Kristin Kostopoulos. Etternølere kan melde seg på til Øyvin Kristiansen: oyvin.kri@gmail.com

NK Helgeland arrangerte Barbershop-kurs 6. og 7. september på Toppen Folkehøgskole i Mosjøen med Mikael Rønnberg som instruktør. Tilbakemeldingene fra de 27 deltakerne var overveldende positive og utbyttet var stort for alle deltakerne. Mikael hadde med seg fire sangere fra Bodøoktetten som var medinstruktører/sangere på kurset. Dette var meget nyttig og økte læringshastigheten kraftig da de var med og sang på hver sin stemme i koret. De opptrådte også for deltakerne og ga en god praktisk innføring i hva Barbershop går ut på.

Korslaget Norges Korforbund Nord og Sparebanken Narvik har valgt å samarbeide en gang til og lager nytt korslag lørdag 8. nov. 2014 i Narvik etter påtrykk fra innbyggerne i regionen. I fjor var det kul på veggene og høy stemning i Narvik Kulturhus. Det blir det i år også. Det er nemlig påmeldt over 400 deltakere fra Tysfjord i sør til Bardu i nord. Norges Korforbund Nord arrangerer Korslaget for å spre glede og begeistring blant både deltakere og publikum. I tillegg vil korslaget kunne gi økt rekruttering til de lokale

24

Korbladet nr. 2 november 2014

Korslaget Ballangen/Tysfjord. Foto: Marita Marita Havaas Olsen

korene. Når 80 % av deltakerne (ca. 300 sangere) ikke synger i kor til vanlig- er det gode muligheter for nettopp dette. Nå oppfordrer vi de lokale korene til å fange opp disse potensielle nye medlemmene.

Følg med på Norges Korforbund Nord sine Facebooksider. Her kan dere legge ut info om konserter og aktiviteter i nord.


NK MIDT Midt-Kick 2014

Høgtun folkehøgskole

Norges Korforbund Nordmøre var vertskap for årets Midt-Kick 16.-17.august, og helga ble tilbragt på vakre Høgtun folkehøgskole i Torvikbukt. Kicket ble en svært positiv opplevelse hvor hovedtema dreide seg om MOTIVASJON generelt, og spesifikt motivasjon i forhold til det å være tillitsvalgt. Foredragsholdere var Trine Lyng Andersen og Ingeborg Kårmo lørdag, og Arild Hoksnes på søndag. Lørdag fikk vi celeber t besøk av Arild Hoksnes president Inger Johanne Molven. Det ble godt mottatt å få en god og åpen orientering fra henne. Tid til sang og hyggelig samvær ble det også!

Dirigentutdanning i samarbeid mellom NTNU og Norges Korforbund Midt, 30sp Studiet i ensembleledelse er godt i gang! Det er fjerde gang NK Midt har dette tilbudet i samarbeid med NTNU. Det er åtte studenter som følger studiet. De er fra Bergen, Volda, Trysil, Oslo, Trondheim, Berkåk, Frøya og Mo-

sjøen. Studiet gir 30 sp. Det er Bodil Egseth som er hovedlærer for studiet. Bodil er en høyt aktet dirigent i Trondheim, og har sin utdanning i kordireksjon fra Norges Musikkhøgskole.

Lisa Ingdal, Solveig Aunsmo, Gabriëla Lukassen, Rigmor Aas og Eirin Beate Åserud Løvlid instrueres i ensembleledelse av Bodil Egseth. Foto: Trine Lyng Andersen

Mentor for kordirigenter Norges Korforbund Sør-Trøndelag sitt mentorprosjekt er i startgropa og vil gå over ett skoleår. Hvert år vil det være plass til fire dirigenter med hvert sitt kor. Formålet er å utvikle samsvaret mellom det dirigenten uttrykker verbalt, med det dirigenten uttrykker med sine hender og mimikk. I tillegg blir det naturlig å vektlegge tilliggende tema.

Opplegget er: • To samlinger på dagtid pr semester • Mentor besøker korene på én øvelse pr semester • Én samlet øvingshelg for alle fire kor pr semester Tilbudet er sterkt subsidiert fra NKST.

Følgende kor og dirigenter deltar i første sesong: Ina Cecilie Olufsen Hjelmevik (Viva), Gabriëla Lukassen (Hitterklang), Paul-André Nilsen Grande (Kor é Lade) Bjørn Sigurd Skjelbredæ (Hedda).

Korbladet nr. 2 november 2014

25


NK VEST Kulturnatt Haugesund 15. november 175 sangere deltar i år som del av denne kulturelle smeltedigelen. Her foregår mange spenstige møter mellom kunstnere, kulturutøvere, og publikum. Kulturnatt byr på kulturopplevelser for alle aldersgrupper. Vi håper mange vil benytte anledningen til å ta turen innom Haugesund dette helt spesielle døgnet.

”Det e derfor eg synge – Vamp” Haugesund 15. november 2014 kl. 19.00 Årets prosjektkor i NK Vest er allerede godt i gang med innøvingen til den store konserten i Haugesund, og billettene er i salg. Få med deg høstens store korhappening. Konserten finner sted i Skåredalen Misjonskirke. Kunstnerisk leder er Johny Fosse og teknisk arrangør er lokale Kor Corona.

Nyttårskonsertene Bergen 11. januar 2015 Frist for påmelding er 28.november. Ta kontakt med post@nkhordaland.no eller se våre nettsider.

Syng i Syd-Vest 2015 Haugesund 28.-31. Mai For 6. gang, kan Mannskoret Vibran ønske sangervenner, fra fjern og nær, velkommen til Haugesund og Syng i Syd-Vest 2015. Torsdag 28. mai starter vi kvelden med Sangerkro med servering, korsang og underholdning på koselige Høvleriet. Fredag morgen er det anledning til å delta på seminarer med Rein Alexander og Thomas Caplin i stemmebruk, pusteteknikk og formidlingskunst. Som alltid gleder Mannskoret Vibran og NK Haugaland seg til å være vertskap, så vær hjertelig velkommen til nok et Syng i Syd-Vest 28.-31. mai 2015. Påmelding til Kjell Ole Pedersen - Tlf. 95 70 10 08 Se plakat

26

Korbladet nr. 2 november 2014

Vårtreff i kraftsenteret Eidfjord - NK Hordaland 25. – 26. april 2015. Konserter, «singers corner», flott natur, utflukter og korfest i venners gode lag. Vi har fått en god avtale med Quality Hotel & Resort Vøringfoss som vil være vår base denne helgen. Pris per person: kr.1850 inkl. overnatting i dobbeltrom Quality Hotel & Resort Vøringfoss med full pensjon. (Lunsj og festmiddag lørdag, og frokost søndag) Påmelding innen 15. desember på e-post post@nkhordaland.no.


NK SØRØST Tretten KorCup 2015

Inspirasjonshelg

Lørdag 14. mars 2015. Sangkonkurranse for kor i TrettenHallen. Tretten sangkor har den glede å invitere koret ditt til den 15. KorCup på Tretten. Cupen har blitt en god tradisjon og prestasjonene har i følge dommerne vært meget gode. Tretten sangkor legger alt til rette for et godt arrangement og tilbyr korene egne rom for oppvarming og de får også prøvesynge på scena før konkurransen starter. Etter konkurransen er det festmiddag, underholdning og dans. Vi inviterer alle typer kor, og de 20 første korene er sikret plass i konkurransen. Les mer: www.trettensangkor.no

Elverum lørdag 24.01. og søndag 25.01.2015 Norges Korforbund Sør-Øst ønsker dirigenter og tillitsvalgte hjertelig velkommen til to interessante dager på Rica Elgstua Hotel i Elverum. Gå ikke glipp av dirigent Ketil Jule Bjørnstad Belsaas fra Collegium Vocale, som øser av sin kunnskap i et dirigentkurs. Info sendes ut til alle kor og dirigenter. Se også kor.no/om-oss/nk-sor-ost

Vellykket Korvake på Hamar. Årets korvake ble arrangert av Vang Sangforening, som fylte rollen som vertskap for korene meget godt. Det er mulig å delta på Korvaka for dirigenter uten deltagende kor, og gledelig nok benyttet fem dirigenter seg av den muligheten. Foredragsholder var Ragnar Rasmussen, som både instruerte dirigentene i separat klasse og holdt sangerkurs. Han delte for anledningen tre av sine egne vakre Prøysenarrangement for blandetkor, som ble fremført på konsert i Hamardomen lørdag kveld. Korvaka bød også på åpen vurdering, som er blitt en tradisjon på Korvaka, da det har vist seg at både kor og publikum finner denne formen for vurdering svært interessant og lærerik. Åpen Vurdering er et konsept hvor kor som ønsker det synger musikk fra sitt eget konsertprogram og får på direkten en vurdering fra en koranmelder. Åpen Vurdering forutsetter at de deltagende kor og dirigenter stiller seg åpen for innspill ”på direkten”. Ragnar Rasmussen gjorde en meget god jobb, og alle deltagere gikk ut av Åpen Vurdering med en god følelse. Det ble tid til både formiddag-, kveld- og

NK Hedmarks musikkfaglige korkonsulent Inger-Pernille Stramrud og Ragnar Rasmussen i Hamardomen.

midnattskonsert. Korene som deltok på Korvaka på Hamar fylte i løpet av et døgn rommet i Hamardomen med svært mye vellyd og flott klang, og både sangere og dirigenter dro hjem fra Hamar med nye impulser og gode konsertopplevelser i bagasjen. Neste korvake arrangeres på Røros 6.-8. november i 2015. Påmeldingen starter allerede i januar, og etter interessen å dømme kan det være lurt for interesserte kor å melde seg tidlig.

Korbladet nr. 2 november 2014

27


Aktivitetsmidler for kor er evaluert Både kor som har fått støtte og de som har fått avslag opplever ordningen som viktig. TeksT: AnnA grAnqvisT

Anne Grethe Sandnes Minneord av Liv Oda Dale Det var med stor sorg eg mottok meldinga om at Anne Grethe 23. juni i år måtte gje opp livet etter lang tids sjukdom, berre 55 år gamal. Anne Grethe var i mange år tillitsvalt i Norges Korforbund. Då eg kom inn i styret i Norges Korforbund i 2000 var ho medlem i Musikkog studieutvalget (MSU) og ho vart seinare leiar i MSU, eit tillitsverv ho hadde fram til 2010. Anne Grethe var og leiar av MSU i NK Sør-Trøndelag i ei årrekkje og var ein pådrivar i planlegging og gjennomføring av ulike kurs og konferansar. Ho var og ein sentral person i planlegging og gjennomføring av MidtNorsk korkonkurranse og Landsfestival for kor i Trondheim i 2006. Det som kjenneteikna Anne Grethe var humøret, positiviteten, lojaliteten og eit sterkt ynskje om å gjere Norges korforbund til ein stadig betre organisasjon for medlemmane. Gjennom sitt tillitsverv og alle store og små arbeidsoppgåver i samband med dette, så var det medlemmane sine ynskje og behov som var viktigast for henne. I tillegg til å vere ein engasjert dirigent, som fekk fram det beste i sangarane, så vart Anne Grethe også mykje brukt som kurshaldar på organisasjonskurs. Samspelet mellom styret og dirigent er viktig i drifta av eit kor, det same gjeld for samspelet mellom dei ulike rollane internt i styret. Eg vil takke Anne Grethe for alle lyse og gode minne og lyse fred over hennar minne.

28

Korbladet nr. 2 november 2014

Kulturdepartementet har ønsket å evaluere støtteordningen Aktivitetsmidler for kor, som Norges Korforbund har forvaltet på vegne av hele korfeltet siden 2007. Oxford Research har på oppdrag fra Norsk kulturråd gjennomført en omfattende evaluering av støtteordningen. Hovedkonklusjonen i rapporten er at forvaltningen av midlene fremstår som ryddig, oversiktlig og i tråd med målene for ordningen. Et annet viktig funn er at søknadsbehandlingen fungerer tilfredsstillende og at midlene fordeles mer eller mindre likt uavhengig av søkers organisasjonstilhørighet. Rapporten er skrevet av Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik, og kan lastes ned i sin helhet fra Norsk kulturråds nettsider. Hele 84 prosent av korene som fikk støtte (og 71 prosent av korene som fikk avslag) opplever ordningen som viktig eller svært viktig for sitt kor. 94 prosent av korene oppgav at de har behov for støtte til konserter og arrangementer. - Det har vært mye diskusjon opp gjennom årene rundt denne ordningen, sier rådgiver Martin Borgnes i Norges Korforbund. Han har ansvaret for alle tilskuddsordningene, og har sett fram til denne evalueringen. - Mange har kommet med påstander om at NK bl.a. har favorisert egne medlemmer i tildelingene, og det er derfor bra at evalueringen slår entydig fast at så ikke er tilfelle. Vi er også glad for at denne grundige gjennomgangen viser at forvaltningen skjer på en ryddig måte og i tråd med formålet. Vi ønsker å videreutvikle det eksisterende samarbeidet med de andre kororganisasjonene, ikke minst i forhold til utvidelsen av ordningen, sier Borgnes.


Studieforbundet KOR

Hva er det? Formålet med Studieforbundet KOR (SfK) er å forvalte de tilskuddsmidler for voksenopplæring, som Kunnskapsdepartementet øremerket NKs medlemskor. SfK ble stiftet 2013 av Norges Korforbund, og forbundets 27 distriktsledd. I fjor høst ble SfK godkjent av Kunnskapsdepartementet som studieforbund etter voksenopplæringsloven, med formell oppstart 01.01.14. Hvorfor har NK etablert SfK? Én viktig årsak var muligheten til å få hånd om økte tilskuddsmidler til NKs med-

lemskor fra departementet. NK var tidligere knyttet til Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) og måtte betale for det administrative arbeidet FU utførte for NK. Siden NK nå har etablert sitt eget studieforbund (SfK), er det ikke lenger behov for å bruke en del av tilskuddsmidlene fra Kunnskapsdepartementet til å betale en ekstern instans for administrativt arbeid. Arbeidet så langt I løpet av våren og første del av sommeren 2014 har SfK etablert de 15 lokale enhetene forbundets organisasjonsstruktur omfatter. Pr. i dag består SfK av en landsomfattende organisasjon med et nasjonalt styre på 4 medlemmer, pluss 15 enheter spredt

Korprisen 2013 til

Terje Kvam Korprisen ble utdelt 15 juni til Terje Kvam. Han har blandt annet hatt stor betydning for oppbyggingen av korvirksomheten i Oslo domkirke, der han vært domkantor siden 1982. Han har vært en stor inspirasjon for profesjonelle og fremtidige profesjonelle sangere som har fått virke sammen med koret. Han har

rundt omkring i hele landet, med hvert sitt lokale styre. Planen er at disse 15 lokale SfK-enhetene etter hvert skal begynne å samarbeide i 4 overordnede regioner: SfK Nord, SfK Midt, SfK Vest og SfK Sør-Øst. Det enkelte medlemskor i NK vil nok i første omgang merke liten forskjell på situasjonen slik den var før etableringen av SfK, og slik situasjonen er nå med SfK på banen som NKs eget studieforbund. Voksenopplæringsmidlene vil fremover bli kanalisert gjennom SfK i stedet for som tidligere gjennom FU. På sikt er imidlertid målet at skifte av studieforbund skal utgjøre en forskjell til det positive også for det enkelte medlemskor.

også løftet frem mengdevis av repertoar som han har ledet på en fremragende måte gjennom hundrevis av konserter. Kvam er kjent for å jobbe målrettet med den vokale kvaliteten i koret. Det aller viktigste for Kvam er å formidle et budskap. Han er spesielt opptatt av tekstens betydning, og hvordan vokalmusikken er i stand til å formidle denne. Formingen av ordene er et fagfelt for seg, noe Kvam mestrer til fulle. Videre vil det åndelige perspektivet i tekst kunne ligge hos musikken selv. Gjennom sitt virke og som pedagog er han en inspirator for kor og kordirigenter i hele Norge. Vi takker Terje Kvam for alt han har tilført korbevegelen i Norge og gratulerer hjertelig med Korprisen fra Norges Korforbund for 2013!

Korbladet nr. 2 november 2014

29


30

Korbladet nr. 2 november 2014


Hovedkontor Daglig leder Rune Frank Brunslid Telefon: 979 47 887 rune.frank.brunslid@korforbundet.no Produsent Roar Barros-Ødegård Telefon: 464 73 199 roar@korforbundet.no Rådgiver støtteordninger Martin Borgnes Telefon: 959 00 678 martin.borgnes@korforbundet.no Redaktør / Kommunikasjonskonsulent Anna Granqvist Telefon: 930 52 111 anna@korforbundet.no Organisasjonskonsulent Hanne Dahl Elde (vikar) Telefon: 22 39 68 50 hanne.elde@korforbundet.no Administrasjonskonsulent Martine Clementz Telefon: 947 88 275 martine.clementz@korforbundet.no Organisasjonskonsulent Tone Lise Reierstad Telefon: 22 39 68 50

Sentralstyre President Stein T. B. Høyer NK Haugaland Visepresident Per Arthur Christensen NK Buskerud Styremedlem Kirsten Olsen NK Nord-Trøndelag Styremedlem Tom Gunnar Ask NK Troms Styremedlem Linda Fjell NK Hordaland Styremedlem Ragnhild Klingberg NK Vestfold-Telemark Leder Musikkfaglig råd Elin Persson NK Nordmøre 1. vara Trond Håskjold NK Sør-Trøndelag 2. vara Gudrun Caspersen NK Haugaland 3. vara Johnny Grimsø NK Finnmark

Regionsansatte NK Nord, Korkonsulent Marita Havaas Olsen Telefon: 76 91 22 65 / 911 29 810 marita@korforbundet.no NK Midt, Musikkfaglig korkonsulent Tove Ramlo-Ystad Telefon: 917 66 158 tove@korforbundet.no

NK Vest, NK Sørøst Musikkfaglig korkonsulent Inger-Pernille Stramrud Telefon: 994 08 898 inger.pernille.stramrud@ korforbundet.no

Korbladet nr. 2 november 2014

31


B Returadresse Norges Korforbund Postboks 1944 Vika 0125 Oslo

Profile for Norges Korforbund

Korbladet web2  

Korbladet nr 2-2014. Medlemsblad for Norges Korforbund medlemmer.

Korbladet web2  

Korbladet nr 2-2014. Medlemsblad for Norges Korforbund medlemmer.

Advertisement