__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

www.kordakonyv.hu


Jálics Ferenc

Fejlődik a hitünk

KORDA KIADÓ Kecskemét 2018

Jálics: Fejlődik a hitünk


A spanyol eredeti mű címe: Cambios en la fe Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1974. Magyarra fordította: özv. Jálics Kálmánné

5., átdolgozott kiadás

Kiadja a Korda Kiadó 6000 Kecskemét, Lestár tér 2. Telefon: 76/328-977 Felelős vezető: dr. Bujdosó Gabriella ISBN 978-615-5045-95-0 Generál Nyomda Kft., 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/h. Felelős vezető: Hunya Ágnes

www.kordakonyv.hu


ELŐSZÓ a második magyar kiadáshoz

Ezt a könyvet közel tízéves tapasztalatból írtam. Most huszonöt év után a második magyar kiadáshoz leírom legfontosabb élményeimet, melyek annak idején ennek a kis könyvnek a megjelenéséhez vezettek. Akkoriban Buenos Airesben éltem, teológiát tanítottam több egyetemen, és sok csoportot vezettem, melyekben hitbéli kérdésekről beszélgettünk. Emellett egyre többen jöttek hozzám – főleg egyetemisták –, hogy ebben rejlő kételyeikre feleletet kérjenek vagy hitük fejlődéséről beszélgessenek velem. Hamar rájöttem, hogy hitbeli problémákról nem szabad elvontan beszélni, hanem mindig viszsza kell menni a tapasztalati síkra. Így, ha valaki azt kérdezte, van-e Isten, visszakérdeztem, hogy hisz-e Istenben és milyen tapasztalatok vezették mostani álláspontjához. A felelet mindjárt egy kis élettörténet volt. Így lassan hasonlóságokat fedeztem fel a hit és az emberi élet fejlődése között.

5 Jálics: Fejlődik a hitünk


Minthogy egyetemen dolgoztam, nagyon sok fiatallal volt dolgom, akik Isten és saját hitük ellen lázadtak. Elmesélték, milyen visszataszítók számukra az egyházi intézmények és főleg a papok. Kifejezték, milyen ostobaságokat tanít szerintük a katolikus egyház, mint például hogy Isten a világot hat nap alatt teremtette, pedig a tudomány már rég leleplezte ezt a hazugságot. Csak bámultam tudatlanságukon, mert ilyen naiv dolgokat tartottak egyházi tanításnak. Érdeklődtem az ilyenfajta kijelentések eredete felől. Kérdéseimre elmesélték, hogy amikor hétéves korukban az elsőáldozásra készültek, akkor tanulták. Lassan világos lett előttem, hogy hitük nem fejlődött korukkal és ismereteikkel. A kisgyerek saját mesevilágában él, és a hit is sokszor csak meséken és csodás történeteken keresztül juthat el hozzá. Amikor a serdülőkorban ezt a mesevilágot leveti, a hitet is sokkal reálisabb módon érti meg, ha van valaki, aki ebben az elmélyülésben segít neki. Aki egyetemista korában még mindig a naiv mesevilágból meríti hitét, jogosan tartja irreálisnak, és érthető, ha elveti. De ez nem a hitnek a baja, hanem annak, akinek a hite nem tartott lépést szellemi és lelki fejlődésével. Ez volt az első fölfedezés, mely a gyermeki hit felismeréséhez és jogosultságához vezetett. De annak a felfedezéséhez is, hogy a hit elleni lázadást meg kell érteni, és meg kell különböztetni attól a lázadástól, amely tényleg Isten ellen irányul. Egy hasonló észrevételem volt, hogy a fiatalok, akik a hit és Isten ellen lázadtak, ugyanakkor szüleik, a társadalom és az élet sok más tényének is

6 www.kordakonyv.hu


ellenszegültek. Ez a serdülőkori lázadás jogos és hasznos, ugyanis ebben a krízisben fejlődik ki személyi önállóságuk. Miért ne lenne Isten és a hit elleni lázadásuknak is hasonló feladata? Fontos az, hogy ezen valamikor továbbjussanak, hitüket jobban megalapozzák, és hogy ezáltal hitük tudatos, személyes hitté fejlődjön. Ennek a lázadási folyamatnak a létjogosultságát a zsoltárokban gyakran megtaláljuk. Ez, és hasonló tapasztalatok vezettek a serdülőkori lázadó hitnek a megértéséhez. Egyetemistákkal és fiatal házasokkal beszélgetve azt a megfigyelést is tettem, hogy akik a hit serdülőkora után újra vallásosak lettek, azoknak a felfogása egészen más volt, mint a gyermeki hit. Az egyháztól, a szentségektől, az evangéliumtól eltávolodtak, de hittek egy magasabb erőben, amely a természetben, az emberi szeretetben, a szegények szolgálatában fejeződik ki. A szentmisével nem tudtak mit kezdeni, és Jézus Krisztusban is legfeljebb egy jó példát láttak. Ezekben a személyekben sokszor meglepő emberi értékeket fedeztem fel. Nem kételkedhettem, hogy tényleges és autentikus hitük van. Így alakult ki bennem annak az ismerete, amit felnőtt hitnek neveztem. Közben plébániákon is dolgoztam, és láttam mélyen vallásos felnőtteket és idősebb embereket, akiknek a hitvilága egészen más volt, mint az én egyetemistáimé. Belegondoltam magam az egyetemisták világába, és éreztem, hogy nekik ez a hit nevetségesnek, éretlennek és gyerekesnek tűnne. Sokszor nekem is ilyennek tűnt, de ha az életükre és a cselekedeteikre néztem, nem tagadhattam, 7 Jálics: Fejlődik a hitünk


hogy hitük autentikus, és sokszor sokkal mélyebb volt, mint a fiatal házasoké. Akkoriban terjedt el Dél-Amerikában a Cursillo mozgalom, és hihetetlen nagy sikere volt. Többször érdeklődtem, hogy miben áll a lényege, és miért olyan népszerű. Az én egyetemistáim nem is akartak hallani róla, de engem érdekelt, és el is végeztem egy háromnapos bevezetést. A mozgalom a negyven–negyvenöt éves asszonyok és férfiak körében aratta legnagyobb sikerét. Főleg azoknál következett be egy nagy fordulat, akik vagy ateistának tartották magukat, vagy hitük csak gyerekkori emlékként élt bennük. Ezeknél a Cursillo óriási megtérésre vezetett. A háromnapos bevezetés után majdnem mindenhol csoport alakult a résztvevőkből. Hetente összejöttek, és csodálattal láttam, hogy ők lettek a plébániák legnagyobb támasza és segítsége. Az történt ugyanis, hogy ezek a nők és férfiak gyerekkorukban hívők és elsőáldozók voltak. Tovább azonban nem kaptak segítséget, és az élet különböző kríziseiben elvesztették hitüket. A rokonságuk elfogadta, hogy ateisták, vagy legalábbis hitüktől elhidegült emberek. Az évek múltak, a kríziseken túljutottak, lelkükben lassan elmélyültek, és valamilyen formában már hiányzott nekik a tudatos istenkeresés, de nem találták meg a hozzávezető utat. Senki se segített nekik, mert elfogadott tény volt, hogy ateisták vagy hitetlenek. Külsőleg ellenkezve hagyták magukat rábeszélni a Cursillóra. Ott azonban rábukkantak hitük gyökereire, és egyszerre megtértek. A hamu alatt parázslott a hit, és ha a külső világnézetükben még

8 www.kordakonyv.hu


ateisták voltak is, belül már megértek, és csak egy kis lökés kellett, hogy minden a felszínre jöjjön. Ilyen ismerettel sok anyát is vigasztaltam, akiknek fiai ateisták lettek, hogy ha megvolt gyerekkorban az alap, akkor érett korban könnyen visszatalálnak hitükhöz. Gondolom, most a kommunizmus után Magyarországon erre sok példa van. A bevezetésben azt írom, hogy elsődleges célom ezzel a könyvvel a kölcsönös megértés elősegítése. Ma Magyarországon erre nagyobb szükség van, mint valaha. Ezért gondolom, hogy ez a kis könyv huszonöt év alatt semmit sem vesztett aktualitásából. Gries, 1995. október 12-én Jálics Ferenc

9 Jálics: Fejlődik a hitünk


www.kordakonyv.hu


ELŐSZÓ

Ez a könyv a mai ember hitének hosszas megfigyeléséből született. Megfigyelésem szerint a hit fejlődik. Életének különböző szakaszaiban az ember más és más módon hisz. Ez a fejlődés rendszerint nem tudatosul, az ember nem veszi észre. Magam is mély átalakulásokon mentem keresztül, és csak később – amikor másokkal foglalkoztam – eszméltem rá arra, hogy régen nem úgy gondolkodtam és éreztem, mint ma. Csak akkor vettem észre a bennem történt változást, amikor a hitnek olyan formájával találkoztam, amelyen már túlhaladtam. Ma sokan küszködnek kételyekkel, olyanok is, akiknek hite azelőtt nem ingadozott. Mások ateista időszakon mennek keresztül. Amikor azonban visszanyerik hitüket, istenképük már egészen más. Úgy érzik, hogy új hitük van. Az évek folyamán azonban ez az új hit is változik. A keresztény hit ugyanis nem olyan, mint egy darab föld vagy egyéb ingatlan, hanem mint maga az élet: fakad és növekszik, gyengül és meghal, vagy amikor az ember legkevésbé gondolja, újra feltámad, és addig nem ismert energiával kezd működni. Úton-útfélen 11 Jálics: Fejlődik a hitünk


meglepetésekkel találkozhatunk. Senki se gondolhatja, hogy Istennel tökéletes formában találkozott. Mindig felmerülhet a kérdés: „Vajon milyen újabb felfedezés vár rám, milyen új vonások fognak az istenképemen előtűnni?” Istennel való pillanatnyi kapcsolatunkat mindig viszonylagosnak kell tekintenünk, és további fejlődésre számíthatunk. Nem teológiai finomkodásról van szó. Hajlamosak vagyunk hitünk módját abszolútnak tekinteni, és sokszor értetlenül állunk mások állításaival szemben, akiknek más istenképük van, mert a hit más periódusában élnek. Az volt talán a legvilágosabb megfigyelésem ezen a téren, hogy a zsinatot követő megújító mozgalom előharcosai és szóvivői nem értettek szót az előző korszak keresztényeivel. Részemről megértettem a hit mindkét típusát. A figyelemreméltó és egyszersmind szomorú az volt, hogy a teljesen különböző szóhasználat következtében kölcsönös megértés nélkül keserűen kritizálták egymást. Első tekintetre úgy látszott, a különbség a látható szervezetek, a szokások, az öltözet, a liturgia és más felszínes elemek színvonalán támadt. De hamarosan ráeszméltem arra, hogy a felszínes módosításokhoz való ragaszkodás sokkal mélyebben szétágazó eltéréseket és meg nem értést rejt. Tudatára ébredtem annak, hogy a keresztény hit különböző fázisairól, eltérő mentalitásokról és az élettel szemben tanúsított más-más beállítottságról van szó. E sorokat tehát ilyen irányú érdeklődéssel kell olvasni. Arra az alapvető beállítódásra vonatkoznak, amely a hit mindennemű megnyilatkozását meg-

12 www.kordakonyv.hu


határozza. Mint ahogy nem könnyű ezt az alapvető álláspontot leírni, úgy megérteni sem könnyű. Hogy a témában rejlő nehézségeket kiküszöböljem, igyekeztem egyszerű nyelven írni és példákkal szemléltetni. A hit alapvető típusairól van szó, és azt akarom az olvasóval megértetni, hogy ezek szoros összeköttetésben vannak az egyéni fejlődés fokával és az élettel kapcsolatos állásfoglalással. Szándékom a kölcsönös megértést előmozdítani. Mint egy szélsőségesen racionalizált kor gyermekei, az emberi problémákat előszeretettel elméleti alapon közelítjük meg. A megoldás azonban azt feltételezi, hogy a másik helyzetébe éljük bele magunkat, és őt az ő fejlődési folyamatából kiindulva értsük meg. Egy hitbeli állítással azonnal szembeállítunk egy objektív megállapítást, de nem vesszük észre, hogy a mi felfogásunkkal objektíven ellenkező megnyilatkozás a hit eltérő tapasztalatából indulhat ki, és megértése minket is gazdagíthatna. Ha objektíven tekintjük, sok gáncsoskodásra fogunk okot találni. Ez a könyv akkor éri el célját, ha valamennyire hozzá tud járulni ahhoz, hogy a vallásos megnyilatkozásokat teljes összefüggésükbe helyezve, nem pillanatnyi érzelmeink alapján, hanem a másik személy fejlődési folyamatába illesztve legyünk képesek megérteni. Talán segít ráeszmélni arra is, hogy a magunk hite is a fejlődésnek csak egy bizonyos fokán van, és további növekedést remélhetünk. Más szóval, talán rávezet arra, hogy azt a módot, ahogyan hiszünk, viszonylagosnak tekintsük, és más személyek, sőt az egész Egyház hite fejlődési 13 Jálics: Fejlődik a hitünk


folyamatának összefüggésében lássuk. Ne gondoljuk azt, hogy ez a könyv az érett hit elérésére akarja az embereket indítani. Az életnek megvan a maga ritmusa, amelyet nem lehet erőltetni. Mindenkinek megvan a maga hivatása, a saját útja, melyet végig kell járnia. A könyvnek az a mondanivalója, hogy egymást meg kell értenünk, tisztelnünk kell, és minden egyes személyt saját hivatásának mértéke szerint kell segítenünk. Csak akkor tudunk közösségben élni az „Egyházban”. Tudatában vagyok annak – és erre szeretném az olvasó figyelmét is felhívni –, hogy a hit különböző fokozatait nem szabad mechanikus módon érteni és alkalmazni. Az élet végtelen gazdag szempontokban és árnyalatokban, nem akarom naivan leegyszerűsíteni. Lehet valaki egyik pillanatról a másikra a hit különböző fázisaiban. Nehézségekkel küzdve átmenetileg visszafejlődést mutathat, egyazon időben tanúsíthat a hit különböző szakaszaira jellemző elemekből összetett magatartást is. Meg vagyok győződve arról, hogy a hit különböző fázisainak megfigyelése sok reális alappal rendelkezik, mások megértését és a jelenkori vallási jelenségek értelmezését elősegíti; de azt nem hiszem, hogy ezek lennének az egyedül lehetséges kategóriák. A megértés és kommunikáció szolgálatába óhajtottam őket állítani; célom nem az emberek beskatulyázása. Leírom, miként éli meg az ember keresztény hitét. Ezt főleg megfigyelésre alapoztam. Nem helyezkedtem dogmatikus álláspontra. Megállapítá-

14 www.kordakonyv.hu


saimnak leíró, gyakorlati és pedagógiai jellege van, nem dogmatikus. Három éve egy hasonló tartalmú könyvem jelent meg „Találkozás az Istennel” címmel (El encuentro con Dios, Ediciones Paulinas, Buenos Aires). A jelen munka az abban felvetett gondolatmenetet folytatja, kiegészíti, és bizonyos szempontból továbbfejleszti. Az első részben leírom a hit öt jellegzetes típusát: a gyermek hitét, az éretlen hitet, a serdülőkor hitét, a felnőtt és az érett hitet. A második részben visszatérek a keresztény élet különböző megnyilvánulásaira, és szemléltetem, hogy a hit alapvető típusai miként nyilvánulnak meg különböző körülmények közt. A végső meggondolásokban az Egyház történetére vonatkozó megfontolásokat csatolok, kifejtem, milyen legyen magatartásunk a hit különböző típusaival szemben, és az emberiség belső növekedésére vonatkozó rövid meggondolással zárom. Hálámat szeretném kifejezni barátaimnak és rendtársaimnak, Enrique Rastellininak, Orlando Yoriónak és Luis Dourronnak, akik biztatásukkal és kritikájukkal e sorok sajtó alá rendezésében közreműködtek. Buenos Aires, 1974. márciusában

15 Jálics: Fejlődik a hitünk


www.kordakonyv.hu


ELSŐ RÉSZ 1. A gyermek hite 1. A gyermek fogékony a vallás iránt. Most, amikor a modern hitoktatás igyekszik a gyermek gondolatvilágába beilleszkedni, egyre jobban felderíti hitének világát. Ha a szülők gondot fordítanak rá, a gyermek egészen természetesen bele tudja kapcsolni mindennapi életébe a kis Jézust és a menynyei Atyát. Igaz, ugyanolyan könnyen építi be világába Csipkerózsikát, Piroskát és Hófehérkét is; de viszonya hozzájuk egészen más. Jézussal kapcsolatban képes egy kis lelkiismeretvizsgálatra, ami annak a jele, hogy összekapcsolja őt saját életével. Imájában bizalommal fordul Szűz Máriához, és a nap apró örömeit megköszöni a mennyei Atyának. Kedvező családi körülmények között a Miatyánk a gyermeknek valóságos kommunikációt jelent az Atyaistennel; és azzal a teljes bizonyossággal mondja el neki örömét és bánatát, hogy meghallgatja őt. Ismertem gyermekeket, akik számonkérték szüleiktől, miért nem mennek misére; és 17 Jálics: Fejlődik a hitünk


TARTALOMJEGYZÉK

Előszó a második magyar kiadáshoz. . . . . . . .

5

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Első rész 1. A gyermek hite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A gyerekes, éretlen hit . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A serdülőkor hite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A felnőtt hit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Az érett hit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 25 28 42 54

Második rész 1. A rossz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Az apostolkodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Az ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. A Szentírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. A szentmise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. A túlvilág . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. A szentek közössége . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 78 83 97 102 105 112 115

155 www.kordakonyv.hu

Profile for KORDA KIADO

Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk  

A könyvben a hit jellegzetes típusairól és azok vallásos megnyilvánulásairól olvashatunk a gyermeki, éretlen hittől a felnőtt, értett hitig....

Jálics Ferenc: Fejlődik a hitünk  

A könyvben a hit jellegzetes típusairól és azok vallásos megnyilvánulásairól olvashatunk a gyermeki, éretlen hittől a felnőtt, értett hitig....

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded