Page 1


Sevgili Kontra Okur-dinlerleri, Kontra’nın 3. sayısıyla yeniden buluĢuyoruz. Fanzinimiz alanı savunmaya devam ediyor. “tape-Ģiir” dosyamızla deneyime açık arayıĢımızın yeni duraklarından birindeyiz. Elinizdeki tapeler Ġlhan Berk’in ifadesiyle şiir uçları denebilecek örnekler… Bu arayıĢa bizimle birlikte koyulan Ģair dostlarımıza teĢekkür ediyoruz. Sayımıza sesiyle katılan Selçuk Yamen’e ve Aslı Serin’in kumandalar tozlanmıyorsa aşk bitmiştir Ģiiri için izin kopardığımız bachibouzouck.com’un editörlerinden değerli dost Reha Yünlüel’e ayrıca teĢekkür ederiz. Bir gönülden teĢekkür de bu sayının sizlere ulaĢmasında mesaisini, teknik becerisini ve dostluğunu bizden esirgemeyen Mahmut Sefa’ya…


Herkes toplansın Herkes bu kez Sesini yüksek bağlasın

Ön Kapak | Ġbrahim Dirlik Eylül 2014


Fırat Demir Sesine Gidenler

ġair, ses içinde kalandır. ġairin yükseltmek istediği camdan kulenin sismik haritası, üst üste biriken ya da dört yana parça parça dağılan sesler ile belirlenir. ġair, sesi daha da yaymak veya bir fısıltıya yaklaĢtırmak üzere kelimeleri görevlendirendir. Onun seslerle iliĢkisinde hiçbir ölçüt tek baĢına egemen olamaz. O, sesin tutarlı ve sistematik düzeni içerisinde de hareket edebilir, tam tersi bir istikamete, yani savrukluğa da inanabilir. Peki ya sessizlik? Sessizlik, belki de bütün seslerin birbirini örttüğü o beyazlık mı demeli, Ģiir karĢısındaki okurun içindedir. Sayfaya yaklaĢan göz, bu beyazlık anında Ģair ile kendisi arasındaki özel iliĢkinin sesini bulmadan önce sessizlik ile kuĢanır. Ġlyada’nın savaĢ nidalarını ya da Hyperion’daki davul seslerini bu sessizlik anında yapılan anlaĢma belirler. ġiir; kelimeler ile sesler arasında, yaratı ile gerçek dünya arasında, göz ile kulak arasında yeni bir duyum alanını, sessizlikten sonrasını ortaya koyar. Modernizm ile baĢlayan süreçse, bu duyum alanının farkına varma, bu alanı geliĢtirme ve manipüle etme sürecidir. Kendini, yansımanın bin bir yolunu arayan modern Ģair için ses, kıĢkırtıcı ve bedensel bir unsura dönüĢür. ġiir, bedene taĢınır. Tıpkı Dada Ģairi Tristan Tzara’nın yaptığı gibi. Tzara, Ģiirde ses unsurunu üçüncü boyuta taĢıyan kiĢidir. O, performans/tiyatro/müzik gibi pek çok disiplinden çekip çıkarttıklarını kendi kakafonik Ģiirinin yorumuna ekler. Onun okumalarında Ģiir, birbiri içine karıĢan melodiler, birbirini takip eden farklı diller, çocuksu yakarıĢlar ya da hayvan sesleridir. Biçim ve içerik, sesin olanak ve temsilleriyle sınanır. Tzara’nın Ģiire eklediği bu performatif anlam, modernizmin teknolojik geliĢmeleriyle Jean Cocteau’nun radyoĢiirlerinden Jazz Çağı’nın plaklarına kadar sahneden sahneye, formdan forma sıçrayacaktır. 212.628.0400 1960’ların Amerika’sında bu telefon numarasını arayanlara William Carlos Williams ya da Gary Snyder ya da Allen Ginsberg Ģiirini okur. Tzara’nın önerisi, en güçlü, daha da önemlisi, en geniĢ karĢılığını telefon hatlarında bulmuĢtur. Andy Warhol’un avangard filmlerinde oynayan, Roy Lichtenstein ve Jasper Johns gibi soyut ressamlarla ortak üretimlere giriĢen, gece kulüplerinde okumalar düzenleyen Ģair John Giorno’nun cin fikridir bu. John Giorno: Amerikan Ģiirinde Beat Generation, New York School of Poets, Black Mountain Poets gibi pek çok akımın tam orta yerinde, Ģiiri sanatın diğer öğeleriyle, en çok da müzik, resim ve performansla sınamayı seven bir Ģair, bir katalizör, bir kıĢkırtıcı.

1


Giorno Poetry Systems: John Giorno’nun Frank O’Hara’dan Robert Lowell’a kadar uzayan bir listede çeĢitli Ģiir okumalarından kayıtları telefon hatları ve plaklar üzerinden dinlettiği ses-Ģiir projesi. Bu kayıtlar kimi zaman durağan bir okumayı yansıttı, kimi zaman ses deneylerini taĢıdı, bazen de Patti Smith, Laurie Anderson gibi müzisyenlerle daha melodik bir tona taĢındı. Denilebilir ki, Ģiirin sesle olan iliĢkisindeki olasılıkların arĢivi tutuldu. ġimdi, Kontra’nın bu sayısında, Dada Ģiirinin genç enerjisi ve Giorno Poetry Systems’in bütüncüllüğü var. ġiirin öğelerinden biriyken kendi bağımsızlığını ve fiziksel varlığını kazanan sesin kutsanması var. Kontra’nın “alan savunması” adına Ģiirin anlamını geniĢletmek istediği bir Ģans var. En önemlisi, tüm ses-Ģiir tarihi içerisinde kendi deneyinin peĢinde koĢmak isteyen kayıtlar var. Kontra, bu sayısıyla Ģiiri dıĢarıda, mekânda, somut dünyanın sınırları arasında arıyor. ġairin alıcısı, ses konusundaki hassaslığı, sesin gerçekliğine olan inancı sivriliyor ve Kontra’nın baĢına bir anten gibi konuyor. ġiir deneyimi, hayata daha yakınlaĢtırılmak isterken, Ģiirin sesi, tam da hayatın ortasında aranıyor. Bir hastane, bir televizyon ya da çölün sonu; sesleriyle Kontra’nın Ģiirine katılıyor. Alan savunması, alanı her yönüyle tanımaya yönelik bir giriĢime dönüĢüyor ve sınırlara yalnızca Ģiire ait olanların duyabilecekleri sırlar fısıldanıyor. Bu sırlar, aynı zamanda Türkiye için çok önemli bir zamana iĢaret ediyor: Duyduğumuza bile inanmak istemediğimiz zamanlara. Yolsuzluklar, devlet eliyle dönen illegalite ve o el üstünde tuttuğumuz “biricik” değerleri utanmaksızın çiğneyen insanların gevĢet sohbetleri. Hepsini “duyduk”. Duyduk ama kulağımıza düĢen ses, aklımıza gitmedi, yüreğimize inmedi. Gerçeğin bekçisi olan Ģairler için toplumunun sağırlaĢması kadar üzücü ne olabilir? Kontra’nın genç Ģairleri bu gerçeğin sesinde Ģiire dair bir Ģeyler duyuyor. Gerçeğin melodisi arkada çalarken, ġair, ġiirini okuyor.

2


#tape-şiir_aslı serin_ kumandalar tozlanmıyorsa aşk bitmiştir Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_asli-serin_kumandalar-tozlanmiyorsaask-bitmistir

Okuyan: Selçuk Yamen

Zapping şiiri tehdit ediyor!

3


Aslı Serin kumandalar tozlanmıyorsa aşk bitmiştir

ben Ģimdi giderim giderim hep burdayım sonra dönmem bulaĢıklar yıkarım yıkadım az önce çamaĢırı balkonu az önce inlemedim sende hiç bir az önce bu fotoğraf kalsın belki toplarım ya da yırtarım elimi ellerimle belki demesem keĢke ben açarım kapıyı sen dur bu anahtar dur komĢular anonslar odalar dur elde sigara büyürüm baba dur büyüyünce büyürüm soru biter büyüyünce Ģey olcam ben’ler ben açarım kapıyı sen dur yanaĢırım en ben denene giderim büyürüm burdayım her Ģey yerli yerinde her Ģey neredeyse ben Ali’den olma ben Visal’den ben benden olma ben bizden senden müĢterek Ģeyimiz yok 78661 katip yaz müflterek Ģeyleri yok yaz anlatırım olmayan Ģeyleri nasıl nasılsa az

4


ben diyorum ki o kavĢağı dönerim döndüm çoktan kısalır saçlarım en hasarla az diyorum ki daha döndüm ellerim boynum dizelerim “adamlık görevini yerine getirmeyen” adamlar “kadınlık görevini yerine getirmeyen” kadınlar diyorum ki ben benden olma ben sizden senden az nasılsa az yani az iĢte az ağzım sertleĢir sertleĢti öfkem dilde kılçık içimde dün düğüm ........... bak diyorum ki ben çözerim sen çık ne evlerde ne çok duvar kentler neden böyle sen neden ben oku oku oku ÇıK ĠÇimDEn ben Ģimdi yepyeniyetmeliğimle ben Ģimdi -lütfen bakma bana öylesigaralar yine zamlanacak ve geçiyor zaman böyle olacak sokaklar olacak kaldırımlarıyla sokaklar taĢları taĢıtlarıyla yankesicileri ve orospularıyla sokaklar daha dar daha dar daha dar olacak

5


Ģimdi nerden hangi kaygılardan kimden Ģimdi hangini övsem kaç uyku kaç Ģarap incelerek kaç kaçıĢ böyle yalınayak kimlikler adres değiĢiklikleri ben iyiyim ya senler Ģimdi mübaĢirler koridorlar Ģimdi daha neler daha neler daha ne olacak Ģimdi ilmeği kaçmıĢ ben buldum bunun el frenini kim çekti Ģiir yazılmak ister bu Ģiir bitmek oku oku oku KIS ġUNUN SESĠNĠ

6


#tape-şiir_burak acar_yüksel inş. hirudo

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_burak-acar_yuksel-ins-hirudo

Burak Acar’dan “yüksel inş. hirudo” için Backstage

Kayıt için oturduğum mahallede devam eden inĢaatlara gidip kaydı orada almayı düĢünmüĢtüm önce.

Sonra inĢaatların hiç gürültü çıkarmadıklarını fark edince bu fikrimden vazgeçtim.

Youtube’dan içinde inĢaat/Ģantiye gürültüsü olan kayıtlar bulmaya ve Ģiiri onun üstüne okumaya karar verdim.

Uzun aramalar sonucunda istediğim inĢaat gürültülerini içeren kayıtları buldum.

ġiiri okurken bir yandan da elimle videoların ses düğmeleriyle oynayarak ve kayıtların doğal akıĢını bozarak gürültüyü manipüle etmeye çalıĢtım.

Üç beĢ prova ve üstüne on beĢ yirmi tekrar sonucunda ortaya bu kayıt çıktı.

Ġçlerinden en iyisi buydu diyemiyorum ama dilim sürçmeden bitirebildiğim tek kayıt buydu.

Bu çalıĢma için yararlandığım videolardan birinin linkini aĢağıda paylaĢıyorum. Eğer mahallenizdeki ya da iĢyerinizin yakınındaki inĢaatların/Ģantiyelerin istediğiniz kadar gürültü çıkarmamalarından Ģikâyetçiyseniz, canınız biraz inĢaat gürültüsü dinlemek istediği vakit açıp dinleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=Rur3EZe6x-U

7


Burak Acar “yüksel inş. hirudo” Ģiirinden bir bölüm

pardon abi kiminle konuĢuyorsun? ekonomiye can veren allahım bana da akıl ver çitle çevir broĢür bas modelle beni sıfır iĢte bu değil! geniĢ iç mekanlarım koĢu alanlarım yer kaplamıyorum yüz üstü yatırımca camlara değmeden tükürüğüm otuz üç kat aĢağı yükseliyor dimdirek kapanmaz ödüm bokum döne döne burgulu yüksünmeyin yükselin yükselelim yüküne yüküne güven ve yüksek konfor hayalim peĢinen hazır kendime özgü seneye yüzde yirmi kazançlı hayalim havalimanı projesi kesinleĢirse ikiye katlanır havuz manzarasına on altıncı kattan balıklama atlanır elimi çabuk tut elimi gösterme elimi alıĢtır fırsat bu fırsat çok ince ayrıntılandım yükseldim yüküne yüküne bulutların içinden geçiyorum ankastre istanbul’un göbeği çok geniĢ hem ĢiĢkin tam göbeğinde her yere hem yere yakın nereye götürüyorsun beni ali ne yol gittik göbeğimi kaĢı ya çöz gözlerimi kusacağım istanbul’u dinliyorum hayasında üçüncü köprünün ayaklarını ovarak köpürte köpürte martılar geçiyor, derken dalgalar beni çağırıyor arzın merkez üssü bu tarz en zirvedeyiz en tepesinin tası tam göbeğinde en göbeğinde fanfuckingtastic baretler havaya taĢaklar halaya homo homini hirudus

8


#tape-şiir_emirhan esenkova_bellek 14’

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_emirhan-esenkova_bellek-14

Emirhan Esenkova’dan Bellek 14’ İçin Açıklamalar 

Hipokampüsteki amfi dersine elimde ses kayıt cihazı ile girdim.

Hatırlamak eylemi belki de tüm metinlerin çekirdeği olabilir, emin değilim.

Bu sefer, divanın üstüne değil de, altına uzandım. Divan burada lastikli söz oluyor. Divan Oteli’nde yediğimiz gazdan, çocukken Divan Pastanesi’nde yediğim hayvan Ģekilli çikolatalara kadar, üstelik.

Sonuç olarak internet arkeolojisiyle senelerdir biriktirdiğim kayıtları bir araya getirmek biraz zamanımı aldı ama el işi göz nuru oldu diyebilirim.

9


Emirhan Esenkova

Bellek 14’ Hatırladığım en eski görüntü Dino-Riders Hatırladığım en eski ses Für Elise Hatırladığım en eski desen Pied-de-Poule Hatırladığım en eski tat Milupa Hatırladığım en eski koku Frankfurt Metrosu Hatırladığım en eski aşk Feyza Hatırladığım en eski korku Aşıklar Uçurumu Hatırladığım en eski arkadaş Ömer (parmakları olmayan) Hatırladığım en eski mutluluk Londy & Lulu Hatırladığım en eski suç Uğur Böceği Hatırladığım en eski seks Denizhan 2 Hatırladığım en eski utanç İpek Kıraç Hatırladığım en eski sarılma Babama Hatırladığım en eski rüya sen bunu okuyunca Hatırladığım en eski sen Echo & the Bunnymen Hatırladığım en eski ben kolumdaki şeftali lekesi Hatırladığım en eski biz Her Yer Taksim Her Yer Direniş

10

89’ 86’ 87’ 85’ 89’ 90’ 98’ 89’ 92’ 87’ 99’ 03’ 91’ 14’ 06’ 88’ 13’


#tape-şiir_cem kurtuluş_efe murad_çözüp çözmem mümkün değil

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_cem-kurtulus_efe-murad_cozupcozmem-mumkun-degil

Hayatın rastlantısal karmaşası şiire…!

Cem KurtuluĢ, Efe Murad Bulunmuşun Tapesi

Anlık patlamalar yalnızca kayıtlarda var. Görüntünün ta kendisinde. BulunmuĢ görüntüde. Anda bulduğun kendine dair. SavaĢ planları çıktı. Laf aramızda bu saldırı gerektiğinde bir imkan gibi değerlendirilmeli bu konjonktür. Müdahale olduğu andan itibaren içerde birçok bomba patlar. Sınır kontrol altında değil. Silahlı grupların yeterince silahlandırılmadığı için geri döndüklerini konuĢuyorlar. Bu silahlı kuvvetler her dönemde sizlere lazım olan bir alet. KonuĢmalarımız son derece pespaye, ucuz bir iç politika malzemesi. Generali belirledik. Yapacağımız iĢ doğrudan savaĢ sebebi. Silinsin baĢvurusu olursa takipsizlik kararının ardından dinleme tapeleri imha edilecek. Bunlar, artık duyusal uyum sağlamıĢ olan zihinlerimizin tamamen sisteme entegre olması için yüzümüze gülümseyen ve mektep maskesinin ardına saklanarak bizlere yaklaĢan desenli yılanlar. Unutmamalıyız ki biz duymasak da görmesek de o her Ģeyi iĢiten ve her Ģeyi sıfırlama olarak görendir. Yeni tapeler hazır olun. 11


Cem Kurtuluş, Efe Murad Çözüp Çözmem Mümkün Değil

Ģey Portekizce galiba ha, evet di mi yok ya bayağı Güney Afrika dili çok salladım ben de böyle Portekizce mi olur lan? ç’ler yok, ç yok evet evet ama Ģimdi bir döndü gibi çözüp çözmem mümkün değil!

12


#tape-şiir_cem kurtuluş_efe murad_kretin’i yazarken

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_cem-kurtulus_efe-murad_kretiniyazarken

Konuşa-şiir!

13


Cem Kurtuluş, Efe Murad Kretin’i Yazarken

her türlü ölüm yaĢandı toprağın içine asfaltın mutfak robotunun parkenin içine uzay aracının okyanus yüzeyinin karnın ve ağzın içinde her Ģeyle kaybolduk her ölüm yaĢandı, her türlü, her türlü ölüm yaĢandı mutfak robotları içinde parke taĢları uzay araçları içinde her yere girdik ve kaybolduk gibi olabilir o sonunu beğenmiyorum, sonunda sıçıyoruz her yere girdik ve kaybolduk çünkü vücudumuzu her yere sokuyoruz timsahın ağzına sokuyoruz abi öldük kaybolduk öldük sadece öldük ama öldük kaybolduk mu yani kaybolmadık aslında o zaman sadece öldük vücudumuz baĢka yerlere giriĢti yoksa kaybolmadık o zaman Ģöyle demeliyiz içinde ve ağzın içinde ve ağzın karnın içinde ve ağzın içinde ve ağzın diĢlere girdik ya kolumuzu timsah kaptı bıraktı yani her Ģeyi her Ģeyi yaptık kolumuzu timsah kolumuzu blendıra çarklara kaptırdık blendıra ve ayağımızı nike’a.

14


#tape-şiir_cem kurtuluş_efe murad_ampirik işgal

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_cem-kurtulus_ampirik-isgal

Zihin-ses şiire müdahale ediyor!

15


Cem Kurtuluş, Efe Murad Ampirik İşgal

sadece kızların bedenini yaĢamayı değil de bütün hayatı bir beden olarak yaĢamayı ne bileyim her Ģeyin ona bir beden olarak aslında dokunduğu dokunmasında hayatın bedenleĢtiği kendisini ikincil bir beden olarak görmesi yani hayatın en büyük getirisi bu ya da daha doğrusu götürüsü bilemiyorum, medcezir bu hayatın dalgalanması bu, sana getirdiği kadarıyla aynen bir Ģekilde götüren ama seni öyle bir götürüyor ki seni içine çekercesine sen mesela Ģeyde durursun bedenini içine çekiyor okyanusun kıyısında durdun mu ve zaman içerisinde batarsın medcezir budur, bir döngü budur burada hani kader mader demek istemiyorum, ama seni bir hacı gibi böyle kendine döndürüp döndürüp piç evliya gibi böyle toprağın içine içine yavaĢça ya da asfaltın içine boca edip, ev parkelerinin yavaĢ yavaĢ ya da mutfak robotlarının içine ya da uzay gemilerinin içine, ayın üzerine venüsün kıllarına ya da tüylerine bir Ģekilde bir Ģeyin içine ve üzerine çeker solur solar senden beslenir, seni çeker seni böyle eme eme ama bir yandan da seni vere vere yapacak bir Ģeyin yok seni sana geri vere vere üzerine üzerine gaz gibi üfleye üfleye oksijen olarak her ne boksa ya da helyum olabilir yaĢadığım, soluduğum oksijen helyum olabilir.

16


#tape-şiir_cem kurtuluş_efe murad_takılı plak

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_cem-kurtulus_efe-murad_takili-plak

Boşluğun sesine takılan uzay-takılı-şiir!

17


Cem Kurtuluş, Efe Murad Takılı Plak

YAHYAHYAHAYAH NNNNNAAAAAAA AĞĞĞĞĞIIIIIIII IIIIIIASNANAFALTINA MUTFAK ROBOTLARINA NĠYANĠYYANĠYANĠYYYA NAYĠYA PARKE TAġLARINA NĠYYANĠYYANĠYYA KOLUMUZUBLENDIRA NĠNĠNĠNĠNĠNĠHAHAH AĞZIDIġARIDACANAVARINA NĠYYANĠYYANĠYYA UZAYNĠNYANĠNYA HIHIHHIHIIH UZAAAAAAAAYYYYY

18


#tape-şiir_cem kurtuluş_efe murad_tesisatçılar geliyor

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_cem-kurtulus_efe-murad_tesisatcilargeliyor

bizim buluşmalarımız daha apandisitin şişmesi gibi hiçbir işlevi yok, şiirin hiçbir işlevi yok!

19


Cem Kurtuluş, Efe Murad Tesisatçılar Geliyor

Ģiirimizin ve buluĢmalarımızın hiçbir özelliği var mı bayağı orjinal aslında, olmaz olur mu, yok (Ģey yani) çok bağlantılı, bir de Ģiire çok bağlantılı bir yönü var apandisitin o öyle, Ģiirin Ģiirliği apandisit aslında bizim buluĢmalarımızla da alakalı bizim buluĢmalarımız daha apandisitin ĢiĢmesi gibi hiçbir iĢlevi yok, Ģiirin hiçbir iĢlevi yok bir yandan da kendinle buluĢmaların gibi, böyle bir yanı da var kendinle buluĢma anı, apandisit, baĢkasıyla bir buluĢma anı Ģiir yazma anı bunlar hep apandisit durumlar uluslararası da bir apandisit durumu söz konusu zaten bence apandisit hakkında konuĢuyor olmamız bir Ģans değil çünkü apandisitten tek konuĢtuğumuz an, apandisitin iĢlevinin olduğu andır senin apandisitin alındı mı, en çok korktuğum Ģeylerden biri sürekli paranoyasını yaĢadığım bir Ģey bıçakaltına yatacaksın diye mi yok, çok gaz problemim var, sürekli buna yoruyorum alakası var mı bir bilene sorsan, bir görene olabilir tabii apandisit international mantıklı olabilir apandisit international ama kime soracaksın, doktora mı soracaksın siyasetçiye mi soracaksın, hukukçuya mı soracaksın tesisatçıya mı soracaksın, hocaya mı soracaksın hukukçuya mı soracaksın, efe'ye mi soracaksın, cem'e mi soracaksın tesisatçılar geliyor kime sorduracağız bence tesisatla alakalı bir Ģey, kesinlikle daha çok biyoloji ya da vücutla değil de daha çok kuruluĢlarımızla alakalı bir kavram

20


tesisatçılık disiplin ister tesisatçılık, gönlü geniĢlik ister öncelikle apandisit ister apandisitin olması gerekiyor, onu alacak birine ihtiyaç var muslukları ya da musluk borularını, muslukları kendin değiĢtirirsin artık dünyamızda olay bu, Ģunu bilmemiz gerekiyor ki bu dünyada yerleĢtiğimiz ve yerleĢik olduğumuz sürece o su borularını ve lağım borularını değiĢtirecek birilerine her zaman ihtiyacımız olacak o değiĢmeyen bir Ģey, o değiĢmeyecek kütüphanedeki kitaplara bakanlara da ihtiyacımızın olması bu ihtiyaca devam etmemiz gerekiyor bunun altında Ģey yatmıyor ben yalnızca tesisatçıdan geleceğe bakıĢ öğreniyorum bir Ģeyin hatırlatması bu apandisit sağolsun tesisatçılara ihtiyacımız olacağını bilmemiz bana gelecekte elle tutulur sorunların devam etmesinin de gerektiğini öğretiyor. Ģiirin sonu bu.

21


#tape-şiir_efe murad_kâğıt karanlık

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_efe-murad_kagit-karanlik

Çöl-ses: dümdüz şiir!

22


Efe Murad Kâğıt Karanlık

çölde motorun sesi, çölde motorun sesi bağırıyorsun ses geri geliyor, SES! değiĢtiğimi bana söyleme SES! kağıt yırtıp incecik soyulduğu yerlerden kağıdı, ansızın görebilmek için SES! yalnız kalabilmek baĢkalarıyla aĢk için söylenceli günler ÇÖL SONSUZ BOŞLUK anlamsız hıçkırıklar çölde tuttuğun her şey elinde kalıyor patlayan duygu bombaları acıtacak sonra senden ayrıldığı gibi ve her Ģey durulduğunda tutkular birbirlerine sarılı kalacak birbirlerinin içinde patlayacaklar yaĢanmamıĢ kalabilmek için durmadan git, durmadan git durmadan git, durmadan git, DÜMDÜZ! dümdüz durmadan git, çölde çeken bir radyo var tutkular birbirlerini bulur, arsız duyguların aĢkla istemek, büyüdüğünde arsızca istemek kaderde bu varsa bu da yaĢanacak. SES! SES! O!

23


İsmail Aslan Hiçbir amacı olmadan bağıranın esi.

Kulaklarını ölmeye tıkayamazsın. Yerden 9600 metre yüksekteyken düĢündüğüm her ne ise denizin kenarında da düĢündüğüm farksızdı. Adeta midemden boĢluğa asılmıĢ gibi hissediyordum her defasında. Kulaklarını kendine asla tıkayamazsın. Sende olanı olmamaya götürmeye çalıĢtıkça terler sesine sığınırsın. Çünkü dünyada olduğunun kanıtını kendine ses etmenle mümkün kılabilirsin. Ses edilebilen bir Ģey ki; güç toplar güç toplar yeniden yenilirsin. Zaman zaman ölülerimin seslerini anımsaya çalıĢırken içimden bir damla kan düĢürürdüm. Ġçinde ölülerimin olduğu bir sesin peĢinden gitmek nasıl bir sessizlik yarattı ise, artık duyarlığımı yitirmiĢ olduğuma inanmayı seçtim. Bu beni etkiledi. Yerden 9600 metre yüksekte insanların akıl almaz oldukları fikrine vardım. Yerden 9600 metre yükseklikte insanların sakinliğinden bağıra bağıra kaçmak istedim. Belki de hiçbir zaman sakin olamayacağım gerçeğini ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses O K T A.

24


#tape-şiir_ismail aslan_hiç emin değilim

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_ismail-aslan_hic-emin-degilim

İsmail Aslan’dan Kayıt Arkası

     

Kayıtları Ģiiri parçalara ayırarak farklı mekânlarda gerçekleĢtirdim. Bu mekânları paylaĢmak istiyorum: Odam, ġanlıurfa, Hilvan, Diyarbakır, EskiĢehir semaları, Ġstanbul, Fethiye, Belcekız, Ölüdeniz. Kayıtlarda mümkün olduğunca mekâna dair bütün seslerin de yer almasına özen göstermeye çalıĢtım. Sessizlikse sessizlik, vantilatörse vantilatör, dalgalarsa dalgalar. Bu kayıtları yaparken içerisinde olduğum ruh durumundan sıyrılmak için çaba sarf etmedim. Özellikle ilk kayıtta bir hastanenin hasta bekleme salonundan geçerken yaĢadığım gerginlik nasılsa kaydı bu haliyle bıraktım; ya da uçakta yaĢadığım stres sesime nasıl yansımıĢsa öyle.

25


İsmail Aslan Hiç Emin Değilim

Yaptığım gözlemler edindiğim deneyimler Ģunu gösteriyor ki: hiçbir Ģeyi göstermiyor. bazen ilk kez ayaklarımı yere basıyormuĢ hissine kapılmam bundan sanırım ve bir koltuğa gömülmüĢ bilgisayar ekranından alıĢveriĢ sitelerindeki kampanyalara gözlerimi kırpmadan büyük bir heyecanla bakmaya çalıĢmam da, göğsümün bir boĢluğu olduğunu kavramam da bundan. çoğunlukla, bulunduğum kentten baĢka kentlerin varlığını ise hava durumundan anlıyorum coğrafya hep çok önemliydi zaten sorduğunda tarih de öyle, felsefe hele matematik dendiğinde akan sular… Aslına bakacak olursanız üzerimdeki yükü hafifleten bir Ģeyi bulduğumda bunu, ya unutmuĢ ya da unutmamıĢ olduğumla açıkladığımı görüyorum nasılsa unutmak diye bir Ģey var nasılsa unutmak diye bir Ģey yok yani ne güzel durmadan sizi aydınlatmak istiyorum fakat kimse beni ağzına almıyor

26


Kimse beni serbest bırakmıyor bunu nasıl istediğimi kimse dikkate almıyor dikkate aldıklarımı vermeyeceğim hiç beni kinse Ģekilden Ģekle yokluyor allanıp pullanıp otobüste yanıma oturuyor herkes kinini yanında oturtuyor anında elini uzatıp alsın diye kimse aldıklarını vermiyor her Ģey geçiyor arabalar üzerimden el elden zaman ne çabuk geçiyor umarım ya bir reset ya da iyilerin duası herkes birbirini anlamaya çalıĢıyor çünkü televizyonlardan verilen hiçbir haber devrim getirmez/getirmiyor bazen bunu düĢünüp olanlara ağlıyorum -bazen öyle ağlıyor öyle ağlıyorum ki telefonlara yetiĢemiyorumSamimi olmak gerekirse devrim olmuyor diye hiç ağlamadım sadece, bir gün öleceğim için kendimi çok hırpalıyorum sanki zihnim ne kadar yorulursa ölmek o kadar kolay olacakmıĢ gibi kendimi durmadan zihnen yoruyorum o vakit ölmek normalleĢiyor sözcük keskinliğinden sıyrılıyor etin toprağa düĢüp zamanla kemikten sıyrılacak olması beni ayrıca teskin ediyor ve ölmek üzerine durmadan ne kadar kafa patlatıyorsam dünya o kadar hafifliyor

27


Galiba ölümü normalleĢtirebildiğimi söylemem konusundan pek emin değilim çok da üzerine düĢmemek gerekiyor dünyada artık kampanyalar da hiç bitmeyecek gözlerimi kırpmadan bakmaya çalıĢtığım her Ģey gibi. Her Ģeyi yazabilirdim/Ama yazmadım

28


Giorno Poetry Systems: John Giorno’nun Frank O’Hara’dan Robert Lowell’a kadar uzayan bir listede çeşitli şiir okumalarından kayıtları telefon hatları ve plaklar üzerinden dinlettiği ses-şiir projesi.

29


Sinan Özdemir İs patlamak İçin Deneyelim rtaya çıkan yeni ses kayıtlarını, ġiir daha 7 Eylül 2014 ... Önceki akĢam ve dün akĢam sızdırılan ses kayıtlarının tape edilmiĢ metni;. fırından yeni çıkmıĢtır. alın la alın... img:#547078 sinan özdemir in ses kayıt tapeleribenzeri: efe murad istanbullu ağlar, Ġsmail aslan in urfa ... Hafta sonu 6 yeni ses kaydı internete düĢtü haberi, ġiir paylaĢım ... yayınlanan ve her biri yüzbinlerce kiĢi tarafından dinlenen tapelere, hafta. Kontra’nın son tapesi internet camiasına bomba gibi düĢmüĢ, dinleyelim ... Etiketler: tape 3 ses kaydı kontra almanak tesadüfün bilinç alanı. Bugüne kadar çıkan bütün ses kayıtlarını, tapeleri, telefon görüĢmelerini hiç çıkmamıĢ sayalım, Sadece bugün çıkan ses kaydını ele alalım . /Ses-KayitlariTapeler-hakkinda-flas-2014-06-0... 8 Eylül 2014 - Türkiye gündemine

günmdemine bomba gibi düĢen ses kayıtları iddiasına net açıklamayı Cem KurtuluĢ yaptı. artnoK, ... 9 Eylül operasyonundan sonra ortaya dökülen ses kayıtlarının "montaj" olduğunu ispatlamak için deneyelim dedi propaganda makinesi yoğun ..

30


#tape-şiir_sinan özdemir_kapı kapı kapı

Tıkla https://soundcloud.com/kontrafanzin/tape-siir_sinan-ozdemir_kapi-kapi-kapi

Şiire hiç giremeyecek olan “vıjjj”!

31


Sinan Özdemir KAPI KAPI KAPI

KAPI ben KAPI bir KAPI depo KAPI benzinim KAPI olsun KAPI istiyorum KAPI KAPI ben KAPI otomatik KAPI vitesli KAPI araba KAPI istiyorum KAPI KAPI ben KAPI onu KAPI navigasyonlu KAPI olsun KAPI o KAPI KAPI arkamdan KAPI su KAPI Ģu KAPI bu KAPI hım KAPI KAPI beni KAPI sarsın KAPI mont KAPI monte KAPI bana KAPI KAPI camı KAPI iĢaret KAPI parmağımla KAPI vıjjj KAPI KAPI içerde KAPI sigara KAPI içilsin KAPI dıĢarda KAPI emisyon KAPI KAPI içerde KAPI ceza KAPI kesilsin KAPI dıĢarda KAPI gırtlak KAPI KAPI ne KAPI bana KAPI KAPI this KAPI is KAPI the KAPI end KAPI kardeĢim KAPI KAPI uçuruma KAPI süre’jim KAPI KAPI kirine KAPI kirine KAPI KAPI nefes KAPI alsın KAPI benim KAPI beynim KA

32


Mehmet Davut Özdal

KÜÇÜK ENİŞTE

Herkes Ģiir yazmayı benden öğrendi. ġimdi ben bir gün kendi kendime yazıyordum taam mı bir baktım Homeros geldi napıyon lan dedi hiiiç dedim katladım kağıdı kalemi cebime koydum. Sonra bu nasılsa görmüĢ onu bir gün bir geldi aha ben bunu yazdım diye bir kitap çıkardı adını Ġlyada koymuĢ bir baktım benimkinin aynısı. Bir daha onunla hiç konuĢmadım. Ben daha o zamandan yenilik yapmaya baĢlamıĢtım. ġimdi bile hiç boĢ durmam boyuna yenilik yaparım. Canım sıkıldıkça yenilikler yaparım. Yenilik yapmadan duramam. Sabah ayrı öğlen ayrı akĢam ayrı yenilikler yaparım. Artık insanlar yeter ciyat derler. Yeniliklerinden baĢımız döndü. Bir dur daha azcık. Anamızı ağlattın Allah rızası için yeter artık yenilik yapma. Benim Ģiirimde ironi vardır. Ġroni çok matah bir Ģeydir. ġimdi ironiye laf söyletmem. Benden önce doğru dürüst ironi yoktu tek tüktü. Ben çok ironiğim. Ġroniyi Ben getirdim diyebilirim utanmasam yani siz hepiniz geri zekalı olsaydınız utanmadan 5000 yıllık Ģiir tarihinde ironi diye bir Ģey yoktu ben getirdim bıyıklarımla sürüye sürüye ben getirdim diyebilirdim. Ama değilsiniz maalesef. ġimdi ironi acıklı mizah demek mizahsa acıksız mizah demek. Bir de acısız adana vardır o ayrı. ġimdi bu ne kadar büyük bir tespit. Artık ben bunun etrafında gece gündüz dönerim. Bir de yetenekli olsaydım varın o zaman havamı siz düĢünün. Sözlerim çok kaale alınıyor. AĢırı sikleniyor. La oğlum kaale alın almayın demiyorum alın almasına da o kadar da hayatınızı da altüst etmeyin. Ben bir yazı yazdım. Avrupada yok öyle bir yazı. Çok iyi yazıydı. Orada birine bir laf dedim. Dedim ki kardeĢim sen salt mizahçısın dedim senin bu yaptığın kolaycılık dedim bak ben mesela kaf dağını delip su getiriyorum dedim. Benim örnek vermek gerekirse oğuz ataydan kestiğim bir Ģiirim var ki ne kadar zor. Genelde kurandan muhsin ünlüden ikinci yeniden parodilerle taklitlerle geçinip gidiyorum am var bütün kelimelerin altında Ģimdi bu dahiyane sözü söylemek kan varı am var yapmak ne kadar zor size kolay geliyor olabilir ama öyle değil iĢte. O yazıdan sonra bu çocuk bir daha iflah olmadı. Artık ne kadar kaale aldıysa ne kadar siklediyse heralde bokunu çıkardı siklemenin ben bile kendimi o kadar siklemiyom inanın. Ben çünkü bunu orada ifĢa ettim. Artık tam olarak neyini ifĢa ettim bilmiyorum da bir ifĢa durumu oldu orada ben ifĢayı yüz metreden tanırım. Dedim senin yazdığını dedem de yazar dedim çok kolay mizah iĢlenmiĢ dil. Aslında bana vereceksiniz kalemi kağıdı hadi yaz diyeceksiniz. Hani tosun paĢada bir küçük eniĢte vardı. Kendimi bazen ona benzetirim. Hani orada Ģaban tutmayın küçük eniĢteyi salıverin diyordu. Beni de aynen onun gibi tutmayıp salıvereceksiniz nasıl yazıyormuĢum göreceksiniz. Ben bugüne bugün humorla hamur arasındaki ses benzerliğini keĢfetmiĢ adamım. Size Ģimdi bir mısramı söylesem ağzınız açık kalır. Oha dersiniz bu nasıl bir ĢeymiĢ böyle öldürdü bizi ağzımıza sıçtı. Söyleyeyim mi. Ağla ağlamak kardeĢtir. Yaa. Ebenizi siktim demi. Daha bu sözün üstüne ne söylenebilir ki. 33


Eminim ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan geldi. Çünkü ben bu mısrayı etrafımdaki geri zekalılarda çok denedim. Hepsi de iki seksen yattılar. Büyüksün ciyat dediler. Ben kitaplarımın ismini götümden uydururum. ġimdi yalan yok. Ama sanki aslında çok derin bir manası varmıĢ gibi pozlara girerim. Hayranım var lan benim hanginiz barda çıkıyor. Kurban olduğum hayranlarım var. Ayak tabanım var benim. Allah bilir sizin ayak tabanınız bile yoktur. Ben hem ayak tabanımın fotoğrafını çektim hem de yeĢil soğan yedim. Alın size yenilik. Benden önce bunlar var mıydı. ġimdi bunları göz ardı edemezsiniz. Bunlar önemli. Adam gitmiĢ sıfırlı yıllar diye kitap yazmıĢ. Üç beĢ arkadaĢını toplamıĢ kitap diye yazmıĢ. Halbuki beni yazmalıydı. Benim yeĢil soğanım olmalıydı o kitapta. Ağla ağlamak kardeĢtirim olmalıydı ayak tabanım olmalıydı. Benimle ilgili Ģaka yapmak da zor ben zaten kendim bizzat Ģaka olduğum için… hahaha. Sürüyle twitter hesabı olan bunların Ģifrelerini karıĢtırmamak için bir kağıda not edip cüzdanında saklayan bir adamım ben dil bilmem ama çeviri Ģiir okumamayı da marifet sayarım bendeki bu saçma özgüvenin nerden geldiğini yemin ederim ben de bilmiyorum. Son olarak götünüzle güleceğinize emin olduğum bir espriyle yazımı sonlandırıyorum: Ģiirde güncel dili kullanmayı ben baĢlattım.

34


AnketörlüFanzin / Bu Sayıda Aslı Serin

Adınızı, soyadınızı yazın, anketimiz gizlilik esaslarını tınlamaz: Aslı Serin Bir şaire âşık oldunuz mu? Olmadıysanız bile nasıl bir şeydir bu? Elbette. Yeri gelmiĢken söyleyeyim, Turgut Uyar “Üçyüzbin” Ģiirini bana yazmıĢtır. Şiirin alan savunması ne demektir? ġimdi sokağa çıkıyorsunuz ve bağırıyorsunuz: “Bu alanda, elimdeki Ģu Ģiiri alan var mı?” diye, oradan bir iĢgüzar çıkıp “Ģiir alınamaz/satılamaz” diye itiraz ediyor. Siz de baĢlıyorsunuz açıklamalar yapmaya, yazmaya. Yaptığınız o Ģeye Ģiirin alan savunması deniyor. Halk nedir? Halkla hiç konuştunuz mu? Halk, sürekli halk demeyen kiĢilere denir. Halk çok konuĢkan değil. Ağlar, zırlar, taksit öder, sabah 8 akĢam 6 filan çalıĢır. KonuĢmaya hali kalmaz. Bakkal kime denir? Hasan amcaya denir. Bu soru için annemi aradım, Balıkesir’deki bakkalımızın adını öğrenmek için iĢte. Sakızı bile paramız olmadığında vermezdi. Doğası budur bakkallığın belki ama benim çok zoruma giderdi. Benim zoruma giden Ģeyler yapan amcaların bir kısmına bakkal denir. Yeni’den ne anlıyorsunuz? Çok yakında eskiyecek olanı anlıyorum. Dil mi, bil mi? Dil bili kapsar, bil baĢlı baĢına büyük bir Ģey olmasına rağmen, aynı cümlede üstünlük dilindir. Saçmalayın: Yeteri kadar saçmaladım, son olarak: “Ama benim adım bok böceği ben çözemem bu bilmeceyi.”

35


baretler havaya taĹ&#x;aklar halaya homo homini hirudus 36


Not: 4. sayımızda “eylem-Ģiir” için harekete geçiyoruz. “eylem-Ģiir” Ģöyle bir Ģey: Alan araĢtırmasına çıkıyoruz. Bir eylem planı hazırlayacağız, buna göre biz ve bize katılan Ģairlerle birlikte birer eylem gerçekleĢtireceğiz. Alan araĢtırması... Mesela bir otobüse binip duraklar arasında mekik dokumaca. Kayıtlı, tapeli de olabilir bu. Mesela devlete iĢ düĢürmece, sonra onun Ģiirini yazmaca. Bubi tuzakları kurmaca yani Ģehre. ĠletiĢime geçin, konuĢalım. 37


Kontra’nın okurlarına armağanı | 123 - sun in the arms of love

http://www.youtube.com/watch?v=5bgv0L93Hrs&feature=youtu.be

Kontra 3  

Kontra 3

Kontra 3  

Kontra 3

Advertisement