Page 1

1


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


а

Âåðîíèêà Êîëÿãî ã. Ìèíñê, óë.Áåëîðóññêàÿ,1 òåë.: +3 (7529) 185 1689

www.iq-events.com

Àííà Ãîìîíîâà ã. Ìèíñê, óë.Áåëîðóññêàÿ,1 òåë.: +3 (7529) 670 9999

www.iq-events.com

25


26


Ìèíñê, Áåëîðóññèÿ óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

Ìèíñê, Áåëîðóññèÿ óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

27


28


ÎÎÎ «IQ EVENTS» Áåëîðóññèÿ, Ìèíñê óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

ÎÎÎ «IQ EVENTS» Áåëîðóññèÿ, Ìèíñê óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

ÎÎÎ «IQ EVENTS» Áåëîðóññèÿ, Ìèíñê óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

ÎÎÎ «IQ EVENTS» Áåëîðóññèÿ, Ìèíñê óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

ÎÎÎ «IQ EVENTS» Áåëîðóññèÿ, Ìèíñê óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

29

ÎÎÎ «IQ EVENTS» Áåëîðóññèÿ, Ìèíñê óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

ÎÎÎ «IQ EVENTS» Áåëîðóññèÿ, Ìèíñê óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

ÎÎÎ «IQ EVENTS» Áåëîðóññèÿ, Ìèíñê óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com


30


31


32


33


34


Ìèíñê, Áåëîðóññèÿ óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

Ìèíñê, Áåëîðóññèÿ óë. Áåëîðóññêàÿ, 1, îôèñ 15 òåë.: +3 (7529) 185 1689 e-mail: iq-events@gmail.com www.iq-events.com

35


УважаемыйУважаемый (ая) (ая) _________________________ _________________________ приглашаемприглашаем Вас посетить Васнаше посетить наше мероприятие____________________ мероприятие____________________ ________________________________ ________________________________ , , которое состоится которое состоится ______________ ______________ по адресу ______________________ по адресу ______________________ ____________________________ ____________________________ Ждём Вас! Ждём Вас!

36


37


38


39


40


41


42


IQ Event brand book  

Identity brand book for IQ Event

Advertisement