Norsk Vannforening semesteroversikt vår 2023

Page 1

FAGTREFF & SEMINARER

VÅR 2023

Blågrønn faktor

Tid: 8. februar, kl. 09:00-15:00

Sted: Miljødirektoratet

Digitalt: Streaming

Hvordan har blågrønn faktor fungert som et planverktøy og hvordan følges resultater opp i byggesak?

Hvordan varierer lokale tilpasninger av blågrønn faktor, og hva er koblingen mellom blågrønn faktor, klimatilpasning og et fremtidig overvannsgebyr?

Seminaret tar sikte på å oppsummere de viktigste erfaringene vi har gjort oss ila. det siste tiåret og å identifisere behov for fremtiden.

Møteleder: Kim Paus, NMBU

PROGRAM:

09.00 - 09.10: Informasjon om Vannforeningen

09.10 - 09.40: Velkommen og introduksjon av seminarets tematikk

Møteleder: Kim Paus, NMBU

09.40 - 10.10: Erfaringer med Norsk Standard om blågrønn faktor

Hanne Wells, Standard Norge

10.10 - 10.30: Pause

10.30 - 11.00: Tilleggsverdier ved blågrønne løsninger

Taran Aanderaa, Asplan Viak

11.00 - 11.30: Dyrk byen! Om å dyrke mat og menneskemøter i grøntareal i byen

Andreas Capjon, U.reist

11.30 - 12.00: Blågrønn urban «retrofit»

- strategitenkning på områdenivå i SPARE-prosjektet

Paul Woodville, HRTB arkitekter og David N. Barton, NINA

12.00 - 13.00: Lunsjpause

13.00 - 13.30: Erfaringer fra Oslo kommune

Inga Potter, Oslo kommune

13.30 - 14.00: Erfaringer fra Bodø kommune

Marit Elveos, Bodø kommune

14.00 - 14.20: Pause

14.20 - 14.50: Erfaringer knyttet til utførelse av blågrønne overvannsanlegg

Bent Braskerud, Oslo kommune

14.50 - 15.20: TBA

15.20 - 15.50: Felles diskusjon og erfaringsdeling

15.50 - 16.00: Oppsummering og avslutning

Kim Paus, NMBU

Verdens vanndag 2023

Tid: 22. mars, kl. 09:00-15:00

Sted: Røverstaden, Munkedamsveien 15

Digitalt: Streaming

Verdens vanndag 2023 – Accelerating change

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs ”World Water Day”. Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning. Fremgangen er langt fra rask nok til at verden skal nå FNs bærekraftmål om rent vann innen 2030. Om vi skal nå målene må vi øke progresjonen og ting må skje opp til fire ganger raskere enn det gjør nå. Derfor handler Verdens Vanndag i 2023 om å akselerere endringene.

Vi må handle raskere for å kunne møte spesielt de globale, men også de nasjonale utfordringene. Hele én av fire mennesker i verden i dag mangler tilgang på trygge drikkevannskilder og enda flere har ikke tilgang på skikkelige toalett- og sanitærforhold. Vannforbruket øker, og i tillegg til personlig forbruk, er en sikker vannforsyning nødvendig både for produksjon av mat, varer og tjenester, samt energi. Samtidig må vi sikre en bærekraftig forvaltning av vannressursene våre gjennom vern av innsjøer, elver og våtmarker, inkludert økosystemtjenestene disse bidrar med.

Norge er heldige, men også vi har utfordringer knyttet f.eks. til avløpsvann og forusensing, og ikke minst bærekraftig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann. De siste årene har også vist at heller ikke vi er forskånet mot å i perioder måtte spare på drikkevannet.

På årets arrangement kan du høre en rekke spennende foredrag om vann og hvordan vi kan akselerere endringene for å møte globale og nasjonale utfordringer knytta til helse (drikkevann og sanitærforhold), bærekraftig vannforvaltning, utvikling og samarbeid.

1. Bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

2. Summary Progress Update 2021: SDG 6 water and sanitation for all | UN-Water (unwater.org)

SEMINARER

Kan vi løse «Legionella-gåten» gjennom samarbeid på tvers av fagsektorer – og hvordan griper vi det an?

Tid: 14. juni, kl. 09:00-15:00

Sted: Miljødirektoratet

Digitalt: Streaming

Legionella er et problem som engasjerer både myndigheter, byggeiere, kommuner, forskningsmiljøer og leverandører/ firmaer. I dag har vi en lovhjemmel og en nasjonal veileder som fungerer som et normativt dokument og rettesnor for det legionellaforebyggende arbeidet, men det finnes ingen overordnet enhetlig strategi for å kontrollere legionella i Norge.

Det finnes derimot mange aktører som er engasjert i problemet, og som har ulike innfallsvinkler og ulike tanker om hvor vi vil og hva vi bør gjøre. Finnes det noen måte å samarbeide mot et felles mål? Hvordan kan vi styrke kompetansen i kommunene?

I dette seminaret skal vi også se på noen av de dilemmaene vi står oppe i når vi skal håndtere legionella, det være seg kost-nytte aspektet ved vannbehandling, energisparing, lovverk og byggtekniske krav, ressursbruk og effekt av tiltak. Vi gjør noen dypdykk i nyere forskning, erfaringer og kartlegginger på området, og vil gi plass til diskusjoner og debatt rundt både faglige og strukturelle problemstillinger.

Vannprisseminaret 2023

Tid: 13. september, kl. 09:00-15:00

Sted: Sjekk vannforeningen.no

Digitalt: Streaming

Vannprisen er stiftet av RIF-firmaene i faggruppe

Vann- og Miljøteknikk og Norsk vannforening. Prisen er er en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Mer informasjon om programmet kommer etter hvert. Sett av datoen.

Behov for vannbehandling ved bruk av grunnvann til vannforsyning

Tid: 13. februar, kl. 12:00-16:00

Sted: Røverstaden, Munkedamsveien 15

Digitalt: Streaming

Ved vurdering av beskyttelsessoner for grunnvannsanlegg har den såkalte ”60-døgnsregelen” helt siden 1930 tallet vært benyttet som en ”tommelfingerregel” for nødvendig oppholdstid for å oppnå en sikker hygienisk barriere.

Nyere forskning og undersøkelser tyder imidlertid på at en infiltrasjonstid påvirkes av ulike faktorer og at det for norsk grunnvann, som ofte er infiltrert overflatevann, er vanskelig å oppnå tilstrekkelig oppholdstid. I tillegg har vi flere eksempler på vannbårne utbrudd knyttet til udesinfisert grunnvann, f.eks. utbruddet på Røros i 2007 med innpå 1500 syke, som demonstrerte hvor følsomme barrierene knyttet til beskyttelsessonene er og hvor store konsekvensene kan være dersom disse brytes.

Med dette som bakteppe og med tanke på klimaendringenes innvirkning på infiltrasjonsforholdene i grunnen, er det kanskje på tide å innføre et krav om desinfeksjon også ved grunnvannsverk? Disse problemstillingene vil bli forsøkt belyst i dette fagtreffet.

Møteleder: Vidar Lund, FHI

PROGRAM:

12.00 - 12.10: Velkommen

Møteleder

12.10 - 12.35: Hva vet vi om grunnvannsanlegg i Norge basert på Mattilsynets data?

Carl Fredrik Nordheim, Folkehelseinstituttet

12.35 - 13.00: Forurenset grunnvann – er det så farlig? Anders Bekkelund, Folkehelseinstituttet

13.00 - 13.25: Sikring av grunnvann og brønner til drikkevannsforsyning

Bernt Olav Hilmo & Rolf Forbord, Asplan Viak

13.25 - 13.50: PAUSE

13.50 - 14.40: Grunnvannskilden som hygienisk barriere: Styrker og svakheter i et klima i endring

Grunnvann i løsmasser

Hanne Kvitsand, SINTEF

Grunnvann i fjell

Sylvi Gaut, Sweco

14.40 - 15.05: Større grunnvannsanlegg – hygienisk sikring – bruk av desinfeksjon

Svein Erik Bakken, Sweco

15.05 - 15.25: PAUSE

FAGTREFF

15.25 - 15.50: Er kravene til beskyttelse av norske grunnvannskilder gode nok? Og bør det bli krav om desinfeksjon av alle grunnvannsforsyninger?

Olav Vatn, Mattilsynet

15.50 - 16.00: Oppsummering

Møteleder

Risikovurdering av diffuse utslipp

Tid: 17. april, kl. 12:00-15:30

Sted: Røverstaden, Munkedamsveien 15 Digitalt: Streaming

Utslipp fra anlegg som ikke har utslippspunkt? Hvordan kan de da dokumentere at de ikke slipper ut mer enn det miljøet tåler? Anlegg som har diffuse utslipp til vann er for eksempel komposteringsanlegg, mellomlagring, veganlegg og annen utendørs aktiviteter som kan medføre avrenning og utslipp til ytre miljø. De har ofte ikke konkrete tillatte utslippsmengder eller konsentrasjoner, men hvis de har det, hvordan skal de måle det? De har kanskje vedtak om at ikke noe skal slippes ut og at de skal ha risikovurdering. Hva skjer i praksis? Risikovurdering av ukjente konsentrasjoner og vannmengder er en øvelse hvor det ikke er utviklet veiledningsmateriell og dette fagtreffet gir innsikt i hvordan ulike typer virksomheter har løst kravet om risikovurdering av diffuse utslipp.

Møteleder: Sunniva Eide Sunde, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Biotilgjengelig fosfor for å bestemme grad av eutrofiering

Tid: 5. juni, kl. 12:00-15:30

Sted: Røverstaden, Munkedamsveien 15

Digitalt: Streaming

I dette fagtreffet tar vi for oss variasjon i biotilgjengelighet for fosfor fra ulike kilder, hvordan dette kan måles, og om hvordan denne variasjonen kan hensyntas i vannforvaltning og overvåking.

Fosfor er en forutsetning for alt liv, men fører til eutrofiering dersom det tilføres vann og vassdrag i for store mengder. Men det er ikke bare mengden det kommer an påbiotilgjengeligheten til fosforet er også avgjørende. Fosfor tilføres vassdragene våre fra ulike kilder som naturlig avrenning fra skog og fjell, jordbruk og avløp. Det tilføres også i ulike former, f.eks. bundet til jord- eller leirpartikler, eller som løst fosfat. Graden av biotilgjengelighet for de ulike formene og fra de ulike kildene er avgjørende for hvor stor forurensende effekt fosforet får.

Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA

Skogsdrift og vannkvalitet

Tid: 4. september, kl. 12:00-15:30

Sted: Røverstaden, Munkedamsveien 15 Digitalt: Streaming

Gode tømmerpriser medfører økt hogst. Hva har dette å si for hydrolog-, og hva er konsekvenser for vannkvalitet i nedbørfeltet? Hvordan gjennomføres hogst, og hvordan er lovverket rundt hogst og skogsdrift.

Møteleder: Anne-Grete Blankenberg, Nibio

Kalk skaper balanse i vannbehandling

Teknisk utstyr & Filtermateriale

Kontakt: Franzefoss Minerals AS Sven Fürstenberg, 48 14 25 57 sven.furstenberg@kalk.no www.kalk.no

FAGTREFFENE ER GRATIS, MEN VI BER OM PÅMELDING I FORKANT

Deltakelse på seminarene koster kr 1000,- for medlemmer, (ordinær pris kr 1500,-)

mens de digitale arrangementene koster kr 700,- for medlemmer (ordinær pris kr 1000,-).

Pris for pensjonister er kr 250,- og studenter deltar gratis. Seminarer som går over to dager har egne priser, se nettsiden. Påmelding til seminarene og fagtreff gjøres på nett under det respektive kurs på www.vannforeningen.no/fagtreff-seminarer

Det vil bli sendt program for hvert enkelt seminar og fagtreff på e-post, ca en måned før seminaret, og programmet legges ut på vår hjemmeside: www.vannforeningen.no

Lik Norsk vannforening på facebook: www.Facebook.com/vannforeningen

E-post: post@vannforeningen.no, tlf: 22 94 75 00

Programmene for seminarene vil bli annonsert på www.vannforeningen.no og på www.facebook.com/vannforeningen Følg med på nett for arrangementer i andre regioner.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.