Den klimakloke medarbeider

Page 1

Den klimakloke medarbeider
2 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER NESTE SIDE 5 Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 9 14 19 Hva skal medarbeideren vite? Bærekraftig utvikling i praksis Klimaledelse - hva er det? 22 Klimastyring og klimabudsjett -hva er det? 27 30 32 Hvordan jobbe med klimatiltak? Inspirasjon, e-læring og verktøy Avslutning
INNHOLD

Innledning

Ett av kommunens hovedmål er at Bærumsamfunnet er miljø- og klimaklokt. Kommunens ledere har ansvar for å mobilisere og tilrettelegge for handling og samarbeid for å nå klima- og miljømålene.

De har også ansvar for å etterspørre resultater og sørge for god faglig kompetanse innen klima og miljø, innenfor sitt ansvarsområde. Kommunens ansatte er sentrale representanter og formidlere av en miljø- og klimaklok kommune.

Men hva betyr det egentlig å være klimaklok?

Og hvordan kan du som leder og medarbeider bidra til å nå klima- og miljømålene for Bærum kommune?

Denne veilederen er tenkt som en enkel innføring i hvilken kunnskap og hvilke kompetanser, du som leder og medarbeider, trenger for å kunne bidra til at Bærum er en klimaklok kommune.

Organisasjonen er på forskjellige stadier i denne prosessen, og derfor er ikke veilederen en uttømmende liste, men en guide til ulike måter å komme i gang på, eller arbeide videre.

Materialet inneholder kontaktopplysninger og lenker til hvor du kan finne ytterligere inspirasjon og rådgivning.

God lesing, og lykke til med arbeidet!!

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 3 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE

I 2030 er direkte klimagassutslipp i Bærum redusert med 65 prosent eller mer ift 2009.

I 2050 er Bærum et lavutslippssamfunn.

I 2030 er Bærum etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi.

I 2030 har Bærum redusert indirekte klimagassutslipp og bidratt til langsiktig karbonlagring i naturområder.

I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippsområde.

Les klimastrategidokumentet her

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 4 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER NESTE SIDE FORRIGE SIDE 1 2
3
retning for klimaarbeidet og er formulert i disse tre hovedmålene:
Klimastrategi 2030 gir
INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 5 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE 2 Hvorfor trenger vi en klimaveileder?

Hvorfor trenger vi en klimaveileder?

Å være klimaklok kommune betyr at vi skal redusere klimafotavtrykket, samtidig som vi utvikler gode helhetlige løsninger for hvordan vi transporterer oss, samt hvordan vi bygger og forvalter ressurser.

Klimakloke tiltak handler i stor grad om å skape et godt samfunn som er robust og bærekraftig, i et langsiktig, globalt perspektiv.

For at alle vi som er ansatt i kommunen skal være i stand til å bidra i dette arbeidet, må vi vite noe om hvordan vi kan gjøre det som enkeltindivider, i enheten vår og i samarbeid med andre enheter. Det er derfor denne veilederen er utarbeidet, i håp om at du har litt mer informasjon, inspirasjon og kunnskap når du har lest den.

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 6 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER NESTE SIDE FORRIGE SIDE

I Forvaltningsrevisjonen av arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp i

Bærum kommune kom det frem tydelige anbefalinger:

Økt kunnskap, kapasitet og eierskap i hele organisasjonen i klimaarbeidet

... Revisjonen viser at det er behov for å gjøre mer for å sikre at hele organisasjonen har eierskap til arbeidet, og at sentrale fagmiljøer har tilstrekkelig klimakompetanse...

Dette handler om å ivareta den eksisterende kompetansen, samt rekruttere og videreutvikle fagmiljøer.

Styrke samhandling og samarbeid på tvers i egen organisasjon og med eksterne samarbeidspartnere. Revisjonen viser at Bærum kommune har et forbedringspotensial knyttet til samhandling og samarbeid, og benytte fagressurser på tvers av organisasjonen.

Mange ansatte peker på at kommunen fortsatt bærer preg av silotankegang, og at det vil være behov for å sikre mer koordinering og samhandling på tvers for å foreta gode klimavurderinger.

Kilde: Forvaltningsrevisjon rapport - klimaarbeidet i Bærum kommune - endelig versjon 8. juni 2023.PDF Alle dokumenter (sharepoint.com)

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 7 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER NESTE SIDE FORRIGE SIDE

FNs Bærekraftsmål

FN’s Bærekraftsmål (også kalt SDG = Sustainable Development Goals) vil også bli nevnt i denne veilederen, og vi anbefaler at ansatte orienterer seg om disse målene på FNs hjemmeside. Målene ble vedtatt av verdens stat- og regjeringsledere på FN toppmøtet i New York den 25. september 2015.

De trådte i kraft den 1. januar 2016, og skal frem til 2030 sette kurs mot en mer bærekraftig utvikling for både mennesker og vår planet.

Bærekraftsmålene utgjør 17 konkrete mål og

169 delmål, og det er mange måter virksomheter og organisasjoner kan arbeide med målene.

Denne veilederen har særlig fokus på mål 13 og 17: Stoppe klimaendringene og samarbeid for å nå målene.

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 8 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER NESTE SIDE FORRIGE SIDE
UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET LIVET PÅ LAND FRED, OG INSTITUSJONER ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD HELSE OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR REN ENERGI TIL STOPPE KLIMAENDRINGENE I HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER NÅ MÅLENE ARBEID MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON GOD HELSE LIVSKVALITET LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR UTRYDDE FATTIGDOM TIL ALLE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET OG VELFUNGERENDE SAMARBEID FOR Å NÅ ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST BÆREKRAFTIGE OG LOKALSAMFUNN FORBRUK OG PRODUKSJON UTRYDDE SULT GOD OG LIVSKVALITET GOD UTDANNING MELLOM KJØNNENE SANITÆRFORHOLD INDUSTRI, OG INFRASTRUKTUR REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET LIVET PÅ LAND ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR REN ENERGI TIL ALLE STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET HAVET LIVET PÅ LAND FRED, RETTFERDIGHET OG VELFUNGERENDE INSTITUSJONER SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST MINDRE ULIKHET BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 9 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER NESTE SIDE FORRIGE SIDE 3 Hva skal medarbeideren vite?

Kunnskapsnivå – Et sentralt element for å styrke motivasjonen og atferden til den klimabevisste medarbeideren er kunnskap. Det kan være meningsfullt å skille mellom tre typer kunnskap:

Grunnleggende informasjonskunnskap Avgrenset atferdskunnskap

Kunnskap om klima inn i kjerneoppgaver

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 10 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE
Hva skal du som medarbeider vite? 1 2
3

1 Grunnleggende informasjonskunnskap

Grunnleggende informasjonskunnskap

For at ledere og medarbeidere skal ha motivasjon og kompetanse til å handle klimabevisst, må de ha grunnleggende kunnskap. Det er blant annet kunnskap om hvorfor det er viktig å jobbe med klima og bærekraft i organisasjonen, kunnskap om sentrale begreper i klimaarbeidet, og kunnskap om organisasjonens strategi, visjon og mål for klima og bærekraft.

Grunnleggende kunnskap vil typisk være kunnskap som er relevant for alle ansatte uavhengig av funksjon – både ledere og medarbeidere.

Eksempler

• Klimaendringer og konsekvensene av disse

• Klimagasser og deres innvirkning

• De største utslippskildene i samfunnet og på arbeidsplassen

• Parisavtalen og EUs Green Deal

• FNs bærekraftsmål

• Organisasjonens klimamål og klimastrategi

• Hvordan kan kommunen som virksomhet bidra til å nå klimamålene, og hva kan ditt tjenestested/din avdeling bidra med?

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 11 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE

2 Avgrenset atferdskunnskap

Ledere og ansatte bør ha kunnskap om konkret klimavennlig atferd i arbeidshverdagen. Denne kunnskapen er sjelden direkte relatert til den enkelte medarbeider/ leders faglighet.

Mangel på kunnskap vil ofte føre til mangel på handling, eller til og med handling som går direkte mot klimahensyn.

Det er derfor viktig at ledere og ansatte har nødvendig kunnskap som gjør de istand til å handle i tråd med organisasjonens klimamål.

Eksempler

• Kunnskap om klimavennlig transport i arbeidshverdagen, og til og fra jobb

• Kunnskap om hvordan redusere CO2-utslipp fra for eksempel elektrisitet, oppvarming, arealbruk, plast og engangsprodukter, avfallssortering, innkjøp og mat

• Kunnskap om hvordan omsette innsikt og intensjoner til konkret handling

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 12 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE
Avgrenset atferdskunnskap

3 Kunnskap om klima inn i kjerneoppgaver

Kunnskap om klima inn i kjerneoppgaver

Når virkemidler utformes, avtaler inngås og tiltak besluttes og iverksettes, vil det ofte være et stort behov for kunnskap om hvilke konsekvenser valg og handlinger vil ha for klima, miljø og bærekraftig utvikling på kort og lang sikt.

Det er viktig å utfordre eksisterende rammer og systemer for å skape nødvendig omstilling, tenke helhetlig og få til bredere samarbeid på tvers av sektorer, forvaltning og næringsliv.

Eksempler

• Samfunnsøkonomiske konsekvenser av tiltak og virkemidler

• Sammenhenger mellom ulike klima- og miljøutfordringer og synergieffekter av tiltak og løsninger

• Sirkulær økonomi, ressurs- og energieffektivitet og lavutslippsløsninger

• Utvikling og bruk av ny teknologi og innovasjon

• Styring, forvaltning og finansiering i lokalt og nasjonalt klimaarbeid

• Arealbruksendringer

• Klimakommunikasjon

• Klimalovgivning

• Miljøsertifiseringer og miljømerkeordninger

• Klima- og miljøkrav til innkjøp

• Klimarisiko

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 13 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE
INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 14 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE 4 Bærekraftig utvikling i praksis

Bærekraftig utvikling i praksis

FNs bærekraftsmål utgjør et helhetlig rammeverk for å ta verden i en ny bærekraftig retning sosialt, miljømessig og økonomisk. Bærum kommune har implementert FNs bærekraftsmål ved å knytte disse opp mot egne samfunnsmål i kommuneplanens samfunnsdel. Samtidig må vi vektlegge utvikling av individuelle ferdigheter og egenskaper som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med bærekraftig utvikling. Det finnes mange måter å jobbe med dette på. I denne veilederen har vi plukket ut to eksempler.

1:

UNESCO’s nøkkelkompetanser for bærekraftig utvikling

UNESCO, som er FN’s organisasjon for utdanning, har utarbeidet en beskrivelse av relevante nøkkelkompetanser for å lykkes med å skape bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. På neste side beskrives hver enkelt nøkkelkompetanse til inspirasjon for kompetanseoppbygging av medarbeidere i din organisasjon.

I bruken av kompetansebeskrivelsene er det viktig å huske at:

• Oversikten beskriver tverrgående viktige kompetanser til arbeidet med alle bærekraftsmålene. Konkrete innsatser vil kunne stille krav til spesifikke kompetanser.

• Oversikten er IKKE en liste som skal kreves av den enkelte – men ment som inspirasjon til kompetanseutvikling for hele organisasjonen.

• Oversikten anvendes best som et verktøy for dialog og nysgjerrighet knyttet til kompetansebehov.

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 15 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE
Eksempel

Kompetanse Beskrivelse

Systemtenkning

Forestillingsevne

Verdikompass

Evne til å oppfatte, forstå og analysere komplekse utfordringer, se sammenhenger mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling, og ta hensyn til usikkerheter.

Evne til å synliggjøre «visjoner for fremtiden». Evne til å forestille seg konsekvenser og risikoer av forskjellige scenarier.

Hva er de bakenforliggende årsakene til utfordringene og hvilke virkninger medfører det?

Hvor skal vi i min organisasjon/virksomhet for å bidra best til bærekraftig utvikling av samfunnet vårt?

Innen hvilke satsingsområder kan min enhet bidra?

Hva skjer om vi ikke gjør noen ting?

Hva skjer om vi gjør A? eller B?

Evne til etisk og verdimessig refleksjon, og til å balansere dilemmaer, motsetninger og interessekonflikter.

Strategisk kompetanseEvne til å få oversatt og implementert mål og handlinger i fellesskap, som fremmer bærekraft lokalt.

Samarbeidsevne

Evne til å samhandle konstruktivt og empatisk med andre, også med personer med forskjellige bakgrunner og holdninger.

Evne til å kunne håndtere konflikter og løse problemer i fellesskap.

Kritisk refleksjon Evne til å utfordre normer, praksis, meninger og ”vi pleier”holdninger.

Evne til å reflektere over egne og andres verdier, holdninger og handlinger.

Selvrefleksjon Evne til reflektere over egen rolle i lokale og globale sammenhenger, forstå egne følelser, motiver og utfordringer – og finne motivasjon til å forfølge mål.

ProblemløsningsevneEvne til å anvende forskjellige metoder og anvende overstående kompetanser i å finne gode løsningsalternativer til komplekse utfordringer.

Hvilke verdier vil vi/jeg gjerne fremme og hvorfor?

Hvor kan jeg selv være i konflikt?

Hva er viktigst å prioritere i den konkrete situasjon?

Og hvordan gjøres det klokt?

Hvem er viktige å få med i prosessen, og hvordan?

Hva betyr vår strategi for mål og prioriteringer hos oss, i avdelingen min?

Hva gjør vi først, hvem følger opp?

Hvem skal vi samarbeide mer med?

Hvem skal vi samarbeide bedre med?

Hvordan kan vi gjøre våre forskjellige interesser legitime?

Hvordan kan vi ha dialog om vanskelige emner på en konstruktiv måte?

Hvor vil jeg gjerne påvirke og hvordan?

Hvordan får jeg utfordret på en god måte?

Skal det ropes litt høyt et sted?

Hvordan agerer jeg i min rolle?

Svarer det til de verdier og den kultur, som jeg gjerne vil fremme?

Skal vi alltid arbeide med oppgaven på denne måten?

Krever denne utfordringen ny kunnskap, – og hvordan kan det gjøres?

Hvilke løsningsalternativ finnes?

Kan vi samarbeide på nye måter for å løse oppgaven på en bedre måte?

Krever oppgaven ny kunnskap eller teknologi, andre samarbeidspartnere og bruk av innovative metoder? Og hvordan kan det gjøres?

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 16 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE
Refleksjonsspørsmål

Eksempel 2:

Inner development goals

Til tross for en tydelig visjon for å utvikle verden i en mer bærekraftig retning, er vi fremdeles langt fra å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. Målene omfatter et bredt spekter med samfunnsutfordringer som involverer mennesker med ulike behov, verdier og overbevisninger. Det vil kreve endring av måten vi tenker og handler på. Inner Development Goals (IDG), en non-profit organisasjon, har derfor tatt initiativ til å utvikle rammeverk og verktøy for utviklingen av evner, kvaliteter eller ferdigheter som er avgjørende for å komme oss vesentlig nærmere å oppfylle bærekraftsmålene. Over 4000 forskere, eksperter og praktiserende på personlig utvikling og indre kapasitetsbygging, har bidratt til rammeverket som ble lansert i 2022. Det nåværende IDG-rammeverket representerer 5 dimensjoner og 23 ferdigheter og kvaliteter, som er spesielt avgjørende for ledere som adresserer bærekraftsmålene, men som er fundamentale for oss alle!

Inner Development Goals

Følg lenken for å lære mer, og se rammeverket oversatt til norsk på neste side.

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 17 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE

Relasjonen til deg selv

Tankene og følelsenes samspill

Integritet Kompleksitetsbevissthet

Tillit og trygghet i møte med andre

Sosiale ferdigheter

Åpenhet og lærende tankesett

Perspektivferdigheter

TilstedeværelseSamarbeidsevnerKreativitet

Selvbevissthet

Ydmykhet Inkluderingog mangfoldskompetanse

MeningsskapendeEmpati og medfølelse

TilstedeværelseLangtidsperspektiv

Tillit

Optimisme

Selvrefleksjon Evnen til at reflektere over egen rolle i lokale og globale sammenhenger, å se på egne barrierer, utfordringer – og finne motivasjon til å forfølge mål.

Hvordan agerer jeg i min rolle?

Svarer det til de verdier og den kultur, som jeg gjerne vil fremme?

Hvor er mine egn Skal vi alltid arbeide med oppgaven på denne måte?

Hvilke andre tilganger

finnes og hva kan de?

Kaller denne utfordringen

Evne til å endre perspektiv

Utholdenhet

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 18 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE 1. VÆRE
2. TENKE
3. RELATERE
4. SAMARBEIDE
5. HANDLE
skape
Å
endring
Mot
Indre kompass Kritisk tenkningTakknemlighetKommunikasjonsevner
INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 19 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE 5 Klimaledelse hva er det?

Klimaledelse, hva er det?

Klimaledelse handler om å gjøre klimahensyn til et premiss i alle beslutningsprosesser, i alle ledd i organisasjonen. Klimaledelse handler også om tilrettelegging for at organisasjonen skal nå felles klimamål, og skape eierskap, aksept og engasjement for arbeidet med å gjennomføre klimatiltak. Klimaledelse er i stor grad et lederansvar, men for å lykkes med å skape en klimavennlig arbeidsplass, med klimabevisste medarbeidere, er det viktig at vi oppfatter klima og bærekraft som en felles oppgave.

Det handler om å skape en organisasjonskultur som bidrar positivt til å nå klimamålene. Organisasjonskultur er ikke noe ledere kan påvirke alene. Den formes også av medarbeiderne selv, i samhandling med hverandre. Medarbeiderne i Bærum kommune spiller en viktig rolle i å skape kultur og handlekraft, for å lykkes med klimautfordringen og omstillingen som vi står overfor. Mange av kommunens ansatte møter daglig innbyggere og bedrifter i Bærum, og er derfor sentrale representanter og formidlere av en Klimaklok kommune.

Vi har laget en oversikt over hva som er viktig å tenke på når man skal etablere bærekraftig klimaledelse i kommunen. Se oversikten på neste side.

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 20 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE

Klimaledelse skal bidra til

Forankring av klimaarbeidet på ledernivå

- Klima i styringsdokumenter

- Klima i virksomhetsstyringen

- Klima på agendaen i styringsdialogen og ledermøter

Styrke samhandling og samarbeid på tvers

i organisasjonen og mot eksterne samarbeidspartnere

- Etablere og utvikle tverrsektorielle nettverk og arenaer internt

- Samhandle med lokalt næringsliv

- Delta aktivt og strategisk i eksterne nettverk og partnerskap

- CliMates (klimaambassadører)

- Kick-off for klimabudsjettet

Sikre nødvendig kompetanse og kapasitet til å følge opp klimamålene

- Kost/nytte-vurderinger av tiltak

- Tydelige prioriteringer

- Strategi og tiltak for å bygge og beholde kompetanse

Rapportere jevnlig på fremdrift og resultater

- Tertial- og årsrapportering

- Prosjektrapportering

- Styringsdialog

- Politiske saker

- Bærum i tall (Lenke)

Forankring av klimaarbeidet på medarbeidernivå

- Engasjere og motivere til innsats for klimamålene

- Sette klima på agendaen i enhets- og avdelingsmøter

- Allokere ressurser til oppfølging av klimaarbeidet

- CliMates (klimaambassadører)

Formidle kommunens klimaaktiviteter internt og eksternt

- Bæringen

- Interne kommunikasjonskanaler (Viva Engage, Teams)

- Media

- Nettsider og sosiale medier

- Arrangementer og møtearenaer

- Kommunens tertial- og årsrapporter

Forbedring av metodikk for å kartlegge utslipp, vurdere kostnader og nytteeffekter av tiltak

- Forbedre datakvalitet for utslipp og andre måleindikatorer.

- Utvikle klimabudsjett som verktøy

Synliggjøre innsats og verdsette resultater

- Feire små og store klimainnsatser

- Kåringer og priser (Månedens Klimakvikk, klima- og miljøprisen)

- Erfaringsdeling

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 21 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE
INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 22 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER NESTE SIDE FORRIGE SIDE 6 Klimastyring og klimabudsjett, hva er det?

Klimastyring og klimabudsjett, hva er det?

Klimastyring er helhetlig og systematisk klimaarbeid integrert i kommunens virksomhetsstyring.

Det betyr at klima følges opp som en naturlig del av overordnede styrings- og rapporteringsprosesser.

Virksomhetsstyring består av den totale prosessen som omfatter arbeidet med:

• Å fastsette mål og resultatkrav

• Å planlegge hvordan disse skal nås

• Løpende rapportering av status

• Analyser av situasjonen

• Utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak.

Formålet med virksomhetsstyringen er å sikre at kommunen løser sine oppgaver og når sine mål mest mulig effektivt, innen de tildelte økonomiske rammene og etter gjeldende lover og regler.

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 23 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE

Klima i plansystemet

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 24 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE Kommuneplanen Planstrategi Kunnskapsgrunnlag Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan Behovsplaner Retningslinjer Interne fagplaner Politisk behandling Politisk behandling Administrativ behandling Virksomhetsplaner Årsrapport Handlingsdel, budsjett og økonomiplan Samfunnsdel med langsiktig arealstrategi Hva skal kommunen oppnå? Hvordan skal vi jobbe for å nå målene? Hva skal kommunen gjøre de neste fire årene? Hva bidrar den enkelte virksomheten i kommuneorganisasjonen med? Hva ble resultatet av det vi gjorde? Temaplaner Arealdel
Kommunedelplan Reguleringsplan (Områdeplan / detaljplan)
Formål
Klimamål Klimastrategi
Klimatiltak koblet til oppdrag Klimaoppdrag Klimaresultater Klimabudsjett Klimakunnskap

Klimabudsjettet

Klimabudsjett er et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål.

Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene og fordeler ansvaret for gjennomføringen.

Klimabudsjettet er en del av kommuneplanens handlingsdel med budsjett- og økonomiplan som vedtas årlig av Kommunestyret. Det innebærer at status for tiltakene i klimabudsjettet må rapporteres på i tertial- og årsrapporteringen.

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 25 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE
INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 NESTE SIDE 26 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE
Les mer om kommunens klimabudsjett her
INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 27 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE 7 Hvordan jobbe med klimatiltak?

Hvordan jobbe med klimatiltak?

Alle tjenesteområder i kommunen har oppgaver i virksomhetsplanen som de skal rapportere på. Klimatiltakene i klimabudsjettet blir opprettet som oppgaver i virksomhetsplanen. Tjenesteområdene kan i tillegg utforme egne oppgaver i virksomhetsplanen for å følge opp målene i klimastrategien. Vi har laget en oversikt over viktige punkter å huske på i utformingen og gjennomføringen av klimatiltak:

1

Bygg på erfaring og arbeid som allerede er gjort

Vurder alltid gjennomførte og pågående tiltak og prosjekter, både internt og eksternt, når du utformer forslag til nye tiltak og prosjekter.

4 2 5 3

Del dine ideer og sjekk hva andre gjør

Kommuniser med andre fagmiljøer og diskuter dine planer. Sett av tid og rom for innspill og utforsking av samarbeidsmuligheter.

Samarbeid med andre

Undersøk om tiltaket kan kobles til annet pågående arbeid. Kanskje det er mulig å lage felles prosjekt, dele informasjon og ressurser, og samarbeide om analyser.

Sørg for god forankring og eierskap

Gjør lederen din kjent med tiltaket. Bør tiltaket inn i klimabudsjettet og/eller virksomhetsplaner? Prioriter tilstrekkelige ressurser. Skap eierskap for arbeidet hos alle involverte.

Del data og resultater

Planlegg fra starten hvordan innsamlet data og resultater kan deles trygt og effektivt. Gevinster og læringspunkter skal ivaretas etter at tiltaket er gjennomført.

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 28 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE

Klima- og miljøfondet

Klima- og miljøfondet finansierer i hovedsak tiltak i klimabudsjettet som en ikke finner finansiering til innenfor kommunalsjefsområdets egne budsjettrammer. Fondet kan også finansiere satsingsområder = en pott med midler som kan benyttes til flere aktiviteter eller tiltak innenfor et satsingsområde. Tiltak må oppfylle krav i politisk vedtatte retningslinjer for å få tildelt midler.

Retningslinjer:

Tiltaket/prosjektet skal:

Vektlegges i prioriteringen:

1

Midler kan ikke benyttes til vanlig drift.

1 2

Eksterne aktører kan ikke søke om midler. Midler kan brukes til samarbeidsprosjekter der kommunen er en av partnerne.

Bidra til å realisere ett eller flere mål i klimastrategien.

2

Være forankret i linjen på kommunalsjefnivå.

Veiledning og retningslinjer for klimabudsjettet og klima- og miljøfondet.pdf

1

Spredningsmulighet/ skalerbarhet i eller utenfor kommunen.

2

Gevinstpotensial/ synergieffekter utover måloppnåelse av Klimastrategi 2030.

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 29 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE
INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 30 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE 8 Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy

Kilder, Inspirasjon, e-læring og verktøy

Nyttige interne lenker

Miljø og klimaklok | Gjenbruk | Ombruk | Bærum kommune

Bærum i tall

Klimastrategi 2030 | Bærum kommune

Nyttige eksterne lenker

Klima- og energitiltak i ulike sektorer - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

NRK Skole – Lærerike programmer og klipp)

UNESCOs rapport som beskrivelser nøkkelkompetanser for bærekraftig utvikling på engelsk (side 15-16).

Inner Development Goals

Kunnskapsbank og verktøykasse

The Sustainable Business Model Canvas - A common Language for Sustainable Innovation (threebility.com)

En videreutvikling av den velkjente modellen Business Model Canvas.

What is a circular economy?

| Ellen MacArthur Foundation

Sommerfuglmodellen – modell som beskriver forskjellige kretsløp i sirkulær økonomi.

IDG.tools

Inner Development Toolkit - Change starts within

Verktøykasse for deg som vil jobbe med viktige ferdigheter i adressering av bærekraftsmålene.

Nettverk og fora i kommunen

Klimaklok kommuneintern – en intern Teams kanal hvor stort og smått om kommunens klimaarbeid deles. Alle kan være med.

Klimaklok afterwork er en uformell møteplass i kommunen for de som jobber med klima eller klimarelaterte temaer - eller bare er interessert i kommunens klimaarbeid. Afterwork arrangeres andre tirsdagen i måneden fra kl. 14.30 til ca. kl. 16.00 i kantinen eller Kunnskapshjørnet ved kantinen. Bare møt opp!

Kilder: Klimaalliancen Aarhus (aarhuskommuneerhverv.dk)

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 31 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER NESTE SIDE FORRIGE SIDE

Avslutning

Takk for at du leste klimaveilederen vår. Vi håper den har gitt deg inspirasjon til å komme i gang – eller til å fortsette arbeidet med å være en klimaklok medarbeider.

Veilederen er utarbeidet av klimateamet i Strategiog budsjettenheten i Bærum kommune.

Vårt ønske er å gi våre kolleger et lett anvendelig verktøy for å konkretisere overordnede klimamål til arbeidshverdagen.

Tanken er også at veilederen kan tas opp i enhets-/ avdelingsmøter hvor man ønsker å sette klima på dagsordenen. Vi er alle på en grønn reise, og ingen vet alle svarene. Vi må jobbe sammen for å skape et mer klimavennlig og bærekraftig Bærum.

Innspill, spørsmål og kommentarer kan gjerne sendes til klimateamet via klimaklok@baerum.kommune.no

INNHOLD 1. Innledning 3 2. Hvorfor trenger vi en klimaveileder? 5 3. Hva skal medarbeideren vite? 9 4. Bærekraftig utvikling i praksis 14 5. Klimaledelse, hva er det? 19 6. Klimastyring og klimabudsjett, hva er det? 22 7. Hvordan jobbe med klimatiltak? 27 8. Kilder, inspirasjon, e-læring og verktøy 30 9. Avslutning 32 32 DEN KLIMAKLOKE MEDARBEIDER FORRIGE SIDE NESTE SIDE

Innspill, spørsmål og kommentarer kan gjerne sendes til klimateamet via klimaklok@baerum.kommune.no

FORRIGE SIDE
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.