Page 1

s.

5

Konferencja “Odra w gospodarce regionu

s.

6

Doradcy podatkowi bronią przedsiębiorców

10

s.

Forum

Ogromne księgarnie w Opolu

OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego ISSN 1732-4505 nr 7 (121) lipiec 2016

Przywitanie lata 2016

z OIG s.4


Z DRUGIEJ STRONY

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas - Prezes

Prosto z OIG 4. Przywitanie lata 2016 z OIG

5. 6. 7. 8.

Wydarzenie

Konferencja “Odra w gospodarce regionu” Doradcy podatkowi bronia przedsiębiorców Konkurs filmowy Aglomeracji Opolskiej roztrzygnięty Złoty Champion i ZZłota Budowlana Marka Roku dla Aluprof S.A. 9. Niemiecka firma REKERS buduje swój zakład pod Ujazdem 10. Ogromne księgarnie w Opolu 13. Równowaga energetyczna elementem rozwoju regionu Eko

2

15. Ekodzieciaki - podnoszenie świadomości na temat różnorodności ekologicznej 16. Systemy fotowoltaiczne 17. Pompy ciepła ciepło z ziemi i powietrza bez szkody dla środowiska. Opis technologii 18. System finansowania ochrony środowiska w Polsce i woj. opolskim. 19. Edukacja ekologiczna, centra edukacji ekologicznej

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl Skład, łamanie, reklama: Komunikator PR 45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29 tel. 77 456 95 29 e-mail: biuro@komunikatorpr.pl www.komunikatorpr.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl

Szanowni Państwo! Informujemy Państwa, że przy OIG działa Sąd Polubowny (Arbitrażowy) z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 39, tel. 77 44 17 666, lub kom. 519 517 215. Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005 r. (Dz. Ust 178 poz. 1478 z późn. zm.). Poddanie sporów gospodarczych orzecznictwu sądów arbitrażowych wymaga umieszczenia przez strony w umowie gospodarczej wyraźnego jasnego zapisu na sąd arbitrażowy. Przykładowy zapis w takiej umowie winien brzmieć: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu zgodnie z regulaminem tego Sądu”. Dokonanie takiego wspólnego zapisu może wprawdzie nastąpić później jednak praktyka wykazała, że udaje się to stronom najbardziej na początku współpracy przy zawieraniu umowy. W świetle przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest wielokrotnie krótszy. Opłata za postępowanie jest znacznie niższa, niż w sądach powszechnych. Największe oszczędności występują w sporach o zapłatę dużych nr 7 (121) lipiec 2016

kwot powyżej 500.000 zł, przy których opłata wynosi od 2,5% do 1% za każdą instancję, a w sądach powszechnych opłata stała wynosi 5% w każdej instancji. Korzystanie z sądownictwa arbitrażowego zapobiega poza tym zrywaniu istniejących między podmiotami gospodarczymi więzi gospodarczych. Dla zapewnienia wysokiej jakości wyrokom Opolskiego Sądu Polubownego (Arbitrażowego) prezydium tego sądu zaproponowało pięć List Arbitrów Rekomendowanych i Mediatorów, na których znajdują się między innymi nazwiska sędziów Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku oraz nazwiska byłych długoletnich sędziów, którzy następnie przeszli do pracy w kancelariach adwokackich i radców prawnych oraz praktyków gospodarczych. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM MOŻE BYĆ DWUINSTANCYJNE. Zapraszamy do rozstrzygania sporów poprzez umieszczanie w/w klauzul w umowach i rozstrzyganie ich w Sądzie Arbitrażowym działającym przy OIG w Opolu. Szczegóły działania Sądu Arbitrażowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.oig.opole.pl Zarząd OIG w Opolu


NA DOBRY POCZĄTEK

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

W

związku z przyszłoroczną Galą Larów Kompetencji i Umiejętności wyjątkowo 01.07 odbyło się posiedzenie składu Opolskiej Kapituły Laurów na którym omawiano kwestie organizacyjne przyszłej imprezy. Zgodnie z ustaleniami skład członkowski kapituły zwiększył się z ośmiu członków do jedenastu. Tematem rozmów były również kandydatury przyszłych laureatów Gali Laurów Kompetencji i Umiejętności. Podczas przyszłorocznej gali przyznawane będą dwa Kryształowe laury, pięć Platynowych, dziesięć Złotych oraz piętnaście Srebrnych. Nadto dla podniesienia rangi gali oraz w świetle 25 lat istnienia Opolskiej Izby Gospodarczej będzie przyznane specjalne wyróżnienie nadzwyczajne „Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego”. Ta prestiżowa statuetka była przyznana dwukrotnie, laureatami wyróżnienia są: Arcybiskup ks. Alfons Nossol oraz europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Elżbieta Bieńkowska. Statuetka „Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego” ma być stałym wyróżnieniem podczas kolejnych Gal Laurów Kompetencji i Umiejętności. Następne spotkanie składu kapituły odbędzie się na przełomie września i października. Okres letni to czas kiedy większość z nas jedzie na urlop by odpocząć od codziennych trosk. Korzystając z okazji chciałbym życzyć udanego, bezpiecznego wypoczynku tak żebyście mogli Państwo na spokojnie naładować przysłowiowe „baterie” oraz zrelaksować się od pracy zawodowej.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

3


PROSTO Z OIG

Przywitanie lata 2016 z OIG 4

Tradycyjnie jak co roku Opolska Izba Gospodarcza zorganizowała dla swoich członków i sympatyków imprezę plenerową - „Przywitanie Lata”.

Impreza odbyła się 17.06 na terenie „Ostoi” (popularna Strzelnica) Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu-Grudziach. Wśród zaproszonych gości byli opolscy parlamentarzyści: Antoni Duda(PiS), Ryszard Wilczyński(PO), Tomasz Kostuś(PO) oraz Witold Zembaczyński (Nowoczesna). Obecny był rownież Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Szymon Ogłaza. Otwierając spotkanie Prezes OIG Henryk Galwas podziękował wszystkim

nr 7 (121) lipiec 2016

za przybycie, dziękując przy okazji za wkład w pracę i zaangażowanie na rzecz OIG. Szczególne podziękowania skierował do opolskich posłów za to, że pomimo natłoku obowiązków znaleźli czas by wziąć udział w spotkaniu. Po krótkim przemówieniu Pana Prezesa rozpoczęło się „Przywitanie Lata 2016”, którego główną atrakcją kulinarną był pieczony dzik. Spotkanie było świetną okazją do swobodnych rozmów oraz integracji zaproszonych gości.


WYDARZENIE

Konferencja „Odra w gospodarce regionu”

5

Konferencja „Odra w gospodarce regionu” odbyła się w CWK w Opolu (23.06).

Tematem przewodnim była prezentacja możliwości rzeki Odry pod kątem gospodarczym i transportowym. Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz Jerzy Janik – Pełnomocnik Wojewody Opolskiego do spraw Odrzańskiej Drogi. Prelegenci głównie skupili się na fakcie w jak niewielkim stopniu Odra jest wykorzystywana w transporcie i co w związku z tym trzeba usprawnić. O planach inwestycyjnych w kontekście rozwoju transportu mówił przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Łukasz Pieron. Zwrócił uwagę, iż obecna sytuacja rzeki Odry to lata zaniedbań czego dzisiaj doświadczamy. Plan rozwoju śródlądowych dróg wodnych Ministerstwa przewiduje na rok 2050 zaangażowanie transportu wodnego na poziomie 30%.

Stan obecny transportu rzecznego jest bardzo słaby co można zobaczyć na tle innych krajów, w których rzeki wykorzystywane są jako transportowy atut. Ciekawie wyglądał prezentowany projekt przez Bartosza Bernaciaka „Biuro na wodzie Bargework”, czyli wykorzystanie Odry jako miejsca do budowy obiektu biurowego, który ma być przestrzenią ekologiczną i nowatorską. Mówiono również o infrastrukturze rzeki, czyli mostach, portach, jak i energetyce. Poruszano tez tematy dotyczące źródeł finansowania inwestycji dotyczącej rzeki oraz wykorzystaniem Odry pod kątem oczekiwań stawianych przez przedsiębiorców. Konferencja jednoznacznie pokazała jak wiele jeszcze pracy pozostaje do zrobienia, aby w pełni czerpać z rzeki Odry wymierne korzyści.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


WYDARZENIE

Doradcy Podatkowi bronią przedsiębiorców

6

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł korzystnie dla podatników branży olejów opałowych uchylając (wyrokami o sygn. akt I GSK 247/14, I GSK 1493-94/14, I GSK 149899/14, I GSK 1500-1503/14) orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w przedmiocie podatku akcyzowego i kierując sprawę do ponownego rozpoznania. Powołane wyroki NSA zelektryzowały branżę sprzedawców olejów opałowych, gdyż NSA orzekł precedensowo, przerywając dotychczasową linię orzeczniczą.

Sprawa dotyczyła oświadczeń pobieranych przez podatników dokonujących obrotu olejami napędowymi przeznaczonymi do celów opałowych (tutaj: olej opałowy). Dotychczas podatnicy borykali się ze stanowiskiem organów celnych, zgodnie, z którym każdy brak formalny w oświadczeniu składanym przez nabywcę oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych pozbawia sprzedającego preferencyjnej stawki podatku akcyzowego. Wymóg pobierania oświadczeń nakłada na podatnika art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 5 czerwca 2014 r. poz. 752 ), zwanej dalej u.p.a. Sprzedawca wyrobów akcyzowych, w przypadku sprzedaży oleju opałowego, jest zobowiązany do uzyskania od nabywcy oleju oświadczenia, iż nabywane przez niego wyroby są przeznaczone do celów opałowych. Zdaniem Urzędów Celnych, uchybienie, chociaż jednemu z warunków formalnych wymienionych w w/w przepisie pozbawienia podatnika prawa do preferencyjnej stawki podatku. Takie stanowisko organów celnych opierało się wyłącznie na zastosowaniu wykładni językowej ww. przepisów. Praktyka stosowania prawa przez administrację publiczną jest najczęściej taka, że jeżeli przepis jest choćby minimalnie niejednoznaczny, organy podatkowe, stosując wykładnię celowościową, interpretują ją maksymalnie na korzyść Skarbu Państwa. Jeżeli zaś przepis jest jednoznaczny – stosują wykładnię gramatyczną tak ścisłą, że posuwającą się niekiedy do granic absurdu. Zdaniem organów celnych oświadczenia złożone sprzedawcy przez nabywcę olejów opałowych miały być kompletne do „bólu”. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego śądu Administracyjnego w Opolu ,który to decyzję Organów celnych podtrzymał. Ostatecznie Spółka złożyła skargę kasacyjną stawiając szereg zarzutów.

nr 7 (121) lipiec 2016

Spółka podniosła, że oświadczenia, o których mowa w art. 89 ust.5 u.p.a. powinny umożliwiać kontrolę dystrybucji oleju opałowego i jego faktycznego przeznaczenia na cele opałowe, że każdy z wymogów wskazanych w oświadczeniu pełni określoną rolę w procesie kontroli obrotu olejem na cele grzewcze, jednakże doniosłość poszczególnych wymogów, a w tym ewentualnego braku bądź innej nieprawidłowości, powinna być oceniana w kontekście okoliczności faktycznych odnoszących się do konkretnego przypadku. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarżąca Spółka kasacyjnie trafnie wskazuje, że przy wykładni przepisu art. 89 ust. 5-15 u.p.a. winno się uwzględniać zasadę proporcjonalności. Oznacza to, że przy interpretacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym należy uwzględnić zasady wynikające z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz treści punktu 37 preambuły Dyrektywy Rady 2008/118iWE odnoszącego się do zasady proporcjonalności. Sankcyjne opodatkowanie powinno mieć miejsce jedynie wtedy, gdy nieprawidłowości oświadczeń uniemożliwia kontrolę obrotu olejem opałowym na cele grzewcze, bądź wykluczają uznanie sprzedaży na cele opałowe. Reasumując powyższe Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zarzuty kasacyjne okazały się uzasadnione. Omawiane wyroki mają olbrzymie znaczenie dla przedsiębiorców. Jest nadzieja, że zła passa branży olejowej zostanie przełamana, a organy celne skierują swoje wysiłki na ściganie oszustów, a nie wyszukiwanie nieścisłości w dokumentach, które powinny mieć jedynie charakter pomocniczy, w tym przypadku w ustaleniu, na jaki cel został zużyty olej opałowy. Elżbieta Konopka, doradca podatkowy


WYDARZENIE

Konkurs Filmowy Aglomeracji Opolskiej rozstrzygnięty

W siedzibie Aglomeracji Opolskiej przy ulicy Horoszkiewicza 6 w Opolu odbyło się spotkanie (17.06) dotyczące rozstrzygnięcia konkursu filmowego pt. Aglomeracja OpolskaOdetchnij Głęboko.

Konkurs zorganizowany był przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska .Głównym celem konkursu była promocja aktywnego trybu życia w Aglomeracji Opolskiej oraz wykorzystywanie alternatywnych form transportu w życiu codziennym ze szczególnym wskazaniem na jazdę rowerem. Tematyka zgłaszanych filmów musiała dotyczyć następujących zagadnień :promocja aktywnego trybu życia, zachęcanie do wykorzystywania alternatywnych form transportu w życiu codziennym, promowanie eko-inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych oraz promowanie turystyki rowerowej na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Konkurs kierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Aglomeracji Opolskiej, czas projekcji filmu nie mógł przekraczać 180 sekund. Filmy kręcone miały być smart fonem maksymalnie przez dwie osoby. Do konkursu zgłoszono siedem projektów filmowych z których jurorzy nagrodzili trzy filmy. I miejsce w konkursie otrzymali: Jonasz Mularz, Paweł Kubacki z LO nr II w Opolu II miejsce: Marek Koj, Beata Więcek z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu III miejsce: Michał Wieczorek, Mate-

usz Pietruszyński z LO nr II w Opolu Nagrodę internautów otrzymali Jonasz Mularz i Paweł Kubacki z LO nr II Opole https://www.youtube.com/results?search_query=aglomeracja+opolska Oficjalne wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Opolskiego Kongresu Energetycznego 21.06 w Opolu. W dalszej części spotkania dyrektor Aglomeracji Opolskiej Piotr Dancewicz przedstawił listę aktualnych naborów oraz projekty własne Stowarzyszenia AO, które po krótce omówił: 1. „Młodość przychodzi z wiekiem – aktywny senior w Aglomeracji Opolskiej” 2. „Keep Educating Yourself. Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie edukacji na terenie Aglomeracji Opolskiej” 3. „Aglomeracja Opolska w obiektywie” Omówiono również kalendarz imprez w gminach wchodzących w skład Aglomeracji Opolskiej – czyli projekt Aglomeracja Opolska – w drodze. Na koniec przedstawiono program IV Opolskiego Kongresu Energetycznego, którego współorganizatorem jest Aglomeracja Opolska. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

7


WYDARZENIE

Złoty Champion i Złota Budowlana Marka Roku dla firmy ALUPROF S.A.

Firma ALUPROF S.A. mająca swój zakład produkcyjny w Opolu, została nagrodzona prestiżową nagrodą „Złoty Champion Roku 2016” w kategorii „Profile okienne aluminiowe” oraz „Złotą Budowlaną Marką Roku 2016” w kategorii „Systemy roletowe” dodatkowo otrzymała nagrodę w kategorii „Profile okienne aluminiowe”. 8

nr 7 (121) lipiec 2016

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 czerwca br. w hotelu Venecia Palace w Michałowicach k. Warszawy.

i systemy roletowe spełniają nawet najbardziej wysublimowane oczekiwania wykonawców.

Marka Aluprof w branży profili okiennych aluminiowych i systemów roletowych od lat wiedzie prym na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Firma Aluprof S.A. jest jednym z większych dystrybutorów aluminiowych systemów dla branży budowlanej. W ofercie firmy znajdziemy systemy okienno – drzwiowe, fasadowe oraz rolet i bram. Potencjał firmy to ogromne zaplecze logistyczne oraz przede wszystkim własne zakłady produkcyjne pozwalające na pełna niezależność i elastyczność rynkową.

Jak powiedział Prezes Zarządu Aluprof S.A. Tomasz Grela wyróżnienie, które otrzymała firma zobowiązuje: - Obecność naszych sztandarowych produktów w tym rankingu, zdobycie Złotego Championa i Złotej Budowlanej Marki Roku w dwóch najważniejszych dla nas kategoriach cieszą niezmiernie, a jednocześnie ogromnie napędzają do dalszej pracy. Wyniki plebiscytu potwierdzają, że nasze profile okienne

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Redakcja


Zaproszenie do udziału w projekcie „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork – Namysłów – Olesno” Powiat Kluczborski wraz z Kluczborskim Inkubatorem Przedsiębiorczości zapraszają firmy z trzech branż z powiatów kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego do udziału w projekcie pn. Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork – Namysłów – Olesno. Projekt to szansa zdobycia narzędzi i umiejętności, które pomogą usprawnić funkcjonowanie firmy, a także budować przewagę konkurencyjną na rynku w oparciu o innowacje.

Projekt jest skierowany do firm MŚP:

Formy wsparcia dla przedsiębiorców:

– działających w branży budowlanej, drzewno - papierniczej (w tym również meblarskiej) oraz rolno-spożywczej

– szkolenia menadżerskie dla kadry zarządzającej w MŚP – pomoc w opracowaniu strategii rozwoju dla firm – coaching biznesowy dla przedsiębiorców – usługi doradcze: księgowe i kadrowo - płacowe oraz prawne – audyty innowacyjności – organizacja giełd kooperacyjnych

– istniejących na lokalnym rynku pracy ponad dwa lata

Punkt informacyjny znajduje się w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, tel.: 77 456 32 60 wew. 103, e-mail: projekty.inkubator@gmail.com Formularze zgłoszeniowe dla uczestników projektu są dostępne na stronie www.inkubatorkluczbork.pl oraz w punkcie informacyjnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nowi członkowie OIG Krzysztof Halupczok

ROLDROB Gospodarstwo Rolno

ul. Kępska 2/113

-Drobiarskie Klaudiusz Skrzipczyk

tel. 780 001 990

45-111 Opole-Wróblin

45-129 Opole

e-mail: krzysztof@halkagency.pl METAL-MR

Maria Kupczyk – właściciel

ul. J. Cebuli 14

46-080 Chróścice

MEXEO Wiesław Hreczuch

ul. Energetyków 9

ul. Sołtysów 15

47-225 Kędzierzyn-Kozle

tel. 501 087 979

tel. 501 097 905

tel. 77 487 38 10, fax 77 487 38 11

e-mail: biuro@roldrob.com

e-mail: mexeo@mexeo.pl

BRITOP Lighting Sp. z o.o.

KOMET-URPOL Sp. z o.o.

Prezes Monika Sopałowicz

ul. Nowe Osiedle 13D

Prezes Wiesław Urych

ul. Przyjaźni 47B

tel. 77 469 63 68

47-240 Bierawa

47-225 Kędzierzyn-Kozle

e-mail: poczta@metal-mr.pl

e-mail: britop@britop.pl

e-mail: info.pl@kometgroup.com

tel. 606 935 243

tel. 77 405 30 90, fax 77 405 30 96

tel. 77 405 31 00, 77 405 31 09


WYDARZENIE

Ogromne księgarnie w Opolu 10

W Opolu w dniach 17-18.06 miał miejsce Festiwal Książki Opole 2016. Na dwa dni Filharmonia Opolska zamieniła się w wielką księgarnię.

Festiwal Książki odbywał się w Filharmonii Opolskiej, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Dla odwiedzających wystawcy przygotowali wiele atrakcyjnych upustów na zakup książek. W targach wzięło udział ponad czterdzieści największych wydawnictw w Polsce. Targi to nie tylko okazja do zakupu książek, ale również możliwość spotkania z ulubionym autorem. Organizatorzy przygotowali liczne spotkania autorskie, koncerty. Nie zapomniano też o najmłodszych dla których przygotowano konkursy i zabawy.

nr 7 (121) lipiec 2016

Przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej na scenie plenerowej odbywały się spotkania autorskie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Szymona Hołownia, Remigiusz Mroza, Tymona Tymański, Katarzyna Pużyńska, dr hab. Stanisław Nicieja.


11 25

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Hurtownia Elektryczna Doktorvolt w czołówce polskich sklepów internetowych!

12

całokształtu firmy Doktorvolt. Poza powierzchnią magazynową znajdzie się tam również profesjonalne studio fotograficzne i sala konferencyjna. Całość inwestycji ma mieć swój finał w okolicach września- zapowiada Zbigniew Maleska. Magazyn będzie miał 400 metrów kwadratowych. Jego budowa będzie kosztować 1,11mln zł. W połowie wsparta będzie dotacją w formie kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Sylwia i Zbigniew Maleska w Niemczech spędzili 10 lat, ale ciągnęło ich z powrotem. To charakterystyczne dla wielu mieszkańców tego regionu Polski, którzy są uczuciowo związani z ojczyzną, na urlopach najczęściej odwiedzają swoją rodzinę i najchętniej wróciliby. Ciągle jednak mało z nich rzeczywiście decyduje się na powrót. Takich firm tworzonych przez ludzi wracających z Niemiec jest jednak ciągle mało. Do tego zdarza się, że ludzie wracają z Niemiec, zakładają w Polsce działalność, po czym po jakimś czasie zamykają ją i wracają za granicę... Zyski inwestowaliśmy tylko w firmę, jej rozwój i sprzęt - trwa to do dziś - w najbliższym czasie mamy zamiar zaopatrzyć się w nową maszynę CNC - opowiada Zbigniew Maleska. Zbigniew Maleska ma porównanie, jak prowadzi się firmę w Niemczech i w Polsce. - Prowadzenie firmy w Niemczech jest prostsze: przepisy są jasne, a urząd skarbowy i inne instytucje kontrolujące są przyjazne. Jeśli niemieccy urzędnicy widzą, że jesteś uczciwym przedsiębiorcą, płacącym podatki, to wręcz pomagają Zbigniew Maleska z Dobrodzienia przez 10 lat mieszkał i pracował w Niemczech, wrócił do kraju i założył firmę. ocenia Zbigniew Maleska. - W Polsce są za to mniejsze koszty prowadzenia firmy oraz dużo niższe podatki. Tutaj mamy Doktorvolt.pl właśnie kończy budowę nowego magazynu za 19-procentowy liniowy podatek, a w Niemczech sięga on ponad milion zł. nawet 40 procent przy przekroczeniu określonych obrotów. Wyjeżdżając z żoną do Niemiec, wzięliśmy ze sobą tylko dwie Paczki ze sprzętem elektrotechnicznym z Dobrodzienia torby z ubraniami, byliśmy pełni nadziei, nie baliśmy się żadnej wysyłane są niemal na cały świat. pracy. - Pracowałem jako spawacz, kierowca, przez jakiś czas - Czasami sprawdzamy w atlasie, gdzie leży państwo, z którego mamy zamówienie! - śmieje się Zbigniew Maleska. - Ostatnio byłem też bezrobotny - ciekawe doświadczenie w moim wysyłaliśmy zamówienie do Saint Kitts i Nevis oraz Tuwalu. życiu - opowiada Zbigniew Maleska. - Aż w końcu w 2009 roku założyłem firmę w Niemczech. Otwarliśmy sklep internetowy Wysyłamy sprzęt na wszystkie kontynenty oprócz Azji. Azja w całości opanowana jest przez Chiny. Nie ma szans dostać i wprowadziliśmy na rynek niemiecki kilka polskich firm, takich się na ten rynek. jak Elektro-Plast Opatówek, Bemko. Zdaniem właściciela firmy Doktorvolt rynek artykułów - Cały czas ciągnęło nas jednak z powrotem, do Dobrodzienia elektrycznych w Polsce jest niezwykle trudny. Częściowo winni - dodaje Sylwia Maleska. - Dlatego w końcu wróciliśmy. Najpierw otworzyli sklep przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu chaosowi na polskim rynku elektrotechnicznym są producenci. W Niemczech producent ma 2-3 dystrybutorów, a w Polsce i zatrudnili pierwszego pracownika. - Ten sklepik już zamknęliśmy, bezpośrednia sprzedaż nie szła, kilkunastu. Na dłuższą metę takie działanie nie zdaje egzaminu więc podobnie jak w Niemczech postawiliśmy na sprzedaż - dodaje Zbigniew Maleska. Konkurencja jest bardzo duża, a firmy wyrzynają się nawzajem internetową - wyjaśnia Zbigniew Maleska. Tak narodził się Doktorvolt - internetowa hurtownia cenowo. Tylko pozornie klient korzysta na wojnie cenowej, bo elektrotechniczna. Firma z Dobrodzienia ma m.in. wyłączność może tanio coś kupić. Często jednak kupuje sprzęt bez atestu na sprzedaż produktów polskiej firmy Elektro-Plast Opatówek od jakiejś garażowej firmy. Sprzęt się zepsuje, a na reklamację nie ma szans, bo firmy w tym garażu może już nie być - ostrzega w Niemczech i słowackiej SEZ Krompachy w Polsce Zbigniew Maleska. i w Niemczech. Mimo to szef Doktorvolta jest dobrej myśli. Po zbudowaniu Nadal działa nasz sklep internetowy w Niemczech: żona nowego magazynu planuje zwiększyć zatrudnienie o 50 prowadzi niemiecką firmę, a ja polską - Doktorvolt. W pracy procent i obroty firmy o 70 procent. spędzamy wiele godzin dziennie, dlatego przyjazna atmosfera jest szczególnie istotna. Zatrudniamy młodych i pozytywnych ludzi, którzy mają dobrą energię i głowy pełne pomysłów. Wszyscy, niezależnie od wieku, mówimy sobie po imieniu. Niepotrzebne tytuły i formalne zwroty nie sprzyjają dobrej atmosferze w miejscu pracy. Taką kulturę pracy przeniosłem z Niemiec - mówi Zbigniew Maleska. Oprócz handlowania produktami innych firm Doktorvolt.pl produkuje również pod własną marką. - Firmowe produkty z naszym własnym logo to rozdzielnice budowlane i przedłużacze siłowe - informuje Zbigniew Maleska. Aktualnie Doktorvolt, hurtownia elektryczna online z Dobrodzienia zatrudnia już 10 ludzi i ma dwa magazyny: w Dobrodzieniu i Gwoździanach, nadal stale się rozwija. Najlepszym dowodem na to jest rozpoczynająca się budowa nowej hali produkcyjnej z częścią biurową w Malichowie pod Dobrodzieniem - Nie mieścimy się, magazyny są załadowane pod sufit, dlatego kupiliśmy teren w Malichowie koło Dobrodzienia i tam zbudujemy jeszcze w tym roku nowy magazyn. Obiekt będzie nowoczesny i minimalistyczny, pasujący stylem do

nr 7 (121) lipiec 2016


WYDARZENIE

Równowaga energetyczna elementem rozwoju regionu

13

Pod hasłem „Równowaga energetyczna elementem rozwoju regionu” odbył się po raz IV Opolski Kongres Energetyczny.

Kongres miał miejsce w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu (21.06.)

kątem bezpieczeństwa i źródłach jej finansowania.

Głównym celem kongresu było zaprezentowanie nowoczesnej energetyki w kontekście ekologii jak i ekonomii. Uroczyste otwarcie kongresu nastąpiło po inauguracyjnych przemówieniach Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Prezydenta Miasta Opola – Arkadiusza Wiśniewskiego, którzy to oboje odnieśli się do inwestycji rozbudowy Elektrowni Opole jako strategicznej, a zarazem największej w tej części Europy

Kongres jak co roku przyciągnął specjalistów z branży energetycznej, samorządowców jak i naukowców, którzy mieli doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń.

Z ramienia biznesu wystąpił Pan Robert Zasina – prezes Tauron Dystrybucja S.A, który witając przybyłych gości mówił o nowoczesnej energetyce pod

Tematyka wystąpień prelegentów dotyczyła min. źródeł finansowania inwestycji w energetykę konwencjonalną, wykorzystania technologii OZE we wsparciu i dostosowaniu infrastruktury turystycznej, rozwoju energetyki na Opolszczyźnie oraz bezpieczeństwa funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych w kontekście zagrożeń zewnętrznych.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Trwa zamykanie Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013), dzięki któremu możliwe było dofinansowanie m.in. budowy lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy składowisk odpadów komunalnych. Z szansy uzyskania środków unijnych na takie inwestycje w województwie opolskim, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, skorzystało kilkanaście podmiotów, tj.: • gminy (Walce, Otmuchów, Kluczbork i Strzeleczki), • spółki wodnokanalizacyjne z Turawy, Grodkowa, Zdzieszowic, Ozimka, Namysłowa, Kluczborka, Nysy i Brzegu, które zrealizowały projekty obejmujące gospodarkę wodnościekową oraz Zakład Komunalny Sp. z o.o. z Opola i EKOM Sp. z o.o. w Nysie, które wykorzystały unijne dofinansowanie na rozbudowę i wyposażenie zakładów zagospodarowania odpadów, a gminy: Kietrz i Branice - na rekultywację zamkniętych już składowisk. Środki POIiŚ 2007-2013 umożliwiły przygotowanie dokumentacji projektowej do inwestycji wod-kan, które będą wykonywane w nowym okresie programowania (tj. w latach 2014-2020) przez spółkę wodnokanalizacyjną w Wołczynie oraz przez gminy: Paczków i Dobrzeń Wielki.

14

W ciągu kilku lat realizacji ww. inwestycji w ramach POIiŚ, infrastruktura wodnokanalizacyjna w województwie opolskim zwiększyła się o ponad 450 km sieci kanalizacyjnej i ponad 8 km sieci wodociągowej. Zmodernizowano ponad 10 km istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, prawie 3 km sieci wodociągowej, 4 stacje uzdatniania wody oraz 6 oczyszczalni ścieków. Do dnia dzisiejszego do nowo wybudowanej kanalizacji przyłączyło się już prawie 30.200 osób, a do nowego wodociągu - prawie 70. Ponieważ przyłączenia posesji jeszcze trwają, podane ilości osób jeszcze wzrosną. Obecnie wiele gmin jest niemal w całości skanalizowanych, w tym wszystkie miejscowości wokół Jeziora Turawskiego, co powinno w przyszłości pozytywnie wpłynąć na czystość wody w tym jeziorze. Gospodarka odpadami będzie skuteczniejsza dzięki zmodernizowaniu dwóch zakładów funkcjonujących od lat w tej branży i wyposażeniu ich w nowoczesny sprzęt i linie technologiczne. Dodatkowo, rekultywacja dwóch zamkniętych już składowisk odpadów umożliwiła przywrócenie zdegradowanym gruntom ich walory przyrodnicze. Łączna wartość tych inwestycji to ok. 392 mln zł (prawie 331 mln zł w ramach projektów wodnościekowych i ok. 61 mln zł w ramach projektów odpadowych), w tym kwota dofinansowania unijnego to prawie 197 mln zł (ok. 167 mln zł i ok. 30 mln zł odpowiednio dla projektów wodnościekowych i odpadowych). Środki POIiŚ 2007-2013 wykorzystane zostały także na inwestycje wodnościekowe w tzw. projektach dużych, które były wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami były spółki wod-kan w Opolu, Głuchołazach i Strzelcach Opolskich, a efektem zrealizowanych przez nich projektów jest wykonanie prawie 355 km nowej sieci kanalizacyjnej i 53 km wodociągowej, zmodernizowanie prawie 13 km kanalizacji, ponad 58 km wodociągu oraz 2 oczyszczalni ścieków. Z nowo wybudowanej kanalizacji korzysta już ponad 20.600 osób, a z wykonanego wodociągu - prawie 3.730 i nadal trwają przyłączenia posesji do nowej infrastruktury wodkan. Odległość Opole-Przemyśl (444 km) porównywalna z długością sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach POIiŚ 2007-2013 w projektach wdrażanych przez WFOŚiGW w Opolu (450 km). Odległość Opole-Frankfurt nad Menem (800 km) porównywalna z długością sieci kanalizacyjnej wykonanej w woj. opolskim w ramach POIiŚ 2007-2013 (805 km).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

nr 7 (121) lipiec 2016


Ekodzieciaki podnoszenie świadomości na temat różnorodności biologicznej

Ekodzieciaki to projekt mający na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych. Projekt został powołany do życia przez Ministerstwo Środowiska gdzie kwestią prymarną jest przybliżenie najmłodszym, poprzez różnego typu zabawy, quizy, multimedia spraw dotyczących różnorodności biologicznej. Termin „Różnorodność biologiczna” to określenie które związane jest ze światem przyrody. Na który składają się: zwierzęta, rośliny, ich siedliska oraz geny. Wzajemne oddziaływanie różnorodności biologicznej jak i środowiska fizycznego tworzy ekosystem dzięki, któremu żywe organizmy mogą funkcjonować. Korelacja środowiska fizycznego z żywymi organizmami ma kolosalne znaczenie. Dotyczy to produkcji żywności, gospodarki i w zasadzie trudno jest o przykład gdzie nie zachodzi zależność człowieka od środowiska fizycznego. Dzięki dostępności do gleb, powietrza , wody –funkcjonujemy. Przykład choćby budownictwa i zapotrzebowania ba drzewo, którego wachlarz zastosowań jest olbrzymi, farmacja – wiele leków bazuje na naturalnych składnikach , odzież to przecież tez naturalne tkaniny – bawełna, jedwab, wełna. Cały przemysł turystyczny w zasadzie nie miałby szans funkcjonować bez walorów przyrodniczych – stąd różnorodność biologiczna jest tak ważna! Rangę różnorodności biologicznej podniesiono do dnia obchodów Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, który przypada na dzień 22 maja. Data ta nawiązuje do wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej. Co miało miejsce na Szczycie Ziemi w Rio de Janerio w roku 1992. Jest to obecnie jedno z największych przyrodniczych porozumień międzynarodowych – stronami porozumienia są 193 państwa. Polska ratyfikowała dokument w roku 1996. Warto jeszcze raz podkreślić wagę tych obchodów, jak ważne jest zachowanie wielkości gatunków roślin i zwierząt w procesie ewolucji oraz dla utrzymania życia na ziemi.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Wracając do projektu Ekodzieciaki jest to kampania edukacyjna stworzona na rzecz dzieci, której tak jak wspominałem na wstępie, głównym celem podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez zachęcanie do oszczędzania środowiska naturalnego poprzez różne formy aktywności. Kampania zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska rozpoczęła swoja edukacyjną misję w roku 2013. Ekodzieciaki promowane były w mediach gdzie bohaterka spotów telewizyjnych mrówka Leopold poprzez zabawę zachęcała do segregowania śmieci i ich ponownego wykorzystania. Dzięki którym mogą powstawać np. własnoręcznie zrobione zabawki. Drugi komponent kampanii – strona internetowa www.ekodzieciaki.pl, została skierowana do rodziców. Gdzie mogą znaleźć tam pomysły na zabawę ze swoimi pociechami. Korzystając z prostych, wizualnych instrukcji będą mogli stworzyć razem z dziećmi ciekawe recyklingowe zabawki. Do ich wykonania wystarczą dostępne w domu materiały, np. niepotrzebny karton, plastikowe butelki, nakrętki czy gazety. Kampania zachęca do edukacji poprzez kreatywną zabawę. Promuje takie aktywności z dziećmi, które uczą twórczego myślenia i działania, a jednocześnie kształtują postawy ekologiczne.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

15


Systemy Fotowoltaiczne

16

Pisząc o systemach fotowoltaicznych, na wstępie chciałbym przybliżyć sam proces jak i genezę tego zjawiska. Otóż po raz pierwszy zjawisko to zostało dostrzeżone i opisane przez Aleksandra Edmunda Becquerela w roku 1839 roku. Uczony dostrzegł, iż na bazie promieniowania słonecznego wytwarza się siła elektromotoryczna tzw. efekt fotowoltaiczny co później zostało nazwane zjawiskiem fotowoltaicznym. Z czasem fotowoltaika stała się dziedziną nauki, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli prądu elektrycznego przy tzw. zjawisku fotowoltaicznym. Zjawisko fotowoltaiczne współcześnie znajduje szerokie zastosowanie w produkcji energii. Proces ten jest szczególnie ważny ze względu na ekologiczny aspekt, z drugiej zaś strony jest praktyczny gdyż promieniowanie słoneczne jest dostępne w zasadzie wszędzie. Systemy fotowoltaiczne to innymi słowy panele słoneczne, dzięki którym generowana jest energia słoneczna z której wytwarzany jest prąd elektryczny. Panele budowane są ze specjalnego krystalicznego węgla krzemowego. Rozmiar panelu średnio ma 0,2 na 1m2. Trwałość takiego sytemu to około 25 lat bezawaryjnego działania dzięki czemu mamy pewność, ze inwestycja w przeciągu kilku lat się zwróci. Warto dla porównania pokazać jaką mocą energetyczna dysponuje lider w systemach fotowolataicznych jakim są Niemcy, a jaką moc generują konwencjonalne elektrownie w Polsce. Wedle ostatnich danych w Niemczech jest to 32 380 MW mocy paneli słonecznych, potencjał polskich elektrowni konwencjonalnych to 38 000 MW. Na tym porównaniu widzimy jaki potencjał ekologiczny jest u naszych zachodnich sąsiadów, a jak dużo jeszcze przestrzeni do zagospodarowania w tym temacie pozostaje w naszym kraju. Systemy te nie należą do tanich, nie są to też inwestycje szybkiego zwrotu zainwestowanego kapitału. Warto nr 7 (121) lipiec 2016

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jednak przyjrzeć się jakie są możliwości otrzymania dotacji na montaż tych systemów. Sztandarowym programem dotacyjnym dla osób chcących uzyskać środki na systemy solarne jest PROSUMENT. Który jest nowym programem dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla osób prywatnych. Każda osoba prywatna może zostać Prosumentem i produkować prąd na potrzeby własne, a nadwyżkę produkcji odsprzedawać do zakładu energetycznego. Dotacja do 40% na małe elektrownie słonecznezestawy fotowoltaiczne.Dodatkowo dotacja do 20% na kolektory słoneczne lub pompę ciepła przy zakupie zestawu fotowoltaicznego. Środki przeznaczone na dotacje szybko się kurczą, liczy się kolejność zgłoszeń a więc kto pierwszy ten lepszy! Od roku 2016 dotacje zostaną obniżone do 30% na elektrownie słoneczne i do 15% na kolektory słoneczne i pompy ciepła. Po podpisaniu umowy na zakup i montaż małej elektrowni słonecznej Inwestor otrzymuje komplet niezbędnych dokumentów w tym projekt własnej elektrowni, który zanosi do banku objętego programem dotacyjnym. Po uzyskaniu preferencyjnego kredytu z dotacją realizowany jest montaż, a dotacja jest wypłacana ze środków NFOŚiGW po uruchomieniu elektrowni.


Pompy ciepła - ciepło z ziemi i powietrza bez szkody dla środowiska. Opis technologii.

Wykorzystywanie pompy ciepła do ogrzewania budynków to technologia przyjazna środowisku naturalnemu. Główna zaletą pompy cieplnej jest brak emisji spalin przy jej wykorzystaniu oraz najwyższa efektywność energetyczna. Oprócz wspomnianego ogrzewania budynków dzięki technologii zastosowania pomp cieplnych możemy również podgrzewać wodę użytkową jak i wodę w basenach. Proces zastosowania pompy cieplnej polega na wykorzystaniu zgromadzonej w gruncie i wodach podziemnych energii geotermalnej . Warto nadmienić, iż ziemia jest źródłem bardzo powoli przejmującym , a zarazem oddającym energię. Ilość energii w ziemi nagrzanej w miesiącach ciepłych spokojnie wystarcza na okresy grzewcze. Proces systemu z wykorzystaniem pompy ciepła to pobór niskotemperaturowego ciepła z gruntu, poprzez parownik przekazywane jest ono do instalacji pompy wypełnionej specjalnym płynem, który zamienia się w gaz. Ogrzany gaz spręża sprężarka pompy znacznie podnosząc jego temperaturę. W specjalnym skraplaczu następuje oddanie ciepła wodzie, która wypełnia grzejniki a ochłodzony płyn przepływa przez zawór rozprężony , wraca ponownie do parownika i cały proces rozpoczyna się na nowo . Cykl ten, zwany jest obiegiem termodynamicznym lub, od nazwiska jego wynalazcy, obiegiem Carnota. Innym źródłem z którego pompa może czerpać energię jest powietrze. Jest to prostszy system w montażu. Mankamentem jest jednak moment kiedy powietrze jest zimne czyli w okresach typowo grzewczych. Wtedy instalacja elektryczna pracuje na wzmożonych parametrach tym samym rosną koszty zużycia prądu. Na szczęście w okresach umiarkowanych instalacja pracuje ekonomicznie, dlatego uśredniając cały okres grzewczy i tak koszty tego typu ogrzewania są niższe niż ogrzewanie elektryczne. Zatem najlepszym rozwiązaniem dla naszego klimatu jest pompa gruntowa. Na głębokości około 1,5 m

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

temperatura gruntu wynosi od 0 do 8°C, co umożliwia ekonomiczną pracę pompy – ilość ciepła pozyskiwanego z położonego na tej głębokości poziomego wymiennika ciepła może być trzy-cztery razy większa od ilości energii elektrycznej zużywanej przez pompę. Jeszcze lepsze efekty osiąga się, stosując tzw. wymiennik gruntowy z rurami umieszczonymi pionowo w głębokich odwiertach (od kilkudziesięciu do ponad stu metrów), które tworzą tak zwane sondy. Wymiennik ciepła w postaci sond pionowych zapewnia korzystne parametry pracy pompy ciepła i ich stabilność przez cały sezon grzewczy, czego nie gwarantuje wymiennik poziomy. Jego temperatura wyraźnie się obniża po dłuższym czasie działania pompy, co powoduje zmniejszenie efektywności jej pracy. Niestety, koszt wykonania wymiennika pionowego jest co najmniej o połowę większy niż poziomego. Dlatego najczęściej wybieranym przez inwestorów wariantem jest pompa ciepła z poziomym wymiennikiem gruntowym. Zapewnia ona niskie koszty eksploatacji, co najmniej o połowę mniejsze niż ogrzewanie gazem ziemnym, a koszty inwestycyjne pozostają na rozsądnym poziomie. Reasumując pompy ciepła są technologią ekologiczną bazującą na nielimitowanym źródle energii. Jedynym problemem przy tym sposobie ogrzewania są koszty instalacyjne. Biorąc jednak po uwagę średnie zużycie jak i energię, którą nie ograniczają dostawcy, marże, producenci etc. Jest to system, który w przyszłości będzie procentował im plus. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

17


Tematy dotyczące ochrony środowiska w kraju i w naszym regionie opolskim

Polska będąc członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku realizuje politykę ochrony środowiska zgodnie ze standardami wytyczonymi przez kraje członkowskie. Priorytetem dla Unii Europejskiej jest dbałość o ekologię, za czym idą specjalne fundusze dedykowane do tego celu. Prowadzenie przez Polskę jak i inne kraje członkowskie polityki ekorozwoju stanowi filar w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym.

18

Warto tutaj przypomnieć, iż Polska do 1989 roku na tle innych rozwiniętych państw zachodnich stanowiła przykład ogromnego zaniedbania w kwestiach ekologii jak i ochrony środowiska naturalnego. Stąd jako Państwo musieliśmy włożyć mnóstwo pracy i energii by dostosować się do warunków , które zostały nam narzucone przez naszych europejskich partnerów. System ochrony środowiska jest wspierany głównie przez fundusze krajowe jak i zagraniczne. Głównym filarem są tutaj fundusze ekologiczne – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powołany w 1989 roku realizuje zadania o znaczeniu strategicznym i ogólnokrajowym. Funduszami realizującymi strategie na poziomie wojewódzkim są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, osobowość prawną uzyskały w 1993 roku. Fundusze te głównie korzystają z opłat i kar z korzystania z naturalnego środowiska . Wpływy te wykorzystywane są kierunkowo w sferze rozwoju zrównoważonego . Polska po transformacji przyjęła zasadę która jest stosowana, a mianowicie „zanieczyszczający płaci” – uzyskane środki są przeznaczane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Oba fundusze są tez głównymi dystrybutorami unijnych dotacji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną . System Funduszy stanowi główne narzędzie finansowo – organizacyjne dla Ministra Środowiska wspierające realizację polityki ekologicznej państwa. I tak w latach 1989-2012 fundusz N F O Ś i G W ze środków własnych na realizacje przedsięwzięć pro ekologicznych przeznaczył kwotę 33 mld. PLN. W sumie fundusze w nr 7 (121) lipiec 2016

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Polsce przekazały na cele ekologiczne przeszło 60 mld. PLN. Największa pula środków została rozdysponowana na ochronę wód, gospodarkę wodną jak i oczyszczanie powietrza dzięki czemu jakość życia mieszkańców poprawiła się. Istotna rolę w finansowaniu systemu ochrony środowiska odgrywa Bank Ochrony Środowiska SA . Bank Ochrony Środowiska, który swoja działalność rozpoczął w 1991 roku przeznacza środki na projekty pro ekologiczne, udzielając preferencyjnych kredytów dla inwestorów prywatnych jak i firm. Przykładem może być tutaj zakup wymienników cieplnych, montaż systemów solarnych etc. W województwie opolskim odpowiedzialnym funduszem za wspieranie polityki ochrony środowiska jest WFOŚ i GW w Opolu. Realizuje on strategię ekologiczną przy współdziałaniu z samorządami jak i biorąc udział w projektach. Jest to np. Prosument Opolski czyli „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu. Projekty edukacyjne – EKODZIECIAKI, czy gospodarka niskoemisyjna. Fundusz angażuje środki na usuwanie szkodliwego azbestu na terenie miasta i gmin. Dzięki pomocy funduszu województwo planowo realizuje politykę pro ekologiczną.


Edukacja ekologiczna, centra edukacji ekologicznej

Najważniejszym kierunkiem edukacji ekologicznej jest kształtowanie postawy pro ekologicznej oraz budowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat. Ma to olbrzymie znaczenie, gdyż umiejętność odpowiedniego podejścia do tematu ekologii jest podstawą życia zdrowego społeczeństwa. Kwestią prymarną jest wspieranie różnego typu akcji i inicjatyw ekologicznych. Są to projekty, konkursy jak i szkolenia- czym głównie zajmują się powołane do tego centra edukacji ekologicznej. Centra edukacji ekologicznej funkcjonują na terenie całego kraju .Organizują one różnego typu zajęcia pro ekologiczne, które charakteryzują się często ciekawą forma przekazu dydaktycznego.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 19

Drugim ciekawym tematem jest Program aktywnej edukacji ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa XII”. W Opolu Centra edukacji ekologicznej współfinansowa- Program dedykowany jest dla Gminy Strzelce Opolne są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska skie. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW to 30 000 PLN. i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jednym z takich centr Założenia programowe to przede wszystkim zajęcia jest Nadleśnictwo w Kup, które posiada ciekawą ofertę i warsztaty ekologiczne: edukacyjną dla szkół. Oferta to stała ekspozycja izby leśnej, gdzie prezentowane są eksponaty dotyczące lasu 1. Klub młodych ekologów - zajęcia koła ekologicznego, jak i lekcje dotyczące ochrony środowiska. Dodatkowo spotkania z osobami zw. z ochroną środowiska, zbiórnadleśnictwo organizuje „spacery po lesie” dla dzieci ka makulatury, obchody dni zw. z ochroną środowiska; i młodzieży podczas których prowadzone są otwarte wykłady. 2. Zimowe warsztaty ekologiczne - zajęcia prowadzone w pracowni komputerowej i multimedialnej, projektowaWFOŚiGW współfinansując centra przeznacza głównie nie ulotek i plakatów promujących ochronę środowiska; środki finansowe pod kątem programów edukacyjnych. W tym roku na program Prowadzenie aktywnej eduka- 3. X  III Gimnazjadę Ekologiczną – konkurs dla uczniów cji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobragimnazjów; zowych w 2016 roku przeznaczono kwotę 97, 440 PLN. Program ten zakłada prowadzenie aktywnej edukacji 4. Na zielonym szlaku – terenowe zajęcia edukacyjno-ekologiczne; ekologicznej, której elementem będzie między innymi: 1. O  rganizacja konkursów i olimpiad ekologicznych w ZOPK. 2. Z  akup materiałów edukacyjno-promocyjnych dla uczestników zajęć i konkursów 3. D  oposażenie bazy dydaktycznej w Opolskich Parkach Krajobrazowych.

5. Zakup materiałów do wykonania biuletynów, wystaw, plakatów, przeprowadzenia warsztatów i konkursów, obserwacji w terenie Centra edukacji ekologicznej zajmując się na co dzień promocją ekologiczną pracują na rzecz ochrony środowiska.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Forum OPOLSKIEGO BIZNESU

Fob lipiec 2016  
Fob lipiec 2016  
Advertisement