Page 1

7

Czas na Opole

10

Szukają chętnych do pracy

12

Kupując u siebie

Forum OPOLSKIEGO BIZNESU

DUŻY

MOŻE WIĘCEJ

Aglomeracja OPOLSKA nadzieją na inwestycje s. 4

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego ISSN 1732-4505 nr 9 (113) wrzesień 2015


Z DRUGIEJ STRONY

Wywiad 4. Aglomeracja nadzieją na inwestycje 8. Opolanki rozkręcają e-biznes w Kalifornii Inwestycje 10. Szukają chętnych do pracy INNOWACJE 7. Czas na Opole Gospodarka 12. Kupując u siebie

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

Redaktor naczelny Mariusz Studzienny Skład, łamanie, reklama:

2

45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29 tel. 77 456 95 29 e-mail: biuro@komunikatorpr.pl www.komunikatorpr.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Polub nas na: www.facebook.com/ForumOpolskiegoBiznesu

nr 9 (113) wrzesień 2015

www.forumopolskiegobiznesu.pl


NA DOBRY POCZĄTEK

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo Po okresie niezbędnych procedur przychodzi czas na sięgnięcie po duże pieniądze z których skorzystaja nasze gminy. To wszystko dzięki Aglomeracji Opolskiej, ale także innych w naszym regionie. Podsumowując wszystkie środki, których przeznaczenie wiąże się ze wsparciem AO do dyspozycji jest kwota blisko 126 mln euro. Jeśli uda się zrealizować cele jakie zostały założone powinnismy być bardziej atrakcyjni dla inwestora. Czeka nas bowiem dużo inwestycji w infrastrukturę, ale także poprawę środowiska, czy edukację. Realizacja tego projektu jest nadzieją na dobre wykorzystanie środków unijnych z których skorzystają również opolskie firmy, o czym w szczegółach mówi Krzysztof Początek szef Aglomeracji Opolskiej. Cieszą także dobre wyniki naszych flagowych zakładów jak kędzierzyńskie AZOTY. Firma zakończyła okres pierwszego półrocza 2015r. wynikiem na działalności operacyjnej (EBIT) w wys. 535 mln zł, trwaja kolejne inwestycje w firmie, co daje nadzieje na lepszą, stabilniejszą przyszłość. ZAKSA włacza się również w działalność dla lokalnego społeczeństwa. Efekty przynosi także dobre skomunikowanie w regionie. Zauważyli to inwestorzy, którzy chwalą Opolszczynę na łamach prasy zagranicznej. Tak dobra infrastruktura drogowa z pozostałymi obszarami Europy zaważyła również na decyzji amerykańskiego giganta Kraft Foods, znanego również jako Mondeléz International, o wybudowaniu swoich fabryk produkujących czekoladę i gumy do żucia. Efekt? w Opolu zaczyna nam powoli brakować rąk do pracy, o czym część przedsiebiorców informuje już władze samorządowe.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

3


WYWIAD

AGLOMERACJA Opolska NADZIEJĄ NA INWESTYCJE Wywiad z Krzysztofem Początkiem, dyrektorem Aglomeracji Opolskiej.

Dyrektor biura Aglomeracji Opolskiej Krzysztof Początek

4 Rozpocznijmy banalnym pytaniem, ale otwartym: Co nowego w działalności aglomeracji? Przede wszystkim Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oprócz podstawowej roli współpracy samorządów terytorialnych, przyjęło na siebie rolę instytucji pośredniczącej w systemie wsparcia środkami unijnymi. Tym samym pełnimy obecnie dwie funkcje. Pierwsza to inicjowanie współpracy przy podejmowaniu działań związanych z rozwiązywaniem problemów o skali ponadgminnej, a druga to przeprowadzenie konkursów o dofinansowanie wniosków z terenu aglomeracji. Pierwszy kwartał tego roku zamknęliśmy podpisaniem porozumienia z marszałkiem województwa opolskiego, które określa nasze zadania i wskazuje środki dostępne dla aglomeracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do roku 2020. Porozumienie jest kamieniem milowym naszej pracy. Potwierdza i otwiera nam drogę do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Wspomniane zadania aglomeracji ujęte w porozumieniu wymagały opracowania niezbędnych procedur postępowania przy organizacji i przeprowadzeniu nr 9 (113) wrzesień 2015

konkursów, zapewnienia sprawności organizacyjnej. Obecnie zakończyliśmy prace nad strategią ZIT, uzyskaliśmy pozytywną opinię Marszałka Województwa Opolskiego i Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Jako instytucja pośrednicząca ustaliśmy harmonogram konkursów dla wyłonienia projektów, które otrzymają dofinansowanie, a instytucja certyfikująca potwierdziła nasze pełne przygotowanie do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konkursów. Jakie sa najwazniejsze cele stategii od czego jest uzależniona jej realizacja? Nasze cele ujęte w strategii ZIT wypracowane zostały w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potencjału i problemów aglomeracji. Wiążą się z rozwojem gospodarki, ochrona środowiska i edukacją. Jednocześnie podporządkowane są ideom zawartym w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, Polski i województwa opolskiego. Takie podejście wynika z założeń prowadzenia unijnej polityki rozwoju. Zdefiniowany główny problem aglomeracji to jej niska konkurencyjność.

Więc kierunkiem nadrzędnym jest jej zwiększenie. W aglomeracji znajdują się tereny, które objęte są podstrefami specjalnych stref ekonomicznych (katowickiej, wałbrzyskiej i starachowickiej). W Opolu zainteresowanie nimi w ostatnim czasie znacznie się zwiększyło. Dzięki temu, w centrum aglomeracji powstały duże inwestycje (również z kapitałem zagranicznym). Przeszkodą wpływającą na dalszy rozwój gospodarczy jest stopień przygotowania dostępnych jeszcze terenów na potrzeby potencjalnych inwestorów. Jest on bardzo zróżnicowany. Diagnoza terenów inwestycyjnych na terenie Aglomeracji Opolskiej wskazuje liczne potrzeby inwestycyjne: 54% terenów inwestycyjnych nie posiada dostępu do sieci energetycznych, natomiast tylko 20% z nich posiada dostęp do sieci gazowej, a 41% do sieci sanitarnej. Dodatkowo stopień skomunikowania większości terenów inwestycyjnych jest niewystarczający. Wskazane deficyty wprost uzasadniają potrzebę interwencji publicznej w tym zakresie. Jednocześnie, poza przygotowaniem infrastrukturalnym terenów inwestycyjnych, niezbędne są działania uzupełniające,


WYWIAD

alokacja środków w tym konkursie to 24 mln zł, trzeci to wsparcie kształcenia zawodowego i alokacja wyniesie 12 mln zł, a czwarty związany jest z przygotowaniem terenów inwestycyjnych. Ten konkurs będzie miał charakter otwarty i trwać będzie do wyczerpania środków. Dostęp do środków pomocowych mają podmioty działające w obszarze edukacji, ogólnej i zawodowej, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa - podmioty, wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, Łódzkie związek międzygminny lub Skarb Państwa. Istnieje jednak warunek wykluczający tych beneficjentów, którzy nie są z terenu Aglomeracji Opolskiej. Równolegle pracować będziemy nad kolejnymi kryteriami związanymi z oceną wniosków dotyczących wsparcia projekŚląskie tów zmierzających do ograniczenia energochłonności i działań termomodernizacyjnych oraz działań MAPA AGLOMERACJI OPOLSKIEJ zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego.

czyzny i Elektrownia Opole oraz środki przeznaczone na rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w kwocie 42,9 mln euro, których beneficjentem jest samorząd Opola. Dodatkowo w ramach Programu zabezpieczono wsparcie na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkalnych w kwocie 6,1 mln euro, ale te pieniądze dostępne będą wyłącznie jako instrument zwrotny. Pozytywna opinia w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach RPO WO 2014-2020 oraz w zakresie zgodności Strategii ZIT AO z Umową partnerstwa jest pierwszym krokiem do ogłoszenia naborów

dotyczące opracowania spójnej oferty inwestycyjnej, promowania marki AO, wspierania rozwoju IOB i inne.

Na jakie pieniądze moze liczyć aglomeracja i z jakich źródeł? Podsumowując wszystkie środki, których przeznaczenie wiąże się ze wsparciem aglomeracji możemy powiedzieć, że do dyspozycji jest kwota blisko 126 mln euro. Wspomniane już porozumienie podpisane między Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska a Województwem Opolskim gwarantuje nam dofinansowanie zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie Wielkopolskie 71,4 mln euro. W strategii ZIT wymieniamy również projekty, Dolnośląskie które mogą otrzymać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w którym środki na wsparcie aglomeracji wynoszą 54,3 mln euro. Oba te programy bezpośrednio wspierają te przedsięwzięcia, które odnajdujemy Czechy w strategii ZIT. Na przygotowanie terenów inwestycyjnych wsparcie ujęte w RPO WO na lata 2014-2020 to 8 mln euro. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynwniosków o dofinansowanie w ramach ków użyteczności publicznej będzie ZIT Aglomeracji Opolskiej. Jakie będą wsparta kwotą 6 mln euro. następne? Kalendarz wydarzeń. Na działania zmierzające do ograniczePo uzyskaniu pozytywnej opinii o strania emisji zanieczyszczeń czyli poprawę tegii ZIT, po uzyskaniu potwierdzejakości powietrza poprzez wdrożenie nia stanu naszego przygotowania do gospodarki niskoemisyjnej przeznaczorealizacji zadań i ustaleniu harmonono kwotę 40,9 mln euro, a na wspargramu naborów zajęliśmy się przygotocie rozwoju edukacji 14,5 mln euro. waniem konkursów. Musimy jeszcze we Na budowę ponadregionalnej marki wrześniu uzyskać akceptację Komitekulturalnej czyli wsparcie projektów tu Monitorującego dla opracowanych zmierzających do zachowania i ochrony kryteriów wyboru projektów. W ostatdziedzictwa kulturowego 2 mln euro. nim kwartale tego roku przeprowadzoWsparcie z Programu Operacyjnego Inne zostaną cztery konkursy wniosków frastruktura i Środowisko w trybie poo dofinansowanie. Pierwszy związazakonkursowym obejmuje modernizację sieci ciepłowniczych na łączną kwotę ny będzie z gospodarką niską emisją 5,3 mln euro, a beneficjentem tych środ- z alokacją 60 mln zł, drugi ze wsparciem rozwoju kształcenia ogólnego, ków będzie Energetyka Cieplna OpolszWilków

Byczyna

Praszka

Domaszowice

Namysłów

Rudniki

Gorzów Śląski

Wołczyn

Kluczbork

Świerczów

Radłów

Pokój

Lubsza

Murów

Brzeg

Dobrzeń Łubniany Wielki

Olszanka

Lewin Brzeski

Grodków

Otmuchów

Tułowice

Paczków

Nysa

Łambinowice

Strzeleczki

Jemielnica

Izbicko

Krapkowice

Zdzieszowice

Leśnica

Biała

Zawadzkie

Strzelce Opolskie

Gogolin

Korfantów

Kolonowskie

Chrząstowice

Tarnów Opolski

Prószków

Pakosławice

Dobrodzień

Ozimek

Komprachcice

Niemodlin

Skoroszyce

Olesno

Zębowice

Turawa

Dąbrowa

Opole

Kamiennik

Lasowice Wielkie

Popielów

Skarbimierz

Walce

Ujazd

Kędzierzyn–Koźle

Głuchołazy

Prudnik

Głogówek

Lubrza

Reńska Wieś

Bierawa

Pawłowiczki

Cisek

Polska Crekiew

Głubczyce

Baborów

Branice

Kietrz

Myślicie Panstwa także o wspólnym bezpieczenstwie na wypadek anomalii pogodowych i zagrozeń z tym zwiazanych, skad pozyskać pieniadze , jakie projekty chodza po glowie? We wrześniu członkowie stowarzyszenia otrzymają propozycję przyjęcia do realizacji programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020. Wyjątkowość tego programu działań polega na tym, że jego podstawą jest współpraca między samorządami różnego szczebla oraz jednostkami administracji publicznej. Można powiedzieć, że jest FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

5


WYWIAD to przykład jak wspólnie rozwiązywać problemy. W jaki sposób  na działalności aglomeracji skorzysta przecietny Kowalski? Realizacja zadań wynikających ze strategii ZIT niesie ze sobą korzyść bezpośrednią lub pośrednią dla każdego mieszkańca. Przygotowanie terenów inwestycyjnych to nowe miejsca pracy, ograniczanie niskiej emisji to czyste powietrze, rozwój komunikacji publicznej i poprawa warunków dla tego typu transportu oraz stworzenie alternatywy dla dotychczasowego korzystania z sa-

mochodów osobowych, również nie budzi wątpliwości. Jeżeli do tego dodamy sieć ścieżek rowerowych umożliwiających bezpieczną podróż do pracy, szkoły, centrów usług korzyści dla każdego mieszkańca będą jeszcze wyraźniejsze. Uzupełnieniem będzie nowoczesna edukacja powiązana z rynkiem pracy. Samorządy myslą o organizacji wspólnych przetargow, to możliwe, w jakim zakresie? Samorządy od kilku lat organizują wspólne przetargi na zakup energii elektrycznej. Są ustalone partnerstwa i ich historia jest wcześniejsza niż histo-

ria stowarzyszenia. Inne zamówienia będą przedmiotem analizy w terminie późniejszym. Trudno jest dzisiaj przesadzać jakie to będą zamówienia. Na pewno są takie obszary, ale decyzja o wspólnym zamówieniu musi wynikać z potrzeb każdego uczestnika takiego zamówienia. Czasami problem leży w różnych okresach realizacji bieżących zamówień. Gminy podpisując umowy podpisywały je często w różnym czasie i na różny okres trwania. Przygotowanie wspólnego zamówienia wymaga zsynchronizowania potrzeb i czasu realizacji. Rozmawiał Mariusz Studzienny

Światłocienie w międzynarodowym gronie

6

18 września w Centrum Terapii Nerwic w  Mosznej zaplanowano konferencje. Jej celem jest wymiana doświadczeń praktyków z  Polski i z Europy, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Konferencja obejmie trzy bloki: polityczny; psychologiczny, psychoterapeutyczny, medyczny. - Zależy nam na tym, aby głośno mówić o  zdrowiu psychicznym pod każdym względem – wyjaśnia Robert Bryk, prezes zarządu CTN. - Już wkrótce choroby psychiczne będą największym problemem współczesnego świata. To ważna informacja dla przedsiębiorców jak i  pracowników. Ciągłe naciski na wyniki doprowadzają do stresów i  depresji. Musimy znaleźć sposób aby temu zapobiec. Konferencja odbędzie się 18.09.2015r. w  Zamku w  Mosznej nr 9 (113) wrzesień 2015

w sali „Galeria”. Będzie miała charakter całodniowy, uwzględnione są przerwy kawowe i  obiad dla wszystkich uczestników. Konferencja jest bezpłatna. - Ze względu na różne języki wykładowe zapewniamy również tłumaczenie symultaniczne. - dodaje Robert Bryk. Zapraszamy polityków, psychologów, lekarzy, pielęgniarki, psychoterapeutów, studentów psychologii oraz osoby zajmujące się tematyką zdrowia psychicznego i leczenia bólu. | MS

Robert Bryk

ZAPISY Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego FORMULARZA ze strony ctn-moszna.pl na adres: swiatlocienie@ctn-moszna.pl. Można też napisać pod podany adres z prośbą o przesłanie formularza. Ilość miejsc jest ograniczona. O zaakceptowaniu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.


INNOWACJE

Czas na Opole!

Ekspansja JCommerce na południu Polski – kolejne biuro i nowe miejsca pracy dla specjalistów IT

Programowanie, projektowanie, doradztwo i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych – oto, czym od 2005 roku zajmuje się JCommerce. W chwili obecnej firma posiada już 6 oddziałów oraz siedzibę główną w  Katowicach. Do końca roku planuje także otworzyć biuro w Opolu i zatrudnić w nim ok. 20 osób. Opole, stolica województwa opolskiego, znane jest na zewnątrz przede wszystkim z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej oraz przemysłu spożywczego i  maszynowego. Jednak dzięki zabiegom włodarzy miasta, a także jego świetnej lokalizacji (miasto położone pomiędzy aglomeracją śląską a  Wrocławiem przy autostradzie A4) Opole zaczyna być docenianie przez branże nowoczesnych technologii. Niemały wpływ ma na ten fakt także miejscowa Politechnika, która od lat stawia na połączenie nauki z  biznesem, dbając w  ten sposób o  konkurencyjność swoich absolwentów na rynku pracy. To właśnie od tej uczelni rozpoczęła się współpraca katowickiej firmy JCommerce z  miastem Opole. W ramach projektu JStudent – synergia nauki i biznesu, firma organizowała liczne szkolenia techniczne oraz personalne zarówno na uczelni jak i w swojej siedzibie oraz rozpoczęła program praktyk i staży. W efekcie wielu specjalistów z tego regionu mogło znaleźć zatrudnienie w siedzibie głównej JCommerce w Katowicach – jednym z  nich jest Tomasz Kosowski, .NET developer, a wcześniej stażysta, który tak oto opowiada o swoich początkach: „Z  JCommerce pierwszy raz spotkałem się na wykładach prowadzonych na uczelni w  ramach IT Academic Days, organizowanych przez grupę .NET PO oraz Pixel. Tematem były rozwiązania Business Intelligence. Byłem wówczas aktywnym członkiem grupy .NET, którą prowadziła pani dr Anna Zatwarnicka. W  ramach

współpracy JCommerce z Politechniką, nasza grupą została zaproszona do siedziby firmy w Katowicach na cykl szkoleń IT. Parę dni po ich zakończeniu otrzymałem zaproszenie do programu stażowego i  w  ten sposób 1 lipca 2014 rozpocząłem pracę. Już na początku zostałem rzucony na głęboką wodę, co bardzo mi się spodobało, ponieważ poczułem, że mi zaufano. Wierzono, że sobie poradzę. A kiedy pojawiały się jakieś problemy zawsze był ktoś chętny do pomocy. Dzięki temu mój progres zawodowy był i  nadal jest niesamowity.” Z uwagi na potencjał lokalnego rynku oraz otwartość i chęć wspierania przedsiębiorców zarówno przez Urząd Miasta jak i uczelnie, JCommerce podjęła decyzję o otwarciu kolejnego oddziału właśnie na Opolszczyźnie.

Dzięki tej lokalizacji firma stworzy dla swoich inżynierów oprogramowania możliwości pracy bezpośrednio w regionie. Niebawem JCommerce zdecyduje o  lokalizacji biura, tymczasem już teraz oferuje nowe możliwości współpracy dla specjalistów PHP, Front-End, .NET, JAVA, Business Intelligence, Liderów Technicznych oraz specjalisty administracji/ HR, który będzie odpowiadał za koordynację procesu rekrutacji oraz prowadzenie oddziału. W nadchodzącym nowym roku akademickim kontynuowane będą również specjalistyczne szkolenia dla studentów lokalnych uczelni oraz wraz z rozwojem oddziału pojawią się oferty stażowe. Firma JCommerce SA działa na rynku IT od 2005 r., dostarczając przyjazne i  funkcjonalne oprogramowanie biznesowe. Specjalizuje się w  projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań infor-

matycznych z obszaru ERP, SFA, systemów i aplikacji dedykowanych - webowych, mobilnych i  desktopowych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oferuje usługi wsparcia informatycznego w  obszarach .NET, Java, PHP i Front-End. Firma, będąc w ogólnopolskiej czołówce, świadczy usługi projektowania i  wdrażania systemów Business Intelligence oraz autorskich szkoleń z  tego zakresu. Klientami JCommerce są zarówno liderzy swoich branż w Polsce i  Europie, jak i  firmy sektora MSP oraz przedstawiciele sektora publicznego. JCommerce jest partnerem czołowych producentów oprogramowania i  sprzętu – posiada tytuł Microsoft Gold Certified Partner, QlikView Solution Provider, SAP Extended Business Member, IBM Premier Business Partner, a  technologie wykorzystywane w  projektach realizowanych przez firmę, należą do światowej czołówki rozwiązań w swojej klasie, co potwierdzają niezależne wyniki badań firm Gartner Inc oraz Forrester Research Inc. JCommerce od początku swojej działalności rozwija również współpracę między środowiskiem naukowym a  biznesem i wspiera rozwój nauki w praktycznym jej aspekcie, tak aby oba światy mogły ze sobą kooperować, oferując studentom i  absolwentom nowe możliwości. W  ramach tej współpracy firma JCommerce stworzyła autorski program praktyk i  staży, będący pierwszym krokiem do stałego zatrudnienia. Program ten został doceniony przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, które jako potwierdzenie najwyższych standardów HR przyznało firmie, jako jednej z nielicznych w Polsce, Certyfikat HR Najwyższej Jakości. Za przemyślane działania, mające na celu pomoc młodym osobom we wdrożeniu do pracy zawodowej, firma JCommerce została także nagrodzona tytułem Pracodawcy Jutra 2014. Źródło: JCommerce FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

7


WYWIAD

Kiedyś jako siedmiolatka napisała w pamiętniku, że będzie mieszkać w USA. Dziś nie może w to uwierzyć.

8

Opolanki rozkręcają e-biznes w Kalifornii

D

wie Polki mieszkające w USA otworzyły sklep internetowy FASHIONLY.us z akcesoriami i ubraniami limitowanych kolekcji znanych marek takich jak Dior, Burberry, Chanel, Michael Kors, Gucci, Louis Vuitton. Są to zarówno nowe przedmioty jak i vintage - znalezione wśród zbiorów kolekcjonerów mody. Sklep oferuje produkty promowane przez światowe sławy takie jak Kate Moss, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Paris Hilton, Sarah Jessica Parker i inne. Większość oferty to rzadkie okazy z największych światowych wybiegów, które natychmiast były rozchwytywane i zostały wyprzedane na całym świecie. W FASHIONLY można znaleźć je do 70% taniej. Dziewczyny od zawsze interesowały się modą. Ewelina Villa była modelką w Paryżu i w Londynie, później pracowała jako ekspert skóry i makijażystka nr 9 (113) wrzesień 2015

dla jednej z najbardziej popularnych linii kosmetycznych L’oreal USA - Lancome. Pochodzi z Głuchołaz. Stad wyjechała jak miała 19 lat. Od lat śledziła blogi, najnowsze trendy oraz wybiegi znanych kreatorów mody. Była trenerką i menadżerką, studiowała w Academia of Art w San Francisco i tam teraz pracuje: - Kiedyś jako siedmiolatka napisałam w pamiętniku, że będę mieszkać w USA – wspomina Ewelina Villa, głuchołazianka. - Znalazłam ten wpis parę lat temu i nie mogłam uwierzyć. Zawsze wiedziałam, że muszę spróbować życia w wielkim świecie. Tęsknie za domem, rodziną i znajomymi, ale realia skończenia studiów i zarabiana dwóch tysięcy złotych mnie przerażała. Poza tym byłam taka ciekawa, jak to jest po drugiej stronie świata. Chciałam też pomoc rodzicom i wreszcie kupić im

duży dom. Co udało się jak skończyłam 22 lata. Kupiłam w Polsce dom wtedy za 190 tys zł. Rodzice byli szczęśliwi, wzięli też babcię do siebie, która mogła całymi dniami siedzieć w ogrodzie i sadzić warzywa i owoce. Udało się to dzięki kontraktowi w Londynie. Ale początki były jeszcze w Paryżu. To tam poznała wielu ludzi, którzy mieli wpływ na dalsza karierę: - Ważne są oczywiście kontakty, żeby być otwartym dla ludzi, żeby cię polubili, bo wtedy każdy jest chętny pomóc – zaznacza Ewelina Villa. - Ja nie miałam z tym problemu, na ogół jest osobą przyjacielską, otwartą na sugestie i zwariowaną, kocham spontanicznych, inteligentnych ludzi. Już po miesiącu mieszkania w Paryżu, gdzie nie znałam żywej duszy ani języka, tylko połamany angielski, poznałam mnóstwo ludzi, jak chociażby Wojciecha Fibaka, który to


WYWIAD

zapoznaje mnie z Michaelem Adamem Lisowskim właścicielem oraz założycielem Fashion TV Sylwia Górajek działała za obiektywem, produkowała sesje zdjęciowe, rozkręcała studia fotograficzne - jedno w Warszawie, drugie w Kalifornii. Od przyjazdu do USA prowadzi bloga o życiu w Kalifornii - www.jaion.pl, w międzyczasie zrealizowała innowacyjny projekt aplikacji do komunikacji. W maju br. zwróciła się do Eweliny z nowym projektem aplikacji modowej. Poznając się od razu zrozumiały, że to idealna okazja do rozpoczęcia modowego biznesu i zdecydowały się połączyć siły. W trzy tygodnie powstał internetowy sklep z blisko setką prestiżowych produktów w okazyjnych cenach. Same zbudowały stronę, zebrały pierwszą kolekcję, zrobiły fotografie, opisy i wystąpiły w pierwszej sesji zdjęciowej prezentującej inspiracje. - Pomysł urodził się w mojej głowie parę lat temu, kiedy to sprzedałam coś na Allegro i poznałam kobietę z agencji reklamowej, która zaczęła wysyłać mi zdjęcia z pokazów mody, tego co chciałaby kupić – opowiada Ewelina. - Ja oczywiście zapalona fashionistka, jak najbardziej chciałam się tym zająć. I tak biznes się kręcił i na Allegro i na Ebay USA. Potem poznaję Sylwię mającą pomysł na fashion apkę. Umawiamy się na obiad. Ona ma pytania związane z moim wcześniejszym życiem modelki i tym, co wiem na temat świata mody, mi podoba się jej pomysł na apkę, więc proponuję biznes: internetowy sklep. Prace ruszyły pełną parą. Mamy stronę przetłumaczoną na język polski. Chciałyśmy, żeby nasze rodaczki też miały dostęp do takich perełek. Ceny nie są niskie, ale dużo niższe od tych w sklepach, bo towar jest oryginalny, nie sprzedajemy podrób, nie interesuje nas taki biznes. Poza tym jest on nielegalny. Dziewczyny mają dostęp do amerykańskich outletów oraz kolekcjonerskich, vintage’owych skarbów. Są też w stanie odnaleźć rzeczy, których nie znajdzie się nigdzie w Europie. Swoją ofertę regularnie poszerzają o nowe, starannie dobrane znaleziska. W przyszłości nie wykluczają dołączenia unikalnych i luksusowych przedmiotów do wyposażenia wnętrz i dekoracji. - Przyznam, że w USA szybciej

9

i jakby wygodniej robi się biznesy – podkreśla Ewelina - Ludzie są chętni do pomocy, każdy psychicznie wspiera i dodaje otuchy. Do tego Amerykanie kochają Europejczyków. Chyba jesteśmy dla nich egzotyczni i fakt że mówimy tyloma językami ich fascynuje. Ludzie są na na ogół życzliwi i mili. W USA zawsze czułam że mogę przenosić góry i zrobić rzeczy, które w Polsce wydają się niemożliwe. Człowiek widzi więcej możliwości i chętnych ludzi, także pomysły chętnie rodzą się i szybko można je realizować. Przed dziewczynami teraz ogromne wyzwanie. Dostały się do prestiżowego programu Shark Tank. To show telewizyjne, oglądane przez miliony, podczas

którego przedstawiają pomysł na biznes. Chcą pozyskać pieniądze na inwestycje w zamian za udziały w firmie. Muszą przekonać kogoś z pięciu jurorów – milionerów. - Jest mnóstwo pracy, ale mamy cel – podkreśla Ewelina Villa. - Do tego mamy sekret, którego na razie nie możemy zdradzić, ale będzie to bardzo fascynujące dla fashionistek na całym świecie. Mamy koncepcje na pomaganie innym. Ale o tym będzie mowa w Shark Tank. Więcej zdradzić nie możemy. | MS

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


INWESTYCJE

Szukają chętnych do pracy

10

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego podpisano list do Marszałka Województwa Opolskiego z prośbą o modernizację istniejącej infrastruktury kolejowej na linii relacji Nysa-Opole.

nr 9 (113) wrzesień 2015

Drugim sygnatariuszem listu był Wicestarosta Powiatu Nyskiego, Piotr Woźniak. To zaledwie pierwszy krok w kierunku bliskiej współpracy obu samorządów w zakresie polepszenia warunków dojazdowych mieszkańców Powiatu Nyskiego do miejsc pracy w Opolu. A co za tym idzie do zatrzymania obserwowanego od kilku lat wyludniania Nysy i jej okolic. – To ogromny problem, z jakim borykamy się już od lat. Badania statystyczne i rozmowy z przedsiębiorcami wskazują, że znaczna część mieszkańców Powiatu Nyskiego dojeżdża do pracy w region dolnośląski a zaledwie znikomy odsetek pracuje w Opolu. Poprzez zawiązanie współpracy chcemy zmienić tę tendencję. – wyjaśniał Wicestarosta. Współpraca ma polegać między innymi na stworzeniu dogodnej sieci połączeń miejskich i pozamiejskich przewozów przy wykorzystaniu istniejących spółek komunikacyjnych. – Zgłosiła się do nas jedna z opolskich firm, która zwróciła uwagę na ten problem i fakt, że firmy dopłacają swoim pracownikom do dojazdów w miejsce zatrudnienia. Przy współpracy z po-

wiatowymi urzędami pracy chcielibyśmy stworzyć program, którym objęci zostaną pracownicy chcący dojechać do Opola. – tłumaczył Prezydent Opola. Rynek pracy w Opolu ciągle się poszerza, budowane są kolejne fabryki, więc popyt na pracowników nadal będzie rósł, a to szansa dla mieszkańców Powiatu Nyskiego, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie. Zachęta w postaci krótszego i tańszego dojazdu do miejsca pracy w Opolu może pomóc mieszkańcom powiatu w rezygnacji z emigracji w region dolnośląski. Stąd też prośba do Marszałka Województwa o modernizację infrastruktury kolejowej, tak aby utworzyć dogodne i tanie połączenia dla pracowników. Prezydent Opola zleci badania oczekiwań opolskich przedsiębiorców, na podstawie których będzie można wdrożyć konkretne działania. W Powiatowym Urzędzie Pracy już szukają pierwszych chętnych do pracy. Pracowników poszukuje firma Nutricia. Bezrobotni mogą liczyć na bezpłatny dojazd. | Mariusz Studzienny


GOSPODARKA

Znaczący wzrost wyników Grupy Azoty Przynosi efekt wdrożona polityka dywersyfikacji zakupu gazu Grupa Azoty zakończyła okres pierwszego półrocza 2015r. wynikiem na działalności operacyjnej (EBIT) w wys. 535 mln zł, co stanowi wzrost o 83 proc. względem roku ubiegłego (292 mln zł w I H 2014) oraz zyskiem netto wyższym o 90 proc. w wysokości blisko 458 mln zł (241 mln zł w I H 2014) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznych i przekraczających nieznacznie poziom 5,1 mld zł. Informacje przekazano na konferencji pod koniec sierpnia. W ujęciu kwartalnym 2 kwartał 2015 r. zakończył się wynikiem EBIT na poziomie 172 mln zł (zanotowany wzrost względem roku ubiegłego to 63 mln zł), zyskiem netto na poziomie 152 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłorocznego kwartału o ponad 61 mln zł (90 mln zł w II Q 2014) przy przychodach na poziomie blisko 2,3 mld zł (niższych nieznacznie niż rok temu – 0,1 mld zł). - W drugim kwartale poprawiliśmy marże w stosunku do ubiegłego roku niemal w każdym z kluczowych segmentów biznesowych, pomimo iż jest to okres przestojów remontowych. Lepsze wyniki w kwartale są głównej mierze wynikiem pracy nad kosztami, głównie kosztami zakupów kluczowych surowców. Przynosi efekt wdrożona polityka dywersyfikacji zakupu gazu. Wykorzystaliśmy także chwilowe polepszenie koniunktury w sektorze tworzywowym – powiedział Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Rentowność EBIT w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 10 proc. (wobec 6 proc. w I H 2014). Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych beneficjentem pozytywnych tendencji w IIQ w obszarze surowcowym był w szczególności Segment Nawozowy. Wzrost wyniku EBITDA o blisko 14 mln zł do poziomu 181,1 mln zł to zasługa w głównej mierze dalszej optymalizacji strategii zakupowej gazu opartej na dywersyfikacji źródeł dostaw ( Giełda TGE, zwiększenie zakupów z importu), korzystnych parametrach cenowych programu rabatowego PGNIG, wykorzystaniu obniżki taryfy od początku roku.

W obszarze handlowym na uwagę zasługuje kontynuacja korzystnych tendencji cenowych w nawozach wieloskładnikowych wsparta poprawą cen i marż w sprzedaży siarczanu amonu, w czym duży udział miała wysoka relacja kursu walutowego USD/PLN. Sytuacja na rynku nawozowym z jednej strony determinowana była łagodną zimą oraz okresem wysokich temperatur i suszą w niektórych regionach Polski i kilku krajach UE, z drugiej zaś strony – ustabilizowanymi na niskim poziomie cenami mocznika na świecie.

spowolnienia gospodarczego na rynku chińskim. Segment Chemia odnotował znaczący przyrost marży EBITDA do poziomu 6 proc. r/r, co w ujęciu wartościowym przełożyło się na wynik na poziomie blisko 39 mln zł (względem 24 mln zł r/r). Główne czynniki wpływające na korzystne tendencje to wspomniany wcześniej efekt niższej bazy surowcowej z przełożeniem na wzrost rentowności melaminy oraz mocznika dla celów technicznych oraz wyższe ceny sprzedaży i marże na sprzedaży eksportowej siarki granulo-

11

W Segmencie Tworzyw znaczącej poprawie uległa EBITDA segmentu osiągając poziom 16,6 mln zł, co jest wynikiem lepszym o ponad 26 mln zł w stosunku do II kwartału roku ubiegłego. Zrealizowana marża na poziomie 5 proc. (poprawa o 8 punktów proc. r/r) to efekt w głównej mierze lepszego przełożenia cenowego poliamid – benzen (wzrost średnio o 4 proc. r/r), oszczędności na nośnikach energetycznych, wyższym wolumenie sprzedaży oraz wyższego kursu wymiany USD/PLN zwłaszcza dla sprzedaży kaprolaktamu z Puław. Z perspektywy 6 miesięcy segment także generuje dodatnią marże EBITDA na poziomie 2 proc. przy minusowej marży (-1 proc.) w roku ubiegłym. Pojawiły się pierwsze symptomy

wanej wspartej wyższą relacją USD / PLN. W zakresie poziomów sprzedaży segment odnotował spadek przychodów o 60 mln zł (blisko 10 proc. r/r), głównie wskutek spadku cen w biznesie OXO (ceny podążają za surowcem – propylenem), niższej produkcji OXO wynikającej ze wspomnianych postojów remontowych w Kędzierzynie oraz niższego poziomu sprzedaży wolumenowej pigmentów, których notowania od roku 2013r. notują systematyczny spadek cenowy. Powyższe zjawiska wpływają także na kształt wyniku w ujęciu pierwszego półrocza kończąc okres z marżą na poziomie 8 proc. (wzrost o 1 proc. r/r) przy niższej sprzedaży o ponad 100 mln zł. | MS

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


GOSPODARKA

KUPUJĄC U SIEBIE Rusza program, który ma związać lokalny biznes i klienta

12

Ozimek będzie pierwszym z miast testującym nowy program stowarzyszenia „Nowoczesna Opolszczyzna”. Ma on zachęcić do kupowania regionalnych produktów. Stowarzyszenie „Nowoczesna Opolszczyzna” to organizacja pozarządowa non-profit. Powstała w 2012 roku na bazie Stowarzyszenie KRAVER. Ma siedzibę w opolskim Cieplaku, a główne cele statutowe to wspieranie opolskiego sportu, głównie amatorskiego oraz wspieranie opolskiej przedsiębiorczości. Najnowszy pomysł to akcja „Kupuje u siebie”: - Wśród naszych członków i sympatyków jest szerokie grono opolskich przedsiębiorców, w tym również tych najmniejszych – wyjaśnia Zbigniew Matracki, prezes stowarzyszenia „Nowoczesna Opolszczyzna” - Jednym z głównych problemów jest ich nierówna walka z dużymi sieciami handlowymi, koncernami międzynarodowymi oraz korporacjami. Program powstał głównie po to, aby zwrócić na ten fakt uwagę oraz, aby w sposób wymierny pomóc im w tej codziennej walce. Poprzez realizację tego programu chcemy również pomóc najuboższej części opolskiego społeczeństwa, podczas codziennych zakupów, czy korzystania z różnego rodzaju usług. Stowarzyszenie chce zerwać z mitem, że w dyskontach jest taniej i smacznie: - Niejednokrotnie produkty naturalne, świeże i dobrej jakości, są nieosiągalne w dużych sieciach handlowych – zaznacza Zbigniew Matracki. - Na przykład wyroby mleczarskie, te najzdrowsze i najsmaczniejsze, powinny być z krótkimi terminami ważności. Takie wyroby od producenta do centrum logistycznego, a następnie do poszczególnych sklepów muszą pokonać wielkie odległości. Tym samym nie jest możliwe, aby były to właśnie te z krótkimi terminami przydatności do spożycia, a więc najzdrowsze i mające największą wartość odżywczą. Takie produkty klient ma możliwość kupić tylko w lokalnych sklepach, które są zaopatrywane przez lokalnych producentów. Właśnie nr 9 (113) wrzesień 2015

na ten problem nasz program ma zwrócić uwagę oraz nakłonić konsumentów do zmiany swoich przyzwyczajeń. Dotyczy to nie tylko produktów spożywczych, ale także artykułów przemysłowych - Tutaj podam jeden z przykładów, który to zobrazuje - opowiada Zbigniew Matracki. - Kiedyś nabyłem meble w jednym z dużych salonów meblowych. Kiedy chciałem dokonać reklamacji okazało się, że produkt ten został wyprodukowany w jednym z dalekich krajów azjatyckich. Reklamacja trwała ponad 3 miesiące. Jestem przekonany, że gdyby mebel ten był wykonany przez jednego z opolskich producentów, z pewnością byłby wyższej jakości. Jeśli nawet przytrafiłaby się reklamacja, to na pewno trwałaby zdecydowanie krócej.

Poprzez program, stowarzyszenie chce uświadomić opolskim konsumentom, że kupując u lokalnych kupców, korzystając z lokalnych restauracji, czy z usług opolskich rzemieślników, wspierają swoją okolicę - Lokalni przedsiębiorcy płacą podatki, które w znacznej części wracają do danego samorządu, czyli miasta lub gminy. - mówi Zbigniew Matracki. - Te z kolei mają więcej środków na lepszą edukację naszych dzieci, czy też na lokalne inwestycje. Kupując u naszego bliskiego sąsiada sami dokładamy się np. do remontu ulicy, chodnika, czy też ławek w parku. Kupując więc lokalnie, sami rozwijamy swoje najbliższe otoczenie. Lokalne firmy są często sponsorami lokalnych imprez takich jak dożynki, dni miasta, itp. Trudno jest tam dojrzeć którąś z wielkich międzynarodowych korporacji. Należy również pamiętać, że robiąc zakupy u lokalnych kupców dbamy o środowisko, gdyż produkty, które są transportowane na krótsze odległości, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza przez transport drogowy. Placówki biorące udział w akcji będą

odpowiednio oznakowane, a pełna aktualna lista partnerów będzie na stronie internetowej akcji: - Oczywiście partner będzie musiał spełnić kilka warunków, aby mógł skorzystać z naszego programu – dodaje prezes stowarzyszenia. - Musi mieć swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a jeśli jest np. restauratorem, to musi przygotowywać posiłki głownie z lokalnych produktów. Warunki przystąpienia będziemy ustalać z każdym z chcących wziąć udział w programie indywidualnie. Program jest odpłatny. Miesięczny koszt udziału wyniesie kilkanaście złotych, ale może on być on zredukowany do zera. To zależy m.in. od tego, czy dany punkt będzie chciał na swoich półkach dodatkowo reklamować produkty opolskich producentów. Na Opolszczyźnie mamy ponad 900 producentów z branży spożywczej. Każdy z osiedlowych sklepów znajdzie w swoim asortymencie coś produkowanego regionalnie. Nam zależy na tym, aby potencjalny klient, który zechce właśnie kupić opolski produkt, bardzo łatwo znalazł go na półce. Z akcją związany jest program rabatowy OPOL-BONUS. Osoba posiadająca kartę rabatową, będzie mogła w wy-


GOSPODARKA branych placówkach korzystać ze zniżek i rabatów ustalanych przez poszczególnych przedsiębiorców: - Nie chcemy narzucać warunków czy poziomów zniżek, gdyż specyfika działalności każdego z drobnych kupców lub rzemieślników jest inna – dodaje pomysłodawca akcji. - Jestem jednak przekonany, że drobni przedsiębiorcy chętnie będą udzielać swoistej „premii za lojalność”. Taką kartę będzie można nabyć w wybranych placówkach na terenie miasta i gminy, a standardowo będzie kosztowała 18,90 zł. Przewidujemy natomiast zniżki, jak i karty darmowe dla najuboższych. Istotne jest również to, iż z karty będziemy mogli korzystać w placówkach na terenie całego województwa opolskiego. W Ozimku, gdzie program rusza jest część firm, które nie działają na rzecz klientów indywidualnych, a produkują głównie dla innych przedsiębiorców: - Często tym zakładom zależy na bardzo dobrej relacji z lokalnymi społecznościami. Mamy więc nadzieję, że bardzo chętnie wezmą udział w tym przedsięwzięciu. Zaproponujemy im m.in. zakup kart rabatowych dla pracowników, czy też najuboższych mieszkańców gminy, zakup bonów towarowych

do wykorzystania w placówkach uczestniczących w programie „KUPUJĘ U SIEBIE”. Mamy też wiele innych, ciekawych propozycji dla tych przedsiębiorców. Zachęcamy do rozmów – kończy Zbigniew Matracki. | MS

Uwaga! Rośnie liczba wypadków 13

OIP w Opolu zachęca pracodawców, właścicieli firm budowlanych do udziału w programie informacyjno–prewencyjnym.

W

jednym z placów budowy w Opolu.  pierwszej połowie 2015 roku do Okręgowego InPracujący na pomoście, na drugim piętrze budowanespektoratu Pracy w Opolu zgłoszono w sumie 50 go obiektu, mężczyzna zajmował się przenoszeniem okien wypadków przy pracy, w tym jednak 4 zdarzenia z dźwigu do budynku z przeznaczeniem pod montaż. Pod nanie zostały uznane za takowe. 2 osoby straciły życie w pracy, ciskiem transportu stracił równowagę i runął w dół. Inspeka 16 wypadków zakwalifikowano jako ciężkie. Najczęstsza przyczyna wypadków to wciąż upadki z wysokości, na drugim tor pracy ustalił, że mężczyzna wbrew przepisom bhp, a także co tu kryć, zdrowemu rozsądkowi, pracował na wysokości 11 miejscu utrata kontroli nad środkami transportu lub obsłumetrów bez stosowania posiadanych środków ochrony indygiwanym sprzętem, w dalszej kolejności ześlizgnięcia, utrata widualnej - szelek bezpieczeństwa wraz z linkami i amortyzakontroli nad maszyną, pochwycenie lub odrzucenie osoby torami, chroniących przed upadkiem z wysokości. Pracownik przez maszynę czy urządzenie. ma złamany kręgosłup. W wyniku kontroli pracodawca, który Według danych statystycznych zdecydowanie najczęjak ustalił inspektor, również nie przeszkolił odpowiednio ściej wypadkom przy pracy ulegają osoby młode, będące na pracowników przed rozpoczęciem pracy na budowie, został początku swojej drogi zawodowej. Najbardziej wypadkowe ukarany mandatem. branże to wciąż przetwórstwo przemysłowe oraz budownicOIP w Opolu zachęca pracodawców, właścicieli firm budowtwo. Na trzecim miejscu transport i gospodarka magazynowa. lanych do udziału w programie informacyjno- prewencyjnym W przypadku młodych stażem pracowników - brak wie„Budowa. STOP wypadkom!”. To doskonały sposób by bezpłatdzy i doświadczenia, połączone nie tak rzadko z brawurą. nie sprawdzić, czy Państwa przedsiębiorstwo działa zgodnie W przypadku starszych - rutyna. To niestety wciąż najczęstz prawem i czy praca zorganizowana jest w sposób bezpieczny. sze, ludzkie, przyczyny wypadków w pracy. OIP w Opolu za| MS kończył badanie okoliczności wypadku do którego doszło na

O szczegółach programu poczytać można na stronie internetowej: www.programyprewencyjne.pl/budowa-stop-wypadkom FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


GOSPODARKA

Posypały się mandaty

14

Inspekcja Pracy skontrolowała umowy o pracę.

nr 9 (113) wrzesień 2015

P

raca taka sama jak na etacie, ale umowa cywilnoprawna, niespełnione obietnice zatrudnienia na stałe czy wreszcie brak terminowych wypłat - to wciąż częste grzechy opolskich pracodawców. Przykład to wyniki kontroli w jednej z firm działających na terenie powiatu strzeleckiego – informuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. W zakładzie tym znaczącą część załogi stanowią osoby świadczące pracę zatrudnione na podstawie umowy zlecenia w jednej z agencji zatrudnienia. Choć w umowie firmy z agencją zastrzeżono, że zadania powierzone zleceniobiorcom będą miały charakter okazjonalny, dorywczy lub sezonowy w rzeczywistości osoby te pracowały jak na etacie tj. świadczyły pracę w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę użytkownika w pełnym wymiarze godzin, poddawane były szkoleniom i zapoznawane z instrukcjami obowiązującymi w firmie, jak wszyscy pracownicy spółki czy wreszcie w pełni podlegały nadzorowi kierowników i brygadzistów. W przypadku jednej z firm z powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego jedna z osób, zrekturowanych w naborze

świadczyła pracę jak wszyscy pozostali pracownicy, ale otrzymała najpierw umowę o dzieło, potem zlecenia. Dodać należy że w ogłoszeniu o naborze stało, że firma poszukuje pracownika na umowę o pracę. Zgodnie z nakazem Inspektora Pracy pracodawca naliczył i wypłacił pracownicy wyrównanie wynagrodzenia za pracę, także w godzinach nadliczbowych. W innej firmie, również z powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego, inspektor pracy ustalił, że jeden z pracowników przez ponad 4 miesiące pracował w każdą sobotę nie otrzymując za to wynagrodzenia. Na polecenie inspektora pracy pracodawca wypłacił należne zaległości z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Podobny fakt wykrył inspektor pracy podczas kontroli w firmie transportowej z powiatu opolskiego. Pracodawca nie naliczał i nie wypłacał należności z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Nieprawidłowość dotyczyła 12 kierowców. Inspektor pracy wydał nakaz płatniczy obligujący pracodawcę do uregulowania zaległości wobec pracowników. Sprawcę wykroczeń ukarano mandatem. | MS


GOSPODARKA

Finał opery mydlanej - Oczywiście każdego miejsca pracy jest szkoda, ale od pewnego czasu liczyliśmy się z tym stwierdza burmistrz Franciszek Fejdych.

C

oroplast wypowiedział Gminie Prudnik umowę na dzierżawę hali na terenie byłego Froteksu. Do końca roku firma definitywnie więc zniknie z Ziemi Prudnickiej. Stało się to, o czym mówili pracownicy już od dawna i na co - wbrew oficjalnemu stanowisku firmy - wskazywały kolejne działania jej centrali. Dużo mówiącymi znakami, że Coroplast nie wiąże przyszłości z Prudnikiem były przede wszystkim: ustawiczne redukowanie kadry pracowniczej, a także budowa zakładu w Strzelcach Opolskich. Pomimo to, w rozmowach z burmistrzem Franciszkiem Fejdychem szefostwo Coroplastu długo zapewniało, że planów likwidacji prudnickiej filii w najbliższej przyszłości nie ma. - Firma nigdy nie mówiła o swoich długofalowych planach. Na pytania zwykle odpowiadali, że na razie są, funkcjonują, nigdy nie było natomiast zarzutów co do gminy, współpracy czy stawki. Według inwestora, kierowali się określoną strategią firmy i w ramach tego planu biznesowego zdecydowali się definitywnie wyjść z Prudnika. Podjęli taką decyzję, bo tutaj prowadzili kończącą się produkcję. Oczywiście każdego miejsca pracy jest szkoda, ale od pewnego czasu liczyliśmy się z tym, że prędzej czy później Coroplast wyjdzie z Prudnika - stwierdza burmistrz Franciszek Fejdych.

Pracownicy, do których docierały niepokojące sygnały, wciąż żyli w stresie, niepewni jutra i swojej przyszłości. Część z nich otrzymała propozycję pracy w sąsiednich filiach m.in. w Krapkowicach. Niektórzy z propozycji skorzystali, dla innych takie rozwiązanie z przyczyn choćby logistycznych nie wchodziło w grę. Teraz przynajmniej wszystko jest już jasne. Umowa dzierżawy przez firmę hali na terenie Froteksu wygaśnie z końcem grudnia. Burmistrz Fejdych zwrócił się już do zarządu Wałbrzyskiej Strefy Ekononicznej „Invest Park” o jej włączenie do prudnickiej podstrefy. - Wstępnie z ich strony akceptacja jest, mają być jeszcze oględziny i po nich być może hala znajdzie się w ich ofercie. My ze swojej strony też uwzględniliśmy ją w ofercie gminy. Musimy znaleźć kogoś, kto będzie chciał prowadzić w niej działalność - mówi burmistrz. Zapewnia, że chociaż hala cały czas była użytkowana (Coroplast prudnicki etap działalności rozpoczął w 2004 roku), nie jest ona w złym stanie technicznym. Jedynym problemem jest to, że trzeba szukać firmy z odpowiednim profilem działalności, bo z punktu widzenia technicznego hala nie jest użyteczna dla każdego typu produkcji. - Myślę jednak, że kogoś znajdziemy. Dzisiaj wiele firm nie chce budować hal, ale woli wejść do gotowych obiek-

tów i spróbować działać na określonym rynku, a dopiero później podejmować decyzje o inwestycjach - uważa Franciszek Fejdych. Przypomnijmy, że gmina poszukuje także chętnych do prowadzenia działalności w sąsiednich halach, jakie wiosną tego roku nabyła od syndyka Froteksu. Obecnie trwa remont tych obiektów. - Próbujemy naprawić szedy - pokrycia dachowe - aby nie zaciekało, bo jak wiadomo, przez kilka lat obiekty stały nieużywane. Obecnie sytuację mamy opanowaną, pozostała jedna część hali, która przecieka i tam musimy zrobić większe inwestycje - wyjaśnia burmistrz. Dodaje, że na ten cel gmina stara się zdobyć fundusze zewnętrzne. Jeżeli je otrzyma, pozwoli to przyspieszyć prace i być może jeszcze w tym roku zakończyć remont poszyć dachowych. Bez tych środków trzeba liczyć, że prace przeciągną się na rok 2016, przynajmniej do półrocza. - Jak skończymy z całością, będziemy już „na poważnie” szukać kogoś. Podmioty, które wcześniej deklarowały swoje zainteresowanie, po przeanalizowaniu wysokości i rozstawu słupów postanowiły jeszcze wstrzymać się z decyzją, szukamy więc cały czas - kończy burmistrz. | Maciej Dobrzański, | Bogusław Zator FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

15


W planach rozbudowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni

WFOŚ w Opolu przeprowadził kolejne spotkanie negocjacyjne. Tym razem z przedstawicielami Gminy Łubniany i Bierawa oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku 16

W dniu 17 sierpnia 2015 r. w siedzibie Funduszu odbyły się spotkania z przedstawicielami Gminy Łubniany i Bierawa oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik w ramach których negocjowano warunki umów pożyczek na zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap III” dla Gminy Łubniany. Planowane zadanie polega na wykonaniu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w ul. Opolskiej, Brynickiej, Ogrodowej, Powstańców Śl., Leśnej, Ks. Karola Łysego i Kolanowskiej w miejscowości Łubniany, w ramach III etapu budowy kanalizacji. Obecny etap przewiduje wykonanie około 6,2 km sieci kanalizacyjnej i 122 sztuk pompowni przydomowych i jest to ostatni etap kanalizowania miejscowości. Ścieki z terenu objętego inwestycją będą transportowane istniejącym rurociągiem tłocznym poprzez przepompownię sieciową P2 w miejscowości Masów do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym. Gminę Łubniany zamieszkuje 9 359 mieszkańców, z czego 1608 w miejscowości Łubniany, w której z kanalizacji korzysta około 75% mieszkańców. Zadanie obejmie ostatnich 402 mieszkańców. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dziergowice etap II” dla Gminy Bierawa. Etap II skanalizowania wsi Dziergowice obejmuje swoim zakresem wykonanie głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w istniejących ulicach: Kozielskiej, Odrzańskiej, Dworcowej, Ogrodowej, Wąskiej, Klasztornej. Budowana kanalizacja obejnr 9 (113) wrzesień 2015

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

mie kolejnych 420 mieszkańców miejscowości Dziergowice (116 przyłączy). Projektowany główny kolektor etapu II przewiduje się włączyć do tranzytowego kolektora zlokalizowanego w ulicy Odrzańskiej, który stanowi główny dopływ do przepompowni, następnie ścieki będą przetłoczone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Gminę Bierawa zamieszkuje 7 447 mieszkańców, z czego 5334 tj. 71,63 % korzysta z kanalizacji. Wieś Dziergowice zamieszkuje 1644 mieszkańców, a realizacja II etapu zadania pozwoli na wzrost ogólnego wskaźnika skanalizowania gminy o 5,64 %. „Modernizacja piaskownika na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku” dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik. Planowane zadanie polega na wykonaniu modernizacji piaskownika zlokalizowanego w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków w Prudniku. Jest to piaskownik dwukomorowy oddany do użytku w 1996 r. Obecnie stan techniczny piaskownika jest zły. Oprócz remontu zniszczonych elementów piaskownika w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych wykonane zostaną nowe tory jezdne podgrzewane, co umożliwi pracę zgarniacza w każdych warunkach atmosferycznych niezależnie od temperatury. Na oczyszczalni ścieków oczyszczane są ścieki z terenu Gminy Prudnik. | MS


Mieszkańcy zapłacą mniej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie planuje nową inwestycję Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 17 W dniu 26 sierpnia 2015 r. w siedzibie Funduszu odPaliwo alternatywne RDF (Refuse Derived Fuels) było się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa znajduje zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie w raodzyskujących energię z odpadów. Produkcja paliw mach którego negocjowano warunki umowy pożyczki alternatywnych ma na celu wykorzystanie energii pn.: „Budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego „ukrytej” w odpadach. Kluczowymi aspektami produkcji RDF wraz z  przystosowaniem hali sortowni oraz infrapaliwa alternatywnego są wielkość frakcji końcowej oraz strukturą towarzyszącą”. wydzielenie ze strumienia odpadów materiałów niepalGmina Nysa wraz z Przedsiębiorstwem Gospodarnych. ki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie, przystąpiła Najnowsze badania wykazują iż każda tona RDF, w roku 2009 do budowy Regionalnego Centrum Goktórą dostarczamy zaoszczędza około 300 - 500 kg CO2. spodarki Odpadami, którego celem jest wprowadzenie RDF jest wytwarzane w różnych jakościach i do różnych nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania celów. Surowiec może pochodzić z odpadów komerodpadów komunalnych oraz intensyfikację odzysku, cyjnych, przemysłowych, gospodarstw domowych w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów i rozbiórki. Typowy proces produkcji obejmuje szereg w procesach innych niż składowanie. Budowane obszernego sortowania materiału w celu optymalizacji Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami zasięwartości recyklingu metali, plastiku i kartonu. giem działania obejmuje południowo-zachodni region Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz planowaną inwegospodarki odpadami, zamieszkały przez 256,2 tys. stycje spółki gminnej tłumaczy tak: - Normy ekologiczmieszkańców z gmin powiatu nyskiego (gminy: Głuchone dotyczące składowania i przetwarzania odpadów łazy, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Kamiennik, będą coraz wyższe – wyjaśnia. - W związku z  tym nasza Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce), gminy Prudspółka musiała jakoś zareagować na zmieniające się nik, Biała i Lubrza z sąsiedniego powiatu prudnickiego przepisy. Stad pomysł, aby wykorzystać odpady gromaoraz gminę Grodków z powiatu brzeskiego i Tułowice dzone w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w powiecie opolskim, a także ma obsługiwać 4 gminy na tworzenie RDF. Te z kolei będą sprzedawane kolejnej z województwa dolnośląskiego tj. Kamieniec Ząbkowicki, gminnej spółce Nyskiej Energetyce Cieplnej. Liczymy na Złoty Stok, Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. to, że dzięki inwestycji oszczędzimy na produkcji ciepła, W celu poszerzenia swojej działalność spółka planuje a co za tym idzie mniejsze rachunki zapłacą również „Budowę linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF mieszkańcy Nysy. wraz z  przystosowaniem hali sortowni oraz infrastruk| MS turą towarzyszącą”. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Są pieniądze na likwidację niskiej emisji Konkursowy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA” – III nabór 2015 r.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

18 sowania skorzystało ponad 60 miast w 12 regionach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza konkursowy nabór wnio- kraju, zlikwidowano prawie 34,5 tys. pieców węglowych i zastąpiono je przyłączami do miejskich sieci sków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych ciepłowniczych oraz nowymi, czystszymi źródłami z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywciepła, takimi jak kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzeności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialwanie elektryczne. nych źródeł energii - KAWKA” – III nabór 2015r. Pieniądze z dotacji płyną do samorządów, ale Beneficjentami środków mogą być: ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być m.in. • jednostki samorządu terytorialnego; osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy. • spółki prawa handlowego świadczące usługi komuDotacja składa się ze środków NFOŚiGW. Pozostałą nalne w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła; część uzupełniają wojewódzkie fundusze ochrony śro• zespoły opieki zdrowotnej; dowiska w ustalonej przez nie formie. Opolski WFO• spółdzielnie mieszkaniowe; ŚiGW informuje, że warunki udzielania wsparcia, po • następujących miast: Opole, Namysłów, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Zdzieszowice, Prudnik, drobnych modyfikacjach, będą podobne do drugiego naboru ogłoszonego przez Fundusz w Opolu. Strzelce Opolskie, Olesno, Gogolin, Krapkowice. Kwota dofinansowania przedsięwzięć w formie doKAWKA służy poprawie jakości powietrza w miastach poprzez m.in. likwidację lub ograniczenie źródeł tacji wynosi do 55% kosztów kwalifikowanych, w tym: tzw. niskiej emisji - głównie nieefektywnych przydo• do 45% ze środków Narodowego Funduszu Ochromowych kotłów grzewczych opalanych węglem oraz ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; transportu. Pozwala na modernizację sieci ciepłow• do 10% zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu niczej, podłączenie do niej nowych odbiorców, wyOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu mianę kotłów węglowych na kotły gazowe, instalację Okres realizacji zadań: do 15.12.2017 r. kolektorów słonecznych, termomodernizację budynTermin składania wniosków: do 30.11.2015 r. ków, czy instalacje systemów zarządzania ruchem Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą drogowym, budowę stacji CNG, LNG i dla pojazdów rozpatrywane! elektrycznych. Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania NFOŚiGW przypomina, że w dwóch pierwszych określone w Regulaminie konkursu, który można edycjach programu KAWKA na poprawę jakości popobrać z witryny internetowej. wietrza przyznano łącznie prawie 637 mln zł. Z finan| MS nr 9 (113) wrzesień 2015


Modernizacja magistrali ciepłowniczej i termomodernizacja

Kolejne dwie instytucje mogą otrzymać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zarząd WFOŚiGW spotkał się także z przedstawiMowa tu o Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach cielami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Opolskich oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Komui Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie w ramach nalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie. którego negocjowano warunki umowy pożyczki pn.: W dniu 20 sierpnia 2015 r. w siedzibie Funduszu „Modernizacja magistrali ciepłowniczej przy ul. Warodbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni szawskiej w Ozimku”. Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich w ramach PGKiM Sp. z o.o. eksploatuje magistralną sieć którego negocjowano warunki umowy pożyczki pn.: „Termomodernizacja grupy budynków”. Sprawa doty- cieplną na terenie miasta Ozimek o długości 2786 m. czy sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Planowany do modernizacji odcinek długości 504 m wykonany był w technologii kanałowej, z rur staloBudynki przy ul. Świerczewskiego 2 i 4 są wolnostowych w izolacji z wełny mineralnej w płaszczu z papy jące, jednoklatkowe, 4-5 kondygnacyjne, po 18 lokali mieszkalnych w każdym budynku, natomiast budynki bitumicznej. Z uwagi na lokalizację odcinka sieci w sąsiedztwie rzeki Mała Panew, sieć była wielokrotnie przy ul. Świerczewskiego 6 i 8 oraz Topolowej 2 i 4 są zatapiana w okresach powodziowych, co negatywnie wolnostojące, dwuklatkowe, 3 kondygnacyjne, po 18 wpłynęło na jej stan techniczny. lokali mieszkalnych w każdym budynku. Aktualny stan techniczny sieci określa się jako zły, Wszystkie budynki są podpiwniczone, wybudowane w technologii tradycyjnej, nie posiadają wspólnej zauważalne są liczne ubytki w izolacji oraz skorodoinstalacji centralnego ogrzewania, lokale mieszkalne wane odcinki rur. Sieć narażona jest na częste awarie są ogrzewane indywidualnie (piece węglowe, kotły powodujące przerwy w dostawie ciepła dla całego dwufunkcyjne gazowe, piece elektryczne akumulamiasta. Zadanie jest częścią strategicznych zamierzeń cyjne). Dach płaski pokryty papą, ściany zewnętrzne spółki w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczych z cegły. tradycyjnych oraz wymiany izolacji sieci napowietrzBudynki przy ul. Świerczewskiego 2, 4 są identycznej. W roku 2014 dokonano modernizacji odcinka D-E ne, podobnie jak budynki przy ul. Świerczewskiego 6, o długości 56 m, a obecny etap obejmuje odcinki A-B, 8 i Topolowej 2, 4, w związku z czym planowany efekt B-C, C-D, E-F o łącznej długości 448 m. rzeczowy dla dwóch pierwszych jak i czterech pozo| MS stałych budynków jest taki sam i obejmuje: wymianę okien (naświetli); wymianę drzwi; ocieplenie ścian budynku; ocieplenie ościeży. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

19


Dla czystszego powietrza

W dniu 18 sierpnia 2015 r. w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. Opole, w ramach którego negocjowano warunki umowy pożyczki na zadanie pn.: „Modernizacja układu odpylania kotła WR1520

010 w kotłowni K-452 w Strzelcach Opolskich”.

Inwestycję zaplanowano z uwagi na zmianę od dnia 01.01.2016 r. obowiązującego standardu emisyjnego dla pyłu do 100 mg/Nm3 w suchych gazach odlotowych, po przeliczeniu na 6% zawartość tlenu w spalinach. Przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - zwanej potocznie IED oraz jej transpozycja do polskiego porządku prawnego od paru lat stanowi bez wątpienia jedno z wiodących zagadnień w dziedzinie ochrony środowiska zarówno w Europie jak i w Polsce. Jednocześnie, 22 listopada 2014 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego instrument stanowiący bodaj największe wyzwanie, jakie niesie wobec europejskiego przemysłu dyrektywa IED. Mowa tu o rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Nowe rozporządzenie wprowadza do naszego systemu prawnego znacząco zaostrzone standardy w zakresie emisji niektórych substancji do powietrza, będące jednym z kluczowych narzędzi walki z zanieczyszczeniem środowiska zawartych w IED. Jest to temat szczególnie istotny dla instalacji energetycznych, które cechuje stosunkowo duża emisyjność. Dla bardzo wielu takich instalacji w Polsce nowe standarnr 9 (113) wrzesień 2015

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

dy emisyjne stanowią cel niemożliwy do realizacji bez dokonania stosownych inwestycji. Niektóre jednostki trzeba będzie wręcz zamknąć, ponieważ nie sprostają nowym wymogom. Na tę chwilę wciąż trudno o globalne wyliczenia spodziewanych kosztów dostosowania krajowych instalacji do wymagań stawianych przez IED, jedynie nieoficjalnie mówi się o kosztach rzędu 12 mld złotych. Takiego wyliczenia nie podjął się zresztą sam projektodawca ustawy transponującej IED, stwierdzając jedynie w uzasadnieniu do projektu, że: „obecnie nie jest możliwe dokładne oszacowanie kosztów, jakie przedsiębiorcy objęci zakresem przedmiotowej regulacji będą musieli ponieść w związku z koniecznością dostosowania do nowych przepisów.” Dlatego wiele firm i instytucji decyduje się na inwestycje, których realizację wspomaga WFOŚiGW w Opolu. Obecnie ECO ma kocioł WR15-010 o mocy nominalnej 15 MW pracujący w ciepłowni centralnej w Strzelcach Opolskich i jest on wyposażony w instalację odpylania składającą się z odpylacza wstępnego typu MOS/E-28 oraz baterii cyklonów 2xCS/E-16/630/0,4. Instalacja ta zapewnia dotrzymanie obecnego standardu emisyjnego dla pyłu tj. poniżej 400 mg/Nm3 w suchych gazach odlotowych, po przeliczeniu na 6% zawartość tlenu w spalinach. | MS


Ministerstwo czeka na zgłoszenia

W ubiegłym roku zgłoszono ponad siedemdziesiąt produktów Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 21 Minister Środowiska zaprasza do udziału w prestiżowym konkursie ECO DESIGN 2015 skierowanym do producentów, dystrybutorów i usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Słowem, produkt eko to ten, którego wyprodukowanie i stosowanie przez użytkownika, odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zrównoważony, świadomy i odpowiedzialny design dotyczy każdej branży i dziedziny gospodarki, począwszy od tworzenia w duchu recyklingu i upcyklingu, po produkcję ekologicznych samochodów, maszyn o niskim zużyciu energii oraz budownictwo pasywne. ECO DESIGN 2015 to druga edycja konkursu. Podczas I edycji do konkursu zgłoszono aż 72 produkty z wielu dziedzin tj. budownictwa zrównoważonego, nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, meblarstwa, oświetlenia, branży odzieżowej czy dziecięcej. Wśród zeszłorocznych laureatów znalazły się takie produkty/usługi jak: zdroje dla Pasa Nadmorskiego w Gdańsku z pracowni projektowej Michała Podgórczyka, deski do krojenia Kitchen series Firmy Epicurean Polska, stacja do selektywnej zbiórki odpadów NICE firmy GADEKO. Wyróżniono także Pionowe Siłownie Wiatrowe Piskorza firmy Proenergetyka sp. z o.o. oraz zajęcia laboratoryjne propagujące działania związane z ekologią i ochroną środowiska w różnych dziedzinach życia organizowanych przez firmę Junior Odkrywca Agnieszki Podlaskiej.

Produkty ECO DESIGN należy zgłaszać do 18 września 2015 r. na adres: malgorzata.ozog@mtp.pl Produkty/projekty finalistów zostaną zaprezentowane podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, 27-30 października 2015 r. W pierwszy dzień imprezy spośród finałowych produktów jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają statuetki i dyplomy z rąk Ministra Środowiska podczas gali otwarcia POL-ECO- SYSTEM. Konkurs sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział w konkursie jest bezpłatny. Skład komisji konkursowej: - prof. Marek Owsian (Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) - Aleksandra Malarz (Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska), - Wiesława Galińska (Dyrektor Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich), - Paweł Grobelny (projektant, kurator wystawy ) - Łukasz Nowacki (eko-designer, założyciel Fundacji Transformacja) Biuro konkursu: Małgorzata Ożóg Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Tel. +48/ 61 869 21 16, 691 027 107 E-mail: malgorzata.ozog@mtp.pl | MS FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


22

nr 9 (113) wrzesień 2015


Forum

23

OPOLSKIEGO BIZNESU

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

Profile for Komunikator PR

Forum Opolskiego Biznesu  

Forum Opolskiego Biznesu  

Advertisement