Page 1


4


5


6

Siminar

อบรมสัมนา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทยผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

ทุนอบรมบริหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น (บรรยายอังกฤษ) 1) ทุนอบรมเรื่อง Design Management (PDM) @โตเกียว

มุ่งเน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการออกแบบขององค์กรโดยเฉพาะ อบรม 27 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2556 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ปิดรับใบสมัครวันที่ 16 กันยายนนี้)

2) ทุนอบรมเรื่อง Solving Human and Organizational Problem (SHOP) @นาโกย่า เรียนรู้ทักษะการท�ำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น�ำ อบรม 9 - 22 มกราคม 2557 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (ปิดรับใบสมัครวันที่ 16 ตุลาคมนี้)

**ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักห้องเดี่ยว ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าฝึกอบรม)

อบรม ณ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (แปลไทย) 1) MFCA ลดต้นทุนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น 3

วิธีการลดต้นทุนสินค้าผสมผสานการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเทคโนโลยีใหม่จากญี่ปุ่น อบรม 26 - 27 กันยายน 2556 @โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 (ขยายรับสมัครถึง 16 กันยายนนี้ หรือเมื่อที่นั่งเต็ม)

2) วิธีแก้ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ไทย-ญี่ปุ่น)

เรียนรู้วิธีการท�ำธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น มารยาทและธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น การเข้าใจวิธีการสื่อสาร อบรม 3 - 4 ตุลาคม 2556 @ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 (ปิดรับใบสมัครวันที่ 24 กันยายนนี้หรือเมื่อที่นั่งเต็ม)

3) Monozukuri ที่จ�ำเป็นด้วยการบริหารคุณภาพ

เรียนรู้วิธีการปรับปรุงการผลิตสินค้าของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมุ่งไปสู่การรักษาคุณภาพสินค้า อบรม 12 - 13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 (ปิดรับใบสมัครวันที่ 8 ตุลาคมนี้หรือเมื่อที่นั่งเต็ม)

4) ภาษาญี่ปุ่น Shin Nihongo No Kiso I mini ระดับพื้นฐาน

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2556 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถ.สีลม (ปิดรับใบสมัครวันที่ 25 ตุลาคมนี้) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


7

Editor’s Talk

เปิดฉบับ

ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระ และไอเดียสุด บรรเจิดของนิตยสารคมช่างในฉบับที่ 2 ในฐานะ ตัวแทนคณะผู้จัดท�ำนิตยสารคมช่าง ผมขอกล่าว ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การ สนับสนุนนิตยสารคมช่างฉบับปฐมฤกษ์อย่างอบอุ่น ทั้งผู้อ่านหลายๆ ท่านที่มีเสียงตามสายมาหาเราว่า ชอบเนื้อหา เรื่องราวดีๆ พร้อมดีไซน์ที่สวยแปลก ตา รวมถึงผู้ให้ความอนุเคราะห์ลงโฆษณาที่ยาว เหยียดไปจนถึงปีหน้า

อย่างไรก็ตามทางนิตยสารคมช่างต้องขออภัยใน ความผิดพลาดบางประการ ที่มีผลท�ำให้นิตยสารออกสู่ สายตาของผู้อ่านล่าช้าไปบ้าง รวมไปถึงเสื้อยืดแจกฟรี ส�ำหรับสมาชิกที่หมดลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการตอบรับ อย่างดียิ่งของผู้อ่านนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารจะเร่ง ปรับปรุงแก้ไขและผลิตเสื้อยืดคมช่างให้เพียงพอต่อ ความต้องการของสมาชิกในฉบับต่อๆ ไป สิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นทางคณะผู้จัดท�ำไม่ สามารถสรรหาค�ำสวยหรูต่างๆ มากล่าวได้ดีไปกว่าค�ำว่า “ขอบคุณจากใจ” สิ่งเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังและ แรงใจ ให้เราผลิตเนื้อหา และสาระความรู้ใหม่ๆ ส�ำหรับ ช่างไทย ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข ในการอ่าน “นิตยสารคมช่าง” และอยู่เป็นเพื่อนกัน ตลอดไปครับ

บรรณาธิการ


8

Content

สารบัญ

10 Iสังคมข่าว คมช่างเล่าเรื่อง 14 I ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น คมช่างเล่าเรื่อง 16 I SCG INNOVATIVE EXPOSITION เรื่องจากปก 20 I บันได เยี่ยมร้านค้า 28 I วีระโลหะกิจ มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ 32 I STAINLESS STAIR 36 Iแนะน�ำผลิตภัณฑ์ รอบรู้งานช่าง 38 I การติดตั้งหลังคาเหล็กแผ่น

METAL SHEET

39 Iแนะน�ำสามเอ็ม 40 Iทีเอ็น เล่าเรื่อง POLYCARBONATE เคล็ดไม่ลับ 41 I ลดเสียงดัง ลดความร้อนบนแผ่น

METAL SHEET

42 Iมุมสเตนเลส โชว์รูม 43 I แนวทางจัดการของงานแสดงสินค้า 44 Iเปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ 45 I 5 วิธี ท�ำให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีกเรื่อยๆ เรื่องน่ารู้ 46 I รู้แล้วปลอดภัย เรื่องการใช้บันไดพาด

20

52

32

มุมกฎหมาย 48 I เครื่องหมายการค้า 1

สัญญานายหน้า ไม่ท�ำหนังสือก็ได้

เสียงเล่าขาน บันไดมหัศจรรย์

สบายๆ สไตล์คมช่าง 50 I ดร. อภิวัฒน์ วัฒนางกูร

สุขภาพ 52 I นอนไม่พอต้นเหตุของการเกิดโรค 54 Iพยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย ฮวงจุ้ย 56 I บันได


9

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

ประจ�ำเดือนกันยายน 2556

ISSN 2287-0768

สวัสดีท่านผู้อ่านนิตยสารคมช่าง ทุกๆท่าน จากที่ได้น�ำ เสนอนิตยสารคมช่างฉบับแรก เป็นการแนะน�ำ รูปแบบ และ คอลัมน์ ต่างๆ รวมถึงแนะน�ำทีมงานบรรณาธิการ นิตยสารคมช่าง ท่านผู้อ่านครับ ทีมงานนิตยสารคมช่าง ล้วนแล้วมี ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย เรา นิตยสารคมช่าง พร้อมที่จะน�ำเสนอความหลากหลาย ที่ แตกต่างบนความเหมือน กับสิ่งที่มีอยู่ครับ ค�ำว่า

“แตกต่างบนความเหมือน”

อ่านดูแล้วหลายท่านคงสงสัยว่า แล้วค�ำว่า “แตกต่างบน ความเหมือน” มันเป็นอย่างไร? แล้วคิดอย่างไร? แล้วท�ำ อย่างไรให้แตกต่าง? ในฉบับหน้าเราจะคุยประสบการณ์ ค�ำว่า “แตกต่างบนความเหมือน” กันครับ p

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคชัยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพานิช มนูศักดิ์ ฤกษ์ปาณี กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ศิลปกรรม

กันต์ พรหมจันทึก ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


10

Activity Highlight

สังคมข่าว

งานแถลงข่าวเปิดตัว “นิตยสารคมช่าง” นิตยสารแจกฟรีรายเดือนส�ำหรับช่างไทย ทั่วประเทศหรือผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านค้าประเภทงานช่างหรืองานก่อสร้างต่างๆ ที่ต้องการเสริมสร้างไอเดียใหม่ๆ ต่อยอดงานสร้างสรรค์ต่างๆ ให้เกิดเป็นมูลค่า โดยให้ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดใหม่ๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฎิบัติ พร้อมความ เพลิดเพลิน สาระบันเทิงมากมาย ที่สามารถอ่านกันได้ทั้งครอบครัว ได้เปิดฉบับ ปฐมฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 พร้อมคณะผู้จัดท�ำ นิตยสารคมช่าง และแขกคนส�ำคัญในวงการงานช่างที่มาร่วมแสดงความยินดี มากมาย p

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนๆ ศิษย์ เก่า รุ่น 88 โรงเรียนวัดนวลนรดิศฯ ได้จัดงานพบเพื่อน เก่าและเชิญ อาจารย์วีระ เดชพันธ์ และอีกหลายท่าน มาร่วมงาน เป็นบรรยากาศ นึกถึงความหลังสมัยใส่ ขาสั้น p


11

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย- ศรีลังกา-ญี่ปุ่น ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) /Japan Sri Lanka Technical and Cultural Association/The Overseas Human Resources and Industry Development Association. ร่วมมือแลก เปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการน�ำคณะผู้บริหาร และพนักงาน Ansell Lanka (pvt) Limited จากประเทศศรีลังกา ที่มา ดูงาน “TPS & LEAN Manufacturing System“ ที่ประเทศไทย โอกาสนี้ สวอท.ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ณ.โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 ก.ย ที่ผ่านมา p

คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล นายกและคณะกรรมการ สวอท. ต้อนรับ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมและ ร่วมประชุม หารือเกี่ยวกับ ความร่วมมือระหว่าง 3 สมาคม สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น (สนญ), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(สสท), สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) สวอท ณ.ที่ท�ำการสมาคม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 p

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท Ansell Lanka (pvt) Limited ผู้ผลิตสินค้าจาก ยาง เช่น ถุงมือแพทย์ อุปกรณ์รถยนต์ฯลฯ จากประเทศศรีลังกา ได้ให้เกียรติ เยี่ยมชมงาน “ TPS&LEAN Manufacturing System” ระบบบริหารจัดการด้าน การผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพที่ยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้ ประสานงานโดย ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) หรือ สวอท. และ Japan Sri Lanka Technical and Cultural Association “JASTECA” โดยมี คุณประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการบริษัท Sang Charoen Tools Center Co., Ltd ร่วมต้อนรับ คณะเยี่ยมชม ในวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา p


12


13


14

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง ในฉบับปฐมฤกษ์ดิฉันได้เขียนถึง หน่วยงานที่เป็นสัญญลักษณ์จุดก�ำเนิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยุคใหม่ของไทย-ญี่ปุ่น คือศูนย์ วัฒนธรรมเอเชีย ASCA : Asia Student Cultural Association, หอพักเอเชีย บุงคะไดคัน (Asia Bunka Kaikan) และสมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) ไปพอสังเขป ฉบับนี้จึงขอเขียนถึงหน่วยงานของชาวญี่ปุ่น ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือด้านวิศวกรรมและด้านเทคนิค ได้พัฒนาบุคลากร ป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมของไทยจ�ำนวนมาก หน่วยงานนี้คือ AOTS : The Association for Overseas Technical Scholarship

บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

AOTS ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ 2502 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การพาณิชย์และ อุตสาหกรรม (METI) ของรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ฉันท์ มิตรซึ่งกันและกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมส�ำหรับวิศวกรและผู้บริหารของ ประเทศเหล่านี้ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น AOTS มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและมีส�ำนักงาน ตัวแทนในประเทศต่างๆ จ�ำนวนผู้ที่ได้รับทุนจาก AOTS ทั่วโลก ประมาณ 150,000 คน ประเทศไทยมีผู้ได้รับทุน AOTS อีกกว่า 300,000 คนจากทั่วโลก เฉพาะในโซนทวีปเอเซีย อันดับ 1 คือ จีน มีศิษย์เก่า AOTS กว่า 25,000 คน ตามมา ด้วยประเทศไทยของเรา ประมาณ 15,000 คน อันดับ 3 คืออินโดนีเซีย ประมาณ 13,000 คน เป็นต้น ตัวเลขนี้ของโซน เอเซีย เฉพาะคนที่ได้ทุน ข้ามน�้ำข้ามทะเลไปฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นและ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา มีศิษย์เก่า AOTS จ�ำนวนมากที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงชั้นแนวหน้า มีผลงานเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันหน่วย งานนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น HIDA : The Overseas Human Resources and Industry Development Association ยัง ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับ AOTS. และยังมีทุนฝึกอบรมหลายหลักสูตร ส�ำหรับชาวไทย หากท่านผู้อ่านมีความ สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ สวอท -สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) www.abk-aots.org / Email: alumni@abk-aots.org.


15

วัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจชาวญี่ปุ่น

จากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุนด้านอุสาหกรรมของไทย-ญี่ปุ่น ปัจจุบัน มีคนไทยอยู่จ�ำนวนไม่น้อยที่มีโอกาสติดต่อธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น หรือท�ำงานเป็นพนักงาน ประจ�ำในบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งควรจะต้องเรียนรู้และท�ำความเข้าใจในมารยาททางธุรกิจของ ญี่ปุ่นไว้บ้าง และถ้าสามารถน�ำมาใช้ปฏิบัติจริงได้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในสังคมการ ท�ำงานของญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นนั้นนอกจากความรับผิดชอบแล้ว ชาวญี่ปุ่นเป็นคนเอาการ เอางาน ขยันขันแข็ง ตรงต่อเวลาและ “มารยาททางธุรกิจ” เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญ คนญี่ปุ่นก็จะรักษามารยาททางธุรกิจกันอย่างเข้มงวด รักษาความมีระเบียบวินัยในการ ท�ำงาน เพื่อภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงาน มารยาท และธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นซึ่งเป็น เรื่องละเอียดอ่อนที่น่าเรียนรู้เช่น ชาวญี่ปุ่น เมื่อมีนัดกับใครจะรักษาเวลา ตรงต่อเวลา เมื่อไปไม่ได้หรือไปไม่ตรงตามนัดต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าไม่รักษาสัญญาจะท�ำให้ อีกฝ่ายขาดความเชื่อถือ และวัฒนธรรมการท�ำงานของคนญี่ปุ่น ถือว่าทุกคนจะต้อง ทุ่มเทกับงานให้เต็มที่ ผู้ชายชาวญี่ปุ่นมักจะท�ำงานกันจนดึกจนดื่น และมารยาททาง ธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มารยาทในการทักทาย และการใช้ค�ำ ทักทาย

ความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา H.E. Mr. Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในด้านการ ลงทุน ด้านธุรกิจ และด้านการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษา ไทยและญี่ปุ่นมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษากันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2446 นับเป็นเวลา 110 ปีมาแล้ว มีโครงการทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government Scholarship Program เพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยในระดับปริญญาตรีและนักศึกษา วิจัยไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งปีที่ผ่านมามีนักเรียนไทยไป ศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นจ�ำนวนทั้งสิ้น 84 คน ญี่ปุ่นมีความสนใจการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นใน ประเทศไทย จึงจะเพิ่มจ�ำนวนครูสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มากขึ้น เสนอที่จะ จัดหาชาวญี่ปุ่นที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว มาเป็นผู้ช่วยครูในสถานศึกษาของไทยและจัดตั้ง ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยจะขอความร่วมมือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งถือว่า เป็นโอกาสดีของเยาวชนคนไทยค่ะ

มารยาทในการทั ก ทาย สังคมการท�ำงานญี่ปุ่นนั้น “ค�ำทักทาย” เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก แม้ว่าจะอยู่ในบริษัทเดียวกัน เจอกันอยู่ทุกวัน สนิทสนม

กันแค่ไหน เมื่อเจอหน้ากันก็จะต้องทักทายกัน เพราะคนญี่ปุ่นถือว่า “การทักทาย” นั้น เป็นการสื่อสารก้าวแรกที่จะท�ำให้ ฝ่ายตรงข้ามเกิดความประทับใจในตัวเรา และการกล่าวทักทายนั้น ไม่ใช่แค่พูดทักกันให้มันจบๆ ไป การทักทายที่ถูกต้อง นั้นจะต้อง “มองตาฝ่ายตรงข้าม แล้วกล่าวค�ำทักทายด้วยน�้ำเสียงที่สดใส มีชีวิตชีวา” เพราะการกล่าวทักทายนั้นเป็นการสื่อ ให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ว่า “เรารับรู้ในความมีตัวตนของเขา และขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย” ถือว่าเป็นก้าวแรกของการสื่อสารที่ ท�ำให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรและใกล้ชิดกัน ค�ำทักทายกันของคนญี่ปุ่นแต่ละช่วงเวลาจะใช้แตกต่างกัน เมื่อพบหน้ากันตอนเข้าบริษัทในช่วงเช้า ทั้งสองฝ่ายจะพูดค�ำว่า “Ohayou gozaimasu” ให้กันและกัน ถ้าเป็นบ้านเรา ก็สามารถใช้ค�ำว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” เมื่อเลิกงานแล้ว เราเป็นฝ่ายขอตัวกลับก่อน จะต้องพูดว่า “Osakini Shitsurei Itashimasu” ความหมายก็คือ “ขอโทษที่จะต้องขอตัวกลับก่อน” ถึงแม้ว่าบางวันเราจะกลับเร็วสักหน่อย ก็จะต้องพูดเพื่อให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานรับ ทราบว่าเราจะกลับบ้านแล้ว บางคนอาจจะรู้สึกละอายใจเล็กน้อยที่จะกลับก่อน ก็เลยก้มหน้าก้มตากลับไปเลยโดยไม่กล่าว ทักทาย จะถือว่าเป็นการเสียมารยาท เหมือนกับประเพณีไทยที่ว่า “ไปลา มาไหว้” และ หัวใจหลักของการทักทายที่ต้อง ค�ำนึงคือ 1. การทักทายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม น�้ำเสียงสดใส มีชีวิตชีวา 2. มองหน้าฝ่ายตรงข้ามทุกครั้งที่กล่าวทักทาย 3. ส�ำคัญที่สุดก็คือ ต้องท�ำทุกวันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มารยาทส�ำคัญของชาวญี่ปุ่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ติดตามกันต่อได้ในคมช่างฉบับหน้านะคะ p


16

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

วันนี้นิตยสารคมช่าง ขอพาผู้อ่านทุกท่านไปเปิดหูเปิดตา เยี่ยมชมนวัตกรรมสุดล�้ำจาก SCG ในงาน 100 ปี SCG Innovative Exposition โดยจัดขึ้นที่ SCG Experience CDC เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ซึ่ง เป็นงานที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี SCG โดยน�ำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ผ่านแนวคิด “Drawing The Future” โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจนวัตกรรมแห่งอนาคต เข้าชมงานได้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ใครที่พลาดไป ไม่ต้องเสียใจ เพราะวันนี้เราจะพาผู้อ่านทุกท่านไปเยี่ยมชม นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในงานแบบทุกซอกทุกมุม ที่เห็นแล้วบอกได้ค�ำเดียวว่า สุดยอดด!!!


17

ภายในงาน 100 ปี SCG Innovative Exposition ถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น รองรับนวัตกรรมสุดล�้ำที่ขนกันมาแบบจัดเต็ม โดยชั้นที่หนึ่ง น�ำ เสนอเรื่องราวตลอด 1 ศตวรรษ จากจุดเริ่มต้นสู่ความเป็นผู้น�ำด้าน นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพ เสียง และตัวอักษร พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้จริงในการก่อสร้างสมัยโบราณ เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมการซื้อขาย ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในอนาคต โดยการซื้อขายสินค้าผ่าน Tag ใบเล็กๆ ที่สามารถบอกข้อมูลสินค้า ราคา รูปแบบหรือลายต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า “SCG XP” แค่ ดาวน์โหลดไว้ก็ใช้งานจริงได้ทันที หรือใครที่ไม่อยากโหลดแอพพลิเคชั่น ก็สามารถใช้บริการจอ Touch Screen ที่ทาง SCG เค้าเตรียมไว้ให้ แค่ วาง Tag ไว้บนจอ ก็สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดได้ โดย Tag ใบนี้จะมีอยู่ ตามสินค้าทุกชิ้น จะช้อปอะไรก็ง่ายนิดเดียว เพียงหยิบ Tag สินค้าที่ ต้องการจะซื้อ ยื่นให้พนักงาน จ่ายเงิน ก็เป็นอันเสร็จ สะดวกรวดเร็ว แถมง่ายอีกต่างหาก ส่วนที่พลาดไม่ได้เลยคือ SCG The Movie “Drawing The Future Pavilion” การแสดง Live Performance ผสม 4D ครั้งแรกในเมืองไทย ภาพยนตร์แห่งความผูกพัน สู่จุดหมายเดียวกันของ SCG สวยงาม ตระการตาแถมยังดูเพลินอีกด้วย มาถึงโซนที่เอาใจคนรักงานกระดาษกันบ้าง โซนนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ จากกระดาษ ประเภทของตกแต่งบ้านที่รับรองว่าแข็งแรงและใช้งานได้ จริงแน่นอน พร้อมดีไซน์สุดเก๋จากดีไซเนอร์รุ่นใหม่ แต่ประสบการณ์ เพียบ ที่ค�ำนึงถึงความสวยงามและการใช้งานเป็นหลัก พร้อมด้วย เทคนิคต่างๆ ที่เห็นแล้วอยากจะได้กลับบ้านซะเหลือเกิน


18

มาถึงชั้นที่สองกันบ้าง กับโซนนวัตกรรมที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวก รักษ์สิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การใช้ชีวิตตลอด 24 ชม. ของคุณ เริ่มตั้งแต่ นวัตกรรมพลาสติกในยานยนต์ โดยพลาสติกที่น�ำมาเป็นส่วนประกอบ ของรถยนต์นั้น จะมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น ทนความร้อนสูง ป้องกันรังสียูวี รอบรับแรงกระแทกได้ดี ใช้งานได้ยาวนาน ช่วยประหยัด น�้ำมัน ฯลฯ ด้วยความหลากหลายของคุณสมบัติเหล่านี้ท�ำให้ตอบสนอง ทุกความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์


19

ชั้นสุดท้ายของเราในวันนี้ ร่วมสัมผัสประสบการณ์และเทรนด์การ อยู่อาศัยในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม “The City of Tomorrow” เป็นการจ�ำลองเมืองในอนาคตที่น่าอยู่มากขึ้น พร้อม สัมผัสบ้านแห่งอนาคต Future Sustainable Home กับเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน นวัตกรรมดีๆ และความล�้ำสมัยต่างๆ ที่ทาง SCG ได้น�ำมาเสนอให้ เราได้ชมกันนั้น เป็นวิถีของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เราสามารถเลือกใช้ชีวิต ในแบบที่เราต้องการได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ แค่เอื้อม ต้องขอขอบคุณ SCG ที่มีงานดีๆ แบบนี้มาให้เราได้ตื่นตาตื่นใจ กัน และหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินและไอเดียเจ๋งๆ ไปสนุกกันต่อนะครับ p


20

In Cover

เรื่องจากปก

บันได ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญภายใน บ้าน ท�ำหน้าที่เชื่อมพื้นที่ชั้นต่างๆ เข้าไว้ด้วย กัน ถือเป็นทางสัญจรในแนวตั้งรูป นับเป็น จุดส�ำคัญจุดหนึ่งภายในบ้านในเรื่องของการ จัดวางทีเดียว และบันไดแบบไหนล่ะ ถึงจะ เรียกได้ว่าเป็นบันไดที่ดี เหมาะสมที่สุด ส�ำหรับการใช้งานภายในตัวบ้าน ส�ำหรับการออกแบบบันไดนั้น เราต้อง พิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อน เช่น รูปทรงของบ้านและพื้นที่ใช้งาน วัสดุที่จะน�ำมาใช้ รูปแบบของบันไดที่จะสร้าง รสนิยมของผู้ที่ใช้ การวางต�ำแหน่งบันได รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ เช่น ฮวงจุ้ย เป็นต้น


21

เรื่องการออกแบบของบันได ควรค�ำนึงถึงว่าจะเริ่มขั้นแรกอย่างไรต�ำแหน่งควรวางอย่างไรให้ดูสวยงามเข้ากับสไตล์ของ บ้าน ไม่ว่าจะเป็นแบบโมเดิร์น หรือคลาสสิคก็ตาม บันไดขั้นแรกต้องเป็นลักษณะอย่างไร ลูกตั้งลูกนอนควรสูง-กว้างแค่ไหน การเดินการก้าวจึงจะสะดวก เดินขึ้นลงด้วยท่าทางที่สง่าภูมิฐานของท่านเจ้าของบ้าน ราวจับบันได, ราวกันตกบันได ควรมี ขนาดเท่าไร ดีไซน์ของราวบันไดก็เป็นจุดเด่นของบันไดเหมือนกัน มิใช่ว่าออกแบบ ท�ำเสร็จสวย แต่ขึ้นแล้วไม่สบาย เดินแล้ว เหนื่อย มีลูกตั้งที่สูงไม่เท่ากันเวลาเดินหน้าจะคะม�ำตกบันได โดยเฉพาะคนสูงอายุ ก็ยิ่งน่าเป็นห่วง

สิ่งที่ควรพิจารณาคือ หน้ากว้างหน้ายาวของบ้าน ความสูงซึ่ง สัมพันธ์กับการวางชานพัก การสัญจรของคนภายในบ้าน แสงสว่างซึ่งมี ส่วนสัมพันธ์กับความปลอดภัย รวมไปถึงข้าวของต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ ซึ่งอาจกีดขวางการสัญจรได้ โดยเลือกแบบให้สัมพันธ์กันกับพื้นที่ ใช้ งาน ถ้าหากบ้านแคบก็ใช้บันไดทางตรง หรือถ้าต้องการบันไดแบบ ชั่วคราวในพื้นที่ที่ไม่สูงมาก ก็อาจจะใช้บันไดลิง เป็นต้น โดยมีแบ่ง เรียกชื่อตามลัษณะของต้วมันเองแบบรวมๆ ได้ดังนี้ บั น ไดทางตรง (Straight-Run Stair) ไม่มีการเลี้ยวหรือโค้ง เหมาะกับบ้านที่มีหน้าแคบแต่ทรงยาว และสามารถใช้โครงสร้างให้เป็น ประโยชน์ได้ในช่วงใต้บันได เช่น เป็น Built-in ตู้วางหนังสือ บั น ไดแบบหั ก ฉาก (Quarter-Turn Stair) เป็นรูปตัว L เลี้ยวเป็น มุมฉาก 90 องศา ความยาวบันไดช่วงต้นกับช่วงปลายจะเท่ากันหรือไม่ ก็ได้ บั น ไดแบบหั ก กลั บ (Half Turn Stair) แบบหักกลับ 180 องศา จะพบเห็นได้ในบ้านส่วนใหญ่ เหมาะกับบ้านที่มีลักษณะพื้นที่ ในชั้น ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน บั น ไดเวี ย นแบบหั ก ฉาก (Winding Stair) จะคล้ายบันไดแบบหัก ฉาก แต่บริเวณชานพักจะใช้ขั้นบันไดรูปลิ่มแทน ซึ่งจะช่วยประหยัด เนื้อที่ในการเพิ่มความสูงของบันไดได้ แต่ตัวขั้นบันไดอาจเป็นอันตราย กับผู้ใช้งานได้เนื่องจากเป็นรูปลิ่ม เหมาะกับบ้านที่ต้องการความ ต่อเนื่องของพื้นที่ในการใช้บันได เนื่องจากไม่มีชานพัก และรูปทรงของ บันไดเอื้ออ�ำนวยต่อการใช้งานพื้นที่ได้อิสระกว่าบันไดแบบอื่น บั น ไดแบบโค้ ง วงกลม (Circular Stair) ส�ำหรับบ้านที่มีพื้นที่ ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นบันไดที่มีการเปิดมุมมองให้ผู้เดินเห็นพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านได้มากที่สุด เหมาะกับบ้านที่มีการประดับตกแต่ง หรูหรา หรืองานพิธีการที่ต้องการให้เป็นจุดสนใจ เช่น พิธีวิวาห์ในบ้าน บั น ไดแบบเกลี ย ว (Spiral Stair) เป็นบันไดเวียน ซึ่งเหมาะกับ บ้านที่ต้องการประหยัดพื้นที่ใช้สอยในการใช้บันได อาจใช้เป็นบันได รองตามพื้นที่เฉพาะจุด และบันไดลิง (Ladders) ส่วนใหญ่ใช้ในงาน ก่อสร้าง แต่อาจน�ำมาใช้ในพื้นที่บ้านบางจุดได้ เช่น ส่วนเชื่อมต่อที่ไม่ สูงนัก หรือส่วนที่มีพื้นที่จ�ำกัด


22

In Cover

เรื่องจากปก

“บันไดที่ดีต้องสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมตาม ที่ผู้ใช้งานต้องการ มีความสะดวกสบายในการใช้ งาน อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม และสัมพันธ์กับวิถี ชีวิตของคนภายในบ้าน มีความปลอดภัย แสงสว่าง ส่องถึง ใช้วัสดุที่เหมาะสม มีการใช้งานที่ยาวนาน รวมไปถึงความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นทางรูปทรง หรือการประดับตกแต่ง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย เพิ่มคุณค่าทางจิตใจของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย”


23

วัสดุแต่ละประเภทจะให้ความรู้สึก และรูปแบบโครงสร้างที่แตกต่าง แบ่งเป็นภาพรวมของวัสดุได้ 3 แบบ บั น ไดไม้ ควรท�ำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง เพราะมีความ คงทน การสร้าง ควรใช้ช่างที่มีความรู้ความช�ำนาญในการเข้าไม้รูปแบบ ต่างๆ เพรานอกจากจะมีผลต่อความมั่นคงของบันไดแล้ว ยังมีผลต่อ ความสวยงามของตัวบันไดอีกด้วย เหมาะกับใช้ภายในบ้าน ซึ่งหาก ต้องการอารมณ์ความรู้สึกแบบธรรมชาติของไม้ภายนอกอาคาร ก็ สามารถเลือกวัสดุที่ท�ำผิวสัมผัสคล้ายไม้ทดแทนกันได้ เช่น พลาสติก หรือแผ่นไม้เทียม บั น ไดคอนกรี ต สามารถท�ำได้หลายประเภท เช่น งานขัดมัน ทราย ล้าง หรือคอนกรีตเปลือย ข้อดีก็คือ ท�ำความสะอาดง่าย และมีอายุการ ใช้งานยาวนาน โครงสร้างเหล็กภายในบันไดปูน ต้องใช้เหล็กที่มีขนาด ตรงตามที่วิศวกรผู้ออกแบบก�ำหนด การผูกเหล็กในจุดต่างๆต้องผูกอย่าง แข็งแรงแน่นหนาก่อนที่จะเทปูนลงในแบบบันได เมื่อเทปูนตัวบันไดแล้วก็ ต้องทิ้งระยะให้ปูนแห้งดีก่อน ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนแกะแบบออก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) บั น ไดโลหะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกบ้าน ถ้าใช้เหล็กจะเหมาะกับ งานที่ไม่ต้องรับน�้ำหนักมาก ติดตั้งรวดเร็ว แต่จะมีปัญหาเรื่องเสียงและ สนิม ผุกร่อนได้ ควรท�ำเรื่องกันสนิมให้ดี แต่ถ้าใช้สเตนเลสคุณภาพดี ก็ จะไม่เป็นสนิม ใช้งานได้ยาวนาน และดูสวยงามดีกว่าเหล็ก การเชื่อม บันไดโลหะควรเชื่อมอย่างแข็งแรงโดยเชื่อมเป็นแนวเส้นตลอดแนวโลหะ ที่จะเชื่อม ไม่เชื่อมแต้มเป็นจุดๆ ส่วนองค์ประกอบต่างๆของบันได เช่น ราวมือจับ ลูกกรงบันได ควรติดตั้งเพื่อความปลอดภัย ส�ำหรับบ้านที่มี เด็กเล็ก ลูกกรงบันไดจะช่วยป้องกันเด็กตกจากบันไดได้ ส่วนราวมือจับ ใช้พยุงตัวในกรณีผู้สูงอายุก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้เช่นกัน ราวมือจับ ลูกกรงบันได และองค์ประกอบอื่นของบันไดนอกจากมีไว้เพื่อความ ปลอดภัยแล้ว ยังช่วยในเรื่องเพิ่มความสวยงามให้กับบันไดอีกด้วย


24

In Cover

เรื่องจากปก

ควรวางต� ำ แหน่ ง บั น ไดภายในบ้ า นให้ เ หมาะสม บันไดบ้านที่ดีไม่ควรอยู่ในต�ำแหน่งที่เปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วมอง เห็นเลย หรืออยู่นอกบ้านมองเข้าไปก็เห็นบันได อย่าสร้างบันไดไว้ ใจกลางบ้าน เนื่องจากจะสร้างความวุ่นวายในการสัญจร และในบ้าน พักอาศัยไม่ควรมีบันไดขึ้นลงสองทางพร้อมๆ กัน เพราะนอกจากจะ เป็นการสิ้นเปลืองแล้ว ผู้อาศัยจะสับสนด้วย การท�ำบันไดขึ้นลงหลายๆ ทาง เหมาะแก่อาคารสาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้ามากกว่า บันไดควรอยู่ชิดด้านใดด้านหนึ่งของตัวบ้าน ไม่ควรอยู่ในต�ำแหน่ง ที่คนภายนอกบ้านสามารถมองเข้ามาเห็นตัวบันไดได้โดยที่ไม่มีอะไร เป็นฉากมาบดบังบันไดไว้ ตรงจุดที่ตั้งบันได ถ้ามีแสงสว่างจาก ธรรมชาติเพียงพอต่อการมองเห็นก็จะท�ำให้มีความปลอดภัยในการ สัญจร ขึ้น-ลง แต่ถ้าแสงสว่างจากธรรมชาติไม่เพียงพอ ก็ควรติดตั้ง ดวงไฟไว้บริเวณบันได เพื่อเพิ่มแสงสว่าง หลายๆ บ้านที่มีพื้นที่จ�ำกัด โถงกลางภายในบ้านชั้นบนที่เชื่อมต่อ ห้องนอนต่างๆ อาจจะเล็กแคบและดูอึดอัดจนเกินไป ดังนั้นการที่โถง บันไดมีช่องหน้าต่าง หรือกระจกกว้างๆ รวมทั้งมีโคมไฟส�ำหรับให้ ความสว่างในเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ นอกจากจะช่วยน�ำแสงเข้า บ้านแล้ว ยังช่วยให้ทางเดินแคบๆ ไม่ดูอึดอัดจนเกินไปนัก ที่ส�ำคัญเพิ่ม ความปลอดภัยให้กับช่องทางเดินตรงบันไดได้เป็นอย่างดี


25

ตามลักษณะโดยทั่วไปแล้ว หากไม่ว่ากันตามตัวบทกฎหมาย ขนาด และสัดส่วนของบันไดตามความเหมาะสม ความสบายและความที่น่าจะ เป็น บันไดแต่ละช่วงควรมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร มีความกว้างต้องไม่ต�่ำ กว่า 90 เซ็นติเมตร ซึ่งความกว้างบันไดจะเป็นตัวจ�ำกัดขนาดเฟอร์นิเจอร์ ที่คุณจะน�ำขึ้นไปได้ ลูกตั้งบันไดสูงไม่ควรเกิน 20 เซ็นติเมตร และลูก นอนที่ใช้เหยียบ ควรกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซ็นติเมตร โดยทั้งนี้ต้องค�ำนึง ถึงความสะดวกใช้สอย ของผู้อยู่อาศัยเป็นส�ำคัญ ประกอบควบคู่ไปด้วยก็ จะเป็นการดี ความสว่าง ก็ถือเป็นเรื่องส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการเจาะช่องหน้าต่างเพื่อน�ำแสงเข้าใน เวลากลางวัน และมีโคมไฟส�ำหรับเวลากลางคืน ลูกบันไดต้องไม่ลื่น กรณีของบันไดคอนกรีตปูกระเบื้อง ควรมีจมูก บันไดเป็นพลาสติกกันลื่น บันไดไม้อยู่ที่วัสดุทาและระวังอย่าให้เปียก อาจ จะใช้เทปกาวที่มีผิวฝืดช่วยก็ได้ครับ หลายๆบ้านที่มีพื้นที่จ�ำกัด โถงกลางภายในบ้านชั้นบนที่เชื่อมต่อห้อง นอนต่างๆ อาจจะเล็กแคบ อึดอัดเกินไป การที่โถงบันไดมีช่องหน้าต่าง หรือกระจกกว้างๆ นอกจากช่วยน�ำแสงเข้าบ้านแล้วยังช่วยให้ทางเชื่อม แคบๆ ไม่ดูอึดอัดเกินไปได้ครับ โถงบันไดเป็นจุดที่ส�ำคัญมากในบ้านทีเดียว โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูง อายุอาศัยอยู่ด้วยแล้ว โถงบันไดที่มีช่องแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามา และมีโคมไฟส�ำหรับให้ความสว่างในเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ ระยะลูก ตั้งลูกนอนที่ไม่ชันนัก ก้าวขาได้ง่าย ราวมือจับมั่นคงแข็งแรง เหล่านี้ต้อง นึกถึงด้วย เพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุ เมื่อนึกจะสร้างบ้านหลายท่านจะนึกถึงแต่รูปแบบบ้านที่ถูกใจตามชอบ แต่ถ้ามองข้ามความส�ำคัญของบันไดไปแล้ว บ้านอาจจะถูกลดความ สวยงามไปโดยที่ท่านไม่รู้สาเหตุก็เป็นได้ p


26

In Cover

เรื่องจากปก


27

ถ้ากล่าวถึงบันได Spiritual Staircase หรือ บันไดแห่ง จิตวิญญาณ จะต้องถูกหยิบยกมากล่าวอ้างถึงเสมอ ในด้าน ความสวยงามวิจิตรตระการตาระดับโลก บันไดแห่งนี้อยู่ ภายในพิพิธภัณฑ์วาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นผลงานของ โจเซป โมโม สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ออกแบบให้วาติกันเมื่อ ปี พ.ศ. 2475 บันไดวนนี้นอกจากจะ มีความสวยงามกลมกลืนกับอาคารที่เก่าแก่ของวาติกันแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษตรงที่มีรูปร่างเลียนแบบดีเอ็นเอของ มนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบันไดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในโลกอีก ด้วยครับ p


28

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

ลูกไม้หล่นใต้ต้น การันตีด้วยคุณภาพ พร้อมประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ผมให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตัวเอง คิดอะไรใหม่ๆ ปรับปรุงสินค้า และส่งเสริมสินค้าของตัวเองให้ดูทันสมัย เพราะโลกเราหมุนตลอดเวลา ต้องน�ำเสนอสิ่งที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกประเภท ค�ำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า ก่อนผลก�ำไรและเน้นบริการหลังการขายที่ดี ที่ส�ำคัญต้องท�ำธุรกิจอย่างซื่อตรง เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเรา

คุณวีระ แสงสุริยาภรณ์


Calendar

ปฎิทินข่าว

MINI HOME SHOW ครั้งที่ 22 คุณวีระ แสงสุริยาภรณ์ เจ้าของร้าน “วีระโลหะกิจ” สาน ต่อมรดกเพียงหนึ่งเดียวจากรุ่นคุณพ่อ ที่บุกเบิกกิจการงานโลหะ งาน เชื่อมต่างๆ โดยสมัยก่อนจะท�ำเฉพาะงานเหล็กดัด โครงหลังคา โครงสร้างต่างๆ ที่เป็นเหล็ก จนมาถึง ปัจจุบัน รูปแบบงานมีการ พัฒนาให้หลากหลายมากขึ้น เปลี่ยนไปตามความต้องการของคนใน ยุคปัจจุบัน และแน่นอนว่า คุณภาพต้องมาเป็นอันดับ 1 ถึงท�ำให้ ร้าน วีระโลหะกิจ ครองใจลูกค้ามายาวนานกว่า 40 ปี จากมรดกส�ำคัญในชีวิตเพียงชิ้นเดียวที่คุณพ่อได้ทิ้งไว้ให้ ท�ำให้ คุณวีระตั้งใจสืบทอดกิจการต่อโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อสานต่อ กิจการให้ด�ำเนินต่อไปอย่างมั่นคง โดยน�ำประสบการณ์ที่สั่งสมไว้มา พัฒนาและประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน โดย มีแนวคิดในการท�ำงานเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริง “ผมเชื่อว่าหัวใจของ ธุรกิจแต่ละประเภทอยู่ที่ความเอาใจใส่ เราต้องเรียนรู้ หา ประสบการณ์เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้เราตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรูป แบบ ให้ความจริงใจ สุภาพ อ่อนน้อมกับทุกๆ คน แม้กระทั่งลูกค้า ที่เข้ามาสอบถามสินค้าเฉยๆ เราก็ต้องให้ค�ำปรึกษาอย่างสุภาพ สร้าง มิตรก่อนการซื้อขาย เพื่อให้เขาเปิดใจและไว้ใจเรา” อุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จ และเป็นการเรียนรู้ที่หาไม่ ได้จากในห้องเรียน คุณวีระได้เล่าให้เราฟังว่า “อุปสรรคในการท�ำ ธุรกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของคนงาน ที่ค่อนข้างขาดแคลน ช่างที่มีฝีมือ เราจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาฝีมือช่างอยู่เสมอ เพื่อให้งานออก มามีคุณภาพ หรือปัญหาแรงงานไม่พอ ส่งผลให้การผลิตช้าลง ไม่ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่อง ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนสินค้า เพื่อให้คุ้มกับรายจ่าย และไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่เราต้องเห็นใจทุกฝ่าย เราจึงต้องคิด ใคร่ครวญ รวมถึงตัดสินใจให้ดีที่สุด” ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจะด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ตลอด รอดฝั่งนั้นถือเป็นเรื่องยาก จึงต้องมีแนวทางการรับมือกับยุค เศรษฐกิจที่ขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งคุณวีระเปิดเผยว่า “เราจ�ำเป็นต้องขยาย ตลาด ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเพิ่มประเภท สินค้าให้ครอบคลุมตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด อาจ จ�ำเป็นต้องเพิ่มราคาในส่วนของการติดตั้งงานที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ งดกักตุนวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จ�ำเป็น หาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกลงแต่ต้องคง คุณภาพของสินค้าเอาไว้ สิ่งเหล่านี้เพื่อเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจใน ยุคปัจจุบัน อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมว่ามันก็คุ้มค่า” ปัจจุบันร้าน วีระโลหะกิจ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามอินทรา กม.1 แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งด�ำเนินกิจการมายาวนานกว่า 40 ปี โดยมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ และยังพัฒนาต่ออย่างไม่ หยุดยั้ง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดอย่างที่ตั้งใจ โดยคุณวีระ เจ้าของ ร้าน เปิดเผยอย่างมั่นใจว่า “ผมต้องการขยายสาขา ขยายตลาด พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสมราคา ในอนาคตผมอยากให้ ร้าน วีระโลหะกิจ เป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานช่าง ให้ ช่างใหม่ๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อน�ำไป ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง” p

9-15 กันยายน 2556 : ห้างสรรพสินค้า Paradise Park : งานบ้านและคอนโดสุดหรูประจ�ำปี โดยมีความหลากหลาย ของบ้าน ในรูปแบบอินเทรนด์ น�ำสมัย พร้อมฟังชั่นที่ครบครัน โดยบริษัท เทรนดี้ โฮม ดีไซน์ จ�ำกัด ร่วมกับ ศูนย์การค้า PARADISE PARK (ศรีนครินทร์) จัดกิจกรรม เพื่อร่วมส่งเสริมการขายของภาคเอกชน ทางด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยรวม p

เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค 2556 @ ภาคกลาง 13-15 กันยายน 2556 : ชายหาดชะอ�ำ จ.เพชรบุรี : แหล่งรวมโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บริษัททัวร์ สายการบิน สถานที่ ท่องเที่ยว หน่วยงานและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มาร่วมออก บูธ ลดราคาแพคเกจ ชมการแสดง พร้อมทั้ง กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย p

Furniture Factory Outlet 2013 14-22 กันยายน 2556 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ จากผู้ผลิตโดยตรง พบสินค้าราคาพิเศษ ส่วนลด และของแถมอีกมากมาย p

Technology Exhibition 2013 (CONSTECH 2013) 19-21 กันยายน 2556 : อาคาร 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี : งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุม ระดับนานาชาติ ด้าน อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ครอบคลุมเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล�้ำสมัย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีกลาง ที่มีออาชีพในแวดวงก่อสร้างสามารถ พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนแนวโน้มใน อุตสาหกรรมการก่อสร้างอีกด้วย p

Software Expo Asia 2013 26-28 กันยายน 2556 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : ภายในงานพบกับเหล่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนนิเมชั่นชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศกว่า 250 บริษัท 300 บูธ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายภายในงาน p

29


30


31


32

บันไดสเตนเลส ส�ำหรับผู้ที่รักการตกแต่งบ้าน นอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้ว ยังแข็งแรง ทนทาน พร้อมดีไซน์สุดเก๋ให้เลือกใช้ตาม ความเหมาะสม หรือจะเก็บไอเดียไปสร้าง บันไดตามสไตล์ของตัวเองก็ไม่ว่ากันครับ p

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


33


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


STAINLESS STAIRS

35


36

36

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CLC Stereo-Speaker Tool Bag

นวัตกรรมกระเป๋าช่างรูปแบบใหม่ เพิ่มความสุนทรีในการท�ำงานด้วย กระเป๋าที่มาพร้อมล�ำโพงระบบสเตอริโอ ท�ำงานโดยเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น เพลงดิจิตอล Mp3, Ipod หรือโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ เพียงวาง เครื่องเล่นลงบนปลอกพลาสติกด้านหน้า เครื่องเล่นจะเชื่อมต่อกับล�ำโพงที่มี ขนาด 3.5 มิลลิเมตร ให้คุณเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่ไม่ต้องต่อล�ำโพง หรือพกพาอุปกรณ์อื่นๆ ให้ยุ่งยาก นอกจากนี้ CLC Stereo-Speaker Tool Bag ยังอ�ำนวยความสะดวกในการพกพาเครื่องมือช่างได้อย่างครบครัน ด้วย 18 กระเป๋าด้านใน และ 21 กระเป๋าด้านนอก พร้อมสายสะพายแบบยาวดู ทะมัดทะแมง CLC Stereo-Speaker Tool Bag นวัตกรรมที่เปลี่ยนงานช่าง ให้สนุกยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม goclc.com p

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Diablo Steel Demon Carbide-Strip Recip Blade

ใบมีดที่มีประสิทธิภาพสูงในการตัดโลหะ ท�ำจากเหล็กคาร์ไบด์ ที่มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกและมีความเหนียว สูง มีลักษณะเป็นฟันตัดความถี่ขนาดเล็ก และถึงแม้ว่า Diablo Steel Demon Carbide-Strip Recip Blade จะสามารถตัด วัสดุได้ทุกชนิด แต่ความจริงแล้วถูกออกแบบมาเพื่อให้ตัดวัสดุที่เป็นสเตนเลสโดยเฉพาะ โดยมีความยาว 6 นิ้ว และมีฟัน 18 ซี่ ถ้าต้องการใบมีดทีแ่ ข็งแรงทนทานต้อง Diablo Steel Demon Carbide-Strip Recip Blade เท่านัน้ รายละเอียดเพิม่ เติม diablotools.com p


37

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Makita HRH01ZX2 Cordless Rotary Hammer

สว่านเจาะกระแทก Makita HRH01ZX2 Cordless Rotary Hammer มีสองสิง่ ทีท่ ำ� ให้เครือ่ งมือนีโ้ ดดเด่นมากๆ คือ แบตเตอรี่ และ ประสิทธิภาพการท�ำงานแบบไร้สาย โดยมีแรงดันไฟฟ้า 36 โวลต์ และ 18 โวลต์ โดยกุญแจส�ำคัญในการตัง้ ค่าคืออะแดปเตอร์ทเี่ ชือ่ มต่อกับช่อง เสียบแบตเตอรี่ สามารถเจาะได้ทั้งก�ำแพง/ผนังคอนกรีต กระเบื้อง อิฐ โลหะ เหล็ก ไม้ พลาสติก ประกอบด้วย 3 รูปแบบการท�ำงาน คือ หมุนเจาะรูธรรมดา, หมุนเจาะกระแทก และกระแทกเพียงอย่างเดียว มีไฟ LED ในตัว พร้อมมาตรวัดแบตเตอรี่ สามารถเจาะคอนกรีตได้ หนาถึง 1 นิ้ว และมีน�้ำหนักเพียง 11.3 ปอนด์ ใช้งานสะดวกสบาย รายละเอียดเพิ่มเติม makitatools.com p

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DeWalt DCF680 Gyroscopic Driver

สุดยอดความชาญฉลาดของไขควงแบบไร้สาย DeWalt DCF680 Gyroscopic Driver กับเทคโนโลยีใหม่ของ ระบบเซ็นเซอร์ gyroscopic ตรวจจับการเคลื่อนไหวของข้อมือ และควบคุมมอเตอร์ใน การเปิดใช้งาน ไม่ว่าคุณต้องการที่จะขันสกรูเข้าหรือคลายสกรูออก เพียงจับเครื่องมือ ให้แน่น และ หมุนข้อมือไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ และค่อยๆ หมุนให้เร็วขึน้ หรือชะลอความเร็วลงเพียงหมุนข้อมือไปในทิศทางตรงข้าม DeWalt DCF680 Gyroscopic Driver มีแรงดันไฟฟ้า 8 โวลต์ และสามารถหมุน 0-430 รอบต่อนาที รวมถึงมีไฟ LED ในตัว อัจฉริยะไขขวงที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวก และช่วยผ่อนแรงในการใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติม dewalt.com p ที่มา: http://www.toolsofthetrade.net/power-tools/hot-new-tools-for-2013.aspx


38

The Technic

รอบรู้งานช่าง

ใกล้เข้ามาแล้วกับฤดูฝนช่วงปลายนี้ ส่วนฝนก็ตกกันเกือบทุกวันผม ขับรถผ่านโรงงานหรือโครงการก่อสร้างที่ก�ำลังขึ้นอยู่บนท้องถนน ขณะนั้นผมมองเห็นช่างเชื่อมก�ำลังติดตั้งงานประตูรั้ว ที่ผู้ว่าจ้างให้ท�ำ ภายใต้หลังคาเหล็กอย่างขยันขันแข็งโดยที่ฝนก็ก�ำลังโปรยปรายโดย ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่อย่างใด พูดถึงหลังคา ก็นึกขึ้นมาได้ว่า หลังคา เหล็กแบบ “เมทัลชีท (METAL SHEET)” เป็นหลังคาที่เราพบเห็นผ่าน ตาบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือตามบริษัทฯต่างๆ เลยอยากจะพูดถึง วิธีติดตั้งหลังคาลอน SAFE RIB S-720 B และ ECON E-760 B กันซักนิด

รายละเอียดและคุณสมบัติ • SAFE RIB S-720 B ผลิตจากเหล็ก BlueScope G550 (มีค่า Yield Strength ไม่ต�่ำกว่า  550 MPa) • ECON E-760 B ผลิตจากเหล็ก BlueScope G300 (มีค่า Yield Strength ไม่ต�่ำกว่า 300 MPa) และค่า G550 (ค่า Yield Strength ไม่ต�่ำกว่า 550 MPa) • มีสันลอน 5 ลอน ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่แผ่นหลังคาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำฝนได้ดี • ช่วยประหยัดโครงสร้างเพราะมีน�้ำหนักเบา รูปลอนสวยงาม สีคมชัด • สามารถดัดโค้งได้ตามความต้องการ • ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยการยิงสกรูยึดแผ่นหลังคาติดกับตัวแป ท�ำมุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้นไป • ผลิตตามความยาวที่ต้องการ มีหลายความหนาและหลายสีให้เลือกตามมาตรฐาน BlueScope

1

ติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยใช้ ลอนตัวเมียอยู่หน้าจั่ว เช็คปลายแผ่น ของหลังคาให้ยื่นล�้ำอย่างเหมาะสม

2

3

4

5

ยึดสกรูทุกๆ สันลอน บริเวณแป น�ำแผ่นหลังคาแผ่นที่สองวางซ้อน ท�ำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับทุก หลังติดตั้งแผ่นหลังคาไปประมาณ ปลายและแปเดี่ยว ส่วนแปกลางให้ยึด ทับแผ่นแรกโดยให้ลอนตัวเมียทับลอน สันลอน 5 แผ่น ควรเช็คแนวระดับ ทุกๆระยะ สกรูลอนเว้นลอน ตัวผู้ของแผ่นแรก ว่าได้ฉากหรือไม่

ผนัง

วิธีการติดตั้งผนังจะเหมือนกับหลังคาแต่จะยิงสกรูที่ท้องลอน ลอนเว้นลอน

นอกจากนั้นยังน�ำแผ่นหลังคา ”เมทัลชีท-METAL SHEET” มาท�ำเป็นผนังภายในโรงงานกันได้อีกด้วยผมจึงน�ำวิธีการติดตั้ง เสริมมาให้ การที่ติดตั้งผนังนั้นอย่าลืมกันว่า ยิงสกรูที่ท้องลอน โดยลอนเว้นลอน ก่อนจะจบกับคอลัมน์สุดท้ายนี้ ขอบคุณภาพ สวยๆ และวิธีการติดตั้งจาก คุณมะลิวัลย์ ใจตรง (ฝ่ายการตลาด) บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ�ำกัด (มหาชน) หากท่านผู้อ่านสนใจมีค�ำถามต่างๆ ติดต่อกันมาได้ที่ E-Mail : vira@tngroup-th.com “นายสลิ่ม” ในคอสัมน์รอบรู้งานช่างกับ นิตยสารคมช่างกันทุกฉบับ p


3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

สวัสดีเพื่อนๆชาวคมช่าง...เปิดตัวกันไปแล้วกับ วารสารฉบับแรก ที่ 3M MR.O ผู้เชี่ยวชาญ งานช่าง และซ่อมบ�ำรุง ได้แนะน�ำ การเลือก ใช้สินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ด้วยสินค้า คุณภาพไปแล้ว คือ “ใบตัดบาง 4นิ้ว Gold Series” ส�ำหรับฉบับนี้ผมขอแนะน�ำเพื่อนๆให้ รู้จักกับเรื่องราวของหินเจียร์ซึ่งเป็นส่วน ประกอบที่ส�ำคัญมากอย่างหนึ่งของงาน สแตนเลส ซึ่งผมได้รวบรวมค�ำถามที่มีคนถาม เข้ามาบ่อยๆน�ำมาตอบในบทความนี้นะครับ

ถาม : เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าหินเจียร์ที่ใช้ในทุกวันนี้มีกี่ชนิด และหินเจียร์แต่ละชนิดเหมาะสม กับงานประเภทใด ตอบ : หินเจียร์ในท้องตลาดทุกวันนี้มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ 1 หินเจียร์ส�ำหรับงานสเตนเลส 2 หินเจียร์ส�ำหรับงานโลหะซ่อมบ�ำรุงทั่วไป

ถาม : สามารถใช้สลับชนิดกันได้หรือไม่ เช่นเอาหินเจียร์ที่ใช้ส�ำหรับงานโลหะทั่วไป น�ำไปใช้กับงานสเตนเลส

ตอบ : ได้ แต่การเอาหินเจียร์ที่ใช้ส�ำหรับงานโลหะทั่วไปน�ำไปใช้กับงานสเตนเลสจะมีผลเสียดังต่อไปนี้ 1. ใบเจียร์ทั่วไปในท้องตลาดจะสามารถท�ำปฎิกริยากับเนื้อสเตนเลสจนเกิดสนิมหลังการขัดเจียร์ได้ (ส�ำหรับลูกค้าที่รับงานประมูลต้องระวัง ให้มากในส่วนนี้ครับ ถ้างานเกิดสนิมขึ้นหลังจากส่งงานอาจท�ำให้โดนฟ้องได้นะครับ) 2. สเตนเลสมีความแข็งสูงกว่าโลหะทั่วไปค่อนข้างมาก ดังนั้นการน�ำหินเจียร์ส�ำหรับโลหะทั่วไปมาใช้กับสเตนเลสจึงต้องใช้แรงกดในขณะ เจียร์มากกว่าปกติ ท�ำให้สิ้นเปลืองมากกว่า อีกทั้งอาจท�ำให้เกิดการแตกหัก กระเด็นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

ถาม : แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหินเจียร์ ที่เราใช้งานในชีวิตประจ�ำวันเป็นการใช้อย่างเหมาะสม และถูกประเภทแล้ว

ตอบ : เบื้องต้นให้ดูจากชนิดของ สี ซึ่งโดยปกติสินค้าของ บริษัท 3M ”สีแดง”และ”เขียว”มีไว้ใช้ส�ำหรับงานสเตนเลส ส่วน”สีด�ำ”มีไว้ใช้ส�ำหรับงาน โลหะทั่วไป (แต่ทว่าใบเจียร์ในท้องตลาดทั่วไปก็สามารถผสมสีต่างๆที่ต้องการใด้ ดังนั้นหลักเกณท์การดูจากสีสามารถดูได้จากสินค้าที่ผลิต จากค่ายผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ไว้วางใจได้เท่านั้น)

ถาม : เรารู้ได้อย่างไรว่าหินเจียร์ที่เราซื้อทุกวันนี้ ถูกหรือแพง มีวิธีเปรียบเทียบอย่างไร ตอบ : วิธีเปรียบเทียบความถูกหรือแพงโดยดูจากราคาเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกหินเจียร์ อาจเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนัก ยกตัวอย่างเช่น หินเจียร์ A ราคา 20 บาทอาจขัดชิ้นงานได้ ปริมาณ มากกว่าหินเจียร์ B ราคา 10 บาท ถึง 4 เท่า ดังนั้นการเลือกซื้อหินเจียร์ B ราคา 10 บาทอาจถูกในระยะสั้น แต่แพงในระยะยาว

พบกันได้ใหม่ในฉบับหน้า และเพื่อนๆที่มีค�ำถามสามารถฝากค�ำถามเข้ามาที่ บก. ได้นะครับ สวัสดีครับ

39


40

TN Story

ทีเอ็น เล่าเรื่อง

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ขอหลบมุมฤดูฝน มาเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา “โพลีคาร์บอเนต” ว่าความจริงแล้วมีที่มาที่ไปกันอย่างไร นึกถึงตอนที่มี ค�ำถามจากหลายท่านว่าจริงๆ แล้วผลิตภัณฑ์โพลี คาร์บอเนตเริ่มมาจากอะไร? ฉบับนี้ผมจึงขอเล่าเรื่องราวของโพลีคาร์บอเนตเพิ่ม เติมให้กับท่านผู้อ่าน

ประวัติความเป็นมา โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) คือผลิตภัณฑ์วิศวกรรมพลาสติกคุณภาพ สูง มีต้นก�ำเนิดจากทวีปยุโรป โดย Dr. H Schnell แห่งบริษัท ไบร์เออร์ ประเทศ เยอรมันนี และ Mr. D.W.Fox แห่ง บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริด ประเทศ สหรัฐอเมริกา ก�ำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1953 ครั้งแรกเลยนั้นได้น�ำไปใช้ใน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิค ต่อจากนั้นก็ได้น�ำมาใช้เป็นวัสดุ ทดแทนแก้วได้ดีเนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเช่น มีความแข็งแรงทนทานต่อแรง กระแทกได้ดี น�้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นได้ดี อีกทั้งยังสามารถขึ้นรูปได้หลาก หลายรูปแบบ จากนั้นก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น แผ่นซีดี-ดีวีดี (CD-DVD) ขวดน�้ำ หน้ากากหมวกกันน็อค หรือแม้แต่ใน อุตสาหกรรมรถยนต์ก็นิยมน�ำโพลีคาร์บอเนตไปใช้เป็นชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย ปัจจุบันนี้แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในการติดต่อสื่อสารก็ หนีไม่พ้น ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนามาจากโพลีคาร์บอเนตกันทั่วโลก

บริษัท ทีเอ็นโพลี่คาร์โบเนต จ�ำกัด ได้น�ำสินค้าที่ถูกพัฒนาจากเม็ดพลาสติก คุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนได้ผลิตภัณฑ์แผ่น หลังคาหลากหลายรูปแบบน�ำมาจัดจ�ำหน่ายในท้องตลาดและเกิดความนิยมน�ำมาใช้งาน กันอย่างกว้างขวาง p


No Secret

เคล็ดไม่ลับ

หลังคาเหล็กรีดลอนหรือหลังคาเมทัลชีท (METAL SHEET) ความ ร้อน! เป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของเจ้าของโรงงาน โกดังเก็บสินค้า บ้านพักอาศัย รวมถึงหน่วยงานและห้างร้าน ความจริงทุกคนก็ทราบกันดี อยู่แล้วว่าวัสดุเป็นเหล็กสามารถน�ำความร้อนได้ดี ยิ่งถ้ากลายมาเป็น หลังคาแล้วด้วยล่ะก็ ไม่ต่างอะไรจากการที่เรามีแผงเหล็กขนาดใหญ่รับ ความร้อนอยู่บนโรงงานหรือบ้านของเรา

ฉบับนี้ผู้อ่านคุณ Pinhead2000 ส่ง E-Mail มาแนะน�ำเรื่องของการ ลดเสียงดังและลดความร้อนกับหลังคาเมทัลชีท(METAL SHEET) โดย แก้ไขจากปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเองครับ เคล็ดไม่ลับวิธีการใช้ พี.ยู.โฟม+ฉนวนบุฟอยล์ ความหนาขนาด 10mm. การติดตั้งอาจยุ่งยาก นิดหน่อยครับแต่ว่าแก้ไขแล้วสวยงาม ลดเสียง ลดความร้อน ลดการรั่ว ซึม หมดปัญหาไปเลย! • ใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม ความหนา 10 mm. ติดตั้งไว้ใต้ แปของส่วนหลังคาเมทัลชีท • ใช้เหล็กแบน ¾ หุน กรุยึดโดยหนีบแผ่นฉนวนบุฟอยล์ความหนา 10 mm. อีกครั้ง • ตกแต่งงานแก้ไขให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จ เท่านี้ปัญหาเรื่องเสียงดังและความร้อนจากหลังคาเมทัลชีท (METAL SHEET) ก็หมดไป หากใช้ของดีคุณภาพสูงก็ราคาแพงนิดหน่อยสามารถ ติดต่อสอบถามกับร้านที่ขายหลังคาเหล็กใกล้บ้านเพราะห้างร้านต่างๆมี วิธีแก้ไขอย่างนี้โดยคุณภาพก็แตกต่างกันออกไปนะครับ และท่านผู้อ่าน หากอยากจะและน�ำเทคนิคที่ตัวเองมีประสบการณ์ในคอลัมน์เคล็ดไม่ลับ เหมือนอย่างคุณ Pinhead2000 ติดต่อกันมาได้ที่ E-Mail : vira@tngroup-th.com “นายสลิ่ม” ในคอลัมน์เคล็ดไม่ลับกับ นิตยสารคมช่าง p

41


42

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม : kanokn@gmail.com

สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตามอ่าน และ มีความสนใจเกี่ยวกับ โลหะ ที่มีชื่อว่า “สเตนเลส” หรือ ”เหล็กกล้าไร้สนิม”(ค�ำว่าไร้สนิม) อาจฟังดูไม่ค่อยถูกต้องซักเท่าไร ท�ำให้ผู้คนมากมายคิดว่า

“ถ้ามีสนิมเกิดขึ้นแล้ว นั่นไม่ใช่สเตนเลส”

ฉบับนี้ เราจะมาท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ท�ำให้เกิดสนิมบน สเตนเลส รวมถึงที่มาที่ไปของการเกิดสนิม เกิดขึ้นได้อย่างไร มาดูกันครับ...

ในประเทศของเรานั้น ถ้าพูดถึง “สเตนเลส” หลายคนจะรู้จักแค่เพียง สเตนเลส เกรด 304 ซึ่งถูกน�ำมาใช้ในงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลายมาช้านาน เกรด 304 นี้ จะเกิด ปัญหาเรื่องของการผุกร่อน หรือ สนิมน้อยมาก “แต่นั่น ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิด เลย” นะครับ ในอดีตธาตุที่ใช้ในการผสมอยู่ใน สเตนเลส ตัวนี้ ราคาไม่แพงนัก นั่นก็คือ ธาตุนิเกิล (Ni) ก็เลยมีการผลิตออกมาใช้อย่างแพร่หลาย กาลเวลาผ่านมาถึงปัจจุบัน ธาตุนิเกิล (Ni) ที่พูดถึงอยู่นี้มีมูลค่าสูงมาก เนื่องจากปัจจัยภายนอก และภายในต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็งก�ำไรซื้อขายล่วงหน้า ความต้องการใช้สเตนเลส ความเฟื่องฟู และ ถดถอยของเศรษฐกิจโลก ฯลฯ ท�ำให้สเตนเลสที่ใช้ธาตุนิเกิล (Ni) มาผสมนั้นแพงขึ้นมาก จนท�ำให้การลงทุนกับ งานสเตนเลสน้อยลง ท�ำให้มีการน�ำสเตนเลสเกรดอื่น ๆ เข้ามาทดแทน เช่น สเตนเลส 201, สเตนเลส 202 และ สเตนเลส 430 เป็นต้น เป็นสเตนเลส ที่ราคาต้นทุนการผลิต ถูกกว่า เข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศของเรา จึงมีปัญหาหลายๆ อย่างตามมาอย่างคาดไม่ ถึง เพราะขาดการให้ความรู้ในด้านนี้ ท�ำให้หลายคนเสียความรู้สึก, เสียดายเงินที่ลงทุน ท�ำงานสเตนเลส, กลัวที่จะใช้สเตนเลส, เกลียดสเตนเลส ไปเลยก็มี เราๆ มักเข้าใจกันว่า “สเตนเลส ต้องไม่เป็นสนิมซิ” แล้วนี้มันอะไรกัน!! ถูก หลอก รึเปล่า สเตนเลสปลอมรึ!! ช่างเอาเหล็กไปชุบสเตนเลสมาหลอกเราแน่เลย โดย เฉพาะอย่างยิ่งเราโดนปลูกฝัง หน่วยความจ�ำไว้ในไมโครชิฟเล็ก ๆ ในสมองของเราว่า “สเตนเลสที่ดีนั้น แม่เหล็กจะต้องดูดไม่ติด” แต่พอเราได้พบเจอกับสเตนเลส เกรด 430 เข้า ทุกคนที่เจอถึงกับผวา และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “นี่มันเหล็กชุบโครเมี่ยมชัดๆ” ไม่ใช่สเตนเลสแน่นอน เพราะแม่เหล็กดูดติดอย่างแรง ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ผม ต้องการจะบอกกับท่านผู้อ่าน และติดตามว่า ปัญหาข้อแรก : สาเหตุของการผุกร่อน หรือสนิม มาจาก ”Material“ นั่นก็คือ วัถตุดิบที่ ใช้ในการผลิตสเตนเลส เพราะในปัจจุบันสเตนเลส มีมากมายหลายเกรด โดยจะมี 5 กลุ่มหลัก เราจะมาพูดถึงกันในฉบับต่อๆ ไป ทั้งหมดนี้ ผมต้องการบอกให้ท่านได้เข้าใจว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นคนขายสเตนเลส , เป็นช่างสเตนเลส หรือแม้กระทั่งเป็นเพียงผู้ใช้สเตนเลส ทุกคนจ�ำเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยว กับสเตนเลสเอาไว้ จะได้รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มาจากใคร เพราะอะไร แก้ไขอย่างไร สุดท้ายนี้ ผมให้ข้อแนะน�ำต่อท่านผู้ติดตามอ่านว่า “นิตยสารคมช่าง” จะเป็น ประโยชน์ต่อท่านอย่างยิ่ง ในกรณีที่เกิดปัญหา และความไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ สเตนเลสเป็นองค์ประกอบ ท่านสามารถใช้นิตยสารนี้เป็นตัวอ้างอิง เพื่อที่จะท�ำให้ปัญหา นั้น “หนักเป็นเบา ทุเลาเป็นหาย” ครับ p


The Show

โชว์รูม

ในฉบับที่แล้ว ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดงานแสดง สินค้าไปบ้างแล้ว ในฉบับนี้จึงขอกล่าวถึงรายละเอียดที่จะท�ำอย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด การตลาดของงานแสดงสินค้า สามารถเป็นส่วนส�ำคัญของ ความพยายาม ในการก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำของหลายๆ บริษัท แต่ก็ สามารถเปลี่ยนเป็นการเสียเวลาที่มีราคาแพง หากมีการจัดการไม่ เหมาะสม และเต็มไปด้วยพฤติกรรมการลงทุนที่ต้องขอแบบฟอร์ม แต่โดยปกติแล้วงานแสดงสินค้าต้องน�ำคนไปด้วยมากมาย พร้อม ด้วยอุปกรณ์หลายอย่างออกนอกสถานที่ด้วยราคาที่ดีที่สุด เวลาที่ได้ เสียไปในการจัดเตรียม และการติดตามผลของการจัดงานเป็นสิ่งที่ ส�ำคัญพอๆ กับเวลาที่เสียไปบนงานแสดงสินค้า พนักงานขาย อาจจะใช้เวลาเพียงสองสามวันหรือเป็น อาทิตย์ ท�ำงานในงานแสดงสินค้าในแต่ละปี แต่ ประสิทธิผลของ แผนการตลาดงานแสดงสินค้า สามารถน�ำไปสู่การเป็นผู้น�ำตลอดทั้ง ปีได้ บ่อยครั้งที่บริษัทต่างๆ ไปออกงานแสดงสินค้าด้วยบูธและ โบรชัวร์ พนักงานขายยืนคุยกันเอง และพวกเขาก็สงสัยว่าท�ำไมถึง ไม่ได้ผลตอบรับที่มากพอ จากงบประมาณของการตลาดงานแสดง สินค้าที่ได้ทุ่มลงไป

แผนงานก่ อ นงานแสดงสิ น ค้ า • ก�ำหนดงานแสดงสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อน�ำไปพิจารณา • กลยุทธ์งานแสดงสินค้าและการพัฒนาเป้าหมาย • การเผยแพร่งานแสดง/การโฆษณางานแสดง • จัดเตรียมฐานข้อมูลก่อนการลงทะเบียน • การเผยแพร่ข่าวสารทางด้านจดหมายและอีเมล • เผยแพร่ข่าวสาร และบทความต่างๆ • การจัดเตรียมทางด้านเว็บไซต์ • การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ • วางกลยุทธ์การโปรโมทสินค้า • บูธงานแสดงสินค้าและการออกแบบด้านกราฟฟิก ณ งานแสดงสิ น ค้ า และในบู ธ • การจัดสัมมนาภายในงาน • แผนงานการรับรองแขกในงาน • ผู้อุปถัมภ์ต่างๆ • การโปรโมทภายในบูธ • เอกสารด้านบทความ/ บทบรรณาธิการต่างๆ • กิจกรรมอื่นๆ ภายในบูธ การประกวด การวาดภาพ หลั ง งานแสดงสิ น ค้ า • ส�ำรวจฐานข้อมูลลูกค้าจากงานแสดงสินค้า • ติดตามผลงานการแสดงสินค้า • ติดต่อผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ • การพัฒนาและการกระจายจดหมายข่าว • การเผยแพร่สู่สาธารณชน งานแสดงสิ น ค้ า บนงบประมาณที่ น ้ อ ยกว่ า เนื่องจากการเตรียมความพร้อมในการตั้งรับเมื่อจ�ำเป็นต้องออกงานแสดง สินค้า เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดงานค่อนข้างเยอะ และยุ่งยาก ถ้าเราไม่มี ระบบการควบคุมและการจัดการที่ดีพอ จะท�ำให้เราเสียค่าใช้จ่ายเกินกว่า เหตุ ถ้าท่านต้องการงานที่ออกมาสมบูรณ์และอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพจากบริษัทรับจัดงานแสดงสินค้า จะ เป็นตัวช่วยอย่างดี ที่จะท�ำให้งานของท่านบรรลุเป้าหมาย โดยไม่ต้อง กังวลใจในเรื่องเงินทุนที่จะบานปลาย และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ เกี่ยวข้องกับการออกบูธลงไปด้วย เช่น การท�ำกราฟฟิกต่างๆ , เอกสาร โปรโมทงาน หรือ ค่าออกแบบบูธ ที่ต้องจ่ายอีกไม่รู้เท่าไหร่ บริษัทรับจัด งานแสดงสินค้าจึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน p

43


44

World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••

นวัตกรรมใหม่ บ้านไข่ จาก ไทยนาโน เฮาส์

บ้านไข่ (Egg House) แบบบ้านส�ำเร็จรูป รุ่นเคลื่อนย้ายได้ (Mobile) ด้วยรูปทรงเป็นไข่ เป็นรูปทรงธรรมชาติ ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ก่อสร้างด้วยนวัตกรรมใหม่ของไทย เป็นโครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทโครงสร้างเปลือกบาง (Thin Shell Structure) ท�ำให้อาคารนั้นมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถต้านทานภัยพิบัติ ได้อย่างยอดเยี่ยม เช่น แผ่นดินไหว พายุ สึนามิ เพลิงไหม้ พร้อมกับ ฉีด พียูโฟม (Polyurethane Foam) หนา 2.5 นิ้ว เป็นฉนวนหุ้มกันความร้อน ภายนอก ประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี และท�ำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึก เย็นสบายในหน้าร้อน และอบอุ่นในหน้าหนาวโดยเหมาะที่จะน�ำไปใช้ในรูป แบบ บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก, บ้านพักตากอากาศ, ส่วนต่อเติมบ้าน เช่น ห้องพักผ่อน หรือห้องท�ำงานเพิ่มเติม, อพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก และรีสอร์ท ตามต่างจังหวัดต่างๆ p •••••• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••• • • • • •

FINIS NEPTUNE

วันนี้เรามีเครื่อง MP3 สุดไฮเทค จะเปลี่ยนอรรถรสในการฟังเพลงของ คุณให้เปลี่ยนไปจากเดิม เพราะแม้คุณอยู่ใต้น�้ำก็สามารถฟังเพลงเพราะๆ ได้ โดยเครื่องเล่นรุ่นดังกล่าวมีชื่อว่า ฟินิส เนปจูน (Finis Neptune) ซึ่ง อุปกรณ์ฟังเพลงเครื่องนี้ได้รบั รางวัลการันตีในเรือ่ งของดีไซน์การออกแบบ จาก RedDot Design award 2013 อีกด้วย ที่น่าแปลกคือ เครื่องเล่นรุ่นนี้นั้นไม่มีหูฟังมาให้ด้วยน่ะสิ แล้วแบบนี้จะได้ยินเสียงเพลงได้ยังไงกันล่ะ? ไม่ต้องตกใจเพราะ นวัตกรรมเค้าเจ๋งจริง ทางทีมผูผ้ ลิตได้สร้างให้ตวั อุปกรณ์ ท�ำงานด้วย เทคโนโลยี Bone Conduction (การที่คลื่นเสียงสั่นสะเทือนผ่าน ตัวกลางคือ กระดูก และส่งสัญญาณต่อไปยัง organ of corti ในหูชั้นในท�ำให้เรารับรู้เสียง) จึงท�ำให้หูฟังไม่ใช่เรื่องจ�ำเป็นอีกต่อไป ตัวอุปกรณ์หลัก ๆ จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ล�ำโพงสองข้าง ซึ่งจะน�ำไปหนีบกับแว่นตาว่ายน�้ำ และส่วนที่เป็นตัวควบคุมการท�ำงานใช้ หน้าจอ OLED คุณภาพสูง ที่ผู้ใช้งานต้องคาดเอาไว้ด้านหลังศีรษะ โดยจะ แสดงชื่อเพลง, นักร้อง และโหมดการเล่น ทั้งนี้ ทีมนักออกแบบยืนยันว่า ตัวอุปกรณ์จะไม่เกะกะในขณะที่ผู้ใช้ก�ำลังว่ายน�้ำด้วยท่วงท่าต่าง ๆ แน่นอน และยังกันน�้ำได้ลึกถึง 3 เมตร ทั้งนี้ ฟินิส เนปจูน ออกวางจ�ำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในราคา 160 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 4,750 บาท) โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมของตัวอุปกรณ์ได้ที่เว็บไซต์ www.finisinc.com p

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••

RAZER™ BLACKWIDOW SERIES สุดยอดเทคโนโลยีคีย์บอร์ด Mechanica

Razer ผู้น�ำระดับโลกในด้านฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการเล่น เกมส์ ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในผลิตภัณฑ์ตระกูล Razer BlackWidow ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด BlackWidow 2013 รวมถึงอัพเดทฟังก์ชั่นใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ BlackWidow Ultimate และ Black Widow Tournament คีย์บอร์ดแบบ Mechanical ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องความ แม่นย�ำ และตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว ไม่มีสะดุด พร้อม เทคโนโลยี Anti-Ghosting รองรับการกดหลายปุ่มพร้อมๆ กันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมการอัพเดทเทคโนโลยีคลาวด์ Razer Synapse 2.0 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Razer BlackWidow 2013 ถูกอัพเดทให้สามารถรองรับการกดปุ่มพร้อมๆกันได้ถึง 10 ปุ่มให้คุณเล่นเกมได้สุดมันส์และสมบูรณ์แบบ พร้อมดีไซน์พื้นผิวใช้สี ด�ำด้านที่ป้องกันรอยนิ้วมือ และสมรรถนะในการใช้งานที่แจ่มสุดๆ พร้อมแสงสว่างบนคีย์บอร์ดที่ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นแป้นพิมพ์ได้อย่าง ชัดเจนแม้อยู่ในที่มืด p


Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

ความจริงก็คือค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า ใหม่สูงกว่าการขายให้กับลูกค้าเดิมมากถึง 5-8 เท่า และก�ำไรจะเกิดขึ้นก็เมื่อลูกค้าซื้อ ครั้งที่สอง สาม หรือสี่ ดังนั้นเราต้องก�ำหนด ออกมาเลยว่าการจะ “ซื้อ” ลูกค้าใหม่ให้ ธุรกิจต้องใช้เงินเท่าไร การซื้อที่ว่าคือการใช้ เงิน ไม่ว่าจะเป็นการท�ำโฆษณา การท�ำการ ตลาด หรือการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกค้า หน้าใหม่มาซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา ค�ำนวณง่ายๆ เช่น หากลงโฆษณานิตยสาร 10,000 บาทสามารถท�ำให้คนสนใจและโทร มาที่บริษัทได้ 100 คน เท่ากับว่าเราจ่ายเงิน ต่อหัวอยู่ที่ 100 บาทเพื่อท�ำให้คนสนใจธุรกิจ ของเรา และหากว่า 20 คนในจ�ำนวน 100 คนกลายเป็นลูกค้า เท่ากับว่าเราจ่ายเงินต่อ การขายอยู่ที่ครั้งละ 500 บาท สมมติว่าเราวางแผนให้ลูกค้าแต่ละคนใช้ จ่าย 5,000 บาทกับธุรกิจของเรา และ 1,000 บาทในนั้นเป็นก�ำไร เราจะยอมจ่ายเงิน 500 บาทที่ว่ากี่ครั้งล่ะ แน่นอนว่าหากเราอยากมี ก�ำไรไปเรื่อยๆ ก็จะต้องลงทุนเงิน 500 บาท นั้นไปเรื่อยๆ เช่นกัน การรู้ว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อซื้อลูกค้า จะท�ำให้สามารถวางแผนและรู้ตัวเลขได้ว่า มูลค่าระยะยาวของลูกค้าแต่ละคนนั้นอยู่ที่ เท่าไร การมองแบบระยะยาวนั้นส�ำคัญมาก เมื่อเราเห็นมูลค่าระยะยาวของลูกค้า เราก็จะ ให้ความส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพวกเขามากขึ้น การวางแผนเพื่อดึงลูกค้า ให้กลับมาหาธุรกิจของเราเรื่อยๆ นั้นหัวใจ หลักก็อยู่ที่ความสุขของลูกค้านั่นเอง และนี่ คือ 5 วิธีการท�ำให้เกิดการซื้อซ�้ำ

45

1 ขยันใช้ข้อมูล

ข้อมูลคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัท อย่าแค่ไปเก็บข้อมูลเพื่อน�ำเข้าแฟ้มเฉยๆ แต่ให้เอามา วิเคราะห์และประมวลผล หาทุกโอกาสที่สามารถท�ำได้เพื่อน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ธุรกิจ

2 สื่อสารหาลูกค้าเรื่อยๆ และท�ำให้น่าสนใจ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าขาดการติดต่อเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นวันส�ำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วัน วาเลนไทน์ หรือ วันเกิดของลูกค้า เราสามารถใช้โอกาสเหล่านี้ติดต่อไปยังลูกค้าเพื่ออวยพรหรือ เสนอโปรโมชั่นพิเศษ ต้องคอยเตือนให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นลูกค้าคนพิเศษของเราอยู่เสมอ ซึ่ง จะท�ำให้ลูกค้านึกถึงเราและเลือกซื้อสินค้าจากเราเป็นแบรนด์แรกๆ

3 ท�ำให้ลูกค้าซื้อได้อย่างสะดวกและซื้อได้เรื่อยๆ 

ลองท�ำตัวเป็นลูกค้าแล้วทดลองใช้สินค้าหรือบริการตามช่องทางปกติเพื่อดูว่ามีอุปสรรคอะไรในการ ซื้อหรือไม่ ลองคิดว่าหากเราเป็นลูกค้า เราอยากให้เปลี่ยนอะไรบ้าง หรืออาจลองถามลูกค้าเลย ก็ได้เพื่อดูว่าจะซื้อขายให้ง่ายขึ้นได้อย่างไร

4. สัญญาแล้วท�ำให้ได้

ค�ำสัญญาหรือการเสนอโปรโมชั่นใดควรท�ำให้ได้จริง ธุรกิจของเราจะต้องด�ำเนินไปอย่างที่เคย ประกาศไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม เช่น บอกว่าสะสมแต้มครบแล้วจะได้ของ สมนาคุณ ก็ต้องมีของให้กับลูกค้าจริงๆ สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะสะสมเป็นความรู้สึกของลูกค้าต่อ ธุรกิจของเราในที่สุด กฎก็คือ สัญญาน้อยๆ เข้าไว้ แต่เมื่อถึงเวลาให้จึงค่อยให้มากๆ ลูกค้าจะ ประทับใจแน่นอน

5 ทดลองและวัดผลทุกอย่าง

ท�ำการทดลองและวัดผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงโฆษณาหรือการท�ำการตลาดต่างๆ ตัวเลขสถิติ เหล่านั้นต้องน�ำมาค�ำนวณเพื่อวัดประสิทธิภาพสิ่งที่ท�ำไปให้ได้ เพราะเมื่อเรารู้ค่า ROI (ค่า ตอบแทนจากการลงทุน) เราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าแผนการตลาดนั้นคุ้มค่าเงินที่ลงไปหรือไม่ หากไม่คุ้ม เราจะได้ไหวตัวและแก้เกมได้ทันนั่นเอง ท้ายที่สุดแล้วคนเราก็เลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจที่ชอบ และภักดีกับแบรนด์ที่ รู้สึกดีหรือผูกพันด้วย คนจ�ำนวนมากยินดีจ่ายมากกว่าเพื่อสิ่งของหรือบริการที่ดีกว่า เพราะฉะนั้น การแข่งขันเรื่องราคาจึงไม่ใช่ค�ำตอบเสมอไป อย่าลืมหาวิธีพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของ เราและลูกค้าอยู่เสมอ เพราะคงไม่มีใครอยากเสียลูกค้าให้คู่แข่งอย่างแน่นอน ไม่แม้เพียงคน เดียวก็ตาม p


46

Knowled

เรื่องน่ารู้

บันไดพาด เป็นเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับงานแทบทุกประเภท และจ�ำเป็นในสถานประกอบ การต่างๆ ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร ซ่อมแซมหรือสร้างงานต่างๆ ในที่สูง ซึ่งก็มีคนงาน จ�ำนวนมากที่ได้รับอันตรายจากการใช้บันไดพาดอย่างผิดวิธี หรือขาดความระมัดระวังและพลัด ตกจากบันได จนท�ำให้เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยถึงพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งในนิตยสารคมช่างฉบับนี้ จะพูดถึงวิธีการใช้บันไดพาดอย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้น�ำไปปรับใช้และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้บันไดพาดมากยิ่งขึ้น

มารู้จักประเภทของบันไดพาดกันก่อน

ประเภทของบันไดตามลักษณะการใช้งาน จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เหมาะส�ำหรับงานที่มีน�้ำหนักมาก สามารถรับน�้ำหนักผู้ใช้บันไดและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่น�ำขึ้นไปด้วยได้ ถึง 113.4 กิโลกรัม เหมาะส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุง งานก่อสร้าง เป็นต้น 2.ประเภทที่ใช้ในกิจการค้าทั่วไป เหมาะส�ำหรับงานทาสี หรือ ซ่อมแซมทั่วไป รับน�้ำหนักได้ปานกลาง วัสดุอุปกรณ์ที่น�ำขึ้นไปด้วยได้ไม่ เกิน 102 กิโลกรัม 3.ประเภทที่ใช้ในบ้าน ส�ำหรับพ่อบ้านหรืองานลักษณะเบาๆ รับน�้ำ หนักได้ไม่เกิน 90.7 กิโลกรัม


47

7

สิ่งควรรู้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บันไดพาด

• เริ่มต้นด้วยการเลือกประเภทของบันไดให้ถูกต้องตามลักษณะการ ใช้งาน สามารถรับน�้ำหนักของคนและงานที่น�ำขึ้นไปด้วย มีขนาดความ ยาวพอเหมาะ สามารถท�ำงานได้อย่างสบาย หากท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องเลือกบันไดที่ท�ำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า • ควรตรวจสภาพก่อนการใช้งาน บันไดที่น�ำไปใช้ต้องมีสภาพ แข็งแรง พวกราวจับ ขั้นบันได และอื่นๆ ต้องอยู่ในสภาพดี ส่วนยึดล็อค สามารถยึดได้มั่นคง ขั้นบันไดไม่ลื่น เป็นต้น • การเคลื่อนย้ายและการยกบันไดที่พับได้ ควรพับให้สั้นที่สุดก่อน การยก หรือเคลื่อนย้ายทุกครั้ง โดยพาดบันไดกับไหล่ตามแนวนอน โดย ปรับให้ปลายด้านหน้าเอียงสูงกว่าพื้นประมาณ 2 เมตร ส่วนแขนอีกข้าง หนึ่ง คอยพยุงและควบคุมทิศทาง บันไดที่ยาวเกินกว่า 5 เมตร ต้องใช้คน งานยก 2 คน โดยยกปลายแต่ละด้าน คนสูงควรเดินน�ำหน้า อย่าวาง เครื่องมือต่างๆบนบันไดที่ก�ำลังเคลื่อนย้าย • ควรวางบันไดบนฐานที่มั่นคงไม่ลื่น และวางให้ท�ำมุม 68-75 องศา หรือให้มีความชันของการพาด และหากพาดบันไดกับหลังคาหรือยกพื้น ต่างๆให้ปลายอยู่สูงจากขอบหลังคา หรือยกพื้นนั้นอย่างน้อย 3 ฟุต

• บริเวณที่ตั้งบันได พื้นที่โดยรอบของฐานบันไดต้องมั่นคง ปราศจากสิ่งกีดขวางต่างๆ ถ้าเป็นทางผ่าน ทางสัญจร ควรกั้น อาณาเขตและติดป้ายบอก “ห้ามชน” ถ้าพาดบันไดที่หน้าประตู ให้ ล็อคประตู ห้ามเปิด ขณะที่ต้องท�ำงานในอุโมงค์หรือในเนื้อที่จ�ำกัด ควรมีเนื้อที่เหลือตามแนวขนานกับบันไดอย่างน้อย 1 เมตร และจุดที่ รองรับการพาดของบันไดต้องแนบสนิท มีที่ล็อคมั่นคงไม่ท�ำให้บันได เคลื่อนที่ • การปีนบันได ขณะขึ้นหรือลงบันไดควรหันหน้าเข้าหาบันได และระหว่างการปีนมือควรจับอยู่ที่ขั้นบันได เท้าซ้ายปีนขึ้นมือซ้ายก็ ต้องเลื่อนขึ้นพร้อมกัน อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆควรมีที่ใส่ เช่น กระเป๋าสะพาย หรือ กระเป๋าด้านหน้าของเสื้อ ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือ หนักๆ ควรใช้วิธีการชักรอกแทน • การท�ำงานบนบันได งานที่ท�ำไม่ควรอยู่ห่างจากขั้นบันไดขั้น สูงสุดเกินกว่า 1 เมตร บันไดต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ท�ำงานได้โดยสะดวก ท�ำให้ไม่ต้องยื่นตัวไปท�ำงานที่อยู่ไกล เพราะอาจ เกิดอันตรายได้ และผู้ท�ำงานในที่สูงให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วย

ข้อห้ามในการใช้บันไดพาด

• ห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า 1 คน ถ้าบันไดนั้นไม่ได้ออกแบบพิเศษในการรับน�้ำหนัก • ห้ามดัดแปลงน�ำบันไดไปใช้ในงานลักษณะอื่นๆ เช่น ใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึก • ห้ามนั่งท�ำงานบนขั้นบันได • ไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นลง • ห้ามน�ำบันไดช�ำรุดมาใช้งาน • ห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า


48

Law Zone

มุมกฎหมาย

ทนายกานต์ ปัญจศิริ : karnpalawyer@gmail.com

ท่านผู้อ่านที่เคารพรักครับ “นิตยสารคมช่าง” ก็ได้ก่อก�ำเนิด ในบรรณพิภพแห่งโลกหนังสืออย่างงดงาม เปิดตัวอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในฉบับปฐมฤกษ์ ผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ในฉบับหน้า...ผมจะมา สาธยายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจ เริ่มจากเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฯลฯ ในฉบับที่สองนี้ ผมจะไม่ขอพูดพร�่ำท�ำเพลงให้เสียเวลา มาเข้า เรื่องกันดีกว่าครับ...

ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้ เครื่องหมายการค้ามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ เพราะมีหลักฐานการขุดพบอิฐและกระเบื้องต่าง ๆ มากมาย ที่ ปรากฏเครื่องหมายเป็นชื่อของผู้ผลิตประทับไว้ รวมทั้งสินค้าอีกหลายอย่างในยุคนั้นที่มีการท�ำเครื่องหมายไว้บนตัวสินค้า เช่น เหยือกเนย ตะเกียงน�้ำมัน กระบอกยา เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่าที่ฐานของเครื่องปั้นดินเผาของจีนมักจะมี เครื่องหมายแสดงว่าผลิตในปีไหน ราชวงศ์อะไร ชื่อของผู้ปั้น รวมทั้งชื่อเมืองที่ผลิตด้วย ในยุคต่อ ๆ มาเมื่อการค้าขายได้เริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่เคยซื้อขายสินค้ากันตัวต่อตัวระหว่าง ผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งไม่มี ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีเครื่องหมายมาก�ำกับหรือแสดงไว้บนตัวสินค้ามา จนกลายมาเป็นการค้าขายระหว่างผู้คนที่มีจ�ำนวน มากขึ้น จากที่เคยมีสินค้าไม่กี่ชนิด และผู้ขายไม่กี่คน กลายมาเป็นสินค้าหลายชนิดและมีผู้ขายเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เมื่อมีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหลายคน ท�ำให้เกิดการเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้าของแต่ละราย จึงเกิดความ จ�ำเป็นที่จะต้องหาวิธีให้ผู้ซื้อได้รู้ว่าสินค้าชิ้นใดเป็นของคนไหน ดังนั้นการคิดหาสัญลักษณ์หรือ คิดประดิษฐ์เครื่องหมายเพื่อ ใช้กับสินค้าจึงเกิดขึ้น โดยในระยะแรก ๆ มักจะน�ำรูปสัตว์และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องหมาย และต่อมาการใช้ เครื่องหมายการค้าก็นิยมแพร่หลาย มาจนถึงทุกวันนี้ การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในยุคต่อๆ มาท�ำให้การใช้เครื่องหมายการค้า แพร่หลายยิ่งขึ้น และผลจากการโฆษณาที่มี มากขึ้น ยิ่งท�ำให้เครื่องหมายการค้ามีการแพร่กระจายมากขึ้นตามล�ำดับ ดังจะเห็นได้จากในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการ เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจอย่างรวดเร็ว จากปี ค.ศ. 1871 ที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียง 121 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ราย ในปี ค.ศ. 1875 และมากกว่า 10,000 ราย ในปี ค.ศ. 1906 ส�ำหรับประเทศไทย ในสมัยโบราณนั้นเครื่องหมายการค้าแทบจะไม่มีบทบาทเลยเพราะเป็น ประเทศเกษตรกรรม แต่ ต่อมาเมื่อได้เริ่มติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากขึ้น และมีชาวต่างชาติ เข้ามาลงทุนท�ำการค้าในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ชาว ต่างชาติจึงได้น�ำเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ ในประเทศของตนเข้ามาใช้กับสินค้าที่ซื้อขายกันในประเทศไทย และเมื่อการค้า ได้ขยายวงกว้างขึ้น การใช้เครื่องหมายการค้าก็ได้รับความนิยมแพร่หลายขึ้นตามไปด้วย รัฐบาลในสมัยนั้นจึงเริ่มเข้ามามี บทบาทและเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้า ประเทศไทยได้มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าบังคับใช้และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามวิวัฒนาการของบ้านเมือง และ สภาพความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจมาเป็นระยะๆ ตามล�ำดับ ดังนี้ (1) พ.ศ. 2450 ประกาศใช้ กฎหมายลักษณะอาญา รศ. 127 โดยในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ได้บัญญัติถึง ความผิดและบทก�ำหนดโทษในการปลอมและลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไว้ และต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้ถูก ยกเลิกในปี พ.ศ. 2500 และมีประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับแทนจนถึงปัจจุบัน


49 (2) พ.ศ. 2457 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ลักษณะ เครื่องหมายการค้า และยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 (LAW ON TRADE MARKS AND TRADE NAME OF B.E. 2457) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมาย เครื่องหมายการค้าฉบับแรกของไทย ที่มี บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า (3) พ.ศ. 2474 ประกาศใช้ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ใช้บังคับ แทน พ.ร.บ. ลักษณะเครื่องหมายการค้าและ ยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 ที่ถูกยกเลิกไป โดย มีผลใช้ บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2474 ในสมัย รัชกาลที่ 7 กฎหมายฉบับนี้ยึดตามแนวทาง กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ คือ TRADE MARK ACT 1905 และต่อมาได้มีการ ปรับปรุงแก้ไขอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2500 (4) พ.ศ. 2534 ประกาศใช้ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้บังคับแทน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่ยกเลิก ไป โดยกฎหมายฉบับนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 และเริ่ม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535 และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง มาตามล�ำดับ ดังนี้ (1) พ.ศ. 2453 ได้เริ่มจัดตั้ง หอทะเบียน เครื่องหมายการค้าขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ (2) พ.ศ. 2466 ได้มีประกาศพระบรม ราชโองการตั้ง กรมทะเบียนการค้าและตั้งที่ ปรึกษา กฎหมายแห่งสภาเผยแพร่พาณิชย์ ใน กระทรวงพาณิชย์ขึ้น และได้โอนงานรับจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวง เกษตราธิการ มาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรม ทะเบียนการค้า (3) พ.ศ. 2535 จัดตั้งกรมทรัพย์สินทาง ปัญญาในกระทรวงพาณิชย์ขึ้น และรับโอนงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมทั้งงาน เครื่องหมายการค้ามาดูแลรับผิดชอบจนถึง ปัจจุบัน “เครื่องหมายการค้า” หรือทรัพย์สินทาง ปัญญาเหล่านี้ ยังมีความส�ำคัญอีกมาก ในฉบับ หน้าเราจะมาพูดถึงความหมายของ “เครื่องหมายการค้า” แบบทะลุปรุโปร่ง อย่าลืม ติดตามนะครับ p

ทนายวิรัตน์ : wirat2001@hotmail.com

นิตยสารคมช่างฉบับประจ�ำเดือนกันยายนนี้ขอน�ำเรื่องที่ได้ รับค�ำปรึกษาหารืออยู่บ่อยๆ จากแฟนรายการ ผู้ฟังที่ติดตามฟัง รายการคลื่น วิทยุ 91.75 MHz มีนบุรี ช่วงที่ผมด�ำเนินรายการ มี ผู้ฟังคนหนึ่งถามว่า “ทนายครับ ผมชื่อหรั่ง ผมไปจัดการ

แนะน�ำให้เขาซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่งมูลค่าหลายล้านบาท พรุ่งนี้นัดวางมัดจ�ำไม่รู้ผมจะได้เงินค่านายหน้าหรือเปล่า”

ผมถามกลับทันทีว่ามีข้อตกลงหรือมีข้อสัญญาเป็นลายลักษณ์ อักษร ลงลายมือชื่อกันไว้บ้างไหม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 16 ว่า ด้วยเรื่องนายหน้า มาตรา 845 ได้วางหลักอันเป็นสาระส�ำคัญว่า “บุคคลใดตกลงจะให้ค่าบ�ำเหน็จแก่นายหน้า เพื่อที่ชี้ช่องให้เข้าท�ำ สัญญาก็ดี จัดการไห้เข้าท�ำสัญญาก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้อง รับผิดใช้ค่าบ�ำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ท�ำกันส�ำเร็จเนื่องแต่การ ที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ท�ำกันไว้นั้นมี เงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบ�ำเหน็จค่า นายหน้ายังหาได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นส�ำเร็จแล้ว นายหน้ามีสิทธิ ที่จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เสียไป ก็ต่อเมื่อได้ตกลงท�ำกันไว้เช่น นั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ท�ำกันส�ำเร็จ” สิ่งส�ำคัญ คือการชี้ช่อง จัดการให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าท�ำ สัญญาไม่ว่าซื้อขายที่ดิน จ�ำนอง ซื้อขายฝาก หรืออื่นใดจนท�ำ สัญญากันเสร็จ ชอบที่จะได้รับบ�ำเหน็จ ซึ่งผมแนะน�ำเสมอว่าควร มีสัญญานายหน้าโดยให้ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความท�ำให้ จะได้มีความสมบูรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายหน้าบางรายคือว่า ชี้ช่องเชิญชวนให้คู่สัญญาท�ำการซื้อขายจนส�ำเร็จแต่ไม่ได้รับค่า บ�ำเหน็จ ค่าใช้จ่ายที่เสียไประหว่างการด�ำเนินการมากพอ ประมาณพูดกันง่ายๆว่าถูกเบี้ยว บางท่านไม่มีสัญญาเป็นลาย ลักษณ์อักษรครั้นจะน�ำไปฟ้องร้องใช้สิทธิทางศาลบังคับคดีนั้น สามารถท�ำได้แต่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร เพราะไม่มีเอกสาร หลักฐานใดๆ บุคคลที่เป็นนายหน้าสามารถ จะน�ำตนเองหรือผู้รู้ เห็นเข้าเป็นพยานเบิกความ หรือเอกสารอื่นเข้าประกอบน�ำสืบให้ ศาลเชื่อว่ามีการตกลงเรื่องค่านายหน้าจริง สัญญานายหน้านั้นเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบแผนไม่จ�ำเป็นต้อง ท�ำหลักฐานเป็นหนังสือเพียงแต่คู่สัญญาตกลงด้วยวาจา สัญญา ย่อมเกิดขึ้น การแต่งตั้งหรือมอบหมายไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตามแบบ ขออ้างถึงเลขที่ฎีกา 2046/2535 สัญญานายหน้าเป็นการตกลง ระหว่างกันว่านายหน้าจะท�ำการ เพื่อชี้ช่องหรือจัดการให้อีกฝ่าย หนึ่งได้ท�ำสัญญากับบุคคลภายนอกและไม่มีกฎหมายบัญญัติ ว่าการท�ำสัญญาจะต้องปฏิบัติเช่นใด ดังนั้นการท�ำสัญญาหรือ ตกลงดังกล่าวจึงไม่มีแบบ เพียงแต่คู่สัญญาตกลงกันด้วยวาจา สัญญานายหน้าย่อมเกิดขึ้นตามข้อตกลงนั้น p


50

KomChang Style

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง

สวัสดีครับ มาเจอกัน ในฉบับที่ 2 แล้ว กับคอลัมน์ นายสาระ บันเทิง ทุกท่านสบายดีนะครับ ตอนที่ผมก�ำลังนั่งเขียนอยู่ ท้องฟ้า ก็ครึ้มฝนท�ำท่าจะตกนะครับ ช่วงนี้ ดูจากข่าวก็มีพายุเข้ามาหลาย ลูกครับ ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะครับ พูดถึงสุขภาพแล้วมันเป็น เรื่องส�ำคัญนะครับ อย่ามัวแต่ท�ำงานอย่างเดียวครับ เดี๋ยวเงินทอง และความสุขของตัวเอง จะไม่ทันได้ใช้นะครับ ฉบับนี้ผมจะน�ำเรื่อง เล่าของบุคคลท่านหนึ่ง ที่หลายๆ ท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะ ครับ อดีตพิธีกรรายการ จันทร์กระพริบ ที่ผมจ�ำได้และชอบดูคู่กับ พิธีกรหญิง คุณผุสชา โทณะวณิก และเป็นเจ้าของรายการอีก หลายรายการ

ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร

“ผมได้เตรียมทุกอย่าง ทั้งบ้าน รถ มอบให้แก่ลูกและภรรยา แต่ในวัน ที่ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างผมกลับลืม มอบสิ่งหนึ่งให้กับลูกและภรรยา ของผม คือผมลืมมอบตัวเองให้เป็น ของขวัญกับลูกและภรรยา เพราะ ท�ำงานหนักจนกระทั่งป่วยตาย”

ครับ ผมก�ำลังพูดถึงเรื่องราวของท่าน ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร กับเหตุการณ์จริง ที่น�ำ มาเตือนสติ และแนะน�ำให้อ่านครับ ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร พิธีกรและผู้ด�ำเนินรายการชื่อ ดัง ที่หลายๆ คนให้ชื่อว่าเป็น เพอร์เฟคชั่นนิส ในเรื่องของการท�ำงาน มีความเป็นมืออาชีพ ท�ำงานทุกอย่างต้องดูดีที่สุดแม้กระทั้งล้างจาน ล้างเสร็จแล้วก็ต้องเอามาดมดูว่าสะอาดจริง ไหม เรียกว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา พอกลับมา เมืองไทยก็ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย มีแฟนก็ต้องระดับดาวมหาวิทยาลัย ท�ำงานอย่าง ละเอียดรอบคอบ เวลาไปเสนองานก็ต้องคิดไปถึง 3 แผน เอากับเขาสิ! ใครได้ติดต่อเรื่อง งานกับแก รับรองประสบความส�ำเร็จทุกราย เรื่องครอบครัวก็เรียกว่าเพียบพร้อมทั้งลูก เมีย มีบ้าน รถ ธุรกิจ ชื่อเสียง ใครๆ ก็ชื่นชม แต่มันมาถึงจุดเปลี่ยนนี่สิครับ กับเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝัน วันหนึ่งแกได้ไปพักผ่อนที่ปากช่อง ตื่นขึ้นมาตอนกลางวัน แล้วก็ล้มพับลงไป ภรรยารีบพาไปส่งโรงพยาบาล ตรวจพบมะเร็ง กว่าจะรู้ตัวก็ระยะ สุดท้ายซะแล้ว ซึ่งจริงๆ ก็มีคนเตือนตลอด แต่เพราะไม่มีเวลาบ้าง ท�ำงานไม่หยุดบ้าง พอตรวจพบมันก็สายไปเสีย แล้ว แกไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และสารภาพให้รายการคนค้นคนบันทึกชีวิตของ ตัวเอง ระหว่างนั้นพ่อแม่ก็ไปดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ แล้วแกก็บอกว่าสังเวชตัวเองมากแทนที่ ลูกจะได้ดูแลพ่อแม่ กลับเป็นว่าพ่อแม่ต้องมาดูแลลูก ในช่วงบั้นปลายชีวิต ก่อนจะเสียชีวิต แกให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกว่า พ่อผมเคยบอกว่า ... เกิดเป็นคนต้องได้ปริญญาสองใบ คือ ปริญญาใบที่หนึ่ง “ปริญญาวิชาชีพ” เราจะต้อง ท�ำมาหากินเป็น กินอิ่ม นอนอุ่น พูดง่ายๆ ล้วงไปในกระเป๋าแล้วมีเงินใช้ อยากจะนอนก็มี บ้านเป็นของตัวเอง แค่นี้คือปริญญาวิชาชีพ และสองคือ “ปริญญาวิชาชีวิต” ซึ่งเป็น ปริญญาใบที่สองที่พ่อแกบอกไว้ว่า ผมสอบตกโดยสิ้นเชิง ผมเป็นดอกเตอร์จากอเมริกาได้ ปริญญาวิชาชีพ แต่ปริญญาวิชาชีวิตสอบตก เพราะอะไร? เพราะท�ำงานจนป่วยตาย และนี่คือเรื่องราวเตือนสติดีๆ ที่น�ำมาฝากกับท่านผู้อ่านทุกท่านนะครับ อย่าเดินหน้า อย่างเดียว ชะลอบ้างนะครับ คิดท�ำอะไรที่มีความสุข กับตัวเองและคนรอบข้างด้วย อย่า ปล่อยให้ถึงวันนั้นแล้วพูดว่า “วันนั้นเราน่าจะ” “ไม่น่าเลยเรา” หรือ “ถ้าวันนั้นไม่ท�ำ อย่างนี้ก็คงจะดี” ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับ


51 มีสิ่งมหัศจรรย์ 3 อย่างเกี่ยวกับบันไดนี้คือ หนึ่ง-จนถึงวันนี้ ก็ยังไม่ปรากฏที่มาของช่างไม้ คนนั้น สอง-ทั้งสถาปนิก วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ ต่างก็ไม่เข้าใจว่าบันไดนี้ทรงตัวอยู่ได้ อย่างไรโดยไม่มีแกนค�้ำยัน สาม-ไม้ที่ใช้สร้างบันไดนี้มาจากไหน? หลังการตรวจสอบพบว่า ไม้ ชนิดที่ใช้สร้างบันไดนี้ไม่มีอยู่ในบริเวณนั้น และอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวกับความมหัศจรรย์็คือ บันไดนี้มีทั้งหมด 33 ขั้น เท่ากับอายุของพระเยซู พอดิบพอดี เอาละครับนายสาระ บันเทิง ก็ขอกล่าวอ�ำลากันในฉบับนี้ไว้เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในฉบับ หน้า ที่ผมจะเสาะหาสิ่งที่มีสาระประโยชน์ แต่สบายๆ มามอบให้ส�ำหรับผู้อ่านทุกๆท่าน ต่อไป สวัสดีครับ... p

ภายในโบสถ์ลอเร็ตโต้

หลังจากที่ฟังเรื่องราวเตือนสติกันมาแล้ว เปลี่ยน มาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตรงกับเนื้อหาของฉบับนี้กัน บ้าง นั่นคือเรื่อง ”บันได” แต่บันไดนี้ไม่ธรรมดาเลย ครับ เพราะมีอายุมากกว่าร้อยปี และยังใช้งานได้ดี ที่ น่าสนใจคือ บันไดนี้สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูตอก หรือ กาวติด ใช้แบบล็อคตัวมันเองตามแบบช่างโบราณ ที่ ส�ำคัญคือไม่มีเสาแกนกลาง ไม่มีคานรับ และไม้ที่ใช้ ไม่มีในถิ่นนั้น สร้างโดยช่างคนเดียว และเมื่อสร้าง เสร็จก็หายตัวไปโดยไม่รอรับค่าจ้าง เป็นปริศนาแห่ง ความงามและเป็นสิ่งก่อสร้างที่ค้านกับกฏแรงโน้มถ่วง ของโลก มีความสูง 22 ฟุต ทอดตัวซ้อนกัน 2 ชั้น ขั้น บันไดมี 33 ขั้น เป็นวงกลม 360 องศา ปัจจุบันได้รับ การยกย่องให้เป็นประดิษฐกรรมชิ้นเยี่ยมของโลก โบสถ์ลอเร็ตโต้ สร้างขึ้นเมื่อกว่า 130 ปี ในเมือง ซานตาเฟ่ รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา สิ่งที่ท�ำให้ โบสถ์แห่งนี้แตกต่างจากโบสถ์อื่นๆ เป็นสิ่งที่เชื่อกันว่า เป็นปาฏิหาริย์ ซึ่งอยู่ในโบสถ์ นั่นก็คือ “บันได” ตอนสร้างเสร็จ ในศตวรรษที่ 19 แม่ชีพบว่าโบสถ์ ไม่มีบันไดขึ้นไปชั้นบนสุด บรรดาแม่ชีจึงสวดวิงวอน ต่อนักบุญโยเซฟ ซึ่งเป็นช่างไม้ เป็นเวลา 9 วัน ในวัน สุดท้ายของการสวด มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาเคาะ ประตู และบอกว่าตนเป็นช่างไม้ สามารถช่วยสร้าง บันไดให้ได้ เขาลงมือสร้างบันไดด้วยตัวคนเดียว ซึ่ง ถือได้ว่าเป็นงานไม้ชั้นเลิศ ไม่มีใครรู้ว่าบันไดตั้งอยู่ได้ อย่างไรโดยไม่มีแกนค�้ำยัน จนมีเสียงร�่ำลือไปทั่วเมือง ซานตาเฟ่ว่า ช่างไม้คนนั้นก็คือ “นักบุญโยเซฟ” นั่นเอง...

บันไดภายในโบสถ์ลอเร็ตโต้ ที่ ไม่เสายึดค�้ำยันและไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว


52

HEALTH

สุขภาพ

2 สูตรเด็ดสมุนไพรไทย ช่วยต้านโรค ว่านหางจระเข้ มีสารส�ำคัญช่วยออกฤทธิ์สมานแผล ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของ เซลล์ที่อยู่รอบๆ แผล และช่วยบ�ำรุงร่างกายเนื่องจากการอ่อนเพลียพักผ่อนน้อย ช่วย ระบบขับถ่ายให้เป็นปรกติ น�้ำวุ้นจากใบใช้ทาผิวรักษาสิวฝ้า และขจัดรอยแผลเป็น

สูตรน�้ำว่านหางจระเข้

1. ว่านหางจระเข้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 60 กรัม (1 ก้านเล็ก หรือ 4 ช้อนโต๊ะ) 2. ใบเตยหอม 60 กรัม 3. น�้ำเชื่อม 15 กรัม  4. น�้ำแข็งทุบ 200 กรัม

วิธีท�ำ น�ำว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก ล้างน�้ำเอายางสีเหลืองออกให้หมด ต้มให้สุกแล้วหั่น เป็นชิ้นๆ จากนั้นน�ำว่านหางจระเข้ที่ได้ไปปั่นรวมกับน�้ำใบเตย (น�ำใบเตยไปต้มคัดกากออก เอาแต่น�้ำ) น�้ำเชื่อม น�้ำแข็ง ปั่นให้ละเอียดแล้วเทใส่แก้วดื่มทันที


53 ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้คนท�ำงานต้องท�ำงานหนักขึ้นตามไปด้วย หลายคนลืมดูแลตัว เอง นอนน้อย นอนดึก พักผ่อนไม่เพียงพอ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพของเราทั้งนั้น เราไปดูกันว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวอย่างไร

นอนไม่พอท�ำให้อ้วน

คุณทราบไหมว่า การอดนอนมากๆ จะท�ำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางกายภาพ และ ควบคุม สัดส่วนของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายน้อยลง ท�ำให้รู้สึกอยากรับประทานอาหารมากขึ้น นอกจากนี้การนอนไม่พอ ยังส่ง ผลต่อฮอร์โมนเลปติน (Leptin) ซึ่งเป็นสารที่สัญญาณต่อระบบประสาท ว่าควรจะอิ่มเร็วหรือช้าเท่าใด เมื่อระดับ เลปติน (Leptin) ลดลงจากการนอนน้อย จะรู้สึกอยากอาหารมากขึ้น แม้จะได้กินอาหารจนได้พลังงานเพียงพอแล้วก็ตาม

นอนไม่พอท�ำให้ขาดภูมิต้านทาน

การอดนอนมากๆ หน้าตาจะซีดเซียว เจ็บป่วยง่ายขึ้นเมื่อเจอเชื้อโรค เนื่องจากการนอนไม่พอจะส่งผลต่อเม็ดเลือดขาว และกลไกการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่างๆ ทั้งนี้ มีงานวิจัยเชิงทดลองที่ให้อาสาสมัครหนุ่มสาวทดลองนอนหลับวันละ 4 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 คืน เมื่อเจาะตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครเหล่านี้ พบว่าพวกเขามีปัญหาระดับน�้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นและ ควบคุมยากซึ่งเกือบจะเป็นเหมือนโรคเบาหวาน

นอนไม่พอเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

การนอนไม่พออาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องวงจรการหลั่ง ฮอร์โมนแปรปรวน การอดนอนและแสงรบกวนในเวลากลางคืน ท�ำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม

นอนไม่พอส่งผลต่อการจดจ�ำ

ศาสตราจารย์เจอร์เกน ซัลเลย์ นักวิจัยพฤติกรรมการนอนหลับ วิทยาลัยแพทย์รีแกนส์เบิร์ก เผยว่า การอดนอนส่งผล กระทบเลวร้ายต่อร่างกาย จะท�ำให้ประสิทธิภาพการจดจ�ำลดลง ดังนั้นควรนอนพักผ่อนอย่างน้อยๆ คืนละ 7 ชั่วโมงเพื่อ ความมีสุขภาพที่ดี ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการ การพักผ่อนนอนหลับไม่เท่ากัน ผู้ที่มีภาวะจิตใจดี ไม่ต้องจ่ายพลังงานไปกับ เรื่องฟุ้งซ่าน เสียใจ น้อยใจ อึดอัด คับแค้น เป็นต้น ก็จะไม่มีเรื่องกังวลใจมารบกวนท�ำให้หลับสนิท แม้ใช้เวลานอน 5-6 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว p

ใบกระเพราช่วยแก้ไอ ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ ส่วนคะน้า มีสารต้านอนุมูลอิสระ คือวิตามินซีและเบต้าแคโรทีน ช่วยลดความเสี่ยงต่อ การเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร ล�ำไส้ ปอดและ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ช่วยท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคมีความแข็งแรงสมบูรณ์

สูตรน�้ำกระเพราปั่น

1. ใบกระเพรา 5 - 6 ใบ 2. ใบคะน้า 1 - 2 ใบ 3. น�้ำเชื่อม 4. น�้ำแข็ง, น�้ำต้มสุก และเกลือ 5. มะนาว ใช้ครั้งละ 1 ลูก หรือครึ่งลูก

วิธีท�ำ ล้างใบกระเพราะและคะน้าให้สะอาด จากนั้นน�ำมาหั่นแล้วใส่ลง

ในเครื่องปั่นพร้อมน�้ำต้มสุก เกลือ มะนาว หากใครชอบดื่มเย็นๆ ก็ให้ใส่ น�้ำแข็งลงไปเพื่อเพิ่มความสดชื่น


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

การงาน ความส�ำเร็จในการท�ำงานมีอยู่เห็นๆ แต่ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั มักมีปญ ั หา บ้างก็พบ การทุจริตหรือมีนอกมีในให้ทา่ นขุน่ เคือง หรือ อาจถึงขัน้ เสียหายได้ หลายท่านมีเกณฑ์ได้รว่ ม งานกับเพื่อนร่วมงานเก่าๆ หรือติดต่องานใน เรือ่ งเดิมๆ ซึง่ ก็จะเกิดผลดี ปลายเดือนมีเกณฑ์ วางแผนงานทีด่ หี รือพบข้อตกลงอันน่ายินดี การเงิน มีเกณฑ์ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว กว่าจะลงตัวได้กค็ งต้องลุน้ กันน่าดู ปลายเดือนมี โชคด้านอสังหาริมทรัพย์และเครื่องประดับ ความรัก จะได้รบั ข่าวดีถงึ ดีมากในช่วงต้นเดือน ท่านทีย่ งั โสดมีเกณฑ์พบรัก พบเนือ้ คู่ ช่วงกลาง เดือนมักพบปัญหาความระแวงแคลงใจ ปัญหา หึงหวง รักสามเส้า p

การงาน ต้นเดือนได้รับสิ่งดีๆ จากผลงานที่ได้ ท�ำไว้ ท่านมักจะมีคแู่ ข่งในช่วงนี้ บ้างก็เป็นความ ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ท่านให้ความนับถือ อาจเป็นช่วงทีต่ อ้ งท�ำใจล�ำบากแม้วา่ ท่านจะไม่ใช่ ฝ่ายผิดก็ตาม ปลายเดือนท่านจะพบทางแห่ง ความส�ำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อหรือศัตรูกลับมา เป็นมิตรได้ การเงิน ช่วงต้นเดือนจะมีโชค หรือจะว่าลาภ ลอย ก็เป็นได้ ในช่วงนี้ท่านมักจะท�ำอะไรผิดๆ พลาดๆ หรือหลงๆ ลืมๆ ควรดูแลทรัพย์สนิ ทีม่ ีให้ ดี สัปดาห์ทสี่ องจะมีเรือ่ งวุน่ วายเกีย่ วกับหนีส้ นิ ความรัก เป็นช่วงเวลาที่ชวนฝันเอามากๆ ไม่ ว่าท่านจะโสด ขึ้นคานหรือเป็นม่าย ท่านที่มี ครอบครัวแล้ว มักจะพบความขัดแย้งระหว่าง งานกับครอบครัว ภาพรวมความรักของท่านที่ เกิดราศีกุมภ์มักจะสมหวังในช่วงปลายเดือนถือ เป็นเวลาแห่งความมงคลของท่าน p

การงาน ต้นเดือนนี้ท่านจะพบกับปัญหาที่ยาก แก่การจัดการ บางทีตอ้ งท�ำใจปล่อยให้ผา่ นเลย ไป ให้มันเป็นอย่างที่ควรจะเป็น กลางเดือนมัก จะอึดอัดกับการเสียผลประโยชน์บางอย่าง ท่าน ที่ค้าขายหรือต้องการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆ มี เกณฑ์ ที่ดีในช่วงปลายเดือน การเงิน ท่านจะได้โอกาสจัดการเรื่องหนี้สิน ขณะเดียวกันก็ให้ระมัดระวังการเป็นความด้วย เรื่องทรัพย์สินเงินทอง โดยเฉพาะผลประโยชน์ จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ปลายเดือนมี เกณฑ์มีโชคใหญ่ อาจเป็นโชคโดยเสน่ห์หรือ การแบ่งปัน ความรัก ท่านทีม่ บี ตุ รหลานหรือเป็นครอบครัว ใหญ่ บรรยากาศมักจะวุน่ ๆ หรือมีเหตุให้เสียใจ อยูบ่ า้ ง ท่านทีห่ วังตัง้ ครรภ์ให้ใจเย็น ช่วงปลาย เดือนท่านจะเริม่ เข้าใจคูค่ รองคนรัก จะเกิด บรรยากาศทีอ่ บอุน่ p

ราศีกรกฏ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

การงาน ผลงานและความก้าวหน้าจะปรากฏ เด่นชัด และท่านก็พร้อมเสียสละให้ผู้อื่นได้รับ ผลประโยชน์ในความส�ำเร็จไปด้วย ท่านที่เป็น เจ้าของกิจการ จะมีการจัดระเบียบการบริหาร ใหม่และมีบริวารเพิ่มขึ้น ซึ่งก็คงต้องเหนื่อย หนักซักพัก การเงิน เป็นการเริ่มต้นหาผลประโยชน์รายได้ ใหม่ๆ อะไรทีผ่ า่ นมาก็จะจบได้ตามครรลองของ มันเอง ควรมองไปข้างหน้ามากกว่าจะร�่ำไรถึง สิ่งที่ควรจะได้ในอดีต กลางเดือนจะมีโชคจาก บริวารหรือจากการติดต่อที่ไม่คาดฝัน ความรัก เหมือนจะเศร้า แต่ทา่ นก็จะได้รบั ความ รักเต็มที่ ท่านทีม่ ขี อ้ บาดหมางจะได้คนื ดีหรือปรับ ความเข้าใจกันได้ คนโสดจะพบรักแท้ ไม่ว่าใน อนาคตจะได้อยู่ร่วมกันหรือไม่ก็ตาม p

การงาน งานอยู่ภายใต้การควบคุมจัดการของ ท่านแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่านจะเป็นฟันเฟือง ส�ำคัญทีจ่ ะชีว้ ดั ให้งานก้าวหน้าหรือไปในทิศทาง ใด อาจมีเหตุให้ต้องตัดสินใจฉับพลันในเรื่องที่ รุนแรง ท่านที่เป็นลูกเถ้าแก่หรือเป็นทายาทจะ ได้สืบงานต่อ หากทนรับภาระในช่วงนี้ได้จะ รุ่งเรืองในภายหน้า การเงิน ท่านจะพบความมั่นคงในฐานะตาม วาสนาชะตาของท่านเอง ซึ่งก็ไม่ใช่โชคฟลุค ทั้งหมด ท่านที่ค้าขายจะมั่นใจในรายได้ หาก ท่านท�ำงานประจ�ำก็จะมีรายได้เพิ่มเป็นที่น่า พอใจ เพียงพอที่จะให้ท่านขยับขยายได้ ความรัก เรื่องราวในอดีตจะโดดเด่นขึ้นมา แม้ว่า ท่านจะมั่นคงในครอบครัว หรือมีคู่ ครองแล้ว ก็อาจจะจูงมือกันไปทบทวนอดีต อันหวานชื่นได้ บางคู่อาจจะลุกขึ้นมาจัดงาน แต่งงานใหม่เพื่อสร้างสีสันให้ชีวิต p

การงาน ท่านจะพบลู่ทางหาผลประโยชน์ หรือ อาชีพที่น่าสนใจ หากท่านท�ำงานประจ�ำก็อาจ จะได้รบั หน้าที่ใหม่ทที่ า้ ทาย ความส�ำเร็จในการ ท�ำงานไม่ง่ายดาย แต่ก็คว้ามาจนได้โดยเฉพาะ ในช่วงปลายเดือน เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท่าน ต้องเครียดหรือต้องเจองานหนักอีกเดือนหนึ่ง การเงิน มีโชคลาภหลายทางนับตั้งแต่ต้นเดือน มา แต่ทางหนึ่งที่ท่านได้มาและเป็นทุกข์คือเงิน หรือทรัพย์สินจากมรดก หากท่านค้าขายหรือ เป็นนักธุรกิจที่มีลูกหนี้ มีเกณฑ์ว่าจะพบปัญหา ที่ไม่คาดฝัน เช่น ไม่ได้รับการช�ำระตามจ�ำนวน หรือมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้น ความรัก รักแท้ตอ้ งมีการเสียสละ ให้ความช่วย เหลือกันและกัน ท่านจะอยู่ในภาวะที่ต้องดูแล ความรักและคนรัก แต่ก็จะเป็นไปอย่างที่ท่าน ปรารถนา หากท่านต้องการทดแทนหรือชดใช้ สิ่งใดให้คนรัก ช่วงนี้เป็นโอกาสที่เหมาะที่สุด

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

p


55

September

ประจ�ำเดือนกันยายน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

การงาน ในช่วงสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน ไม่วา่ ท่านจะอยูใ่ นวงการใดมักจะสะดุด ท่านใด ทีท่ ำ� งานประจ�ำมีเกณฑ์จะได้ปรับเปลีย่ นต�ำแหน่ง หรือเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้ ช่วงกลางเดือนให้ ระวังเรื่องความขัดแย้ง โดยเฉพาะท่านที่ร่วม งานกับคนในครอบครัวหรือญาติสนิทมิตรสหาย ปลายเดือนเหมาะกับการติดต่อเรือ่ งส�ำคัญหรือ สานสัมพันธ์กับผู้อื่น การเงิน ช่วงต้นเดือนจะมีโชคเล็กๆน้อยๆ เกีย่ ว กับ เรื่องส่วนตัว เช่น ได้เสื้อผ้า อาหารหรือ สิ่งของที่พึงพอใจ ในช่วงกลางเดือนจะได้รับ โชคมากขึ้น ควรแบ่งปันผู้อื่นหรือแบ่งไปท�ำ บุญบ้าง ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องมีเรื่องให้เสีย มากกว่าที่ได้มา ความรัก ท่านจะได้พบสัจธรรมในเรื่องชีวิตคู่ จะพบบรรยากาศทั้งสุขและทุกข์อย่างชัดเจน ท่านที่ก�ำลังแสวงหารักแท้ ให้ระวังจะเกิดจุดไต้ ต�ำตอ หรือ พบรักสามเส้า เกิดปัญหาหนักใจ

การงาน มีการเปลีย่ นแปลงในหมูเ่ พือ่ นร่วมงาน เดือนนี้ท่านต้องเตรียมใจให้พร้อมที่จะต่อสู้กับ ปัญหาอันหนักหน่วงทุกทาง เพื่อให้อุปสรรค ต่างๆ ผ่านไปได้ หากท่านท�ำธุรกิจการค้า มัก พบการกดดันที่รุนแรงจากลูกค้า คู่แข่ง หรือ แม้แต่หุ้นส่วนของท่านเอง ให้มองหาตัวช่วยที่ เป็นเพื่อนเก่าหรือผู้ที่เคยร่วมงานกัน การเงิน ต้นเดือนจะมีโชค หรือจะเรียกโชค สองชั้นก็ยังได้ แต่หลังจากนั้นท่านควรระมัด ระวังเรื่องการใช้จ่าย โดยเฉพาะการซื้อหา ข้าวของที่มีราคาสูง หรือทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคารบ้านเรือน เพราะจะน�ำปัญหาตามมาอีก มาก ควรชะลอออกไปก่อน ความรัก ท่านที่มีคนรักหรือมีครอบครัวแล้วจะ หวัน่ ไหวกับคนรักเก่า หรือเรือ่ งราวในอดีตท�ำให้ เกิดบรรยากาศที่ไม่ดนี กั ตรงกันข้ามถ้าท่านเคย อกหัก ผิดหวัง เสียใจมาก่อน คนรักเก่าจะกลับ มาช่วยเติมเต็มอีกครั้ง p

การงาน ยังคงเป็นไปเรื่อยๆแบบราบเรียบท่าน ที่เบื่องานประจ�ำหรือต้องการมีกิจการส่วนตัว ก็เป็นโอกาสเหมาะ แต่ก็มีเกณฑ์ของความ ขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนร่วมงาน บ้างก็พบความแตกแยกตามวาระหรือตาม ปัญหาที่สั่งสมมา การเงิน มีมากจ่ายมาก หากท่านมีหนี้สิน มัก จะมีค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยหนักๆ แบบถูก เอาเปรียบ โชคลาภยังพอหวังได้ แต่มักได้มา ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือต้องแบ่งปันกัน ต่อไป ปลายเดือนหากมีการเสี่ยงโชคอาจพบ อุปสรรคที่ท�ำให้เกิดอาการหัวเสียได้ ความรัก เป็นเรือ่ งชวนให้อดึ อัดและเศร้าเอาการ อะไรๆ ก็ดูท่าจะดี แต่ก็มักจะไม่เป็นไปแบบ ตลอดรอดฝั่ง คนที่มีหลายรัก อาจมีรักเก่าๆ หรือเรื่องเก่าๆ ย้อนกลับมาให้คิดหนักได้ p

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

การงาน ควรเตรียมรับมือกับหน้าที่การงาน หากท่านตกงาน มองหางานท�ำก็จะได้งานตาม ทีห่ วัง แต่กจ็ ะพบงานหนักหรืองานยากทีท่ า้ ทาย ความสามารถ และทดสอบความอดทนของท่าน เป็นอย่างยิ่ง ท่านที่มีงานประจ�ำ ช่วงครึ่งเดือน หลังจะกังวลกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งตามดวงแล้ว ดูจะไม่มอี นั ตรายใดๆ เพียงแต่มสี งิ่ ที่ไม่นา่ วางใจ หรือชวนให้กงั วลเท่านัน้ ในช่วงปลายเดือน เถ้าแก่หรือผู้บริหารมีเกณฑ์ มีบริวารเพิ่ม บ้างก็จะได้ลูกน้องหรือเพื่อนร่วม งานเก่าๆ กลับมา การเงิน ช่วงต้นเดือนท่านจะสามารถแก้ไข ปัญหาการเงินได้เป็นอย่างดี ความรัก บรรยากาศจะออกไปทางเศร้าอีก แล้วไม่ว่าท่านจะมีคนรักหรือยังว้าเหว่ หากเป็น โสดก็จะยังคงรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดาย เหงา หรือเศร้าเป็นพิเศษ หากมีรักก็จะมีแต่ทุกข์ ระวังปัญหารักซ้อน รักสามเส้าในทุกกรณี p

การงาน ต้นเดือนจะพบความส�ำเร็จลงตัวใน หน้าที่การงานและการท�ำธุรกิจกิจการต่างๆ แต่ในปลายสัปดาห์แรกมักจะพบเรื่องที่ไม่คาด ฝันเกิดขึ้น ท่านต้องหนักแน่น โดยเฉพาะกับ การเข้าใจผิด ท่านทีท่ ำ� งานประจ�ำมีเกณฑ์เลือ่ น ต�ำแหน่ง แต่จะต้องรับบทบาทที่ชวนให้อึดอัด อยู่พักใหญ่ การเงิน ต้นเดือนจะมีโชควิง่ เข้ามาชน ได้อะไร มาก็อย่าพึง่ รีบร้อนจ่ายหรือไปลงทุนใดๆ เพราะ มีเกณฑ์จะเสียเงินโดยใช่เหตุ หรือเสียเพราะ ความโลภหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อยู่เหมือนกัน ในช่วงสัปดาห์ที่สามมีเกณฑ์ถูกเบียดเบียน ทรัพย์สินผลประโยชน์ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องส่วน ตัวหรือธุรกิจ ความรัก ท่านจะพบปัญหาโลกแตกกับเรือ่ งความ รัก มักจะไปในท�ำนองปัญหาชู้สาว รักสามเส้า หรือการหึงหวง ท่านที่เคยมีรัก จะพบกับ “ลม หวน” หรือแฟนเก่าแวะมาเยี่ยมเยียน p

การงาน น�้ำขึ้นให้รีบตัก หากท่านค้าขาย จะ ขายของดิบดีเป็นเทน�้ำเทท่า หากวางแผนดีๆ ไม่ให้รั่วไหล ก็จะได้ผลประโยชน์แบบเป็นกอบ เป็นก�ำ หรือเรียกว่าตั้งตัวได้เลยทีเดียว ท่านที่ ท�ำงานประจ�ำมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง บ้างก็จะได้รับความนิยมชมชอบ ได้รับการยอม รับอย่างกว้างขวาง การเงิน ท่านจะเริม่ พบความมัน่ คงในฐานะ หรือ มีความมั่นใจในฐานการเงินของตนพอควรหาก ท่านต้องเสี่ยงโชคหรือมีเรื่องเกี่ยวกับการพนัน ในช่วงกลางเดือนควรเว้นไปก่อน เพราะมีเกณฑ์ เสียหายอย่างน่าตกใจ ความรัก สัปดาห์แรกๆ ก็ดูรื่นรมย์ดี แต่หลัง จากนั้นมักจะมีบทระทึก เช่น พบปัญหาหึงหวง รักสามเส้าหรือเรื่องอื้อฉาว ปลายเดือนหาก ท่านเคยมีรัก ท่านจะพบรักเก่าหรือสิ่งที่เคย ประทับใจอย่างยิ่งมาก่อน p

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

p

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

“บันได” ซึ่งถือเป็นจุดที่ซินแสนั้นจะต้องให้ความส�ำคัญในการจัดฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ลักษณะของบันไดนั้นมีลักษณะเป็นขั้นๆไล่ลงมาจากสูงลงต�่ำ ดังนั้นหากเรามองในภาพรวมแล้ว เราจะเห็นว่าลักษณะของบันไดนั้นจะเหมือนกับ Slope ที่เทออกเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิด “กระแสลม” เคลื่อนไหวเอื่อยๆอยู่บริเวณบันไดตลอดเวลา

การจัดฮวงจุ้ยในปัจจุบันเราให้ความส�ำคัญกับการบริหาร “ฮวง” หรือ “กระแสลม” เป็นอย่างมาก ดังนั้นหากมีสิ่งใดที่สามารถสร้างกระแสลมหรือการเคลื่อนไหวของอากาศได้ สิ่งนั้น

บันไดไม่ควรทิ่มออกมาตรงปากประตูบ้าน

บันไดมีสภาพเหมือนกับ Slope เทออกอยู่ตลอดเวลาทิ่มออก มาที่ปากประตู จะมีสภาพเหมือนกับการน�ำเอากระแสลมจากบันได มา ต้านกระแสลมจากภายนอกบ้าน ดังนั้นการวางบันไดบ้านให้ทิ่มออกมา ตรงปากประตูบ้านโดยตรงจึงถือว่าผิดกับหลักฮวงจุ้ย หากสภาพปัจจุบัน ของบันไดบ้านของท่านเป็นเช่นนี้ ให้ท่านลองสังเกตว่าสมาชิกใน ครอบครัว ยังเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานโชคลาภ สุขภาพ และความ สัมพันธ์หรือไม่ หากท่านมีปัญหาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ บันไดที่ทิ่มออก หน้าประตูบ้านอาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยได้เช่น เดียวกัน ท่านสามารถแก้ไขได้โดยการน�ำฉาก, โต๊ะ, ชั้นวางของเล็กๆ มาวางขวางตรงทางลงบันไดไว้ เพื่อไม่ให้กระแสอากาศที่เกิดจาก Slope เทออกของบันได มาต้านกระแสลมที่พัดผ่านเข้ามาจากประตูหน้าบ้านได้

บันไดบ้านไม่ควรเทออกจากประตูห้องนอนในระยะกระชั้น

เนื่องจากที่บันไดจะมีสภาพเหมือน Slope เทออกตลอดเวลา ดังนั้นกระแสอากาศจะไหลออกจากประตูสม�่ำเสมอ หากประตูห้องนอน ของท่านรับพลังงานจากองศาทิศทางที่ดี จะมีผลให้เกิดการน�ำพา พลังงานที่ดีนั้นออกไปอย่างสม�่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกัน โดยสภาพของ บันไดที่กระชั้นกับประตูห้องนอนเกินไปนั้นคือระยะที่ต�่ำกว่า 1-2 เมตร

ควรมีชานพักคั่นกลางบันได

เพื่อป้องกันการสภาพการไหลของกระแสอากาศที่เกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลาบริเวณบันได ไม่ให้มีอัตราเร่งของการไหลที่สูงจนเกินไปนัก การท�ำชานพักที่กลางระยะความสูงรวมของบันได ถือว่าจะเป็นตัวที่ช่วย ในการชะลอการไหลของกระแสอากาศได้ โดยในหลักการข้อนี้จะ สอดคล้องกับหลักการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ต้องการชานพักบันได้ เพื่อช่วยให้ได้พักในขณะเดินได้ในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุ หรือถือของหนักๆ

บันไดบ้านควรมีจ�ำนวนขั้นเป็นเลขคี่

โดยนับตั้งแต่ขั้นที่เริ่มจนถึงขั้นสุดท้ายก่อนถึงชานพักหรือชั้น ถัดไป ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับความเป็นมงคลของเลขคี่แต่อย่างใด แต่เป็น เพราะในทางสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น สถาปนิกส่วนใหญ่จะชอบ ออกแบบตามหลักการที่ว่า หากเราเริ่มเดินด้วยเท้าข้างใด ควรจะจบขั้น สุดท้ายด้วยเท้าอีกข้าง เพื่อจะท�ำให้เกิดความสมดุลย์ของการทรงตัวใน ขณะที่เดินขึ้นและลงบันได (เช่นเริ่มต้นเดินด้วยเท้าขวาและจบด้วยเท้า ซ้าย) อย่างไรก็ตามส�ำหรับหลักการในข้อนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องหลักที่ซินแส ให้ความส�ำคัญมากนัก

ขนาดของบันไดที่เหมาะสม

เพื่อให้การเดินขึ้นลงภายในบ้านสะดวก ขนาดของบันไดที่ดี ควรจะมีขนาดดังนี้ ความกว้างไม่ควรต�่ำกว่า 1 เมตร ขนาดที่เหมาะสม ที่สุดอยู่ที่ 1.2-1.5 เมตร ความสูงอยู่ที่ระหว่าง 15-20 ซม. โดยความสูง ที่ดีที่สุดอยู่ที่ 17.5 ซม. และความลึกของบันไดอยู่ที่ 25-30 ซม. หาก ความลึกน้อยกว่านี้จะท�ำให้การเดินนั้นอันตรายและไม่สะดวก โดยสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของการวางบันไดในหลักการตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทาง( Compass Feng Shui Theory ) คือซินแสจะ วางบันไดบ้านอยู่ในองศาทิศทางที่ดีประจ�ำยุค เพราะเนื่องจากบันไดนั้น เปรียบเสมือนสิ่งที่สร้างความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ผลของการวาง บันไดที่ดีนั้นไม่ได้มีน้อยไปกว่า การเลือกต�ำแหน่งของประตู หน้าต่าง น�้ำล้น น�้ำพุ และ เครื่องปรับอากาศ ซักเท่าไร ดังนั้นเพื่อการจัดฮวงจุ้ย ให้ได้ผลที่ดีที่สุดนั้นการวางบันไดควรได้รับการวางให้ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ยตั้งแต่ช่วงออกแบบบ้านครับ เพราะบันไดนั้นถือเป็นโครงสร้างนึง ของบ้านที่ไม่สามารถแก้ไขทีหลังได้แล้วครับ p


57

นจะเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะหากมาจากทิศทางที่ดีแล้วก็จะมีผลให้สมาชิกในบ้านได้รับโชคลาภที่ดี และหากมาจากทิศทางที่ไม่ดีแล้วก็จะมีผลให้สมาชิกภายในบ้านได้รับสิ่งที่ไม่ดี

ที่มา: www.modernfs.com


โอกาสดี! ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….…………………………….. อาชีพ………………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา…………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………...................................................………..………. จังหวัด………………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร………………………………...................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...……………………. อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ ชำ�ระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 o 6 เดือน 200 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จำ�กัด o 12 เดือน 350 บาท และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการชำ�ระเงินมาที่

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

โปรดระบุขนาด oS oM oL o XL

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจำ�นวนจำ�กัด)

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc02s  
Kc02s  
Advertisement