Page 1

CLAS PREMIUM

24 kW YO⁄UfiMALI

KÜÇÜK BOYUTLU DUVAR T‹P‹ AUTO FONKS‹YONLU, YO⁄UfiMALI KOMB‹ Premix Sistem

108 verim

%

SÜPER SESS‹Z

KÜÇÜK BOYUTLAR

SICAK SU KONFORU

ÇEVRE DOSTU

ÜSTÜN AUTO YAKIT FONKS‹YONU TASARRUFU

B‹LG‹ EKRANI

• HHHH verim • comfort fonksiyonu • %35 tasarruf • düük emisyon • IPX5D ile en yüksek koruma s›n›f›

■ %108 ‹LE HHHH VER‹M SINIFI ■ SEDBUK A* BANDI ■ PREMIX (ÖN KARIfiIM) S‹STEM‹YLE GERÇEK YO⁄UfiMALI KOMB‹ ■ %35’E VARAN YAKIT TASARRUFU ■ ÖZELLEfiT‹R‹LEB‹L‹R AUTO FONKS‹YONUYLA KONFOR VE ENERJ‹ TASARRUFU ■ MODERN, fiIK TASARIM ■ M‹KRO‹fiLEMC‹ KONTROLLÜ DONANIM ■ ÇOK FONKS‹YONLU D‹T‹JAL EKRAN ■ ‹K‹ SEÇENEKL‹ COMFORT FONKS‹YONU ‹LE ANINDA SICAK SU ■ INFO PLUS B‹LG‹LEND‹RME S‹STEM‹ ■ KODLU HATA TEfiH‹S S‹STEM‹ ■ ÇEVRE DOSTU, DÜfiÜK NOx SINIFI (5) ■ ÇOKLU BÖLGEL‹ SICAKLIK KONTROLÜ ■ GÜNEfi ENERJ‹ S‹STEM‹YLE BA⁄LANTI ‹MKANI ■ KABLOLU VE KABLOSUZ SICAKLIK KONTROL C‹HAZLARI *

Sedbuk A bandı: ‹ngiltere standartlarına göre en yüksek verim sınıfı

■ MODÜLASYONLU POMPA, FAN VE GAZ VALF‹ ■ PASLANMAZ ÇEL‹K SARIMLI ANA ISI EfiANJÖRÜ ■ PASLANMAZ ÇEL‹K S‹L‹ND‹R‹K BRÜLÖR ■ 8 L‹TREL‹K GENLEfiME TANKI ■ DONMAYA VE K‹RECE KARfiI KORUMA ■ POMPA ANT‹-BLOKAJ ÖZELL‹⁄‹ ■ KALOR‹FER DEVRES‹ DÖNÜfi VE SO⁄UK SU G‹R‹fi F‹LTRELER‹ ■ KAPAS‹TES‹ ARTIRILMIfi, PLAKALI SICAK SU EfiANJÖRÜ ■ HHH SICAK SU KONFORU ‹LE DENGEL‹ SICAK SU AKIfiI ■ ALT BA⁄LANTI KAPA⁄I ■ MONTAJ KOLAYLI⁄I, KÜÇÜK BOYUTLAR ■ KLIMA MANAGER (REMOCON) ‹LE UZAKTAN KOMB‹ KONTROLÜ ■ KALOR‹FER TES‹SATINDAK‹ HAVAYI ALMAK ‹Ç‹N OTOMAT‹K HAVA TAHL‹YE S‹STEM‹ ■ SÜPER SESS‹Z ÇALIfiMA ■ IPX5D ELEKTR‹K KORUMASI


CLAS PREMIUM kW

22/5,5 21/5

Kullanım suyu ısı girifli maks/min

kW

25/5,5

Kullanım suyu ısı çıkıflı maks/min

kW

25/5

%

98

Nominal ısı giriflinde verim (60/80°C)

%

97,5

Nominal ısı giriflinde verim (30/50°C)

%

107

30°C’de %30 verim

%

108

47°C’de %30 verim

%

101

Minimumda verimlilik

%

95

Verimlilik yıldız sayısı (dir. 92/42/EEC)

adet

4

Sedbuk sınıfı

sınıf

A

CO2 içeri¤i (G20)

%

9

CO içeri¤i (O2 %0)

ppm

<100

O2 içeri¤i

%

4,5

Nox sınıf

adet

5 3

Isıtma sistemi maksimum basıncı

bar

Genleflme tankı kapasitesi

litre

8

Genleflme tankı basıncı

bar

0,7

Maks/min ısıtma sistemi sıcaklık ayarı (yüksek sıcaklık seçimi için)

°C

85/35

Maks/min ısıtma sistemi sıcaklık ayarı (düflük sıcaklık seçimi için)

°C

45/20

Kullanım suyu sıcaklı¤ı maks/min

°C

60/36

Kullanım suyu özel akıfl (10 dak, ∆T=30°C)

litre/ dk

12

Sıcak su miktarı ∆T=25°C

litre/ dk

14,4

Sıcak su miktarı ∆T=35°C

litre/ dk

10,3

Konfor performansı yıldız sayısı (EN13203)

adet

3

litre/ dk

<2

Su tesisatı basıncı maks/min

bar

7/0,3

Maksimum yo¤uflma miktarı

litre/sa

2,4

Minimum sıcak su akıflı

Yo¤uflma suyu PH de¤eri

PH

2,6

Besleme gerilimi frekansı

V/Hz

230/50

W

120 X5D

Toplam elektrik gücü Elektrik sistemi koruma

IP

A¤ırlık

kg

32

Boyutlar

cm

740/400/315

RP WS

ES WS

RC WS

RS WS BUS kartı

R WS

CT WS

RS W

Kablosuz sıcaklık kontrol aksesuarları RC WS: Kablosuz modülasyonlu Klima Manager (Remocon) RS WS: Kablosuz modülasyonlu oda sensörü ES WS: Kablosuz d›fl ortam sensörü CT WS: Kablosuz haftal›k programlanabilir oda termostat› RP WS: Kablosuz sinyal aktar›c› (modülasyonlu cihazlar için) RM WS: Kablosuz sinyal al›c› (modülasyonlu cihazlar için) R WS: Kablosuz sinyal al›c› (açma/kapama cihazlar› için) Kablolu sıcaklık kontrol aksesuarları RS W: Kablolu modülasyonlu oda sensörü RC W: Kablolu modülasyonlu Klima Manager (Remocon) CT W: Kablolu haftal›k programlanabilir oda termostat› RT W: Kablolu açma/kapama oda termostat› ES W: Kablolu d›fl ortam sensörü BUS: Veri yolu

MTS Is›tma ve So¤utma Sistemleri ‹thalat ‹hracat ve Da¤›t›m Ltd. fiti. fiakay›k Sokak, Niflantafl› Plaza No:38/2 Kat:1 Teflvikiye 34365 fiiflli/‹stanbul

RC W

CT W

RT W

BUS kartı ES W

www.ariston-tr.com

AÇMA/KAPAMA KONTROL C‹HAZLARI

RM WS

MODÜLASYONLU KONTROL C‹HAZLARI

AKSESUARLAR

Bu katalogdaki veri ve özellikler ba¤layıcı de¤ildir. MTS Group her zaman ve önceden bilgi vermeksizin de¤iiklikler yapabilir.

Yanma verimi

35-08

kW

Isıtma sisteminde nominal ısı çıkıflı maks/min (60/80°C)

DI ORTAM KONTROL C‹HAZLARI

A¤ırlık ve Ebatlar

Isıtma sisteminde nominal ısı girifli maks/min (60/80˚C)

DI ORTAM KONTROL C‹HAZLARI

Elektrik Verileri

24

MODÜLASYONLU KONTROL C‹HAZLARI

Yo¤uflma

Model adı

AÇMA/KAPAMA KONTROL C‹HAZLARI

Kullanım Suyu Devresi

Isıtma Sistemi

Emisyonlar

Enerji Performansı

Genel Notlar

24 kW YO⁄UfiMALI

kombi.com Ariston Clas Premium Hermetik Yoğuşmalı Kombi Broşür  

Ariston Clas Premium Hermetik Yoğuşmalı Kombi Broşür

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you