Page 1

CZ V dubnu 2009 postihlo zničující zemětřesení o síle větší než 6,3 stupně Richterovy škály italskou oblast Abruzzo. Nejvíce bylo postiženo středoitalské město L´Aquila a jeho okolí. Až 300 tisíc obyvatel oblasti přišlo o střechu nad hlavou. Celkem 26 obcí bylo téměř srovnáno se zemí nebo velmi těžce poškozeno, v L'Aquile byly poškozeny asi dvě třetiny budov.

EN In April 2009 a devastating earthquake of magnitude greater than 6.3 the Richter scale has affected Italian region of Abruzzo. The most affected was central Italian city of L´Aquila and its surroundings. Up to 300 thousand people lost the roof over their heads. Total of 26 villages were nearly leveled or very seriously damaged, in L'Aquila were damaged about two thirds of buildings.

DE Im April 2009 wurde das italienische Gebiet Abruzzo mit dem vernichtenden Erdbeben mit der Stärke größer als 6,3 Grad Richterskala betroffen. Am meisten wurde die mittelitalienische Stadt L´Aquila und ihre Umgebung betroffen. Bis 300 Tausend Einwohner im Gebiet kamen ums Dach. Insgesamt 26 Gemeinden waren mit dem Erdboden fast gleich gemacht oder sehr schwer beschädigt. In L'Aquila waren etwa zwei Drittel von Gebäuden beschädigt. S t a n o v é m ěs t e čk o


V polovině července nás oslovila italská firma Tosoni s poptávkou na dodávku školy do této postižené oblasti. Po prvním kole dala italská firma přednost rakouskému dodavateli, který hlavně dodává staveništní buňky. Po seznámení s požadavky italského partnera, který trval na dodržení protipožárních provedení a světlé výšky učeben 3m, rakouská firma od kontraktu odstoupila, protože nebyla schopna požadované podmínky dodržet.

1

D

CZ

E

EN

D

TAG

P O D P I S K O N T R A K T U /

AY C O N T R A C T S I G N E D / V E R T R A G S U N T E R S C H R I F T

EN In mid-July, we were contacted by the Italian company Tosoni with demand for the supply of schoolhouse to this affected area. After the first round, the Italian company has given priority to Austrian suppliers, which mainly s u p p l i e s c o n s tr u c ti o n s i te s c o n ta i n e r s . A fte r determining the requirements of the Italian partner, who insisted on the compliance with the implementation of fire design and bright height of classrooms 3m, Austrian company withdrew from the contract because they were not able to comply the required terms.

DE In der Hälfte Juli hat uns die italienische Firma Tosoni mit der Anfrage an die Lieferung der Schule in diesem betroffenen Gebiet angesprochen. Nach der ersten Runde hat die italienische Firma den österreichischen Zulieferer bevorzugt, der hauptsächlich die Wohncontainer für Baustellen liefert. Nach der Bekanntmachung mit den Anforderungen des italienischen Partners, der auf der Einhaltung der Branschschutzausführung und lichten Höhe von Unterrichtsräumen 3 m bestanden hat, trat die österreichische Firma vom Kontrakt zurück, weil sie nicht in der Lage war, die geforderten Bedingungen einzuhalten.

1.týden

2.týden

3.týden

4.týden

5.týden

6.týden

7.týden

1ST week 1.woche

2ND week 2.woche

3RD week 3.woche

4TH week 4.woche

5TH week 5.woche

6TH week 6.woche

7TH week 7.woche

1.8.2009 PODPIS KONTRAKTU CONTRACT SIGNED VERTRAGSUNTERSCHRIFT

7.8.2009 ZAHÁJENÍ VÝROBY START OF PRODUCTION PRODUKTIONSANFANG

14.9.2009 PREDÁNÍ STAVBY HANDOVER ABNAHME

21.9.2009 ZAHÁJENÍ PROVOZU OPENING BETRIEBSANFANG

H A R M O N O G R A M / S C H E D U L E / Z E I T P L A N


EN

D

7

TAG

D

Z A H Á J E N ÍV Ý R O B Y

AY

E

V Ý R O B A

S T A R T O F P R O D U C T I O N / P R O D U C T I O N S A N F A N G

CZ Vzhledem k tomu, že italská firma přislíbila italské vládě otevření nové školy do zahájení italského školního roku – 21.září 2009 – musela najít rychle alternativního dodavatele, který by byl schopen v tak krátkém čase vyrobit, dodat a smontovat školu, a který je schopen certifikáty prokázat hygienické, protipožární a tepelně technické požadované vlastnosti.

EN Whereas the Italian company Tosoni has promised to the Italian government to open a new school to the start of the Italian school year - 21th September 2009 – the company had to quickly find an alternative supplier, which would be able in so short time to produce, deliver and assemble a school, and who is able to show certificates of health, fire and thermaltechnical properties which were required.

DE Hinsichtlich dessen, dass die italienische Firma der italienischen Regierung das Öffnen der neuen Schule zum Beginn des italienischen Schuljahres am 21. September 2009 - zugesagt hat, musste sie schnell einen alternativen Zulieferer finden, der so in einer kurzen Zeit fähig wäre, die Schule zu fertigen, zu liefern und zu montieren und mit Zertifikaten die geforderten hygienischen, brandschutz- und wärmetechnischen Eigenschaften nachzuweisen.


EN

15

D

Firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION splnila všechny požadavky. Prvního srpna 2009 byla podepsána smlouva na dodávku dvacetidvoutřídní školy. Zbývalo sedm týdnů do splnění termínu dodávky. V této době jsme museli provést přípravu výroby, objednat materiály, zahájit výrobu, dovézt moduly do vzdálenosti 1.700 km na místo a školu smontovat. Byl vytvořen podrobný harmonogram, který se pečlivě každý den kontroloval a 14.9.2009 jsme předali bez závady a nedodělků budovu školy italské firmě Tosoni. Po nastěhování nábytku mohl ve škole začít nový školní rok 21.9.2009 tak, jak bylo původně naplánováno.

E

CZ

D

TAG

N A K L Á D K A A D O P R A V A

AY L A D I N G A N D T R A N S P O R T / L A D U N G U N D T R A N S P O R T

EN The company KOMA MODULAR CONSTRUCTION has met all requirements. First day of August 2009 was signed contract to supply of twenty-two class school. There was seven weeks to meet delivery dates. At this time we had to prepare for production, order materials, start production, take modules up to 1.700 km on the school site and assembled the building. It was created a detailed schedule, which were carefully checked every day and 14.9.2009 we devolved school building with no defects and unfinished to the Italian company Tosoni. After moving furniture to the school it could start a new school year on 21.9.2009, as was originally planned.

DE Die Firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION hat alle Anforderungen erfüllt. Am 1. August 2009 war der Liefervertrag für die Schule mit 22 Klassenräumen unterschrieben. Es blieben 7 Wochen für die Erfüllung des Liefertermins. Während dieser Zeit mussten wir die Produktionsvorbereitung durchführen, Materialien bestellen, mit der Fertigung beginnen, die Module in die Entfernung von 1 700 km bis zur Baustelle transportieren und die Schule montieren. Es wurde ein ausführlicher Zeitplan erstellt, der jeden Tag sorgfältig geprüft wurde und am 14.9.2009 haben wir ohne Mängel und Nacharbeiten das Schulgebäude der italienischen Firma Tosoni übergeben. Nach der Ausstattung mit Möbeln konnte das neue Schuljahr in der Schule am 21.9.2009 so beginnen, wie es ursprünglich geplant war.

T R A N S P O R T M O D U L Ů / T R A N S P O R T O F M O D U L E S / Ü B E R F A H R T D I E M O D U L E


74.731

14.573

P ůd o r y s šk o l y G r o u n d p l a n o f t h e s c h o o l G r u n d r i s s d e r S c h u l e

9.968

C 41.686

U če b n y C l a s s r o o m s d i e K l a s s e n

14.573

L a b o r a t o ře L a b o r a t o r i e s d i e L a b o r a t o r i e n

T o a l e t y R e s t r o o m s d i e T o i l e t t e n

C h o d b y C o r r i d o r s d i e F l u r e

K a b i n e t y C o m m o n r o o m s d a s L e h r e r z i m m e r

A

39.114

B


23 E

D 1

2

3

8

9

10

TAG

EN

D

AY M O N T Á Ž / A S S E M B L Y / M O N T A G E

11

1

2

3

8

9

10

11

15

4

5

6

7

12

13

4

5

6

7

12

13

17

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ / BUILDING SEQUENCE / VORBAU

18.8

19.8

2

3

8

9

10

11

15

16

14

1

14

21.8

22.8

23.8

24.8

16

25.8

2

3

8

9

10

11

15

4

5

6

7

12

13

14

17

20.8

1

27.8

28.8

29.8

30.8

16

31.8

2

3

8

9

10

11

15

4

5

6

7

12

13

14

17

26.8

1

15

16

4

5

6

7

12

13

14

17

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

17

7.9

8.9

9.9

10.9

11.9

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE / ADVANCE WORKINGS / BAUVORARBEIT 1.ETAPA - SESTAVENÍ BLOKU 1-4 1ST SEQUENCE - ASEMBLY UNITS 1-4 1.BAUTEIL - EINBAU BLOCK 1-4 2.ETAPA - SESTAVENÍ BLOKU 5-8 2ND SEQUENCE - ASEMBLY UNITS 5-8 2.BAUTEIL - EINBAU BLOCK 5-8 3.ETAPA - SESTAVENÍ BLOKU 5-8 3RD SEQUENCE - ASEMBLY UNITS 5-8 3.BAUTEIL - EINBAU BLOCK 5-8

4.ETAPA - SESTAVENÍ BLOKU 5-8 4TH SEQUENCE - ASEMBLY UNITS 5-8 4.BAUTEIL - EINBAU BLOCK 5-8 MONTÁŽ SPOJŮ, POLOŽENÍ PVC, ELEKTROINSTALACE, ÚKLID.PRÁCE JOINS, SHUTTING THE FLOORINGS, WIRING, UNITS` CLEANING ANSCHLUß, BODENBELAGERUNG, ELEKTROINSTALLATION, BLOCKRETTUNG

16

PŘEDÁNÍ STAVBY HANDOVER ABNAHME


45

TAG

E

EN

D

AY P ŘE D Á N ÍS T A V B Y / H A N D O V E R / A B N A H M E Z A H Á J E N Í P R O V O Z U / O P E N I N G / B E T R I E B S A N F A N G

CZ

D

Jedním z poslání naší firmy je pomáhat lidem po přírodních katastrofách. Dodáním školy do postiženého italského města L´Aquila naše firma prokázala, že je připravena toto poslání naplňovat.

EN

DE

One from our company's mission is to help people after natural disasters. By delivery of schoolhouse to affected Italian city of L 'Aquila, our company has demonstrated its readiness to fulfill this mission. Eine der Berufungen unserer Firma ist, den Menschen nach den Naturkatastrophen zu helfen. Mit der Lieferung der Schule in die betroffene italienische Stadt L´Aquila hat unsere Firma nachgewiesen, dass sie bereit ist, diese Berufung zu erfüllen.

CZ

EN

DE

Předáno v termínu, včetně technické dokumentace a příslušných certifikátů.

Forwarded by the deadline including technical documentation and relevant certificates.

Es wurde inklusive technischen Dokumentation und der entsprechenden Zertifikaten übergeben.

L´Aquila  

school for L´Aquila

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you