Page 1

6. ročník ideové architektonické soutěže pro studenty architektury a stavebnictví a mladé architekty s tématem modulární výstavby.

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

#03

Soutěžní návrh

S1T2R1 Identifikační kód


KOMA MODULAR CONSTRUCTION

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE 6.roèník Architektonické soutìe DOMOV PRO SENIORY GUTOVA Pokoje: Jednolùkové Jednolùkové upravené pro vozíèkáøe Dvoulùkové A Dvoulùkové B

13 pokojù 3 pokoje 4 pokoje 2 pokoje

Celkem

22 pokojù

Celková kapacita:

28 osob

Sluby poskytované ubytovaným a docházejícím: - stravování - prádelna - ošetøovna a terapie - tìlocvièna a pohybové centrum

ARCHITEKTONICKÉ ØEŠENÍ

TECHNICKÉ ØEŠENÍ

Domov pro seniory je tøípodlaní budova zhotovená pomocí

Kontejnery KOMA MODULAR CONSTRUCTION

prefabrikované kontejnerové výstavby. Rùznou délkou spojovaných

o vnìjších rozmìrech (d x š x v):

blokù je dosaeno èlenìní východní fasády. Západní fasáda je pøevánì

9,3 x 3,6 x 3,6 m

...

17 ks

tvoøena prosklenou chodbou, ze které se vstupuje do pokojù.

8,0 x 3,6 x 3,6 m

...

15 ks

Ubytovací jednotky jsou navreny v rámci jednoho kontejneru jako

7,0 x 3,6 x 3,6 m

...

1 ks

jednoduché pokoje s koupelnou (s moností úpravy pro vozíèkáøe),

8,0 x 3,0 x 3,6 m

...

6 ks

kuchyòským koutem a základním vybavením. Bytové jednotky jsou urèeny pro jednu nebo dvì osoby a nìkteré jsou doplnìny balkonem.

Celkem je vyuito 33 kontejnerù. Øady kontejnerù po 13 kusech jsou na

Dùraz je kladen na další poskytované sluby, kterými jsou kromì

sebe uloeny ve tøech podlaích. Obytné jednotky jsou tvoøeny

monosti stravování, praní prádla a základné lékaøské péèe také

kontejnery o šíøce 3,6 m a délkách 8,0 nebo 9,3 m, kde rozdílné délky

terapeutické sluby,

èlení východní fasádu objektu.

pohybové aktivity ve vlastní malé tìlocviènì a

monosti spoleèenského vyití.

Vertikální komunikace se nachází pøiblinì v polovinì délky objektu a je

Vzhledem k omezeným prostorovým monostem a relativnì malé

tvoøena schdištìm a výtahovou šachou umístìnými do dvou blokù menší

ubytovací kapacitì je plánováno poskytování dostupných slueb i

šíøky. Dvouramenné schodištì je umístìno do jednoho sloupce blokù

docházejícím seniorùm z blízkého okolí. Jedná se zejména o stravování

širokých 3 m. Výtahová šachta je ve vedlejším bloku, jeho zbytek je

a spoleèenské a pohybové aktivity. Cvièební sál je moné vyuívat i pro

vyuit pro rozšíení uitné plochy podlaí.

další aktivity podporující integraci seniorù mezi ostatní obyvatele.

Zastøešení nad vstupen je docílenu pouitím kratšího krajního kontejneru na severní stranì pøízemí objektu.

BEREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ØEŠENÍ Fasáda je vzhledem k okolnímu sídlišti pojednána v jasných teplých barvách realizovaných jako barevné nátìry na kovových stìnách kontejnerù. Spoleèenské i ubytovací èásti jsou prosvìtleny pomìrnì velkými prosklenými plochami. Zábradlí balkonù je tvoøeno kovovou konstrukcí vyplnìnou deskami z tónovaného skla. Vnitøí vybavení hlavnì spoleèných prostor bude kombinací hlavnì skla, kovu a døeva.

POPIS LOKALITY:

Pozemek pro stavbu je v souèasnosti nevyuitá plocha obdélníkového tvaru mezi bloky obytných

Pozemek pro stavbu domova pro seniory se

budov. Podlouhlá parcela je orientovaná ve smìru

nachází v Praze Strašnicích. Lokalita je velmi

sever - jih.

dobøe dostupná automobilovou i mìstskou

Pøístup na parcelu a monost parkování je na jejím

hromadnou dopravou. V docházkové vzdálenosti

Gutova

severním konci z ulice Gutova, odkud je také

se nachází stanice metra Strašnická a zastávky

navrena dopravní obsluha nové stavby. Pìší

tramvaje i autobusu.

vstup, parkovištì i zásobování objeku jsou

Okloní zástavba je tvoøena ètyø a pìtipodlaními

umístìny na severní stranì budovy.

bytovými domy, nìkolika vyššími panelovými domy a veøejnou vybaveností. V lokalitì je dostupná mateøská školka a základní škola, pomìrnì rozsáhlý sportovní a volnoèasový areál,

Pr

ùb

ì

zdravotnické zaøízení, obchody a další sluby, co umoòuje velmi dobrou integraci bydlení pro seniory.

S1T2R1


KOMA MODULAR CONSTRUCTION

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE 6.roèník Architektonické soutìe

KUCHYNÌ

PRÁDELNA

LÉKAØ, TERAPIE

RECEPCE

WC

WC

A1

TÌLOCVIÈNA

KANCELÁØ ŠATNA

A1

JÍDELNA

PARKOVÁNÍ

TECH. MÍSTNOST

ZÁSOBOVÁNÍ

ŠATNA

PÙDORYS 1.NP SITUACE DOMOV PRO SENIORY GUTOVA Penzion pro seniory vybavený pro stravování a péèi o své obyvatele a pro poskytování dalších slueb a aktivit pro obèany z blízkého okolí. Cílem je poskytnout nejen ubytování, ale i monost kulturního vyití a integrace seniorù mezi okolní obyvatele.

PÙDORYS 2.NP

PÙDORYS 3.NP ØEZ PØÍÈNÝ 0

10

20

30m

POHLED ZÁPADNÍ

POHLED JINÍ

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED SEVERNÍ

S1T2R1

Soutěžní návrh #03  

[S1T2R1] Návrh domova pro seniory v Praze - Strašnicích systémem prostorové modulace