Page 1

GÆS

og

ÆNDER

Det er forståeligt, at dette ”folke-

hold. Folk vil ikke risikere noget el-

færd” under de nuværende forhold

ler sætte sig selv i en situation, som

er i tilbagegang over hele linjen,

gør at de bliver uvenner med deres

men forhåbentlig oprinder den dag

nærmeste naboer.

igen, hvor man får at se, at disse in-

Det er i dag ulovligt at sælge

teressante, nyttige og velsmagende

en hjemmeslagtet gås eller and til

fugle atter må gå fremad i antal og

Mortensaften eller jul med mindre

kvalitet.

den slagtes på et godkendt slagteri

Der er efterhånden ved at være

for disse fugle. Derfor er der mange

langt mellem avlere af vore Danske

der i dag sætter tænderne i en im-

Tak for fuglene. De er blevet

gæs og ænder, grundet de meget

porteret gås eller and fra udlandet.

gennemtestet julen over med stor

restriktive regler ved vores svøm-

Det kan have den fordel/ulempe at

begejstring til følge. Kødet på både

mefugle.

man ikke ved hvordan disse fugle

gåsen og anden var væsentlig

Gøres der ikke noget fra cen-

har haft det under deres opvækst,

mørkere og ”vildtagtigt” end jeg

traladministrationen – og her me-

hvad de har været fodret med, eller

havde troet. Det var en positiv over-

nes Fødevarestyrelsen eller minis-

hvor gamle de er.

raskelsen. Desuden havde begge fugle en meget fin fedtmarmorering.

teren, så mister vi om ganske kort

Jeg kan her ikke lade være med

tid vores svømmefugle fra de lokale

at nævne, at jeg for et par år siden

Smagen – igen på begge fugle – var

og nationale udstillinger.

forærede en dansk gås og and til

ren og karakterfyldt - uden på noget

Emil Bruun Blauert, som er pro-

tidspunkt at kamme over, som både

bekendtgørelsen

jektchef ved Meyers Madhus. Han

anden og gåsen nogen gange kan

om fugleinfluenza, er årsagen til, at

skrev følgende til mig efter at have

have tendens til. Alt i alt 2 imponer-

mange opgiver deres svømmefugle-

fortæret dem:

ende dyr i alt deres pragt. Det kunne

De skrappe regler for vores svømmefugle,

i

være godt hvis flere ville have denne oplevelse. Det er vigtigt at vi gør noget for at finde flere avlere til vore nationale svømmefugle racer. Der må være nogle som har plads til at have et par gæs eller ænder gående. At have et par Danske Gæs kræver noget plads, samt et hus til natten, for at beskytte dem mod rovdyr. De Danske Gæs er hårdføre og nøjsomme og kan klare sig med meget lidt tilskudsfoder, hvis de har En stamme grå Danske Gæs

14

Tidsskrift for Racefjerkræavl

fri adgang til kort og fint græs.


I startet af marts starter gåsen med at lave rede, og de første æg bliver lagt. Æg ydelsen kunne være større. 30 – 40 æg kan det godt blive til, hvis man samler dem ind. Gåsen ruger som regel selv, når der er en halv snes æg i reden. Er en habil gæslingefører, som med stor ihærdighed forsvarer mod fjender. De kan i pressede situationer flyve længere

strækninger.

Den

dan-

ske gås er i to farvevarieteter, den gråbrogede farvevarietet er hvid i

En stamme sort hvidbrystet Danske Ænder

grundfarven med aftegninger på hals, ryg og sider - i grå farver. Den

dens medfødte instinkter for præg-

Europa. De fleste af dem stammer

grå er en ensfarvet gås med tegning

ning og tilvænning til omgivelserne,

fra området omkring Østersøen.

meget lig den vilde gås - grågåsen.

inklusiv mennesket, har gjort den til

Disse forskellige anderacer er hver

Vægten for gase: 7 kg og gås: 6 kg.

et nemt og billigt husdyr at holde.

for sig blevet renavlet i deres om-

Æg vægt min. 140 gr.

For alle samfundslag.

råde og har ud over de fælles træk,

Gåsens historie i Danmark er

Dun og småfjer blev brugt i dyner

lang og kontinuerlig. Det skyldes

og svingfjerene havde meget stor

ikke mindst dens evne til at leve af

betydning som pennefjer.

fået nogle enkelte typiske ting fra deres egn. Det er en kraftig landand med

plantemateriale året rundt til fedtan-

Den Danske and, racen er en af

ret lang og bred krop, dybtstillet og

sætning før slagtning og for overlev-

vore oprindelige landanderacer. Den

med god balance og en nærmest

else af vinteren. Dette sammen med

er i “familie” med de fleste racer i

vandret holdning. Har tidligere kun været anerkendt i sort/hvidbrystet, men i de senere år er der kommet flere forskellige farver frem. Der findes tre farvevarianter. Den hvide. Den vildtfarvede og den sorte med hvidt bryst. En hurtig voksende and med særdeles god kødsætning. Kødet saftigt

og

velsmagende.

Huden

grålig-hvid. Hvidt kød. Vægt for andrik: 3,0 - 3,75 kg.And: 2,75 - 3,0 kg. Et par ænder kræver ikke den En stamme gråbrogede Danske Gæs med gæslinger

store plads, men et stykke med

Tidsskrift for Racefjerkræavl

15


grønt er at foretrække. Ænder er

Den danske and fodres med korn

vandfugle og kræver daglig omgang

og lidt tilskudsfoder, men pas på

med vand, et mindre bassin for at

ikke at fodre for hårdt, da de let kan

kunne holde sin fjerdragt fin og ren.

blive fede, og derved få køl.

torisk baggrund, der går flere hundrede år tilbage. Det er tale om to oprindelige indfødte danske racer, der bør nyde

Den danske and er en habil

Når man vælger at slagte sine

stor opmærksomhed i bevaringsar-

æglægger 60 – 100 æg på en sæ-

ænder skal man være opmærksom

bejdet. Man er fra Udvalget til Bev-

son kan det udmærket blive til. An-

på, om de er helt fuldt fjerede. Hvis

arelse af Genressourcer hos Danske

den kan fint udruge sine æg og føre

ikke, kan de være svære at plukke

Husdyr

ællinger. Man kan opleve andrikken

så de bliver pæne. Da fjerene er

være parringslysten over for rugen-

sorte vil alle små pigge være at se.

de ænder, og derved får anden ikke

At spise gåsesteg Mortensaften

den nødvendige ro til at udføre sin

og juleaften er en stadig levende

rugning.

tradition i Danmark med en his-

i øjeblikket i gang med at genteste for slægtskab af De Danske gæs, ved hjælp af en Finsk Forsker og fjer fra de enkle gæs. Har du Danske gæs eller ænder, eller kendskab til nogle som har dyr gående, vil vi fra Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl gerne have oplysninger herom, da vi er i gang med lave en database over vore Danske gæs og ænder. Kontakt Foreningens kontor: Nørreport-Centret, postbox 1327, 7500 Holstebro. Tlf. 97 40 58 44. E-mail: dffr@post8.tele.dk eller Niels Rasmussen 21 67 22 99 mail: fambisras@privat.dk Niels

En ny generation Danske Gæs

16

Tidsskrift for Racefjerkræavl

Vore svømmefugle  
Vore svømmefugle  

Gennemgang af en af vore fjerkræracer, svømmefugle

Advertisement