__MAIN_TEXT__

Page 1

LATUKARTTA / ÌÀÐØÐÓÒÍÀÿ ÊÀÐÒÀ Latujen vaikeusaste

Ñòåïåíü ñëîæíîñòè ìàðøðóòà - ëåãêèé - helppo - keskivaikea - ñðåäíåé ñëîæíîñòè - ñëîæíûé - vaikea

Valaistu latu ( -21.00)

Îñâåù¸ííàÿ ëûæíàÿ òðàññà

Ensilumen latu

Ïåðâàÿ ëûæíàÿ òðàññà ñåçîíà

Kapea tai harvemmin hoidettu latu

Óçêàÿ èëè ðåäêî îáñëóæèâàåìàÿ òðàññà

SKIING TRACKS / LOIPENKARTE Colour codes

Die Farbsymbole der Loipen

Recommended direction

Suositeltava hiihtosuunta

Empfohlene Laufrichtnung

Ðåêîìåíäóåìîå íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ

- easy - leicht - moderately difficult - mittelschwer - difficult - schwer Illuminated skiing track ( -21.00)

Beleuchtete Loipe ( -21.00)

First season track

Erstgespurte Loipe d. Saison

Narrow or less frequently maintained track

Schmale, nicht regelmässig gespurte Loipe

Latuosuuksien välimatkat

Äèñòàíöèè ïî îòðåçêàì òðàññû

Vaelluspolku

Ïåøåõîäíûé ìàðøðóò

Moottorikelkkareitti

Òðàññà äëÿ ìîòîñàíåé

- jäällä

- íà ëüäó

Kolin kansallispuisto

Íàöèîíàëüíûé ïàðê Êîëè

km

Distances between points

Huom! Latuluokittelu on suuntaa antava! Valaistun ladun valot sammuvat klo 21, pakkasraja -22ºC.

Hiking route

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî êëàññèôèêàöèÿ ëûæíè äàíà îðèåíòèðîâî÷íî! Ôîíàðè íà îñâåùåííûõ ëûæíÿõ âûêëþ÷àþòñÿ â 21:00, ïðåäåë òåìïåðàòóðû -22 C

Entfernung in Kilometern Wanderroute

Snowmobile route

Motorschlitten-Routen

- On the ice

- auf dem Eis

Koli National Park

Nationalpark Koli

Please note that the degree of difficultu only suggestive. The lights of illuminated skiing track are switched off at 9 pm and when it is colder than -22ºC.

Merkkien selitykset Êëþ÷è ê ñèìâîëàì Matkailuneuvonta

Ñïðàâî÷íîå äëÿ òóðèñòîâ

Majoituspalveluita

Óñëóãè ïî ðàçìåùåíèþ

Infotaulu

Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä

Ravintola, kahvila

Ðåñòîðàí, êàôå

Kota

Þðòà

Latutiedustelut

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ëûæíûì òðàññàì Skiing track-information Loipen-Information Kolin Matkailuneuvonta info@koli.fi, www.koli.fi Ylä-Kolintie 2, 83960 KOLI

puh. +358 (0)45 138 7429 Koko Pohjois-Karjalan moottorikelkkareitit ja lisätietoa: www.pohjoiskarjalankelkkaurat.fi Snowmobile routes in North Karelia at www.pohjoiskarjalankelkkaurat.fi Ìàðøðóòû äëÿ ñíåãîõîäîâ ïî âñåé Ñåâåðíîé Êàðåëèè, à òàêæå äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: www.pohjoiskarjalankelkkaurat.fi

Koli

Joensuu

LATUKARTTA ÌÀÐØÐÓÒÍÀÿ ÊÀÐÒÀ

SKIING TRACKS LOIPENKARTE

Helsinki

Laavu, varaustupa

Øàëàø, àðåíäóåìûé êîòòåäæ

Latuja noin 60 km / valaistua latua 25 km Skiing tracks ca. 60 km / illuminated skiing track 25 km Skilanglaufloipen ca. 60 km / belauchtes Loipen 25 km Ëûæíè 60 êì / îñâåùåííûå ëûæíè 25 êì

Nuotiopaikka, näkötorni

Ìåñòî äëÿ êîñòðà, îáçîðíàÿ âûøêà

Avantouinti

Êóïàíèå â ïðîðóáè

Kylpylä Êóðîðò

Ohjelmapalveluyritys

Ïîñòàâùèê òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã

Kauppa

Ìàãàçèí

Key to symbols Zeichenerklärung Tourist information

Touristen-Information

Accommodation

Unterkünfte

Information board

Info-Tafel

Restaurant, cafe

Hütte mit offener Feurstelle

Open-fire hut

Hütte mit offener Feurstelle

Lean-to shelter, cottage for rent

Unterstand, Hütte zur Vermietung

Campfire site, Look-out tower

Feuerstelle, Aussichtsturm

Ice swimming

Eislochscwhimmen

Spa

Spa

Company providing tourist services,activities

Programmservice

Shop

Geschäft

Profile for Kolin matkailuyhdistys ry / Kolin matkailu Oy

Kolin latukartta  

Kolin latukartta esittelee Kolin alueen laajan murtomaahiihtoverkoston.

Kolin latukartta  

Kolin latukartta esittelee Kolin alueen laajan murtomaahiihtoverkoston.

Profile for koli.fi
Advertisement