Page 1

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008 1


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Володимир Шевченко Голова Правління Volodymyr Shevchenko Chairman of the Board

2


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Ми багато працювали у звітному 2008му році і задоволені досягнутими, незважаючи на фінансову кризу, результатами. Світові фінансові потрясіння не спинили зростання обсягів страхових платежів та не вплинули на якість врегулювання страхових випадків. Із задоволенням ми також констатуємо нарощування нашої клієнтської бази. Підсумки року вкотре переконують нас, що ті зусилля, які ми послідовно витрачаємо на вдосконалення корпоративного управління, відточування та шліфування бізнеспроцесів, намагаючись працювати оперативніше та ефективніше, ніколи не залишаються марними. Вдячність і довіра клієнтів та партнерів в повній мірі це підтверджують.

Від імені Правління ЗАТ «Європейський страховий альянс» я хочу подякувати за плідну співпрацю протягом року всім нашим страхувальникам, партнерам, акціонерам, колегам!

Попереду у нас не менш складні завдання та значні звершення! We worked hard in 2008 and now we can enjoy the results which are very good in spite of the financial crisis. The world financial shock did not stop the increase of insurance payments and did not influence the quality of insured accidents' settlement. We are glad to state the growth of our client base. The results of the year prove again that our efforts for the improvement of corporate management and perfection of business processes for even more efficient work are never in vain. The gratitude and trust of our clients and partners fully confirm this statement.

On behalf of the Board of European Insurance Alliance, I'd like to say thank youto all our policy owners, partners, shareholders and colleagues for our fruitful cooperation during the year.

There are more challenging tasks and great successes ahead!

Володимир Шевченко, Голова Правління

Volodymyr Shevchenko Chairman of the Board

3


Зміст Частин • Table of Chapter

{

1

Частина Chapter

Про Компанію About Company

Керівний склад 8–9

Cторінка • Page

The Administrative Board

Візитна картка Компанії 10 – 11

Cторінка • Page

Business card of the Company

Види страхових послуг 12 – 15

Cторінка • Page

Types of the insurance services

Клієнти та партнери 16 – 19

Cторінка • Page

Clients and partners

Регіональна мережа 20 – 23

Частина Chapter

2

Cторінка • Page

Branch network

{

Результати діяльності Results of activity

Динаміка надходжень страхових премій 28 – 28

Cторінка • Page

Dynamics of insurance premiums paid


Динаміка виплат страхових відшкодувань 29 – 29

Dynamics of insurance losses paid

Cторінка • Page

Структура страхового портфеля 30 – 30

Cторінка • Page

The Structure of the іnsurance portfolio

Динаміка кількості укладених договорів 31 – 31

Dynamics of the number of contracts signed

Cторінка • Page

Показники діяльності за 20022008 32 – 33

Results of activity in 20022008

Cторінка • Page

Перестрахування 36 – 37

Частина Chapter

Cторінка • Page

Reinsurance

{

3 Баланс 2008 року

40 – 41

Cторінка • Page

Balance 2008 year

Аудиторський висновок 42 – 43

Cторінка • Page

Auditor's report

Фінансова звітність Financial statement


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter Зміст Частини • Table Chapter

8

Керівний склад / The Administrative Board

Візитна картка Компанії / Business card of the Company

12

Види страхових послуг / Types of the insurance services

Клієнти та партнери / Clients and partners

20

10

16

Регіональна мережа / Branch network


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

{

1

Частина Chapter

www.eia.com.ua

Про Компанію About Company

Керівний склад 8

The Administrative Board

Шевченко Володимир Іванович

Воронянська Марина Вікторівна

Баришпіль Тетяна Борисівна

Голова Правління

Член Правління Правління,, Заступник Голови Правління

Член Правління Правління,, Заступник Голови Правління

Voronyanska Maryna

Baryshpil Tetiana

Member of the Board, Deputy Chairman of the Board

Member of the Board, Deputy Chairman of the Board

Shevchenko Volodymyr Chairman of the Board

8


}

About Company Про Компанію

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter www.eia.com.ua

The Administrative Board Керівний склад

9

Вєннікова Ірина Анатоліївна

Дмитрієва Людмила Фоківна

Сахар Ігор Іванович

Член Правління Заступник Голови Правління

Член Правління Головний бухгалтер – Директор департаменту бухгалтерського обліку та звітності

Заступник Голови Правління

Vennikova Iryna Member of the Board Deputy Chairman of the Board

Sakhar Igor Deputy chairman of the Board

Dmytrieva Ludmyla Member of the Board Chief Accountant Director of Accounting and Reporting

9


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter

www.eia.com.ua

{

Про Компанію About Company

Візитна картка Компанії Business card of the Company

10 Юридична адреса: 01034, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46

Центральний офіс: 01004, Київ, Україна вул. Басейна, 7в Тел.: (+38044) 2546300, 2546340 Факс: 2546350

Підрозділ продажів: 04070, Київ, Україна вул. Почайнинська, 4 тел.: (+38044) 4516486, 3535802, 3535805

Департамент урегулювання збитків: 04070, Київ, Україна вул. Почайнинська, 4 тел.: (+38044) 5028206, 5028221, 5028223 Цілодобова інформаційна лінія:

8 800 500 0 560 (в межах України дзвінки безкоштовні)

Email: alliance@eia.com.ua Webсайт: www.eia.com.ua

10

Повна назва: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» Дата створення:

Статутний фонд:

22 вересня 1994року

55 000 000 грн.

Ліцензії Міністерства фінансів України та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: Серія АА № 110671, 110672 від 10.08.2001, серія АВ № 377554 від 17.01.2008, № 100157 від 12.07.2005, № 299921 – 299926 від 27.03.2007, № 299498 – 299503 від 14.02.2007, № 082068 від 03.04.2006, № 158746 від 25.09.2006, № 429692 – 429698 від 08.09.2008, № 442428 від 13.03.2009 Згідно з цими ліцензіями Компанія здійснює більше 30 видів страхування в сфері страхування майна, особистого страхування та страхування відповідальності.

Структурних підрозділів – 15 у тому числі: центральний офіс, 11 дирекцій, 2 філії, 1 агенція

Компанія є членом: Правління Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), Моторного (транспортного) страхового бюро України, Українського P&I пулу, Ядерного страхового пулу України, Асоціації страховиків в аграрному секторі економіки України.


About Company Про Компанію

}

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter www.eia.com.ua

Business Card of Company Візитна картка компанії

11 Legal address: 46 Volodymyrska Str., Kyiv, 01034, Ukraine

Full name: CLOSEDEND JOINT STOCK INSURANCE COMPANY «EUROPEAN INSURANCE ALLIANCE» Date of foundation:

Statutory fund:

September 22, 1994.

UAH 55 000 000

Licenses of the Ministry of finance of Ukraine and the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine:

Head office: 7v, Baseyna Str., 01004, Kyiv, Ukraine Phone: +38 (044) 2546300 2546340, Fax: 2546350

Unit sales:

Series АА № 110671, 110672 from 10.08.2001, series AB № 377554 from 17.01.2008, № 100157 from 12.07.2005, № 299921 – 299926 від 27.03.2007, № 299498 – 299503 from 14.02.2007, № 082068 from 03.04.2006, № 158746 from 25.09.2006, № 429692 – 429698 from 08.09.2008, № 442428 from 13.03.2009

4 Pochajninskaya str. 04070, Kiev, Ukraine Tel.: (+38044) 4516486 3535802, 3535805

In accordance with the above licenses, the Company performs more than 30 types of insurance in the field of property, personal and liability insurance.

Settlement of losses:

Number of Organization Departments – 15 including the head office, 11 directorates, 2 branches, 1 agency

4 Pochajninskaya str. 04070, Kiev, Ukraine Tel.: (+38044) 5028206 5028221, 5028223 Roundtheclock information line:

The company is a member of: The Board of the League of Insurance Organizations, Motor (Transport) insurance bureau of Ukraine, Ukrainian P&I Pool, Nuclear insurance Pool of Ukraine, AllUkrainian Union of Agricultural Enterprises.

8 800 500 0 560

(Within Ukraine calls are free of charge)

Email: alliance@eia.com.ua Webсайт: www.eia.com.ua

11


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

{

1

Частина Chapter

www.eia.com.ua

Про Компанію About Company

Види страхових послуг 12

Types of insurance servises

Добровільні види страхування

01

Страхування від нещасних випадків

02

Страхування вантажів і багажу ((вантажобагажу вантажобагажу))

03

• •

Страхування кредитів ( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

04

• • •

Страхування майна ((крім крім залізничного залізничного,, наземного наземного,, повітряного і водного транспорту ((морського морського внутрішнього та інших видів водного транспорту транспорту), ), вантажів та багажу ((вантажобагажу вантажобагажу))

05

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

06

Страхування інвестицій

07

• •

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

08

Страхування наземного транспорту ((крім крім залізничного транспорту транспорту))

09

Страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ

10

Страхування здоров здоров''я на випадок хвороби

11

• •

Страхування водного транспорту (морського, внутрішнього транспорту та інших видів водного транспорту)

12

• •

Страхування відповідальності власників водного транспорту ((включаючи включаючи відповідальність перевізника перевізника))

13

Страхування фінансових ризиків

14

• •

Страхування відповідальності перед третіми особами ((крім крім відповідальності наземного наземного,, повітряного повітряного,, водного транспорту і відповідальності перевізника перевізника))

15

Страхування залізничного транспорту

Гур'янова Світлана Лонгинівна Директор департаменту особистого страхування

Gurryanova Svitlana Director of the department of personal insurance

Ляховський Олексій Миколайович Директор департаменту майнового страхування

Lyahovskyj Oleksij Director of the property department

12


About Company Про Компанію

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

}

1

Частина Chapter www.eia.com.ua

Types of insurance servises Види страхових послуг

Термін дії ліцензії Validity period of license

13 Voluntary variety insurance

Серія № ліцензії Series and number

unlimited • безстроково

АВ 299921

Accidental insurance

01

unlimited • безстроково

АВ 299922

Cargo and luggage insurance (cargoluggage)

02

unlimited • безстроково

АВ 299923

• •

Credit insurance (including liability of the borrower for credit disability)

03

АВ 299924

• • •

Property insurance [except for railroad, ground, air and water transport (sea and other types of water transport), cargo and luggage (cargoluggage)

04

unlimited • безстроково

до • untim 14.03.2010

АА 110672

Medical insurance (permanent health insurance)

05

до • untim 14.03.2010

АА 110672

Insurance of investments

06

до • untim 19.11.2009

АА 110671

• •

Liability insurance of water transport (including liability of the carrier)

07

unlimited • безстроково

АВ 377500

Insurance of financial risks

08

unlimited • безстроково

АВ 377499

Insurance against fire risks and risks of natural disasters

09

unlimited • безстроково

АВ 299498

Insurance in case of disease

10

unlimited • безстроково

АВ 299503

• •

Insurance of water transport (sea, inland transport and other types of transport)

11

unlimited • безстроково

АВ 299502

• •

Liability insurance of water transport (including liability of the carrier)

12

unlimited • безстроково

АВ 299500

unlimited • безстроково

АВ 299501

• •

Third party liability insurance (except for ground, air, and water transport owners (including liability of the carrier)

14

unlimited • безстроково

АВ 299499

Rail transport insurance

15

• Insurance of financial risksrisks • Insurance of financial

13

13


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

{

1

Частина Chapter

www.eia.com.ua

Про Компанію About Company

Види страхових послуг 14

Types of insurance servises

Обов'язкові види страхування

Термін дії ліцензії Validity period of license

Серія № ліцензії Series and number

• • •

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету) та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

unlimited • безстроково

АВ 299925

02

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

unlimited • безстроково

АВ 299926

03

• •

Страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів

unlimited • безстроково

АВ 377554

04

• •

Страхування відповідальності суб суб'єктів єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

unlimited • безстроково

АВ 100157

• • • •

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарноепідеміологічного характеру

unlimited • безстроково

АВ 082068

06

• •

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду шкоду,, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

unlimited • безстроково

АВ 158746

07

• •

Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

14.08.2008 — *

АВ 429692

08

Державне обов обов''язкове страхування життя і здоров здоров''я суддів

14.08.2008 — *

АВ 429693

09

• •

Державне обов'язкове страхування службових осіб державних органів у правах захисту прав споживачів

14.08.2008 — *

АВ 429694

10

Обов''язкове державне страхування працівників державної лісової охорони Обов

14.08.2008 — *

АВ 429695

11

Обов'язкове державне страхування державних виконавців

14.08.2008 — *

АВ 429696

12

• •

Обов'язкове державне страхування посадових осіб Обов' інспекції державного архітектурно архітектурнобудівельного контролю

14.08.2008 — *

АВ 429697

13

Обов'язкове державне страхування спортсменів вищих категорій

14.08.2008 — *

АВ 429698

14

Обов''язкове медичне страхування Обов

unlimited • безстроково

АВ 442428

01

05

* дати прийняття закону з урегулювання питань заміни державного страхування на безпосереднє здійснення виплати з державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілих.

14


About Company Про Компанію

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

}

1

Частина Chapter www.eia.com.ua

Types of insurance servises Види страхових послуг

15 Compulsory variety insurance

• • •

Personal insurance of departmental (except for those who work at the institutions and organizations financed from the State Budget of Ukraine) and rural fire brigades members and voluntary fire brigades members (teams)

01

Personal insurance against transport accidents

02

Civil liability insurance of transport owners

03

Кашура Кирило Сергійович Директор департаменту транспортного страхування

• •

Liability insurance of the dangerous cargo carriers against disamenity during carriage of dangerous cargos

04

• • • •

Civil liability insurance of the economic agents for the damage of the objects of extra danger caused by fires and accidents at the highrisk facilities, including fire and explosion hazardous sites, and locations of economic activity of environmental and sanitary and epidemiological risk

05

• •

Insurance of civil liability of the operator of nuclear installation against the damage in the case of a nuclear

06

• •

Compulsory state personal insurance of state tax service public officers

07

Compulsory state life and health insurance of judges

08

• •

Compulsory state insurance of public officials of public authorities for consumer rights defense

09

Compulsory state insurance of state forest guard employees

10

Compulsory state insurance of public executing officers

11

• •

Compulsory state insurance of public officials of state architecture and construction control inspection

12

Compulsory state insurance of highgrade sportsmen

13

Compulsory medical insurance

14

Kashura Kyrylo Director of the department of transport insurance

Ковбасинський Олександр Борисович Начальник юридичного відділу

Kovbasynskyy Olexander Head of Legal Department

* the adoption of the law to resolve the issues of replacement insurance for direct payment from the state budget of the budgetary funds for targeted payments for the job of victims.

15


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

{

1

Частина Chapter

www.eia.com.ua

Про Компанію About Company

Клієнти та партнери Компанії Clients and partners of the Company

16 Автосалони: • • • • • • • • Голікова Алла Володимирівна Заступник директора департаменту майнового страхування

ТОВ «Атлант М Китайські автомобілі» Автомобільний центр «Голосіївський» ЗАТ «АККО Інвест» ЗАТ «МріяАвто» ТОВ «Омега2» ПІІ «Тойота Україна» ТОВ «ТОВ "Хонда Україна» ТОВ «Цілий Світ Авто»

Банки:

Golikova Alla Deputy Director of the department of property insurance

• • • • • • • • •

ВАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» ЗАТ «Сведбанк» АКІБ «УкрСиббанк» ВАТ «Універсал Банк» ТОВ «УніКредитБанк» ВАТ «Укрексімбанк» АКБ «Укрсоцбанк» ВАТ КБ «Хрещатик» АТ «Каліон Банк Україна»

• • • • • • • • •

ВАТ «БГ БАНК» ТОВ «БМ Банк» АБ «Енергобанк» ВАТ «СЕБ Банк» ЗАТ КБ «Приватбанк» ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ВАТ «Родовідбанк» ВАТ «Державний Ощадний Банк України» АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції»

Посольства та представництва:

Жуковська Людмила Анатоліївна начальник управління майнового та транспортного страхування

Zhukovskaya Lyudmila Head of the division of property and vehicle insurance

16

• • • • • • • • • • • •

«Альпен Фарма ГмбХ» «Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко КГ» «Геалан Фенстер Системс ГмбХ» «ГлаксоСмітКляйн Хелскер Юкрейн» «ГлаксоСмітКляйн Експорт Лімітед» «Pegasos Shipping Limited» «ЕнСіЕйч Едвайзорс Інк» «Егіс Нюрт» «Чеські авіалінії» «Зентіва Інтернешнл а.с.» «KRKA» в Україні «Канді Єлеттродоместічі С.р.л.»

• • • • • • • • • • • •

«Луі Вьюттон» в Україні (Франція) «НовоНордіск А/Т» (Данія) «Скоуп Інтернешнл АГ» «Стемкор Інтернешнл Лімітед» «Файзер Ейч Сі Пі Корпорейшн» «Гудйеар Данлоп Таєрс Польска» «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» «Нижегородський хімікофармацевтичний завод» «Новартіс Консьюмер Хелт Сервісез С.А.» (Швейцарія) Торгове представництво Російської Федерації в Україні Посольство республіки Узбекистан в Україні Посольство Латвійської республіки в Україні


About Company Про Компанію

}

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter www.eia.com.ua

Clients and partners of the Company Клієнти та партнери Компанії

17

Automobile Sales Centers: • • • • • • • •

Atlant M Chinese Automobiles LLC Golosiivsky Automobile Center AKKO Invest CJSC MriyaAvto CJSC Omega2 LLC Toyota Ukraine Honda Ukraine LLC Tsily Svit Avto LLC Клейзор Оксана Олександрівна

Banks:

Начальник Управління по роботі з VIPКлієнтами

Kleyzor Oksana Head of division of VIPclients service

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

BG BANK OJSC BM Bank LLC Calyon Bank Ukraine CJSC Energobank CJSC SEB Bank OJSC Privatbank CJSC Raiffeisen Bank Aval OJSC Rodovidbank OJSC State Savings Bank of Ukraine OJSC

Savings Bank of Russia OJSC Svedbank CJSC UkrSibbank Commercial Bank Universal Bank OJSC UniCreditBank LLC Urkeximbank OJSC Ukrsotsbank CJSC Khreshchatik Commercial Bank Chernomorsky Bank of Development and Reconstruction CJSC

Embassies and missions: • • • • • • • • • • • •

Embassy of Uzbekistan in Ukraine Embassy of Latvia in Ukraine Alpen Pharma GmbH GlaksoSmitKlayn Helsker GlaksoSmitKlayn Export GlaksoSmitKlayn Pharmaceuticals NCH Advisors Inc Goodyear Dunlop Tires Egis Nurt Company Zentiva International a.s. Worwag Pharma GmbH & Co KG GEALAN FensterSysteme GmbH

• • • • • • • • • • • •

KRKA Company Candy Elettrodomestici S.r.l. Company Louis Vuitton in Ukraine (France) NovoNordisk А/Т in Ukraine (Denmark) Scope International AG in Ukraine Company Stemkor International Limited Company Pfizer H.C.P. Corporation Company Czech Airlines Company Pegasos Shipping Limited Nizhegorodsky Chemical and Pharmaceutical Plant Novartis Consumer Health Services С.А. (Switzerland) Trade Representation of the Russian Federation in Ukraine

Вовченко Олена Володимирівна Начальник управління комплексного страхування

Vovchenko Olena Head of complex insurance department

17


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter

www.eia.com.ua

{

Про Компанію About Company

Клієнти та партнери Компанії Clients and partners of the Company

18

ТОВ «Артпласт Інвест» ПСП «АскольдАгро» ТОВ «І М П Логістика Україна» ВАТ «АТП1» ТОВ «АББ Л.Т.Д.» ТОВ з І І «АВТ Баварія»

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ВАТ «Пансіонат «Море» ТОВ «ПантекВиробництво» ТзОВ «Перша ЗахідноУкраїнська» Лізингова Компанія» ВАТ «Південьзахідшляхбуд» ТОВ «Плего Автосервіс» Полтавська митниця ТОВ «Полтава насіння» Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство Інститут біології південних морів Дочірнє підприємство «Провід» ТОВ «Реал Гіпермаркет Україна» Група компаній «Лакталіс» ТОВ «Компанія «Лізинговий дім» ВАТ «Львівський хімічний завод» СП ТОВ «Іст Інвестментс» ТОВ «Ліга Сервіс» «Л ПП «Хотей» Ф

реж и » і»

ат»

ТОВ СК «Таврія» ТОВ «Тіккуріла» ТОВ «Технополіс 1» ТОВ «Транском» ТОВ «ТРАКС» ТОВ «ТЕК«Зектор» ВАТ «Український графіт» УДППЗ «Укрпошта» ДП УДЦЗРП «Укрревтранс» ДАЗТУ «Укрзалізниця» УЦЕПД ім. О. Разумкова ВАТ «Факел» ТОВ «Ферреро Україна» ТОВ «Фоззі Січ» ТОВ «Формакс Паблікейшнс» ВАТ «Херсонський хлібокомбінат» ТОВ «ТОВ "Хонда Україна» ПП «Ліга Нова»

бін

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

ин

ТОВ «КП Адвертайзинг» ТОВ «Айс Термінал» ТОВ «Байєр» ТОВ «Балтика Україна ЛТД» ТОВ «Бігмір Інтернет» ТОВ «БМ Транс BM Trans» ТОВ «Валмі Автомотів» ВАТ «Вінал Люкс» ТОВ «Вінербергер» ТОВ «Дікергофф (Україна)» ТОВ «Ірпіньнафтопродукт» ДІП «Дірол Кеедбері Україна» ТОВ «Деснагрейн» ЗАТ «Дика Орхідея Україна» ТОВ «Емвей Україна» ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг» ТОВ «Епіцентр К» ДП НАЕК "Енергоатом"

од

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

аг

а»

ня

аг

одуктів» • ТОВ «Шляхове будівництв упа м орепр о «Альтком» фУ ф д на гр • ВАТ «Племп о р а р і сдор ф ль о ма «Пролісок ЛТД» • ДП «Адідас Україна» р н т р а г є х о А р й « а ж д а г і о В Б с п « О « «А Б В р О о Т в • Т а р • с ь » к й и М З А • Т Т « н « А » зо А вський маши ат ча ОВ «Клінстар Україна» • «Комунальне а »•В нобудівний завод» ром ста ави» • ТОВ Азовкабель • втотранспорт « З П А Т П р о п • Т В «Аг и п р не підприємст О іс П теп л о во м. Алушти» • « • Т В «Кам Комунальне підприємство О • ВАТ «КП Медіа» Т

м.О

• • • • • •

ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна» ТОВ «Меттлер Толедо Україна» ТОВ «Компанія Май» ВАТ «Мена Пак» ТОВ «Миндальная роща» ТОВ «МЖК1» ТОВ ТП «М+К» ЗАТ «Натурфарм» ТОВ «Нафтопостач» ЗАТ «Мандарин Плаза» ТОВ «Мастербуд» ЗАТ «Морбуд» Ялтинський філіал ТОВ «МоторІмпекс» ЗАТ «Отіс» ТОВ «Основа Солсиф» а ТОВ «КП Паблікейшнс» кр

а»

Head of division of realization of property insurance programs

• • • • • • • • • • • • • • • •

а зі

Kolesnykova ludmyla

L.R. GROUP (Ізраїль) ЗАТ «Малинове» ТОВ «Регіон» ПП «СВ Транзит» ТОВ «Сімбудтранссервіс» ПТ ЗТ «Скарбниця Ломбард» ТОВ «Сервус Сістемз Інтегрейшн» ТОВ «Свєтпринт» ТОВ Фірма «Світова лінія ЛТД» ТОВ ПФК «Севастополь» «Сі Пі Джі Ассетс Менеджмент» ДП «Сміт Юкрейн» ТОВ «СПЕКЛ» ТОВ «Стара Фортеця Трейдинг» ТОВ «Стиль 95»

їн

Людмила Володимирівна Колесникова Начальник Управління реалізації програм майнового страхування

• • • • • • • • • • • • • • •

нве ст» деси »

Компанії, підприємства та організації

ме

вщ

ом

К І» • ТОВ «Кий Гранд А» • ТОВ «КолгейтПалмолів Україна» • ЗА ЗАТ йк Т «Індастріал М ТзОВ «3 ни р лі рвіс» • ична фірма «Василь Кисіль та Партне д е е и д р с і а ар» • Ю а Н в « т е т г в я ф о а І р н к н » м • и н р П К П « и а « ри» • Асоціац В б 'є д н раз К а ші ія охоронних п • ТО окатське о р » • К П «Б і л о ц е р к і в с ь к а т е п л о м ідприємств «Лідер» • ВАТ «Запорізький аб зе м и вський елевато і е р к е дв ж о «І н р а » е • н А ВА ц р Т «Будівельне упр • ОВ ські ч о «Б і л о й торгівельний порт» • ТОВ «Херс и а в к Т в ь є л с і р а н н о ч я у № м к Т о 8 1 Д 3 « й » • В Т О • и к А онська зернотор roup» • В «Скадовсь гівельна компані я» • ЗАТ «Шведсько Українська група «SU G П Д •

18


About Company Про Компанію

}

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter www.eia.com.ua

Clients and partners of the Company Клієнти та партнери Компанії

19

Comapies, Enterprises and Organizations: Insitute of Biology of the Southern Seas Irpinnaftoproduct LLC East Investments Joint Venture LLC Other Networks LLC Kamis Pripravy LLC Kiy Grand А LLC ColgatePalmolive Ukraine LLC Heating Utility Company of Odessa Cleanstar Ukraine LLC KP Media LLC Krymnaftaservis Private Enterprise Lactalis Group of Companies Liga Nova Private Enterprise Liga Service LLC Leasing House LLC L.R. GROUP (Israel) Malinove Close Corporation METRO Cash & Carry Ukraine LLC Mettler Toledo Ukraine LLC May Company LLC International Group of Seafood LLC Mena Pak Public Corporation Almond Grove LLC MZHK1 LLC М+К Trade LLC Naturfarm Close Corporation Naftopostach LLC Mandarin Plaza Close Corporation Masterbud LLC Morbud Yalta branch Close Corporation MotorImpeks LLC Otis Close Corporation Osnova Solsif LLC KP Publications LLC

Олена Юріївна Турчанінова Начальник Управління продажу

Turchaninova Olena Head of sales division

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Real Hypermarket Ukraine LLC Region LLC SVTransit Private Enterprise Simbudtransservis LLC Skarbnytsya Lombard PO ZO Servus Systems Integration LLC Svetprint LLC Svitova Liniya LTD LLC Sebastopol Football Club LLC CPG Assets Management Smith Ukraine Affiliate Company SPEKL LLC Stara Fortetsya Trading LLC Style 95 LLC Tavriya Sports Club LLC Tikkurila LLC Tekhnopolis 1 LLC Transkom LLC TRUCKS LLC Zektor LLC Ukrainian Graphite Public Corporation Ukrrevtrans Affiliate Company Fakel Public Corporation Ferrero Ukraine LLC Fozzi Sich LLC

y

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

pan

Agromat LLC Prolisok LTD Agriculture Company LLC Adidas Ukraine Affiliate Company Azovsky Machine Building Plant CJSC Azovkabel Private Enterprise CJSC Alphagazinvest Public Corporation Artplast Invest LLC Askol'dAgro Private Enterprise Leader Security Companies Association ATP1 Public Corporation ABB LTD LLC AVT Bavaria Foreign Investment LLC KP Advertising LLC Ice Terminal LLC Bayer LLC Bayersdorf Ukraine LLC Baltika Ukraine LTD LLC Bigmir Internet LLC BM Trans LLC Valmi Avtomotiv LLC VinalLux Public Corporation Wienerberger LLC Dyckerhoff (Ukraine) LLC Dirol Cadbury Ukraine Desnagrain LLC Wild Orchid Ukraine Close Corporation Amway Ukraine LLC Emerges Outsourcing LLC EpicenterК LLC Energoatom NNEGC Affiliate Company Igar Limited Liability Company І М P Logistics Ukraine LLC Industrial Media Network Zі Limited Liability Company

C io n o m

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SC O J al Utility Company of Alushta • Vasyl Kysil' and Partn n o i t a » t r o t p s n a n r T e a rs Law Firm Advoc ic obile ate Association • Khersonsky bakery Pl lo g at • Autom C • Ukrainian Centre for Economic and Political St o S J O t n e a l P l a G c i m l tr udies (Razumkov C y Che enter) • Prichernomorsky State Regiona inis • Lvivsk 813 Public Corporation • Skadovsky Sea Trade Port A # n m o i t a r t d s i n i A m ffiliate Company • g Ad Ukrzaliznytsya State Railway Transport • Buildin vshchina» Corporation LLC • Lagoda C C y Chernozemy of Karli onfectionary Plant k s v e a h c u Close Corporation • More Holiday Hotel OJS • Dok • Plego Autoservice LLC • Poltava Customs House • P C L L n o i t c u d o oltava Nasinnya L Pr LC • PROVID Affiliate Company • Pantek khoradgosp OJSC • First Western Ukrainian Leasing Company LLC sky Plempta • r P a i v d v e n o z a r k h idshlyakhbud Public Corporation B • an Postal Service Enterprise • Zaporizky Abrasive Plant OJSC • Bilot shta Ukraini serkivska Heating Sy o p r k U stem Utility Enterprise • Group SU Group CJSC • Khersonsky Grain Trading Company LL C • Bilotserkivsky E n Ukrainian e d e w S l e v ator OJSC • ns LLC • Honda Ukraine LLC • Khotey Private Enterprise • Altkom Road Construction L x Publicatio LC • Forma

19


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

{

1

Частина Chapter

www.eia.com.ua

Про Компанію About Company

Відокремлені структурні підрозділи Separate organization departments

20 1

4

Кремпоха Oлександр Петрович

Суслов Віктор Олексійович Директор Донецької дирекції

Директор Сумської дирекції

Viktor Suslov

Oleksandr Krempokha

Director of the Doneck Directorate

Director of the Sumу Directorate

Донецька дирекція Directorate in Donetsk

Сумська дирекція Directorate in Sumу

2

5

Дашковський Василь Іванович

Токарєва Альбіна Анатоліївна

Директор Запорізької дирекції

Директор Кримської дирекції

Vasyl Dashkovsky

Albina Tokareva

Director of the Zaporozhian Directorate

Director of the Crimean Directorate

Запорізька дирекція Directorate in Zaporizhzha 3

Кримська дирекція Directorate in Crimea 6

Київська дирекція Directorate in Kyiv 20

Александрова Жанна Анатоліївна

Круш Олена Михайлівна

Директор Київської дирекції

Директор Львівської дирекції

Zhanna Aleksandrova

Olena Krush

Director of the Kiev Directorate

Director of the Lviv Directorate

Львівська дирекція Directorate in Lviv


About Company Про Компанію

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

}

1

Частина Chapter www.eia.com.ua

Separate organization departments Відокремлені структурні підрозділи

21

7

Гриценко Ольга Анатоліївна Директор Одеської дирекції

Olga Grytsenko Director of the Odessa Directorate

Одеська дирекція Directorate in Odesa 8

10

Погодіна Наталія Михайлівна

Скрипка Світлана Анатоліївна

Директор Полтавської дирекції

Директор Сімферопільської дирекції

Natalia Pogodina

Svitlana Skripka

Director of the Poltava Directorate

Director of the Simferopol Directorate

Полтавcька дирекція Directorate in Poltava

Сімферопільська дирекція Directorate in Symferopol

9

11

Харківська дирекція Directorate in Kharkiv

Зінов'єва Світлана Миколаївна

Желєзняк Леонід Іванович

Директор Харківської дирекції

Директор Херсонської дирекції

Svitlana Zinovieva

Leonid Zheleznyak

Director of the Kharkiv Directorate

Director of the Kherson Directorate

Херсонська дирекція Directorate in Kherson 21


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

{

1

Частина Chapter

www.eia.com.ua

Про Компанію About Company

Відокремлені структурні підрозділи Separate organization departments

22 12

Безоглюк Галина Федорівна Директор Білоцерківської філії

Galyna Bezoglyuk Director of the Bilotserkivska Branch

Ковальчук Микола Григорович Начальник адміністративногосподарського управління

Kovalchuk Mykola Head of administrative and economic management

Білоцерківська філія Branch in Bila Tserkva 15

13

Центральний офіс • Head office Завадський Валентин Віталійович Директор другої Київської філії

Valentyn Zavadsky Director of the 2nd Kiev Branch

01004, Київ, Україна, вул. Басейна, 7в Тел.: (+38044) 2546300, 2546340 Факс: 2546350 7v, Baseyna Str., 01004, Kyiv, Ukraine Phone: +38 (044) 2546300 2546340, Fax: 2546350

Друга київська філія Second Kyiv’s branch

Підрозділ продажів / Unit sales 04070, Київ, Україна, вул. Почайнинська, 4 тел.: (+38044) 4516486, 3535802, 3535805

14

Круглий Анатолій Леонідович Директор Бердянської агенції

Anatoliy Krugly Director of Berdyansk Agency

4 Pochajninskaya str. 04070, Kiev, Ukraine Tel.: (+38044) 4516486 3535802, 3535805

Департамент урегулювання збитків / Department settlement of losses 04070, Київ, Україна, вул. Почайнинська, 4 тел.: (+38044) 5028206, 5028221, 5028223

Бердянська агенція Agency in Berdyansk 22

4 Pochajninskaya str. 04070, Kiev, Ukraine Tel.: (+38044) 5028206 5028221, 5028223


}

About Company Про Компанію

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter www.eia.com.ua

Separate organization departments Відокремлені структурні підрозділи

23

Дирекції • Directorate 1

Донецька дирекція Directorate in Donetsk вул. 25річчя РККА, 1В, м. Донецьк телефон +38 (062) 3880521

Адреси структурних підрозділів Addresses structural departmets

1V 25th years RKKA str, Donetsk Phone +38 (062) 3880521 2

3

Запорізька дирекція Directorate in Zaporizhzha

Directorate in Poltava

вул. Червоногвардійська, 48 , м. Запоріжжя телефон +38 (061) 2130438

вул. Котляревського, 1/27, м. Полтава телефон +38 (05322) 72620

48, Chervonogvardiyska str, Zaporizhzha Phone +38 (061) 2130438

1/27, Kotlyarevskogo str, Poltava Phone +38 (05322) 72620

Київська дирекція Directorate in Kyiv

8

9, Gor'kogo, str. ap. 2, Kyiv Phone +38 (044) 2870098

13/3, Khmelnitskogo str, Symferopol Phone +38 (050) 6409808

Філії • Branch 12

вул. Сенявіна, 1, м. Севастополь телефон +38 (0692) 559533 1, Senjavina, str., Sevastopol Phone +38 (0692) 559533

26, Cherepina str, Sumy Phone +38 (0542) 780834

17, Y. Mydrogo str, Bila Tserkva Phone +38 (263) 53013 13

вул. Ак. Лазаренка, 4, м. Львів телефон +38 (0322) 708224 4, Akademika Lazarenko str, Lviv Phone +38 (0322) 708224

33, Ivanova str, office 4, Kharkiv Phone +38 (057) 7578515 11

Херсонська дирекція Directorate in Kherson

Друга київська філія Second Kyiv’s branch вул. Р.Окіпної, 4а, оф. 172, м. Київ телефон +38 (044) 5695789

Харківська дирекція 10 Directorate in Kharkiv вул. Іванова, 33, офіс 4, м. Харків телефон +38 (057) 7578515

Білоцерківська філія Branch in Bila Tserkva вул. Я. Мудрого, 17, м. Біла Церква телефон +38 (263) 53013

Сумська дирекція 9 Directorate in Sume вул.Черепіна, 26, м.Суми телефон +38 (0542) 780834

Одеська дирекція Directorate in Odesa

Kalinin Mykola

Сімферопільська дирекція Directorate in Symferopol вул. Б.Хмельницького, 30/6, м. Сімферопіль телефон +38 (050) 6409808

Львівська дирекція 5 Directorate in Lviv

Калінін Микола Леонтійович Начальник відділу розвитку регіональної мережі

Chief of the branch of regional network department

вул. Горького, 9, кв. 2, м. Київ телефон +38 (044) 2870098

Кримська дирекція 4 Directorate in Crimea

6

7 Полтавcька дирекція

4A, R. Okypnoj str., office 172, Kyiv Phone +38 (044) 5695789

Агенція • Agency 14

Бердянська агенція Agency in Berdyansk

вул. Пантелеймонівська, 15А, м. Одеса телефон +38 (048) 7155778

вул. Суворова, 37, м. Херсон телефон +38 (0552) 420163

вул. Горбенко, 26, м. Бердянськ телефон +38 (06153) 71394

15а Pantelejmonіvs'ka str, Odesa Phone +38 (048) 7155778

37, Syvorova str, Kherson Phone +38 (0552) 420163

6, Gorbenko str, Berdyansk Phone +38 (06153) 71394

23


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter

www.eia.com.ua

24


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

1

Частина Chapter www.eia.com.ua

25


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Частина Chapter

2

Зміст Частини • Table Chapter

28

Динаміка надходжень страхових премій / Dynamics of insurance premiums paid

Динаміка виплат страхових відшкодувань / Dynamics of insurance losses paid

30

29

Структура страхового портфеля / The Structure of the іnsurance portfolio

Динаміка кількості укладених договорів / Dynamics of the number of contracts signed

32

Результати діяльності за 20022008 / Results of activity in 20022008

Перестрахування / Reinsurance

36

31


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

{

Частина Chapter www.eia.com.ua

Результати діяльності Results of activity

Показники діяльності за 20022008 Results of activity in 20022008

28 Динаміка страхових премій, тис. грн. Dynamics premiums types of insurance

129 917,9 130 000

112 326,0

120 000

100 670,2

110 000 100 000 90 000

67 334,9 53 701,5

80 000

54 356,0

70 000 60 000 50 000

12 374,2

40 000 30 000 20 000

2002 2003

10 000

2004 2005 2006

0 2007

2008

За звітний рік підписано договорів страхування на суму 129 917,9 тис. грн. У порівнянні з 2007 роком обчислені платежі зросли на 15,7%, або на 17 591,9 тис.грн. Agreements with a total value of 129,917.9 thousand UAH have been signed in the accounting period. Premiums have increased by 15.7%, or by 17,591.9 thousand UAH, yearonyear.

28


Results of activity Результати діяльності

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

}

Частина Chapter www.eia.com.ua

Results of activity in 20022008 Показники діяльності за 20022008

29

Динаміка виплат страхових відшкодувань, тис. грн. Dynamics losses types of insurance

56 244,3 60 000

50 475,7 50 000

40 000

30 048,6 22 387,0

30 000

16 253,5 7 324,6 792,4

20 000

10 000

2002 2003 2004 2005 2006

0

2007

2008

Загальна сума виплат страхового відшкодування за звітний рік склала 56 244,3 тис.грн., що на 11,4% більше, ніж у 2007 році. The total amount of indemnity paid in the accounting period has reached 56,244.3 thousand UAH, which is 11.4% more yearonyear.

29


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Частина Chapter www.eia.com.ua

{

Результати діяльності Results of activity

Показники діяльності за 20022008 Results of activity in 20022008

30

Структура портфеля нарахованих страхових платежів Structure of counted insurance payments portfolio 4,1% 5,8%

10,6%

Станом на 1 січня 2009 року As at 1 january 2009 year

28,7% 50,8%

50,8% Страхування транспорту • Motor Insurance 28,7% Страхування майна • Insurance of property 10,6% Недержавне обов'язкове страхування • Nonstate compulsory insurance

30

5,8%

Особисте страхування • Personal insurance

4,1%

Страхування відповідальності • Liability insurance


Results of activity Результати діяльності

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

}

Частина Chapter www.eia.com.ua

Results of activity in 20022008 Показники діяльності за 20022008

31

Динаміка кількості укладених договорів Dynamics of signed contracts

828 583 880 000

800 000

Станом на 1 січня 2009 року наростаючим підсумком з початку діяльності Компанією укладено понад 820 тисяч договорів страхування. У структурі клієнтської бази відбувався послідовний ріст частки фізичних осіб. У загальній кількості укладених договорів у 2008 році вона становить 60,2 % проти 58,7% у 2007 році.

720 000

631 840 640 000

560 000

480 000

400 000

241 576 320 000

152 939 9 529

34 652

79 387

240 000

160 000 01.01.2003 01.01.2004

80 000

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007

Станом на 1 січня 2009 року As at 1 january 2009 year

0

01.01.2008

01.01.2009

As at january 1, 2009, the Company has completed on an accrual basis over 820 thousand insurance agreements since its startup. The share of retail customers in the client base composition has been steadily increasing. A total number of concluded contractsin 2008 it is 60.2% against 58.7% in 2007 in total transactions.

31


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

{

Частина Chapter www.eia.com.ua

Результати діяльності Results of activity

Показники діяльності за 20022008 Results of activity in 20022008

32 Лобко Сергій Миколайович

Сума страхових премій за видами страхування Insurance premiums types of insurance

Начальник служби безпеки

Lobko Sergiy Head of Security Service

Види страхування • Types of Insurance

1.

Страхування транспорту • Motor Insurance

2.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6 339,2

18 772,9

25 366,9

34 486,9

51 586,6

56 758,6

65 948,1

Страхування майна • Insurance of property

2 859,6

25 388,4

19 813,4

12 365,5

29 580,7

29 491,1

37 297,3

3.

Особисте страхування • Personal insurance

672,9

1 201,3

2 818,2

4 297,9

6 797,8

7 409,6

7 561,9

4.

Страхування відповідальності • Liability insurance

1 855,3

6 991,7

4 241,2

2 471,6

2 004,8

3 224,5

5 283,3

5.

Недержавне обов'язкове страхування • Nonstate compulsory insurance

647,2

1 347,2

2 116,3

13 713,0

10 700,3

15 442,2

13 827,3

12 374,2

53 701,5

54 356,0

67 334,9

100 670,2

112 326,0

129 917,9

Всього премий • Total premiums

2005

2003 Суми вказані у тис. грн. • thousands of UAH

32

2002

2004

2007 2006

2008


Results of activity Результати діяльності

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

}

Частина Chapter www.eia.com.ua

Results of activity in 20022008 Показники діяльності за 20022008

33 Кузьмін Федір Володимирович

Сума страхових виплат за видами страхування Insurance losses types of insurance

Директор департаменту урегулювання

Kuzmin Fedir Director of settlement

Види страхування • Types of Insurance

1.

Страхування транспорту • Motor Insurance

2.

2002

2003

2004

2005

2006

527,9

5 871,8

13 658,0

18 447,5

22 266,3

Страхування майна • Insurance of property

82,4

746,4

1 122,6

403,3

3.

Особисте страхування • Personal insurance

107,8

164,2

461,5

4.

Страхування відповідальності • Liability insurance

21,5

204,7

5.

Недержавне обов'язкове страхування • Nonstate compulsory insurance

52,8

792,4

Всього виплат • Total losses

2002

2008

33 310,8

39 677,2

922,3

7 102,2

5 470,0

1 528,0

2 420,9

3 809,2

3 234,3

307,5

426,7

1 367,4

1 014,9

2 407,3

337,5

703,9

1 581,5

3071,7

5 238,6

5 455,5

7 324,6

16 253,5

22 387,0

30 048,6

50 475,7

56 244,3

2007

2005

2003 Суми вказані тис. грн. • thousands of UAH

2007

2004

2006

2008

33


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Частина Chapter www.eia.com.ua

{

Результати діяльності Results of activity

Показники діяльності за 20022008 34

Results of activity in 20022008

Кравченко Вікторія Дмитрівна Начальник плановостатистичного управління

Kravchenko Viktoriya Head of planning and Statistics

Незважаючи на складну ситуацію в Україні, підсумки діяльності Компанії за 2008 рік та її фінансові показники свідчать про інтенсивний та динамічний розвиток «Європейського страхового альянсу». Компанія розвивала існуючі види страхування та розширювала сферу послуг за рахунок впровадження нових страхових продуктів. Високий рівень диверсифікації ризиків за видами, що приймалися на страхування, дозволили оперативно врегулювати всі заявлені збитки у відповідності до діючого законодавства та укладених договорів страхування. Одним з вагомих показників діяльності страхової компанії є показник її платоспроможності. Згідно із законодавством України страховики, відповідно до обсягів страхової діяльності, повинні підтримувати належний рівень запасу платоспроможності. Завдяки успішній діяльності, раціональному управлінню активами та зобов'язаннями, фактичний запас платоспроможності Компанії станом на 1 січня 2009 року становив 64 710,4 тис.грн., що у 3,1 рази перевищує нормативний показник.

Станом на 31 грудня 2008 року: • Сплачений статутний капітал становив 55 000,0 тис.грн. • Власний капітал збільшився на 0,7% та становив 65 184,0 тис.грн. • Загальна сума технічних резервів складала 49 569,0 тис.грн., в т.ч. • Резерви незароблених премій 37 892,1 тис.грн. • Технічні резерви зросли у порівнянні з 2007 роком на 14,3% Прибуток від діяльності до оподаткування становив 4 494,0 тис.грн., чистий прибуток склав 456,7 тис.грн.

34


Results of activity Результати діяльності

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

}

Частина Chapter www.eia.com.ua

Results of activity in 20022008 Показники діяльності за 20022008

35 Ющенко Ганна Валер'янівна Директор фінансовоекономічного департаменту – начальник Управління фінансового планування та контролю

Yushchenko Anna Director of financialeconomic department – head of financial planning and control

Notwithstanding the complicated situation in Ukraine, the overall performance of the Company for 2008 evidences an intensive and dynamic growth of European Insurance Alliance. The Company has developed the existent types of insurance and has extended the range of services by implementing new insurance products. A high diversification of risks accepted for insurance has allowed all claimed damages to be efficiently settled according to the applicable law and insurance agreements entered into. One of the major indicators of an insurance company business is its solvency indicator. The applicable law of Ukraine requires insurers to maintain an adequate solvency margin based on the scope of insurance business. Due to the successful activity and prudent assets and liabilities management, the actual solvency margin of the Company has accounted for 64,710.4 thousand UAH as at January 1, 2009, which is 3.1 times more than the required level.

As at december 31, 2008: • Paid!up capital has accounted for 55,000.00 thousand UAH • Equity has increased by 0.7% and reached 65,184.0 thousand UAH • The total amount of technical reserves has accounted for 49,569.0 thousand UAH, incl. • Unearned premium reserves valued at 37,892.1 thousand UAH • Technical reserves have grown by 14.3% year!on!year Beforetax income has accounted for 4,494.0 thousand UAH and net gains have reached 456.7 thousand UAH.

35


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Частина Chapter

2 www.eia.com.ua

{

Результати діяльності Results of activity

Система перестрахувального захисту 36 Охрімович Юлія Андріївна Начальник відділу перестрахування

Reinsurance Protection system

Основні закордонні партнери з перестрахування

Okhrimovich Juliya Head of reinsurance division

— Gen Re (Німеччина), рейтинг S&P ! AAA [співробітництво з 2004 року]

1.

Облігаторні програми перестрахування майнових, технічних, автотранспортних фінансових ризиків, ризиків відповідальності та нещасного випадку ЗАТ «Европейський страховий альянс»

— Hannover Re (Німеччина), рейтинг S&P ! AA– [співробітництво з 2004 року]

Облігаторний договір перестрахування майна від вогневих ризиків на базі ексцеденту збитку з Кельнським перестрахувальним товариством GenRe (S&P AAA)

— Munich Re (Німеччина), рейтинг S&P ! AА– [співробітництво з 2004 року]

[ємність Договору ! 7 000 000,00 дол. США, з автоматичною компресією до 20 000 000,00 дол. США] 2.

Облігаторний договір перестрахування вантажів на базі квотного пропорційного перестрахування з Мюнхенським перестрахувальним товариством (S&P AА)

[ємність Договору – 1 000 000,00 дол. США]

3.

Облігаторний договір перестрахування ризиків КАСКО наземного транспорту на базі ексцеденту сум з Мюнхенським перестрахувальним товариством (S&P AА)

[ємність Договору – 1 515 000,00 грн.]

4.

5.

— SCOR (Франція), рейтинг A.M.Best ! A [співробітництво з 2003 року] — ParterRe (Швейцарія), рейтинг S&P ! AА– [співробітництво з 2008 року]

[ємність Договору – 500 000,00 дол. США]

— Polish Re (Польща), рейтинг S&P ! BBB [співробітництво з 2006 року]

Облігаторний Договір перестрахування ризиків нещасного випадку, в тому числі страхування позичальників кредиту на базі ексцеденту сум з ВАТ «Русское перестраховочное общество» (A.M.Best B+)

Облігаторний Договір перестрахування ризиків припинення права власності на майно на базі квотного пропорційного перестрахувания зі страховою компанією «Ингосстрах» (S&P ВBВ)

[ємність Договору – 500 000,00 дол. США]

36

— ACE (Німеччина), рейтинг S&P ! A+ [співробітництво з 2005 року]

Облігаторний договір перестрахування ризиків відповідальності перевізників вантажів та експедиторів на базі квотного пропорційного перестрахуання зі страховою компанією «Ингосстрах» (S&P ВВВ)

[ємність Договору – 2 121 000,00 грн.]

6.

— SOVAG (Німеччина), рейтинг A.M.Best ! В++ [співробітництво з 2003 року]

— ОСАО «Ингосстрах» (Російська Федерація), рейтинг S&P ! ВВB– [співробітництво з 2002 року] — ВАТ «Русское перестраховочное общество» (Російська Федерація), рейтинг A.M.Best ! B+ [співробітництво з 2003 року]


Results of activity Результати діяльності

}

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Частина Chapter

2

www.eia.com.ua

Reinsurance Protection system Система перестрахувального захисту

37

The main foreign reinsurance partners — Gen Re (Germany), rating S&P ! AAA [cooperation from 2004] — Hannover Re (Germany), rating S&P ! AA– [cooperation from 2004] — Munich Re (Germany), rating S&P ! AА– [cooperation from 2004] — SOVAG (Germany), rating A.M.Best ! В++ [cooperation from 2003]

1.

[limits of Treaty ! USD 7 000 000.00, compression USD 20 000 000.00]

— ACE (Germany), rating S&P ! A+ [cooperation from 2005] — SCOR (France), rating A.M.Best ! A [cooperation from 2003] — ParterRe (Switzerland), rating S&P ! AА– [cooperation from 2008] — Polish Re (Poland], rating S&P ! BBB [cooperation from 2006] — SIJSC «Ingosstrakh» (Russian Federation), rating S&P ! ВВB– [cooperation from 2002] — OJSC «Russian reinsurance company» (Russian Federation), rating A.M.Best ! B+ [cooperation from 2003]

Property Treaty on the bases of the excess of loss with Kolnische RuckversicherungsGesellschaft AG GenRe (S&P AAA)

2.

Cargo Treaty of quota proportional reinsurance with the Munich reinsurance company (S&P AА)

[limits of Treaty ! USD 1 000 000.00]

3.

MOD Treaty on the bases of the Surplus with the Munich reinsurance company (S&P AА)

[limits of Treaty ! UAH 1 515 000.00]

4.

CMR Treaty of cargoes and shipping agents of quota proportional reinsurance with SIJSC "Ingosstrakh" (S&P ВВВ)

[limits of Treaty ! USD 500 000.00] 5.

Accident Treaty on the bases of the Surplus with the OJSC "Russian reinsurance company" (A.M.Best В+)

[limits of Treaty ! UAH 2 121 000.00]

6.

The losing rights for Property Treaty of quota proportional reinsurance with the SIJSC "Ingosstrakh" (S&P ВВВ)

[limits of Treaty ! USD 500 000.00]

37


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Частина Chapter

3

Зміст Частини • Table Chapter

40

Баланс 2008 року / Balance 2008 years

Аудиторський висновок 2008 / Auditor's report 2008

42


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Частина Chapter

{

3 www.eia.com.ua

Фінансова звітність Financial statement

Баланс 2008 року Balance 2008 year

40

Баланс ЗАТ «Європейський Страховий Альянс» на 31 грудня 2008 року

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

4 605,8

4 473,5

877,2

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1. Статутний капітал

55 000,0

55 000,0

831,2

2. Резервний капітал

1 519,2

1 668,8

38 002,0

46 469,4

3.

8 198,8

8 505,9

Інші фінансові інвестиції

38 002,0

46 469,4

4. Неоплачений капітал

Дебіторська заборгованість 3. за товари, роботи, послуги [чиста реалізаційна вартість]

28 338,3

23 963,3

5. Страхові резерви

43 383,5

49 569,0

6. Частки перестраховиків у страхових резервах

9 275,1

8 532,6

7. Інші поточні зобов'язання

3 447,0

7 819,6

8. Інші пасиви

21 308,7

9 630,8

123 582,1

123 661,5

АКТИВ Необоротні активи [залишкова вартість]

ПАСИВ

1. у тому числі: Нерухоме майно Довгострокові фінансові інвестиції

Нерозподілений прибуток [непокритий збиток]

2. у тому числі:

Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті

43 751,6

33 601,3

534,2

2 535,4

8 350,2

12 618,6

123 582,1

123 661,5

4. в іноземній валюті

5. Інші активи Баланс

Баланс

У тис. грн. з одним десятковим знаком

40


Financial statement Фінансова звітність

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

}

Частина Chapter

3

www.eia.com.ua

Balance 2008 year Баланс 2008 року

41

Balance of CJSC «European Insurance Alliance» by December 31, 2008 year

ASSETS Fixed Assets [depreciated cost]

By the beginning of the reporting period

By the end of the reporting period

By the beginning of the reporting period

By the end of the reporting period

4 605,8

4 473,5

1. Statutory Fund

55 000,0

55 000,0

877,2

831,2

2. Provisinary capital

1 519,2

1 668,8

38 002,0

46 469,4

3.

8 198,8

8 505,9

38 002,0

46 469,4

4. Unpaid capital

5. Insurance funds 28 338,3

23 963,3

43 383,5

49 569,0

6. Shares of the reinsurers in the insurance funds

9 275,1

8 532,6

7. Other current liabilities

3 447,0

7 819,6

8. Other liabilities

21 308,7

9 630,8

123 582,1

123 661,5

LIABILITIES

1. including: Immovables Longterm financing investment

Unallotted profit [the uncovered bad]

2. including: Other financial investments Accounts receivable for 3. goods, works, services [net selling value]

Funds and their equivalents: in national currency

43 751,6

33 601,3

in foreign currency

534,2

2 535,4

8 350,2

12 618,6

123 582,1

123 661,5

4.

5. Other assets Balance

Balance

In thousands of UAN with one decimal digit

41


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Частина Chapter

3 www.eia.com.ua

{

Фінансова звітність Financial statement

Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності ЗАТ «Європейський страховий альянс» за 2008 рік

м. Київ

24 Квітня 2009 р.

Аудиторську перевірку проведенно незалежним Аудитором Сенченковою Г.Ю., яка внесена до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за рішенням аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 реєстраційне свідоцтво № 2450. Аудиторський висновок складено згідно з Міжнародними стандартами аудиту 3000 та 700. Аудитор відповідає за висловлення незалежної думки щодо фінансової звітності за результатами перевірки. Надана інформація в акті аудиторської перевірки дає повне та дійсне уявлення про стан активів та пасивів ЗАТ «Європейський страховий альянс». Фінансовогосподарська діяльність здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим вимогам, реально і точно відображає фінансовий стан ЗАТ «Європейський страховий альянс». Фінансовий стан відповідає нормам, ліквідність підприємства може відбутись в найкоротший термін по першій вимозі засновників або просто по вимозі кредиторів, є оборотний капітал для розвитку діяльності підприємства. Сформований засновниками і сплачений в грошовій формі статутний фонд ЗАТ «Європейський страховий альянс» робить можливим для підприємства гарантувати виконання всіх своїх поточних і майбутніх зобов'язань.

Незалежний Аудитор Сенченкова Г.Ю.

42


Financial statement Фінансова звітність

}

Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008

Частина Chapter

3

www.eia.com.ua

Auditors' report on reliability of financial statement of CJSC«European Insurance Alliance» as of the end of 2008

Kyiv

April 24, 2009

Auditing was performed Independent Auditor Senchenkova G.Yu., registered as the auditing entity by the decision of Auditing Chamber of Ukraine of 26.01.2001 #98, certificate #2450. Auditing report is executed in accordance with the International auditing standards 3000 and 700. The auditor is responsible for the independent report according to financing and economical activities of CJSC «European Insurance Alliance». Information available in auditing report provides full and reliable picture as to the state of assets and liabilities of CJSC “European Insurance Alliance”. Financing and economical activities is performed pursuant to current legislation, approved accounting system meet legislative rules, truly and precisely reflects the state of CJSC «European Insurance Alliance». Financial performance meets standards, company’s financial liquidity can be in the shortest period of time paid on demand of Founders or simply on request of creditors, company owns floating capital for the promotion of Company. Authorized capital of CJSC «European Insurance Alliance» formed and paid by founders in cash, enables company to guarantee all current and future obligations to be fulfilled.

Independent Auditor Senchenkova G.Yu.

43


Рiчний звіт 2008 • Annual Report 2008 44

European Insurance Alliance Report 2008  

Annual Report 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you