Page 1

I

Dear Guests and Colleagues

ranian carpet with deep rooted thousands years of history has established a world class credible standing in international markets. Passage of time with its political, social, and cultural changes has strengthened the standing of this Iranian noble art increasing its recognition.

Iranian carpet producers put Iranian carpet designers’ arts, passion, and innovation together with capable and artistic weavers to create original art pieces to be offered to the world.

Iran currently produces 5 million square meters of handmade carpets per year of which 3.5 million square meters are shipped to international markets. The total export value of handmade carpet is about $600 million annually. The traditional export markets for Iranian carpet are: US, Germany, Italy, UAE, and Japan. The newest markets include China and South Africa.

Machine made carpet industry have flourished to a size of 1000 producers. These producers use the latest available technologies and good quality materials with modern and traditional carpet designs to provide unique products to domestic and international markets. Total production of this sector currently stands at 100 million square meters of machine made carpets and floor coverings. The value of export in this sector now stands at $150 million. Kohan textile journal is the only internationally recognized publication in Iran dedicated to textile industry with continuous presence in international textile markets and exhibitions. The publication and distribution of this Directory are based on the belief that increasing contact between international business concerns with Iranian producers can generate opportunities and potential leads for both sides resulting into higher trading volumes. Carpet producers’ directory presents a selected number of Iranian carpet producers along with the related industries including carpet yarn producers, machinery suppliers, chemical suppliers, and carpet designers. This directory is printed biannually for Domotex Dubai and Domotex Hanover and is available to all companies interested in expanding their contacts to Iranian or international markets. Mr.Behnam Ghasemi Kohan Textile Journal


U é  é d , & O d v H é g h R  u D t Í v , B í f ã V † d , & à Á s ´ ¨ > À N u D g h Né  d O d v H é f D kh V d¨ h n H íö g h U é  é d Lg ÃÎtHÆêgh, ÃÎuHÂé[¨h, ÃÎsHÎögh èHä„Æégh G; Kl LyVgHf, KlCgh v,Vl Ul #LgH¶gh Dt ÀNÎéu ÃgHwÅ, Ãd<Èf #HjÚHäe, Ho Ú <Âa nhnch Gf &Föñt hBi SÎg &IékH¥l NÆ™d Lg, GÎw¿h DkhVd¨h K™gh hBi ÃÂÎr ‰CgCéj LÈr,b, LÈÁt˜ Kl KdN˜éöl LgH¶„g ÄÎw¨h LÈjHíéÁl KÎÎkhVd¨h nHíögh <íéÁl ÊNÆd VqHñgh HkVûu Dt #ÃÁÁ™éÂgh, ÃuNäÂgh KÎÎkhVd¨h nHíögh D¥mHp GlHkÅ, رò ˜ gh, DÁ®gh LÈÁib, UfVl Vél KÎd±l Ãe±e vNûj Léd, &Ï,NÎgh nHíögh Kl UfVl Vél KÎd±l ÃöÂo Kl Vê;h HdÚ<Ás ËhVdh {éÁj nHíögh D¥„Èéöl Vä;Å ËHfHÎgh, èhvHl¨h, HÎgH¢dh, HÎkHÂgh, H;VÎlh Väé¶j, #ÃÎÂgH¶gh Øh<s¨h Dgh IÁl Tûk, Líp Y„äd, #ÃÎf<Áígh HÎÆdVth, KÎûgh Dt ÀNdN[ ÃÎÂgHu HrÚh<sh DkhVd¨h nHíögh F¢Æésh hVÚÎoh, #DkhVd¨h #v¨,n Ë<΄l 600 Dgh<p Ï,NÎgh DkhVd¨h nHíögh VdNûj ÀCÈ[¨h ëNpÅ, ÃÎuHÁûgh, ÃζÎä¢gh ÃÎg,¨h nh<Âgh n<[h ÊNòéöd ÏBgh, KmH¥Âgh nHís ßH¢r Dt HlÅ #Øh<s¿h Dt èHíéÁÂgh n<[Å, GÂ[Å KÎÎkhVd¨h KÎíéÁÂgh óV¢d &LgH¶gh Dt èHÎÁÆégh, Ø<ögh µ±Èés¨ VÎä¥gh Líñgh Kl LyVgHf, &nHíögh Ã;HÎñg UÁûl 1000 Dgh<p ËhVdh Dt N[<d 1 5 0 D gh < p H Ú Î gH p Ë h V d h v N û j , # V d N û é g h ‰ Hí l D t À V Îä ; è h < ¢ o n H í ö g h < í é Á l D ¢ o N Æ t & D „o h N g h v<†p D„u GÎgn VÎo <i, &Hf,vh, ÀNñéÂgh èHd¨<gh, Xs,¨h ØVúgh Dgh nHíögh Kl v¨,n Ë<΄l nHís Kl ĶÚfVl hVÚél Ë<΄l 100 Dgh<p HdÚ<Ás ËhVdh {éÁj HÂ; #ßH¢Ægh hBi Dt GuH™gh DkhVd¨h èH;Vúgh {ÎöÁgh ‰Híl Dt ÀNÎp<gh ÃÎg,Ngh ÄíÂgh (KÈ; D[Hök) "DehVégh {ÎöÁgh Äíl" ËÝ #JÎ;<Âgh, KmH¥Âgh #{ÎöÁgh ÃuHÁw ‰Híl Dt ÊHÆj Dégh ÃÎg,Ngh °vH¶Âgh, ÃÎÂgH¶gh Øh<s¨h Dt ±uÚHt hvÚ<†p HÈg ËH; &DkhVd¨h v<†ñg ÀVÎä; èHÎkH¥lh, Hw Ú Vt R„òd ÃÎkhVd¨h èH;Vúgh, KÎÎg,Ngh vHíégh KÎf Gwh<égh ÀnHdc ËÇf NÆé¶k bÝ HÁkh #GuHt G¥úf ÃÎg,Ngh Øh<s¨h Dt ÃÎkhVd¨h èHíéÁÂgh nHíö„g ÃíéÁÂgh èH;Vúgh G†tÅ Kl Lör MHÂsh L¥dNdh KÎf U†k D¥g JsVÈ™gh hBi Dt D¶ök DÂÂûl, &Ãd,HÎÂÎ¥gh nh<Âgh DíéÁl &KmH¥Âgh DíéÁl &nHíögh £<Îo DíéÁl Gêl HÈg Ãd<kHêgh èHuHÁûgh, S¥j<ln" , Dfn Dt "S¥j<ln" DqV¶Âg KÎwH˜o KdnNu Dt ÊHu G; KÎjVl JsVÈ™gh hBi vNûd #nHíögh #ÃÎäÁ[¿h ‰,Ngh, ËhVdh KÎf ÀNdN[ ÃdvHíj èHr±u ÃlHrh Dt FyVj Dégh èH;Vúgh UÎÂ[ D„u ßc<d, "Vt<kHi


“Carpet Manufacturers”


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Afsharzarineh Carpet Industries Mr. Aziz Baktash +98 481 2457222 +98 481 2457222 soliman_nejat20@yahoo.com www.afsharzarineh.com +98 914 1810099 – 914 1810103

Products and Services: Machine made carpets produced with the latest technologies available in the world Company Profile: Afshar Zarineh Industrial Company is a private company established in Miandoab in 1378 (1999). This company produces all kind of machine made carpets with CRX machinery and has managed to become one of largest and best producer of machine made carpets in Iran and Middle East . ..

..

#ÃÎÂgH¶gh èHÎÁÆégh ëNpHf nHíögh ßh<kh T„éòl ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

..

..

..

.

Gd<Âéf 1999 ÊHu ÃwHògh nHíögh ÃuHÁûg ã>,NkHÎl IÁdvc vHúth Ã;Va JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

ÏNpH; HÈö™k óVx Kl HÚÎgHp JÁ¥Âj, CRX nHíögh ßh<kh Ã;HÎp D„u ÀvnHr Di, &%100 ÃäöÁf Dw<ûo ..

#ÃÆ¢ÁÂgh Dt nHíögh DíéÁl G†th, Vä;h

NOTE:................................................................................... .............................................................................................. Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

5


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Akoundi Carpet Trading Mr. Meysam Akhoundi +98 21 88335883 +98 21 55894576 masi983@yahoo.com +98 912 3860136

Products and Services: Production, supply and export of silk handmade carpets

Company Profile: This trading company is the only producer and exporter of silk handmade carpets in Iran. This company maintains a continuous presence in Tehran-Iran Carpet Exhibition and internationally recognized exhibitions such as Hannover Domotex. This company has received recognition awards from well know exhibitions.

ÏVdVñgh Ï,NÎgh nHíögh ßh<kh S™kÅ VdNûj, °Vu, ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

Nr, &ËhVdh Dt ÏVdVñgh Ï,NÎgh nHíö„g NÎp<gh vN˜ûÂgh, {éÁÂgh ÃdvHíégh HÁé;Va Väé¶j ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

S¥j<ln Gêl ÃÎg,Ngh °vH¶Âgh Dt HdÚ<Ás µvHúj, &‰HíÂgh hBi Dt ÃÎg,n èHÎghNÎl, GÎf<d D„u Ã;Vúgh J„ûp #DkhVd¨h nHíögh °V¶l, Vt<kHi

6

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Aseman Kavir Carpet Mr. Hamidreza Talebian +98 362 2759256 +98 362 2759255 www.asemankavir-carpet.com +98 913 1610637

Company Profile: This company was established in 1379 (2000) for production of machine made glim carpets. Current production capacity is 500 m2 of glim, Loop&Cut carpets per day. Other company products include runners at width of 50 centimeters to 2 meters with traditional and modern patterns using freeze yarns.

..

..

..

ÃÎ[Hék¨h HÈérHx Y„äj, &DÁ;HÂgh DxHöägh nHíögh ßh<kh ìHék¨ 2000 ÊHu Ã;Vúgh JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

µHñÂgh Vél 2 Dgh VéÂÎék Hs 50 °V¶f Gd<¢gh nHíögh Ã;Vúgh {éÁj HÂ; #DxHöägh nHíögh Kl HÎÚl<d UfVl Vél 500 #EdNñgh, GÎw¨h DkhVd¨h nHíögh HÈÂÎlHûj Dt Iäúj Dégh, CdV™gh £<Îòf

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

7


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Avin pooya Textile Group Mr.Mehdi Mehtari Taheri +98 361 5513300 +98 361 5516694 mehdimehtari@gmail.com +98 913 1622108 - 912 1274181

Products and Services: 700-reed machine made handlook carpets with acrylic, polyeter and polypropylen yarns.

Company Profile: Avin Poyaye Tehran Company was established in 1375 (1996) with the latest weaving machinery from Schoenherr of Germany including Alpha 400. This company produces machine made carpets in various patterns with high densities ranging from 1500 to 3000. Avin Poyaye Tehran Company has Iran Standard Stamp and is in the process of obtaining ISO 9001, 14001, and 18001 certificates. ^èHlNògh, èHíéÁÂgh

.

%100 :΄dV;h Ï,NÎgHf IÎäa Xúl 700 nHís ..

..

..

..

VÈk<a 400 H™gh Gêl nHíögh Ã;HÎp KmH¥l ëNpÅ :„éÂj, 1996 ÊHu Ã;Vúgh JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

ÏHd<f Kd,>" UÁûl #Ã;HÎñgh ß<k Dt VÎä; ß<Áj Ul ÀNÆu 3000 Dgh 1500 :ÂsÛ nHíögh ßh<kh Ã;HÎñg ÃÎkHÂg¨h ..

..

..

..

14001-9001 ,Cd¨h ÀnHÈa D„u HäÚdVr Gûñés, ÃÎkhVd¨h ÃÎÁx<gh ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh ÀnHÈa D„u ÀCmHp "ËhVÈj #18001 ,

8

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Baharestan Carpet Mr. Mehdi Shadanpoor +98 362 2759381 +98 362 2750247 info@baharestancarpet.com www.baharestancarpet.com +98 913 1617377

Products and Services: 500-reed carpets at 1000 and 1200 density. Glim,Cut & loop, silk carpets and freeze carpets.

Company Profile: Baharestan Textile Company produces Baharestan glim and carpets with about 10 years of experience. This company has Iran Standard Stamp and ISO 9001:2000 Certificate. Baharestan Textile Company with its latest technologies and experienced personnel is one of quality machine made carpet producers in Iran. ..

..

NéÂj ÀVäòf "ËH ésvHÈf L΄=, ùVt" Ï vHíégh Ls¨Hf {ÎöÁ„g ËHésvHÈf Ã;Va U éÂéj ^è HlNògh, èHíéÁÂgh . ..

Xöägh ßh<kh - ÀNÆu 1200 , 1000 :Âs,Û Xúl 500 nHíögh ìHékh, {ÎöÁgh èHuHÁw ‰Híl Dt èh<Ás Vú¶g ..

..

..

..

..

:„é j, ÃÎÁx< gh à ÎsHÎÆ gh VÎd H¶Âgh, 9001 ,Cd¨h Àn HÈa D„u ÀC mHp Ã;Vúgh #CdVt nHís - ÏVdVñgh nHíögh ..

..

..

..

#Àn<ígh ÃÎgHu èHíéÁÂgh, KÎÎu<Ágh KÎíéÁÂgh Nph Väé¶j, &õVÂél vnH;, Àv<¢él Ã;HÎp KmH¥l

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

9


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Bastan Yazd Carpet Mr. Hosein Akhavan Kaffash +98 351 5222701 +98 351 5253858 info@bastancarpetco.com www.bastancarpetco.com

Products and Services: Machine made carpet at various densities. Custom made carpets in custom specified sizes.

Company Profile: Bastan Yazd Carpet Company was established in 1356 (1977) as one of the earliest machine made carpet producers in Iran and Middle East. Bastan Yazd Carpet Company offers best services to customers with its long history and its highly experienced workers and supplies acrylic,polyester and propylene machine made carpets to domestic and international markets including countries in Middle East and north of Africa. ..

ØVúgh, ËhVdh Dt nHíögh DíéÁl Dg,h Kl Di, 1977 ÊHu nCd ËHésHf Ã;Va JösHj ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

Dt ËhVdh Nζw D„u ÃrVúl èHÎg,Hf Z™éñj, &HÈÎt K΄lH¶gh Wûòj FkH[ Dgh ÃÎgHu Ã΄u èhvNÆf UéÂj, Xs,¨h ..

..

#nHíögh ‰Híl

Dt DÁ΄f,VäÎg<ägh, D¥Î„dV;¨h nHíögh ßh<kh ìHék¨ HinhN¶ésh ÏNäj, HÎÚÂgHu Àv<¢él KmH¥l Ã;Vúgh ÊNòéöj ..

..

#DÆdVt¨h ËVÆgh, Xs,¨h ØVúgh Øh<sh, ÃÎÂgH¶gh Øh<s¨h Dt HÈqVu, Ù„éòl ù<Æk, LÎlHûj, èHsHÎr

10

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Classic Carpet Mr.Mohammad .S.Rejali +98 311 6305972 +98 311 6305973 info@meibod.com www.meibod.com +98 913 3333372

Products and Services: 500-reed machine made carpets in 1000 and 2000 densities. 700-reed machine made carpets in 1500 and 2550 densities. Glim, Cut&Loop, Loop&Cut carpets, freeze Carpet, and freeze Carpet with hand finishing. Company Profile: Thanks to 15 years of company experience, Classic company has been able to produce machine made carpets which stand out in the market. We study customer needs and preferences before any carpet design. Classic Carpet are known as custom made carpets.

..

..

..

..

^èHlNògh, èHíéÁÂgh .

ÀNÆu 2000 , 1000 Ã;HÂs, Xúl 500 nHís ÀNÆu 2550 , 1500 Ã;HÂs, Xúl 700 nHís Ï,Nd U΢Æj CdVt nHís /CdVt nHís / DxHöf nHís, £Höf ..

..

^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . Kl cVäj Ëh Kl HlÚHu 15 Dgh NéÂj Dégh HÈmhvNl èhVdo G†™f, I„gh Ë<¶f :Îs±; nHís J;Va JÁ¥Âj NÆg ìHékh Gär ¨,Úh KÎ¥„ÈéöÂgh Øh,bh õvNd :Îs±; nHís ˨ &CÎÂél Lsh HivHäéuHf DkhVd¨h nHíögh D¶Áûl KÎf nHís èHíéÁl Kl Lör Wûo Nr, &LÈrh,bh Lm±d HÂf Øh<s¨h Dt ÍnHís óV¢f Ê<Æd Le &ù<ÆÁgh, LÎlHûégh #nHíögh èHÎä„¢g :Îs±;

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

11


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Ekbatan Carpet ( Ziba Naghsh Savin) Mr.Alireza Morad +98 361 (2553565 -2553566 ) +98 361 2553287 ziba_naghsh_savin@yahoo.com +98 913 1612321

Products and Services: Embossed glim, jajim,Cut&Loop (BCF) Carpets made by Schoenherr machinery. Machine made carpets made from acrylic,polypropylen and polyester yarns in 8 to 30 color combinations at various densities Company Profile: Machine made carpets made by high quality materials using the latest technologies bearing Iran Standard Stamp

..

..

Ù„éòl èH;HÂs Dt n Híögh ìHékh - (BCF) VÈk<a ÃÁ;HÂf ùVÛ™Ûgh, Xöägh ìHékh ^èHl Nògh, èHíéÁÂgh ..

..

..

.

#Ë<g 30 Dgh 8 VéöÎg<f, :΄dV;h ..

..

..

èHÎÁÆégh ëNph ÊhNòésHf nHíögh ßh<kh ìHékh - ÃÎkhVd¨h ÃÎÁx<gh ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh D„u ÀCmHp ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

#ÃÎg,¨h nh<Âgh G†th, ÃÎÂgH¶gh

12

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Ghasreomid Kashan Mr. Hosein Jalalian +98 21 88731454 - 6 +98 21 88731454 ghasreomid.rojin@yahoo.com +98 912 1087595

Products and Services: High quality machine made carpets with traditional and modern patterns in various densities and color combinations made from acrylic,polyester and propylene yarns.

Company Profile: Ghasr Omid Kashan Carpet Company was established in 1388 (2009) and employs technically advanced machinery improved by domestic and foreign industry experts. Ghasr Omid Kashan Carpet has made exceptional advancements in production of machine made carpets in Middle East by applying Iranian traditional carpet designs and using quality materials. ..

ù<Æk, Ù„éòl LÎlHûj, Ëh<gh, èH;HÂs Dt DÁÎg<f,Vägh, D¥Î„dV;¨h nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

..

..

..

#ÃÎgHu Àn<[ èhb ÃÎ¥Îs±;, ÃêdNp ..

..

Gär Kl ÃÎ[Hék¨h HÈx<¢o KÎöñj N¶f, 2009 ÊHu ËHaH; NÎlh Vûr nHís Ã;Va JösHj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

K™gh Ul :gb Ã[cHl Àv<¢él KmH¥l, ‰,h Fòk ÃÎg,h nh<l ÃlNòéöl HÈ[Hékh J„Șésh FkH[¨h, KÎÎkhVd¨h MhVäògh ..

..

Dt KmH¥Âgh nHís ÃuHÁw Dt Ãñ[Hk èh<¢òf ÊHÎÆgh Kl JÁ¥Âj Nr, LÎlHûégh, ù<ÆÁgh vHÎéoh Dt GÎw¨h DkhVd¨h ..

..

#Ù„éòl èH;HÂs Dt HinHís Ã;Vúgh °V¶j, Xs,¨h ØVúgh

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

13


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Golbaftgol Kashan Carpet Mr.Ali Bagheri +98 21 77913515 +98 21 77913506 golbaftgol@yahoo.com www.golbaftgol.com +98 912 1222598

Products and Services: Machine made carpets,Cut&Loop and glim carpets in various densities.

Company Profile: This company attempts to achieve constant quality improvement through using the latest technically advanced machinery, experienced workers, and quality control in order to meet the requirements of its customers. Company products are offered in variety of patterns, sizes, and color combinations according to customer orders. Volume of export is the proof of this company’s abilities to respond to demands of its domestic and international customers. ..

..

..

DxHöägh nHíögh, Ù„éòl èH;HÂs Dt nHíögh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

Vd<¢j Dgh HÂÚmhn ´NÈj, &ÃÎu<k ÀV¢Îs Lör, Àv<¢él KmH¥l, Hs Ú VÂél hvÚnH; Ã;Vúgh :„éÂj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

#HÈÁmHfc ÃlNo, HÈjHíéÁl

..

..

Hiv<†p Ëh, #Ãu<Áél, Ù„éòl èHsHÆl, Ëh<gh, LÎlHûj Dt KmHfCgh èHÎä„x Föñf HÈjHíéÁl Ã;Vúgh °V¶j ..

..

..

..

Gohn Dt KmHfCgh èH[HÎéph ÃÎä„j D„u HÈjvNr, HÈjHíéÁl ÃÎu<k Àn<[ D„u GÎgn VÎo <i ÃÎÂgH¶gh Øh<s¨h Dt CÎÂéÂgh #HÈ[vHo, n±ägh

14

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Golbaft Talaei Kashan Carpet Mr. Mostafa Alvankarian +98 362 (2759519 – 2759518) +98 362 2759006 info@mashadcarpetco.com www.mashadcarpetco.com

Products and Services: 700-reed machine made carpet with handmade carpet patterns with crystal weaving and acrylic, polyester and polypropylen yarns plus 500-reed embossed carpet.

Company Profile: Recognized exporter of 1388 (2009). Recognized standard producer of 1388 (2009). Received ISO 9001:20001 certification. Member of International Quality Network, member of Iran Textile Industry Association, member of Iran Exporters Association. ..

..

..

..

#ÃÂöíl ù<ÆÁf ÀNÆu 500 nHís - Ï,NÎgh nHíögHf IÎäúgh ÀNÆu 700 nHís ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh ‰Híl Dt D[b<ÂÁgh UÁûÂgh &2009 ÊHu Dt D[b<ÂÁgh DkhVd¨h vNûÂgh ^Ã;Vúgh ‰<p ..ÀBäk .

..

..

ÀnHÈa D„u CmHp &‰HéödV; :΄dV;¨h £<Îòf Ï,NÎgHf IÎäúgh ÀNÆu 700 ß<k Kl nHíögh {éÁl &2009 ÊHu Dt ..

..

..

Dt <†u &DkhVd¨h {ÎöÁgh èHuHÁw nHñjh Dt <†u &ÃÎÂgH¶gh ÃÎu<Ágh Ã¥äa Dt <†u &ISO 9001/20001 #KdvNûÂgh nHñjh

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

15


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Kabir Yazd Carpet Industrial Group Mr. S.Alireza. Alaqehband +98 352 3622422 – 3623422 +98 352 3622423 – 3625423 info@Kabircarpet.com www. Kabircarpet.com

Products and Services: Various types of carpets including super shaggy, rugs and runners,Cut&Loop Carpets, modern acrylic and BCF carpets in 5 to 20 color combinations at 1200 density.

Company Profile: Kabir Yazd carpet was established in 1369 (1990) to apply several centuries of domestic traditional weaving experience. Carpet production started in 1371 (1992) using the latest technologies and traditional Iranian carpet patterns. Two decades of research, innovation, and production has turned Kabir Yazd into one of the largest and modern machine-made carpet producing companies in Iran. Kabir Yazd Carpet production programs include diverse products including Cut&Loop carpets, embossed carpets, rugs and super shaggy. These products are offered in different patterns and color scheme to satisfy needs of any customer. Kabir Yazd Carpet has received Iran standard stamp for industrial products and ISO 9001-2000 certificate. Kabir Yazd Carpet was recognized as an entrepreneurial company in 1387 (2008). ..

Ë<¥l nHís, &ÏcH¢Át :΄dV;h &Xöf &DxHöf nHís &ÄÂògh Gd<x Vf<s ) nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

1200 ÃtHê;, Ëh<gh 8 ,b Ë<g 20 Kl

..

..

..

..

Ã;Vúgh èÅNf #DehVégh {ÎöÁgh Kl Ë,Vr Kl ÃÂÈ„éöl 1990 ÊHu nCd VÎä; ùVt UkHûl JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

..

..

Väé¶j, &ÄÎw¨h ÃÎkhVd¨h ù<ÆÁgh Kl ÃÂÈ„éöl, Àv<¢éÂgh ÃÎÂgH¶gh èHÎÁÆégh ëNpÅ ÃlNòéöl 1992 ÊHu nHíögh ìHékh ..

..

Dt nHíögh ìHékh ‰Híl Dt Àv<¢éÂgh UkHûÂgh Vä;h Kl ÀNph, ßhNf¨h, RÎÆñégh, ã,ÉNgh G¶gh Kl KdNÆu N¶f, HÚÎgHp ..

..

..

nHíögh &ù<ÆÁgh LöíÂgh nHíögh Gêl nHíögh ßh<kh Kl ÀVÎä; ÃÎÂ; ìHékh ‰±o Kl KmHfCgh èH[HÎéph Ã;Vúgh Dä„j, #ËhVdh ..

..

..

..

..

..

..

..

èH[HÎéph ÃtH; ÃÎä„ég ÃÎgHu èH΄fHÆf Ã;Vúgh UéÂéj, &Äd<x ÄÂo Vf<s nHís , Ãu<Áél èHtHê;, Ù„éòl Ëh<gh Dt DxHöägh ..

..

..

..

9001 -2000,Cdhgh ÀnHÈa GÎk, &ËhVdh Dt ÃÎuHÁûgh UmH†ä„g ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh Ãl±u HÈ„ÎÁf Ã;Vúgh Vò™j, KmHfCgh

16

2008 ÊHu Dt ßNäl G†th FÆg, &

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Mahoot Kavir Carpet Mr. Saied Harati +98 21 88729405 - 7 +98 21 88729408 mahoot_kavir@yahoo.com www.mahootkavir.com +98 912 2836300 - 912 1238813

Products: Modern Machine-Made Carpet, Super Glim, Cut&Loop ,Loop&Cut Carpet, BCF yarn (Heat Set and Freeze)

Company Profile: This firm has been able to compete with local and foreign available products of best quality, by providing qualified distinct primary materials and observing the customers’ favorites and opinions, having obtained four certificates of international standards which is a golden page in the record of company’s successes. Our company is considered one the authentic producers even known in this field. JÎi) ´h Ds Df £<Îo ‰Cy - DxHöf nHís - £Höf - Vf<s £Höf - EdNp nHís ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

..

..

..

(CdVt , JÎs ..

&KmHfCgh Mhv>, Øh,bh Ãshvn, Øh<s¨h Dt Àn<ígh ÃÎgHu ÃÎg,¨h nh<Âgh VÎt<éf Ã;Vúgh Ê<Æj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

óHík D„u NiHa VÎo, ÃÎäib Ãñ™w HÈjhb Nñf Väé¶j Dégh, ÃÎg,Ngh VÎdH¶Âgh Dt èhnHÈa Ufvh D„u HÈjcHÎp, ..

..

..

..

Ï<éöÂf UtVgh Kl Ã;Vúgh JÁ¥Âj NÆg, #‰HíÂgh hBi Dt ÃûûòéÂgh vnh<¥„g Ã;Vúgh UÎÂíj FkH[ Dgh &Ã;Vúgh ..

KÎíéÁÂgh Kl HÚÎgHp Väé¶j, &ìvHògh, GohNgh Dt HÚÎgHp Àn<[<Âgh èHíéÁÂgh G†th nhNu Dt Ë<¥ég HÈjHíéÁl #‰HíÂgh hBi Dt KÎr<lVÂgh

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

17


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Mahris Baft Mr.Mohamadreza Najafi Shiva +98 21 88530459 - 65 +98 21 88745255 info@mahriscarpet.com www.mahriscarpet.com

Products and Services: Machine made carpets

Company Profile: Mahris Baft Industrial Group was originally established in 1354 (1975) by the name of Mazandran Carpet. Company changed its name to Mahris Baft after a complete renovation and change of machinery. Company production facilities are located in Mahdasht in Karj covering an area of 33,000 square meters and equipped with the latest machinery with world class technology including HCP, CRX82, CRX83, and CRP. Total production capacity currently stands at 85,000 square meters of machine made carpets Machine made carpets produced in this complex are offered in market under Mahris brand name through a network of more than 30 sales representatives. #nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

ËH;, 1975 ÊHu ( SdViHl ÏvHí égh Ls¨Hf) JtHf SdViHl UkHûl Ãu< Âíl JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

ÍBi UÆj #HÈö™Ág JtHf SdViHl Lsh vHÎéoh, HÈÁmH¥l Vd<¢éf 1993 ÊHu Dt JlHr, &ËhvNkcHl nHís ÃdhNf HÈÂsh ..

..

..

40 Kl Vê;h HÈg, UfVl hVél 33000 HÈépHöl Y„äj °vh D„u ìV; ÃÁdNÂf JaNiHl Dt ÃÎ[Hék¨h Ãu<ÂíÂgh ..

..

..

#nHíögh ‰Híl Dt ÄlH¶gh èH;Vúgh Píkh Kl Väé¶j, ÃgH;, ..

LgH¶gh Dt nHíögh Ã;HÎp K mH¥l G†tÇf, Ù„éòl LÎlHûj, Ëh<gh Dt ´HÎg¨h n<[h Kl Ã;Vúgh nHís µHñd # HCP, CRP, CRX82/83 HÈé„Â[ Kl,

18

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Mahsan Negin Carpet Mr. Abolfazl Ezami +98 361 2553830 - 1 +98 361 2553831 info@mahsannegin.com www.mahsannegincarpet.com +98 913 3614834 – 913 2614975

Products and Services: Machine made carpets made by machinery from Van de Wiele of Belgium.

Company Profile: Mahsan Negin is one of pioneer companies in machine made carpet industry in Iran. Company productions include machine made carpets in various densities, patterns, designs, and color combinations made by machinery with the latest technology.

..

..

#ÃÎ¥Îí„ägh Van DeWiele KmH¥Âf nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

..

nHíögh ÃgHwh D„u HÈzH™p Ul nHíögh ÃuHÁw nh,v Kl HÈk<; KÎ¥k ËHöÈl nHís Ã;Va Vò™j ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

LÎlHûégh, èH;HÂögh T„éòl Dt nHíögh ßh<kh Ã;HÎp Ã΄fHÆf UéÂéj, ÃêdNñgh èHÎÁÆégh Ã;Vúgh ÊNòéöj #DkhVd¨h ..

#ÀCÎÂéÂgh Ëh<g¨h, ù<ÆÁgh,

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

19


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Merinoos Ghoshachay Carpet Mr.Torkaman Gholami +98 481 2457217 -20 +98 481 2457217 jmj_765 @yahoo.com www. Merinoos.com +98 914 1811488

Products and Services: Machine made carpets in various sizes and designs

Company Profile: Merinos Carpet Company was established in 1385 (2006) and started production in 1386 (2007). Production facility of this company is located in Myandoab and is equipped with fully automatic machinery supplied by VAN DE WIELE with its latest technology. Total annual production currently stands at 135,000 square meters of high quality heat set carpets.

#èHsHÎÆgh T„éòl Dt nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

n,c Nr, 2007 ÊHu D[Hék¨h HÈ¢o KÎaNj Lj, 2006 ÊHu õ<ÁdVl DgHr Ã;Va JösHj ^I;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

nHíögh ßh<kh Kl H¶ÚfVl hVÚél Tgh 135 HdÚ<Ás I;Vúgh {éÁj, &GlH¥gHf ÏVj<ÎäÂ¥gh Gd,NÁt Àv<¢éÂgh èHÎÁÆégh ëNpÇf #IÎuHÁûgh ã>,NkHÎl IÁdNl Dt UÁûÂgh UÆd #IÎg,¨h nh<Âgh n<[Hf Js JÎi

20

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

(Spadana Carpet)

Negin Golestan Carpet

Mr. Ahmad Sharifian +98 361 2553617 - 18 +98 361 2553619 negin_golestan@yahoo.com www.negingolestan.com +98 913 3099569

Products and Services: Machine made carpets, Cut&Loop and glim carpet in various patterns and color combinations.

Company Profile: Negin Golestan Carpet was established in 1376 (1997) in Kashan. Company’s main activity is production of high quality machine made carpets in various density. The quality of Negin Golestan Carpet is due to the fibers imported from Bayer of Germany. Negin Golestan Carpet markets its products under brand name “Spadana Carpet”. ..

#Ãu<Áél LÎlHûj, Ëh<gh Dt DxHöägh nHíögh, &Xöägh &nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

..

..

.

ß h < k h ìH é k h D „ u HÈ j H x Hú k C ; V é j , ËH a H ; D t 1 9 9 7 Ê H u Ë H é ö „ ; K Î ¥k à ; V a J ö s Çj ^ à ; V ú g h ‰ < p À B äk . ..

..

..

..

..

&ÃÎkHÂg¨h VfHf ß<k Kl Di nHíögh ìHékh Dt ÃlNòéöÂgh ´HÎg¨h F„yh, #ÃÎgHu Àn<[, Ù„éòl èH;HÂöf nHíögh ..

..

..

#"HkhnHäsh nHís" Ã;vHÂf ÃÎäÁ[¨h Øh<s¨h Dt Ã;Vúgh èHíéÁl óV¢j,

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

21


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Negin Mashad Carpet Mr. Abbas Maghsoudi +98 21 22015095 - 7 +98 21 22012257 factory@negincarpet.com www.negincarpet.com

Products and Services: Machine made carpets

Company Profile: Negin Mashad Carpet was established in 1371 (1992) with a complete production line of machine made carpets including spinning, weaving, and finishing sections. Negin Mashad Carpet produces 500 and 700-reed acrylic,polyester and polypropylen carpets in 5, 7, and 8 color combinations in various densities including 1000, 1200, 1400, and 2550 (Handlook). Negin Mashad Carpet has Iran Standard Stamp Number 10753, ISO 9001:2000 Certificate, Research and Development Permit Number 83-61 and Iran Textile Association Membership Number 254. nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

#nHíögh MHÈkh, I;HÎñgh, ‰C®gh ÊHörh I;Vúgh L†j, 1992 ÊHu NÈúl KÎ¥k nHís Ã;Va JösÇj ^I;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

, 7 , 5 Dt Xúl 700 , 500 nHís GÂúj, %100 :΄dV;¨h £<Îòf Ã;HñÂgh nHíögh ßh<kh KÎ¥k nHís Ã;Va {éÁj ..

..

..

#Ï,NÎgh nHíögHf IÎäúgh ÀNÆu 2550 , ÀNÆu 1400 -1200 -1000 Ã;HÂöf Ëh<gh 8 ..

..

^D„u ÀCmHp HÁé;Va ..

10753 Lrv ÃÎkhVd¨h IÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh Il±u ÊhNòésh Ãûov -1 ..

9001/2000 ,Cd¨h ÀnHÈa -2 83-61 Lrv ÃÎÂÁégh, ëHñf¨h Iûov -3 #254 Lrv IÎkhVd¨h {ÎöÁgh èH;Va IfHÆk <†u -4

22

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Negin Mashad Helal Carpet Mr.Alireza Abbaspoor Moqadam +98 362 2760822 - 4 +98 362 2760825 negin_carpet@yahoo.com +98 913 1634042

Products and Services: Polyester and acrylic yarns. Machine made carpets made from polyester and acrylic yarns.

Company Profile: Negin Mashad Helah Carpet Company was established in 1381 (2002) with a complete line of machine made carpets including yarn production, carpet weaving, and finishing. Our production line is equipped with the latest available technology including HCP, CRX, ALPHA 320, etc. Company has received many international certificates including ISO 9001:2000, ISO 14001, and ISO 18001. Negin Mashad Helah Carpet Company currently exports its products to CIS countries, Afghanistan, Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Turkey, and Mexico. VéöÎg<ägh nHíögh ßh<kh Ã;HÎp - :΄dV;¨h, VéöÎg<ägh nHíögh £<Îo ‰Cy £<¢o ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

.

HCP - CRX- ALPHA 320 Àv<¢éÂgh KmH¥Âgh ëNpHf :΄dV;¨h, ..

..

..

&nHíögh £<Îo ‰Cy &nHíögh ìHék¨ ±lÚH¥él HÎÚ[Hékh H¢Úo :„éÂj, 2002 ÊHu Ã;Vúgh JösHj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

#nHíögh ‰HÂ;h, Ã;HÎp ..

..

18001 ,cdh 9001-2000,cdh ^Gêl ÃÎg,Ngh ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh èhnHÈa D„u ‰<ûñgh Kl Ã;Vúgh JÁ¥Âj ..

..

# 14001,

ØhV¶gh, ËHéökH®th, &DéÎt<ögh nHñj¨h Kl ÄÆéöÂgh ‰,Ngh Dgh HÈjHíéÁl ‰±i NÈúl KÎ¥k nHís Ã;Va vNûj ..

..

#:Îö¥Âgh, ÃÎ;Vj, Ãdn<¶ögh, Ënv¨h,

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

23


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Pamchal Textile Industries Mr.Hasanali Ramezani +98 362 2759762 +98 362 2759766 info@pamchalco.com www.pamchalco.com +98 913 1193066

Products and Services: Traditional and modern carpets in different densities in 4 to 25 color combinations. Other production includes glim, Cut&Loop carpets, freeze Carpets and prayer rugs. Services include spinning. Company Profile: Top export company in 1389 (2010). Recognized company by Iran Standard and Industrial Research Institute in 1389 (2010). Recognized top export company in 1384 (2005), 1387 (2008), and 1388 (2009). Company has ISO 9001:2000 certification.

nHís &Xöf &Ë<g 25 Dgh 4 Kl èH;HÂögh T„éòl Dt ÏcH¢Á™gh, ÏN΄Æégh nHíögh ßh<kh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

#£<Îògh Gét èHlNo, &ÊHÂñgh nHís &èHd±ûl &CdVt nHís &DxHöf ..

..

ëHñ f¨h, ÃÎsHÎÆ gh VÎ dH¶Âgh Dt D[b <ÂÁ gh U Áû gh - 20 10 ÊHu Dt D [b <ÂÁgh vN˜û Âgh ^Ã;Vú gh ‰<p ÀBäk . ..

#2005 , 2008 , 2009 ÊHu Dt D[b<ÂÁgh vNûÂgh &2010 ÊHu Dt ÃÎuHÁûgh ..

..

..

#ÃÎg,Ngh 9001-2000 ,cdh ÀnHÈa D„u ÀCmHp

24

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Pardis Carpet Mr. Mehdi Norouzpoor +98 362 2759119 +98 362 2759190 info@pardiscarpet.ir www.pardiscarpet.ir +98 913 1622509

Products and Services: Machine made carpets made by 500 and 700 reed weaving machines. Glim carpet in densities ranging from 1000 to 3000, with Loop&Cut pattern.

Company Profile: This company was established in 1375 (1996) and currently markets its machine made carpets under the brand names Pardis Tehran Carpet and Jordan Tehran. Company products have Iran Standard Stamp and are produced in compliance with ISO Standards. Long experience of company management and personnel is directed to providing quality products and the best services to our customers. ..

..

nHís, ÀNÆu 3000 Dgh 1000 Ã;HÂs, Xúl 700 , 500 ß<k Kl nHíögh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

..

#ÃdVdVñgh, ÃÂöíÂgh ù<ÆÁgh ..

..

ÀCmHp Di, (ËhVÈx ËnV[) , (ËhVÈx SdnVf) èH;Va L†j, 1996 ÊHu Ã;Vúgh JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

Àn<ígh IÎgHu èHíéÁl °Vu HÁtNi #ÃÎkhVd¨h ÃÎÁx<gh ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh, ,Cd¨h, IÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh èhnHÈa D„u ..

..

..

#HivnH;, Ã;Vúgh MhvNl ãvHíj Kl Äd<x èh<Ás ‰±o I΄u HÁ„ûp Hl :gb, KmHfCgh ÃÆe Fö;, HÈkHÂq,

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

25


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Parmis Carpet industries Mr. Ammar Fazel Bidgoli +98 362 2759810 +98 362 2759811 parmisscarpet@gmail.com +98 913 1616284

Products and Services: Machine made carpets with embossed patterns, Cut&Loop, Loop& Cut with BCF, polyester, acrylic, and mixed yarns in various densities.

Company Profile: This company was established in 1386 (2007) for production of machine made carpets in various densities, color combinations, and patterns

..

..

£<Îòf VdVñgHf ö¢Âgh, &ÃÂöíÂgh ù<ÆÁgh, &èH;HÂögh T„éòl Dt nHíögh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

#â„éòÂgh £<Îògh, :΄dV;¨h, VéöÎg<ägh, BCF ..

èH;HÂögh T„éòÂf nHíögh ßh<kh ìHékh ‰Híl Dt XúÁj, 2007 ÊHu I;Vúgh JösÇj ^I;Vúgh ‰<p ÀBäk . #LÎlHûégh, Ëh<g¨h,

26

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Pars Merinous Carpet Mr.Masoud Zarkar +98 361 2553777 +98 3612553779 info@pars-merinous.ir www.pars-merinous.ir +98 913 3632054

Products and Services: Handlook carpets

Company Profile: Pars Merinos Carpet Company has 17 years of experience in production of machine made carpets with handmade looking. Company products are supplied to domestic and international market with brand name “ Vozara Carpet”. Our various traditional carpet designs and color combinations are sure to meet customer satisfactions.

Handlook nHís ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

Ï,NÎgHf IÎäúgh nHíögh ìHékh ‰Híl Dt HlÚHu 17 Dgh NéÂj èhVäo õ<ÁdVl nHís Ã;Va ËCéòj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

HinHís °V¶j, &Ø<ögh, KÎ¥„ÈéöÂgh èHäyv Dä„j Dégh Ëh<g¨h, Ã΄w¨h ÃÎkhVd¨h LÎlHûégh D„u CÎ;Végh Ul ..

..

..

#ÃÎäÁ[¨h, ÃÎkhVd¨h, Øh<s¨h Dt "Mhvc<gh nHís" Ã;vHÂf

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

27


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Solomon Carpet (Rasoul Isfahan )

Mr. Dr. Hasan Kardan +98 21 88737881 +98 21 88503623 info@solomoncarpet.ir www.solomoncarpet.ir +98 912 1252044

Company Profile: Since company’s establishment in the historical city of Isfahanin 1982, Rasoul Isfahan Company has become the leading supplier of yarn in Iran and the Middle East with increasing number of factories and branches across the country.

The company expanded its operartion by launching its high quality production line in 1992 becoming the superior machinery carpet manufacturer in the region. Rasoul Isfahan has diversified its business by supplying several products including hand look carpet, Rug, Klim, shaggy , Cut&loop and carving carpet . The company assures its best quality by conducting latest managerial methods as well as believing in constant customer satisfaction approach.

#nHíögh ßh<kh ìHékh, &VéöÎg<ägh, &BCF K΄f,Vägh, &:΄dV;¨h nHíögh £<Îo ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

..

..

..

..

.

Dt nHí ögh £<Îo ìH ék Hf 1982 ÊHu ÃÎuHÁû gh ÃÎ [Hé k¨h ËHÈ™wh ‰ <sv Ã;Va JösÇj ^Ã; Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

..

..

#Àn<ígh ÃÎgHu £<Îògh DíéÁl VÈah NpÅ ÀVÎûr ÀVét N¶f Jñäwh, &ÃÎòdvHégh ËHÈ™wh ÃÁdNl

..

..

..

..

Ëh ÃuVöf JuH¢ésh, (G†t¿h ÃÎu<Ágh) ^vH¶a Jñj nHíögh Ã;HÎp UÁûl Ã;Vúgh JÁan 1992 ÊHu Dt ..

..

..

..

..

Ul ÃÆä¢Ál nHíögh Ã;HÎñg Àv<¢él KmH¥l Gήúj ‰±o Kl G¶gh Gwh<j, &HÈjhVΧk KÎf Ãr<lVl ÃkH¥l LÁöéj ..

..

..

BCF K΄f,VäÎg<f &Dt<ûgh nHíögh ìHékh Gêl HÈjHíéÁl Dt ß<Áégh Kl ÃgHp èVt, &ÃÎÂgH¶gh ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh ëNph

..

..

..

..

Ã;Vúgh Gwh<j, #ÃÎäÁ[¨h Øh<s¨h èH[HÎéph ÃÎä„j HÎÚgHp HÈÁ¥Âd, ÄÂògh Gd<x, DxHöägh nHíögh ßh<kh &:΄dV;h & ..

..

..

..

#ÃÎu<Ágh ËÇúf ÃòsVéÂgh HÈjNÎƶf ÃlCé„l, &ÃêdNñgh À..vhn¨h èHÎÁÆj BΙÁj ‰±o Kl HÈ„Âu

28

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Setareh Kavir Group Mr.Ahmad Sadeghian +98 21 88729838 - 42 +98 21 88554315 info@setarehkavir.com www.setarehkavir.com +98 912 1017916

Products and Services: Production of machine made carpets plus polyester,polypropylen and acrylic yarns.

Company Profile: Setareh Kavir Yazd Carpet was established in 1360 (1981) as the first machine made carpet producer in Iran. This company is the first production facility formed by Setraeh Kavir Yazd Group. Setareh Kavir Yazd Carpet is one of the largest carpet producers in Middle East and is currently producing various types of standard machine made carpets by employing technologically advanced machinery. Khatereh Kavir Yazd Carpet was established in 1377 (1998) as the second carpet production facility of Setareh Kavir Yazd Groups. This facility produces carpets, glim carpets,Cut&Loop, jajim in different sizes and patterns from acrylic and propylene yarns. In an attempt to meet the demand for export, Setareh Kavir Yazd Group has established other production facilities including Yazd Weaving for production of acrylic yarns, Alyaf Yazd for production of propylene yarns, and Yazd Dying complex. Setareh Kavir Yazd carpets are currently exported to 30 countries. Setareh Kavir Yazd was recognized as top export company in 1386 (2007) and 1388 (2009). Setareh Kavir Yazd Group is a frequent exhibitor in Hannover Domotex and Domotex Dubai to meet interested international customers. ..

#:΄dV;¨h, K΄f,Vägh, VéöÎg<ägh £<Îo, nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

Nr, &ÃÎuHÁûgh nCd Vd<; ÍvHés Ãu<Âíl UkHûl Kl UÁûl ‰,h (nCd MhNÎf ÃÂík) nCd Vd<; ÍvHés Ã;Va ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

nHíögh Ã;HÎp, ìHékh Dt èHÎÁÆégh ëNpÅ Ã;Vúgh ÊNòéöj #nHíögh ìHék¨ ÃÎkhVdh Ã;Va ‰,h HivHäéuHf 1981 ÊHu HÈ„Îíöj Lj ..

..

Dt Voªh <†¶gh Hlh #Xs,¨h ØVúgh Dt ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶ÂgHf UéÂéÂgh nHíögh Ã;HÎp èH;Va Vä;h Kl Nph, N¶j, &LgH¶gh Dt ..

..

&nHíögh ßh<kh ìHék¨ 1998 ÊHu JösÇj NÆt (nCd MhNÎf èHdV;b) nCd Vd<; ÍVxHo nHís Ã;Va Di, Vd<; ÍvHés Ãu<Âíl ..

..

..

Ã;Vúgh KÎlÇj G[Å Kl, Ù„éòl èHsHÆl, LÎlHûj Dt K΄f,VäÎg<ägh, :΄dV;¨h ´HÎgh Kl ÙΙògh Xöägh &DxHöägh nHíögh ..

..

£<Îo V Ît<ég) nCd {Îök UkHûl SÎsHéf JlHr VdNûégh èH[HÎéph ÃÎä„j, nHíögh £<Îo ßh<kh Kl ÀNdhCéÂgh H ÈjH[HÎép¨ ..

..

HÚÎgHp ÀvHés Ã;Va vNûj #´HÎg¨h Yäûg nCd UÁûl :gB;, ( K΄f,VäÎg<ägh £<Îo ìHék¨) nCd ´HÎgh UÁûl , &(:΄dV;¨h

..

Ã;Vúgh J;vHa Nr, ‰,¨h DkhVd¨h vNû ˜ Âgh FÆg D„u 2009 , 2007 DlHu Dt ècHp, LgH¶gh Dt N„f 30 Kl Vê;h Dgh HÈjHíéÁl #FkH[¨h KmHfCgh ãH¢Æés¨ Dfn S¥j<ln, Vt<kHi S¥j<ln °vH¶l Dt

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

29


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Sheikh safi Isfahan Carpet Mr. Hasan Akhavan Safaee +98 311 6288600 – 3 , Trading Department: +98 311 6288540 - 41 +98 311 6288604 info@sheikhsafi.com www.sheikhsafi.com

Products and Services: Machine made carpets made from acrylic or acrylic-polyester (artificial silk) yarns using knitted weaving, propylene heat set or freezed with Cut&Loop patterns

Company Profile: Sheikh Safi Isfahan Carpet Company was established in 1373 (1994) in Jay Industrial City of Isfahan equipped with advanced machinery having the latest technology. Company mission has been supply of highly diversified high quality machine made carpet to domestic and international markets. Research and development as well as carpet design departments have helped company to institute quality management system throughout its operations. Company has received national and international certificates including ISO 9001:2000 from RWTUF. Sheikh Safi Isfahan Carpet Company was recognized as top producing company by Isfahan Standard and Industrial Research Institute in 1386 (2007) and 1388 (2009). This company was recognized among Isfahan producing companies for its research and development programs in 1386 (2007) and 1387 (2008). Sheikh Safi Carpet is proud for having been recognized in 1389 (2010) as top brand in Isfahan.

K΄f,VäÎg<f, Ã;HñÂgh (DuHÁûgh VdVñgh) VéöÎg<f :΄dV;¨h - %100 D¥Î„dV;¨h nHíögh ‰HÂ;h, ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . #(ã<g èH;) ÀcvHägh ù<ÆÁgh ,b nHíögh, CdVt, Js JÎi

..

..

..

..

IÎuHÁûgh D[ ÃÆ¢Ál Dt Ë HÈ™wh IÁdNl Dt 1994 ÊHu ËHÈ™wh D™w OÎa nHís Ã;Va JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

Øh<s¨h Dt Ãp,V¢Âgh HÈjHíéÁl Ud<Áj, HÈjHíéÁl Ï<éöl Kl UtVgh JÁ¥Âj Nr, LgH¶gh Dt HÈ„Â;Å, Ã;HÎñgh KmH¥l ëNph :„éÂj, ..

..

..

..

..

..

ëHñf¨h ÊHörh MHsvh FkH[ Dgh ÃÎu<Ágh Àvhn¨h Ãl<§Ál MHsvHf Ã;Vúgh JlHr Nr, K¥Âl vNr Vä;h Dgh ÃÎ[ vHògh, Ã΄ohNgh ..

..

..

IÎkHÂg¨h ´<j I;Va Kl 9001-2000 ,cdh ÃÎÁx<gh ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh D„u ‰<ûñgh JuH¢ésh, nHíögh LÎÂûj, ÃÎÂÁégh, ..

..

..

..

..

Dt D[b< ÂÁgh UÁ ûÂgh FÆg D„u Ë HÈ™wh çtHñl Dt ÃÎ uHÁ ûgh ëHñf ¨h, ÃÎsHÎÆgh VÎ dH¶Â gh ÀVmhn Gär Kl Ã;Vúgh è cHp HÂ; ..

..

IäjVÂgh D„u HÈjcHÎñg IÎÂÁégh, ëHñf±g ÃÎ[b<ÂÁgh ÀNp<gh HÈé™ûf 2008 , 2007 DlHu Dt èVÎéoh, &2008 , 2007 DlHu ..

..

..

#ËHÈ™wh çtHñl Dt G†t¨h Ã;vHÂgh FÆg D„u 2010 ÊHu Dt :gB; ècHp, &çtHñÂgh Dt Dg,¨h

30

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Shiraz Carpet Mr.R.Moravej +98 21 88963047 +98 21 88957067 info@shirazcarpet.com www.shirazcarpet.com +98 912 3025287

Products and Services: Semi worsted yarns, machine made carpets, tufted carpet, readymade carpet fringes, and carpet finishing

Company Profile: Shiraz Carpet Co. is among the oldest and largest carpet manufacturing companies in Iran and Middle East. This company provides spinning, weaving and finishing services with the latest technologies.

..

‰HÂ;h, &CiH[ nHíögh {Îök &nHíögHf IÎäa JÎ;<l &nHíögh & ÃÎt<w Tûk £<Îo ìHékh ^èHlNògh , èHíéÁÂgh . ..

..

#nHíögh ..

- ‰Cy) nHíögh ìHékh ‰Híl Dt ÄlH¶gh ÃÎkhVd¨h èH;Vúgh ÊNrÅ, ‰,h Kl chVÎa I;Va Väé¶j ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

#Àv<¢éÂgh ÃÎfv,¨h èHÎÁÆégh ëNpÅ ÊNòéöj, &Xs,¨h ØVúgh, ËhVdh Dt ÃÎqv¿h ùV™gh, (‰HÂ;h - I;HÎp

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

31


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Tandis Carpet Mr.Seyed Mostafa Sadati +98 361 5515110 +98 361 5555162 Tandiscarpet@yahoo.com www.tandiscarpet.com +98 913 1615774

Products and Services: 500 and 700-reed machine made carpet with Iranian traditional carpet patterns.

Company Profile: Tandis Ravand Carpet Company started its operation in 1380 with the production of machine made carpets. Company objective has been production of high quality carpets with modern machinery with the latest technology. Tandis Ravand Carpet Company currently offers 500 and 700-reed machine made carpets with its Schoenherr machinery. Tandis Ravand products are offered to domestic and international markets in 1000, 1500, and 2550 densities in various patterns. ..

Ï,NÎgh nHíögHf IÎäúgh ÀNÆu 700 , 500 nHíögh ßh<kh °Vu, ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh

.

-Nih KÂq J¶q,, &nHíögh ßh<kh ìHékHf 2001 ÊHu HÈxHúk Nk,hv SdNÁj Ã;Va èÅNf ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk

.

..

..

..

..

..

..

..

..

ÀNÆu 500 , ÀNÆu 700 nHís HÚÎgHp Ã;Vúgh {éÁj #ÃÎÂgH¶gh èHÎÁÆégh ëNph ÊhNòésh, Àn<ígh DgHu ìHék¨h HÈth ..

..

..

#Ù„éòl ßh<kHf Øh<s¨h Dt ÀVt<él Di, ÃÎkHÂg¨h VÈk<a KmH¥Âf ..

..

#VÎdH¶Âgh D„uHf, 2550 , 1500 , 1000 Ã;HÂöf Ã΄ohNgh Øh<s¨h Dt HÁjHíéÁl Ë,Níj

32

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Toos Mashhad Carpet Mr. Jafar Bakhtiari +98 362 2750116 - 19 +98 362 2759717 toos_mashhad_carpet_co@yahoo.com www.tooscarpet.ir +98 912 1394741

Products and Services: Machine made carpets in densities ranging from 1000 to 2550 in 5 to 50 color combinations.

Company Profile: Iran National Standard Stamp. ISO 9001-2008 certificate issued by Bocas of England. Member of Iran Textile Industry. Member of National Center for Product and Service Coding - Iran Code. This company produces its products by using the highest quality raw materials and latest technologically advanced machinery.

Dgh 5 Kl Ëh<gh èhb, 2550 Dgh 1000 Kl èH;HÂögh T„éòl Dt nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

..

..

#Ë<g 50

..

..

õH;<d Kl 9001-2008 ,cdh ÀnHÈa &ÃÎÁx<gh ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh Ãl±u D„u ÀCmHp ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

..

ëNph :„éÂj, &Àn<ígh ÃÎgHu £<Îo, ÃÎg,h nh<l Ã;Vúgh ÊNòéöj #DkhVd¨h {ÎöÁgh èHuHÁw nHñjh <†u &ÃdC΄ík¨h ..

..

#(n<; ËhVdh) ÃÎkhVd¨h èHlNògh, UmH†ägh CÎlVég DÁx<gh C;VÂgh Dt <†u Di, &Ã;HÎñ„g KmH¥Âgh

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

33


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Yasaman Carpet Mr.Abbas Jalilian +98 352 3621891 - 3 +98 352 3621894 info@yasamancarpet.com www.yasamancarpet.com +98 913 1512466

Products and Services: Machine made carpets.

Company Profile: Production of machine made carpets by technologically advanced machinery with flat and embossed patterns fashioned after traditional handmade carpet designs. Our carpets are available in various patterns and attractive color schemes to interested customers.

..

..

nHíögh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

..

Kl ÃÂÈ„éöl À..v<¢éÂgh ÃÎÂgH¶gh èHÎÁÆégh , èHÁ;HÂgh ëNpÅ ÃlNòéöl nHíögh Ã;Vúgh {éÁj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

Ë<„gh, G¥úgh Dt Ãu<Áél KmHfC„g HÈjHlNo ÊNÆj, ÃÂöíÂgh ù<ÆÁgh, Ï,NÎgh nHíögh Dt Ã΄w¨h ÃÎkhVd¨h ù<ÆÁgh ..

..

..

..

..

#ÃÎg,¿h nh<Âgh D„u ÃÎu<Ágh ÀV¢ÎögHf ÃÂéÈl ÃÎu<Ágh,

34

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Abrisham Mahan Delijan Mr. Abbas Najafi +98 866 4222088 +98 866 4222085 abbas3201@yahoo.com +98 918 8654055

Products and Services: Polyester fibers from 1.4 to 20 denier at 38-140 mm length, virgin, recycled, hollow, solid, or cotton types

Company Profile: Abrisham Mahan Delijan fiber Co. was formed in 1389 (2010) with annual production capacity of 15000 tons. Production program include white and colored polyester fibers at various deniers and length for industrial applications mainly for production of non-woven fabrics, Carpet industry and delicate textile.

KÎ[VÎt VéÂ΄dl 140-38 U¢Æl ‰<¢f, VÎkn 20 Dgh 1/4 Kl VéöÎg<f ´HÎgh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh

.

Solid - Cotton type - Recycled - Hollow,

..

..

..

..

ßh<kh Kl ÃÎ[Hék¨h HÈérHx Y„äj, 2010 ÊHu HÈ[Hékh ËHíÎgn ËHiHl LúdVfh ´HÎgh Ã;Va èÅNf ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

Dt HäÚgHy ´HÎg¿h ÍBi ÊNòéöj, HdÚ<Ás Kx 15000 Ù„éòl UxHÆl, VÎkn ‰<¢f Ë<„Âgh, QÎf¨h VéöÎg<ägh ´HÎgÅ ..

#LuHÁgh ‰C®gh, µHñÂgh VÎy {ÎöÁgh ÃuHÁw

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

41


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Abrishami Trading Mr.Masoud Abrishami +98 361 5551250 +98 361 5556799 abrishami.jute@gmail.com +98 913 1622660

Products and Services: Import and export of jute yarns

Company Profile: One of the largest jute yarn trading company in Iran with export to Turkey and Uzbekistan.

..

..

#(è<ígh) ËHé¥gh £<Îo ßh<kh VdNûj , nhVÎésh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

..

.

ÀvHíj èH;Va Vä;h Kl Ã;Vúgh Väé¶j, &ËhVdh, ËHéö¥fch, HÎ;Vj Dgh ËHé¥gh £<Îo VdNûj ^Ã;Vúgh Ku ÀBäk . #ËhVdh Dt ËHé¥gh £<Îo

42

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Aramtab Engineering Services Mr. Faramarz Nikzad +98 361 5553555 +98 361 5516799 ata_nikzad82@yahoo.com www.aramtab.com +98 912 2300726

Products and Services: Heat set yarn for machine made carpets. Acrylic, BCF, polyester, polypropylene, nylon, and cotton fibers for warp and pile suitable for machine made carpet.

Company Profile: Aram Tab Company was established in 1385 (2006) to provide services to machine made carpet industry. Arab Tab was the first company to provide volume heat set service for yarns used in production of machine made carpets. This company can currently process 12 tons of carpet yarns per day. Aram Tab provides consulting services for production and export of machine made carpet yarns. ..

..

..

..

- nHíögh Ã;HÎp Dt ÃlNòéöÂgh Ã[<öÁÂgh, Ãg,C®Âgh £<Îògh ßh<kh JÎs JÎi ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

.

#nHíögh GphVl MHÈkh Dgh ÃtHq¨Hf &K¢r &Ë<„dHk &K΄f,VäÎg<f &VéöÎg<f &BCF &:΄dV;h ..

..

..

Dégh èhVäògh D„u MÚHÁf, &DkhVd¨h nHíögHf DrV„g 2006 ÊHu ãHj Êhv> Ã;Va J ösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

ØH¢k D„u ËhVdh Dt nHíögh £<Îòg NÎp<gh RöÁÂgh Väé¶j HÈkHt ÃÁs 30 Dgh NéÂj Dégh, Ã;Vúgh MhvNl HÈ¥„éÂd ..

..

..

#HÎÚl<d nHíögh £<Îo Kl Kx 12 Y„äj ÃÎ[Hékh ÃrH¢f Ã;Vúgh G¶j, &Ush,

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

43


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Avrin group Mr. Firooz Adibfar +98 21 44257283 +98 21 44231803 info@avringroup.com

+98 912 3835619 - +98 912 5786614

Products and Services: Technical and production consulting services to textile and carpet industries including procurement of raw materials, used machinery, and spare parts.

Company Profile: Ofogh Toseh Avarin was established in 1384 (2005) by a group of practicing experts in textile, mechanic, and chemical industries with the objective to provide suitable consulting services to textile industry. This company with its partners in other countries is able to provide fast service to fulfill producers’ requirements specifically in the following cases: 1- Spare parts for textile machinery 2- Used textile machinery 3- Fast and high quality overhaul service for textile machinery 4- Melt weaving production planning 5- Procurement of chemicals for textile coloring, spinning, and finishing. ..

..

..

‰C®gh KmH¥l - ÃÎg,¨h nh<Âgh - {ÎöÁgh UdvHúl Dt èhvHúés¨h, ÃÎ[Hék¨h, ÃÎÁ™gh èHlNògh LdNÆj ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

#vHήgh U¢r - ĶéöÂgh nHíögh Ã;HÎp,

..

..

..

..

:ÎkH ¥ÎÂgh, {ÎöÁgh DÎmHûoh Kl Ãu<Âíl ÀvHúésHf 2007 ÊHu Kdv,> I¶s<j Rth Ã;Va JösHj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

Kl Väé¶j, ‰,Ngh DrHf Dt ÃäsHÁl ÃdvHíj èHÎkH¥lHf Ã;Vúgh UéÂéj, {ÎöÁgh UkHûÂg ÃäsHÁl èHlNo LdNÆj G[Å Kl MHÎÂÎ¥gh, ..

..

^ÃÎgHégh èHlNògh LdNÆj Dgh ÃtHq¨Hf UkHûÂgh èHlC„éöl VÎt<ég hnÚHÂéuh vnHûÂgh Vê;h, ßVsh ..

#ĶéöÂgh KmH¥Âgh, {ÎöÁgh KmH¥l HÈÎgh ìHéñj Dégh èH¢Ægh VÎt<j -1 ..

..

#ÃÎu<k G†th, ÀVét Grh Dt Ã;HÎñgh KmH¥l Vζj -2 ..

..

..

..

#ÃÎ[Hékh LÎlHûj ÃáÎÈj -3

..

nHíögh Ã;HÎp - ‰C®gh - ÃyHäûgh £<¢òg Ãd,HÎÂÎ¥gh nh<Âgh VÎt<j -4

44

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Axonfaam Aria Mr.Hamed Zarei +98 21 88698364 - 6 +98 21 88697718 search@axonfaam.com www.axonfaam.com +98 912 3406919 - 912 1137281

Products and Services: Polyester fiber trading, import and export including hollow fibers and carpet polyester fibers. home textile accessories import and export.

Company Profile: Raw material import for textile industries including polyester fibers used for producing polyester yarns, carpet yarns, lining, filling materials for furniture, dolls, and bedroom essentials. Production and export of high quality home textile essentials according to the latest international standards. ..

..

ÃlNòéöÂgh VésH΄ägh ´HÎgÅ , &<gHÈgh ´HÎgÅ VdNûj , nhVÎésh &VéöÎg<ägh ´HÎgh ßh<kh ÀvHíj ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . #Ê<Ágh èHlC„éöl, nHíögh Dt

..

..

..

£<Îo {Îök Dt HÈlhNòés¨ VéöÎg<ägh ´HÎgh ßh<kh , ÃÎg,¿h {ÎöÁgh ..nh<l ßh<kh nhVÎésh ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk .

#Ê<Ágh èHlC„éöl, F¶„gh, èH΄Îf<Âgh ìHék¨ ÏVéöÎg<ägh <úñgh ßh<kh ìHékh &nHíögh £<Îo {Îök &VéöÎg<ägh ..

..

..

..

..

ÃÎÂgH¶gh ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh D„u ÀCmHp , Àn<ígh ÃÎgHu Ê<Ágh èHlC„éöl VdNûj, ìHékh

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

45


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Baft Abrisham Industries Mr. Ali Shahroudi +98 511 6652611 +98 511 6650060 office@abrisham-ind.com www.abrisham-ind.com

Products and Services: Air textured yarns made from polyester and other contiguous fibers for industrial applications such as machine made carpets, blankets, tricot, and socks. Single and multiple string spun yarns.

..

Dt HÈlhNòés¨ ÄûéÂgh ´HÎg¨h ßh<kh DrHf, VéöÎg<ägh ´HÎgÅ Kl ÍVúéö¥j £<Îo ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh .

..

..

..

..

..

..

ÀNph, ÃÆäx Kl Ãk<¥Âgh Ãg,C®Âgh £<Îògh, HiVÎy, ÃÎuHÁûgh èHlhNòés¨h, ãvh<ígh, èHÎkH¢ägh, nHíögh Ã;HÎp #KÎéÆäx ,h

46

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Binatarh Carpet Designing Office Mr. Seyed Ali Sebteini +98 361( 5550757- 5426657) +98 361 5550757 info@binatarh.com www.binatarh.com +98 913 7887551 - +98 913 2763319

Products and Services: Original hand drawn and computerized carpet design based on reed size, density and color combination. Company Profile: First carpet design office in Iran specialized in offering machine made carpet designs with fifty years of experiences. Under management of master carpet designer Seiyed Ali Sebtini, the former chief designer of Kashan Ravand Industrial Company, with the participation of high ranking and experienced designers in the carpet industry. ..

Ã;HÂögh, Nƶgh ßh<k¨ (Vj<ÎäÂ¥gh, L„ÆgHf) D„w¨h nHíögh ù<Æk ßh<kh T„éòl °Vu ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

..

..

.

#Ëh<g¨h, ..

Dgh NéÂj ÃfVíéf UéÂéj, nHíögh ù<Æk LÎÂûég ËhVdh Dt Dg,¨h ÃösÑÂgh HÁéösÑl Väé¶j ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

Ãk,H¶Âf ÃÎkHaH¥gh Nk,hv Ã;Va Dt Räs¨h LÎÂûégh VdNl DÁ΢äs D„u NÎögh bHés¨h ÀVaHäl HiVdNd, &ËVr Tûk #KdcHéÂÂgh, DlhNÆgh nHíögh LÎÂûj ßVt DídVo

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

47


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Booria Mr.F.Hariri Movahed +98 21 88739073 +98 21 88769026 info@booria.com www.booria.com

Products and Services: Booria carpet design software, carpet studio, carpet weaving design software, carpet pattern printing, carpet site development and management, advanced carpet weaving robot.

Company Profile: Booria is a software and hardware development company specialized for handmade and machine made carpet industries. About 100 installations of Booria software are currently in use in over 37 countries. Many recognized major corporations in the world use Booria software for weaving pattern design, design preparation for production as well as marketing and supply of products. The newest product of Booria is carpet weaving robot. This robot is used in production of modern carpets made using new spinning technologies. Several Booria robots have been installed and in use in Iran, Turkey, and India. ..

..

-Hûj ÃuHäx &nHíögh Ã;HÎp LÎÂûj &nHíögh <dn<ésh &nHíögh LÎÂûj èHÎílVäg Hdv<f ^èHlNògh, èHíéÁÂgh

.

#nHíögHf üHògh v<¢éÂgh Dgªh ËHök¨h &JkVék¨h D„u nHíögh Urh<l ìHékh , Àvhnh &nHíögh LÎl ..

..

..

..

..

#Ï,NÎgh nHíögh, nHíögh ÃuHÁûf ÃwHògh ÀCÈ[¿h, èHÎílVägh Hdv<f Ã;Va {éÁj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

Àv<ÈúÂgh ÃÎÂgH¶gh èH;Vúgh ÊNòéöj, &LgH¶gh Dt Ãg,n 37 Kl Vê;h Dt Ã;Vúgh èHÎílVf Kl èHál HÎÚgHp VúéÁj, ..

Øh<s¨h Dt HÈqVu, Ã;HÎñ„g HÈéÎáÈj , LÎlHûégh VΆñj , LÎÂûég Hdv<f èHÎílVf LgH¶gh MHñkh Dt À..VÎä¥gh, hNÚ[ #HÈjHíéÁÂg Rd<öégh, ..

D„u DÁéäÂgh, v<¢éÂgh nHíögh ìHék¨ cHÈígh hBi ÊNòéödÛ & Robotuft <i, NdNígh HÈíéÁl Hdv<f Ã;Va JqVu ..

..

..

#NÁÈgh, ÃÎ;Vj , ËhVdh Dt cHÈígh Gήúj, FÎ;Vj Lj Nr, D„˜gh ÃÆdV¢f Ãq<Âgh

48

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Farokhi Carpet Designing Mr. Alireza Farokhi +98 361 5573468 +98 361 5573468 farokhy_carpet@yahoo.com +98 913 2770216

Products and Services: Modern handlook designs for machine made carpets fashioned after Iranian traditional designs at densities and color combinations ordered by customers.

Company Profile: Professional carpet design by experts with twenty years of experience in designing handmade and machine made carpets. Provider of design works for many carpet producers in Kashan, Yazd, Mashad, Makoo, etc. Recognized company at many exhibitions and design competitions in Iran. ..

èHsHÎÆgh, èH;HÂögh T„éòl Dt Ï,NÎgHf IÎäúgh ÃêdNñgh nHíögh LÎlHûj ßh<kh LdNÆj ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

#GÎw¨h DkhVd¨h nHíögh LÎlHûj Kl ÃÂÈ„éöl ÄÎÂígh Ëh<g¨h ßh<kh, ..

..

..

Ï,NÎgh nHíögh LÎÂûj Dt õVÂél vnH; èhVäo Kl ÀnH™és¨Hf nHíögh ù<Æk ßh<kh LÎÂûj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . NÈúl, nCd, ËHaH; Dt nHíögh èH;Va Kl NdN¶„g èHlNògh LdNÆj, HÚlHu 20 ‰±o DkhVd¨h èHÁ;HÂgh nHís, ##, <;Hl, ..

#ËhVdh Dt LÎÂûégh èHÆfHöl, °vH¶Âgh Kl LÎÂûégh ‰Híl Dt Cmh<ígh Kl NdN¶gh D„u ÀCmHp

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

49


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Kiani Trading Mr. A.Kiani +98 361 (5579467- 5557848 ) +98 361 ( 5551371 – 5558955 ) info@kianitrading.com www.kianitrading.com +98 913 1610151

Products and Services: Import and supply of jute yarns for machine made carpets from Bangladesh in CRX, CRT, CRM, and CB qualities in bags or on pellets according to customer order.

Company Profile: Kiani Trading Company is one of early suppliers of jute yarns in Iran and has 20 years of experience in trade. This company is a trading partner with recognized jute yarn producers in East Asia and has been able to fulfill the needs of many carpet producing companiess in Iran. Kiani Trading Company is maintaining a website at www.kianitrading.com dedicated to introduction and supply of jute products to interested parties. Kiani Trading Company provides up to date information on jute products and market through its website.Kiani Trading warehouse is located in Aran and Bidgol -Kashan. ..

..

, C R M , C R T è H Î u< k à Πa n ±® Á ä g h ( è < í g h ) à Πk H é ¥ g h £ <Î ò g h ß h < k h T „ é ò l ° Vu , nh V Îé s h ^ è Hl N òg h , è Hí é Á g h ..

.

#nHíögh ìHék¨ ÏVéúÂgh Kl F„¢f ãvH†l, õHÎ;h Dt ÀÇä¶l CRX ..

..

..

..

..

^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

èHÎu<k Dt (è<ígh) ÃÎkHé¥gh £<Îògh ßh<kh Duc<l ‰,h Kl Väé¶j, ÃÁs KdVúu Dgh NéÂj ãvHíéf ÀvHíé„g DkHÎ; Ã;Va UéÂéj ..

..

èHr±u HÈf HÈ¢fVj EÎp HÎs> ØVa Dt ÃÎkHé¥gh £<Îògh ìHékh UkHûl G†th Ul Ã;Vúgh GlH¶éj, CRX , CRM , CRT ..

..

JÎkVék¨h D„u Ur<l ‰,h رxh Dgh DkHÎ; Ã;Va èvnHf #F„¢gh Föñf nHíögh èH;Va èH[HÎéph VÎt<j HÈkH¥lHf, &ÃdvHíj ..

..

..

ÀvHíé„g DkHÎ; Ã;Va Fé¥l Ëh<Áu #ìHék¨h Ï<éöl Utv, £<Îògh ÍBi D„u ´V¶égh Ã΄Âu GÎÈöj Glh D„u ËHé¥gh £<Îòf TdV¶é„g #LdNÆgh G; NÎf, Ëhv> RdVx - ËHaH; ^<i

50

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Kalin Carpet Designing Mr. Reza Elhami +98 361 5578818 +98 361 5578818 info@kalincarpet.com www.kalincarpet.com +98 913 3464301

Products and Services: Traditional Iranian carpet designs for handmade and machine made carpets. Custom and special designs. Consulting services for selection of color combinations and design patterns.

Company Profile: This company started its artistic activities in the field of handmade carpet design and later expanded into designing machine made carpets with traditional Iranian carpet patterns. Company clients include the largest and recognized machine made carpet producers in Iran. This company is proficient and experienced in designing beautiful and lasting Iranian traditional carpet patterns fashioned after Isfahan, Tabriz, Qom, etc. styles. This company is prepared to provide consulting services to companies and producers for selection of the latest patterns and color combinations to be used on the most advanced machineries in the world. ..

..

..

°Vu - KmH¥Âgh nHís, Ï,NÎgh nHíögHf ÃwHògh ÄÎw¨h ÃÎkhVd¨h ù<ÆÁgh LÎÂûj ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

..

.

#LÎlHûégh, Ëh<g¨h vHÎéo¨ èhvHúés¨h LdNÆj - ÃwHo, ÃdVûp LÎlHûj ..

..

..

-Nj HÈ„Âu è¨Híl Kl J¶s,, &Ï,NÎgh nHíögh LÎÂûj ‰Híl Dt HÈjHxHúk Ã;Vúgh èÅNf ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

ìHék¨ Ã;Va VÈah, Vä;h Ul HÚÎgHp Ë,H¶éj, &nHíö„g ÄÎw¨h ÃÎkhVd¨h ù<ÆÁgh ìHékh, LÎÂûj ‰Híl Dt HÚÎídv ..

..

DkHÈ™w¨h XÂÁgh HÈÁl, DehVégh, GÎÂígh DkhVd¨h nHíögh XÂk D„u nHíögh LÎÂûj Dt ÃsVÂél Ã;Vúgh, #nHíögh ..

ëNpÅ DgHñgh Jr<gh Dt Ã;Vúgh ÊNÆj, #‰HíÂgh hBi Dt HÈfvHíj, HÈjhVäo HÈg, ## HiVÎy, DÂÆgh, ÏCdVäégh, ..

..

èH;Vú„g Ëh<g¨h, LÎlHûégh GÂ[h vHÎéo¨ èhvHúés¨h LdNÆj FkH[ Dgh ÃdVûñgh, ÄÎw¨h LÎlHûégh GÂ[h, ..

#LgH¶gh Dt Àv<¢éÂgh ÀCÈ[¨h ëNpÅ Ul GlH¶é„g UkHûÂgh,

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

51


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Kashan Charm Mr.Mehdi Atabakhshi +98 361 5551485 +98 361 5551485 kashan_charm@yahoo.com +98 913 3630703

Products and Services: Plain and printed leather rugs

Company Profile: One of largest producer of plain and printed leather rugs in Iran with production capacity of 2000 square meters per day

..

..

#ß<ä¢Âgh ,h ÀnHögh nHíögh N„[ ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

#HÎÚl<d Vél 2000 ìHékHf ÀnHs ,h ß<ä¢l G¥úf ËhVdh Dt nHíögh N„[ DíéÁl Vä;h ÏNph ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk .

52

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Namad Parda Mr. Mehran Sharifi +98 21 (22858069 - 22855706 ) +98 21 22859052 info@namadparda.com www.namadparda.com

Products and Services: Computerized Jacquard System for machinery with mechanical Jacquard system including carpet, towel, blanket ...

Company Profile: Namad Parda Company was established in 1371 (1992) specialized in electrical and engineering fields. This company started working on computerized Jacquard systems in 1375 (1996) and managed to install its first system in 1378 (1999). Research and development is a core activity in Namad Parda Company which contributes to continuous improvement in company products. The following is steps taken in product development in conical order: - First computerized Jacquard system was installed at Yazd Carpet Company - System improvement and correcting main problems - Used advanced chip capabilities (CPLD). Reduced the size of power source - Reduced power conception by 30% by limiting friction resulting from internal heat to make the system suitable for working in hot temperature areas of Iran. - Installation of several Namad Parda systems in foreign countries - Installation of first trial system with piezo ceramic technology - Mass production of piezo ceramic systems - Installation of the first high speed computerized Jacquard system in textile machine ..

..

..

..

..

D¥ÎkH¥ÎÂgh nvH;Hígh, ÃúÂr¨h {Îök KmH¥l, nHíögh Ã;HÎñg ÃÎ¥ÎkH¥ÎÂgh nvH;H[ KmH¥l Dt HÈlhNòés¨ ÃdVj<ÎäÂ¥gh nvH;H[ Ãl<§Ál ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

(##HiVÎy, ÃlVégh ùHÂr {Îök - ÙΙògh Xöägh -èHÎkH¢ägh Ã;HÎp -TaHÁÂgh {Îök)

..

..

..

n vH;Hígh à l<§Ál D„u 1996 ÊHu BÁl HÈ„Âu èÅNf Nr, &à ÎmHfVÈ¥gh ÃsNÁÈgh ‰Híl Dt G¶„g 1992 ÊHu " hnVf nHÂk" Ã;Va JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

..

..

..

v<¢égh ÀVÎöl ËHt hBÈg &hnVf nHÂk Ã;Va èHxHúÁg ÃÎöÎmVgh Àh<Ágh ÃÎÂÁégh, ëHñf¨h Lör Väé¶d, 1999 ÊHu Ãl<§Ál ‰,h Gήúj, FÎ;Vj Kl JÁ¥Âj, ÃdVj<ÎäÂ¥gh

..

..

..

..

..

..

#Äwh<él Ã;Vúgh èHíéÁl Dt

#nCd nHís Ã;Va Dt ÃdVj<ÎäÂ; nvH;H[ Ãl<§Ál ‰,h Gήúj, FÎ;Vj ..

..

..

..

..

#ÃÎíÎöÁgh èHuHÁûgh ÃfHÆk Dt Ãd<†¶gh - Ãl<§ÁÂgh KÎöñj, ÃÎsHs¨h Wrh<Ágh Ãghch ..

..

..

..

..

..

#ÃÎmHfVÈ¥gh ÃdB®égh vNûl Vήûj Ul (CPLD) ÃñdVúg Àv<¢éÂgh èhvNÆgh Kl ÀnH™és¨h ..

..

..

..

#ÀvHñgh ÃÎkhVd¨h RxHÁÂgh Dt cHÈígh G¶g (Ã΄ohNgh ÀvhVñgh Ku {jHÁgh µ±Èés¨h G΄Æj) %30 ÃäöÁf ÃrH¢gh µ±Èésh Kl G΄Æégh ..

..

#ËhVdh ìvHo hnVf nHÂk Ã;Va Kl èHl<§Ál ÀNu FÎ;Vj ..

..

#:ÎlhVÎs ,CÎf èHl<§Ál ÊhNòésHf ÃdvHdéoh ÃÁÎu ‰,h FÎ;Vj ..

#DuHÁw G¥úf :ÎlhVÎs ,CÎf èHl<§Ál ìHékh ..

..

#{ÎöÁgh KmH¥l Dt ÃuVögh ÃÎgHu ÃdVj<ÎäÂ; nvH;H[ Ãl<§Ál ‰,h Gήúj óHík

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

53


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Nazemi Trading Mr. Abbas Nazemi +98 311 5568102 +98 311 5556231 nazemi_saeed@yahoo.com www.carpetpaniz.com +98 913 1158682

Products and Services: Imported jute yarns, machine made carpets, glim, and prayer rugs.

Company Profile: This company was established in 1371 (1992) for trading machine made carpets, prayer rugs and runners. This company is representative of Karim Jute of Bangladesh in Iran. The main activities of this company are marketing and export of machine made carpets and similar products.

..

..

..

nHíögh ÀvHíj, ìHékh - ËhVdh Dt èn<[ LdV; Ã;Va GÎ;, - ÃÎkHé¥gh £<Îògh nhVÎésh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . #èHd±ûÂgh, Xöägh,

..

..

..

..

nHíögh, &èHd±ûÂgh &nHíögh ÀvHíj ‰Híl Dt HÈ„Âu èÅNf, 1992 ÊHu Ã;Vúgh JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

èHíéÁÂgh VdNûj, Rd<öj ‰Híl Dt G¶j, ËhVdh Dt ÃÎgH®Áägh èn<[ LdV; Ã;Va GÎ;, HÁé;Va Ëh HÂ; &Gd<¢gh ..

..

#nHíögh ÃuHÁûf ÃwHògh

54

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Parsian Polytex Mr. Nima Akhavan +98 21( 88536546 – 88536388 ) +98 2188733428 info@parsianpolytex.com www. Parsianpolytex.com +98 912 4985141

Products and Services: Technical, Engineering, and Trading Services

Company Profile: Provides general technical, engineering, and trading services including supplying machinery, spare parts, and raw materials for machine made carpet, manufactured yarns, and nonwoven fabric industries.

.. ..

..

..

..

ÃdvHíégh, ÃÎsNÁÈgh, ÃÎÁ™gh èHlNògh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

..

..

..

..

.

ÃÎuHÁûgh ´HÎg¨h, nHíögh ‰Híl Dt ÃwHo ÃdvHíégh, Ã..ÎsNÁÈgh, ÃÎÁ™gh èHlNògh ÃtH; LdNÆj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

#ÃÎg,¨h nh<Âgh, èH¶¢Ægh, KmH¥Âgh GÎär Kl ì<öÁÂgh VÎy ùHÂÆgh,

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

55


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Pars Trading & Manufacturing Mr. M.M.Panjehshahi +98 21 22051435 +98 21 22051376 info@pars-co.ir www.pars-co.ir

Products and Services: Machine-made rugs, tufting carpet, solid, hollow, or cotton type propylene and polyester fibers

Company Profile: Pars Manufacturing and Trading Co. was established in 1363 (1984) and is currently engaged in production of machine-made rugs, floor carpets, and artificial fibers with the latest European machinery. We supply high quality products made from high quality material to domestic and international markets. Pars Manufacturing and Trading Co. was selected as recognized exporting company in 1383 (2004) and was selected as a recognized company in petrochemical industry in 1389 (2010) for its customer satisfaction programs.

- Hollow ß<k Kl VéöÎg<ägh, K΄f,VäÎg<ägh £<Îòf nHíögh, èHÎéÎ;<Âgh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh , èHíéÁÂgh ..

..

.

Solid - Cotton type - Recycled

..

..

..

..

K mH¥Âgh ëNpÅ Ã; Vúgh ÊNòéöj #1984 ÊHu ÃdvHíégh - ÃÎ[Hé k¨h õvHf Ã;Va JösÇj ^ Ã;V úgh ‰<p ÀBäk . ..

..

ÄlH¶gh ÏNd¨h, ÃÎg,¿h nh<Âgh n<[Å G¶éöj, &Dfv,h ÇúÁl Kl ÃÎuHÁûgh ´HÎg¿h , nHíögh, JÎ;<Âgh ìHék¨ ..

..

..

..

..

..

ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh D„u IÆä¢Ál ÃÎu<k n<[Çf ÃÎäÁ[¿h, Ã΄ohNgh Øh<s¨h Dt HÈjHíéÁl óV¢j, ÃsVÂéÂgh , ÃûéòÂgh ..

#ÃÎÂgH¶gh

..

ÊHu Dt çtHñÂgh Dt vNûl G†th FÆg, 2004 ÊHu Dt n±ägh Dt D[b<ÂÁgh vNûÂgh FÆg D„u HÁé;Va ècHp ..

..

èHíéÁÂg D[b<ÂÁgh ÏVéúÂgh, &KmHfCgh, K΄¥ÈéöÂgh Ø<Æp DuhVj Dégh ÃÎ[b<ÂÁgh Ã;Vúgh FÆg, &2010 èHÎÂÎ;,Véägh

56

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Paya Resin Mr.Ebrahim Talebian +98 335 5373703 - 4 +98 335 5374304 office@abnil.com www.payaresin.com +98 912 1184907

Products and Services: The first and only producer of Styrene Butadiene Latex (SBR) in Iran and Middle East. SBR ( styrene butadiene latex)

ËhVdh Dt NÎp<gh, ‰,¨h KdnHj<f GÎsH;<fvH; S¥j±gh {éÁl ^èHlNògh , èHíéÁÂgh .

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

57


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Ramesh Nassaj Mr. Ali Abdoli +98 351 5248245 +98 3515229856 rameshnassaj@yahoo.com www.rameshnassaj.trust.alibaba.com +98 912 7050771

Products and services : Import of weaving machinery spare parts , export of carpet and construction primary materials. Company Profile: Our company has a fifty years experience in export and import affairs. Imports: The company imports machine made carpet and weaving machinery spare parts. This company is the representatives of AGM Mouler of Switzerland , Mack Steel of India , R.T.S of Italy and a couple of other companies producing textile parts in Iran. Exports: This company is qualified in export of all types of machine made carpets , hand – woven carpets , carpet tableau , handicrafts , all types of ceramics for building , building rocks in cob form , slab and tile , cement , block , ironware and textiles. ..

..

MHÁä„g ÃÎg,¨h nh<Âgh, nHíögh VdNûj, Ã;HÎñgh èH¶¢r nhVÎésh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

#nhVÎés¨h, VdNûégh ‰Híl Dt ÃÁs 50 Dgh NéÂd OdvHéf HÁé;Va UéÂéj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

#ÏVÎfhv, nHíögh Ã;HÎp KmH¥l èH¶¢r HÁé;Va nv<éöj &nhVÎés±g ÃäöÁgHf ..

..

ÏVoh èH;Va, ÃÎgH¢d¨h õh Dj v> &ÃdNÁÈgh GÎésh µHl &ÃdVöd<ögh Vg<l D[ > ÏHi èH;Va GÎ;, HÁé;Va ..

..

&Ï,NÎgh nHíögh &KmH¥Âgh nHís ßh<kh VdNûj Ã;Vúgh ËH¥lHf ËHt ›VdNûé„g ÃäöÁgHf Hlh ËhVdh Dt {ÎöÁgh U¢r ìHék¨ ..

F΄sh &ã<; G¥a D„u (VlVÂgh) MHÁägh vHípÅ &DkHäÂgh :ÎlhVÎs ßh<kh &Ãd,NÎgh èHuHÁûgh &nHíögh èHp<g #{ÎöÁgh, NdNñgh &µ<„f &Ø<fHx &JÁÂsh &GdHj,

58

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Ravanris Textile Mr. Mohammadreza Kargaran +98 21 66750679 +98 21 66750680 ravanris@yahoo.com www.ravanris.com +98 912 2350890

Products and Services: Textile auxiliary goods and carpet yarns.

Company Profile: Ravan Ris Company produces lubricants, antistatic synthetic materials, cationic softener based on carbocyclic acid, polyester yarns, and carpet yarns. Ravan Ris Company is representative of ARN of United States and AKSOY of Turkey.

..

..

#nHíögh £<Îo, {ÎöÁgh ÃuHÁw Dt GoNj Dégh Ãd<kHêgh ÃÎg,¨h nh<Âgh ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh . ..

..

..

..

..

^ÃÎgHégh èHu<ÂíÂgh Sdv Ëh,v Ã;Va :„éÂj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk .

..

QlHp Kl Ãu<ÁûÂgh ÃÎk<ÎjH¥gh èH¶ÁÂgh &:ÎéÎÁs :ÎjHésh Dékh & Lubricant è<dc ßh<kh ìHékh ..

..

..

#ÃÎ;Végh AKSOY , ÃÎ¥dVl¨h ARN Dé;Va GÎ;, #:΄Îö;<fvH¥gh ..

..

#DÁ;HÂgh nHíögh £<Îo, Ãx<„òÂgh ÃdVéöÎg<ägh £<Îògh ßh<k¨ {éÁÂgh ^‰C®„g Sdv Ëh,v Ã;Va

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

59


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Rock Chemie Mr.M.H.Zehtabchian +98 21 88843227 - 8 +98 21 88843229 info@rockchemie.com www.rockchemie.com +98 912 1233971

Products and Services: Cooperative materials for textile industry including spin finish for various types of textile fibers. Chemicals for leather, cleaning, and building industry.

Company Profile: Rock Shiemi Co. Established in 1368 (1989) for production of chemicals used by leather industries. Expanded production into chemicals for various other industries after acquiring new technology. Products now include chemical products for textile, paint, sanitary, cleaning, building and agriculture industries. Received ISO 9001-2000 and ISO 14001 from SGS. Company is now active in international market as a recognized export company.

..

..

..

Ãd,HÎÂÎ¥gh nh<Âgh ìHékh , #´HÎg¿h ßh<kh T„éòÂg ÃÎmHÈÁgh {ÎöÁgh ÃuHÁw nh<l ßh<kh ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh

.

MHÁägh &èH™§ÁÂgh &n<„ígh èHuHÁw Dt GoNj Dégh ..

..

..

J„ûp Jr<gh v,VÂf, &Ãd,HÎÂÎ¥gh nh<Âgh ìHékh ´NÈf 1989 ÊHu DÂÎa µhv Ã;Va JösÇj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

..

&ÃÎñûgh &©Häw¨h &{ÎöÁgh Gêl èHuHÁûgh T„éòÂg Ãd,HÎÂÎ¥gh nh<Âgh ìHékh Kl JÁ¥Âj , ÃêdNp èHÎÁÆj D„u Ã;Vúgh ..

..

..

SGS ÃösÑl Kl ISO 9001-2000-14001 ..ÀnHÈa D„u Ã;Vúgh J„ûp #ÃuhvCgh, &MHÁägh &èH™§ÁÂgh ..

..

..

..

hBi Dt ÀNmhVgh Ã;Vúgh, ÃÎÂgH¶gh Øh<s¨h Dt D[b<ÂÁgh vNûÂgh HÚÎgHp Väé¶j, &ÃÎsHÎÆgh VÎdH¶Âgh ËhNÎl J„on, #‰HíÂgh

60

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Sahe Shiid Mr. Mehdi Kazemi +98 21 88737848 +98 21 88737870 info@saheshiid.com www.saheshiid.com +98 912 1592978

Products and Services: Import of dye and chemicals for machine made carpet and textile industry

..

..

#nHíögh, {ÎöÁgh ÃuHÁw Dt GoNj Dégh Ãd,HÎÂÎ¥gh nh<Âgh, ©Häw¨h ßh<kh nhVÎésh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh .

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

61


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Sara Tex Mr. Mohsen Navaei +98 21 22013103 +98 21 22013095 mail: info@saratex.com www.saratex.com +98 912 6491552

Products and Services: Carpet finishing machinery including shearing machines and air bench

Company Profile: Sara tex Company produces textile and carpet finishing machinery based on CE Standards including, shearing, spray, air bench. Sara tex offers its advanced machinery conforming to the latest technologies to domestic and international markets at reasonable prices and with reliable after sales services.

..

(Mh<Ègh Ãg,Hx, -Shearing - vHi>) nHíögh ‰HÂ;h KmH¥l ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh

.

- Ä¥Âgh nh<Âgh ùv - Shearing) nHíögh ‰HÂ;h, {ÎöÁgh KmH¥l S¥j hvHs Ã;Va {éÁj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk

.

..

..

..

..

..

..

..

èHÎu<Ágh n<[Hf, èHÎÁÆégh ëNph ÄÎûp Di Dégh HÈjHíéÁl °V¶j, &ÃÎfv,¨h CE VÎdH¶l Rt, (vHi> - Mh<Ègh Ãg,Hx ..

..

#UÎägh N¶f Hl èHlNo, FsHÁl V¶öf HȶéÂj Dgh ÃtHq¨Hf VÂéöl G¥úf ÃÎÂgH¶gh Øh<s¨h Dt

62

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Tabsan Baf Mehr Mr. S.Jalali Soroush +98 21 26406585 +98 21 22925264 info@tabsanco.com www.tabsanco.com +98 912 2363105

Products and Services: Jute yarn trading from Bangladesh

Company Profile: SK Trading imports and supplies jute yarns with 10 years of experience. SK Trading imports 3500 tons of jute yarns per year in various deniers and at different qualities.

..

Adn±®Áf Kl ÃÎkHé¥gh £<Îògh ÀvHíj ^èHlNògh, èHíéÁÂgh

..

..

..

..

..

.

HdÚ<Ás nv<éöj, èh<Ás 10 Dgh ÃÎkHé¥gh £<Îògh ÀvHíj, nhVÎésh Dt Ã;Vúgh ÃfVíj NéÂj ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . SK Trading ÏvHíégh Ls¨Hf èHÎu<Ágh, èHsHÆÂgh T„éòÂf £<Îògh Kl Kx 3500 Dgh<p

NOTE:..................................................................................... ................................................................................................ Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

63


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Tar o Pood Tartaban Mr. Mohsen Shamekhi +98 361 5514131 +98 361 5514131 +98 913 3613220

Products and Services: Cotton and cotton-polyester fringes and yarns for machine made carpets in sizes from 5 to 40 Ne Company Profile: One of the largest producers of fringes for machine made carpets in Iran equipped with machinery with the latest technology.

(ÏVéöÎg<f K¢r, - K¢r) nHíögh ËH¢Îo ßh<kh °Vu, ìHékh ^èHlNògh, èHíéÁÂgh ..

..

..

.

ßh<kh èHÎä„x ‰<är, HÎÚÂgHu Àv<¢éÂgh KmH¥Âgh ëNpÇf nHíögh ËH¢Îo DíéÁl Vä;h ÏNph ^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . # Ne 40 Dgh 5 õHÎr £<Îògh, ËH¢Îògh

64

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Tavoos Parandak Textile Mr.Esmaeel Madadi +98 21( 55627681 – 55625856) +98 21 55158732 mam35970@yahoo.com +98 912 1159424

Products and Services: Furniture accessories, fringes for machine made carpets, polyester yarns

..

..

#ÃdVéöÎg<ägh £<Îògh ßh<kh ìHékh - nHíögh ËH¢Îo - èH΄Îf<Âgh nNu, ÃxVah ^èHlNògh, èHíéÁÂgh

.

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

65


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012

Toranj designing office Mr. Mohsen Velayati +98 361 5310868 - 9 +98 361 5310869 toranj.designing@yahoo.com +98 913 1638012

Product and Service: Producer of all types of hand-woven and machine made carpets’ designs.

Company Profile : Designing carpet designs in different Iranian styles Presenting modern designs and drawings benefiting from noble Iranian figures Designing modern and non-Iranian designs Presenting new proportionate pallets compatible with carpet market preference Presenting figures designed in different size and colors

..

..

^èHlNògh, èHíéÁÂgh

.

Ï,NÎgh nHíögh, KmH¥Âgh nHís Ã;HÎñf ÃwHògh LÎlHûégh ßh<kh ìHékh ..

..

^Ã;Vúgh ‰<p ÀBäk . ..

..

..

DkhVd¨h nHíögh ßh<kh ù<Æk LÎÂûj ..

ÄÎw¨h ÃÎkhVd¨h ù<ÆÁgh Kl ÀnH™és¨h ‰±o Kl ÃêdNp LÎlHûj LdNÆj ..

..

..

ÃÎkhVdh VÎy, ÃêdNp ù<Æk LÎÂûj ..

nHíögh Ø<ög ÃêdNñgh Øh,b¨h FsHÁj ÃêdNp èHéÎgHf LdNÆj ..

Ëh<g¨h, èHsHÆÂgh T„éòÂf ÃÂÂûl ù<Æk LdNÆj

66

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012 Abrisham Mahan Delijan ..............................abbas3201@yahoo.com Abrishami Trading ........................................abrishami.jute@gmail.com Afsharzarineh Carpet Industries.....................www.afsharzarineh.com Akoundi Carpet Trading.................................masi983@yahoo.com Aramtab Engineering Services.......................www.aramtab.com Aseman Kavir Carpet.....................................www.asemankavir-carpet.com Avin pooya Textile Group..............................mehdimehtari@gmail.com Avrin group ...................................................info@avringroup.com Axonfaam Aria...............................................www.axonfaam.com Baft Abrisham Industries...............................www.abrisham-ind.com Baharestan Carpet..........................................www.baharestancarpet.com Bastan YazdCarpet........................................www.bastancarpetco.com Binatarh Carpet Designing Office................info@binatarh.com: Booria.............................................................www.booria.com Clasic Carpet..................................................www.meibod.com Ekbatan Carpet...............................................ziba_naghsh_savin@yahoo.com Farokhi Carpet Designing ..............................farokhy_carpet@yahoo.com Ghasreomid Kashan.......................................ghasreomid.rojin@yahoo.com Golbaftgol Kashan Carpet............................www.golbaftgol.com Golbafttalaee Kashan Carpet..........................www.mashadcarpetco.com Kabir Yazd Carpet Industrial Group...............www. Kabircarpet.com Kalin Carpet Designing..................................www.kalincarpet.com Kashan Charm................................................kashan_charm@yahoo.com Kiani Trading.................................................www.kianitrading.com Mahris Baft....................................................www.mahriscarpet.com Mahoot kavir Carpet........................................Mahoot_kavir@yahoo.com Mahsan Negin Carpet.....................................www.mahsannegincarpet.com Merinoos Ghoshachay Carpet........................www. Merinoos.com

NOTE:.................................................................................... ............................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english

67


IRANIAN EXPORTERS OF CARPET & RELATED INDUSTRIES 2011-2012 Namad Parda..................................................www.namadparda.com Nazemi Trading..............................................www.carpetpaniz.com Negin Golestan Carpet (Spadana Carpet).......www.negingolestan.com Negin Mashad Carpet.....................................www.negincarpet.com Negin Mashad Helal Carpet...........................negin_carpet@yahoo.com Pamchal Textile Industries.............................www.pamchalco.com Pardis Carpet.................................................www.pardiscarpet.ir Parmis Carpet industries.................................parmisscarpet@gmail.com Pars Merinous Carpet.....................................www.pars-merinous.ir Pars Trading & Manufacturing.......................www.pars-co.ir Parsian Polytex...............................................www. Parsianpolytex.com Paya Resin......................................................www.payaresin.com Ramesh Nassaj................................................ameshnassaj@yahoo.com Rasool Isfahan - Solomon Carpet...................www.solomoncarpet.ir Ravanris Textile.............................................www.ravanris.com Rock Chemie..................................................www.rockchemie.com Sahe Shiid...................................................... www.saheshiid.com Sara Tex.........................................................www.saratex.com Setareh Kavir Group.......................................www.setarehkavir.com Sheikhsafi Isfahan Carpet...............................www.sheikhsafi.com Shiraz Carpet..................................................www.shirazcarpet.com Tabsan Baf Mehr............................................www.tabsanco.com Tandis Carpet..................................................www.tandiscarpet.com Tar o Pood Tartaban.......................................

-

Tavoos Parandak Textile................................mam35970@yahoo.com Toranj designing office...................................toranj.designing@yahoo.com Toos Mashhad Carpet.....................................www.tooscarpet.ir Yasaman Carpet.............................................www.yasamancarpet.com

68

NOTE:.............................................................................................. ......................................................................................................... Published By: Kohan Textile Journal

www.kohanjournal.com/english


ITMA 2011


iranian carpet exporters directory  

iranian carpet exporters directory

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you