Page 1


Dear Guests and Colleagues

I

ranian carpet with deep rooted thousands years of history has established a world class credible standing in international markets. Passage of time with its political, social, and cultural changes has strengthened the standing of this Iranian noble art increasing its recognition.

Iranian carpet producers put Iranian carpet designers’ arts, passion, and innovation together with capable and artistic weavers to create original art pieces to be offered to the world. Iran currently produces 5 million square meters of handmade carpets per year of which 3.5 million square meters are shipped to international markets. The total export value of handmade carpet is about $600 million annually. The traditional export markets for Iranian carpet are: US, Germany, Italy, UAE, and Japan. The newest markets include China and South Africa. Machine made carpet industry have flourished to a size of 1000 producers. These producers use the latest available technologies and good quality materials with modern and traditional carpet designs to provide unique products to domestic and international markets. Total production of this sector currently stands at 100 million square meters of machine made carpets and floor coverings. The value of export in this sector now stands at $150 million. Kohan textile journal is the only internationally recognized publication in Iran dedicated to textile industry with continuous presence in international textile markets and exhibitions. The publication and distribution of this Directory are based on the belief that increasing contact between international business concerns with Iranian producers can generate opportunities and potential leads for both sides resulting into higher trading volumes. Carpet producers’ directory presents a selected number of Iranian carpet producers along with the related industries including carpet yarn producers, machinery suppliers, chemical suppliers, and carpet designers. This directory is printed biannually for Domotex Dubai and Domotex Hanover and is available to all companies interested in expanding their contacts to Iranian or international markets. Mr.Behnam Ghasemi Kohan Textile Journal


U é  é d , & O d v H é g h R  u D t Í v , B í f ã V † d , & à Á s ´ ¨ > À N u D g h N é  d O d v H é f D kh V d ¨ h n H íö g h U é  é d Lg ÃÎtHÆêgh, ÃÎuHÂé[¨h, ÃÎsHÎögh èHä„Æégh G; Kl LyVgHf, KlCgh v,Vl Ul #LgH¶gh Dt ÀNÎéu ÃgHwÅ, Ãd<Èf #HjÚHäe, Ho Ú <Âa nhnch Gf &Föñt hBi SÎg &IékH¥l NÆ™d Lg, GÎw¿h DkhVd¨h K™gh hBi ÃÂÎr ‰CgCéj LÈr,b, LÈÁt˜ Kl KdN˜éöl LgH¶„g ÄÎw¨h LÈjHíéÁl KÎÎkhVd¨h nHíögh <íéÁl ÊNÆd VqHñgh HkVûu Dt #ÃÁÁ™éÂgh, ÃuNäÂgh KÎÎkhVd¨h nHíögh D¥mHp GlHkÅ, رò ˜ gh, DÁ®gh LÈÁib, UfVl Vél KÎd±l Ãe±e vNûj Léd, &Ï,NÎgh nHíögh Kl UfVl Vél KÎd±l ÃöÂo Kl Vê;h HdÚ<Ás ËhVdh {éÁj nHíögh D¥„Èéöl Vä;Å ËHfHÎgh, èhvHl¨h, HÎgH¢dh, HÎkHÂgh, H;VÎlh Väé¶j, #ÃÎÂgH¶gh Øh<s¨h Dgh IÁl Tûk, Líp Y„äd, #ÃÎf<Áígh HÎÆdVth, KÎûgh Dt ÀNdN[ ÃÎÂgHu HrÚh<sh DkhVd¨h nHíögh F¢Æésh hVÚÎoh, #DkhVd¨h #v¨,n Ë<΄l 600 Dgh<p Ï,NÎgh DkhVd¨h nHíögh VdNûj ÀCÈ[¨h ëNpÅ, ÃÎuHÁûgh, ÃζÎä¢gh ÃÎg,¨h nh<Âgh n<[h ÊNòéöd ÏBgh, KmH¥Âgh nHís ßH¢r Dt HlÅ #Øh<s¿h Dt èHíéÁÂgh n<[Å, GÂ[Å KÎÎkhVd¨h KÎíéÁÂgh óV¢d &LgH¶gh Dt èHÎÁÆégh, Ø<ögh µ±Èés¨ VÎä¥gh Líñgh Kl LyVgHf, &nHíögh Ã;HÎñg UÁûl 1000 Dgh<p ËhVdh Dt N[<d 1 5 0 D gh < p H Ú Î gH p Ë h V d h v N û j , # V d N û é g h ‰ Hí l D t À V Îä ; è h < ¢ o n H í ö g h < í é Á l D ¢ o N Æ t & D „o h N g h v<†p D„u GÎgn VÎo <i, &Hf,vh, ÀNñéÂgh èHd¨<gh, Xs,¨h ØVúgh Dgh nHíögh Kl v¨,n Ë<΄l nHís Kl ĶÚfVl hVÚél Ë<΄l 100 Dgh<p HdÚ<Ás ËhVdh {éÁj HÂ; #ßH¢Ægh hBi Dt GuH™gh DkhVd¨h èH;Vúgh {ÎöÁgh ‰Híl Dt ÀNÎp<gh ÃÎg,Ngh ÄíÂgh (KÈ; D[Hök) "DehVégh {ÎöÁgh Äíl" ËÝ #JÎ;<Âgh, KmH¥Âgh #{ÎöÁgh ÃuHÁw ‰Híl Dt ÊHÆj Dégh ÃÎg,Ngh °vH¶Âgh, ÃÎÂgH¶gh Øh<s¨h Dt ±uÚHt hvÚ<†p HÈg ËH; &DkhVd¨h v<†ñg ÀVÎä; èHÎkH¥lh, Hw Ú Vt R„òd ÃÎkhVd¨h èH;Vúgh, KÎÎg,Ngh vHíégh KÎf Gwh<égh ÀnHdc ËÇf NÆé¶k bÝ HÁkh #GuHt G¥úf ÃÎg,Ngh Øh<s¨h Dt ÃÎkhVd¨h èHíéÁÂgh nHíö„g ÃíéÁÂgh èH;Vúgh G†tÅ Kl Lör MHÂsh L¥dNdh KÎf U†k D¥g JsVÈ™gh hBi Dt D¶ök DÂÂûl, &Ãd,HÎÂÎ¥gh nh<Âgh DíéÁl &KmH¥Âgh DíéÁl &nHíögh £<Îo DíéÁl Gêl HÈg Ãd<kHêgh èHuHÁûgh, S¥j<ln" , Dfn Dt "S¥j<ln" DqV¶Âg KÎwH˜o KdnNu Dt ÊHu G; KÎjVl JsVÈ™gh hBi vNûd #nHíögh #ÃÎäÁ[¿h ‰,Ngh, ËhVdh KÎf ÀNdN[ ÃdvHíj èHr±u ÃlHrh Dt FyVj Dégh èH;Vúgh UÎÂ[ D„u ßc<d, "Vt<kHi

iranian carpet exporters  

iranian carpet exporters