Page 1

JAARVERSLAG 2007 JAARVERSLAG 2007


Kengetallen Woningnet Per 31 december

2007

2006

2005

2004

2003

14.343

12.652

11.409

11.992

10.598

911 675 68%

920 674 65%

1.548 1.065 68%

1.740 1.112 67%

101 75 51%

312%

288%

310%

305%

204%

3,10

2,80

2,79

1,59

1,64

881

86

87

80

79

631.000 782.500

624.000 720.000

615.000 632.000

580.000 567.950

476.000 539.875

39.200 2.270

39.121 3.238

37.810 2.180

33.185 2.207

25.600 925

126,22 1482

101,1 115

93,9 110

91,6 107

87,7 99

Financiële kengetallen Omzet Resultaat voor belasting Resultaat na belasting Solvabiliteit (EV/TV) Solvabiliteit (TV/VV) Current ratio (Vl. Activa/Vl. Passiva) Niet-financiële kengetallen Aantal corporaties dat diensten afneemt Totaal aantal woningen in bestand Totaal aantal ingeschreven woningzoekenden in bestand Totaal aantal matches huur Totaal aantal matches koop Personeel Aantal formatieplaatsen Aantal medewerkers

1 Dit aantal is mede beïnvloed door fusies en overnames. In 2007 zijn tien nieuwe corporaties gebruik gaan maken van onze dienstverlening. 2 Dit aantal is inclusief de medewerkers van Stichting Het vierde huis.
JAARVERSLAG 2007 WOnInGnET n.V. Kantoorhoudend te Utrecht en Weesp Statutaire vestigingsplaats: Utrecht
over Woningnet 8

governance 16

Bericht van de raad van commiSSariSSen 22

geconSolideerde jaarreKening 38

enKelvoUdige jaarreKening 60
JaarverSlag 2007 Woningnet n.v. Inhoud Kengetallen

2

Transformatie

6

Over WoningNet 1 Profiel 2 Belanghebbenden 3 WoningNet-diensten en -labels

8 9 11 12

Governance 1 Organisatiestructuur 2 Besturen & toezichthouden 3 Risicobeheersing 4 Governancecode

16 17 18 18 19

Bericht van de Raad van Commissarissen

22

Verslag van de directie 1 Inhoudelijke terugblik op 2007 2 Organisatie & medewerkers in 2007 3 FinanciĂŤle gang van zaken in 2007 4 FinanciĂŤle verwachtingen voor 2008

24 24 25 29 35

Geconsolideerde jaarrekening

38

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

40

Enkelvoudige jaarrekening

60

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

63

Overige gegevens

71

Accountantsverklaring

72
tranSformatie
Transformatie, dat is het thema van dit jaarverslag. De aanleiding daarvoor ligt in een aantal factoren: de markt die in beweging is, de veranderende wensen van woonconsumenten en daarmee ook van onze klanten. Woningcorporaties hebben niet alleen behoefte aan efficiënte woonruimtebemiddeling, in het algemeen én voor specifieke doelgroepen, maar ook aan mogelijkheden om woonwensen van consumenten beter te doorgronden en daarop te kunnen inspelen. Als de ICT-dienstverlener voor woningcorporaties zijn wij ons bewust van die veranderingen en spelen wij daarop (pro)actief in met onze dienstverlening. Wij luisteren naar de markt en bieden een concreet antwoord op woonruimtebemiddeling- en andere woongerelateerde vragen uit die markt. Dat betekent dat ook onze dienstverleningsportfolio een transformatie doormaakt. In 2007 resulteerde dit ondermeer in het nieuwe label Rooftrack.nl en in samenwerking met WoonQuest en Stichting Het vierde huis. De essentie van ons bestaansrecht als bedrijf van en voor woningcorporaties komt onder andere tot uiting in onze nieuwe huisstijl, verbeeld in de drie foto’s op de voorpagina (van rechts naar links): WoningNet ziet het als haar taak om de woningzoekende te matchen met passende woonruimte door middel van de professionele zakelijke dienstverlening die daarvoor nodig is. De beelden in dit jaarverslag zijn een weerspiegeling van het thema transformatie.
over Woningnet
1. Profiel WoningNet is het facilitair bedrijf van en voor woningcorporaties dat (ICT)diensten levert rondom woonruimtebemiddeling en woonmarktinformatie. We hebben bijna tien jaar ervaring met woonruimtebemiddeling en beschikken over een brede expertise ten aanzien van ontwikkelingen op de woningmarkt. Inmiddels verzorgt WoningNet woonruimtebemiddeling en aanvullende adviesdiensten voor woningcorporaties in 18 regionaal samenwerkende klantgebieden. Een groot aantal corporaties kiest ervoor om naast onze ICT-woonruimtebemiddelingsdiensten aanvullende diensten van WoningNet te betrekken, zoals voorlichting en administratieve ondersteuning. We dragen zorg voor voorlichting aan woningzoekenden, verwerken alle mogelijke transactiehandelingen, van inschrijvingen, verlengingen en incasso’s tot vergunningen. Corporatiemedewerkers hebben hierdoor de mogelijkheid zich te focussen op dienstverlening met hogere toegevoegde waarde. Om corporaties actief bij strategische en beleidsmatige beslissingen te ondersteunen, leveren we managementinformatie. Deze informatie betreft de woonbehoeften van woningzoekenden, ontwikkeling van het woningaanbod en trends in woonruimtebemiddeling. Onze klanten variÍren in grootte van 500 tot meer dan 80.000 woningen. De individuele wensen van corporaties lopen dus sterk uiteen. De kracht van onze organisatie is dat we enerzijds garant staan voor een betrouwbare en transparante woonruimtebemiddeling, anderzijds in staat zijn met maatwerkoplosssingen in te spelen op de verschillende klantwensen.

Een van de belangrijkste toegevoegde waarden van onze dienstverlening is de kennis over landelijke en lokale regelgeving. We onderscheiden ons door transparante toepassing en verantwoording van alle verdeelmodellen en lokale verdeelcriteria. In de komende jaren zullen wij blijven anticiperen op ontwikkelingen in deze regelgeving. Daarnaast blijven wij actief inspelen op de marktontwikkeling van regelvrije woonruimtebemiddeling. Wij oriĂŤnteren ons hoe we actief kunnen inspelen op nieuwe behoeften van corporaties, waarbij het toepassen van Internet en het stimuleren van het gebruik van nieuwe media een centraal thema vormen. 1.1 Missie en visie Missie WoningNet wil vanuit haar expertise op het gebied van ICT, woonruimtebemiddeling en woonmarktinformatie blijvend toegevoegde waarde leveren aan haar klanten. Het is onze ambitie corporaties te faciliteren bij hun doelstelling om leefbaarheid te bevorderen; onder andere op het gebied van communicatie tussen bewoners onderling, bewoners en bestuurders en bewoners en corporaties. Hiervoor ontwikkelt WoningNet nieuwe ICT- en mediatoepassingen. Visie De visie van WoningNet wordt gevormd door de volgende componenten: Ontwikkelingen in de woningmarkt De spanning op de woningmarkt is de afgelopen jaren verder gestegen en onze verwachting is dat hier tot 2010 geen verandering in zal optreden. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door een stagnatie in de nieuwbouw, van zowel (sociale) huur als koop
over Woningnet en het achterblijven van kwalitatief passend aanbod in het duurdere huursegment. Anderzijds blijven huurders langer wonen, omdat ze bij verhuizing door middel van harmonisatie een hogere huurprijs zouden moeten opbrengen. Dit zijn oorzaken voor een vermindering van het aantal verhuisbewegingen. Het is zeker niet zo dat het aantal woningzoekenden daalt. Wij zien een duidelijke toename van het aantal ingeschreven woningzoekenden en verwachten dat zich dat de komende jaren voortzet. Kortom, meer autonome vraag, minder autonoom aanbod en een vermindering in de doorstroom. Woonruimtebemiddeling en regelgeving In grote delen van Nederland gelden verdeelmodellen, bindingseisen en vestigingsvoorwaarden. De Huisvestingswet en de lokale huisvestingsverordeningen leiden tot verfijnde en complexe toewijzingscriteria. Tegelijk is een duidelijke nieuwe stroming merkbaar, die flexibiliteit en ruimere vrijheidsgraden in de toewijzing van huurwoningen propageert. Denk aan andere verdeelmodellen zoals optie, loting, makel, leefstijl en andere woonvormen zoals te woon of huur met vrije vestiging. Wij verwachten de komende jaren - mede vanwege het huidige politieke klimaat - geen belangrijke wijzigingen in de richting van vereenvoudiging van de wet- en regelgeving, maar verwachten dat deze nieuwe stroming zich op langere termijn zeker zal doorzetten. Wensen van corporaties Corporaties zijn zich in toenemende mate aan het richten op de wens van hun klant, de consument. Daarom is informatie over die wensen steeds belangrijker. Ook willen corporaties hun positie als maatschappelijk ondernemer kracht bijzetten door steeds meer interactieve communicatie met

10

bewoners tot stand te brengen en tracht men de bewoners te stimuleren om zelf actief bij te dragen. 1.2 Strategie WoningNet heeft de volgende strategische speerpunten gedefinieerd: Woonruimtebemiddelingsdiensten verdiepen en versterken Het primaire doel van WoningNet is haar ICT-dienstverlening op het gebied van woonruimtebemiddeling te verdiepen en te versterken. WoningNet breidt haar dienstverlening verder uit met aanvullende ICT-diensten die het proces van adverteren van woningen, het zoeken en reageren op woningen, en het aanbieden van woningen aan kandidaat huurders ondersteunt middels ICT-oplossingen (o.a. via internet/email). Bieden van woongerelateerde managementinformatie Het is voor de woningcorporaties van groot belang te kunnen beschikken over betrouwbare woongerelateerde managementinformatie, zodat zij in hun keuzes zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij wat de samenleving verlangt. Onze ambitie ligt in de ondersteuning van deze strategische behoefte met concreet toepasbare informatie. Managementinformatie is een dienst die zich nog sterk kan ontwikkelen in de bestaande markt van WoningNet. De informatie rondom woonruimtebemiddeling en de wensen van de consument, verzameld en beschikbaar in de dienst WoonQuest, biedt goede mogelijkheden voor een bredere afzetmarkt. Ook verwacht WoningNet voor corporaties kwalitatief hoogwaardige adviesopdrachten op het gebied van managementinformatie te kunnen realiseren.


Faciliteren van corporaties om leefbaarheid in buurten te bevorderen Vanuit onze ambitie corporaties te ondersteunen bij de wens leefbaarheid in de buurt te stimuleren zet WoningNet nieuwe ICT- en mediatoepassingen in.

vrijheidsgraden mogelijk per samenwerkend klantgebied. Ook zijn specifieke maatwerktoevoegingen beheersbaar en uitvoerbaar.

Doelgroepgerichte huisvesting stimuleren WoningNet wil woningcorporaties ondersteunen door passend woningaanbod voor doelgroepen gericht te bemiddelen. Wij bemiddelen bijvoorbeeld vrije sectorhuurwoningen voor doelgroepen als jonge tweeverdieners (via Rooftrack.nl). Maar ook studentenwoningen, seniorenwoningen en woningen voor mensen met zorgbehoefte.

Woningcorporaties zijn de belangrijkste klanten van WoningNet op het gebied van woonruimteverdeling, managementinformatie en innovatie.

1.3 Kritieke randvoorwaarden Om deze strategie succesvol te kunnen uitvoeren zijn er twee kritieke randvoorwaarden: 1. Kwaliteit van dienstverlening WoningNet is een groeiende organisatie, zowel in omzet, als in aantal klanten, maar ook in verschillende vormen van dienstverlening. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van dienstverlening rondom woonruimtebemiddeling te kunnen blijven garanderen. Dit vergt onder meer het borgen van kennis en projectmatig samenwerken in de organisatie. 2. Migratie ICT-architectuur woonruimtebemiddeling WoningNet wil ook op (middel)lange termijn succesvol beheer, onderhoud en doorontwikkeling van haar ICT-systemen voor corporaties mogelijk laten zijn. Daarom is het noodzakelijk dat WoningNet de migratie van verschillende ICT-systemen, samenkomend in een generiek woonruimtebemiddeling systeem genaamd Fleximatch, voortzet. Binnen het modulair ingerichte systeem Fleximatch zijn

2. Belanghebbenden

Om de wensen en verwachtingen van onze belanghebbenden te borgen onderkennen wij de volgende belangrijke speerpunten: • We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van onze gerichte generieke diensten en producten daadwerkelijk aansluit bij de behoeften van onze verschillende klanten. Daarom gaan wij het ontwerp- en ontwikkelproces zodanig organiseren dat wij al in het begin van het proces onze klanten consulteren over de concrete toepasbaarheid van onze producten in ontwikkeling. • Bij het inrichten van onze projectenportfolio houden wij er rekening mee dat wij in staat zijn adequaat en tijdig te reageren op individuele eisen en wensen met betrekking tot maatwerktoepassingen. • WoningNet wil actief de signalen van onze klanten doorvertalen naar mogelijkheden die wij voor onze klanten zien. WoningNet helpt klanten synergie te realiseren door hen met elkaar in contact te brengen. Een duidelijke toegevoegde waarde in de markt.

11


over Woningnet 3. WoningNet-diensten en -labels WoningNet bedient haar klanten met de volgende diensten en labels: 3.1 Diensten Woonruimtebemiddeling: Fleximatch en aanvullende internetdiensten Met ons woonruimtebemiddelingssysteem FlexiMatch en een aantal aanvullende diensten zijn onze klanten in staat zeer klantvriendelijk, snel en efficiënt de match tussen vraag en aanbod te maken. Fleximatch ondersteunt alle denkbare woonruimteverdeelmodellen, die bovendien binnen één systeem kunnen worden gecombineerd. Fleximatch biedt dus veel keuzevrijheid en flexibiliteit. Daarnaast bieden wij aanvullende internetdiensten. Daarmee kunnen woningzoekenden: • zich zelf inschrijven via internet; • hun inschrijving verlengen; • veilig betalen, via Ideal; • zich 24 uur per dag oriënteren op een woning; • via Google-maps een goed overzicht krijgen van het totale huuraanbod; • de omgeving van een woning bekijken; • zoeken/reageren via WoningNet; • de resultaten van de woningtoewijzing nazien; • hun slaagkans berekenen via internet. Managementinformatie De woningcorporatie heeft een sterke behoefte de wensen van de consument te kennen, voor een optimale match. WoningNet wil haar klanten helpen met managementinformatie op basis van woonruimtebemiddeling, wensen ten aanzien van leefbaarheid in de buurt, actuele en toekomstige

12

woonwensen. WoningNet biedt een breed scala van uiteenlopende rapportages om inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van haar klanten. Of het nu bijvoorbeeld gaat om woonruimtebemiddelingsbeleid, effectief inspelen op actuele woonwensen, het in kaart brengen van woningbezit of om bijzondere doelgroepen. Aanvullende diensten Digitalisering Digitalisering van het aanbiedingsproces is hét product om woningzoekenden snel en klantvriendelijk een woning aan te bieden via het internet. Alle woningaanbiedingen worden namelijk 24 uur per dag via e-mail verzorgd. Automatisch of met behulp van controlemomenten. Woningzoekenden kunnen 24 uur per dag de status van hun aanbieding zien. Digitalisering van het aanbiedingsproces verkort de doorlooptijd en bespaart middelen en menskracht. 80% van alle woningzoekenden reageert al op het woningaanbod via WoningNet.nl. DigiZine DigiZine is een digitale woningkrant die naast, of in plaats van, de bekende “papieren” woningkrant kan komen. De digitale woningkrant wordt per e-mail verstuurd aan woningzoekenden, waarbij het aanbod is afgestemd op de zoekopdracht die de woningzoekende zelf heeft opgegeven. Deze opdracht kan hij of zij desgewenst dagelijks wijzigen. We kunnen het woningaanbod in DigiZine voorzien van veel informatie zoals een detailbeschrijving, een foto en een plattegrond. De DigiZine is interactief zodat woningzoekenden direct via de website van onze klanten op een gewenste woning kunnen reageren. Door de combinatie van DigiZine én digitalisering


kan de aanbodcyclus aanzienlijk worden verkort. Het is technisch mogelijk iedere dag het aanbod van die dag te publiceren op internet én via DigiZine te mailen naar de woningzoekenden. Deze kunnen dan direct op dat aanbod reageren, waarna het aanbodproces verder digitaal wordt afgehandeld. Administratie Wij kunnen onze klanten veel werk uit handen nemen door de administratieve dienstverlening te verzorgen rondom inschrijvingen van woningzoekenden. Door de invloed van internet en e-mail neemt het aantal administratieve handelingen verder af. WoningNet kijkt samen met haar klant in welke mate “papieren” processen nog verder geautomatiseerd kunnen worden. Het resterende pakket van administratieve taken wordt kleiner, maar accuratesse, flexibiliteit en snelheid blijven hier van groot belang. Helpdesk WoningNet biedt een telefonische- en email- helpdesk voor alle gebruikers van de maatwerkapplicaties. Daarnaast geeft de helpdesk cursussen voor nieuwe gebruikers en voor nieuwe applicaties. Opleidingen Klanten kunnen bij ons ook terecht voor opleidingen; voor het onderhouden van kennis, het kennismaken met vernieuwingen in het woonruimtebemiddelingssysteem en het uitwisselen van tips en trucs, zodat gebruikers nog sneller en efficiënter met het systeem kunnen werken.

lijk en, in Zeist en Utrecht, ook door middel van een fysiek loket. Woningzoekenden worden geholpen door een medewerker die op de hoogte is van de regionale regelgeving. Voor woningzoekenden is het prettig dat zij één loket hebben voor al hun vragen met betrekking tot woonruimtebemiddeling in hun zoekgebied. Klantenwebsites Klanten kunnen het actuele woningaanbod in eigen (huis)stijl op de eigen website laten zien. Ook andere toepassingen, zoals het reageren op het woningaanbod en inschrijven als woningzoekende zijn hiermee direct beschikbaar op de eigen website. 3.2 Labels In 2007 hebben wij onder het bekende WoningNetlabel een aantal nieuwe labels geïntroduceerd. Labels die staan voor een specifieke dienst maar die tegelijkertijd synergetisch zullen bijdragen aan de versterking van het betreffende label en de marktpositie van het bedrijf WoningNet: Rooftrack.nl Rooftrack.nl is dé website voor vrije sector huurwoningen. Actueel en betrouwbaar, alleen professionele aanbieders, uitgebreide omgevingsinformatie en gratis voor woningzoekenden. De omgevingsinformatie biedt tips over uitgaan, winkelen, restaurants en voorzieningen. (Toekomstige) bewoners kunnen zelf filmpjes over hun buurt op de site plaatsen.

Voorlichting WoningNet verzorgt namens een aantal klanten de voorlichting aan woningzoekenden. Dat gebeurt door middel van: internet, telefoon, e-mail, schrifte-

13


over Woningnet WoonQuest WoonQuest helpt corporaties daadwerkelijk zicht te krijgen op en invulling te geven aan klantwensen. Vanuit een duidelijke visie op vastgoedbeheer biedt WoonQuest corporaties informatie over bijvoorbeeld klantsegmentatie en keuzes voor strategisch voorraadbeheer. Met de Woonwensenwijzer van WoonQuest kan eenvoudig informatie over klantwensen worden verzameld. Door dit onderzoek, continu, via internet te doen, kunnen gegevens eenvoudig worden verwerkt, opgeslagen en toegankelijk gemaakt. Deze managementinformatie stelt corporaties in staat vele groepen op de markt te bedienen, of dat nu gaat om koop of huur, starters, senioren of anderszins. Consumenten die de Woonwensenwijzer invullen krijgen inzicht in de samenhang van hun woonwensen. Het vierde huis WoningNet werkt samen met Stichting Het vierde huis (de voormalige Stichting WoningNet Publieke Taken). De Stichting richt zich op het invullen van - vooral - publiekrechtelijke taken die liggen in het verlengde van wonen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de uitvoering van diverse huursubsidieregelingen, de beoordeling van urgentieaanvragen, laatstekansbeleid en woonzorgbemiddeling. Activiteiten die te vatten zijn onder de noemer wooncoaching.

14


15


Governance

16


1. Organisatiestructuur WoningNet is een jonge organisatie: de organisatie bestaat in deze vorm pas sinds 2001. Tegelijkertijd heeft WoningNet natuurlijk ook een historie als fusieproduct van een groot aantal afzonderlijke woonruimtebemiddelingsorganisaties in Utrecht en de Stadsregio Amsterdam. WoningNet heeft sinds haar oprichting een forse groei doorgemaakt; dit heeft in 2007 geresulteerd in nieuwe initiatieven naast de traditionele woonruimtebemiddeling met eigen labels, waaronder Rooftrack.nl en WoonQuest. Van deze drie labels

is WoonQuest het enige label dat wel onder de bestuurder van WoningNet valt, maar een aantal andere aandeelhouders kent. Daarnaast heeft de bestuurder van WoningNet bestuurlijke verantwoordelijkheid over Stichting Het vierde huis. Deze stichting bestaat in haar huidige vorm sinds 2003 en heette voor die tijd Stichting WoningNet Publieke Taken. Door gewijzigde financiĂŤle regelgeving wordt de stichting vanaf heden geconsolideerd in het jaarverslag van WoningNet. De samenhang van bovengenoemde labels en juridische entiteiten laat zich als volgt weergeven:

CONSOLIDAtIeKrINg WoningNet N.V.

Aandelenbelang

WoningNet Basisdiensten B.V.

WoningNet Marktdiensten B.V.

Bestuurlijke invloed

Stichting Het vierde huis (2001)

WoonQuest B.V. (2007)

rooftrack.nl

17


Governance 2. Besturen & toezichthouden In het kader van Besturen en toezichthouden kent WoningNet de aandeelhoudersvergadering en de Raad van Commissarissen. De aandeelhoudersvergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen om de jaarrekening van WoningNet N.V. goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur en Raad van Commissarissen. De aandeelhoudersvergadering van WoningNet benoemt de Raad van Commissarissen, die bestaat uit ten minste vijf leden. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad komt daarbij ten minste zes maal volgens het van tevoren vastgestelde schema bij elkaar. In 2007 is een aantal terugkerende onderwerpen aan de orde geweest, zoals de marktontwikkelingen, de investeringen in de ICT-architectuur, de algemene financiële gang van zaken en de door het bestuur gepresenteerde strategie en beleidsvoornemens. Naast de vergaderingen van de Raad hebben in enkele gevallen afzonderlijke commissarissen, in overleg met de voltallige raad, de bestuurder geadviseerd over onderwerpen binnen hun aandachtsgebied. In het kader van ‘Good Governance’ is de Raad van Commissarissen ook bijeengekomen om naast haar eigen functioneren het functioneren van de bestuurder te evalueren. Naast de Raad van Commissarissen kent WoningNet conform de Wet op de ondernemingsraad (WOR) een gecombineerde OR voor zowel WoningNet als

18

Stichting Het vierde huis. De ondernemingsraad van WoningNet behartigt de belangen voor de werknemers en heeft periodiek overleg met de directie en/of vertegenwoordiger vanuit de Raad van Commissarissen. De bestuurder van WoningNet is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en zit de managementteamvergaderingen voor. Ten slotte wordt jaarlijks in de vergadering van Raad van Commissarissen de controlerend accountant benoemd, die de wettelijk verplichte controle op de onderhavige financiële verantwoording uitvoert.

3. Risicobeheersing Zowel de gevoeligheid van de materie waarmee WoningNet zich bezighoudt als de afhankelijkheid van de afnemers van onze systemen maakt het thema risicobeheersing een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering van WoningNet. Dit thema is dan ook herhaaldelijk teruggekomen in de vergaderingen van zowel de Raad van Commissarissen als die van het managementteam. In dat kader viel te denken aan de risico’s over de primaire ICT-systemen, beveiligingsbeleid, behoud van kennis en ervaring, financiële risico’s en bijvoorbeeld de blijvende naleving van (veranderende) wet- en regelgeving. Uiteraard hebben gezonde discussies met deskundige partners op deze verschillende gebieden bijgedragen aan de verdere invulling van gewenste beleidsmaatregelen in dat kader.


4. Governancecode De Raad van Commissarissen is zich ervan bewust dat de rol en de aandacht voor het functioneren van de Raad is toegenomen en steeds meer aandacht krijgt. Deze jaarrekening is zoveel mogelijk conform de principes van de code Tabaksblat opgesteld, waaraan de Raad zich ook zoveel mogelijk conformeert. De Raad kent, mede gezien de omvang van de Raad, geen structurele bijzondere commissies.

4.1 Personalia Raad van Commissarissen J. (Jan) Kamminga (1947) - voorzitter Sinds 2004 is de heer Kamminga voorzitter en algemeen directeur van FME-CWM, de ondernemersorganisatie voor de technologisch-industriële sector. Eerder was hij onder meer directeur/eigenaar van een makelaarskantoor in Groningen, voorzitter van de VVD (1981-1986), voorzitter van MKB-Nederland (1995-1996) en commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland (1997-2005). Op dit moment heeft de heer Kamminga commissariaten bij de Noordelijke Dagblad Combinatie, het Waarborgfonds Eigen Woningen, IPMMC (vastgoedontwikkeling) en is hij lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Accountantsadministratie, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling Ruimtevaart. Hij is tevens lid van het bestuur van het NCD en VNO/NCW en namens deze organisatie lid van de Sociaal Economische Raad. Aandachtsgebied binnen RvC: algemeen management, strategie, ondernemingszin Drs. C. (Charles) van Renesse (1964) Algemeen directeur Amsterdam Partners. Eerdere functies van de heer Van Renesse waren onder

andere directeur marketing SNS Reaalgroep (2000-2001), directeur marketing Hooge Huys Verzekeringen (2001-2002) en commercieel directeur Proteq Verzekeringen (2002-2003). Aandachtsgebied binnen RvC: marketing en innovatie R. (Rob) Rötscheid MFE (1957) Partner van Finance Ideas, dat financiële oplossingen biedt voor maatschappelijk kapitaal. Parttime directeur van ColonnadeDuhaf, een financieringsinstituut voor woningcorporaties. Als adviseur adviseert hij onder meer woningcorporaties en de brancheorganisatie Aedes. Van 1991 tot 2003 heeft hij gewerkt als directeurbestuurder bij een woningcorporatie. De heer Rötscheid is gezien zijn functie met een groot aantal klanten van WoningNet in contact geweest. Daarbij hebben zich geen zaken of werkzaamheden voorgedaan waarbij sprake was van een mogelijke vermenging van belangen tussen opdrachtgever en WoningNet. Aandachtsgebied binnen RvC: financiën Mw. drs. T. (Titia) Siertsema MBA (1957) – vice-voorzitter Sinds 2002 algemeen directeur UNETO-VNI. UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. UNETO-VNI is met 5.500 leden en 130.000 werknemers een van de grotere werkgeversorganisaties van Nederland. Nevenfuncties (belangrijkste): bestuurslid SMI (Stichting Marktwerking Installatiebranche), voorzitter RvC 2BA (artikelclassificatie installatiebranche). Betaalde nevenfuncties: voorzitter RvT ’t Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer, bestuurslid Stichting Start, Stichting Start Foundation. Aandachtsgebied binnen RvC: Human Resource Management.

19


Governance

20

J. (Jan) Kamminga (1947) Voorzitter

Mw. drs. T. (Titia) Siertsema MBA (1957) Vice-voorzitter

Drs. C. (Charles) van Renesse (1964)

Drs. M.B. (Michael) van der Vlis (1944)

R. (Rob) Rรถtscheid MFE (1957)

Drs. ing. J.M.W. Temme (1966) Algemeen directeur/bestuurder


Drs. M.B. (Michael) van der Vlis (1944) Voormalig wethouder gemeente Amsterdam (1978-1990), thans zelfstandig ondernemer, directeur/eigenaar van Informatieweb B.V., gericht op (de raakvlakken van) lokaal bestuur, stedelijke ontwikkeling en webtechnologie. Nauw betrokken bij ontwikkelingen rondom glasvezel en Cyburg. Zie verder www.informatieweb.nl. Tevens voorzitter van Vereniging ROVER (Reizigers Openbaar Vervoer). Aandachtsgebied binnen RvC: informatie- en communicatietechnologie

4.2 Rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen: 2008 2009 2009 2010 2010

Mw. Siertsema Dhr. Van der Vlis Dhr. Van Renesse Dhr. Kamminga Dhr. Rรถtscheid

Niet herkiesbaar (2e termijn) Niet herkiesbaar (2e termijn) Niet herkiesbaar (2e termijn) Herkiesbaar Niet herkiesbaar (2e termijn)

Gezien het rooster van aftreden is de Raad in overleg met de bestuurder en met instemming van de ondernemingsraad van WoningNet in 2007 gestart met de werving voor de vervanger van mevrouw Siertsema. Daarop aansluitend zal in 2008 ook het wervingsprofiel voor de in 2009 terug te treden commissarissen worden herzien en een passend werving-en-selectietraject voor twee commissarissen worden opgestart. 4.3 Bestuur Per 29 maart 2007 is de heer drs. ing. J.M.W. Temme (1966) door de Raad van Commissarissen voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor benoeming als bestuurder

van WoningNet. De heer Temme was al op 1 februari 2007 gestart als directeur. Hij was tot zijn benoeming bij WoningNet werkzaam in diverse managementfuncties bij Grontmij, meest recent als hoofd van de afdeling Ruimte & Vastgoed. De heer Temme werkte, voordat hij in 1998 bij Grontmij in dienst kwam, in diverse functies bij Arcadis (1990-1997). Met de aanstelling van de heer Temme als bestuurder, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 maart 2007 tevens decharge verleend aan de voormalige bestuurder de heer drs. J.I.M.E. van Hoof.

21


Bericht van de raad van commiSSariSSen

22


Hierbij bieden wij u de door het bestuur opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 2007 aan. Deze omvat de winst-en-verliesrekening en de balans, met de daarbij behorende toelichting en gaat vergezeld van het directieverslag over het afgelopen boekjaar. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, die is opgenomen op pagina’s 72 en 73. De jaarrekening is uitvoerig besproken door de Raad van Commissarissen, in aanwezigheid van het bestuur en de externe accountant, waarbij geen bijzonderheden zijn geconstateerd. De jaarrekening en de bijbehorende stukken hebben onze instemming. Ons voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de jaarrekening 2007 conform de gepresenteerde stukken vast te stellen. Voorts stellen wij voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen te déchargeren voor het door hen uitgeoefende toezicht. In de aandeelhoudersvergadering zal een voorstel worden gedaan voor de bestemming van het resultaat over 2007. Deze bestemming is conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving nog niet in dit jaarverslag en deze jaarrekening verwerkt.

1. Resultaat en strategie

en solide bedrijf. Gezien de groei van WoningNet en de vele uitdagingen waar het bedrijf voor staat, is de Raad voornemens zich nadrukkelijker bezig te gaan houden met de strategie van het bedrijf en haar vergaderingen dan ook daar te gaan houden waar de aandeelhouders zijn gevestigd.

2. Nieuw lid Raad van Commissarissen en nieuwe bestuurder In 2007 is de voorzitter, de heer Kohnstamm, in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders afgetreden. Voor een goede opvolging en continuïteit is de opvolger van de heer Kohnstamm, de heer Kamminga, al in 2006 benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In 2007 heeft hij de voorzittershamer overgenomen. Daarnaast is de heer Temme in 2007 benoemd tot directeur en bestuurder van WoningNet en tot bestuurder van WoonQuest en van Stichting Het vierde huis.

3. Tot slot Wij realiseren ons dat WoningNet een mensenbedrijf is waarbij de resultaten tot stand komen dankzij de betrokkenheid, creativiteit en vaak grote inspanningen van de medewerkers. Wij willen dan ook onze waardering uitspreken aan alle medewerkers voor hun inzet en de bereikte resultaten. Weesp, 21 april 2008, Raad van Commissarissen

De Raad is tevreden over de in 2007 gerealiseerde doelen en de omzetstijging. De in 2006 al voorziene daling van het nettoresultaat acht de Raad onvermijdelijk gezien de noodzaak te investeren in een goede, betrouwbare en toekomstvaste ICTtoepassing, die immers de ruggengraat van de dienstverlening van WoningNet vormt. Ook met het huidige resultaat is WoningNet een gezond

J. Kamminga (voorzitter) Drs. C.H. van Renesse R. Rötscheid MFE Mw. drs. T. Siertsema MBA Drs. M.B. van der Vlis

23


verSlag van de directie 1. Inhoudelijke terugblik op 2007 Voorgaande jaren was het motto “Van verbreding naar verdieping”. Het jaar 2007 stond echter qua marktbenadering in het teken van verbreden. Het nieuwe managementteam heeft zich tot taak gesteld met behoud van lopende doelstellingen en projecten te focussen op autonome groei van de organisatie en nadere professionalisering van de dienstverlening. Klanten waarderen de dienstverlening van WoningNet (gemiddelde klantwaardering 7,2). Soms waren er wat ‘haarscheurtjes’ zichtbaar als het gaat om snelheid en flexibiliteit. Door proactief in gesprek te gaan met klanten hebben we leerpunten en –momenten gehad om verbeteringen te kunnen doorvoeren. WoningNet heeft in 2006 en 2007 aanzienlijke investeringen gedaan om ICT-diensten te ontwikkelen die bestaande klanten ondersteunen in de verdere optimalisering van hun woonruimtebemiddelingsproces. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn: digitalisering van het aanbiedingsproces, de digitale woonkrant (Digizine genaamd). Verder had de doorontwikkeling van ons woonruimtebemiddelingssysteem Fleximatch de nodige impact op de inzet van onze medewerkers. 1.1 Nieuwe klanten In 2007 zijn de corporaties in de klantgebieden Zuid-Kennemerland en Wageningen-Ede-RhenenVeenendaal (WERV) klant geworden van WoningNet en gebruiker van het woonruimtebemiddelingssysteem Fleximatch. In de Stadsregio Amsterdam hebben wij ook woningstichting Wherestad als klant en aandeelhouder mogen verwelkomen.

24

In 2007 besloten ook de corporaties uit Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen, Deventer), Hengelo (O) en Emmeloord ons opdracht te verlenen. De implementatie daarvan vindt plaats in 2008. Naast de dienstverlening rondom woonruimtebemiddeling en de ingezette verdiepingsproducten als Digitalisering van het aanbiedingsproces en Digizine, stond 2007 in het teken van de positionering van Rooftrack.nl, WoonQuest en Het vierde huis. 1.2 Rooftrack.nl Op 12 juni 2007 heeft WoningNet in Amsterdam de plannen ontvouwd voor Rooftrack.nl: een eigentijds, interactief advertentiepodium voor woningaanbieders van vrije sector huur, in de markt te zetten onder een aparte naam en met een eigen logo. Na positieve reacties van de deelnemende woningcorporaties in groot Amsterdam is besloten tot de bouw van de website. Na een stevige gebruikerstest voor deze in Web 2.0 ontwikkelde website, is Rooftrack.nl in januari 2008 live gegaan voor de Amsterdamse woningmarkt. Vanuit diverse overige marktgebieden is het initiatief positief ontvangen. 1.3 WoonQuest Sinds 1 april 2007 voert WoningNet de bedrijfsvoering uit voor WoonQuest. Met WoonQuest hebben corporaties een middel om zich beter te oriënteren op klantwensen. De samenwerking met WoningNet biedt versnellingsmogelijkheid in de marktdekking en de doorontwikkeling van WoonQuest en andere managementinformatiediensten. In 2007 hebben tien nieuwe corporaties besloten WoonQuest-diensten te gaan afnemen. Ook is WoningNet voor de doorontwikkeling van de WoonQuest-diensten een samenwerking met Funda aangegaan.


1.4 Herpositionering van Het vierde huis in november 2007 Gelijk met de oprichting van WoningNet in 2001 is ook Stichting Het vierde huis opgericht, waarbij volgens de statuten WoningNet de verantwoordelijkheid heeft de bestuurder van de Stichting te benoemen. Deze verbondenheid heeft zich in de achterliggende jaren verder ontwikkeld, waarbij Het vierde huis in zelfstandige vorm de continuïteit van haar dienstverlening heeft aangetoond. In 2007 zijn de plannen om te komen tot een verdere verzelfstandiging in overleg met de belangrijkste partijen, waaronder de Gemeente Utrecht en enkele Utrechtse corporaties herzien. Op basis daarvan is met ingang van november 2007 Het vierde huis meer nadrukkelijk in het gezichtsveld van WoningNet naar voren gekomen. Na het vertrek van de heer J. van Hoof als bestuurder bij WoningNet in maart 2007, is naar aanleiding van de huidige positionering van de Stichting per 1 november 2007 ook zijn aanstelling als bestuurder van Het vierde huis voltooid. Het vierde huis heeft in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt, waarbij met recht kan worden gesproken over een solide omzetbasis en resultaatontwikkeling voor de komende jaren. De naamsbekendheid van de Stichting en haar producten groeit ook buiten de klantgebieden van WoningNet, waar interessante samenwerkingsverbanden op het gebied van de ‘Prachtwijken’ voor WoningNet en Het vierde huis in de komende periode verder onderzocht zullen worden. Dit geldt ook voor de vele kansen die liggen in de inmiddels gestarte onderhandelingen in klantgebied Utrecht over de dienstverlening en de onderliggende

Fleximatch-programmatuur. Op basis daarvan zal het management van de Stichting onder leiding van haar statutair door WoningNet te benoemen bestuurder, samen met het management van WoningNet de verdere ontwikkeling en positionering van de dienstverlening vormgeven.

2. Organisatie & medewerkers in 2007 Vanzelfsprekend kunnen onze ambities en doelen alleen gerealiseerd worden als sprake is van gemotiveerde medewerkers. In dat verband heeft WoningNet haar aanname- en ontwikkelingsbeleid zodanig ingericht dat bezetting en motivatie op de best mogelijke manier worden gerealiseerd. Het personeelsbestand van WoningNet is in 2007 gegroeid en gelijk opgegaan met de stijging van de omzet. Hoewel we op een aantal gebieden te maken hadden met een sterk concurrerende arbeidsmarkt, zijn we er relatief goed in geslaagd mensen aan te trekken en vast te houden. Door de groei van de organisatie zijn we ook in staat geweest de persoonlijke groei van individuele medewerkers te vertalen in carrièrepaden en carrièreperspectief. Veel medewerkers groeiden binnen de organisatie door naar andere functies. Het management stimuleerde deze ontwikkeling ook nadrukkelijk, in de vorm van een managementdevelopmenttraject, persoonlijke ontwikkelingsplannen en structurele beoordelingsgesprekken. Hierbij is specifiek gekeken naar de wijze van samenwerken en leiderschap.

25


verSlag van de directie 2.1 Organisatiestructuur De organisatiestructuur van WoningNet was per 31 december 2007 als volgt:

Directeur/ Bestuurder Dhr. J.M.W. Temme1

Financiën en Organisatie Dhr. A.J. Pels2

Matching Dhr. J.C. Kinneging

Marketing & Innovatie Dhr. F.G. Esser

ICT & Projecten Dhr. P.M. Bloks

Front Office Mw. F.H.A. Neijboer

Systeemontwikkeling Dhr. V.L.M. Nottet

Helpdesk Mw. A. Braams

Consultancy Mw. V. Varmahmoodi

Marktadvies Mw. F.J. Aurik

Projecten Dhr. P.M. Bloks

Back Office Dhr. C. Lammerts

Systeembeheer Dhr. A. l’Haouari

Test Mw. H.M. Keene

1 De heer Temme is per 1 februari 2007 benoemd als directeur WoningNet N.V; met ingang van 29 maart 2007 is de benoeming tot statutair bestuurder door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekrachtigd. 2 De heer Pels is met ingang van 1 april 2007 aangesteld als Manager Financiën en Organisatie.

26


2.2 HRM-aspecten In 2007 is er voor de volgende onderwerpen extra aandacht geweest: Ziekteverzuim In 2007 was het ziekteverzuim heel laag: 4,1%. Dit was te danken aan een zeer proactieve benadering bij verzuim door het management en de unitmanagers. Arbeidsvoorwaarden in het algemeen Door aandacht te geven aan het ‘binden en boeien’ van personeel in een participatief proces zijn werkgroepen tot stand gekomen die arbeidsvoorwaarden in ruime zin onder de loep hebben genomen: communicatie, flexibiliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De uitkomst van deze werkgroepen wordt in 2008 geïmplementeerd en in de loop van dat jaar verder uitgerold. Om in te spelen op wensen van de mensen van deze tijd wil WoningNet bijdragen aan een flexibele organisatievorm die medewerkers in staat stelt op hun eigen wijze om te gaan met de balans tussen werk en privé. In 2007 is gekeken naar de mogelijkheden hiervoor.

CAO Woondiensten WoningNet valt onder de CAO Woondiensten. De CAO geldt voor 2007 en 2008. Naast de aanpassing van de salarissen zijn de pensioenpremies voor de werknemer verlaagd. Gedragscode Een groeiende organisatie die professioneler wordt vraagt om kaders, die in een gedragscode verwoord zijn. De gedragscode waarborgt eenheid van leiding en organisatie, informatie en verantwoordelijkheid. In 2007 is de WoningNet-gedragscode ingevoerd. In voorkomend geval is zij het eerste toetsingskader voor organisatie en medewerkers. Er is met regelmaat aandacht gegeven aan het belang van de gedragscode als bron voor het dagelijks functioneren en de effecten daarvan op identiteit en imago. Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) bestaat uit vijf leden, uit de diverse gelederen van de organisatie. In juli 2007 zijn er OR-verkiezingen georganiseerd. In september is de nieuwe OR officieel aangetreden. De Overlegvergadering met de directie heeft zeven keer plaatsgevonden. De OR is veertien keer bijeen geweest.

Managementdevelopment Onder deze titel wordt specifiek aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers die in de toekomst in staat zijn de kwaliteit van de organisatie in al haar geledingen te borgen. Hierbij is gewerkt aan kennis en vaardigheden op het gebied van leidinggeven en effectieve communicatie.

27


verSlag van de directie 2.3 Kengetallen Per 31 december 2007 had WoningNet (inclusief Stichting Het vierde huis)148 medewerkers in dienst, die 126,2 formatieplaatsen invulden.

Aantallen (nominaal)

Medewerkers onderverdeeld in vrouwen en mannen 160 140 120 100 80 60 40 20 0

â– Vrouwen â–  Mannen

28

31-dec-01 44 19

31-dec-02 55 29

31-dec-03 62 36

31-dec-04 65 41

31-dec-05 68 42

31-dec-06 69 46

31-dec-07 91 57


3. Financiële gang van zaken in 2007 In het jaarverslag over 2006 berichtte WoningNet in de vooruitblik voor 2007 een met 2006 vergelijkbare omzet en resultaatontwikkeling. In 2007 heeft WoningNet een autonome omzetgroei van 2,3% ten opzichte van 2006 weten te realiseren tot een bedrag van € 12.949.000. Als gevolg van de uitbreiding van de consolidatiekring, zoals hierna toegelicht, hebben de resultaten van Stichting Het vierde huis bijgedragen aan een verdere omzetgroei met € 1.394.000 tot een bedrag van € 14.343.000 (stijging 13,4%). De resultaatontwikkeling van de autonome WoningNet-activiteiten over 2007 is met 12,2% gedaald ten opzichte van 2006. Belangrijke oorzaken hiervan liggen in de verdere aanpassing in de architectuur van onze software tot een goede en toekomstvaste oplossing. Het resultaat na belastingen bedroeg over 2007 € 592.000. Als gevolg van de gewijzigde consolidatiekring is de daling van dit resultaat volledig gecompenseerd en realiseerde WoningNet met de consolidatie van de resultaten van Stichting Het vierde huis een resultaat gelijk aan 2006 ter grootte van € 675.000.

daar waar sprake is van verbondenheid en zeggenschap over de economische voordelen van verbonden partijen, consolidatie aan de orde. In dat kader zijn de volgende afwegingen voor de verslaggeving over het jaar 2007 van toepassing geweest: • Als voortvloeisel uit de herpositionering van Stichting Het vierde huis, ten opzichte van eerdere jaren waarin sprake was van verzelfstandiging en wettelijke vrijstelling tot consolidatie, is de Stichting gezien de huidige positionering met ingang van 1 januari 2007 aan de consolidatiekring van WoningNet toegevoegd. De bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van WoningNet ten opzichte van de Stichting zijn door de te volgen verslaggevingseisen echter ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. • In het kader van de samenwerking met WoonQuest B.V. is, gezien de beperkingen die zijn vastgelegd in de management- en exploitatieovereenkomst en statuten van WoonQuest B.V., geen consolidatievraagstuk aan de orde. De onderlinge samenhang van deze juridische entiteiten is nader toegelicht in paragraaf 1 van het onderdeel Governance (pagina 17).

Gezien de gestelde doelstellingen en eerder geschetste ontwikkelingen binnen WoningNet in het verloop van het jaar 2007, zijn wij in financieel opzicht tevreden met de gerealiseerde resultaten.

3.2 Vergelijkende cijfers De nu voorliggende geconsolideerde cijfers op pagina’s 38 tot en met 59, bevatten, zoals in de toelichting op de jaarrekening is verwoord, de cijfers van WoningNet N.V. inclusief de consolidatie van Stichting Het vierde huis.

3.1 Consolidatiekring De geconsolideerde jaarrekening van WoningNet N.V. omvatte tot en met 2006 de entiteiten WoningNet N.V., WoningNet Basisdiensten B.V. en WoningNet Marktdiensten B.V. Conform de wettelijkebepalingen is,

Voor de vergelijking met voorgaand boekjaar en het inzicht in de autonome ontwikkeling van WoningNet zijn hierna vergelijkende cijfers ten opzichte van de situatie per 2006 exclusief de resultaten van (Stichting Het vierde huis) gepresenteerd:

29


Verslag Van de directie 2007

Bedragen x 1.000 Euro Exclusief resultaten Het vierde huis

Netto-omzet Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der kosten

2006

12.949 8.301 433 3.541

12.652 7.953 538 3.318

12.275

11.809

Netto-omzetresultaat

674

843

FinanciĂŤle baten en lasten

123

77

Resultaat uit gewone bedrijfuitoefening voor belastingen

797

920

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-205

-246

Nettoresultaat na belastingen

592

674

30


Omzet: realisatie € 12,9 miljoen; € 297.000 hoger dan in 2006, € 82.000 achter op begroting 2007 Gezien de eerder toegelichte stagnatie in de verhuisbewegingen is er ondanks het aansluiten van de klantgebieden Zuid-Kennemerland en Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal sprake van een stabilisatie van de totale omzet op het gebied van onze traditionele woonruimtebemiddeling, waaronder matching, klantenregistratie, voorlichting en onze administratieve diensten.

Klantgebieden 2,5%

0,8%

1,7% 0,9%

3,2% 4,4% 0,8% ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Stadsregio Amsterdam Klantgebied Utrecht (excl. Het vierde huis) Almere Gooi & Vechtstreek Groningen Drechtsteden Gouda Lelystad Amersfoort, Soest Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal Rivierenland Zuid-Kennemerland Bommelerwaard en Land van Heusden en Altena

1,5% 1,9%

2,1% 3,2%

22,8%

40,3%

36,9%

31


verSlag van de directie De realisatie van de omzetdoelstellingen voor de afdelingen Marketing en Media & voice blijven als gevolg van bovenstaande marktontwikkeling onder druk staan. Een voorbeeld hiervan zijn de lagere advertentieopbrengsten voor nieuwbouwprojecten in Leidsche Rijn, waar voor het eerst sinds jaren de jaarlijkse Woonmanifestatie is afgelast. Desondanks heeft WoningNet een omzetgroei weten te realiseren door middel van de uitbreiding van andere diensten, die minder afhankelijk zijn van de verhuisbewegingen. Hieronder vallen met name de ICT-projecten (groei met 78%), ICT-licenties en -bijdragen (groei met 29%) en overige diensten waaronder de vergoeding voor de bedrijfsvoering WoonQuest per april 2007 (2007: € 194.000) en specifieke eenmalige opdrachten.

Bedragen x Euro 1.000

Omzet, kosten en resultaat na vpb

13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000 1.000 1.000-

■ Omzet ■ Kosten Resultaat na vpb

32

2001 8.727 9.725 610-

2002 9.984 10.187 95-

2003 10.598 10.548 75

2004 11.992 10.298 1.112

2005 11.409 9.944 1.065

2006 12.652 11.809 674

2007 12.949 12.275 592


Kosten: realisatie € 12,3 miljoen; € 466.000 hoger dan 2006, € 134.000 lager dan begroting De belangrijkste kostendrivers voor WoningNet liggen in het werven en behouden van goed personeel. Net als vorig jaar heeft WoningNet gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerd ICT-personeel een aantal professionals ingehuurd via detacheringscontracten. Naast de groei van ons personeelsbestand heeft ook de CAO Woondiensten 2007 en 2008, voor ons en onze medewerkers, een versteviging van de arbeidsvoorwaarden met zich meegebracht. Voor de doorontwikkeling van ons primaire systeem Fleximatch in Oracle 10g en het nieuwe advertentiepodium Rooftrack.nl in Web 2.0 hebben wij in de

samenwerking met een aantal externe partners naast het doorvoeren van belangrijke technologische ontwikkelingen ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze ICT-medewerkers. De verdere spreiding van producten en diensten heeft ook geleid tot een licht hogere inzet van marketing en promotiekosten ten opzichte van voorgaand jaar. Resultaat voor belastingen: realisatie € 797.000, € 123.000 lager dan 2006, € 95.000 hoger dan begroting WoningNet heeft bij het opmaken van de begroting geanticipeerd op het hogere kostenniveau, zoals ook toegelicht in het jaarverslag 2006. Ondanks de licht achterblijvende omzetgroei zijn wij goed in staat geweest te sturen op de kosten en waar nodig

Bedragen x Euro 1.000

Resultaat na vpb en marge als % van de omzet

1.500

12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%

1.000 500 500 1.000-

■ Resultaat na vpb % Netto marge

2001 -610 -7,0%

2002 -95 -1,0%

2003 75 0,7%

2004 1.112 9,3%

2005 1.065 9,3%

2006 674 5,3%

2007 592 4,6%

33


verSlag van de directie toch de noodzakelijke investeringen te doen in personeel en technologie. 3.3 Financiële kengetallen Het rendement op het gestorte aandelenkapitaal bedraagt over 2007 na vennootschapsbelasting 15,2% (exclusief winstbestemming Het vierde huis 13,3%). De solvabiliteit van WoningNet is met een 68% uitstekend. WoningNet is hiermee in staat de voorgenomen investeringen te financieren uit eigen middelen. De liquiditeit van WoningNet met een current ratio van 3,1% is van prima niveau, maar is in het kasstroomoverzicht een daling van de beschikbaar liquide middelen waarneembaar € 1,4 miljoen als gevolg van investeringen in de organisatie (vaste

activa, uitbreiding personeel) een met 2006 vergelijkbaar dividendbeleid, evenals de timing van de facturering per jaareinde. 3.4 Aandeelhouders Op 29 maart 2007 heeft in Utrecht de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is het jaarverslag over 2006 goedgekeurd en is aan de Raad van Commissarissen en het bestuur décharge verleend. In 2007 is de afwikkeling van de emissie van 15.538 aandelen aan Woningstichting Wherestad en de corporaties in Zuid Kennemerland en Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal geëffectueerd. Het bestuur was door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gemachtigd voor deze transacties. Op de aandeelhoudersvergadering van 29 maart

Ontwikkeling algemene reserve

Bedragen x Euro 1.000

2.000 1.500 1.000 500 -500 -1.000■ Algemene reserve ■ Dividend Uitkering

34

2001 -580

2002 -675

2003 -600

2004 155 357

2005 788 432

2006 1.029 433

2007 1.621


2007 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel van het bestuur en de Raad van Commissarissen goedgekeurd voor een dividenduitkering. Het uitgekeerde dividend bedroeg € 0,90 per aandeel, zijnde 7,5% van de nominale waarde van het gestorte aandelenkapitaal. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2008 zal worden vastgesteld welke bestemming het resultaat over 2007 zal krijgen. Deze bestemming is conform algemeen aanvaarde verslaggevingregels niet in de jaarrekening verwerkt.

4. Financiële verwachtingen voor 2008 De verwachtingen voor 2008 zijn een met de realisatie over 2007 vergelijkbaar resultaat voor belasting. WoningNet streeft met oog op de eerdergenoemde ontwikkeling van medewerkers, producten en diensten naar een omzetrendement van 5,0%, hetgeen tevens de verwachting voor 2009 zal zijn. Belangrijke ontwikkelingen in de samenstelling van het resultaat voor 2008 liggen in het doorzetten van groei in opbrengsten uit ICT-projecten. In 2008 zullen wij moeten aantonen dat deze vorm van dienstverlening, naast de traditionele woonruimtebemiddeling, succesvol in de markt kan worden gezet.

uitbreiding van formatieplaatsen die bijdragen aan groei en de verdere professionalisering van de organisatie. De investeringen op het gebied van technologie, productontwikkeling en kennis zullen ook in 2008 worden voortgezet, door inhuur van experts en relevante opleidingsprogramma’s. Daarnaast streven wij, door een aantal vooraf gedefinieerde interne projecten, verdere efficiencyvoordelen na op het gebied van projectmatige samenwerking, kennismanagement en functioneel beheer. In dat kader wordt ook het begrip ‘stel de klant centraal’ verder verankerd in de organisatie.

De directie, Weesp, 21 april 2008

Drs. ing. J.M.W. Temme Algemeen directeur/bestuurder

De herpositionering van Stichting Het vierde huis zal in 2008 moeten aantonen welke potentie de samenwerking met WoningNet en andere partners, in termen van omzetgroei en continuïteit, kan betekenen voor eind 2008 en 2009. Het jaar 2008 zal ook in het teken staan van beheerste groei van de personele lasten. Dit in het licht van de CAO Woondiensten, maar ook de beheerste

35


De informatie van iedere ingevulde Woonwensenwijzer wordt automatisch via het internet doorgestuurd naar de corporatie en (geanonimiseerd) naar een centrale, landelijke Database Woonbeleving. Alle gegevens worden in deze database bewaard in historisch perspectief. Zodoende ontstaat een grootschalig woononderzoek waarmee ook trendanalyses kunnen worden gemaakt. Inmiddels is deze database uitgroeid tot een unieke en waardevolle kennisbron over wonen.

www.woonquest.nl

36


Het vierde huis

Iedereen, lief of lastig, oud of jong, ziek of gezond, heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Het echtpaar dat gaat scheiden. De buurman die overlast veroorzaakt. Het stel dat moet verhuizen vanwege renovatie. Het gezin dat door ontslag de huur niet meer kan betalen. Voor die mensen werken wij. Al jaren.

www.hetvierdehuis.nl

37


geconSolideerde jaarreKening

38


Geconsolideerde balans per 31 december 2007 (v贸贸r voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2007

Bedragen x 1.000 Euro

31 december 2006

Activa Vaste activa Immateri毛le vaste activa Materi毛le vaste activa

(5) (6)

219 540

4 643 759

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

(7) (8)

3.342 5.402

2.105 6.121 8.744

8.226

9.503

8.873

31 december 2007

Bedragen x 1.000 Euro

647

31 december 2006

Passiva Groepsvermogen

(9)

6.454

5.797

Voorzieningen

(10)

187

145

Langlopende schulden

(11)

40

0

Kortlopende schulden

(12)

2.822

2.931

9.503

8.873

39


geconSolideerde jaarreKening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2007 2007

Bedragen x 1.000 Euro

Netto-omzet

(14)

Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten

(15) (16) (17)

Som der kosten Netto-omzetresultaat FinanciĂŤle baten en lasten

(18)

Resultaat uit gewone bedrijfuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Nettoresultaat na belastingen

40

(19)

2006

14.343 9.345 465 3.752

12.652 7.953 538 3.318

13.562

11.809

781

843

130

77

911

920

-236

-246

675

674


Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2007 2007

Bedragen x 1.000 Euro Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers

16.661

12.550

-16.801

-10.641

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen / betaalde interest Ontvangen / betaalde winstbelasting

-140 43

-599

-709

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-485

-666

-625

1.243

-483

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie aandelenkapitaal Betaald dividend

1.909

114

Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriĂŤle en materiĂŤle activa

2006

-362 -483

166 -433

-362

6 -432 -267

-426

Netto kasstroom

-1.375

455

Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin periode Nieuwe consolidaties Liquide middelen einde periode

6.121 656 -5.402

5.666 -6.121

Toename / (afname) liquide middelen

-1.375

455

41


toelichting op de geconSolideerde BalanS en 1. Algemeen 1.1 Historie WoningNet N.V. is op 5 februari 2001 opgericht door diverse woningcorporaties. WoningNet N.V. heeft op 12 maart 2001 WoningNet Basisdiensten B.V. opgericht en is 100% eigenaar van WoningNet Basisdiensten B.V. Op 4 oktober 2000 verkreeg WoningNet N.V. (in oprichting) 100% van de aandelen in WoningNet Marktdiensten B.V., voorheen Woonservice B.V. en eigendom van Stichting Woonservice Utrecht. In de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening moet WoningNet N.V. gelezen worden als WoningNet N.V. en haar dochterondernemingen WoningNet Basisdiensten B.V. en WoningNet Marktdiensten B.V. 1.2 Activiteiten De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in, het financieren van en het voeren van de directie of de administratie van andere ondernemingen die zich met name bezighouden met de ondersteuning van verhuur- en verkoopactiviteiten van toegelaten instellingen krachtens de Woningwet. Binnen deze doelstelling voert de vennootschap activiteiten uit waarbij zij zich primair laat leiden door het belang van toegelaten instellingen. 1.3 Consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van WoningNet N.V. en haar groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waar WoningNet N.V., direct beslissende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. De groepsmaatschappijen worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Intercompany-transacties, winsten en verliezen

42

en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn gelijk aan de geldende waarderingsgrondslagen voor WoningNet N.V. Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2007 van WoningNet N.V. is verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, is volstaan met weergave van een beknopte winst-en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 BW. De in de consolidatie van WoningNet N.V. begrepen rechtspersonen zijn: • WoningNet Basisdiensten B.V. (100%) • WoningNet Marktdiensten B.V. (100%) • Stichting Het vierde huis Met ingang van 1 januari 2007 wordt Stichting Het vierde huis conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 217, op grond van de bestuurlijke zeggenschap van WoningNet in Stichting Het vierde huis, in de consolidatiekring van WoningNet N.V. betrokken. 1.4 Verbonden partijen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf 1.3 worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Met ingang van 1 april 2007 hebben de aandeelhouders van WoonQuest krachtens de Managementen Exploitatieovereenkomst met WoningNet N.V. de dagelijkse leiding van WoonQuest ondergebracht bij WoningNet. In deze overeenkomst zijn de inhoudelijke afspraken betreffende de bestuurlijke verantwoordelijkheden, bijhorende managementvergoedingen en praktische uitvoering van taken


WinSt-en-verlieSreKening uiteengezet. Vanwege het feit dat de bestuurder van WoningNet krachtens bovengenoemde overeenkomst ook de directie van WoonQuest vormt, is er krachtens RJ 330.101 sprake van een verbonden partij. 1.5 Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 1.6 Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van WoningNet N.V. zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in euro´s en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De vennootschap maakt gebruik van de vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen benoemd in art. 2:397 BW.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in de balans en winst-en-verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd. 2.2 Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor het inzicht in de cijfers zijn ten opzichte van de jaarrekening 2006 de volgende aanpassingen in de presentatie doorgevoerd: • Presentatie van Software als Immateriële vaste activa in plaats van Materiële vaste activa • Presentatie van de verplichting uit hoofde van Uitgestelde beloningen (RJ 271) onder de Voorzieningen in plaats van onder de Kortlopende schulden. De vergelijkende cijfers zijn ten behoeve van het inzicht aangepast. 2.3 Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde verminderd met een lineaire afschrijving. De immateriële vaste activa bestaan uit productontwikkeling in eigen beheer en software gekocht van derden. Immateriële vaste activa worden afgeschreven in drie jaar. 2.4 Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen. De afschrijving start vanaf het moment van ingebruikname van het activum en vinden plaats in drie tot vijf jaar naar gelang de aard van de activa.

43


toelichting op de geconSolideerde BalanS en 2.5 FinanciĂŤle vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenwaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover WoningNet in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening getroffen. 2.6 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Door WoningNet N.V. wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 2.7 Vorderingen Handelsvorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

44

2.8 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden al dan niet in beheer voor derden. 2.9 Eigen vermogen Kosten direct samenhangend met de uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten. Overige rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen worden eveneens verwerkt onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten. 2.10 Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd op de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Uitgestelde personeelsbeloningen Verplichtingen uit hoofde van uitgestelde beloningen, waaronder gratificaties bij jubilea en pensionering, zijn conform de voorschriften in RJ 271 in de balans


WinSt-en-verlieSreKening verwerkt. De in de balans opgenomen voorziening is de contante waarde van de aanspraken uit hoofde van de deze uitgestelde beloningen. Hiermee wordt verrekend de niet-verwerkte actuariële winsten en verliezen en nog niet op genomen kosten van verstreken diensttijd. Eens in de vier jaar wordt de voorziening berekend door onafhankelijke actuarissen met gebruik van de actuariële methode die bekend staat als de ‘Projected Unit Credit’- methode. De contante waarde van de verplichting wordt berekend door het contant maken van de geschatte toekomstige kasstromen. Hierbij wordt uitgegaan van de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde (risicovrije) rentetermijnstructuur. De actuariële resultaten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De nog niet verwerkte kosten van de verstreken diensttijd worden direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover al bij wet vastgesteld. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde. 2.11 Leasing Leasecontracten waarbij een groot deel van de vooren nadelen verbonden aan de eigendom niet bij WoningNet N.V. ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van

operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 3.1 Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar dat zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. 3.2 Opbrengstverantwoording Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt, zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 3.3 Netto-omzet Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en goederen onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen de consolidatiekring van WoningNet N.V. 3.4 Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

45


46


VRIJE SECTOR HUUR APRIL 2008

IN 3 STAPPEN EEN WONING ZOEKEN MET ROOFTRACK Rooftrack is een interactieve website, waarop je het aanbod van vrije sector huurwoningen kunt vinden. Rooftrack is een initiatief van Woningnet en zes grote woningcorporaties in de stadsregio Amsterdam.

1

3

Wanneer je op de knop reageer hebt geklikt, verschijnt het scherm reageer op woning. • invullen contactgegevens

EEN WONING ZOEKEN

• bevestigen reactie op woning • ontvangst bevestiging e-mail

Op de homepage vind je het meest recente aanbod. Daarnaast heb je vanaf de homepage meerdere zoekmogelijkheden.

Op het moment dat je de reactie bevestigd hebt, wordt jouw reactie naar de woningaanbieder gestuurd, die contact met je zal opnemen, om de selectie en procedure met je door te nemen.

Snel zoeken: • selecteren woonplaats • minimum / maximum huur • sorteren op prijs en grootte

Uitgebreid zoeken: • selectie meerdere woonplaatsen, straatnaam,

straal, postcode • type woning • eigenschappen woning • minimum / maximum aantal kamers • woonoppervlakte • huurprijs

2

MIJN ROOFTRACK Mijn Rooftrack (gratis) is een handig hulpmiddel bij het zoekproces naar een geschikte huurwoning en geeft je de beschikking over de volgende mogelijkheden:

• Woningen bewaren zodat je op een later tijdstip, eenvoudig en snel de woning(en) terug kunt vinden en je de bewaarde woningen met elkaar kunt vergelijken. De vergelijking wordt overzichtelijk weergegeven in tabelvorm en wordt vergeleken op type woning, datum dat de woning leeg komt, bouwjaar, aantal kamers, oppervlakte, netto huur, bruto huur, aanbodsvorm en eventuele aanwezigheid van tuin, balkon/terras, c.v, garage, berging, lift, traploos.

SELECTEREN

De zoekresultaten kun je rangschikken op een aantal kenmerken door op de betreffende eigenschap te klikken.

• Digizine; hiermee kun je een zoekprofiel vastleggen, zodat

je het woningaanbod op maat toegestuurd krijgt in de vorm van een e-mail. Je kunt ervoor kiezen om het actuele woningaanbod dagelijks of wekelijks te ontvangen.

Zoekresultaat rangschikken op: • adres • wijk • plaats

• type • vierkante meter • prijs

Details gekozen woning:

REAGEREN

Forums; geeft je automatisch toegang tot de verschillende forums, waar je jouw mening kunt geven, in contact kan komen met mede Rooftrack gebruikers en/of zelf een forum starten.

• uitgebreide omschrijving • foto’s van de woning • omgeving (informatie over locatie en voorzieningen

nabij de woning) • video woning / wijk / stad bekijken

of zelf toevoegen

www.rooftrack.nl

47


toelichting op de geconSolideerde BalanS en 3.5 Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen WoningNet N.V. heeft een tweetal toegezegd-pensioenregelingen, ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Woningbouwcorporaties (SPW). Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. De vennootschap heeft de toegezegd-pensioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen op grond van RJ 271 verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegdebijdrageregeling. Andere uitgestelde personeelsbeloningen Voor de vennootschap gelden conform de CAO Woondiensten de volgende personeelsbeloningen: 1. Een regeling voor jubileumuitkeringen bij 12½, 25 en 40 jaren dienstverband. 2. Een regeling waarbij een uitkering bij pensionering of vervroegde uittreding wordt gedaan. Deze personeelsbeloningen kwalificeren volgens RJ 271 als “Andere uitgestelde beloningen”, zoals beschreven in Richtlijn 271.4. Voor deze personeelsbeloningen dient de marktwaarde op basis van RJ 271 vastgesteld te worden en op de balans van de onderneming opgenomen te worden. 3.6 Afschrijvingen Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming

48

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 3.7 Bijzondere posten Dit betreffen baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 3.8 Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. 3.9 Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winsten-verliesrekening, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. De belasting over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende tarief.

4. Financiële instrumenten De financiële risico’s die door WoningNet N.V. gelopen worden, bestaan voornamelijk uit kredietrisico’s en beperkte renterisico’s. Financiële instrumenten zoals op de balans weergegeven omvatten liquide middelen, langlopende leningen, handelsdebiteuren en -crediteuren. De weergegeven waarden van de financiële middelen vertegenwoordigen hun reële waarde.


WinSt-en-verlieSreKening 4.1 Kredietrisico De financiële activa waarover potentiële kredietrisico’s worden gelopen, omvatten handelsdebiteuren en liquide middelen. De liquide middelen worden gehouden bij krediethoogwaardige Nederlandse financiële instellingen. De kredietrisico’s op handelsdebiteuren zijn beperkt, gezien de sterke financiële basis en het continue debiteuren bewakingsproces. 4.2 Renterisico WoningNet N.V. loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (liquide middelen) en rentedragende langlopende schulden. De rentelast over de langlopende lening vanuit het Pensioenfonds wordt berekend op basis van een vaste rente. 4.3 Valutarisico De in- en verkopen van WoningNet N.V. vinden plaats in euro’s. Er zijn geen valutarisico’s aanwezig.

49


toelichting op de geconSolideerde BalanS en 5. ImmateriĂŤle vaste activa Software

Totaal

Bedragen x 1.000 Euro

Verkrijgingprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarde 1 januari

Investeringen Investeringen nieuwe consolidaties Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen nieuwe consolidaties Afschrijving desinvesteringen

224

224

-220

-220

4

4

249 40 0 -48 -26 0

249 40 0 -48 -26 0

215

215

Verkrijgingprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

513

513

-294

-294

Boekwaarde 31 december

219

219

Het afschrijvingspercentage bedraagt: Software:

50

33,3%


WinSt-en-verlieSreKening 6. MateriĂŤle vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen

Hardware

Totaal

Bedragen x 1.000 Euro

Verkrijgingprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

960

800

1760

-595

-522

-1117

Boekwaarde 1 januari

365

278

643

87 27

146 68

233 95

-216 -8

-201 -6

-417 -14

-110

7

-103

1.074

1.014

2.088

-819

-729

-1548

255

285

540

Investeringen Investeringen nieuwe consolidaties Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen nieuwe consolidaties Afschrijving desinvesteringen

Verkrijgingprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarde 31 december

De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Hardware Andere vaste bedrijfsmiddelen

33,3% 20,0%

51


toelichting op de geconSolideerde BalanS en 7. Vorderingen Bedragen x 1.000 Euro Debiteuren Latente belastingen Overige vorderingen Nog te factureren bedragen Overlopende activa

31 december 2007

31 december 2006

1.833 31 7 1.189 282

1.759 0 7 0 339

3.342

2.105

Van de debiteuren betreft € 1.377.000 vorderingen met betrekking tot geleverde diensten aan aandeelhouders. Onder de handelsvorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. In deze post is geen voorziening voor oninbare vorderingen opgenomen.

8. Liquide middelen Bedragen x 1.000 Euro Bankrekeningen aangehouden voor derden* Spaarrekening Rabobank Rekening courant Rabobank

31 december 2007

31 december 2006

387 4.064 951

603 4.491 1.027

5.402

6.121

* Bankrekeningen aangehouden voor derden hebben betrekking op gelden betreffende inschrijfgelden ten behoeve van Woningcorporaties en vooruitontvangen bedragen betreffende Gemeentelijke (subsidie)regelingen. Hiertegenover staan onder de kortlopende schulden verplichtingen uit hoofde van deze rekeningen. Daarnaast staan de liquide middelen tot een bedrag van € 165.000 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een tweetal bankgaranties, afgegeven ten behoeve van de lopende huurovereenkomsten van het kantoorpand Beneluxlaan 2 te Utrecht (€ 55.000) en het kantoorpand Van Houten Industriepark 25 te Weesp (€ 110.000).

52


WinSt-en-verlieSreKening 9. Groepsvermogen Het groepsvermogen omvat het eigen vermogen van WoningNet N.V. en het vermogen van Stichting Het vierde huis. Het eigen vermogen van WoningNet N.V. wordt in paragraaf 28 van de toelichting op de balans in de vennootschappelijke jaarrekening nader toegelicht. Het groepsvermogen laat zich als volgt weergeven:

Bedragen x 1.000 Euro

Gestort Aandelenkapitaal

Stand per 1 januari Emissie aandelen Resultaatbestemming voorgaand jaar Dividenduitkering Resultaat lopend boekjaar Nieuwe deelneming Stand per 31 december

Agio

Statutaire reserves

4.306

29

139

27

0

Overige reserves

788

Resultaat boekjaar

674

56

5.797 166

241

-241 -433 675

0 -433 675 249

1.029

675

6.454

249 4.445

Totaal

249

9.1 Statutaire reserves Stichtingsvermogen WoningNet N.V. heeft gezien de statuten van Stichting Het vierde huis geen zeggenschap over de bestemming van het stichtingsvermogen. Het vermogen per 1 januari 2007 is daarom in de vorm van een statutaire reserve opgenomen en is daardoor niet vrij uitkeerbaar. 9.2 Overige reserves Resultaatbestemming 2006 In de algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 maart 2007 is de bestemming van het resultaat over 2006 als volgt vastgesteld: Bedragen x 1.000 Euro

2006

Dividenduitkering aan aandeelhouders (â‚Ź 0,90 per aandeel) Toegevoegd aan de overige reserves

433 241

Resultaat na belasting over 2006

674

53


toelichting op de geconSolideerde BalanS en 10. Voorzieningen Het verloop van de voorziening voor Uitgestelde personeelsbeloningen is als volgt weergegeven: 2007

2006

Stand per 1 januari Bij: nieuwe consolidaties Bij: Toevoegingen Af: Uitkeringen

145 34 13 -5

147 0 0 -2

Stand per 31 december

187

145

Bedragen x 1.000 Euro

10.1 Actuariële en economische veronderstellingen De actuariële en economische grondslagen die gebruikt zijn bij de berekeningen zijn als volgt: • Rekenrente met betrekking tot verplichtingen 31 december 2007 en verwachte kosten 2008 4,8% • Loonontwikkeling 2,5%

10.2 Bezittingen Voor de te waarderen personeelsbeloningen worden geen beleggingen aangehouden. 10.3 Werkgever- en werknemerbijdragen De lasten van de te waarderen personeelsbeloningen komen geheel voor rekening van de werkgever. De lasten over boekjaar 2007 bestaan uit de brutouitkeringen in 2007.

11. Langlopende schulden Bedragen x 1.000 Euro

2007

Stand per 1 januari Bij: Nieuwe consolidaties Af: Aflossingen

0 54 -14

Stand per 31 december

40

Dit betreft een lening van het pensioenfonds SPW in Stichting Het vierde huis met als einddatum december 2010 tegen een vast rentepercentage van 4%. De aflossing geschiedt in acht gelijke termijnen van € 14.000.

54


WinSt-en-verlieSreKening 12. Kortlopende schulden Het verloop van de voorziening voor Uitgestelde personeelsbeloningen is als volgt weergegeven: Bedragen x 1.000 Euro

2007

2006

585 14 42 94 182 427 127

523 0 276 183 141 90 181

387 29 935

603 0 934

2.822

2.931

Crediteuren Aflossingsverplichting lopend boekjaar Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Loonbelasting en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van personeel Schulden terzake van pensioenen Verplichting uit hoofde van derden (liquide middelen) Overige schulden Overlopende passiva

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 13.1 Voorwaardelijke verplichtingen De groepsmaatschappijen, met uitzondering van Stichting Het vierde huis, zijn ten behoeve van de bankier over en weer hoofdelijk aansprakelijk. 13.2 Financiële verplichtingen De jaarlijkse verplichtingen in verband met operationele lease bedragen € 163.000. De gemiddelde looptijd van de contracten is twee jaar. Het jaarlijkse bedrag aan huurverplichtingen aangaande het onroerend goed Beneluxlaan 2 te Utrecht bedraagt € 167.000 inclusief servicekosten en exclusief BTW. De huurverplichtingen vervallen per 31 december 2008.

Het jaarlijkse bedrag aan huurverplichtingen aangaande het onroerend goed Van Houten Industriepark 25 te Weesp bedraagt € 438.000 inclusief servicekosten en exclusief BTW. De huurverplichtingen vervallen per 31 december 2008. 13.3 Aansprakelijkheidsstelling Door de vennootschap is ten behoeve van een tweetal in de consolidatie betrokken dochterondernemingen een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. Deze aansprakelijkheidsstelling heeft betrekking op WoningNet Basisdiensten B.V. en WoningNet Marktdiensten B.V., beide gevestigd te Utrecht.

55


toelichting op de geconSolideerde BalanS en 13.4 Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid De vennootschap vormt met WoningNet Basisdiensten B.V. en WoningNet Marktdiensten B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de vennootschap en haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belastingen.

13.5 Management- en Exploitatie overeenkomst WoonQuest Bedrijfsvoering Met ingang van 1 april 2007 hebben de aandeelhouders van WoonQuest B.V. een managementen exploitatieovereenkomst met WoningNet N.V. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 2012. WoningNet heeft zich tot die tijd verbonden de dagelijkse leiding van WoonQuest te voeren, waarvoor een per jaar vast te stellen vergoeding voor de inzet van personeel, huisvesting en algemene kosten wordt ontvangen. Koopoptie WoningNet N.V. heeft krachtens bovenstaande overeenkomst tot 1 april 2012 het exclusieve recht tot koop van alle activa van WoonQuest, of de aandelen in het kapitaal van WoonQuest, tegen een koopprijs (debt & cash free) van â‚Ź 1 miljoen.

56


WinSt-en-verlieSreKening 14. Netto-omzet De netto-omzet is ten opzichte van vorig jaar met ` 1.691.000 (zijnde 13%) toegenomen. Hiervan wordt 10% veroorzaakt door de consolidatie van Het vierde huis.

15. Personeelskosten Bedragen x 1.000 Euro

2007

2006

Lonen en salarissen Pensioenlasten Sociale lasten Externe personeelskosten Overige personeelskosten

5.114 871 592 1.713 1.055

3.912 683 481 1.634 1.243

9.345

7.953

16. Afschrijvingen 2007

Bedragen x 1.000 Euro Afschrijving Software Afschrijving Productontwikkeling Afschrijving Hardware Afschrijving Andere vaste bedrijfsmiddelen

48 0 216 201

2006 56 137 246 99

465

538

57


toelichting op de geconSolideerde BalanS en 17. Overige bedrijfskosten Bedragen x 1.000 Euro

2007

2006

Huisvestingskosten ICT-kosten Media & voice Kantoorkosten Overige bedrijfskosten

702 579 739 408 1.324

620 528 824 330 1.016

3.752

3.318

2007

2006

151 -21

119 -42

130

77

18. FinanciĂŤle baten en lasten Bedragen x 1.000 Euro Overige rentebaten Overige rentekosten

58


WinSt-en-verlieSreKening 19. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening De post belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage van € 236.000 kan als volgt worden toegelicht: Bedragen x 1.000 Euro Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Effectieve belastingdruk Toepasselijk belastingtarief

2007

2006

911

920

236

246

25,9% 25,5%

26,7% 29,6%

20. Verbonden partijen In de netto-omzet van WoningNet N.V. is krachtens de management- en exploitatieovereenkomst de management fee betreffende de verbonden partij WoonQuest B.V. ten bedrage van € 194.000 opgenomen. In de balans heeft WoningNet een vordering ter grootte van € 25.000, inzake de declaratie over periode 12.

21. Werknemers In 2007 waren bij de volledig in de consolidatie betrokken maatschappijen gemiddeld 139 werknemers in dienst, die samen 119,6 fte invulden. (2006: 111 medewerkers, 96,2 fte). Op 31 december 2007 waren 148 medewerkers in dienst die 126,2 fte vervulden. Alle medewerkers waren werkzaam in Nederland.

22. Overige bedrijfsgegevens WoningNet N.V., WoningNet Basisdiensten B.V., WoningNet Marktdiensten B.V. en Stichting Het vierde huis zijn statutair gevestigd te Utrecht en zijn kantoorhoudend te Utrecht en Weesp. De inschrijfnummers bij de Kamer van Koophandel luiden als volgt:

WoningNet N.V. WoningNet Basisdiensten B.V. WoningNet Marktdiensten B.V. Stichting Het vierde huis

30171204 30172076 30163338 41187483

59


enKelvoUdige jaarreKening

60


Balans per 31 december 2007 (vóór voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2007

Bedragen x 1.000 Euro

31 december 2006

Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

(24) (25) (26)

215 482 3.818

4 643 3.310 4.515

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

(27)

520 4.098

589 4.831 4.618

5.420

9.133

9.377

31 december 2007

Bedragen x 1.000 Euro

3.957

31 december 2006

Passiva Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Agio Overige reserves Resultaat boekjaar

(28) 4.445 56 1.029 592

4.306 29 788 674 6.122

5.797

Voorzieningen

(29)

145

145

Kortlopende schulden

(30)

2.866

3.435

9.133

9.377

61


enKelvoUdige jaarreKening Winst-en-verliesrekening over 2007 Bedragen x 1.000 Euro

2007

2006

Resultaat deelnemingen na belastingen

508

650

Overige baten en lasten na belastingen

84

24

592

674

Resultaat na belastingen

62


toelichting op de BalanS en WinSt-en verlieSreKening 23. Algemeen De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in euro’s en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde jaarrekening. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode in overeenstemming met paragraaf 2.5 in de geconsolideerde jaarrekening. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de op pagina’s 42 tot en met 59 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

63


toelichting op de BalanS en WinSt-en verlieSreKening 24. ImmateriĂŤle vaste activa Bedragen x 1.000 Euro

Verkrijgingprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarde 1 januari

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijving desinvesteringen

Software

Totaal

224

224

-220

-220

4

4

250 0 -39 0

250 0 -39 0

211

211

Verkrijgingprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

474

474

-259

-259

Boekwaarde 31 december

215

215

Het afschrijvingspercentage bedraagt: Software

64

33,3%


ning 25. MateriĂŤle vaste activa

Hardware

Bedragen x 1.000 Euro

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal

Verkrijgingprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

960

800

1760

-595

-522

-1117

Boekwaarde 1 januari

365

278

643

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijving desinvesteringen

87 0 -207 0

146 0 -187 0

233 0 -394 0

-120

-41

-161

1.047

946

1.993

-802

-709

-1511

245

237

482

Verkrijgingprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarde 31 december

De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Hardware Andere vaste bedrijfsmiddelen

33,3% 20,0%

65


toelichting op de BalanS en WinSt-en verlieSreKening 26. FinanciĂŤle vaste activa 26.1 Deelneming De post financiĂŤle vaste activa bestaat uitsluitend uit de post Deelnemingen in groepsmaatschappijen. Een overzicht van het verloop van de post Deelnemingen in groepsmaatschappijen was in 2007 als volgt: Bedragen x 1.000 Euro

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Boekwaarde 1 januari

3.310

Mutaties Resultaat deelnemingen

508 3.818

Boekwaarde 31 december

26.2 Lijst deelnemingen De rechtstreeks door WoningNet N.V. gehouden deelnemingen zijn: Aandeel in kapitaal % Volledig geconsolideerd WoningNet Basisdiensten B.V. te Utrecht WoningNet Marktdiensten B.V. te Utrecht

Gelieerde partijen in consolidatie Stichting Het vierde huis te Utrecht

66

100% 100%

Volledige bestuurlijke zeggenschap


27. Vorderingen Bedragen x 1.000 Euro

Debiteuren Latente belastingen Overige vorderingen Overlopende activa

31 december 2007

31 december 2006

209 31 7 273

374 0 7 208

520

589

Van de debiteuren betreft € 15.000 vorderingen met betrekking tot geleverde diensten aan aandeelhouders. Onder de debiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.

28. Eigen vermogen 28.1 Aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedroeg per 31 december 2006 € 10.755.000, verdeeld in 900.000 gewone aandelen, elk € 11,95. Het geplaatste aandelenkapitaal is groot € 5.926.375,45 verdeeld in 495.931 gewone aandelen, alle van € 11,95 nominaal. Het geplaatste kapitaal is voor 75% volgestort. In 2007 zijn 15.538 aandelen uitgegeven aan de Stichting Pré Wonen (110), Elan Wonen (110), Woningbouwvereniging Brederode (110), Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht (110), Stichting Woningcorporatie Plicht getrouw (711), Rhenense Woningstichting (100), Stichting Idealis (100), Stichting Woonstede (9.500), De Woonstichting (100), Woningstichting Wherestad (4.587). De uitgiftekoers was € 14,26. De aandelen zijn voor 75% volgestort. De storting op de in 2007 uitgegeven aandelen vond plaats in geld.

67


toelichting op de BalanS en WinSt-en-verlieSreKening Bedragen x 1.000 Euro Stand per 1 januari Emissie aandelen Resultaatbestemming voorgaand jaar Dividend uitkering Resultaat lopend boekjaar Stand per 31 december

Gestort Aandelenkapitaal

Overige reserves

Agio

Resultaat boekjaar

Totaal

4.306

29

788

674

5.797

139

27

-

-

166

-

-

241 -

-241 -433

0 -433

-

-

-

592

592

4.445

56

1.029

592

6.122

29. Voorzieningen Het verloop van de voorziening voor Uitgestelde personeelsbeloningen is als volgt weergegeven: Bedragen x 1.000 Euro

2007

2006

Stand per 1 januari Bij: Toevoegingen Af: Uitkeringen

145 3 -3

147 0 -2

Stand per 31 december

145

145

29.1 Actuariële en economische veronderstellingen De actuariële en economische grondslagen die gebruikt zijn bij de berekeningen zijn als volgt: • Rekenrente met betrekking tot verplichtingen 31 december 2007 en verwachte kosten 2008 4,8% • Loonontwikkeling 2,5%

68

29.2 Bezittingen Voor de te waarderen personeelsbeloningen worden geen beleggingen aangehouden. 29.3 Werkgever- en werknemerbijdragen De lasten van de te waarderen personeelsbeloningen komen geheel voor rekening van de werkgever. De lasten over boekjaar 2007 bestaan uit de brutouitkeringen in 2007.


30. Kortlopende schulden 31 december 2007

31 december 2006

Bedragen x 1.000 Euro Crediteuren Groepsmaatschappijen Winstbelasting Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van personeel Schulden terzake van pensioenen Overige schulden Overlopende passiva

531 1.015 41

522 1.264 276

269 306 121 28 555

324 90 181 1 777

2.866

3.435

31. Bezoldiging bestuurder Conform BW2 artikel 383 is WoningNet niet verplicht tot het openbaar maken van de bezoldiging van de bestuurder. Maar in het kader van de transparantie wordt naast de bezoldiging van de commissarissen de bezoldiging van de bestuurder vermeld. Bedragen x 1.000 Euro

Bestuurder Salaris vast (incl. vakantiegeld) Salaris variabel (bonus)

2007 (1 februari31 december)

2006 (1 januari1 november)

107 22

119 21

129

140

De bezoldiging van de bestuurder omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salaris, vakantiegeld en bonussen over de periode 1 februari 2007 tot en met 31 december 2007. De bonus heeft betrekking op de resultaten over 2007 en is uitgekeerd in het voorjaar van 2008. De reguliere werkgeverslasten zoals sociale lasten en pensioenlasten zijn niet in het overzicht meegenomen.

69


toelichting op de BalanS en WinSt-en verlieSreKening 32. Bezoldiging Commissarissen 2007 Commissarissen

2006 59

43

59

43

De hoogte van de vergoedingen van de commissarissen bedroegen in 2007 € 15.000 voor de voorzitter, € 12.000 voor de vice-voorzitter en € 10.000 voor de overige leden, exclusief onkostenvergoedingen.

Utrecht, 21 april 2008

De Raad van Commissarissen,

J. Kamminga - Voorzitter De directie, Drs. ing. J.M.W. Temme Algemeen directeur/bestuurder Drs. T. Siertsema MBA - Vice-voorzitter WoningNet N.V. Beneluxlaan 2 Utrecht Drs. C.H. van Renesse

R. Rötscheid MFE

Drs. M.B. van der Vlis

70


Overige gegevenS 1. Statutaire regeling winstbestemming In de statuten is bepaald, conform artikel 21, lid 1, dat de behaalde jaarwinst ter beschikking staat van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die deze winst geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van of storting in ÊÊn of meer algemene of bijzondere reservefondsen, tot uitkering van gratificaties en/of tantièmes en/of uitkering van dividend.

2. Voorstel winstbestemming Krachtens artikel 21, lid 2 van de Statuten kan WoningNet alleen dividend uitkeren wanneer haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een voorstel worden gedaan voor de uitkering van dividend.

71


72


73


WoningNet jaarverslag 2007  

Jaarverslag 2007 WoningNet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you