Page 1

nr 5 - 6 maart 2009

Deelnemers WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Verzetslaan 141 1318 BT Almere Tel. 036-5395311 Fax 036-5331044 bereikbaar: ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur

Ik zoek een woning in Almere Stappenplan en spelregels voor een huurwoning 5. DE KANDIDATEN WORDEN GESELECTEERD Zodra de reactietermijn (zie stap 4) verstreken is, worden de kandidaten geselecteerd. Degene met de langste inschrijftijd eindigt op de hoogste plaats, tenzij er sprake is van kandidaten die voorrang hebben (dit staat in de advertentie vermeld). Vanaf 16.30 uur kunt u zien op welke plaats u bent geëindigd. Dit kunt u opvragen via: • Internet: www.woningnet.nl bij Woningtoewijzing. • De Resultatenlijn: 0900 - 11 22 368 (€ 0,50 p/m).

YMERE Rentmeesterstraat 32 1315 JS Almere Tel. 0800-0006 Fax 036-5342348 bereikbaar: ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur WONINGCORPORATIE DE ALLIANTIE FLEVOLAND Markt 1 1354 AP Almere Tel. 036-5475999 Fax: 036-5313484 bereikbaar: ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur WONINGNET Postbus 158 1380 AD Weesp www.woningnet.nl Wooninformatiecentrum 0900 20 23 072

Woningen die vrijkomen in Almere worden op een eerlijke manier verdeeld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling. Hoe u een woning kunt vinden en aan welke voorwaarden u moet voldoen, leest u hieronder.

Stappenplan

COLOFON De Woningkrant Almere is een uitgave van WoningNet in samenwerking met de aangesloten woningcorporaties. In de krant worden de leegkomende huurwoningen van de deelnemers aan het regionale aanbodsysteem gepubliceerd. Verschijning Tweewekelijks op de vrijdag Oplage 6.000 exemplaren Verzorgingsgebied Almere Postabonnement Woningzoekenden kunnen een postabonnement op de Woningkrant Almere nemen. De kosten bedragen € 16,25 per 13 nummers/half jaar. Het abonnement kunt u aanvragen bij S.P. Abonneeservice (zie pagina 5). Redactie-adres WoningNet Postbus 158 - 1380 AD Weesp

1. INSCHRIJVEN Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich inschrijven. U schrijft zich in bij WoningNet: • Via internet www.woningnet.nl; • Via het inschrijfformulier dat u kunt opvragen op telefoonnummer 0900 – 73 78 582 (€ 0,50 p/m) of kunt afhalen bij één van de woningcorporaties (zie het onderdeel Adressen). 2. DE KOSTEN U betaalt inschrijfkosten. Daarna betaalt u jaarlijks verlengingskosten. De bedragen vindt u in het tarievenoverzicht. Inschrijven voor een koopwoning is gratis. U ontvangt een registratienummer en een wachtwoord zodra de betaling bij WoningNet ontvangen is. 3. WONING ZOEKEN Het aanbod van woningen kunt u vinden op www.woningnet.nl en in de Woningkrant, die 2-wekelijks verschijnt op vrijdag.

4. REAGEREN OP EEN WONING • Via internet tot uiterlijk 15.30 uur op de eerste dinsdag na het verschijnen van de Woningkrant. • Via de reactielijn: 0900 – 11 22 369 (€ 0,50 p/m) tot uiterlijk 15.30 uur op de eerste dinsdag na het verschijnen van de Woningkrant. • Via de woonbon tot uiterlijk 13.00 uur op de eerste dinsdag na het verschijnen van de Woningkrant. De woonbon vindt u op de achterkant van de Woningkrant. U kunt per keer op drie woningen reageren. Uw eerste reactie geldt als uw eerste keus, de tweede reactie als uw tweede keus en de derde reactie als uw derde keus (op koopwoningen kunt u onbeperkt reageren). Bij elke selectie krijgt u slechts één keer een woning aangeboden. Zodra u als eerste kandidaat geselecteerd bent op één van uw voorkeuren kunt u geen aanspraak meer maken op de andere woningen waarop u gereageerd heeft.

6. U KRIJGT EEN WONING AANGEBODEN U ontvangt per e-mail of per telefoon bericht dat u de woning waarvoor u geselecteerd bent, mag bezichtigen. Na bezichtiging besluit u of u de woning accepteert. Vanaf het moment dat u geselecteerd bent, kunt u niet op andere woningen reageren. Ook krijgt u zolang geen andere aanbiedingen. 7. U ACCEPTEERT DE WONING • Via internet: de mail die u verstuurt komt automatisch bij de juiste woningcorporatie terecht. • Per telefoon: u neemt contact op met de betrokken woningcorporatie en informeert de medewerker dat u de woning accepteert. • U accepteert de woning door de medewerker van de woningcorporatie die bij de bezichtiging aanwezig is te informeren. 8. U ONTVANGT EEN VOORLOPIGE AANBIEDING Wanneer u de woning accepteert, ontvangt u een voorlopige aanbieding. U moet binnen een termijn van vijf werkdagen een aantal documenten inleveren. Bij de voorlopige aanbieding staat een overzicht van deze documenten. 9. U ONTVANGT EEN DEFINITIEVE AANBIEDING De woningcorporatie controleert alle documenten die u heeft ingeleverd en beoordeelt of u aan alle voorwaarden voldoet (zie het onderdeel Spelregels). Als alles klopt, ontvangt u een definitieve aanbieding en wordt u uitgenodigd om het huurcontract te tekenen. Als u het huurcontract heeft getekend, dan wordt u uitgeschreven bij WoningNet. VERVOLG PAGINA 2


VERVOLG VAN PAGINA 1 10. U WEIGERT DE WONING U mag een woning onbeperkt weigeren, tenzij u op een snelzoekwoning heeft gereageerd (zie het onderdeel Speciale woningen). Wanneer u een snelzoekwoning weigert, wordt uw inschrijving bij WoningNet beëindigd en verliest u uw inschrijftijd.

Speciale woningen SNELZOEKWONING Als u snel een woning wilt vinden, dan kunt u reageren op snelzoekwoningen. Het reageren op een snelzoekwoning heeft een aantal beperkingen die een ‘gewone woning’ niet heeft. • U mag een snelzoekwoning waarop u gereageerd heeft niet weigeren wanneer deze aan u wordt aangeboden. Als u de snelzoekwoning weigert, wordt u bij WoningNet uitgeschreven. Reageer dus alleen op een snelzoekwoning als u er zeker van bent dat u deze woning wilt accepteren (een ‘gewone woning’ mag u wel weigeren). • Het aantal kamers van de snelzoekwoning moet altijd gelijk zijn aan het aantal personen in uw huishouden. STUDENTENWONING Iedereen die ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling en ouder is dan 18 jaar kan reageren op studentenwoningen. Als u ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling in Almere, krijgt u voorrang. Studentenwoningen zijn meestal kamers waarbij u de voorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet deelt met medebewoners. SENIORENWONING Een seniorenwoning is een woning die speciaal geschikt is voor senioren. U kunt reageren op seniorenwoningen als u 55 jaar of ouder bent. AANGEPASTE WONING Een aangepaste woning is een woning die is aangepast volgens de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) voor mensen met een handicap. U kunt op deze woningen reageren als u een verklaring heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg, de zogeheten WVGbeschikking. Let op: als uw inkomen niet voldoende is voor het huren van de woning, dan moet de Gemeente Almere toestemming verlenen om alsnog in aanmerking te komen voor huur-

toeslag. Dit betekent dat de aanbieding alsnog kan komen te vervallen. GROTE WONING (VIJF OF MEER KAMERS) Alleen gezinnen met minimaal vijf personen komen in aanmerking voor woningen met minimaal vijf kamers en een lage huurprijs. Deze huurprijs staat vermeld in de huur-inkomentabel (zie het tarievenoverzicht). STARTERSWONING Starterswoningen zijn woningen met een tijdelijk huurcontract. U komt alleen in aanmerking voor deze woning als u geen zelfstandige woning achterlaat. Alleen een- en tweepersoonshuishoudens komen in aanmerking voor deze woningen. Bij toewijzing blijft u ingeschreven bij WoningNet.

Urgentie URGENTIE AANVRAGEN U kunt in Almere alleen urgentie aanvragen wanneer u aantoonbaar: • in een levensbedreigende situatie bent, waardoor u niet langer in uw huidige woonsituatie kunt blijven; • slachtoffer bent van een misdrijf, waardoor u dringend andere woonruimte nodig heeft. Om urgentie te kunnen aanvragen, moet u zich inschrijven bij WoningNet. Vervolgens vraagt u urgentie aan met een urgentieformulier. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Deze vindt u in het tarievenoverzicht. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de woningcorporaties en bij WoningNet. EISEN AAN URGENTIEVERZOEK Zodra uw betaling door WoningNet ontvangen is, ontvangt u een bevestiging met nadere informatie. Uw verzoek tot urgentie wordt alleen in behandeling genomen als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden: • Uw verzoek is onderbouwd door middel van verklaringen van diverse instanties bijvoorbeeld: RIAGG, GGD, Algemeen Maatschappelijk Werk, politieaangifte etc. De verklaringen mogen niet ouder zijn dan zes maanden en geven een goed inzicht in uw situatie. • U heeft in de voorgaande twee jaar niet

• eerder urgentie verkregen op basis van dezelfde probleemsituatie. • U heeft bij uw verzoek een kopie van de ontvangstbevestiging van WoningNet toegevoegd. TOETSING URGENTIEVERZOEK Uw verzoek tot urgentie wordt getoetst door een onafhankelijke instantie. U krijgt schriftelijk bericht over de uitkomst. Bij toekenning van de urgentie worden de aanvraagkosten aan u terugbetaald. NA TOEKENNING URGENTIE Binnen zes maanden nadat de urgentie is toegekend wordt passende woonruimte aan u aangeboden. U mag een woning die u op basis van urgentie wordt aangeboden niet weigeren. Als u toch weigert, vervalt uw inschrijving bij WoningNet én uw urgentie. Bovendien kunt u in de twee daarop volgende jaren geen urgentie meer aanvragen. LET OP! Vraag alleen urgentie aan wanneer u voldoet aan de gestelde criteria. Een verzoek dat niet aan de criteria voldoet wordt altijd afgewezen. De kosten die u maakt worden niet aan u terugbetaald. SITUATIES WAARIN GEEN URGENTIE WORDT TOEGEKEND Er zijn situaties die veroorzaken dat het nodig is op korte termijn woonruimte te vinden, maar die niet voldoen aan de criteria van een urgentie. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van echtscheiding, gedwongen verkoop van uw woning, zorgtaken die u heeft, moeilijke woonsituatie enz. Wanneer u zich in een dergelijke situatie bevindt, kunt u het beste reageren op snelzoekwoningen (zie het onderdeel Speciale woningen). De wachttijd voor een snelzoekwoning is korter dan voor een woning uit het ‘gewone’ aanbod.

Tarievenoverzicht KOSTEN INSCHRIJVEN/VERLENGEN Huurwoning: € 25,50 per jaar. Koopwoning: gratis Kosten aanvragen urgentie: € 50,00 HUUR-INKOMENTABEL In de onderstaande huur-inkomentabel ziet u tot welke maximale rekenhuur u kunt huren op basis van uw inkomen, leeftijd en huishoudensamenstelling.

Deze tekst en advertenties worden met zorg samengesteld. U kunt aan de inhoud hiervan echter geen rechten ontlenen.

Huur-inkomentabel per 1 januari 2009 Huishouden en leeftijd

Belastbaar inkomen

Maximale rekenhuur

Huurtoeslag**

Huishouden tot 23 jaar

t/m € 20.974,–

t/m € 348,99

Huurtoeslag mogelijk

zonder kinderen

€ 20.975,- t/m € 28.474,–

t/m € 499,51

Geen huurtoeslag

(1 of meerdere personen)

Vanaf € 28.475,–

Geen beperking*

Geen huurtoeslag

Tweepersoonshuishouden tot 23 jaar met kind;

Huurtoeslag mogelijk t/m € 28.474,–

t/m € 499,51

Een- en tweepersoonshuishouden

(bij eenpersoonshuishouden tot een maximuminkomen van € 20.975)

vanaf 23 jaar tot 65 jaar

Vanaf € 28.475,–

Geen beperking*

Geen huurtoeslag

Drie- en meerpersoonshuishouden

t/m € 28.474,–

t/m € 535,33*

Huurtoeslag mogelijk

vanaf 18 jaar tot 65 jaar

Vanaf € 28.475,–

Geen beperking*

Geen huurtoeslag Huurtoeslag mogelijk

Huishouden vanaf 65 jaar

t/m € 27.074,–

€ 499,51

(1 of meerdere personen)

(bij eenpersoonshuishouden tot een maximuminkomen van € 19.800)

Vanaf € 27.075,–

Geen beperking*

Geen huurtoeslag

*Huurwoningen met vijf of meer kamers en een rekenhuur t/m € 535,33 worden uitsluitend toegewezen aan huishoudens met minimaal vijf personen. **Als u een bepaald vermogen heeft komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.


ALMERE-BUITEN WONINGNUMMER: 080905022 CENTRUM ALMERE BUITEN OSLOSTRAAT 4 2 K.FLAT BEGANE GROND

Nettohuur: € 348,00 Rekenhuur: € 349,13 Brutohuur: € 353,94 Te huur per: 05 maart 2009 ov Kamers: 21,10m2 Tot.41m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1986 Nabij openbaar vervoer, Koken op gas, Nabij scholen, H.R. combiketel, Open keuken, Tuin, Berging, Energielabel: C. Er vindt een financiële toetsing plaats.

WONINGNUMMER: 080905029 OOSTVAARDERSBUURT LAAN DER V.O.C. 214 4 K.FLAT 3E ETAGE / MET LIFT Nettohuur: € 535,32 Rekenhuur: € 574,71 Brutohuur: € 607,72 Te huur per: 02 april 2009 Kamers: 25,12,8,7m2 Tot.67m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 2001 Balkon, Dubbele beglazing, Huurprijs is incl. service-abonn., C.V. combiketel, Open keuken.

SENIORENWONING WONINGNUMMER: 080905004 FAUNABUURT HAASWEG 70 3 K.FLAT 3E ETAGE / MET LIFT

Nettohuur: € 490,64 Rekenhuur: € 490,64 Brutohuur: € 492,96 Te huur per: 15 maart 2009 ov Kamers: 22,15,6m2 Tot.58m2 Voorwaarden Seniorenwoning Personen: vanaf 1 Leeftijd: vanaf 55 jaar Kenmerken Bouwjaar: 1993 Koken op gas, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Balkon op westen, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Met beperkte oplaadruimte voor scootmobiel, algemene entree met electrische deuropener, gebouw heeft deuren > 0.85 mtr en is rolstoeltoegankelijk.

WONINGNUMMER: 080905023

WONINGNUMMER: 080905027

WONINGNUMMER: 080905026

MOLENBUURT WIPMOLENWEG 115 3 K.WONING 2E ETAGE / GEEN LIFT

REGENBOOGBUURT CINNABERSTRAAT 46 3 K.EENGEZINSWONING

BOUWMEESTERBUURT W BRUINSTRAAT 25 4 K.EENGEZINSWONING

Nettohuur: € 433,82 Rekenhuur: € 442,82 Brutohuur: € 445,14 Te huur per: 11 maart 2009 ov Kamers: 18,11,8m2 Tot.53m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1985 Koken op gas, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Balkon op zuidoosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

Nettohuur: € 496,05 Rekenhuur: € 504,44 Brutohuur: € 509,79 Te huur per: 27 maart 2009 ov Kamers: 29,15,14m2 Tot.70m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1996 Nabij openbaar vervoer, H.R. Ketel, Koken op gas, Tuin, Open keuken, Berging, Nabij scholen, Energielabel: C. Er vindt een financiële toetsing plaats.

WONINGNUMMER: 080905002

WONINGNUMMER: 080905003

BLOEMENBUURT PINKSTERBLOEMWEG 15 3 K.SENIOREN EGW ZONDER Z

REGENBOOGBUURT MAHONIESTRAAT 60 3 K.WONING 1E ETAGE / GEEN LIFT

Nettohuur: € 478,69 Rekenhuur: € 478,69 Brutohuur: € 481,01 Te huur per: 20 maart 2009 ov Kamers: 23,19,11m2 Tot.72m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Leeftijd: vanaf 55 jaar Kenmerken Bouwjaar: 1989 Koken op gas, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Tuin op het noordwesten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Aanpassingen: beugels/hulppootset/verhoogd toilet. 1 slaapkamer en sanitair op de begane grond.

Nettohuur: € 472,49 Rekenhuur: € 482,99 Brutohuur: € 486,31 Te huur per: 19 maart 2009 ov Kamers: 23,13,8m2 Tot.57m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1996 Koken op gas, Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Balkon op zuidoosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. PAGINA 3

Nettohuur: € 499,51 Rekenhuur: € 499,51 Brutohuur: € 507,38 Te huur per: 25 maart 2009 Kamers: 21,12,9,7m2 Tot.59m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1986 Berging, Dubbele beglazing, Nabij scholen, Huurprijs is incl. serviceabonn., Nabij winkels, Open keuken, Tuin, Nabij openbaar vervoer. Complexmatig schilderwerkzaamheden tot september 2009.

Telefonisch reageren op de woningen uit deze Woningkrant?

Bel voor dinsdagmiddag 15.30 uur naar

0900 11 22 369 (€ 0.50 per minuut, 24 uur per dag)


WONINGNUMMER: 080905025

Adres

wijk

type woning

reken- aantal inschr.duur huur reacties kandidaat

Buenos Airesstraat 62

Buiten

3k. Flat beg. gr

418,41

384

04-11-2003

Corsicastraat 29

Buiten

3k. Eengezinswon.

497,59

120

04-05-2003

Makassarweg 179

Buiten

4k. Appartement /

449,00

120

08-07-2005

Noordeinde 201

Buiten

3k. Flat 2e verd.

507,53

51

15-03-2006

Palembangweg 214

Buiten

3k. Flat 3e etage

510,22

9

02-06-2004

Zomerstraat 204

Buiten

3k. Woning 2e etag

470,85

138

18-04-2003

Zomerstraat 64

Buiten

3k. Woning 2e etag

491,04

132

03-11-2003

Ambachtsmark 53

Haven

5k. Eengezinswon.

631,73

46

26-06-2006

Kerkstraat 4

Haven

3k. Maisonnette

493,10

24

31-05-2006 20-05-2008

Kornwierde 200

Haven

4k. Eengezinswon.

506,20

2

Langshof 177

Haven

1k. Flat 2e verd.

299,58

104

08-10-2005

Oldewierde 145

Haven

2k. Etagewon.

480,12

110

15-06-2004

Parkwerf 17

Haven

2k. Eengezinswon.

456,25

57

21-04-2004

Rietmeent 236

Haven

2k. Flat beg. gr

498,24

175

28-11-2002

Schoolwerf 114

Haven

3k. Duplexwon. bov

348,00

296

07-12-1999

Altvioolstraat 2

Stad

3k. Eengezinswon.

561,83

61

03-07-2003

Bottelaarpassage 39

Stad

3k. Maisonnette

474,95

293

21-02-2000

Fakkelgrashof 5

Stad

3k. Senioren eenge

533,29

11

16-03-2006

Hypericumstraat 69

Stad

4k. Eengezinswon.

533,29

153

21-03-2002

J.G. Suurhoffstraat 38

Stad

3k. Woning 2e etag

484,15

324

25-07-2001

Jacques Tatilaan 95

Stad

4k. Eengezinswon.

603,31

101

04-04-2003

Kurt Schwittersplantsoen 17 Stad

5k. Eengezinswon.

631,73

98

18-12-2002

Makkumstraat 3

Stad

6k. Eengezinswon.

549,99

2

19-12-2008

Presidentstraat 62

Stad

4k. Flat 2e verd.

499,87

78

29-09-2003

Rembrandtweg 6

Stad

2k. Flat beg. gr

332,61

112

11-10-2005

Jan Steenstraat 67

Stad

3k. Senioren eenge

484,26

70

11-09-2002

MOLENBUURT DWANGMOLENSTRAAT 47 3 K.WONING 1E ETAGE / GEEN LIFT

S

S S S

Nettohuur: € 437,59 Rekenhuur: € 446,59 Brutohuur: € 448,91 Te huur per: 01 april 2009 ov Kamers: 18,11,8m2 Tot.53m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1985 Koken op gas, Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Balkon op zuidoosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

WONINGNUMMER: 080905030 S

S

OOSTVAARDERSBUURT LAAN DER V.O.C. 84 4 K.APPARTEMENT / MET LIFT Nettohuur: € 622,16 Rekenhuur: € 646,16 Brutohuur: € 673,38 Te huur per: 07 maart 2009 ov Kamers: 30,13,9,7m2 Tot.72m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 2001 Balkon, Koken op gas, Lift, Open keuken, H.R. combiketel, Berging, Nabij scholen, Energielabel: A. Er vindt een financiële toetsing plaats.

WONINGNUMMER: 080905024 MOLENBUURT WIPMOLENWEG 187 3 K.WONING 1E ETAGE / GEEN LIFT

Nettohuur: € 434,20 Rekenhuur: € 443,20 Brutohuur: € 445,52 Te huur per: 17 maart 2009 ov Kamers: 18,11,8m2 Tot.53m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1985 Koken op gas, Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Balkon op zuidoosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

* S = Snelzoekwoning PAGINA 4


WONINGNUMMER: 080905001

WONINGNUMMER: 080905006

WONINGNUMMER: 080905035

CENTRUM ALMERE BUITEN BUENOS AIRESSTRAAT 61 3 K.FLAT BEGANE GROND

DE WERVEN STADSWERF 51 2 K.FLAT BEGANE GROND

CENTRUM ALMERE HAVEN KERKGRACHT 113 4 K.MAISONNETTE 1E ETAGE

Nettohuur: € 410,61 Rekenhuur: € 418,41 Brutohuur: € 426,23 Te huur per: 02 april 2009 ov Kamers: 30,12,7m2 Tot.70m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 2005 Koken op gas, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Tuin op het zuiden, Financiële toetsing vooraf. Aanbiedingsgesprek. Tijdelijke verhuur tot 1 september 2009. Inschrijving bij WoningNet blijft behouden.

ALMERE-HAVEN

Nettohuur: € 460,02 Rekenhuur: € 463,68 Brutohuur: € 468,49 Te huur per: 07 maart 2009 ov Kamers: 26,12m2 Tot.46m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1978 Nabij openbaar vervoer, Open keuken, Nabij winkels, Tuin, Koken op gas, Nabij scholen, Berging, H.R. combiketel, Energielabel: D. Er vindt een financiële toetsing plaats.

WONINGNUMMER: 080905031

WONINGNUMMER: 080905033

DE HOVEN MIDDENHOF 47 2 K.BENEDENWONING

CENTRUM ALMERE HAVEN SLUIS 224 2 K.FLAT BEGANE GROND

WONINGNUMMER: 080905008 DE MEENTEN SCHAPENMEENT 84 3 K.SENIOREN EGW ZONDER Z

Nettohuur: € 497,59 Rekenhuur: € 497,59 Brutohuur: € 499,91 Te huur per: 08 april 2009 ov Kamers: 16,14,6m2 Tot.36m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Leeftijd: vanaf 55 jaar Kenmerken Bouwjaar: 1981 Koken op gas, Tuin op het noordwesten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

Nettohuur: € 472,40 Rekenhuur: € 494,40 Brutohuur: € 606,22 Te huur per: 22 april 2009 ov Kamers: 18,15,12,10m2 Tot.71m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1978 Koken op gas, Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Balkon op noordoosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. De bruto huur is inclusief energievoorschotten.

Nettohuur: € 344,34 Rekenhuur: € 348,00 Brutohuur: € 352,81 Te huur per: 19 maart 2009 ov Kamers: 26,12m2 Tot.46m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1978 Nabij openbaar vervoer, Nabij scholen, Tuin, Nabij winkels, Open keuken, Koken op gas, Energielabel: D. Er vindt een financiële toetsing plaats.

Nettohuur: € 348,00 Rekenhuur: € 363,06 Brutohuur: € 367,87 Te huur per: 12 maart 2009 ov Kamers: 19,10m2 Tot.35m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1986 Nabij openbaar vervoer, H.R. Ketel, Koken op gas, Tuin, Nabij winkels, Open keuken, Berging, Nabij scholen, Energielabel: C. Er vindt een financiële toetsing plaats.

WONINGNUMMER: 080905034 DE HOVEN BINNENHOF 65 2 K.FLAT 3E ETAGE / GEEN LIFT Nettohuur: € 392,98 Rekenhuur: € 414,71 Brutohuur: € 424,58 Te huur per: 01 april 2009 Kamers: 26,12m2 Tot.63m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1979 Berging, Geen lift, Huismeester, Koken op gas, Huurprijs is incl. service-abonn., Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, C.V. combiketel, Balkon op zuidwesten, Nabij scholen. Bij de keuken is een wand geplaatst waardoor er extra ruimte gecreëerd is.

䡺 Hierbij vraag ik een halfjaar abonnement aan op de Woningkrant Almere à € 16,25 䡺 Hierbij zeg ik het abonnement op* Naam + voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats: * Bij opzegging van het abonnement wordt geen restitutie verleend. Bon sturen naar: S.P. Abonneeservice, Postbus 105, 2400 AC Alphen aan de Rijn. Telefonische informatie over abonnementen: 0172 476 085. U kunt hier geen informatie opvragen over uw inschrijving of woningtoewijzing e.d.

PAGINA 5


WONINGNUMMER: 080905009

WONINGNUMMER: 080905048

WONINGNUMMER: 080905039

DE MEENTEN RIETMEENT 219 3 K.FLAT BEGANE GROND

DE WIERDEN ZANDWIERDE 185 3 K.WONING 1E ETAGE / MET LIFT

DANSWIJK SIRTAKISTRAAT 42 2 K.WONING 1E ETAGE / GEEN LIFT

Nettohuur: € 490,99 Rekenhuur: € 498,99 Brutohuur: € 501,31 Te huur per: 23 februari 2009 ov Kamers: 26,13,9m2 Tot.58m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1981 Koken op gas, Nabij openbaar vervoer, FinanciÎle toetsing vooraf, Tuin op het noorden, Nabij winkels.

WONINGNUMMER: 080905032 DE HOVEN MIDDENHOF 42 2 K.BENEDENWONING

Nettohuur: € 344,34 Rekenhuur: € 348,00 Brutohuur: € 352,81 Te huur per: 19 maart 2009 ov Kamers: 26,12m2 Tot.46m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1978 Nabij openbaar vervoer, Berging, Koken op gas, Open keuken, Nabij winkels, Achtertuin, Nabij scholen, Energielabel: D. Er vindt een financiële toetsing plaats.

Nettohuur: € 476,60 Rekenhuur: € 495,80 Brutohuur: € 500,12 Te huur per: 20 maart 2009 ov Kamers: 23,12,10m2 Tot.55m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Leeftijd: vanaf 55 jaar Kenmerken Bouwjaar: 1990 Koken op gas, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Balkon op zuiden, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Beperkte oplaadruimte scootmobiel.

ALMERE-STAD WONINGNUMMER: 080905017 FILMWIJK CINEMADREEF 148 3 K.FLAT 3E ETAGE / MET LIFT

Nettohuur: € 476,60 Rekenhuur: € 491,10 Brutohuur: € 493,42 Te huur per: 20 maart 2009 ov Kamers: 22,14,11m2 Tot.61m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1993 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Balkon op zuiden, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Gebouw met slipvaste vloer en deuren groter dan 0.85 mt. Blauwe zone, parkeervergunning nodig.

Nettohuur: € 347,47 Rekenhuur: € 347,47 Brutohuur: € 349,79 Te huur per: 27 maart 2009 ov Kamers: 20,10m2 Tot.40m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1997 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Balkon op zuidoosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

WONINGNUMMER: 080905044 WATERWIJK ZEELTSTRAAT 15 3 K.EGW ZONDER ZOLDER

Nettohuur: € 497,59 Rekenhuur: € 497,59 Brutohuur: € 499,91 Te huur per: 06 maart 2009 ov Kamers: 25,13,11m2 Tot.62m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1984 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Tuin op het zuiden, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

WONINGNUMMER: 080905005

WONINGNUMMER: 080905016

WONINGNUMMER: 080905043

DE WERVEN ROZENWERF 132 3 K.BOVENWONING

CENTRUM ALMERE STAD BOTTELAARPASSAGE 94 3 K.MAISONNETTE 2E ETAGE

FILMWIJK CINEMADREEF 12 3 K.FLAT 3E ETAGE / MET LIFT

Nettohuur: € 348,00 Rekenhuur: € 348,00 Brutohuur: € 352,81 Te huur per: 03 maart 2009 ov Kamers: 26,12,9m2 Tot.50m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1977 Balkon, Nabij openbaar vervoer, Open keuken, Nabij winkels, Koken op gas, Nabij scholen, Berging begane grond, C.V. combiketel, Energielabel: C. Er vindt een financiële toetsing plaats.

Nettohuur: € 464,23 Rekenhuur: € 485,23 Brutohuur: € 487,55 Te huur per: 01 april 2009 ov Kamers: 24,13,10m2 Tot.59m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1985 Elektrisch koken, Stadsverwarming, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Tuin op het oosten, Balkon op oosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Geen lift. Betaald parkeren zone. PAGINA 6

Nettohuur: € 476,60 Rekenhuur: € 491,10 Brutohuur: € 493,42 Te huur per: 04 april 2009 ov Kamers: 22,14,11m2 Tot.61m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1994 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Balkon op zuiden, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Gebouw met slipvaste vloer en deuren groter dan 0.85 mt.


Nieuwbouw Catootjehof 29 appartementen met lift

Woningstichting GoedeStede start met de verhuur van 29 appartementen in de Stripheldenbuurt in Almere Buiten. Het gehele complex bestaat uit 29 huur appartementen op de 1e en 2e etage. Op de begane grond bevinden zich 5 commerciële ruimte waarvan 1 kinderdagverblijf met in het gebouw een inpandige speelplaats. Prognose oplevering is 3e kwartaal 2009. Projecten 445 (8 woningen) Woningnummer: 080900001 3 kamerflat met balkon (type A) Met lift 1e en 2e etage Nettohuur: € 477,00 Rekenhuur: € 498,50 Brutohuur: € 500,85

Projecten 451 (6 woningen) Woningnummer: 080900004 2 kamerflat zonder balkon (type C) Met lift 1e en 2e etage Nettohuur: € 326,40 Rekenhuur: € 347,90 Brutohuur: € 350,25

Projecten 447 (8 woningen) Woningnummer: 080900002 3 kamerflat met balkon (type B) Met lift 1e en 2e etage Nettohuur: € 477,00 Rekenhuur: € 498,50 Brutohuur: € 500,85

Projecten 453 (1 woning) Woningnummer: 080900005 3 kamer maisonnette woning (type D) Zonder balkon 1e verdieping Nettohuur: € 512,80 Rekenhuur: € 534,30 Brutohuur: € 536,65

Projecten 449 (6 woningen) Woningnummer: 080900003 2 kamerflat zonder balkon (type C) Met uizicht op een blinde blauwe muur. Met lift 1e en 2e etage Nettohuur: € 326,40 Rekenhuur: € 347,90 Brutohuur: € 350,25

Kijk voor plattegronden op www.goedestede.nl > ik zoek woonruimte > Nieuwbouwprojecten > plattegronden Catootjehof

PAGINA 7


STUDENTENEENHEID ONZELFSTANDIG WONINGNUMMER: 080905036 STAATSLIEDENWIJK ALLENDESTRAAT 97 B 1 K.FLAT 3E ETAGE / GEEN LIFT

WONINGNUMMER: 080905042

WONINGNUMMER: 080905012

STAATSLIEDENWIJK S VAN HOUTENWEG 155 3 K.WONING 1E ETAGE / GEEN LIFT

MUZIEKWIJK NOORD GITAARSTRAAT 57 2 K.FLAT 1E VERDIEPING

Nettohuur: € 238,76 Rekenhuur: € 248,51 Brutohuur: € 343,42 Te huur per: 27 maart 2009 ov Kamers: 13m2 Tot.13m2 Voorwaarden Voor studenten Personen: 1 Leeftijd: 18 t/m 30 jr Kenmerken Bouwjaar: 1986 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. LET OP: ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE. Gezamenlijk gebruik van keuken, badkamer en toilet. Voorrang voor Almeerse studenten. Blauwe zone, parkeervergunning vereist.

Nettohuur: € 469,79 Rekenhuur: € 488,29 Brutohuur: € 497,11 Te huur per: 02 april 2009 ov Kamers: 23,14,13m2 Tot.62m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1986 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Balkon op zuidoosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Blauwe zone, parkeervergunning nodig.

WONINGNUMMER: 080905047

WONINGNUMMER: 080905045

WONINGNUMMER: 080905019

PARKWIJK WATERCIPRESSTRAAT 126 3 K.FLAT 3E ETAGE / MET LIFT

TUSSEN DE VAARTEN ZUID WESSEL COUZIJNSTRAAT 8 3 K.ETAGEWONING

STEDENWIJK LEIDENSTRAAT 26 3 K.FLAT BEGANE GROND

Nettohuur: € 540,46 Rekenhuur: € 567,86 Brutohuur: € 587,30 Te huur per: 11 maart 2009 Kamers: 32,14,9m2 Tot.71m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1995 Elektrisch koken, Huismeester, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Huurprijs is incl. service-abonn., Stadsverwarming, Berging begane grond, Balkon op zuiden, Open keuken. Bij NS station Parkwijk. Betaald parkeren. AH betaalt voor de bewoners de parkeerkaart.

Nettohuur: € 477,17 Rekenhuur: € 504,22 Brutohuur: € 517,82 Te huur per: 10 maart 2009 Kamers: 29,14,8m2 Tot.62m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 2002 Dubbele beglazing, Huurprijs is incl. service-abonn., Open keuken. Etagewoning met lift. Woning is gelegen aan het water. Woning is voorzien van laminaatvloer.

Nettohuur: € 330,17 Rekenhuur: € 348,00 Brutohuur: € 352,81 Te huur per: 05 maart 2009 ov Kamers: 22,12m2 Tot.48m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1990 Elektrisch koken, Nabij openbaar vervoer, Open keuken, Nabij winkels, Nabij park, Berging begane grond, Tuin op het oosten, Stadsverwarming, Balkon, Energielabel: B. Er vindt een financiële toetsing vooraf plaats.

Nettohuur: € 499,00 Rekenhuur: € 499,00 Brutohuur: € 503,81 Te huur per: 06 maart 2009 ov Kamers: 28,11,10m2 Tot.59m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Leeftijd: vanaf 55 jr Kenmerken Bouwjaar: 1982 Elektrisch koken, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Gesloten keuken, Berging begane grond, Voortuin, Stadsverwarming, Energielabel: E. Woning recentelijk gerenoveerd, vinyl in woonkamer en hal aanwezig alsmede overgordijnen woonkamer (gratis). Woning heeft één slaapkamer en een tweede woonkamer. Er vindt een financiële toetsing plaats.

WONINGNUMMER: 080905013

WONINGNUMMER: 080905021

WONINGNUMMER: 080905020

STEDENWIJK HOOGEZANDSTRAAT 22 2 K.MAISONNETTE 1E ETAGE

STEDENWIJK GELDROPSTRAAT 45 3 K.EENGEZINSWONING

STEDENWIJK DELFZIJLSINGEL 38 6 K.EGW ZONDER ZOLDER

Nettohuur: € 342,18 Rekenhuur: € 348,18 Brutohuur: € 350,50 Te huur per: 25 maart 2009 ov Kamers: 24,13m2 Tot.45m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1981 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Balkon op oosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Blauwe zone, parkeervergunning nodig. In deze wijk wordt de komende 2 jaar gerenoveerd.

Nettohuur: € 580,68 Rekenhuur: € 580,68 Brutohuur: € 585,49 Te huur per: 29 maart 2009 ov Kamers: 25,12,12m2 Tot.61m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Leeftijd: vanaf 55 jr Kenmerken Bouwjaar: 1982 Elektrisch koken, Nabij openbaar vervoer, Open keuken, Nabij winkels, Berging begane grond, Achtertuin, Voortuin, Stadsverwarming. Energielabel: D. Er vindt een financiële toetsing plaats. PAGINA 8

Nettohuur: € 560,44 Rekenhuur: € 560,44 Brutohuur: € 562,76 Te huur per: 25 maart 2009 ov Kamers: 28,11,10,10,9,5m2 Tot.84m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1981 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Tuin op het noorden, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Blauwe zone, parkeervergunning vereist. In deze wijk wordt de komende 2 jaar gerenoveerd.


ALMERE-BUITEN

ZORGWONING WONINGNUMMER: 080905018 CENTRUM ALMERE STAD MEESTERSTRAAT 14 3 K.FLAT BEGANE GROND

Nettohuur: € 471,26 Rekenhuur: € 492,26 Brutohuur: € 498,58 Te huur per: 02 april 2009 ov Kamers: 28,13,5m2 Tot.57m2 Voorwaarden Zorgwoning Personen: vanaf 1 Leeftijd: vanaf 55 jaar Kenmerken Bouwjaar: 1999 Elektrisch koken, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Beperkte oplaadruimte scootmobiel. Algemene entree met elektrische deuropener. Gebouw met slipvaste vloer en deuren groter dan 0.85 mt. Aanpassingen: beugels, hulppootset. Betaald parkeren zone.

WONINGNUMMER: 080905028

Snelzoekwoningen Naast het gewone aanbod kan elke woningzoekende die ingeschreven staat bij WoningNet nu ook reageren op het aanbod in het zogenaamde snelzoeksysteem. Via dit systeem kunt u waarschijnlijk aanmerkelijk sneller woonruimte vinden. Het systeem is met name handig voor de groep woningzoekenden die snel woonruimte nodig heeft.

WONINGNUMMER: 080905037 CENTRUM ALMERE STAD GEZELLENHOF 55 2 K.WONING 2E ETAGE / GEEN LIFT

FAUNABUURT EEKHOORNSTRAAT 85 SNELZOEKSYSTEEM 3 K.EGW ZONDER ZOLDER

Nettohuur: € 533,29 Rekenhuur: € 533,29 Brutohuur: € 535,61 Te huur per: 03 april 2009 ov Kamers: 21,16,13m2 Tot.62m2 Voorwaarden Personen: vanaf 3 Kenmerken Bouwjaar: 1993 Koken op gas, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Tuin op het zuidoosten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

ALMERE-HAVEN

In ruil voor deze snelheid zijn de regels wel flink aangescherpt. De belangrijkste aanscherping is dat u alleen mag reageren op woonruimte waarvan het aantal

WONINGNUMMER: 080905010 DE WERVEN SCHOOLWERF 3 SNELZOEKSYSTEEM 4 K.EENGEZINSWONING

kamers gelijk is aan de omvang Nettohuur: € 243,99 Rekenhuur: € 258,49 Brutohuur: € 260,81 Te huur per: 29 mei 2009 ov Kamers: 15,8m2 Tot.30m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1982 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Geen balkon. Blauwe zone, parkeervergunning vereist.

WONINGNUMMER: 080905015 STAATSLIEDENWIJK CLEMENCEAUSTRAAT 99 3 K.FLAT BEGANE GROND

van het huishouden. Voor eenpersoonshuishoudens heeft dit bijvoorbeeld de consequentie dat u alleen kunt reageren op onzelfstandige woonruimte (kamer). Bij de bepaling van de omvang van het huishouden tellen alleen die personen waarmee u op de beoogde ingangsdatum van het huurcontract minimaal een jaar een gezamenlijke huishouding voert of geregistreerd staat in het woningzoekendenbestand van WoningNet. Als u onzelfstandige woonruimte accepteert, behoudt u

Nettohuur: € 561,83 Rekenhuur: € 561,83 Brutohuur: € 566,64 Te huur per: 26 februari 2009 ov Kamers: 36,15,9,9m2 Tot.78m2 Voorwaarden Personen: vanaf 4 Kenmerken Bouwjaar: 1977 Nabij openbaar vervoer, Open keuken, Nabij winkels, Tuin, Koken op gas, Nabij scholen, Berging, C.V. combiketel, Energielabel: D. Er vindt een financiële toetsing plaats.

WONINGNUMMER: 080905007 DE WIERDEN KEIWIERDE 21 SNELZOEKSYSTEEM 3 K.EENGEZINSWONING

overigens wel de inschrijfduur. Een andere aanscherping is dat u Nettohuur: € 482,90 Rekenhuur: € 482,90 Brutohuur: € 510,22 Te huur per: 27 februari 2009 ov Kamers: 23,14,8m2 Tot.45m2 Voorwaarden Personen: vanaf 1 Kenmerken Bouwjaar: 1986 Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Tuin op het oosten, Aanbiedingsgesprek. Aanpassing: verhoogd toilet. Blauwe zone, parkeervergunning nodig.

een aangeboden woning uit het snelzoeksysteem niet mag weigeren. Weigert u toch, dan wordt u bij WoningNet uitgeschreven en gaat de inschrijfduur verloren.

PAGINA 9

Nettohuur: € 467,56 Rekenhuur: € 467,56 Brutohuur: € 472,37 Te huur per: 06 maart 2009 ov Kamers: 26,13,10m2 Tot.58m2 Voorwaarden Personen: vanaf 3 Kenmerken Bouwjaar: 1982 Nabij openbaar vervoer, Gesloten keuken, Berging, H.R. combiketel, Achtertuin, Energielabel: B. Er vindt een financiële toetsing plaats.


ALMERE-STAD WONINGNUMMER: 080905040 LITERATUURWIJK PROZASTRAAT 29 SNELZOEKSYSTEEM 3 K.WONING 1E ETAGE / GEEN LIFT

Nettohuur: € 455,30 Rekenhuur: € 472,80 Brutohuur: € 482,12 Te huur per: 02 april 2009 ov Kamers: 23,11,7m2 Tot.54m2 Voorwaarden Personen: vanaf 3 Kenmerken Bouwjaar: 1999 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Balkon op zuidwesten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

WONINGNUMMER: 080905041

WONINGNUMMER: 080905046

TUSSEN DE VAARTEN ZUID MAX ERNSTSTRAAT 51 SNELZOEKSYSTEEM 3 K.EENGEZINSWONING

KRUIDENWIJK SPEERDISTELSTRAAT 22 SNELZOEKSYSTEEM 4 K.EGW MET VLIERING

Nettohuur: € 487,77 Rekenhuur: € 487,77 Brutohuur: € 495,64 Te huur per: 28 maart 2009 Kamers: 22,18,9m2 Tot.63m2 Voorwaarden Personen: vanaf 3 Kenmerken Bouwjaar: 2002 Berging, Dubbele beglazing, Nabi openbaar vervoer, Nabij winkels, Huurprijs is incl. service-abonn., Tuin, Zolder met vaste trap, C.V. combiketel, Open keuken.

Nettohuur: € 533,29 Rekenhuur: € 533,29 Brutohuur: € 535,61 Te huur per: 03 april 2009 ov Kamers: 22,12,9,8m2 Tot.63m2 Voorwaarden Personen: vanaf 4 Kenmerken Bouwjaar: 1985 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Tuin op het westen, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

WONINGNUMMER: 080905014

WONINGNUMMER: 080905038

WONINGNUMMER: 080905011

LITERATUURWIJK PROZASTRAAT 59 SNELZOEKSYSTEEM 3 K.WONING 1E ETAGE / GEEN LIFT

MUZIEKWIJK ZUID TARTINISTRAAT 4 SNELZOEKSYSTEEM 2 K.WONING 1E ETAGE / GEEN LIFT 1E ET

STEDENWIJK DOKKUMLAAN 12 SNELZOEKSYSTEEM 2 K.MAISONNETTE 1E ETAGE

Nettohuur: € 456,20 Rekenhuur: € 473,70 Brutohuur: € 483,02 Te huur per: 02 april 2009 ov Kamers: 23,11,7m2 Tot.54m2 Voorwaarden Personen: vanaf 3 Kenmerken Bouwjaar: 1999 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Balkon op noordwesten, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek.

Nettohuur: € 343,94 Rekenhuur: € 343,94 Brutohuur: € 346,26 Te huur per: 27 maart 2009 ov Kamers: 23,12m2 Tot.27m2 Voorwaarden Personen: vanaf 2 Kenmerken Bouwjaar: 1987 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. Met vliering.

De bij de advertentie geplaatste foto’s zijn slechts ter illustratie. Het type, straat, huisnummer e.d. kunnen afwijken van de aangeboden woning PAGINA 10

Nettohuur: € 341,18 Rekenhuur: € 347,18 Brutohuur: € 348,50 Te huur per: 25 maart 2009 ov Kamers: 24,13m2 Tot.45m2 Voorwaarden Personen: vanaf 2 Kenmerken Bouwjaar: 1981 Elektrisch koken, Nabij scholen, Nabij park, Nabij openbaar vervoer, Nabij winkels, Stadsverwarming, Balkon op noorden, Financiële toetsing vooraf, Aanbiedingsgesprek. In deze wijk wordt de komende 2 jaar gerenoveerd. Blauwe zone, parkeervergunning nodig.

Aangeboden woningen uit de vorige edities van de woningkrant Almere worden pas verantwoord nadat het huurcontract is getekend


Begrippenlijst AANGEPASTE WONING Een aangepaste woning is een woning met aanpassingen volgens de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG). Op deze woning kunt u alleen reageren als u een beschikking heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Let op: als uw inkomen niet voldoende is voor het huren van de woning dan moet de Gemeente Almere toestemming verlenen om alsnog in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Dit betekent dat de aanbieding alsnog kan komen te vervallen. BELASTBAAR INKOMEN Belastbaar inkomen is het totale bruto jaarinkomen van het afgelopen kalenderjaar min de standaard aftrekposten. Het bedrag van de standaard aftrekposten wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Het belastbaar inkomen is het inkomen dat op uw aanslag staat. Wanneer er binnen het huishouden meerdere inkomens zijn, dan worden deze bij elkaar opgeteld. Het inkomen van kinderen van boven de 23 jaar telt ook mee. BRUTO HUUR Dit is de kale huur inclusief alle bijkomende (service)kosten. GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE (GBA) In de GBA staan alle inwoners van de gemeente ingeschreven.

• een ongeboren kind vanaf 16 weken zwangerschap. Dit moet u kunnen aantonen met een verklaring van een verloskundige of arts; • bij co-ouderschap: kinderen die niet op het adres van de woningzoekende staan ingeschreven, maar waarvan door de woningzoekende aangetoond kan worden dat hij/zij minimaal 50% van de zorg op zich neemt.

SNELZOEKWONING Voor deze woning geldt: • Het aantal kamers moet gelijk zijn aan het aantal personen dat tot uw huishouden behoort. • U mag een aangeboden snelzoekwoning niet weigeren. Als u toch weigert dan wordt u uitgeschreven uit WoningNet en verliest u uw inschrijftijd. URGENTIE

FINANCIËLE TOETS BIJ EEN KREDIETREGISTRATIEBUREAU De corporatie heeft het recht de financiële positie van haar toekomstige huurder te toetsen bij een kredietregistratiebureau. Wanneer uit de toets blijkt dat er sprake is van (huur)schuld wordt de toekomstige huurder gevraagd om inzicht te geven in de schuldenpositie en de aflossing daarvan. De corporatie heeft het recht de woning niet toe te wijzen (zie convenant woonruimteverdeling 2007). NETTO HUUR

In uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden kunt u met voorrang aan woonruimte geholpen worden. Zie hiervoor het onderdeel ‘Urgentie’. URGENTIECOMMISSIE Dit is een commissie, waarin de woningcorporaties en de hulpverleningsinstantie vertegenwoordigd zijn. Deze commissie beslist, op basis van het advies van de hulpverleningsinstantie, of u een urgentieverklaring krijgt. WONINGCORPORATIE

Dit is de kale huur (zonder bijkomende kosten). ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woonruimte (meestal één kamer) waarbij voorzieningen als keuken, badkamer en toilet met andere bewoners gedeeld worden. Wanneer u onzelfstandige woonruimte toegewezen krijgt, behoudt u uw inschrijftijd.

Een organisatie die via WoningNet woningen te huur aanbiedt. ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Een woning met een eigen voordeur en eigen voorzieningen, zoals keuken, badkamer, toilet.

REKENHUUR HUISHOUDEN Tot een huishouden worden gerekend: • de personen die op één adres ingeschreven staan in de GBA en tot hetzelfde gezin (ouder(paar) met kinderen) behoren; • de personen die op één adres ingeschreven staan in de GBA, niet tot hetzelfde gezin (ouder(paar) met kinderen) behoren, maar: 1. minimaal één jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan en aan kunnen tonen dat zij een gemeenschappelijk huishouden voeren bijvoorbeeld door middel van een rekening en/of samenlevingscontract of • 2. minimaal een jaar gezamenlijk bij WoningNet als woningzoekende geregistreerd staan; • de personen die op verschillende adressen staan geregistreerd, maar willen gaan samenwonen en minimaal een jaar gezamenlijk bij WoningNet als woningzoekende geregistreerd staan of een samenlevingscontract kunnen overleggen;

Bij de toewijzing en toekenning van huurtoeslag wordt uitgegaan van de rekenhuur. Dat is de netto huur inclusief de bijkomende (service)kosten die meegerekend mogen worden bij de huurtoeslag. REGISTRATIENUMMER Iedereen die zich inschrijft bij WoningNet krijgt een registratienummer. Dit nummer heeft u nodig om te kunnen reageren op woningen SENIORENWONING Een woning die bestemd is voor personen boven een bepaalde leeftijd (meestal 55 jaar en ouder). Deze leeftijd wordt genoemd in de advertentie. SERVICEKOSTEN Servicekosten zijn kosten die gezamenlijk gedragen worden door de bewoners uit een complex (bijvoorbeeld kosten voor het schoonmaken van het portiek of voor elektriciteit voor de lampen in het trapportaal).

PAGINA 11

De volgende woningkrant Almere verschijnt op 20 maart 2009


0900 11 22 369 (€ 0,50 PM)

0900 20 23 072

(€ 0,10 PM)

Maak uw woonkeuze kenbaar via dit nummer. 24 uur per dag bereikbaar tot dinsdag 10 maart 2009 - 15.30 uur.

Vragen over de systematiek van woningtoewijzing en uw eigen inschrijving: ma. t/m vrij. van 9.00 tot 17.00 uur.

0900 11 22 368

0900 73 78 582

Voor het resultaat van de woningen uit deze krant kunt u vanaf woensdag 11 maart 2009 24 uur per dag bellen. Aan de verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Voor het aanvragen van een inschrijfformulier of informatiepakketten. 24 uur per dag bereikbaar.

(€ 0,50 PM)

Uiterlijke inleverdatum:

(€ 0,50 PM)

woonbon nr 5

10-03-2009 voor 13.00 uur

GEGEVENS AANVRAGER WoningNet registratienummer:

ALMERE HAVEN Infocentrum Gemeente Bivak 1 C1000 Supermarkt Brink 94

Naam + voorletters:

Buurthuis Meenten & Grienden Jaagmeent 189

Telefoonnummer huis:

C1000 Jaagmeent Jaagmeent 250

Telefoonnummer werk:

Woningcor. de Alliantie Flevoland Markt 1

Telefoonnummer mobiel:

Groenewoud Makelaardij Havenzicht 20

Email adres 1:

Albert Heijn Supermarkt Vrijmark 108

Email adres 2:

WONINGKEUZE 1e KEUZE:

Albert Heijn Weernekers Supermarkt Oldewierde 172

Buurtcentrum De Bazuin Luitstraat 1 Vomar Prozastr 111 YMERE Rentmeesterstr 32 Snackbar Stedewijk Rijenpad 35 Albert Heijn ’s Hertogenboschplein 15 De Inloop ’s Hertogenboschplein 8 van Westrhenen makelaars Schoutstr 49 Woningstichting GoedeStede Verzetslaan 141 Woonmarkt Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Bibliotheek Schrijverstraat 1

Woningnummer:

Gezondheidscentrum De Haak Schoolstraat 32

adres:

Bibliotheek Schoolstraat 36

Nieuwkomers Zoetelaarpassage 19

2e KEUZE:

ALMERE STAD

C1000 Rimsky-Korssakovweg 9

Woningnummer: adres:

Albert Heijn Weernekers Supermarkt Botplein 15

3e KEUZE:

Filmwijkcentrum Walt Disneyplantsoen 76/78

Woningnummer: adres: Ik wil mijn woningaanbieding ontvangen via: 䡺 Email. (Als u in aanmerking komt voor een van deze

woningen krijgt u automatisch een email op het door u opgegeven email adres.) 䡺 Telefoon. (Als u in aanmerking komt voor een van deze

woningen wordt u gebeld door een van onze medewerkers.)

De woonbon kunt u na invulling in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar: WoningNet, Postbus 158, 1380 AD Weesp. Onvolledig ingevulde of te laat binnengekomen bonnen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Stichting Voor Vluchtelingen en

Buurtcentrum Cobra Hildo Kropstraat 6-8 Bewoners Bel. Vereniging GoedeStede Franekerstraat 2

Bröring ERA makelaars Grote Markt 33 Jumbo Geinplein 35-37

ALMERE BUITEN

Buurtcentrum Parkwijk Haagbeukweg 42

Albert Heijn Globeplein 2

Supermarkt Jumbo Wim Kanplein 2

Bibliotheek Noordeinde 44

Buurtcentrum Stedenpunt Kampenweg 3

Infopunt Gemeente

’t Karwij Lavendelplantsoen 59

Buurtcentrum De Wieken

Albert Heijn Weernekers Supermarkt Lavendelplantsoen 60 Buurtcentrum De Draaikolk Lekstraat 2

Albert Heijn Juan Grisstraat 44

Straat van Florida 10 Wipmolenweg 54 Gezondheidscentrum Castrovalva Chagallweg 18

Woningkrant Almere no. 5 - 6 maart 2009  
Woningkrant Almere no. 5 - 6 maart 2009  

Woningkrant Almere no. 5 - 6 maart 2009

Advertisement