Page 1


Gérard Sasias

Iš prancūzų kalbos vertė

LINA VAITKIENĖ


Pratarmė

N

ors žemės ūkio veikla priklauso nuo Saulės, žmogaus gyvenime labai svarbus yra ir Mėnulis. Kiekvieną mėnesį jis pilnėja, dyla, išnyksta ir vėl atsiranda – tokia jo „veikla“ davė pradžią pirmiesiems kalendoriams. Naktinis dangaus kūnas buvo laikomas paslaptingos gamtos įtakos simboliu. Mėnulis, augimo, transformacijos, at­ gimimo simbolis, taip pat yra susijęs su vaisingumu. Jau seniai pastebėta, kad Mėnulio ciklas trunka tiek pat, kiek ir moters. Sodininkų Mėnulio kalendoriai, moderni senųjų almanachų versija (alma­ nachais buvo vadinami sen. egiptiečių, grai­ kų, romėnų, kinų, vid. amžių Europos šalių kalendoriai, kuriuose būdavo pateikiama žinių iš įvairių gyvenimo sričių, astrolo­ ginių spėjimų – vert. past.), iš tiesų yra tūkstantmetės tradicijos, derinančios visus žmogaus gyvenimo aspektus prie Mėnulio, palikimas. Be abejonės, šios tradicijos mus pasiekė susilpnėjusios, supaprastėjusios, pakitusios. Jau penkiasdešimt metų jos taikomos bio­ dinaminėje daržininkystėje.

Tikime tuo ar ne, Mėnulio kalendoriu­ mi vis dėlto vadovaujasi daug daržininkų. Internete atlikta apklausa rodo, kad dau­ giau kaip 40 % jų pasitiki Mėnulio kalendo­ riumi ir tik 12 % vadina tai prietarais. Pagal Mėnulio kalendorių savo veiklą planuoja vis daugiau daržininkų, kalendo­ riai padeda jiems pažinti gamtos ciklus. Biodinaminės daržininkystės pasekėjai tei­ gia, kad gali būti, jog dirbant daržą per palankų Mėnulį didesnė nauda gaunama iš dalies ir todėl, kad tikima tuo, kas daroma. Skrupulingai naudodamasis dienoraš­ čiu, pasižymėdamas kuo daugiau duomenų daržininkas gali pats nustatyti, ar jo sėkloms ir derliui turi įtaką Mėnulio padėtis. Iš tiesų yra gana sudėtinga visada sėti, pikuoti ir sodinti tik per palankų Mėnulį, tad galima stebėti, ar ryškiai skiriasi augalai, augina­ mi pagal Mėnulio kalendorių, ir augalai, kurie auginami nekreipiant į jį dėmesio. Taip jau dešimtmečius elgiasi biodinaminės daržininkystės šalininkai, kurie ne tik vado­ vaujasi Mėnulio kalendoriumi, bet ir daug eksperimentuoja. Tai kruopštus darbas, bet daržininkystė ir yra atkakliųjų užsiėmimas!


Bendroji dalis


Mėnulio

stebėjimas

Š

iandien pamirštame, kad amžių amžius žmonės neturėjo nei laikro­ džių, nei kalendorių, jie tiesiog gyveno Saulės ritmu. Žemės darbus atliko stebėda­ mi gyvūnus ir augalus, vėjus ar griaustinį, todėl dauguma priežodžių yra apie oro sąlygas – taip buvo galima planuoti žemės ūkio darbus.

Be to, prisiminkime, kad net apsišvietu­ siuose ir palankiomis sąlygomis gyvenan­ čiuose visuomenės sluoksniuose kalendo­ riai atsirado tik XVI amžiuje. Praėjo dar išti­ si du šimtmečiai, kol jie paplito ir kaimuo­ Senieji Zodiako laikrodžiai rodo, kokius darbus reikia atlikti esant tam tikrai Mėnulio padėčiai.


............................................................................

se. Šie almanachai buvo meteorologinių prognozių pradininkai, nes informuodavo, ko galima imtis ir kas draudžiama kuriuo nors mėnesio laiku, esant tam tikroms Zodiako ir astrologinėms sąlygoms. Kai Žemės gyventojai buvo neraštingi, dauguma patarimų plito kaip patarlės ar priežodžiai: „Per jauną Mėnulį viskas dygs­ ta ir žydi, per seną – derlius džiugina.“ Taip pat buvo remiamasi šventųjų minėjimo dienomis, apie kurias kiekvieną sekmadienį pranešdavo parapijos klebonas. Sodininkai ir žemdirbiai kai kuriuos darbus planuo­ davo pagal konkrečias, nustatytas datas. Posakių, susijusių su šventųjų vardadieniais, yra nesuskaičiuojama daugybė. Pavyzdžiui, žinomi „ledo šventieji“  – šv.  Mamertas, šv. Pankratas (Pankracijus) ir šv. Servacijus

Mėn u l i o stebėji ma s

Mėnulio ciklus vaizduojanti mozaika Vatikano muziejuje.

(jų šventės minimos gegužės 11, 12 ir 13 d.), pagal jų dienas sprendžiama apie augalų patirtą žalą tomis dienomis, kai gie­ dras dangus dar gali sukelti naktines šalnas. Taip pat sakoma: jei lyja per šv. Medardą (birželio 8 d. – vert. past.), tai lis dar 40 dienų, nebent šv. Barnabas (birželio 11 d.) „patrumpins jam kojas“ (nutrauks lietingų dienų periodą – vert. past.). Pavasarines salotas reikia sėti per šv. Agotą (vasario 5  d.), petražoles – per Užgavėnes, pupe­ les – per Šv. Kryžiaus dieną (gegužės 5 d.) arba per Šeštines. Beveik visi šventieji yra susiję su meteorologinių sąlygų ir būsimo derliaus spėjimais.

9


10

B e n dro j i dal is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kokį vaidmenį atlieka Mėnulis? Kasdieniame gyvenime ir žemės ūkio darbuose Mėnulio vaidmuo nuo seno yra svarbus. „Kai Mėnulis pilnėja, vėžiagyviai auga, kraujas – žmogaus taip pat – plūsta ir slūgsta pagal jo šviesą, viskas iki pat lapų ir žolės yra jautru jo poveikiui“, – mūsų eros pradžioje rašė Plinijus Vyresnysis. Per visą antikos laikotarpį vyravo teorija, kad makro­ kosmo elementai susiję su mikrokosmo elementais. Jų sąsają ilgai tyrinėjo astrolo­ gija, iki pat XVII a. buvusi viena svarbiausių mokslo šakų, kuri teoriją apie visuotinį atlai­ dumą pakeitė Niutono potvynių teorija. Šiandien Mėnulio vaidmuo remiasi gra­ vitacine jo įtaka, kuri lemia tokį gamtos reiškinį kaip potvyniai. Turint omenyje, kad augalų sudėtyje yra 90 % vandens, o dirvo­ je jo taip pat nemažai, Mėnulio gravitacija gali turėti nemažą įtaką ir sukelti tam tikrus „biologinius potvynius“. Prisiminkime, kad jau Plinijus kalbėjo apie Mėnulio šviesos

įtaką, nors pats Mėnulis, negyvas dangaus kūnas, tegali atspindėti Saulės šviesą. Vis dėlto žemės ūkio kultūros tarpsta dėl reguliaraus tręšimo, gausybės apsau­

Rusvasis Mėnulis Posakis „rusvasis Mėnulis“ apibūdina pirmąją lunaciją po Velykų (lunacija – laikotarpis tarp dviejų Mėnulio jaunačių (vert. past.). Kadangi Velykų data kasmet keičiasi, rusvojo Mėnulio laikotarpis būna tarp balandžio 5 ir gegužės 6 dienos. Rusvuoju jis vadinamas ne dėl rusvos spalvos, o todėl, kad nurudina naujus daigus. Iš tikrųjų, kai Mėnulis pavasario pradžioje šviečia giedrame danguje, tai reiškia, kad naktis vėsi, dirva dar nepakankamai įšilusi, dienos dar ne tokios ilgos, kad spėtų ją sušildyti, taigi šalnos gali pakenkti jauniems daigams. Pats Mėnulis to nesukelia, jis tėra ženklas.


............................................................................

gos ir priežiūros priemonių, todėl ši gali­ ma Mėnulio įtaka tampa visai nežymi. Biologinės sodininkystės šalininkai dirvą maitina tik kompostu ir trąšų naudoja kuo mažiau, todėl jie stebi Mėnulį, kad derlingumo rezultatai būtų kuo geresni. Įdomu pastebėti, kad netgi naudo­ dami išsamius sodininkystės vadovus, kokybiškas sėklas ir augalus, atsižvelgda­ mi į meteorologų informaciją apie būsi­ mas oro sąlygas – atsižvelgdami į viską, kas tik įmanoma šiais laikais, nors senieji metodai rėmėsi tik patarlėmis virtusiais posakiais, priežodžiais ir tradicijomis,  – šiuolaikiniai sodininkai jau atsigręžia į Mėnulį ir atkuria magišką ryšį su gamta.

Du ciklai, kuriuos reikia stebėti Pagrindiniai Mėnulio ciklai yra du. Vienas jų lengvai stebimas – tai Mėnulio fazių, arba sinodinis, periodas (jauna­ tis, priešpilnis, pilnatis, delčia), žymi­

Mėn u l i o stebėji ma s

mas visuose kalendoriuose. Būtent šiuo ciklu remiasi Mėnulio įtakos augalams tradicija, kartais siejama su Zodiako ženklais. Antrasis ciklas gali būti stebimas tik iš dalies: jis susijęs su Mėnulio padėtimi danguje (aukščiau ar žemiau, palygin­ ti su horizontu). Nustačius atskaitos tašku fiksuotą objektą, pavyzdžiui, var­ pinę ar vienišą medį, ir stebint Mėnulį kiekvieną vakarą tuo pačiu metu, gali­ ma nustatyti, ar jis leidžiasi, ar kyla. Šis antrasis ciklas, paremtas Mėnulio judėjimo danguje trajektorija, reikalauja kai kurių astronominių duomenų apie trajektorijas Saulės ir žvaigždynų atžvil­ giu. Taigi reikia turėti specialų kalendo­ rių, kuriame nurodyta Mėnulio padėtis. Šio Mėnulio ciklo vaidmenį augalams pirmąkart aptarė antroposofai – tai judėjimas, atsiradęs 1920-aisiais austrų filosofo ir pedagogo Rudolfo Steinerio mokymo pagrindu.

11


Dauguma daržininkų remiasi tik pir­ mu – stebimuoju – ciklu. Kiti, ypač prijau­ čiantieji biodinaminei sodininkystei, vado­ vaujasi specialiuose kalendoriuose pateik­ tais aprašymais.

Mėnulis ir meteorologija Mėnulio stebėjimas tradiciškai leidžia nuspėti orus. Mėnulis, apjuostas rausvu žiedu, žada stiprų vėją; jei Mėnulio dėmės ryškiai matomos, galima tikėtis gražaus oro; Mėnulis su aureole įspėja apie artėjantį lietų. Dauguma patarlėmis virtusių posakių susieja Mėnulio išvaizdą ir oro sąlygas. Taip

pat fiksuojamas oras pilnaties ar jaunaties metu, kad būtų galima nuspėti ateities orus. Pavyzdžiui, vėją per šešias dienas po jauno Mėnulio ar pilnaties rodo debesuo­ tas dangus iki pat kitos Mėnulio fazės. Jei per pirmas keturias dienas oras nepastovus, tačiau paskui pasitaiso, ateinančias aštuo­ nias dienas jis bus puikus. Ir priešingai, jei pirmos keturios dienos yra gražios, o pas­ kui dangus subjūra, kitą savaitę oras bus nepastovus. Labai dažnai meteorologinės sąlygos keičiantis Mėnulio fazėms, per jaunatį ar pilnatį, yra reguliariai stebimos, kad būtų nustatytas oras ilgesniam ar trumpesniam


laikui, ypač svarbūs Mėnulio pokyčiai per saulėgrįžas ir lygiadienius, nes tuo metu keičiasi sezonai. Mėnulis ir Saulė dažniau­ siai yra susiejami, juk tūkstantmečius šie dangaus kūnai lėmė kasdienį žmonių gyve­ nimą.

Mėnulis priežodžiuose • Jei Mėnulis blyškus, bus lietaus. • Jei Mėnulis rausvas ar raudonas, bus vėjuota.

• Jei grybausi per jauną Mėnulį, pririnksi pilną krepšį grybų.

• Jei Mėnulio ragai žiūri aukštyn, bus geras oras, jei žemyn – blogas.

• Jei Mėnulio ragai išblyškę, bus lietaus. Jei ragai ryškūs – oras bus geras.

• Kai Mėnulis kyla tarsi iš vandens, tris dienas bus geras oras.

• Tviskantis baltas Mėnulis žada kelias geras dienas.

• Ant Mėnulio ūkai – lietaus bus tikrai. • Žiema dar nepraėjo, jei Mėnulis nesuplonėjo.

• Sidabrinis Mėnulis žada giedrą. • Naujųjų naktis be Mėnulio žada sunkmetį.

• Jei per pilnatį giedra, po septynių dienų lis.

• Jei per jaunatį oras bjaurus, po trijų dienų bus saulėta.

• Nesėk per priešpilnį, teks pjauti prieš laiką.


Mėnulis ir jo įtaka

Mėnulis ir klimatas Dabar visos tautos, besiverčiančios žem­ dirbyste, vadovaujasi Saulės ciklu paremtu kalendoriumi, tačiau jos išlaikė ir senąjį Mėnulio kalendorių. Dabartinis Grigaliaus kalendorius, sukurtas pagal lygiadienius (rudens ir pavasario pradžioje) ir saulėgrįžas (vasaros ir žiemos pradžioje), taip pat remia­ si Mėnulio ciklais. Velykų data nustatoma pagal pirmą Mėnulio pilnatį po pavasario lygiadienio. Ji kasmet keičiasi, nes Mėnulio ir Saulės ciklai yra visiškai skirtingi – vienas mėnesinis, kitas metinis, – tad Velykos

gali būti švenčiamos nuo kovo pabaigos iki balandžio pabaigos. Metų suskirstymą mėnesiais taip pat nulėmė Mėnulis. Pagaliau nepamirškime, kad ir žodžio „pirmadienis“ etimologija susijusi su šiuo naktiniu dan­ gaus kūnu (pranc. lune – mėnulis, lundi – pirmadienis (vert.  past.). Šiuolaikiniame mūsų kalendoriuje likę seniausių žmogaus sukurtų kalendorių ženklų. Tikriausiai Mėnulio fazių stebėjimas paskatino pirmųjų kalendorių atsiradimą. Mėnulis savaitė po savaitės siunčia ženklus ir suteikia ritmą žmogaus gyvenimui. Kai kurios tautos, kilusios iš klajoklių ir pieme­n­ų


............................................................................

T ariama M ėnulio

Mėn u l i o stebėji ma s

įtaka

• Vienas sutapimas yra pribloškiamas: Mėnulio

galimybių sulaukti brandos amžiaus, kaip byloja

ciklas ir moterų menstruacinis ciklas trunka

angliškas priežodis „No moon, no men“ („Nėra

labai panašiai (29,5 dienas pirmasis ir maždaug

mėnulio, nėra vyro“ – vert. past.). Pradėjus

28 dienas antrasis). Tolimas žodžių ryšys: žodžiai

rinkti statistinius duomenis, daugiausia tyrimų

„menstruacinis“ ir „mėnesinis“ yra tos pačios

aiškinantis Mėnulio fazių įtaką, kuri, be jokios

etimologijos, jie kilę iš lotynų kalbos žodžio

abejonės, egzistuoja, buvo atlikta gimdymo

mensis, reiškiančio Mėnulio mėnesį ir dangaus

namuose ir psichiatrinėse ligoninėse.

kūną; senoji žodžio „mėnulis“ reikšmė buvo Mėnulio mėnuo, o žodis „lunatikas“ reiškė

• Mėnulis taip pat veikia plaukų ir nagų augimą.

tą, kas periodiškai keistai elgdavosi. Vis dėlto

Trumpiau tariant, plaukus reikia kirpti per

menstruacijų ciklo kilmė yra hormoninė ir neturi

pilnėjantį Mėnulį: jie ataugs tvirtesni nei kirpti

nieko bendro su Mėnulio fazėmis. Ilgą laiką

per pilnatį. Dauguma kirpėjų į šį faktą atkreipia

menstruacinio ir Mėnulio ciklų sutapimas skatino

dėmesį, o kai kurie gali paskirti vizitą per pilnatį ir

ieškoti tarpusavio ryšio, taip atsirado tikėjimas

dar vidurnaktį, kad būtų efektyviau.

Mėnulio įtaka vaisingumui ir kūno skysčiams: kraujui, tulžiai ir t. t. Šiais laikais kai kurie asmenys nenori būti

• Senuosiuose raštuose randama patarimų visiems kasdienio gyvenimo atvejams, taip pat ir kaip

operuojami per pilnatį, nes tiki, jog tuo metu

vartoti vaistus. Naktinės gėlės (tos, kurios žydi

žaizdos gyja sunkiai.

naktį) gydo moterų ligas. Karpos, dantų skausmai, skrofuliozė (lėtinė kaklo limfmazgių tuberkuliozė,

• Per pilnatį įvyksta daugiau nusikaltimų,

kuria serga prastomis sąlygomis gyvenantys

žmogžudysčių, kyla pamišimo priepuolių. Dėl to

vaikai – vert. past.), netgi kurtumas ir epilepsija

kalta neigiama pilnaties įtaka, jai suverčiama visa

gali išnykti gydant tam tikros Mėnulio fazės metu.

atsakomybė už daugybę nepaaiškinamų reiškinių.

Bretanėje iki pat XVII a. šalia praktikuojančių katalikų egzistavo ir Mėnulio kultas.

• Mėnulis nulemia vaiko lytį: kas gims – berniukas ar mergaitė – priklauso nuo Mėnulio fazės

• Manoma, kad Mėnulis veikia netgi skalbinius.

pastojimo metu. Taip pat akušerės teigia,

Idealiausia skalbti, kai dylantis Mėnulis yra

kad daugiau naujagimių gimsta per pilnatį. Ir

vandens ženkle – Vėžio, Skorpiono ar Žuvų, –

atvirkščiai, kūdikis, gimęs per jaunatį, turi mažiau

tada šis sunkus darbas būna efektyvesnis.

15


įsigykite

knygą dabar

Sodas ir daržas pagal Mėnulio kalendorių  

Knygos „Sodas ir daržas pagal Mėnulio kalendorių“ ištrauka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you