Page 1


Pra­tar­m ė

Kaip el­gia­mės bū­da­mi pa­var­gę ar liūd­ni – ei­na­me pa­si­vaikš­ čio­ti į miš­ką, eže­rų pa­kran­tė­mis, ga­no­me de­be­sis nu­griu­vę į pie­ vą. Ti­ki­me: gy­vo­sios gam­tos sklei­džia­ma ener­gi­ja pa­ge­rins mū­sų sa­vi­jau­tą. Taip ir at­si­tin­ka. Ta­čiau iš gam­tos ga­li­me gau­ti kur kas dau­giau, ji lyg gim­to­ji pla­cen­ta, pa­si­ruo­šu­si mus sau­go­ti ir gy­dy­ti vi­są gy­ve­ni­mą. Ir me­džiai, ir ma­ži au­ga­lė­liai tu­ri įvai­rių gy­do­mų­jų ga­lių. Ne­ pa­kan­ka vien ti­kė­ji­mo jo­mis tin­ka­mai pa­si­nau­do­ti – teks iš­mok­ti, įsi­dė­mė­ti, su­pras­ti. Ši kny­ga – jū­sų va­do­vas ir mo­ky­to­jas, ke­lio­nių į gam­tą ben­dra­žy­gis. Kny­go­je ap­ra­šy­ta 115 au­ga­lų, jų che­mi­nė su­dė­tis, far­ma­ko­ lo­gi­nės sa­v y­bės. Su­ži­no­si­te, kaip ir ka­da rink­ti vais­ti­nius au­ga­ lus, kaip džio­v in­ti, kur lai­ky­ti – šie pa­ta­r i­mai pa­dės iš­sau­go­ti au­ga­lų veik­li­ąs­ ias me­džia­gas. Iš­mok­si­te iš šak­nų, žie­dų, pum­ pu­r ų, la­pų, uo­gų pa­si­r uoš­ti kvap­nius ant­pi­lus, nuo­v i­r us, alie­ jus, pa­v il­gus, kom­pre­sus, vo­nias. Tarp šim­tų re­cep­tų tik­rai ra­si­ te to­kių, ku­r ie pa­dės jums įveik­ti įvai­r ius ne­ga­la­v i­mus – lė­ti­nius su­sir­gi­mus, šal­t y­me­čio ko­su­lius, ūmius už­de­gi­mus ar il­gai ne­ gy­jan­čias žaiz­das. Net 40 proc. vi­sų var­to­ja­mų vais­tų pa­ga­mi­ na­ma iš vais­ti­nių au­ga­lų, ku­r iuos liau­dies me­di­ci­na se­niai pa­ žįs­ta ir efek­t y­v iai var­to­ja. Vais­ti­nių au­ga­lų pre­pa­ra­tai yra pra­na­šes­ni už sin­te­ti­nius vais­ tus, nes leng­viau pa­si­sa­vi­na­mi, be­veik ne­su­ke­lia aler­gi­nių re­ak­ci­jų, jais ga­li­ma il­gai gy­dy­tis, jų po­vei­kis švel­nes­nis.

•5•


Gam­ta – ne­iš­sen­ka­mas na­tū­ra­lių vais­tų šal­ti­nis. Vie­ni au­ga­lai ke­lia to­nu­są, ki­ti ra­mi­na, tre­ti ma­ži­na tem­pe­ra­tū­rą ar stab­do už­de­ gi­mą. Pa­ste­bė­ta, kad daug efek­ty­ves­ni yra vais­ta­žo­lių mi­ši­niai. Ta­ čiau ne­ban­dy­ki­te pa­tys kur­ti mi­ši­nių re­cep­tų, nes ne vi­si au­ga­lė­liai vie­nas su ki­tu de­ra. Ši kny­ga – ne ži­ny­nas, ku­rį per­skai­tę ga­lė­tu­mė­te gy­dy­tis pa­tys. Ne­tin­ka­mai var­to­ja­mi au­ga­lai (ne­re­tai jie – nuo­din­gi) ga­li ir pa­ kenk­ti, to­dėl vi­suo­met pa­si­tar­ki­te su gy­dy­to­ju. A u ­t o ­r i u s

•6•


B a k ­l a ­ž a ­n a s S o ­l a ­n u m m e ­l o n ­g e ­n a B u l ­v i n­ i ų š e i ­m a

• 23 •


B

ak­la­ža­nai yra vien­me­čiai kul­tū­ri­niai au­ga­lai. Stie­ bas – sta­tus, la­pai – pail­gi, ova­lūs, ap­au­gę smul­kiais plau­ke­liais. Žie­dai vio­le­ti­niai. Vai­siai au­ga la­pų pa­ žas­ty­se, pa­vie­niui. Jų bū­na įvai­rios for­mos (ci­lin­dro, kriau­ šės, ru­tu­lio ir kt.). Bak­la­ža­nai jau se­niai iš­pli­to po vi­są pa­sau­lį, jų ga­li­ma iš­vys­ti ir Ki­ni­jo­je, Af­ri­ko­je. Eu­ro­po­je jie pra­dė­ti au­gin­ti XVI a. Yra iš­ves­ta įvai­rių veis­lių, ku­rios ski­ria­si der­lin­gu­ mu ir vai­sių ko­ky­be. Į Lie­tu­vą bak­la­ža­nų at­ve­ža­ma iš pie­ti­ nių vals­ty­bių. Ta­čiau ir mū­sų są­ly­go­mis ga­li­ma juos au­gin­ ti so­de ar­ba šilt­na­my­je. Bak­la­ža­nų che­mi­nė su­dė­tis įvai­ri. Juo­se yra van­dens, cuk­raus, vi­ta­mi­no B1, B2, C, PP, ka­ro­ti­no, pek­ti­nų, ląs­te­lie­ nos, fi­ton­ci­dų, rau­gų ir mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų (ka­lio, nat­rio, kal­cio, man­ga­no, fos­fo­ro, ge­le­žies).

Iš In­di­jos tro­pi­kų ki­lęs au­ga­las yra ne tik ska­nus, bet ir la­bai la­bai nau­din­gas! Bak­la­ža­nai val­go­mi švie­ži, sū­dy­ti, kon­ser­vuo­ti. Tin­ka ser­gant ate­ro­skleroze ir jos pro­fi­lak­ti­kai. Bak­la­ža­nai re­gu­ liuo­ja virš­ki­ni­mą, ša­li­na iš or­ga­niz­mo cho­les­te­ro­lį, to­dėl re­ko­men­ duo­ja­mi vy­res­niems žmo­nėms, ku­rie ser­ga šir­dies ir krau­ja­gys­lių, inks­tų li­go­mis. Bak­la­ža­nuo­se yra ka­lio drus­kos, stip­ri­nan­čios šir­dį, ša­li­nan­čios iš or­ga­niz­mo skys­čius. Bak­la­ža­nus re­ko­men­duo­ja­ma val­gy­ti ser­gant po­dag­ra, nes ska­ti­na šla­pi­mo rūgš­ties iš­si­sky­ri­mą iš or­ga­niz­mo. Bak­la­ža­nus ga­li­ma kep­ti, troš­kin­ti. Tin­ka val­gy­ti su mė­sos, žu­ vies pa­tie­ka­lais, taip pat su duo­na, bul­vė­mis. Bak­la­ža­nai ne­ka­lo­

• 24 •


D i ­dž i o ­j i d i l ­g ė ­l ė U r ­t i ­c a d i o ­i c­ a D i l ­g ė ­l i ­n i ų š e i ­m a

• 44 •


D

au­gia­me­tis žo­li­nis au­ga­las, ku­rio stie­bas briau­ no­tas, tuš­čia­vi­du­ris, sta­tus, ap­au­gęs dil­gi­na­mai­ siais plau­ke­liais. La­pai – prie­ši­niai, lan­ce­tiš­ki ar­ba pail­gai kiau­ši­niš­ki su stam­biai dan­ty­tais pa­kraš­čiais, ap­au­ gę plau­ke­liais. Žie­dai – vie­na­ly­čiai, ža­li, ne­r yš­kūs, su­si­tel­kę į šluo­te­les. Vai­sius – ova­lus ar­ba kiau­ši­niš­kas, 1,2–1,5 mm dy­džio rie­šu­tė­lis. Žy­di bir­že­lio–s­pa­lio mėn. Dau­gi­na­si šak­ nias­tie­biais ir sėk­lo­mis. Au­ga pa­tvo­riuo­se, šiukš­ly­nuo­se, drėg­nuo­se la­puo­čių miš­ kuo­se, prie so­dy­bų, pa­krū­mė­se. Pa­pli­tu­si vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Ža­lia­vai ren­ka­mi vi­siš­kai su­si­for­ma­vę ir svei­ki la­pai au­ga­lui žy­dint, taip pat sėk­los ir šak­nys. Džio­vi­na­mi pa­lė­pė­se – ge­rai vė­di­ na­mo­se ir nuo tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių ap­sau­go­to­se pa­tal­po­se. Iš­džiū­vu­si vais­ti­nė ža­lia­va yra tam­siai ža­lia, sa­vo­tiš­ko kva­po, kar­ to­ko sko­nio. San­da­riai lai­ko­ma ža­lia­va tin­ka var­to­ti tre­jus me­tus. La­puo­se yra vi­ta­mi­nų C ir B gru­pė, fla­vo­noi­dų, ta­ni­dų, or­ga­ni­ nių rūgš­čių, cuk­raus, pro­tei­nų, rie­ba­lų, gli­ko­zi­do ur­ti­ci­no, fer­men­ tų, chlo­ro­fi­lo, be­ta si­tos­te­ro­lio, glei­vių, krak­mo­lo, fi­ton­ci­dų. Be to, juo­se yra dar fi­lo­chi­no­no (K), ete­ri­nio alie­jaus, mi­ne­ra­li­nių me­ džia­gų (ka­lio, kal­cio, nat­rio, mag­nio, ge­le­žies, si­li­cio, sie­ros, chlo­ ro, chro­mo, va­rio, va­na­džio ir kt.). Plau­ke­lių ląs­te­lė­se yra skruz­džių rūgš­ties, ku­ri ir dir­gi­na odą, be to, ran­da­ma ac­to ir svies­to rūgš­čių. Me­di­kai dil­gė­lių pre­pa­ra­tus var­to­ja plau­čių, žar­ny­no, no­sies, gim­dos, he­mo­ro­jaus, inks­tų krau­ja­vi­mams stab­dy­ti, nes šia­me au­ ga­le yra mik­ro­ele­men­tų ir mak­ro­e­le­men­tų, vi­ta­mi­nų, rau­gų ir ki­ tų me­džia­gų, ku­rios di­di­na krau­jo kre­šu­mą. Už­pi­lui ruoš­ti ima­ma

• 45 •


2 val­go­mie­ji šaukš­tai ža­lia­vos, su­be­ria­ma į ter­mo­są, už­pi­la­ma stik­ li­ne (200 ml) ver­dan­čio van­dens, už­den­gia­ma ir lai­ko­ma 1 va­lan­ dą. Gau­tą už­pi­lą rei­kia ger­ti po pu­sę stik­li­nės prieš val­gį 2–3 kar­tus per die­ną. Ši­taip gy­dan­tis, di­dė­ja krau­jo kre­šu­mas. Dil­gė­lė­mis taip pat gy­do­ma ma­ža­krau­jys­tė ir ate­ro­sklerozė. Rei­kė­tų ger­ti dil­gė­lių ar­ba­tą pa­va­sa­rį, kai vi­siems, ypač li­go­ niams, trūks­ta vi­ta­mi­nų. Veik­lio­sios dil­gė­lės me­džia­gos pa­de­da ga­min­ti he­mog­lo­bi­ną ir erit­ro­ci­tus. 1 val­go­mą­jį šaukš­tą su­smul­ kin­tų dil­gė­lių la­pų ir 1 šaukš­tą ber­žų la­pų su­ber­ki­te į ter­mo­są ir už­pil­ki­te 1,5 stik­li­nės ver­dan­čio van­dens, pa­lai­ky­ki­te vie­ną va­ lan­dą. Pas­kui per­koš­ki­te ir įpil­ki­te 0,5 stik­li­nės bu­ro­kė­lių sul­čių. Ger­ti re­ko­men­duo­ja­ma 3 kar­tus per pa­rą 20 min. po val­gio. Gy­ dy­mo kur­sas – 8 sa­vai­tės. Pra­mo­nė ga­mi­na dil­gė­lių ir šer­mukš­nių vai­sių vi­ta­mi­ni­nę ar­ba­ tą, ku­ri su­si­de­da iš 3 da­lių dil­gė­lių la­pų ir 7 da­lių šer­mukš­nių vai­sių. Už­pi­lui ruoš­ti rei­kia 1 val­go­mo­jo šaukš­to mi­ši­nio. Jis su­be­ria­mas į ter­mo­są, už­pi­la­mas 2 stik­li­nė­mis ver­dan­čio van­dens, ge­rai už­den­ gia­mas ir lai­ko­mas 4 val. Vi­są už­pi­lą rei­kia iš­ger­ti per 3 kar­tus. Di­džio­sio­se dil­gė­lė­se esan­čios me­džia­gos ma­ži­na cuk­raus kie­kį krau­jy­je, tei­gia­mai vei­kia me­džia­gų apy­kai­tą, nor­ma­ li­zuo­ja menst­ru­a­ci­jų cik­lą. Dil­gė­lių pre­pa­ra­tai var­to­ja­mi nuo už­de­gi­mų, ska­ti­na re­ge­ne­ruo­tis au­di­nius, grei­čiau gy­do žaiz­das. Švie­žio­mis dil­gė­lės la­pų sul­ti­mis gy­do­mos sun­kiai gy­jan­čios žaiz­ dos, os­te­o­mie­li­tas, įvai­rios plau­čių li­gos, ke­pe­nų ir inks­tų ak­men­li­ gė, po­dag­ra. Vi­di­niams krau­ja­vi­mams su­stab­dy­ti jų rei­kia ger­ti po 1 ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį 3 kar­tus per die­ną. Iš di­džių­jų dil­gė­lių šak­nų pa­ruoš­tas nuo­vi­ras (1:10) var­to­ja­ mas simp­to­mi­nio šla­pi­ni­mo­si su­tri­ki­mo dėl ge­r y­bi­nės pro­sta­tos hi­per­pla­zi­jos gy­dy­mui.

• 46 •


• Liau­dies me­di­ci­na dil­gė­lė­mis gy­do plau­čių tu­ ber­ku­lio­zę, vi­du­ria­vi­mą, pū­l iuo­j an­čias žaiz­das ir kt.

Nuo vi­du­ria­vi­mo se­niau bū­da­vo val­go­mi sau­sų dil­gė­lės la­ pų mil­te­liai su duo­na. Už­kie­tė­jus vi­du­riams ir esant skaus­ min­giems he­mo­ro­ji­niams maz­gams, re­ko­men­duo­ja­ma ger­ ti nuo­vi­rą, pa­ruoš­tą iš dil­gė­lės la­pų ir šal­tekš­nio žie­vės (po ly­giai). Ima­ma 15 g šio mi­ši­nio, už­pi­la­ma 500 ml ver­dan­ čio van­dens, pa­vi­ri­na­ma 15 min., atau­ši­na­ma, per­ko­šia­ma. Nuo­vi­ras ge­ria­mas prieš val­gį po 0,5 stik­li­nės 3–4 kar­tus per die­ną. Ko­su­lį ir įsi­se­nė­ju­sį bron­chi­tą žmo­nės gy­dy­da­vo cuk­raus si­ru­pe vir­to­mis dil­gė­lės šak­ni­mis, o ast­mą – la­pų ir me­daus mi­ši­niu. Liau­dis ža­lio­mis dil­gė­lė­mis plak­da­vo skau­ da­mas vie­tas, ypač ser­gant są­na­rių reu­ma­tu, ra­di­ku­li­tu ir kt.

• La­pų

už­pi­l as stip­ri­n a plau­kų šak­ne­l es. Jį pa­si­ ga­min­ki­te ši­taip: 1 val­go­mą­jį šaukš­tą su­smul­kin­tų dil­gė­lių la­pų su­ber­ki­te į ter­mo­są ir už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens. Pa­lai­ky­ki­te 1,5 va­l., pas­kui nu­koš­ki­te. Šiuo tir­pa­lu vie­ ną kar­tą per sa­vai­tę rei­kia įtrin­ti iš­plau­tos gal­vos odą. Ga­li­ ma įtrin­ti į gal­vos odą ir dil­gė­lių sul­čių. Bul­ga­rai nuo plau­kų slin­ki­mo ruo­šia ši­to­kį nuo­vi­rą: 100 g su­smul­kin­tų dil­gė­lių la­pų už­pi­la­ma 500 ml van­dens ir 300 ml obuo­lių ac­to. Mi­ ši­nys vi­ri­na­mas 30 min., per­ko­šia­mas ir prieš mie­gą juo iš­ plau­na­mi plau­kai.

• 47 •


Va i s­ta ­ž o ­l i ų r e­c e p ­ta i Pa ­s i ­r u o š ­k i ­t e va i s­t ų pa­t y s. Mišinių sudėtis nurodyta gramais. Jei ka­muo­ja... š i r ­d i e s n e ­p a ­k a n ­k a ­m u ­m a s

Gu­do­be­lių žie­dai 55,0 Ta­ka­žo­lių žo­lė 25,0 Dir­vi­nių asiūk­lių žo­lė 20,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pli­ky­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, pa­li­ki­te 30–40 min. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną prieš val­gį.

Pa­kal­nu­čių žie­dai 10,0 Pi­pir­mė­čių la­pai 35,0 Va­le­ri­jo­nų šak­nys 40,0 Pan­ko­lių vai­siai 15,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pli­ky­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, pa­li­ki­te 30–40 min. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te per die­ną vie­no­dais, ne­di­de­liais gurkš­ne­liais. k r a u ­j o ­t a ­k o s n e ­p a ­k a n ­k a ­m u ­m a s

Va­le­ri­jo­nų šak­nys 30,0 Krau­ja­žo­lių žo­lė 20,0 Apy­nių spur­gai 15,0 Vais­ti­nių me­li­sų la­pai 35,0

• 417 •


1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, pa­li­ki­te 30–40 min. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną. at e r ­ o ­s k l e r o z ė

Pa­pras­tų­jų ama­lų žo­lė 25,0 Čes­na­kų svo­gū­nė­liai 50,0 Gu­do­be­lių žie­dai 25,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pli­ky­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, po 10 val. per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3–4 kar­tus per die­ną.

Me­li­sų la­pai 40,0 Rū­tų žo­lė 35,0 Čiob­re­lių­žo­lė 25,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, pa­kai­tin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je 5 min., pa­li­ki­te 30–40  min. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5–1 stik­li­nę 2–3 kar­tus per die­ną.

Krau­ja­žo­lių žo­lė 30,0 Ar­ni­kų žie­dai 20,0 Jo­na­žo­lių žo­lė 50,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, pa­li­ki­te 4 val. pri­trauk­ti, pas­kui kai­tin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je 10 min., pa­li­ki­te 10–15 min. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te per die­ną vie­no­do­mis do­zė­mis.

• 418 •


Gu­do­be­lių žie­dai 40,0 Rū­tų žo­lė 20,0 Dir­vi­nių asiūk­lių žo­lė 30,0 Pa­pras­tų­jų ama­lų žo­lė 10,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, pa­li­ki­te 1 val. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 2–3 kar­tus per die­ną.

Gu­do­be­lių žie­dai 15,0 Me­li­sų la­pai 20,0 Kmy­nų vai­siai 20,0 Va­le­ri­jo­nų šak­nys 30,0 Rū­tų žo­lė 15,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, pa­kai­tin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je 10 min., pa­li­ki­te 45 min. pri­ trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 1 stik­li­nę 2–3 kar­tus per die­ną.

Ate­ro­sklerozės pro­fi­lak­ti­kai: su­kram­ty­ki­te prieš val­gį 1 val­go­ mą­jį šaukš­tą sau­lė­grąžų sėk­lų. h i ­p e r ­t o n ­ i ­n ė l i ­g a

2 val­go­muo­sius šaukš­tus bruk­nių la­pų už­pil­ki­te stik­li­ne ver­ dan­čio van­dens, 10 min. pa­vi­rin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je, at­vė­sin­ki­te, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 1 stik­li­nę 3 kar­tus per die­ną. Tin­ka esant di­de­liam krau­jo­spūdžiui.

Pa­pras­tų­jų kra­pų žo­lės už­pi­lą (20 g ža­lia­vos stik­li­nei van­dens) ger­ki­te po 2–3 val­go­muo­sius šaukš­tus 3 kar­tus per die­ną.

• 419 •


1 val­go­mą­jį šaukš­tą me­det­kų žie­dų už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­ čio van­dens, 5 min. pa­kai­tin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je, pa­li­ki­te 45 min. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną prieš val­gį.

1–2 ar­ba­ti­nius šaukš­te­lius pa­pras­tų­jų kra­pų vai­sių už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, už­den­gę pa­kai­tin­ki­te 5 min. van­dens vo­ne­lė­je, at­šal­dy­ki­te, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 2 kar­tus per die­ną.

Pa­pras­tų­jų ama­lų žo­lę (20 g) už­pil­ki­te 300 ml šal­to vi­rin­to van­ dens, pa­li­ki­te 10–11 val. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te per die­ną vie­no­do­mis da­li­mis.

2 val­go­muo­sius šaukš­tus že­muo­gių žo­lės už­pil­ki­te stik­li­ne ver­ dan­čio van­dens, pa­li­ki­te 1 val. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną prieš val­gį.

Ger­ki­te juo­dų­jų aro­ni­jų sul­čių po ketvirtį stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną prieš val­gį.

Krau­ja­žo­lių žo­lė 20,0 Pūs­lė­tų­jų gu­vei­nių žo­lė 50,0 Pa­pras­tų­jų ama­lų žo­lė 30,0 1 ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne šal­to van­dens, pa­ li­ki­te 8–9 val. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 1 stik­li­nę 3 kar­tus per die­ną.

• 420 •


Gu­do­be­lių vai­siai 30,0 Gu­do­be­lių žie­dai 20,0 Erš­kė­čių vai­siai 30,0 Ma­žų­jų žie­mių žo­lė 20,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, 10 min. pa­kai­tin­ki­te van­dens vo­nelėje, per­koš­ki­te ir gau­tą iš­trau­ką ger­ki­te 3 kar­tus per die­ną.

Pa­pras­tų­jų ama­lų žo­lė 40,0 Gu­do­be­lių vai­siai 30,0 Dir­vi­nių asiūk­lių žo­lė 30,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą ža­lia­vos už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, 10 min. Pa­kai­tin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je, au­šin­ki­te 45  min., per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 2 kar­tus per die­ną. š i r ­d i e s n e u r ­ o ­z ė

Va­le­ri­jo­nų šak­nys 40,0 Pa­pras­tų­jų su­kat­žo­lių žo­lė 60,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, 10 min. pa­kai­tin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je, au­šin­ki­te, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną. š i r ­d i e s n e u r ­ o ­z ė , n e ­m i ­g a

Va­le­ri­jo­nų šak­nys 20,0 Me­li­sų la­pai 30,0 Pa­pras­tų­jų krau­ja­žo­lių žo­lė 50,0

• 421 •


1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, 10 min. pa­kai­tin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je, au­šin­ki­te 45  min., per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną. k o ­j ų v e ­n ų u ž ­d e ­g i ­m a s

Kaš­to­nų žie­vė 40,0 Ra­mu­nė­lių žie­dai 30,0 Vais­ti­nių tau­kių šak­nys 30,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, 30 min. kai­tin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je, 10 min. au­šin­ki­te, per­ koš­ki­te ir dė­ki­te kom­pre­sus. p a ­d i ­d ė ­j ę s k r a u ­j a ­g y s ­l i ų p r a ­l a i ­d u ­m a s

Erš­kė­čių vai­siai 30,0 Rū­tų žo­lė 30,0 Di­džių­jų dil­gė­lių la­pai 40,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te ter­mo­se stik­li­ne ver­dan­ čio van­dens, pa­li­ki­te 3–4 val. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną. h e ­m o ­r o ­j u s

Kaš­to­nų žie­dai 20,0 Pa­pras­tų­jų krau­ja­žo­lių žo­lė 30,0 Tri­spal­vių naš­lai­čių žo­lė 50,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, 10 min. pa­kai­tin­ki­te van­dens vo­ne­lė­je, pa­li­ki­te 40 min. pri­ trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną prieš val­gį.

• 422 •


Ra­mu­nė­lių žie­dai 30,0 Vais­ti­nių pu­tok­lių šak­nys 25,0 Kiaul­pie­nių šak­nys 45,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą ža­lia­vos už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, pa­kai­tin­ki­te 30 min. van­dens vo­ne­lė­je, au­šin­ki­te 10  min., per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­nės 3 kar­tus per die­ną. n o ­s i e s g l e i ­v i ­n ė s u ž ­d e ­g i ­m a s

1 val­go­mą­jį šaukš­tą ra­mu­nė­lių žie­dų už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, pa­li­ki­te 30 min. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te. Esant rei­ka­lui per­ plau­ki­te no­sies šner­ves ar­ba su­drė­kin­tą tam­po­ną įkiš­ki­te į no­sį. p e r ­š a ­l i ­m o l i ­g o s

Šer­mukš­nių vai­siai 45,0 Lie­pų žie­dai 30,0 Avie­čių la­pai 25,0 1 val­go­mą­jį šaukš­tą ža­lia­vos už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­ dens, pa­li­ki­te 45 min. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 0,5 stik­li­ nės 3 kar­tus per die­ną.

Lie­pų žie­dai 50,0 Avie­čių uo­gos 50,0 Ši ar­ba­ta pa­ska­tins pra­kai­ta­vi­mą. 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pil­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, pa­kai­tin­ki­te 10 min. van­dens vo­ne­lė­je, pa­li­ki­te 40–45  min. pri­trauk­ti, per­koš­ki­te ir ger­ki­te po 1 stik­li­nę 2–3 kar­tus per die­ną prieš val­gį.

• 423 •


I š l i au ­d i e s m e ­d i­ci­n o s pa­t i r­t i e s

• Smul­kiai su­tar­kuo­ti sal­dūs obuo­liai var­to­ti­ni nuo vi­du­ria­vi­ mo, jie taip pat gy­do sto­ro­sios žar­nos už­de­gi­mą. • Nak­tį šla­pi­mo ne­lai­kan­tiems vai­kams pa­siū­ly­ki­te jo­na­žo­lės, bruk­nių la­pų ir uo­gų nuo­vi­rų. • Jei no­ri­te mes­ti rū­ky­ti, pa­kram­ty­ki­te švie­žios ar džio­vin­tos

aje­ro šak­nies. Sie­kia­te ci­ga­re­tės – vie­toj jos pa­ska­lau­ki­te ger­klę aje­ro šak­nia­vai­sio ir pi­pir­mė­tės (2:1) ant­pi­lu. 1 val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio ter­mo­se už­pli­ky­ki­te stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, po po­ros va­lan­dų per­koš­ki­te.

• Dre­bu­lės žie­vės nuo­vi­ras (1:20) gy­do inks­tų li­gas. • Po­mi­do­rus rei­kia val­gy­ti ser­gant me­džia­gų apy­kai­tos su­

tri­ki­mais, šir­dies ir krau­ja­gys­lių bei skran­džio ir žar­ny­no li­go­mis, pro­sta­ti­tu.

• Kan­ki­na ne­mi­ga? Va­ka­re iš­ger­ki­te stik­li­nę šil­to pie­no su

me­du­mi ar­ba stik­li­nę šil­to van­dens, ku­ria­me iš­tir­pin­tas šaukš­tas me­daus. Ar­ba... ki­taip pa­su­ki­te lo­vą (pa­si­keis mag­ne­ti­nio lau­ko vei­ki­mas).

• 436 •


• Ber­žo la­pų nuo­vi­ras (1:20) gy­do tul­žies už­de­gi­mus bei

ak­men­li­gę.

• Ar­bū­zus rei­kia val­g y­ti ser­gant tul­žies pūs­lės bei inks­tų

ak­men­li­ge.

• Kan­ki­na ate­ro­sklerozė? Nu­va­ly­tas 5 čes­na­kų gal­vu­čių skil­

te­les su­mal­ki­te kar­tu su 10 cit­ri­nų, su­mai­šy­ki­te su 1 l gri­kių me­ daus. Mi­ši­nį 10 die­nų pa­lai­ky­ki­te vė­sio­je vie­to­je. Ger­ki­te po de­ser­ ti­nį šaukš­tą 2–3 kar­tus per die­ną prieš val­gį.

• Jo­na­žo­lės nuo­vi­re (4 val­go­mie­ji šaukš­tai ža­lia­vos už­pli­ki­na­

ma 1000 ml van­dens) mir­ko­mos nu­trin­tos ko­jos.

• Įvai­rūs su­mu­ši­mai gy­do­mi kiš­kio tau­kais (iš­tep­ki­te tau­kais

su­muš­tą vie­tą ir už­dė­ki­te kom­pre­są).

• Bi­tei įgė­lus ke­le­tą kiaul­pie­nės la­pų ge­rai su­trin­ki­te pirš­tais ir

ko­še­lę pri­dė­ki­te prie įgel­tos vie­tos, ap­riš­ki­te.

• Jei no­ri­te grei­tai su­stab­dy­ti krau­ja­vi­mą iš no­sies, 1 ar­ba­ti­nį

šaukš­te­lį džio­vin­tos krau­ja­žo­lės nu­pli­ky­ki­te ver­dan­čiu van­de­niu, ap­su­ki­te mar­le ir įkiš­ki­te į šner­ves.

• Klau­sa pa­ge­rės, jei val­gy­si­te ne­nu­lup­tas cit­ri­nas. • Juo­dų­jų ser­ben­tų uo­gos gy­do ma­ža­krau­jys­tę, avi­ta­mi­no­zę,

hi­per­to­ni­ją, šir­dies krau­ja­gys­lių li­gas.

• 437 •

Gamtos vaistinė  

Knygos Gamtos vaistinė ištrauka