Page 1

AOF

KURS OG OPPLÆRING VÅR 2013

WWW.MIDTNORGE.AOF.NO

«Studieforbundet AOF har som oppgave å utdanne voksne mennesker til meningsfylt arbeid. »


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

Informasjon

3

Velkommen til AOF Veiledning for kursdeltakerne

3 3

Fagbrev

4

Yrkesrettede kurs

4 6

7

Grunnleggende renholdsteori Videreutdanning for Renholder

7 7

AOF Fagskole

Yrkesfag

På god vei til Fagarbeider? - Teorien får du hos oss Ikke for sent å ta igjen det tapte

8 8 9 10

Lederutdanning

11

Lederutdanning Mellomlederutdanning Praktisk ledelse

11 12 12

Arbeidmiljøutdanning/ (HMS )

Fagskoler

Eldreomsorg med demens Kontor, salg og serviceledelse Vaktmesterskolen

12 12 13

Les og Skriv

14

Basiskompetanse (BKA) Les og skriv for LO medlemmer

14 14

Pedagogikk

HMS

Grunnopplæring i Arbeidsmiljø HMS for ledere

15

Innføring i spesialpedagogikk Pedagogikk, videregående

15 15

16 Medlems og tillitsvalgte opplæring

16

NettOpp – Nettbaserte kurs Praktisk Informasjon

19 19

Besøksadresse: Vestre Rosten 81 Tiller Trondheim

www.midtnorge.aof.no

mn@aof.no 2

MoTo

MoTo

Postadresse: AOF Midt-Norge Vestre Rosten 81 7075 Tiller

Fagbrev

Innholdsfortegnelse


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

INFORMASJON

ANSATTE AOF MIDT-NORGE

Velkommen til AOF – voksenopplæring siden 50-tallet Studieforbundet AOF har som oppgave å utdanne voksne mennesker til meningsfylt arbeid AOF Midt-Norge er en del av AOF Norge, og er et studieforbund som dekker både Nord– og Sør Trøndelag fylker.

Turid Grav Indergård 414 60 320 Daglig leder

Studieforbund, den tredje veien til formell kompetanse AOF er ikke en privatskole, ikke en offentlig skole, men vi er den tredje veien til utdanning. Vi er et studieforbund som er et supplement til den offentlige skolen. Vi tilrettelegger utdanningsløpene slik at du som er i jobb har mulighet til å ta en utdanning. Samtidig skal vi ivareta kulturmangfoldet i vår region.

Nina Novik 960 17 950 Fagbrev, yrkesrettet

Elsa Lysklett Flønes 930 93 931 BKA

Laila Evenstad Aagaard 99 33 18 80 Kontorsekretær

Geir Myklebust 940 54 850 HMS, MOTO, Pedagogikk

Knut Ring 906 49 130 Fagskole Lederprogram

Svein Olav Sæthre 940 54 996 Fagbrev

Formell utdanning gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet Jobber du innen et yrke, men har ikke fagbrev? AOF hjelper deg med å få avlagt teorien til fagbrev. Les mer på våre hjemmesider, eller kontakt en av våre fagrådgivere som hjelper deg i gang med utdanningen. Og – dette gjør du ved siden av jobb.

Lykke til med studieåret 2013

V E IL E D N IN G F O R K UR SD E LT A K E R N E Påmelding Du må være påmeldt før du møter opp til kurset. Påmeldingen må skje skriftlig, over telefon, epost, via våre nettsider eller ved fremmøte på AOFs kontor. Kursene kan ikke påregnes å bli startet før et tilstrekkelig antall deltakere er blitt påmeldt. De påmeldte får skriftlig melding fra AOF før kursstart. For kurs som bare kan ta et begrenset antall deltakere, blir de som først melder seg på gitt tilbud om deltakelse. Det blir opprettet venteliste, og deltakere vil bli kontaktet ved ledig plass. Avmelding Hvis noen ønsker å trekke seg fra kurs før start gjelder følgende regler: Hvis man trekker seg minst to uker før kursstart, betales ingen avgift. Ved avmelding senere enn to uker før kursstart, betales halv kursavgift. Dersom man avbryter etter oppstart av kurset, refunderes ikke kursavgiften. Vi henviser til det til enhver tid gjeldende regelverk på våre nettsider.

3


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

FAGBREV

På go d vei til Fagarbeider? - Teo rien får du ho s oss Du er voksen - har erfaring, men mangler det teoretiske grunnlaget. Da er AOF et godt sted å begynne slik at du kan få dokumentert din kompetanse. Opplæringen er på videregående skoles nivå, og er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. Undervisningen dekker teorien du trenger for å avlegge fagprøven. Selve fagprøven avlegges når du kan dokumentere 5 års praksis i faget. AOF Midt-Norge tilbyr yrkesteorikurs i blant annet følgende fag:

Butikk, Kontor og Servicefag

Helsearbeiderfaget

Alle yrker utøver service og det forventes god service. Godt planlagt og gjennomført service en viktig konkurransefaktor for bedriften og den enkelte. Hva, hvorfor og hvordan gir vi service?

Helsearbeiderfaget passer for deg som jobber som ufaglært innen pleie- og omsorgssektoren og mangler dokumentasjon på egen kompetanse. Eksempler på aktuelle arbeidsplasser kan være: sykehjem, i hjemmebasert omsorg, innen psykisk helsevern, i rusomsorgen, på institusjoner for barn og unge, i opptrenings- og behandlingssentra, sykehus med mere.

Bedriftens arbeidskultur er avgjørende for en sikker arbeidsplass. Hva på virker den? Kan den forsterkes/endres?

HMS setter krav i hverdagen. Sikkerhet og miljøansvar for våre kunder/ansatte. Hva, hvorfor og hvordan utvikles gode arbeidsmiljø? Dagens servicebedrifter benytter seg i stadig sterkere grad av dataverktøy. Deltagerne på kurset bør derfor ha kjennskap til tekstbehandling som arbeidsverktøy. Fagbrev i Salg, service og sikkerhet dekker fagområdene: kontor, butikk/salg og vekter.

Helsearbeiderfaget dekker teorien til fagprøven som helsefagarbeider Programfag:  Helsefremmende arbeid handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som styrker helse, trivsel og livskvalitet  Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå.

Barne- og ungdomsarbeider Barne- og ungdomsarbeid er variert og spennende. Studiet vil gjøre deg kvalifisert for arbeid med barn og unge i pedagogiske institusjoner som barnehager, skoler og fritidsordninger samt ungdomsklubber.

 Yrkesutøvelse handler om å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid. Du lærer også om etiske retningslinjer og relevant regelverk.

Samfunnet har behov for barneog ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn. Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel, og kunnskap om hvordan barn og unge lærer. Programfagene skal bidra til vern om miljøet og naturen og til varierte og utfordrende kultur- og kvalitetsopplevelser. Programfagene skal også stimulere til et fellesskap preget av glede, lek, utforskning, læring og samhørighet.

4


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

FAGBREV Renholdsoperatør

Asfaltfaget

Dette er kurset for deg som har yrkeserfaring fra renholdsarbeid, men mangler dokumentasjon på egen kompetanse.

Asfaltfaget dekker den teoretiske opplæring til fagbrev innen asfaltopertatørfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse hos framtidens yrkesutøvere innen faget, og den bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg og anlegg, Vg 2 Anleggsteknikk (Hovedfokus) og Vg3 fagspesifikk læreplan innen asfaltfaget. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. Har du lang og allsidig arbeidserfaring fra arbeid med asfalt på veger, baner, flyplasser, kaianlegg, opparbeiding av industrifelt og lignende, men mangler formell kompetanse så er dette utdanningen for deg.

Renholdskurset gir bred kunnskap om renhold og overflatebehandling i et moderne samfunn og bygger i hovedsak på teorien i vg2 overflateteknikk og vg3 renholdsfaget, hvor målet er fagbrev som renholdsoperatør. Hovedområder i pensum:  Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater  Valg og bruk av materialer, utstyr, kjemikalier og metoder  Bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet  Utvikling av renholdsplan og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder.

Yrkessjåfør

 Risikovurdering og bruk av verneutstyr

Har du lang praktisk erfaring som sjåfør, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som yrkessjåfør være noe for deg!

 Helse, miljø og sikkerhet, arbeidsrutiner og kundebehandling Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. Undervisningen dekker teorien du trenger for å avlegge fagprøven. Se side 6 for mer informasjon.

Yrkessjåføren jobber med transport av personer og varer, håndtering og sikring av last og personer, lasting og lossing, service og kundebehandling. I tillegg må yrkessjåføren kunne foreta ruteplanlegging, planlegge og gjennomføre oppdrag, håndtere transportdokumenter og drive enklere vedlikehold og klargjøring av utstyr.

Logistikkfaget Logistikkfaget er for deg som har erfaring fra transportbransjen eller bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri eller annen industri eller næringsvirksomhet. Da er fagbrev som Logistikkoperatør noe for deg! Sentrale arbeidsområder for en logistikkoperatør er:         

service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk ordrebehandling, lagerhold og emballering klargjøring for forsendelser sikring av gods vektbegrensning og vektfordeling ved transport effektiv og sikker forflytting av gods og varer håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

5


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

FAGBREV Gjenvinningsfaget Er du teknisk interessert og miljøbevisst? Har du lang erfaring fra deponier eller gjenvinningsbedrifter? Da kan fagbrev som gjenvinningsoperatør være noe for deg! Aktuelle arbeidssteder er private og offentlige deponier og gjenvinningsbedrifter. Gjenvinningsoperatøren skal etter endt utdanning kunne:  motta avfallet og sortere det for videre, tilpasset gjenvinning og sluttbehandling  anvende utstyr som gjenvinningsanlegget benytter som ledd i sorteringen av avfallet  betjene maskiner og annet utstyr for mål og vekt, forflytning, komprimering, knusing, pressing og annen maskinell bearbeiding av avfall  utføre regelmessig vedlikehold av maskiner og utstyr  klargjøre og merke for videre bearbeiding og transport ut fra anlegget

Produksjonsteknikkfaget Dette er kurset for deg som har yrkeserfaring fra mekanisk og teknisk industri, men mangler dokumentasjon på egen kompetanse. Kurset skal bidra til å gi kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje og bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Kurset dekker teorien for å ta fagbrev som produksjonstekniker. En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Sentrale arbeidsoppgaver er: Styring, herunder kontroll og justering av produksjonen, Utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp, Omlegging, reparasjon og vedlikehold, Feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

Ikke for sent å ta igjen det tapte! Deltakere som fyller 25 år i år eller er eldre, og som tidligere ikke har fullført videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse, kan søke fylkeskommunen om dekning av studieavgiften. Undervisningen dekker teorien du trenger for å avlegge fagprøven. Selve fagprøven avlegges når du kan dokumentere 5 års praksis i faget. Kursene går på kveldstid, så du lett kan kombinere jobb og utdanning.

Praktisk fagprøve Ufaglærte fagarbeidere Hjelpe arbeidere

Kursnr 101190 100081 16144 101407 101309 101315 16145 101191 101410

Teorikurs Teoretisk prøve etter §3-5

Kurs Asfaltfaget Helsearbeiderfaget Salg og service faget Barne- og Ungdomsarbeiderfaget Gjenvinningsfaget Logistikkfaget Produksjonsteknikkfaget Renholdsoperatør Yrkessjåførfaget

Lederopplæring

Spesialkurs Sertifikater

Fagskoler

Start 14.01.2013 27.02.2013 05.02.2013 17.09.2013 27.02.2013 07.03.2013 11.02.2013 07.03.2013 25.09.2013

- Du går på skole en kveld per uke over ett år. - Du har fri alle skolens ferier. - Du avlegger en offentlig eksamen. Når denne prøven er avlagt, og bestått, og du har fått godkjent praksisen din fra Fagopplæringskontoret, går du opp til en praktisk prøve i bedriften der du jobber. Du må ha 60 måneders allsidig praksis fra yrket for å avlegge den praktiske prøven. Teoriprøven kan du ta når du vil – her trenger du ikke å ta hensyn til praksis. Varighet 2 semester 2 semester 2 semester 2 semester 2 semester 2 semester 2 semester 2 semester 2 semester

Sted Trondheim Heimdal Trondheim Heimdal Heimdal Heimdal Jakobsli Heimdal Heimdal

Kursavgift 18 000 18 000 18 000 18 500 18 000 18 000 18 000 18 000 18 500

Vi har også gode erfaringer med interne kurs for bedrifter. Det kan komme flere kurstilbud enn de som er listet opp over. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

6


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

YRKESRETTEDE KURS

V idereutdanning fo r renholdere - Spesialisering

i gulvbehandling og

metodevalg Har du tatt fagbrev som renholder og har lyst til å lære mer? Dette kurset er en videreutdanning med spesiell vekt på gulvbehandling og metodevalg. I tillegg lærer du for eksempel om innemiljø, mikrobiologi og HMS.

Hovedinnhold  Ulike type gulvbelegg  Produktegenskaper  Valg av bruksområder  Vedlikehold  Renholdsmidler/kjemi  Maskiner  Hygiene/mikrobiologi  Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Målgruppe Kurset for deg som har tatt fagbrev som renholdsoperatør og som ønsker en videreutdanning med spesiell vekt på gulvbehandling. Gjennomføring Kurset går over 27 ganger à 3 timer – totalt 81 timer. Det utstedes kursbevis ved fullført kurs.

Grunnleggende Renholdsteori

Videreutdanning for renholder Spesialrenhold - smitterenhold

Kurset for deg som jobber som renholder og ikke har nok praksis til å ta fagbrevet ennå, men ønsker oppdatering og mer kunnskap om faget. Kurset er også velegnet for deg som ønsker å kvalifisere deg til en jobb innen renholdsbransjen.

Har du tatt fagbrev som renholder og har lyst til å lære mer? Dette kurset er en videreutdanning for deg med fagbrev i spesialrenhold - smitterenhold.

Hovedinnhold  Manuelt utstyr og metoder  Renholdsmaskiner  Renholdsmidler og miljø  Vedlikehold av gulv  Overflater og periodisk renhold  Renhold av tekstiler og utstyr  Planlegging av renhold og lover og forskrifter  HMS og kvalitetssikring

Hovedinnhold:  Mikrobiologi  Sterilisering  Utstyr og intrumenter  Personlig hygienetiltak  Avfallshåndtering  Fysikk  Kjemi  Renholdsmidler, desinfeksjonsmidler  HMS Gjennomføring Kurset går over 27 ganger à 3 timer - totalt 81 timer. Undervisning en kveld pr uke kl. 17.00 - 20.00. Det utstedes kursbevis ved fullført kurs

Gjennomføring Kurset går over 11 ganger à 3 timer - totalt 33 timer. Undervisning på kveldstid kl 17.00- 20.00 – en kveld pr uke. Det utstedes kursbevis ved fullført kurs. Kurs nr

Kurs

Oppstart

Varighet

Sted

Pris

63228

Videreutd. Renhold, Gulvbehandling, metodevalg

15.10.2013

81 timer

Trondheim

13 000

60411

Videreutd. Renhold, Spesial/smitterenhold

06.03.2013

81 timer

Heimdal

13 000

100893

Varesvinn

29.04.2013

24 timer

Trondheim

5 900

101769

Salgskurs

08.04.2013

24 timer

Rissa

4 500

58287

Grunnleggende renholdsteori

06.03.2013

33 timer

Heimdal

6 000

63228

Videreutd. Renhold, Gulvbehandling, metodevalg

Februar

81 timer

Steinkjer

13 000

7


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanninger eller fagskoler er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene har et omfang på et halvt til to studieår og på nivået etter videregående opplæring. Fagskoleutdanning skiller seg fra høyere utdanning ved at det for eksempel ikke stilles krav om studiekompetanse ved opptak. I motsetning til universiteter er heller ikke krav om at de som underviser skal være forskere (forskningsbasert undervisning). Fagskoler reguleres av fagskoleloven og godkjennes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Hvem kan søke fagskole? Du som har fagbrev innen det aktuelle fagområdet eller minst fem års relevant praksis kan søke. Det stilles ikke krav til generell studiekompetanse. Hvorfor fagskole? Det er mange gode grunner til å velge en fagskoleutdanning. Det de fleste studentene opplever er at undervisningen er lagt opp med vekt på praktisk arbeid, og at dine erfaringer fra tidligere verdsettes. Fagskolene har tette bånd til arbeidslivet, som også er med på å utvikle skolenes utdanninger. Målet er at man under utdanningen skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe er med på å knytte det tett opp mot arbeidslivet.

Spesialisering for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

Dette er etterspurt! Mange omsorgsarbeidere og hjelpepleiere har ytret ønske om en fagskoleutdanning basert på i hovedsak tradisjonell klasseromsundervisning kombinert med nødvendig veiledet praksis. Med denne studieplan ønsker AOF Midt-Norge å imøtekomme disse ønskene.

AOF Midt-Norge har et godkjent fagskoletilbud innen ”Eldreomsorg med vekt på omsorg for mennesker med aldersdemens” I følge Omsorgsmeldingen bør demens settes øverst på omsorgstjenestenes prioriteringsliste og kapasiteten og kompetansen på dette området styrkes. Også mange pårørende berøres, og deres behov for informasjon, deltakelse og avlastning må forstås. Jo flere eldre det blir, jo flere blir det med demenssykdom. ”Demens er den lidelsen som fører til flest år med alvorlig funksjonstap mot slutten av livet og krever mest ressurser av den kommunale omsorgstjenesten.”

Fagskoleutdanning i eldreomsorg med vekt på omsorg for mennesker med aldersdemens, har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med brukere og tjenesteytere. Etter endt utdanning skal studenten ha tilegnet seg kompetanse og engasjement for å jobbe med mennesker med demens og alderspsykiatrisk lidelse og deres familie i tråd med føringer i Demensplanen 2015

Godkjenning NOKUT er det statlige organet som godkjenner de norske fagskolene. En godkjenning fra NOKUT innebærer en høy kvalitet på utdannelsen samt at du har rett til studiefinansiering fra Lånekassen. NOKUT gir også generell godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet

8


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

Fagskoleutdanning

Kontor, salg og serviceledelse Handelsnæringen har et stort behov for kvalifiserte medarbeidere med utdanning i varehandel som kan inneha stillinger som assisterende butikkleder eller butikkleder, spesielt i butikker som er tilknyttet de større kjedene innen dagligvarer, klær, elektro, sportsutstyr m.m.

Fagskoleutdanningen i Kontor, salg og serviceledelse bygger på fullført og bestått videregående opplæring innen studieretning service og samferdsel eller tilsvarende. Utdanningen imøtekommer behov fra offentlig og privat sektor om ansatte med kontorfaglig kompetanse ut over videregående skoles nivå. Sektorene møter stadig nye utfordringer og krav, og har kontinuerlig behov for styrket kompetanse innefor fagområdene som fagskoleutdanningen dekker.

Dette faget gir studentene innsikt i de ulike bransjer innen detaljhandelen og de mange aspekter som påvirker en butikks suksess. Sentrale temaer er generell butikkdrift, handelsuttrykk, kjedesamarbeid, trender, estetikk, ulike driftsformer, sikkerhet og svinn. Faget tar sikte på å gi studentene en innføring i personalarbeid i den aktuelle næring. Det legges vekt på de viktigste personaladministrative elementene - ledelse, planlegging, rekruttering og ansettelsesforhold.

Studentene vil etter endt fagskoleutdanning ha relevant og etterspurt kompetanse og vil være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen offentlig og privat sektor. Det overordnede målet er å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med ledelse og øvrige medarbeidere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Med forbehold om NOKUT godkjenning starter vi dette studiet til høsten 2013

Opptakskrav For opptak til utdanningen kreves fullført og bestått videregående opplæring fra studieretning service og samferdsel eller tilsvarende. I tillegg anbefales minst ett års relevant praksis.

Fagskoleutdanningen skal

sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer i samfunnet. Utdanningen er tverrfaglig, yrkesrettet og praksisrelatert

Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke formell utdannelse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

9


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

AOF FAGSKOLE, Vakt mester

V aktmesterskolen Vaktmesterskolen er for deg som ønsker å bli vaktmester eller som ønsker å søke annen stilling knyttet til drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. Studiet er også tilpasset deg som allerede jobber med slike oppgaver, og som ønsker å formalisere din kompetanse. Studiet gir innføring i byggteknikk, og du lærer om byggeprosessen, bygningstyper, bygningskomponenter og hvordan du forholder deg til krav fra bygningsmyndighetene. Du får kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg. Vaktmesterskolen gir deg en grundig innføring i energiøkonomisering, tar for seg årsaker til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg og ser på hvordan dette kan forebygges gjennom ulike ENØK-tiltak.

Vaktmesterskolen er en fagskoleutdanning. Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede studier som bygger videre på videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. Fagskole, høgskole og universitet er alle gruppert som tertiær-utdanninger. Fagskoleutdanning skiller seg fra høyere utdanning ved at den er kort og yrkesrettet, dvs. at den gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

Med Vaktmesterskolen har du kompetanse til blant annet å søke arbeid som vaktmester eller driftsansvarlig med ansvar for forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag og idrettsanlegg. Studiet gir innføring i byggteknikk, og du lærer om alt fra byggeprosessen, bygningstyper og bygningskomponenter til energiøkonomisering og alle de aministrative sidene av vaktmesteryrket.

Forkunnskaper: Fullført videregående skole eller en vurdering av all relevant erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Du kan søke om stipend og lån i Lånekassen for det beløpet som skal betales til NKI. 1 undervisningskveld pr. uke samt arbeid med brevkurs/internett på egenhånd. AOF Midt-Norge samarbeider med NKI om vaktmesterskolen, og studiet er på til sammen ca 110 timer klasse undervisning fordelt på to semester. Utdanningen avsluttes med 1 skriftlig eksamen pr semester(eksamen juni 2012 og desember 2012) Ta kontakt for å få tilsendt egen brosjyre med informasjon om vaktmesterskolen. Du finner også informasjon på våre nettsider: www.midtnorge.aof.no

Klasseundervisning – AOF Midt-Norge Klasseundervisningen går over 2 semester. Kurs nr 66971

Kurs

Oppstart

Varighet

Sted

Pris

*Kontor, salg og serviceledelse

Høst 2013

2 semester

Trondheim

79 000

Vaktmesterskolen

29.01.2013

2 semester

Trondheim

39 000

* Starter under forusetning av NOKUT godkjennelse

10


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

LEDERUTDANNING

Lederskolen

Svært godt fornøyd med AOF

Mellomlederutdanning

Kristian i Fellesforbundet har tatt videreutdanning for tillitsvalgte, arbeidsledere og andre som jobber med personer med lese-, skrive- og regnevansker. Gjennom ulike utdanningstilbud i fagbevegelsen og brennende interesse har han fått motivasjon og selvtillit til å gjennomføre et vekttallsstudium til tross for dårlige erfaringer fra skolen grunnet lese- og skrivevansker.

Som mellomleder og førstelinjeleder vil en ofte bli tillagt personalansvar og lederoppgaver som skal løses i tillegg til daglige mer fagrettede oppgaver. Det kan være mange utfordringer samtidig som det er spennende. Mellomlederutdanningen gir deg trening i å møte mange av de ulike utfordringene du blir stilt overfor som leder. Kunnskapen og innsikten som du får skal bidra til at du slipper å føle at du er "mellom barken og veden". Ved å delta på denne utdanningen vil du få en praktisk innføring i ledelsesteori og teknikker for å beherske utfordringene som mellomleder.

Meget godt fornøyd sier Kristian Kristiansen (bildet), som er medlem av Fellesforbundet

”Med vilje, nysgjerrighet, stahet, med gode kurs og gode kamerater kommer en langt. Det er bare å begynne”

Målgruppe Utdanningen er spesielt rettet mot deg som jobber som mellomleder eller førstelinjeleder og utøver en lederfunksjon i tillegg til den daglige jobben. Kurset passer også for deg som ønsker en jobb som mellomleder.

Kristian sier at helt fra FGK 1 til og med Lese- og skrivevanskestudiet har det vært en del motivasjonsdrivende faktorer til stede. - Det første er min iboende nysgjerrighet. Jeg vi ikke bare konstatere at det er som det er, men jeg vil vite hvorfor det er sånn, og Jeg har blitt behandlet med respekt hele veien. Han understreker at kollegialiteten mellom kursdeltagerne har vært spesielt under de lange kursene. -Prosjektjobbinga under lese- og skrivevanske studiet gikk som en lek sammen med mine svært gode medarbeidere: Hilde Elveland og Terje Aaberg fra El og It. Forbundet og Tore Strøm fra AOF I Trondheim.

Hovedinnhold:  Organisasjon  Ledelse og lederfunksjoner  Ulike ledertyper og tankemønstre  Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller  Motivasjon  Konflikthåndtering  Administrasjon Gjennomføring: Kurset går over 21 ganger à 4 timer - totalt 84 timer

Praktisk ledelse Ønsker du å bli tryggere i rollen som leder? Har du fått en lederrolle uten noe opplæring? Føler du deg mellom barken og veden med ulike forventninger fra egen ledelse og dine medarbeidere? Dette kurset gir en innføring i ledelse med en praktisk tilnærming. Hensikten er at du skal kunne nyttiggjøre deg kurset direkte i din arbeidssituasjon og spesielt i forhold til personalbehandling, og det gjennomføres ved løsing av praktiske oppgaver og gjennom eksempler i kombinasjon med teori. Målgruppe: Kurset er åpent for alle, men er spesielt rettet mot deg som jobber som førstelinjeleder eller mellomleder og utøver en lederfunksjon i tillegg til den daglige jobben. Hovedinnhold: Ledelse som begrep, God/dårlig leder, Ulike måter å utøve ledelse på, Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller, Motivasjonsteorier, Beslutningsmåter og hvorfor vi gjør feil, Empati som begrep Praktiske tankemønster Andre Lederutdanninger Kursnr.

Kurs

Oppstart

Varighet

Sted

Pris

62340

Lederskolen

06.03.2013

84 timer

Tiller

25 000

101787

Praktisk ledelse

19.02.2013

30

Tiller

8 250

11


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

B a siilsj køoomgpSeitkaknesreh eVtO X HKe A l s/e ,B M (HMS)

Vi fungerer best i et godt arbeidsmiljø ! Målrettede og motiverte medarbeidere er resultatet av investeringer i eget arbeidsmiljø. Det handler om å unngå skader, ulykker, mistrivsel samt unødig fravær og i stedet skape arbeidsplasser med trivsel, samhold, faglig og personlig utvikling, høy produksjon og god lønnsomhet. Bli en bedre bedrift! Det gode arbeidsmiljøet er lønnsomt og utviklende for den enkelte, for fellesskapet og for den enkelte virksomhet. Et stimulerende miljø hvor læring, mestring og utvikling står i fokus gir grobunn for kreativitet, trivsel og lønnsomhet. Derfor er det i felles interesse, både for de ansatte og for virksomheten at det drives et effektivt og godt helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Vi kan arbeidsmiljø og hjelper så gjerne! AOF Norge er en av landets største opplæringsaktører på HMS (helse-, miljø og sikkerhet) området. Via våre avdelinger over hele landet tilbys både åpne og bedriftsinterne kurs.Vi inngår ikke kompromisser om kvaliteten og garanterer at våre kurs er i tråd med bestemmelser i lov og avtaleverk og at det kun benyttes godkjente kursledere/veiledere og materiell. Dette dokumenteres blant annet ved våre ulike sertifiseringer.

Arbeidsmiljøutdanningen -Grunnkurs (40 timerskurset) AOF Midt-Norge er en godkjent kursarrangør av de lovpålagte 40-timers arbeidsmiljøkurs fastsatt etter avtale mellom LO/NHO. Opplæringen er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Opplæring i arbeidsmiljø er også lovfestet for arbeidsgiver fra 1.1.2006 gjennom arbeidsmiljølovens § 3-5. HMS for ledere Målgruppe: Arbeidsgivere med plikt til HMS-opplæring etter arbeidsmiljølovens § 3-5. Nærmere om hvem som har plikt til opplæring - fra Arbeidstilsynets veiledning: Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

HMS for ledere Selv om HMS (helse, miljø og sikkerhet) etter hvert begynner å bli et innarbeidet begrep, og den nye arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang. Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området. Innhold  Hvordan kan jeg ha nytte av HMS arbeidet?  Hva skal jeg begynne med?  Hva er viktigst?  Hvilke krav stilles?  Hvem bør involveres?  Hvordan kartlegge  Hvordan dokumentere?

Kursnr. Kurs Start Varighet Sted Kursavgift 101300 Arbeidsmiljøutdanningen - Grunnkurs 25.02.13 40 timer (3+2 dager) Trondheim 7.500 101980 Arbeidsmiljøutdanningen - Grunnkurs 05.03.13 40 timer (3+2 dager) Brekstad 7.500 101983 Arbeidsmiljøutdanningen – Grunnkurs 05.05.13 40 timer (3+2 dager) Trondheim 7.500 Se nettsider Kommer Arbeidsmiljø grunnkurs 40 timer 40 timer (3+2 dager) Steinkjer 7.500 Se nettsider Kommer HMS for ledere 7 timer Trondheim Prisen på kurset inkluderer materiell, lunsj og kursbevis. Alle kursene starter kl 09.00 og varer til kl 16.00 hver dag.

12


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

Arbeidsmiljøutdanning AOFs nye arbeidsmiljøutdanning – Nytt og spennende - aktuelt og fleksibelt! Grunnopplæring arbeidsmiljø er selve grunnsteinen i HMS/Arbeidsmiljøopplæringen. Basiskurset som verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg skal ha og som ledere på ulikt nivå og andre aktører bør ha for å kunne være aktive aktører for et bedre arbeidsmiljø. Opplæringen er fleksibel og tilbys både som nettkurs, klasseromsundervisning eller i kombinasjon. Med nyutviklet materiell og elæringsmoduler representerer dette noe nytt og spennende som også gir deltakeren en mulighet for å bygge på kurset med ulike moduler med og uten studiepoeng. AOF har også en rekke andre spennende arbeidsmiljø/HMS relaterte produkter du bør se nærmere på. Besøk www.aof.no og www.hms-portalen.no eller kontakt oss i AOF Midt-Norge.

Når skal du ta ut pengene du har tilgode?

Læringsmålene i Arbeidsmiljøutdanningen skal være i tråd med forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg som innebærer at deltakeren etter endt kurs skal ha fått en innføring i hvordan verne og miljøarbeid skal drives, gitt kunnskaper om ergonomi, støy, belysning, klima og trivsel skapende tiltak.

Er du som LO medlem klar over at du har penger som ligger og venter på deg, enten i LO`s utdanningsfond eller stipender fra ditt eget forbund?

Kurset er for øvrig i henhold til avtale mellom AOF Norge og HF tiltakene. Innhold:  Arbeidsliv og arbeidsmiljø  Grunnopplæringen  Relevant lov og regelverk  Fullt forsvarlig arbeidsmiljø  Roller, ansvar og oppgaver  Bedriftskultur  Atferd og motivasjon  Det kan være fali´det…  Systematisk HMS-arbeid  HMS-økonomi  Modeller og metoder  Kartlegging - verktøy  Handlingsspiralen  Avslutning

LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte i LO forbund som har rettigheter i fondet. Støtte kan gå til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonens regi. Skal du ta fagbrev, kan du allerede etter 1 års medlemskap søke støtte i fondet. Her er noen satser: Helårsstudie på hel-og deltid inntil kr 17.000,- pr. studieår (søknadsfrist 15.mai). For kortere kurs kan du få inntil kr 8.500,- pr. studieår og for EDB/IKT kurs inntil kr. 4.500,- pr. studieår.

HMS-Sertifisering Norsk Kvalitetsforum AS og AOF Norge har i samarbeid utviklet et unikt, spennende og lønnsomt konsept for frivillig HMS-sertifisering Ta kontakt med vår HMS rådgiver for mer informasjon.

Lese og skriveopplæring med datatekniske hjelpemidler pr. studieår inntil kr. 10.000,-. Se www.lo.no for mer informasjon

13


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

BKA/ Basiskompetanse VOX

Kommuner, organisasjoner og bedrifter kan søke om tilskudd til BKA-midler. Vox gir støtte til opplæring for voksne i lesing, skriving, regning og data. AOF Midt-Norge tilbyr å gå inn som en samarbeidspartner i søkeprosessen, og bistår ellers i kartleggingen av kompetansebehov og opplæring på arbeidsplassen /i organisasjonen. Hvorfor satse på grunnleggende ferdigheter? I inneværende år har AOF Midt-Norge avtale med 12 bedrifter og organisasjoner om å tilrettelegge og gjennomføre kurs innenfor Basiskompetanse i arbeidslivet(BKA) Digitale verktøy krever lese- og skriveferdigheter Overgangen fra manuelt arbeid til automatiserte prosesser stiller store krav til effektiv lesing og rapportering. Mål: Ingen ulykker Ansatte må kunne lese godt nok til å forstå en sikkerhetsinstruks.

Godt å bli satt pris på Medarbeidere føler seg ivaretatt av å bli satset på, og tilfredse medarbeidere er effektive medarbeidere. Vær bedre forberedt på omstilling De fleste virksomheter må gå gjennom omstillingsprosesser. Medarbeidere som har gode leseferdigheter, stiller sterkere i disse prosessene. Gode lese- og skriveferdigheter - første steg mot fagbrev Flere ansatte med fagbrev styrker virksomhetens posisjon. Dyktige ufaglærte medarbeidere kan ha problemer med teoridelen av et fagbrev hvis de ikke behersker lesing og skriving godt nok.

Verken sprint eller maraton er aktuelle øvelser for de fleste av oss, men for å henge med i dagens arbeidsliv må det trenes, selv på de enkleste og mest grunnleggende ferdighetene. For de aller fleste arbeidstakere er det nødvendig å kunne lese en sikkerhetsinstruks, en manual eller motta enkel skriftlig informasjon. Og i de fleste bransjer er kravene til skriftlig rapportering og bruk av data blitt en del av hverdagen. Ved omstillinger i bedriften som fører med seg endrede arbeidsoppgaver, kan mangelen på grunnleggende ferdigheter avdekkes og bli avgjørende for om man får beholde jobben eller ikke.

1 0 . 00 0, - kr o n e r t i l d e g s o m e r LO m e d l e m ! FOR DEG SOM ER LO-MEDLEM – LOs utdanningsfond dekker Lese- og skrivekurs med inntil kr. 10.000,- inkludert datatekniske hjelpemidler pr. studieår (eget kurs i AOF). Søknader kan sendes fortløpende og blir behandlet en gang pr. måned. Du kan søke på: www.lo.no – medlemskap – utdanningsfond

14


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

PEDAGOGIKK Pedagogisk grunnkurs

Videregående Pedagogikk

Den pedagogiske opplæringen legger grunnlaget for formidling og utvikling av sentrale verdier som demokrati, solidaritet og likeverd. Opplæringen skal gi deltakerne bred teoretisk og praktisk forståelse av formidling av kunnskaper og holdninger.

Hensikten med dette kurset er å sette i gang samtaler og prosesser hvor vi kan fordype oss i:

 Å bedre evnen til å forstå hvordan egen væremåte fremmer kunnskaps- og holdningsformidling.  Å gi innsikt og trening i hva som fremmer og hemmer samarbeid og utvikling i en gruppe.  Å gi trening i å planlegge og gjennomføre et undervisningsforløp.  Å gi forståelse for sammenhengen mellom pedagogisk utviklingsarbeid og utvikling av egen organisasjon.  Å gi forståelse for forskjellige pedagogiske teorier og begreper og for sammenhengen mellom teori og praksis. Modul I. Pedagogisk psykologi Kommunikasjon; persepsjon og tolking Læring og læringsmiljø/gruppedynamikk Praksisteori; nysgjerrighet og den kritiske holdningen Modul II. Pedagogisk sosiologi Individ og fellesskap Sosialisering; holdningsdannelse og overføring Læring og organisasjonsutvikling Fagbevegelsen og samfunnsutvikling

Veilederen som kompositør: Å ha kritisk blikk på seg selv som veileder, som solist, korist, dirigent, kamerat eller bror. Den individuelle veileders pedagogiske valg eller dilemmaer.

Gruppedynamikk: Å undersøke hvordan læring skjer i samhandling med andre mennesker å utforske de mellommenneskelige prosesser i gruppen, som en forsterker og trygghetsskaper i en egen veilederrolle.

Eksperimentering: Prøve ut, bryte grenser og mønstre samt undervise hverandre

Prosess: Å få oppleve at læring er en prosess hvor handling og refleksjon går hånd i hånd og hvor tid er en avgjørende faktor

Eksamensformen: Skriftlig eksamen, og den gjennomføres i grupper.

Målgruppe: Tillitsvalgte som er veiledere eller forelesere på kurs i regi av eget forbund og som har gjennomgått AOFs pedagogiske grunnopplæring eller har tilsvarende eller lignende opplæring / utdanning.

Modul III. Didaktikk Kompetansenivåer i en pedagogisk organisasjon Undervisningsplanlegging Dramaturgi; gjennomføring av undervisning Evaluering

Vil du ha tilsendt vårt Nyhetsbrev? Ta kontakt!!! Kursnr.

Kurs Start Slutt Varighet Sted Kursavgift Pedagogikk, videregående Kommer 60 timer Trondheim * Pedagogikk Grunnleggende Kommer 60 timer Trondheim * * Kurset er tilrettlagt for medlemmer av et LO-forbund, og kurset dekkes i sin helhet av det enkelte forbund om du får stipend. AOF søker omstipend for deg. NB: Søknadsfristen er 4 uker før kursstart. I tillegg til kursavgift kommer eventuelle eksamens- og materiellutgifter.

15


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

MOTO

Medlems –og Tillitsvalgtopplæring

Ko mpetansetillitsvalgt - Veiviser i kompetanseutvikling

MoTo står for "Medlems- og tillitsvalgtopplæring” og består av en mengde kursmoduler og hefter. Modulene er utviklet i nært samarbeid med LO og fagforbundene, for å sikre at de temaene vi tar opp er aktuelle og viktige i en medlems- og en tillitsvalgts hverdag. Tillitsvalgte og fagbevegelsen møter nye utfordringer hver dag. AOF vet hvor viktig kunnskap er. Vi snakker om selve forutsetningen for trygghet, det å mestre endringer og utvikling. Derfor har vi utviklet mange ulike temakurs som er fleksible og spesialtilpasset for medlemmer og tillitsvalgte i LO-forbundene.

«De kompetansetillitsvalgte er et verktøy for at livslang læring blir en realitet for alle, uavhengig av sektor, tidligere utdanningsnivå, alder, kjønn og sosial bakgrunn»

Fagforeningsnøytralisering I MoTo kurset Fagforeningsnøytralisering skal det gjennomføres drøfting og refleksjon over fagbevegelsens stilling i samfunnet i dag og de krefter som motvirker faglig organisering i arbeidslivet, samt ha fått en grunnleggende innføring i fagbevegelsens framvekst her i landet og skaffet seg oversikt over forholdet mellom fagorganiserte og uorganiserte i dagen samfunn.

AOF Midt-Norge gjennomførte våren 2012 et pilotkurs i samarbeid med VOX – Kompetansetillitsvalgt. Tilbakemeldingene fra kurset og et ønske fra LO om å utdanne egne kompetansetillitsvalgte er årsaken til at AOF MidtNorge utvikler og satser videre på dette.

Videre skal deltakerne ha kjennskap til forskjellige metoder som motstanderne av fagorganisering benytter i sitt arbeide, og kunne se forskjeller og likhetspunkter mellom disse.

Denne modulen tar utgangspunkt i en drøfting av kompetansebegrepet. Den tar for seg det lov- og avtaleverket som regulerer området og ser på hvordan ansatte i en virksomhet skal komme i gang med dette viktige arbeidet.

Forhandlinger Dette kurset gir en grunnleggende innføring i forhandlingskunnskap. Etter å ha gjennomført denne modulen skal deltakeren kjenne til de grunnleggende bestemmelser som regulerer forhandlingsarbeidet, samt ha kjennskap til forberedelse gjennomføring og etterarbeid i en forhandlingssituasjon.

Etter hvert som begrepet Kompetansetillitsvalgte innføres er det meningen at en kompetansetillitsvalgt skal ha ansvar for bevisstgjøring, motivasjon og tilrettelegging for etter- og videreutdanningstiltak blant de ansatte. De skal identifisere behov for opplæring og utdanning både i virksomheten og hos den enkelte arbeidstaker, informere og gi råd, holde kontakten med arbeidsgiver og bidra til å systematisere virkesomhetenes etter – og videreutdanningsarbeid. Modulen gir godt grunnlag for å drøfte virksomhetens bruk av opplæringsressurser og gir innspill til et planmessig og mer rettferdig opplæringsprogram for virksomhetens ansatte.

16


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

MOTO Ansettelser, permitteringer og oppsigelser i arbeidsforhold

HMS og den tillitsvalgt e – tillitsvalgtes roller og oppgaver i HMS-arbeidet

Målet med dette kurset er at du skal:  ha fått en innføring i og forståelse av de ulike begrepene knyttet til ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold  ha gjennomgått, drøftet og reflektert over gjeldende regelverk  ha en grunnleggende forståelse av tillitsvalgtrollen og hva den innebærer av ansvar og myndighet på dette området

Kurset passer for tillitsvalgte som ønsker å engasjere seg mer innen arbeidsmiljø- og HMS relaterte oppgaver. Etter endt kurs skal deltakerne ha:  fått en innføring og orientering om forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), og det lovverk som denne omfatter  en grunnleggende forståelse av egen rolle som tillitsvalgt og hva den innebærer av ansvar og myndighet på HMS området.  arbeidet med problemstillinger omkring arbeidstidsbestemmelser, stillingsvern og intenkontroll  drøftet og reflektert over de ulike aktørene på HMS-området, rollefordelingen mellom tillitsvalgt, verneombud og arbeidsmiljøutvalg og hvilket regelverk som gjelder

Kurset tar for seg rutiner for ansettelser og oppsigelser, oppsigelsesvern, stillingsvern, saklighet, forskjellen på oppsigelse og avskjed, permisjon og permittering samt formkrav til oppsigelse. Det vil gjennom hele kurset bli brukt eksempler fra virkeligheten. Målgruppe: Tillitsvalgte som ønsker og/eller har behov for en innføring i spørsmål knyttet til ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold.

Kvinner i fo kus/ ko mmunikasjonskurs fo r kvinner Vil du bli mer bevisst ditt eget kroppsspråk? Lære mer om hersketeknikker og det å kunne gi konstruktiv kritikk? Vil du lære mer om forhandlinger, din egen rolle som kvinne og forhandler? Ønsker du samtidlig å få en innføring i konfliktmestring? Da er dette kurset et nyttig hjelpemiddel for deg og de sakene du brenner for.

Personvern, kontroll og overvåking i arbeidslivet Personvernet utfordres! Med den stadig økende overvåkingen i arbeidslivet, utfordres personvernet. Det synes å være et stort behov for en ytterligere klargjøring og bevissthet omkring regelverket. Flere og flere virksomheter overvåker ansattes telefon, e-post, voicemail og pc-bruk. Den teknologiske utviklingen har gjort det svært enkelt å overvåke både ansatte, kunder og andre som kan relateres til en virksomhet. Det genereres, registreres og lagres en økende mengde elektronisk informasjon, ofte skjer dette automatisk. Det finnes flere eksempler fra ulike rettsinstanser både i Norge og internasjonalt på at arbeidsgivere har ønsket å legge fram informasjon fra logger som viser ansattes bruk av virksomhetens kommunikasjonsutstyr som bevis for domstolene.

17


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

MOTO

Mobbing i arbeidslivet/Psykososialt arbeidsmiljø Mellom 2 – 5 % av arbeidstakerne i Norge mobbes. Dette tilsvarer 35-85.000 arbeidstakere som utsettes for mobbing ukentlig over lengre tid. Konsekvensene av mobbing er uro, usikkerhet, konsentrasjonsproblemer, irritasjon, søvnproblemer, vanskeligheter med å utføre jobben tilfredsstillende, psykiske problemer, sykefravær, intern forflytning, nye oppgaver, utstøting, uføretrygd, uførhet, inntektstap, sosial isolasjon, familiære problemer, selvmord forekommer.

Definisjon Uttrykket mobbing er ikke benyttet i lovteksten. Nærmeste er ”trakassering” og uttrykket ”annen utilbørlig opptreden”. Seksuell trakassering er en form for diskriminering som er beskrevet i lovverket. Dette kan medføre utstøting av arbeidslivet. Trakassering kan finne sted i forskjellige situasjoner. Eksempelvis:  Overordnet som trakasserer en eller flere underordnede, og motsatt.  Arbeidsgiver som trakasserer  Ansatte trakasserer en annen ansatt på samme linje

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Med krav til det psykososiale arbeidsmiljøet er det tilstrekkelig at ansatte utsettes for uheldige psykiske belastning. Det er ikke et krav at ansatt er påført psykiske eller fysiske skader som følge av uheldige psykiske belastninger. Arbeidsgiver må påse at arbeidstakere ikke trakasseres, plikter å undersøke forholdet, sørge for at internkontrollsystemet utformes slik at slike forhold kan fanges opp. Kursnr. 101189 102002 102004 101139 102022

Kurs Start Varighet Sted Kursavgift Personvern, kontroll og overvåking 16.01.2013 3 dager/16 t Steinkjer Gratis* Kvinner i Fokus 15.04.2013 3 dager/16 t Brekstad Gratis* Kvinner i fokus Del 2 03.03.2013 3 dager/16 t Brekstad Gratis* HMS og den Tillitsvalgte 30.01.2013 3 dager/ 16 t Hell/Stjørdal Gratis* Mobbing i arbeidslivet/Psykososialt 29.05.2013 3 dager/ 16 t Trondheim Gratis* arbeidsmiljø 101994 Ansettelser og oppsigelser 20.03.2013 3 dager/16 t Røros Gratis* 102024 Kompetansetillitsvalgt 17.04.2013 3 dager/16 t Brekstad Gratis* * Kurset er tilrettelagt for medlemmer av et LO-forbund, og kurset dekkes i sin helhet av det enkelte forbund om du får stipend. AOF søker om stipend for deg. NB: Søknadsfristen er 4 uker før kursstart. Søknader sendes AOF Midt-Norge som vil videresende søknaden til de respektive forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgiften, opphold, reiseutgifter og evnt. tapt arbeidsfortjeneste. For de som er organisert i Fagforbundet er det den lokale fagforeningen som evnt. dekker kursavgiften, reiseutgifter og evnt. tapt arbeidsfortjeneste. Bekreftelse på innvilget kurssøknad fra den lokale avdeling i Fagforbundet, sendes til AOF Midt-Norge sammen med utfylt søknad.

18


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

Velkommen til AOF NettOpp AOF NettOpp står for nettbasert opplæring og tilbyr selvinstruerende nettkurs som kan gjennomføres hvor som helst og når som helst. AOF NettOpp er oversiktlige og brukervennlige kurs med de viktigste suksesskriteriene for vellykket e-læring. Bevisste pedagogiske valg ivaretar pedagogiske elementer som motivasjon, aktivitet, konkretisering, individualisering, visualisering og integrasjon. Velkommen til fleksible kvalitetskurs hvor du er sjefen og bestemmer hvor, når og hvordan du gjennomfører kurset. Besøk nettsidene til AOF NettOpp: http://nettopp.aof.no/

Datakurs

Arbeidsmiljø/HMS kurs Fra kr 295,- + mva

Fra kr 1.200,- + mva

Finner du ikke kurset som passer deg, ditt forbund eller din bedrift? Vi syr sammen kurs som er i samsvar med ditt behov.

Se o gså www. midtno rge.ao f. no Vi har ikke fått plass til alle de kurstilbudene vi har i denne katalogen, så vi anbefaler sterkt å gå inn på våre nettsider, www.midtnorge.aof.no for en fullstendig oversikt. Våre nettsider oppdateres kontinuerlig, og der kan det komme opp kurs/utdanninger som er noe for nettopp deg.

LO- medlem? Som LO-medlem er det en mulighet for at du har rettigheter til å søke støtte til utdanning gjennom LOs Utdanningsfond. Når vi sier "mulighet for" er det fordi noen forbundsområder innen LO ikke har rettigheter i dette fondet, men har egne fondsordninger man kan søke til utdanning. LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. De fleste forbund har også egne stipendordninger. Snakk med din tillitsvalgte om dette.

19


Påmelding: www.midtnorge.aof.no

Telefon 99 33 18 80

Du kan melde deg på alle våre kurs via  Internett www.midtnorge.aof.no  e-post til mn@aof.no  telefon til AOF Midt-Norge er 99 33 18 80 Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon om kursene som står i denne katalogen, eller om du er på utkikk etter andre kurs.

AOF Midt-Norge 20

Kurskatalog AOF Midt-Norge vår 2013  

Kurskatalog for AOF Midt-Norge Våren 2013

Kurskatalog AOF Midt-Norge vår 2013  

Kurskatalog for AOF Midt-Norge Våren 2013

Advertisement