Page 1

mestna knjižnica ljubljana A

LJAN

PIS

OB V

NJ

NO K

EST UVM

ju ovan

osl kop

i aviln ni Pr

ajša * skr

B O LJU IŽNIC Me

u ce Lj

jižni

kn stne

a bljan

z up

niki

orab


Ustanoviteljica javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana je Mestna občina Ljubljana.

Mali PoP – skrajšani Pravilnik o poslovanju Mestne knjižnice Ljubljana Ob vpisu v Mestno knjižnico Ljubljana Mestna knjižnica Ljubljana Fotografija na naslovnici: arhiv MKL Oblikovanje: Ingrid Verdnik Pal Tisk: Collegium Graphicum d. o. o. november 2016 Naklada 6.000 izvodov


v

Dobro

došli Mestni knjiž Mali Pop n vam bo v ic i L ju b lj pomoč pri ana! knjižnicah uporabi s . V njem s toritev v n o izbrani o poslova aših in skrajša nju ni čle ki je v celo Mestne knjižnice L jubljana z ni Pravilnika ti dostop uporabnik en na ww v vsaki kn w.mklj.si jižnici. ter v tiska i, ni obliki

Članstvo Član knjižnice je lahko fizična ali pravna oseba. Član se v knjižnici identificira s člansko izkaznico (Urbana) ali z registriranim mobilnim telefonom. 4 članarina 4dijaki in študenti od 18. do vključno 26. leta,

15,00 EUR

upokojenci z ustreznim dokazilom

9,00 EUR

4 mladoletni, brezposelni, invalidi, azilanti, člani DBL z ustreznim dokazilom

4pravne osebe

brezplačno 30,00 EUR

Članarina se plačuje za obdobje 12 mesecev. (čl. 5, čl. 6) Mali PoP

1


Članska izkaznica V MKL član kot svojo člansko izkaznico uporablja enotno mestno kartico Urbana ali kartico Urbana MKL. Član se lahko v knjižnici identificira tudi s svojim prenosnim telefonom, ki ga v ta namen predhodno registrira v knjižnici. Vsakokratna identifikacija z mobilnim telefonom je strošek člana po ceniku mobilnega operaterja. 4 Urbana 4 Urbana ob prvem vpisu predšolskega otroka 4 izdaja dvojnika

2,00 EUR brezplačno 4,00 EUR

Član ima lahko v podatkovni bazi Ljubljanskega Potniškega Prometa (LPP) registrirano samo eno imensko kartico Urbana, ki jo po registraciji v knjižnici uporablja tudi kot člansko izkaznico MKL. Član lahko v knjižnici pridobljeno kartico Urbana uporablja za vse druge storitve, ki jih kartica Urbana ponuja. Zaradi preprečevanja podvojenih vpisov se podatki o članu ob vpisu v knjižnico preverijo v podatkovni bazi LPP. Član, ki knjižnici ne dovoli preverjanja podatkov v podatkovni bazi LPP, lahko za storitve knjižnice uporablja kartico Urbana MKL, namenjeno izključno za uporabo v knjižnici. Kartica Urbana MKL je na prodaj le v MKL. Član je za uporabo, zlorabo, uničenje ali izgubo svoje članske izkaznice v celoti odgovoren. Za člansko izkaznico mladoletnega člana odgovarjajo starši ali skrbniki, vendar si z otrokovo izkaznico starši ali skrbniki ne morejo izposojati gradiva zase. 2

Mali PoP


Zaposleni lahko ob uporabi storitev zahteva dodatno identifikacijo člana z osebnim dokumentom. (čl. 19)

Izposoja 4knjige (tiskane, zvočne), zemljevidi, notni zapisi, e- bralniki

4igrače in drugi predmeti 4časopisi (izhajanje mesečno ali redkeje)

4glasba za otroke (zgoščenke, DVD) 4glasba za odrasle (zgoščenke, DVD) 4igrani in risani filmi 4časopisi (tedniki, štirinajstdnevniki) 4gradivo Potujoče knjižnice

21 dni 21 dni 21 dni 21 dni 7 dni 7 dni 7 dni 75 dni

Po poteku rednega roka izposoje, ki ga določi knjižnica, je član dolžan vrniti gradivo v knjižnico, v kateri je bilo izposojeno ali pa v katerokoli drugo knjižnico MKL proti plačilu po veljavnem ceniku MKL. 4Vračilo gradiva v drugi knjižnici MKL

0,30 EUR za enoto gradiva

Rok izposoje je mogoče podaljšati večkrat, vendar je najdaljši skupni rok izposoje 42 dni za gradivo, ki ima redni rok izposoje 21 dni, za gradivo, ki ima redni rok izposoje 7 dni pa je najdaljši skupni rok izposoje 14 koledarskih dni. Če gradivo ni rezervirano, se lahko po vrnitvi takoj ponovno izposodi. Mali PoP

3


Gradivo, kateremu ni mogoče podaljšati roka izposoje: 4gradivu, ki ga je v času izposoje rezerviral drugi član; 4časopisom, ki izhajajo na 14 dni ali pogosteje; 4gradivu, izposojenemu v Potujoči knjižnici; 4gradivu, za katerega je bilo poslano obvestilo o nevrnjenem gradivu (tudi v primeru, če član obvestila ni prejel); 4če ima član neporavnane finančne obveznosti do MKL, ki so starejše od 23 dni ali višje od 16,00 EUR.

Načini podaljšanja roka izposoje:

4osebno s člansko izkaznico v knjižnici; 4elektronsko (storitev Moja knjižnica na www.mklj.si); 4telefonsko, s klicem v knjižnico, kjer si je član gradivo izposodil, ob navedbi številke svoje članske izkaznice Član lahko rok izposoje v vseh knjižnicah hkrati podaljša le prek storitve Moja knjižnica. (čl.24) Podatki na izpisu, ki ga član prejme ob vsakokratni izposoji ali plačilu dolga v knjižnici, so za člana obvezujoči. (čl. 28)

Naročanje prostega gradiva: 4Trenutno izposojeno gradivo lahko član rezervira osebno v knjižnici, po telefonu ali elektronsko (storitev Moja knjižnica/ www.mklj.si). Gradivo s svojo člansko izkaznico prevzame po potrditvi razpoložljivosti gradiva s strani knjižnice. 4Če član naročenega gradiva v navedenem roku ne prevzame, knjižnica vrne gradivo v zbirko in storitev za pripravljeno, a neprevzeto gradivo zaračuna. 4Član, ki je fizično prisoten v knjižnici in je že izbral prosto gradivo, ima pri izposoji prednost pred članom, ki je v tem času isto gradivo naročil elektronsko. 4

Mali PoP


Rezerviranje izposojenega gradiva: 4Trenutno izposojeno gradivo lahko član rezervira osebno v knjižnici, po telefonu ali elektronsko (storitev Moja knjižnica/www.mklj.si). Gradivo s svojo člansko izkaznico prevzame po potrditvi razpoložljivosti gradiva s strani knjižnice. 4Gradivo prevzame na evidenci izposoje v tisti knjižnici, kje je je gradivo rezerviral, in sicer še dva delovna dneva od dneva, to je dneva, ko knjižnica obratuje. 4Če član rezerviranega gradiva v navedenem roku ne prevzame, knjižnica vrne gradivo v zbirko in storitev za pripravljeno, a neprevzeto gradivo zaračuna. Praviloma lahko član naroči ali rezervira do pet naslovov hkrati. V obvestilu o dostopnosti naročenega ali rezerviranega gradiva knjižnica člana obvesti o strošku neprevzema tega gradiva. V primeru nastanka dolga zaradi neprevzetega rezerviranega ali naročenega gradiva in v primeru nastanka dolga zaradi stroškov obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu knjižnica članu nastalo finančno obveznost zaračuna ob njegovi prvi naslednji opravljeni transakciji v knjižnici. (čl. 22)e 4Neprevzeto naročeno ali rezervirano gradivo

Mali PoP

0,80 EUR

5


Zamudnina Če član prekorači rok izposoje, mu knjižnica zaračuna zamudnino. Zamudnina je sankcija, ki jo član plača zaradi prekoračitve roka izposoje gradiva, ki zaradi tega ni dostopno drugim uporabnikom in pomeni škodo za knjižnico. Zamudnina se beleži za vsak dan zamude, in sicer za dneve, ko knjižnica obratuje, in za vsak izposojeni izvod gradiva v višini, ki jo določa cenik storitev MKL. Tolerančni rok, v katerem se zamudnina ne obračuna, je prvi dan po poteku roka izposoje. Če je gradivo vrnjeno kasneje kot prvi dan po poteku roka, se zamudnina obračuna za vse dni prekoračitve, tudi za prvi dan. Oprostitev plačila zamudnine se odobri v primeru nepredvidenih dogodkov (hospitalizacije, nesreče ipd.) na podlagi utemeljene pisne prošnje člana in ob priloženih dokazilih. O oprostitvi plačila zamudnine odloča vodja območne enote. (čl. 29) 4 zamudnina

0,30 EUR za enoto gradiva na dan

Obvestila o nevrnjenem gradivu Knjižnica članu, ki izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, pošlje največ tri obvestila o nevrnjenem gradivu. Sistem Cobiss zabeleži I. obvestilo sedmi dan po preteku roka izposoje. I. obvestilo član po pošti prejme praviloma en dan kasneje, tj. osmi dan po preteku roka izposoje. II. obvestilo sistem Cobiss zabeleži petnajsti dan po zabeleženem I. obvestilu, član prejme II. obvestilo po pošti praviloma en dan kasneje, tj. šestnajsti dan po zabeleženem I. 6

Mali PoP


obvestilu. III. obvestilo sistem Cobiss zabeleži petnajsti dan po II. obvestilu, član prejme III. obvestilo priporočeno po pošti praviloma en dan kasneje, tj. šestnajsti dan po zabeleženem II. obvestilu. Knjižnica praviloma tri tedne od dneva zabeleženja III. obvestila primer preda zunanjemu izvajalcu za izterjavo.

Obvestila o poteku roka izposoje

Član je dolžan plačati stroške 4I. obvestilo 0,40 EUR vsakega obvestila od dne, ko 4II. obvestilo 0,80 EUR je le-to zabeleženo v sistemu 4III. obvestilo 1,80 EUR Cobiss in ne šele po dejanskem prejetju pisnega obvestila po pošti na začasno ali stalno prebivališče. Član ni opravičen plačila stroškov obvestil, če e-pošte ali SMS sporočila zaradi tehničnih motenj ni prejel. (čl. 30)

Finančni dolgovi

Knjižnica članom z neporavnanim finančnim dolgom pošlje obvestilo o višini dolga do knjižnice in jih pozove k takojšnjemu plačilu. Knjižnica lahko za urejanje finančnih dolgov pooblasti zunanjega izterjevalca ali pa člana – dolžnika izterja s sodno izterjavo. Član z neporavnanim finančnim dolgom ostaja v bazi podatkov kot aktiven član MKL. (čl. 31)

Odškodnina Odškodnino za poškodovano, nepopolno ali izgubljeno knjižnično gradivo knjižnica zaračunava po veljavnem ceniku. Izgubljeno, poškodovano, nepopolno ali uničeno gradivo lahko član nadomesti z enakim ali po dogovoru s Mali PoP

7


knjižnico drugim ustreznim gradivom. Višino odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga v času plačila odškodnine ni več na tržišču, določi knjižnica. Član mora poravnati tudi stroške opreme nadomestnega gradiva po veljavnem ceniku. Knjižnica določi rok, do katerega je član dolžan nadomestiti izgubljeno, poškodovano, nepopolno ali uničeno gradivo. (čl. 33)

Poravnava dolgov Plačilo dolga je možno opraviti osebno v katerikoli knjižnici ali z Moneto v elektronski storitvi Moja knjižnica, z dostopom preko spletne strani knjižnice. Na podlagi pisne prošnje člana je dolg možno poravnati v več obrokih. Dokler dolg, ki je višji od 16,00 EUR ali starejši od 23 dni, ni poravnan, član ne more uporabljati knjižničnih storitev, za katere je pogoj članstvo v knjižnici. (čl. 31)

Uporaba računalnikov Brezplačna uporaba javnih računalnikov v e-točkah MKL in brezžični dostop do interneta sta na voljo članom, ki imajo poravnane vse obveznosti do knjižnice. Uporabniki knjižnice, ki niso njeni člani, lahko ob predložitvi osebnega dokumenta brezplačno uporabljajo javne računalnike v e-točkah MKL do 15 minut na dan. Proti plačilu po veljavnem ceniku in ob predložitvi osebnega dokumenta lahko uporabljajo javne računalnike na enak način kot člani. Uporaba javnega računalnika je časovno omejena. 8

Mali PoP


Uporabniki knjižnice lahko v prostorih knjižnice brezplačno uporabljajo brezžični dostop do interneta. Uporabniki – člani organizacije Eduroam ter člani ostalih splošnih knjižnic, pridruženih organizaciji Libroam, lahko dostop uporabljajo neomejeno. (čl. 36)

Medknjižnična izposoja Medknjižnična izposoja omogoča članom izposojo gradiva iz drugih slovenskih knjižnic. Prav tako MKL svoje gradivo posoja ostalim knjižnicam. Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, ki jo mora član plačati po veljavnem ceniku MKL, tudi če naročenega gradiva ne prevzame.

Naročilo gradiva je lahko izvedeno: 4osebno v knjižnici, 4z elektronsko naročilnico 4neposredno iz Cobiss kataloga – povezava na Mojo knjižnico. Izposoja in vračilo gradiva se opravita v eni od šestih izbranih knjižnic: Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Šiška, Slovanska knjižnica. (čl. 25) 4posredovanje strokovnega/študijskega gradiva iz knjižnic Osrednjeslovenskega območja brezplačno 4posredovanje gradiva iz drugih slovenskih knjižnic 7,00 EUR/enoto gradiva 4e-posredovanje preslikanih dokumentov in fotografij 3,00 EUR/za storitev

Mali PoP

9


In še … Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta, v skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce in obiskovalce ljubljanske regije, predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti in organizacij. Kot odprt prostor je namenjena vsakomur, tako članom kot obiskovalcem, ki so seznanjeni s Pravilnikom o poslovanju Mestne knjižnice Ljubljana z uporabniki. (čl. 49) Člani in uporabniki imajo možnost do pohvale ali pritožbe na poslovanje knjižnice: 4osebno v knjižnici – knjiga pohval in pripomb, 4po navadni pošti – MKL, Kersnikova 2, Ljubljana, 4po elektronski pošti info@mklj.si, 4z e-obrazcem, dostopnim na www.mklj.si. Na pisno pritožbo člana ali uporabnika je knjižnica dolžna odgovoriti v tridesetih (30) dneh od prejema pritožbe. Knjižnica odgovarja zgolj na polno podpisane pritožbe (član navede ime, priimek in številko članske izkaznice; uporabnik, ki ni član, navede ime, priimek in naslov). (čl. 42)

10

Mali PoP


Moja knjižnica Spletna storitev Moja knjižnica in aplikacija za pametne telefone mCobiss omogočata pregled vašega izposojenega gradiva, rezervacijo in podaljšanje roka izposoje, naročanje gradiva z medknjižnično izposojo in nastavitve osebnega obveščanja.

V polji vnesite številko vaše članske izkaznice in geslo.

Mali PoP

11


mCOBISS - virtualna knjižnica na mobilnih napravah Poiščite in rezervirajte knjigo, revijo, časopis ali film. Podaljšajte rok izposoje vašemu gradivu. Poglejte, kaj berejo drugi, izdelajte si seznam priljubljenih knjig in ga delite. Oglejte si lokacijo knjižnice na zemljevidu in pot do nje.

e-obvestila 4Želite prejemati vabila na dogodke v naših knjižnicah? Prijavite se na naš e-napovednik na spletni strani knjižnice. 4Želite prejemati anotacije knjig, filmov in glasbe, ki jih zaposleni v MKL priporočamo v branje, poslušanje in ogled? Prijavite se na naš e-priporočilnik na spletni strani knjižnice. NAROČITE SE 12

Mali PoP


Knjižnica

Lokacija

Telefon

Bežigrad Brezovica Črnuče Dobrova Frana Levstika dr. France Škerl Fužine Gameljne Glinškova ploščad Grba Horjul Ig Jarše Jožeta Mazovca Nove Poljane Otona Župančiča

Einspielerjeva ul. 1 Podpeška c. 2, Brezovica Dunajska 367 Ul. V. Dolničarja 2, Dobrova Stritarjeva c. 1, V. Lašče Vojkova 87a Preglov trg 15 Sred. Gameljne 50 Glinškova ploščad 11a Cesta na Brdo 63 Slovenska cesta 17, Horjul Banija 4, Ig Clevelandska 17–19 Zaloška 61 Povšetova 37 Kersnikova 2

01 308 53 00 01 308 58 10 01 308 53 10 01 308 57 40 01 308 57 50 01 308 53 20 01 308 54 20 01 308 52 30 01 308 53 30 01 308 57 80 01 308 58 00 01 308 57 20 01 308 54 40 01 308 54 00 01 308 55 40 01 308 55 00

Podpeč Poljane Polje Potujoča knjižnica Prežihov Voranc Rudnik Savsko naselje Slovanska knjižnica Šentvid Šiška Škofljica Trubarjeva hiša literature Vodice Zadvor Zalog

Jezero 21, Preserje Zarnikova 3 Zadobrovška 1 postajališča Tržaška cesta 47a Dolenjska cesta 11 Belokranjska 2 Einspielerjeva ul. 1 Prušnikova 106 Trg kom. Staneta 8 Ob pošti 29, Škofljica Stritarjeva 7 Škofjeloška cesta 7, Vodice Cesta II. grupe odredov 43 Agrokombinatska cesta 2

01 308 57 90 01 308 55 20 01 308 54 10 041 473 930 01 308 57 00 01 308 57 10 01 308 53 40 01 308 56 00 01 308 52 10 01 308 52 00 01 308 57 60 01 308 51 30 01 308 52 50 01 308 54 50 01 308 54 30


Kersnikova 2, 1000 Ljubljana www.mklj.si

Web mali pop november 2016  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/za_uporabnike/web_mali-pop_november-2016.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you