Page 1

mestna knjižnica ljubljana A

LJAN

ISU V

P OB V

NO MEST kop

a * skr

vilni i Pra jšan

B O LJU IŽNIC

KNJ

u vanj oslo

tne

Mes

a

bljan

u ce Lj

ni knjiž


Mali PoP – skrajšani Pravilnik o poslovanju Mestne knjižnice Ljubljana Ob vpisu v Mestno knjižnico Ljubljana Mestna knjižnica Ljubljana Fotografija na naslovnici: Domen Grögl Oblikovanje: Mestna knjižnica Ljubljana Tisk: Grafika 3000 d. o. o. December 2013 Naklada 5.000 izvodov Ustanoviteljica javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana je Mestna občina Ljubljana.


v Mestn

Dobrodošli

i knjižnici Lju Mali Pop bljana! vam bo v knjižnica h. V njem pomoč pri upora bi storite so z o poslov v v naših anju, ki je brani posamezn ič www.mk v celoti dostopen leni Pravilnika lj.si in v ti na doma skani ob či strani liki v vsa ki knjižn ici.

Članstvo in članarina Član knjižnice je lahko fizična ali pravna oseba. Član se v knjižnici identificira s člansko izkaznico ali z mobilnim telefonom, ki ga je potrebno registrirati. Članska izkaznica knjižnice je mestna kartica Mestne občine Ljubljana, imenovana Urbana. (čl. 5 in čl. 6)

Članarina 4otroci do 18. leta, brezposelni, azilanti, člani DBL . . . . . . . . brezplačno 4dijaki nad 18 let, študenti, upokojenci, invalidi. . . . . . . . . . . 8,00 € 4zaposleni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 € 4gospodarske in negospodarske organizacije . . . . . . . . . . . 25,00 €

Mali PoP

1


Članska izkaznica

Z mestno kartico Urbana se knjižnica povezuje v enoten informacijski sistem Urbana, ki ga upravlja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d. o. o. (LPP). 4Urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 € 4izdaja dvojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 €

Kartica Urbana kot članska izkaznica izkazuje članstvo v knjižnici in je neprenosljiva. Uporablja jo lahko samo njen imetnik, ki je za njeno zlorabo, uničenje ali izgubo tudi odgovoren. Za članske izkaznice članov do 18. leta odgovarjajo starši ali skrbniki, vendar si z njimi starši ali skrbniki ne morejo izposojati gradiva zase. Kartico Urbana je možno kupiti po veljavnem ceniku na izposojevalnih mestih Mestne knjižnice Ljubljana in na prodajnih mestih LPP. Članska izkaznica Urbana je za vse člane knjižnice obvezna, tudi za člane iz primestnih občin, člane Potujoče knjižnice in predšolske otroke. Članstvo se lahko izkazuje tudi z mobilnim telefonom, ki ga v ta namen član predhodno registrira v knjižnici. Vsakokratna uporaba ali identifikacija z mobilnim telefonom je strošek člana po ceniku mobilnega operaterja.

2

Mali PoP


S člansko izkaznico lahko član uporablja storitve vseh knjižnic v mreži Mestne knjižnice Ljubljana. Na članski izkaznici Urbana je natisnjeno: 4ime in priimek člana oziroma naziv pravne osebe, 4evidenčna številka člana. Članom, ki Urbano že imajo za druge potrebe, knjižnica nanjo natisne evidenčno številko člana ter ime in priimek, v kolikor tega podatka ni natisnjenega na Urbani. Poškodovanje, uničenje, krajo ali izgubo izkaznice je član dolžan v najkrajšem času prijaviti knjižnici oziroma na LPP. Poškodovano ali uničeno izkaznico mora član nadomestiti z nakupom nove kartice Urbana. Član mora v primeru izgube ali kraje članske izkaznice le-to preklicati v Mestni knjižnici Ljubljana ali na prodajnih mestih LPP ali na telefonski številki 080 60 77. Novo Urbano, ob predložitvi osebnega dokumenta, se prevzame osebno. Manipulativne stroške za ponovno izdajo izgubljene ali ukradene izkaznice in stroške nove izkaznice član ob prevzemu poravna po ceniku LPP, ki ga pogodbeno uporablja tudi knjižnica. Do izstavitve nove izkaznice izposoja v knjižnici ni možna. Knjižnica ne odgovarja za zlorabo izgubljene ali ukradene izkaznice. (čl. 19)

Mali PoP

3


Izposoja 21 dni + podaljšanje 21 dni, skupaj največ 42 dni 4knjige, zvočne knjige 4revije 4izobraževalne vsebine na digitalnih nosilcih 4glasba za otroke 4igre in igrače 4zemljevidi 4notno gradivo 7 dni – podaljšanje roka izposoje ni možno 4filmi na digitalnih nosilcih 4glasba na digitalnih nosilcih 4časniki V knjižnici član ob opravljeni transakciji prejeme izpis, dolžnost člana pa je, da na izpisu takoj preveri pravilnost podatkov o gradivu, izposojevalne roke in morebitne podatke o rezerviranem gradivu ali neporavnanih obveznostih ter opozori na morebitne nepravilnosti. Član je dolžan ob izposoji gradivo pregledati in opozoriti pristojnega knjižničarja na vidne poškodbe ali manjkajoče dele. V nasprotnem primeru je po vrnitvi gradiva dolžan poravnati stroške v skladu s 33. členom Pravilnika o poslovanju. Knjižnica kasnejših reklamacij ne upošteva. (čl. 28)

4

Mali PoP


Podaljšanje roka izposoje Če želi član podaljšati rok izposoje, je to dolžan storiti pred iztekom navedenega roka. Skupni čas izposoje gradiva ne sme presegati 42 dni. Podaljšanje roka izposoje ni možno: 4za filme na digitalnih nosilcih 4za glasbo na digitalnih nosilcih 4za časnike Podaljšanje roka izposoje ni možno: 4za gradivo, za katerega je bil poslan opomin 4za gradivo, ki ga je rezerviral drug član 4ob neporavnanih finančnhi obveznosti do knjižnice, ki presegajo 30,00 EUR ali pa so starejše od treh mesecev, ne glede na višino zneska. Načini podaljšanja roka izposoje: 4elektronsko – Moja knjižnica 4osebno v knjižnici 4telefonsko – ob navedbi številke članske izkaznice Izredni rok izposoje v skupnem trajanju največ šest (6) tednov brez možnosti podaljšanja se odobri na željo uporabnika največ enkrat letno. Izredni rok izposoje ni možen za gradivo, ki ga je v času izposoje rezerviral drug uporabnik. V izjemnih, a upravičenih primerih (bolezen ali drug nepričakovan dogodek) se lahko redni rok izposoje, ob predložitvi ustreznih dokazil, podaljša. (čl. 23)

Mali PoP

5


Naročanje in rezerviranje gradiva Knjižnično gradivo je možno predhodno naročiti ali rezervirati.

Naročanje prostega gradiva:

4Prosto gradivo lahko član naroči po telefonu ali elektronsko – Moja knjižnica na www.mklj.si. Gradivo član prevzame šele po potrditvi naročila s strani knjižnice, in sicer lahko še dva (2) delovna dneva po potrditvi. Gradivo s svojo člansko izkaznico prevzame na evidenci izposoje v tisti knjižnici, kjer ga je naročil. 4Če član naročenega gradiva v navedenem roku ne prevzame, knjižnica vrne gradivo v zbirko in storitev naročila gradiva zaračuna v višini, kot jo za neprevzeto gradivo določa cenik storitev. 4Član, ki je fizično prisoten v knjižnici, ima pri izposoji istega gradiva prednost pred članom, ki je gradivo naročil elektronsko.

Rezerviranje izposojenega gradiva:

4Trenutno izposojeno gradivo lahko član rezervira osebno v knjižnici, po telefonu ali elektronsko Moja knjižnica na www.mklj.si. Naenkrat lahko rezervira do tri (3) naslove gradiva. 4O prispelem rezerviranem gradivu knjižnica člana obvesti na način, kot ga ima član izbranega (elektronska pošta, SMS obvestilo, osebno po telefonu ali z dopisnico po pošti). Rezervirano gradivo čaka člana dva (2) delovna

6

Mali PoP


dneva od dneva, ko mu je bilo poslano obvestilo o prispelem gradivu v knjižnici, v kateri je gradivo naročil. 4Če član rezerviranega gradiva v navedenem roku ne prevzame, knjižnica vrne gradivo v zbirko in storitev rezervacije gradiva zaračuna v višini, kot jo za neprevzeto gradivo določa cenik storitev. Stroške obveščanja knjižnica računa, kadar je član o prispelem rezerviranem gradivu obveščen osebno po telefonu ali z dopisnico po navadni pošti. Stroške obveščanja mora član poravnati tudi v primeru, če gradiva ni prevzel. Po prejemu obvestila o prispelem naročenem ali rezerviranem gradivu član ne more preklicati naročila ali rezervacije. V primeru naknadnega preklica mu knjižnica zaračuna stroške neprevzema gradiva.

Strošek za neprevzeto naročeno ali neprevzeto rezervirano gradivo je 0,80 €/enoto gradiva.

Knjižnica ima pravico omejiti število izvodov knjižničnega gradiva za naročanje ali rezervacije. Za pravočasno obveščanje o prispelem naročenem ali rezerviranem gradivu ter za podaljševanje izposojenega gradiva (nastavitve dodatnega obveščanja) knjižnica priporoča uporabo spletne storitve Moja knjižnica na www.mklj.si. O poteku roka izposoje ste lahko obveščeni elektronsko ali s SMS obvestilom na mobilni telefon, vendar vsi operaterji ne podpirajo SMS obveščanja. (čl. 21)

Mali PoP

7


Zamudnina Ob prekoračenju roka izposoje se zamudnina beleži za vsak dan zamude, za dneve, ko knjižnica obratuje, in za vsak izposojeni izvod gradiva v višini, ki jo določa cenik storitev. Tolerančni rok, v katerem se zamudnina ne obračuna, je prvi dan prekoračenja roka izposoje. Če je gradivo vrnjeno kasneje kot prvi dan prekoračenja roka, se tudi za ta dan zamudnina obračuna. Oprostitev plačila zamudnine se odobri v primeru nepredvidenih dogodkov (hospitalizacije, naravne nesreče ipd.) na osnovi utemeljene pisne prošnje člana in priloženih dokazil. (čl. 29)

Zamudnina 4knjižno gradivo 0,25 €/enoto na dan 4neknjižno gradivo 0,60 €/enoto na dan

Opomini Knjižnica članu, ki izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, pošlje opomine. Sistem Cobiss zabeleži prvi (I.) opomin sedmi (7.) dan po preteku roka izposoje. Prvi (I.) opomin član po pošti prejme praviloma en dan kasneje, tj. osmi (8.) dan po preteku roka izposoje.

8

Mali PoP


Drugi (II.) opomin sistem Cobiss zabeleži petnajsti (15.) dan po zabeleženem prvem (I.) opominu, član prejme drugi (II.) opomin po pošti praviloma en dan kasneje, tj. šestnajsti (16.) dan po zabeleženem prvem (I.) opominu. Tretji (III.) opomin sistem Cobiss zabeleži petnajsti (15.) dan po drugem (II.) opominu, član prejme tretji (III.) opomin priporočeno po pošti praviloma en dan kasneje, tj. šestnajsti (16.) dan po zabeleženem drugem (II.) opominu.

Opomini 4I. opomin 0,40 € 4II. opomin 0,80 € 4III. opomin 1,80 €

Knjižnica praviloma tri (3) tedne od dneva pošiljanja tretjega (III.) opomina primer preda zunanjemu izvajalcu za izterjavo dolgov. Stroške vsakega opomina določa veljavni cenik, stroški izterjave pa so v skladu s tarifo izvajalca izterjave. Gradiva v izterjavi ni možno nadomestiti z drugim gradivom, temveč mora član vrniti zahtevano gradivo ali pa zanj plačati odškodnino. Član je dolžan plačati vsak opomin, takoj ko je le-ta zabeležen v sistemu Cobiss in ne šele po prejetju pisnega opomina po pošti na začasno ali stalno prebivališče. Član ni odvezan plačila zamudnine in stroškov opominov, če zaradi tehničnih motenj ni prejel obvestila. (čl. 30)

Odškodnina

Izgubljeno, poškodovano ali uničeno gradivo se lahko nadomesti z enakim ali po dogovoru z drugim ustreznim gradivom. Višina odškodnine za gradivo, ki je še na tržišču, je enaka višini aktualne nabavne cene novega gradiva. Mali PoP

9


Poleg odškodnine se zaračuna tudi oprema gradiva po veljavnem ceniku. Višino odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga v času plačila odškodnine ni več na tržišču, določi odgovorna oseba knjižnice. Uporabnik je dolžan poravnati škodo na bralnikih in drugi tehnični opremi za uporabo gradiva, ki nastane v času izposoje. Odškodnina se zaračunava v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava. Višino škode določi pooblaščeni servis. Za materialno škodo na gradivu in opremi knjižnice, ki jo povzročijo mladoletni člani knjižnice, odgovarjajo starši ali skrbniki. V primeru izgube posameznega dela večvrstnega gradiva, kompleta ali garniture (jezikovni tečaji, igrače ipd.), je član dolžan poravnati stroške celotnega kompleta. Članom ni dovoljeno popravljati gradiva, temveč so na vsako poškodbo, nastalo v času izposoje, dolžni opozoriti pri vračilu. (čl. 33)

Uporaba računalnikov Člani knjižnice, ki imajo urejene vse obveznosti do knjižnice, lahko brezplačno uporabljajo javne računalnike v e-točkah. Uporabniki knjižnice, ki niso njeni člani, lahko brezplačno uporabljajo določene javne računalnike v e-točkah knjižnic do 15 minut brezplačno oziroma eno uro proti plačilu 1 EUR. Člani knjižnice lahko brezplačno in časovno neomejeno uporabljajo brezžični dostop do interneta. (čl. 36., čl. 38) 10

Mali PoP


Medknjižnična izposoja Medknjižnična izposoja omogoča članom izposojo gradiva iz drugih slovenskih knjižnic. Naročilo gradiva je možno: 4elektronsko – Moja knjižnica Posredovanje gradiva 4osebno v knjižnici (čl. 24) z medknjižnično izposojo je 6,00 €/enoto gradiva.

In še … Mestna knjižnica Ljubljana kot knjižnica glavnega mesta, v skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce in obiskovalce ljubljanske regije, predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti in organizacij. Kot odprt prostor je namenjena vsakomur, tako članom kot obiskovalcem, ki so s Pravilnikom o poslovanju seznanjeni z načinom poslovanja in povabljeni k upoštevanju reda in pravil glede uporabe knjižničnega gradiva, tehnične opreme, odnosa do zaposlenih in ostalih obiskovalcev. (čl. 44) Uporabniki in člani imajo možnost pohvale ali pritožbe na poslovanje osebno v knjižnici ali pisno po navadni ali elektronski pošti. Za namen sporočanja pritožb in pohval se v vsaki knjižnici nahaja knjiga pohval in pritožb, na spletni strani knjižnice pa poseben obrazec za ta namen. (čl. 41)

Mali PoP

11


Uporabite Mojo knjižnico za pregled vašega izposojenega gradiva ter za rezervacijo in podaljšanje roka izposoje. Na naslovu www.mklj.si kliknite Moja knjižnica.

V polji vnesite številko vaše članske izkaznice in geslo.

12

Mali PoP


Knjižnica

Lokacija

Telefon

Bežigrad Brezovica Črnuče Dobrova Fran Levstik dr. France Škerl Fužine Gameljne Glinškova ploščad Grba Horjul Ig Jarše Jožeta Mazovca Kolodvor Nove Poljane Otona Župančiča

Einspielerjeva ul. 1 Podpeška c. 2, Brezovica Dunajska 367 Ul. V. Dolničarja 2, Dobrova Stritarjeva c. 1, V. Lašče Vojkova 87a Preglov trg 15 Sred. Gameljne 50 Glinškova ploščad 11a Cesta na Brdo 63 Slovenska cesta 17, Horjul Banija 4, Ig Clevelandska 17–19 Zaloška 61 Trg osvobodilne fronte 10 Povšetova 37 Kersnikova 2

01 236 38 00 01 365 31 65 01 537 26 09 01 364 20 40 01 788 98 86 01 534 99 85 01 540 72 79 01 511 00 30 01 534 66 86 01 257 29 17 01 750 02 12 01 286 33 88 01 541 25 67 01 548 45 10 01 291 23 96 01 521 15 20 01 600 13 00

Podpeč Poljane Polje Potujoča knjižnica Prežihov Voranc Rudnik Savsko naselje Slovanska knjižnica Šentvid Šiška Škofljica Trubarjeva hiša literature Vodice Zadvor Zalog

Jezero 21, Preserje Zarnikova 3 Zadobrovška 1 postajališča Tržaška cesta 47a Dolenjska cesta 11 Belokranjska 2 Einspielerjeva ul. 1 Prušnikova 106 Trg kom. Staneta 8 Ob pošti 29, Škofljica Stritarjeva 7 Škofjeloška cesta 7, Vodice Cesta II. grupe odredov 43 Zaloška 220

01 363 13 18 01 306 15 89 01 528 33 87 041 473 930 01 244 35 74 01 427 34 23 01 437 12 90 01 236 38 60 01 512 46 08 01 519 38 42 01 366 30 44 01 256 56 94 01 832 33 66 01 547 43 98 01 549 26 65


Kersnikova 2, 1000 Ljubljana www.mklj.si

Mali%20pop december%202013  
Mali%20pop december%202013  

http://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/za_uporabnike/promocijske_tiskovine/mali%20pop_december%202013.pdf

Advertisement