Page 1


METODICKÉ POKYNY KE STRANĚ 16 Tato strana je zaměřena na odhady výsledků. Tato strana směřuje k očekávaným výstupům: M-5-1-03; M-5-2-01; ČJL-5-1-01; ČJL-5-1-02; CJ-3-1-05.

• Ve žlutém rámečku si žáci společně přečtou, jak odhadujeme výsledek.

9

U každého příkladu je vždy jeden správný a jeden chybný výsledek. Na základě odhadu určete správný výsledek. - žáci pozorují zejména řády u početních operací

D

Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Úkoly řešte pomocí odhadu. své odhady ústně

- žáci

sdělí

D

U každého příkladu je vždy jeden správný a jeden chybný výsledek. Na základě

odhadu určete správný výsledek. - žáci výhodně zaokrouhlují druhé činitele v příkladech na násobení a dělitele v příkladech na dělení: a) násobíme 100; dělíme 100; b) násobíme 100; dělíme 1 000

9

Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Úkoly řešte pomocí odhadu. - žáci si zde zopakují a procvičí písemné dělení, včetně zkoušky správnosti

D

U jednotlivých příkladů odhadněte výsledek. Úkol řešte ve skupině. Poté pomocí kalkulačky vypočítejte přesný výsledek. Ten, kdo bude mít nejpřesnější odhad, vítězí. - vyučující vymezí na úkol určitý čas (např. 5 min) a žáci ve skupinách zapisují odhady do sešitu, pak si jednotlivé odhady porovnají s výsledky vypočítanými na kalkulačce Výsledky: l. a) 77 683 338, 3 661 769; b) 20 974 567, 12 201 700. 2. a) Nepravdivé tvrzení; b) pravdivé tvr7.ení. 3. a) 145 299 728, 24 435; b) 47 670 249, 896. 4. a) Pravdivé tvrzeni; b) pravdivé tvrzení. 5. a) 95 215 072, 61 048 760, 4 001 362; b) 324 711, 13 008, 60 498 zb. 596; c) 1 392 904,309 319 689, 27 592 572.

16

www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str- l 6/


METODICKÉ POKYNY KE STRANĚ 17 Strana I 7 je ro\ nč:i zaměfena na odhady \ ý·sledku. Tuto struno .1111L'i-zljc k ofrkúťclll_i''//1 1:i'·stll/lll/ll: \1-5-1-0.1: \1-5-1-0-1: \1-5-2-0 I: 11.1-5-2-02: Č'JL-5-1-0 I: Č'JL-5-1-02: Č'JS-5-1-0.1: CJ-.1-1-05.

Vyřešte slovní úlohy. Úkoly řeš te bez výpočt u odhadem. žáci

počítají

pouze se 1aokrouhlcný111i

čisly

Pracujte s obrázkem a odpovězte na otázky. Úkoly řešte bez výpočtu odhadem. Hici počítají pouze se zaokrnuhlcn)'ll1Í čísly a 1ejména si \ŠÍmají_, jakých f·údech se hodnoty pohybují. úlohy f-cší spolcčnč aJ žáci odečítají zaokrouhlená čísla -I 500 000 000 150 000 000 , 5 000 000 h) zaokrouhlcnú čísla 200 000 000 I 00 000 000 · 15 000 000 c) pokud bychom měli \1dálenost 700 000 000 km. h:,ll, by to-, ,Jrút" 100 0()(11100 km: tedy vzdúlcnost 778 (1110 ll()O km hude\ ice než 7krút \ětší nei' 58 000 000 km d) -1500 000 000 km (pf'ibli?nú v,dálenost Nertunu) I -100 000 000 km (přibliJnú \1dúlenost Saturnu) .1100000 000 km - .l miliard:, km Vyřešte

a

doplňte chybějící

odhadněte

a až poté

údaje. Vzdálenosti mezi jednotlivými hody nejprve

změřte.

na úloze si óci zopakují. jak se pf-c\áJí mčhtko na map.:: mčhtku na hurní mapč ml:l\Ú. I 000 01111 cm , e skutečnosti I O km , e skuteč11llsti: mčhtko na dolní marč udá, ú. že I cm na mapč 5 000 000 cm\ e skuteč1wsti 50 km \ e ,kutečnu,ti odhady \ZUálcností bý·vají u láku často nepfe,né. proto 1h:clú ,yučuj1cí žúkum du,tatck času na změf-cní \ zdálcností bodu i'e I cm na map.:

l'i'·s!ťdkr:

I a) .-\no: b) ne: c) automobil typu COi\fBL nebo 1\11!',;1. a) Ano: h) ne: c) ano: d) ano. ono 000 cm: f) 50 k 111: g) 150 km: hl 200 km.

a) I 000 O(Hl cm: b) I o k 111: c) -IO k 111: d) 20 k 111: e) 5 r

maty~1wva- maten' ,ltk.i.cz/ 5· rocn1k

2 d1l / v1deo,~tr 17

17


Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd.

Mgr. Jarmila Hrdinová

Metodický průvodce S VÝSLEDKY CVIČ ENÍ

k učebnici

MATÝSKOVA MATEMATIKA PRO 5. ROČNÍK, 2. DÍL Odpovědn á redaktorka: Mgr. Petra Havlová Jazyková spolupráce: Mgr. Lenka Bičanová, Ph.O.; Mgr. Kamila Kořínková

Ilustroval: Martin Bašar, DiS. Grafická úprava: Lucie Kotrlová Vytiskla: Tiskárna Nový Malín Prvnívydání (2018) Kontaktní adresa: NOVÁŠKOLA,s.r.o. Bratislavská 23d, 602 00 Brno tel./fax: 542 222 286, 545 11 O 365 e-mail: nns@nns.cz www.nns.cz

I

©NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2018 ISBN 978-80-7289-968-5

0283346  
0283346