Page 1

)\K 3E TOÄŒl

Cl __IN


CIZINKA: POČÁTKY

U

vidíme někdy Cizin­

kážek. U knihy o velikosti 600 strá­

Maril Davisová, výkonná koprodu­

ku zfilmovanou?"

nek je vždycky největší problém

centka pro výrobu ve společnosti

S touto otázkou

v tom, kolik by se muselo z akcí na­

Tall Ship Productions Ronalda D.

od horlivých čtenářů se musela

bitého díla odstranit scén a příhod,

Moorea, hledala potenciální vlast­

autorka Diana Gabaldonová potý­

aby se vešlo do tradiční kinemato­

nictví k produkci. Od kamaráda

kat téměř denně. A to již od prvního

grafické dvouhodiny. Aby nezbylo

a softballového spoluhráče Matthew

vydání románu v roce 1991. Příběh

moc materiálu na příslovečné podla­

B. Robertse dostala tip právě na

o Claire Beauchampové Randallové

ze ve střižně a aby svět Cizinky nezů­

Cizinku.

a Jamiem Fraserovi se zdál očividně

stal i po zfilmování pouze v tištěné

příhodným pro filmové zpracování,

podobě.

11

,,[Roberts] přečetl knihy při hle­ dání námětů pro svou vlastní prá­

jenže takový projekt se neobejde bez

Až kolem roku 2010 se obje­

ci," vysvětluje Davisová. ,,Ty knihy

producentských a logistických pře-

vilo možné řešení: televizní seriál.

jen tak přešel, protože chtěl natáčet

-E!:1------------------------------------------------B:!t>

11


nému viceprezidentovi Sony Pictu­ res Television, aby se stal jejich stu­ dijním partnerem. S knihami však v tu chvíli obeznámen nebyl.,,Musím Chrisovi přiznat, že si hned pořídil audioknihu a poslouchal ji v autě. Což bylo vážně roztomilé," podotý­ ká.,,Jednou mi zavolal a říkal: ,Sedím v autě a červenám se,' a to mě vážně pobavilo. Po přečtení knihy, " pokra­ čuje Davisová,,,se Parnell ocitl na pa­ lubě a byl připraven prosazovat seriál stanicím." Další krok pro Moorea a Davi­ sovou představoval oficiální návště­ vu Gabaldonové v jejím domě ve Scottsdale v Arizoně. ,,Vlastně jen z fanouškovského hlediska, ani ne z produkčního. Bylo pro mě velmi důležité, abychom dostali osobní svolení," vypráví Davisová. ,,Chtěla jsem její souhlas a taky se přesvědčit,

Ron Moore a Marii Davisová na place druhé série

že je se vším spokojená. Aby cítila, že se její knížka ocitla ve správných

práví se svou typickou otevřeností

běhu. Ptali se, jestli jsem nenapsala

rukách. Chtěla jsem ji ujistit, že kni­

Gabaldonová.,,Byli jsme [s agentem]

něco, co nebylo v knihách a měli

hu nezneužijeme a rozumíme tomu,

jen velmi opatrní a vybírali, komu dát

by se podle toho řídit. A také, kam

o čem je. Ron měl dobrou pověst,

možnost, aby se o zpracování poku­

chci příběh směrovat? Ron se mnou

jako někdo, kdo je úžasný scénárista,

sil. Protože vždycky existovala prav­

sdílel svou vizi vyprávění a také to,

ale také někdo, kdo píše velmi silné

děpodobnost, že ten někdo může

co si myslí o postavách. Okamžitě

ženské postavy od Battlestar Galac­

uspět. A v tom případě bychom

jsem poznala, že jsme v podstatě

tica po Carnivale. A já jsem chtěla,

práva už nikdy nezískali zpět. Takže

na stejné vlně, co se hlavních postav

aby Gabaldonová věděla, že budu

jsme to výběrové kolečko podstoupi­

příběhu týče. A to mi dodávalo víru

předlohu bránit stejně jako ona, jeli­

li jenom čtyřikrát a naštěstí, ze všech

ve zdárný konec."

kož je to pro mě srdcovka."

prvních tří případů sešlo."

Gabaldonová byla také velmi pří­

Pro Gabaldonovou bylo ohrom­

Ale nyní konečně vypadalo, že se

jemně překvapená přesností Moo­

ným překvapením, že jsou její knihy

Cizinka začne natáčet. Gabaldono­

reovy vize. ,,Začal sdílet svoji seriá­

skutečně v určitém procesu zpraco­

vá vzpomíná, že byla velmi zvěda­

lovou filozofii i myšlenky o tom, jak

vávání poté, co situace vypadala ně­

vá na pár, který celou věc umožnil.

by to mohlo fungovat," pokračuje.

kolik let naprosto beznadějně. ,,Lidé

„Přijeli ke mně domů, aby se mnou

,,Řekl mi, že by rád začal [seriál]

se mě pořád ptají, proč jsem čekala

strávili dva dny povídáním o dějo­

takovým malým prologem, který

na Rona. Popravdě, nečekala," vy-

vých liniích, postavách i pozadí pří-

se odehrává předtím, než začíná

13


.

�-,-d:iii.-;:�->{ -�

,

Cizinka [kniha]. Ukázal by Claire

Starz dostal televizní seriál Cizinka

během druhé světové války, ve vojen­

v listopadu 2012 oficiálně zelenou

ské nemocnici ve Francii, jak zachra­

k přípravámm a pilotnímu dílu. Skoro po dvou letech, po naj­

ňuje lidské životy. Tvrdil, že potře­ bujeme, aby si lidé hned zafixovali a do svého vědomí vryli, že právě ona

1111- \LIi HJRf.. 1/,llt,\ BI-SťSU,11\{l -\l THOl� OJ· !>Nf.\/.\ Uf .\I JI .\1.\

mutí scénáristické místnosti v ka­ lifornské Pasadeně, vystavění za­

je hlavní postavou. Mezitím co mi

oceánské produkce ve Skotsku

to říkal, já jenom přikyvovala ,Ano,

a obsazení postav, které si čtenáři

máš pravdu.' Poznala jsem, že ví, co

po dvě desetiletí představovali, byl

dělá, a schválila jsem směr, kterým se

Moore připraven podělit se s Ga­

vydal.

baldonovou o první záběry jejího oživlého světa. Gabaldonová si

Dala jsem mu své požehnání, aby začal psát scénář tak, jak chce."

\

\ O\ \_ l

vzpomíná, že to bylo v lednu 2014,

Za pár dní jí Moore zaslal pilotní

v zákulisí na fanouškovském večír­

scénář. ,,Po přečtení jsem mu řek­

ku k Cizince, kdy se jí Ron zeptal,

la, že je to první projekt založený

vidně v tu dobu měli práva zabez­

jestli by se nechtěla podívat. ,,,Ano,

na mém díle, který mě nedonutil

pečená. Ale pro mě osobně bylo její

chtěla,' řekla jsem okamžitě. Měl

zblednout ani zuřit, takže jsem byla

svolení velmi důležité. Nedokážu si

to na svém notebooku a tak jsme si

ohromená."

představit, že bych se do toho moh­

všichni sedli na takovou ošuntělou

la pustit bez ní."

starou sedačku. Otevřel svůj note­

Moore tvrdí, že právě díky Dia­ nině laskavosti získal jeho tým jisto­

Dalším krokem najít seriálu

book a tam jsme spatřili prvních

tu, že postupuje správným směrem.

skutečný domov. Což vyžadova­

pár scén z Cizinky. Byla jsem úpl­

Což bylo důležité vzhledem k roky

lo, aby stále se rozrůstající tým -

ně fascinovaná. Bylo to nádherné

oddaným fanouškům knižní série.

aktuálně Davisová, Moore, Parnell

a ohromující."

„Skutečně jsme si předsevzali přivést

a také představitelé společnosti

Stejně nesměle jako před tři­

knižní fanoušky k televizním obra­

Sony - Jamie Erlicht a Zack Van

advaceti lety, kdy Gabaldonová

zovkám," vysvětluje Moore. ,,Diana

Amburg - znovu prodal svůj nápad.

poprvé svěřila papíru svůj příběh

měla v podstatě prst na spouštěcím

Ale Davisová tvrdí, že je společnost

o ženě, která se vrátí v čase skrz

tlačítku. Se čtenáři komunikovala

Starz zaujala hned na prvním se­

stojící kameny, začínal příběh zís­

už dlouho a vcelku důvěrně znala

tkání. ,,Na každé jednání jsme při­

kávat novou formu, herci vdecho­

jejich očekávání. A právě to se stalo

kráčeli - já, Ron a lidi od Sony -

vali život jejím milovaným posta­

naším vodítkem."

s hromadou [Dianiných] knih, aby­

váma k tomu sloužila ohromná

Pro Davisovou přineslo odsou­

chom jim ukázali, kolik obsahují

krása Skotska jako dokonalé po­

hlasení Gabaldonové možnost po­

materiálu. Starz se stala jedinou

zadí. Seriál Cizinka bere příběh

hnout se vpřed. ,,Nevím, zda bych

stanicí, kde skutečně první knihu

Claire Beauchampové Randallové

byla schopná bez jejího svolení

přečetli, a byli také jediní, kteří řekli

a Jamese MacKenzieho Frasera do

jakkoli pokračovat. Technicky jsme

,Chceme, abyste se drželi knížek.' "

zcela nové říše. A v této knize je ta

ho nepotřebovali, protože jsme oči-

A po tomto prvním meetingu ve

cesta naším příběhem...

14

-


. .

--

,--·-�i�-i

�:3;;;�

., i . .. _.

. .

-

a rozjížděli několik různých pilotů.

a myslel jsem si, že by se v tomhle

přímo v lokaci. ,,Rozhodně to mu­

Takže i když jsme oficiálně nikdy

mohla cítit dobře."

seli zvládat a všichni to také doká­

nebyli v jednom produkčním týmu,

,,S Irou Behrem jsem spolupra­

zali," podotýká. ,,Každý z nich byl

měl jsem v celku dobrý pojem

coval několik let na Star Treku, ale

v branži dost dlouho a zároveň

o Mattových silných stránkách."

nicméně od té doby už na ničem ji­

znali pravidla produkce, takže jsem

,,Vůbec jsme o něm nepochybo­

ném," vysvětluje Moore. ,,To on do­

byl přesvědčený, že to společně

vali, hlavně vzhledem k tomu, že

dává seriálu odlišný pohled, což je

zvládneme."

byl také fanouškem knih. Což pro

skvělé, není totiž typickým fanouš­

nás bylo velmi důležité," dodává

kem."

Když byl skotský produkční tým na místě, navrhl producent David

Davisová. Jak se ukázalo, Roberts

A v neposlední řadě tu byla

Brown, že budeme natáčet v blocích,

se perfektně ujal úlohy režiséra

Anne Kenneyová. ,,Nikdy jsme na

což znamenalo vytvoření efektivněj­

druhého štábu, který je zodpověd­

ničem přímo nespolupracovali, ale

šího systému pro smělé potřeby na­

ný například za vytvoření segmen­

s Mattern Robertsem dříve spouš­

táčení. Natáčení v blocích znamená,

tů, kde se ukazuje název epizody,

těli nějaké seriály. Společně mě pak

že se točí dvě epizody současně bě­

a další potřebné dodatečné scény.

zapojili do tvůrčího procesu," říká

hem pěti týdnů, a tak se předproduk­

Zaměstnalo ho to na celý produkč­

Moore. ,,Věděl jsem, že je to chytrá

ci umožní jednodušší příprava na

ní rok.

žena a dobrá scénáristka a že jí bude

další blok.

,,Toni Graphiaová je někdo,

,,Lhala bych, kdybych tvrdila,

Cizinka sedět."

s kým jsem spolupracoval na něko­

Mooreův poslední požadavek

že tohle nebyl nejtěžší seriál, na

lika seriálech, například Roswell,

byl, že každý ze scénáristů/ produ­

kterém jsem kdy pracovala," zpoví­

Carnivale a Battlestar Galactica,"

centů musí pracovat ve Skotsku,

dá se Davisová. ,,Takže jsme potře­

říká Moore. ,,Mám ji opravdu rád

aby pomohli produkovat epizody

bovali jakousi ucelenost." Blokové

16


0271194  
0271194