Page 1

„Váš život se změní už jen tím, že si přečtete tuto knihu.“ ANDY COPE, úspěšný autor

Chcete úspěch?

VĚŘTE SI! Sebedůvěra vám změní život

David Taylor

Chcete uspech_verte si_001 a 003.indd 3

08.06.18 10:33


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 4

PfieloÏila Vûra Klásková

HOW TO BE SUCCESSFUL BY BEING YOURSELF THE SURPRISING TRUTH ABOUT TURNING FEAR AND DOUBT INTO CONFIDENCE AND SUCCESS

First published in Great Britain in 2016 by John Murray Learning. An Hachette UK company. Copyright © David Taylor 2016 Translation © Vûra Klásková, 2018 ISBN 978-80-7549-604-1


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 5

Tato kniha je pro vás. ProtoÏe nik˘m jin˘m nikdy b˘t nepotfiebujete – buìte jenom sami sebou; takoví, jací uÏ jste.

KníÏku vûnuji své dcefii Olivii. KdyÏ jí bylo pût a zrovna se mûla uloÏit ke spánku, odehrál se následující rozhovor: JÁ: Nejvût‰ím tajemstvím Ïivota je odhalit, k˘m

doopravdy jsi… OLIVIA: Mami, táta mû zase stra‰í!


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 7

P R V N Í P R AV D A ••••••

JE TO JENOM NA VÁS


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 9

•••••• Míváte nûkdy pocit, Ïe vበÏivot je nekoneãná jízda na tobogánu, Ïe se honíte jako veverka, a pfiitom byste toho chtûli v Ïivotû dokázat mnohem víc, jen kdybyste mohli skuteãnû mít trochu ãasu pro sebe – b˘t v klidu, uvolnûní a mít „dobité baterky“? Chtûli byste mít pod kontrolou svÛj Ïivot – to, jak se cítíte, co si myslíte a dûláte; namísto toho, aby va‰e pocity, my‰lenky a ãiny zdánlivû ovládali jiní lidé, události zvnûj‰ku a va‰e vlastní nechtûné negativní my‰lenky? Zeptali jste se nûkdy sami sebe: • Kdo jsem? • Proã tady jsem? • Jak˘ má mÛj Ïivot smysl? JestliÏe ano, pak je tato kniha urãena pro vás, aÈ jste kdokoli a aÈ se cítíte jakkoli. Ty tfii otázky jsou dÛleÏité, smûlé a kuráÏné. A zde je tvrzení, které se nese ve stejném duchu a pfiedstavuje pro vás základ, z nûhoÏ vycházíte, kdyÏ se v Ïivotû snaÏíte nûãeho (ãehokoli) dosáhnout: Bez ohledu na prostfiedí, z nûhoÏ pocházíte, bez ohledu na va‰e vzdûlání, nadûje, sny a obavy, pamatujte, Ïe v‰echno, co potfiebujete, chcete-li v Ïivotû nûãeho dosáhnout, uÏ máte v sobû. 9


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 10

CHCETE ÚSPĚCH? VĚŘTE SI!

Zkrátka a dobfie: nic s vámi není „v nepofiádku“. A kdyÏ jsme si to teì vyjasnili, mÛÏete odpovídat na v˘‰e uvedené otázky, plnit si svoje nejvût‰í sny a pomáhat v tom i jin˘m lidem. V Ïivotû nastaly chvíle, kdy vám nûkdo fiekl, Ïe máte pravdu nebo se m˘líte, Ïe jste hodní nebo zlí, pfiípadnû Ïe nûco mÛÏete ãi nemÛÏete udûlat. To jsou samozfiejmû pouhé názory. Jedin˘m neoddiskutovateln˘m faktem, kter˘ se vás t˘ká, je toto: Jste. Jste sami sebou – jako vÏdycky. Stali jste se sami sebou v den, kdy jste se narodili: tvorem s neomezen˘mi moÏnostmi. Sami sebou jste i teì. A nic víc ani nepotfiebujete. My v‰ichni chceme nakonec dosáhnout téhoÏ: chceme naplnit pfiíslib prvních nûkolika vtefiin svého Ïivota a postarat se, abychom ve sv˘ch posledních vtefiinách niãeho nelitovali. A bez ohledu na to, kdo jste, kde jste nebo co jste právû teì, pamatujte si, Ïe aÏ zjistíte, jak pfiijít ke ‰tûstí, úspûchu a duchovnímu naplnûní, mÛÏete to v‰e získat. Ano, kaÏd˘ z nás potfiebuje v rÛzn˘ch fázích Ïivota pomoc, ale po vût‰inu ãasu prostû potfiebujeme vûdût, jak si pomoci sami. ••••••

AÎ ZJISTÍTE, JAK P¤IJÍT KE ·TùSTÍ, ÚSPùCHU A DUCHOVNÍMU NAPLNùNÍ, MÒÎETE TO V·E ZÍSKAT. ••••••

10


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 11

J E T O J E N O M N A VÁ S

Tato kniha vám ukáÏe, jak si pomÛÏete: odstraníte svÛj vnitfiní pochybovaãn˘ hlas, svoje obavy a v‰echno, co vás dnes v Ïivotû brzdí a nahradíte to vût‰í sebedÛvûrou, ‰tûstím a svobodou. To vám pomÛÏe uvolnit neomezenou sílu, potenciál a moÏnosti, které máte uzamãené hluboko v sobû. Tfieba pochybujete, zda je tohle vÛbec moÏné. KdyÏ si napfiíklad ãtete vûtu V‰echno, co potfiebujete, chcete-li v Ïivotû nûãeho dosáhnout, uÏ máte v sobû, v duchu si fiíkáte: No jasnû, takÏe já chci chodit po Mûsíci bez kyslíkového pfiístroje, létat bez kfiídel, teleportovat se a tak dále. Ty vûci moÏné nejsou – tedy zatím, a proto jste dospûli k závûru, Ïe nemÛÏete-li dosáhnout v‰eho, co si pfiejete, nemÛÏete dosáhnout niãeho. Takhle ãasto vypadá odezva na slova, která jsem napsal, a vûfiím, Ïe dÛvodem je, Ïe máme je‰tû vût‰í strach, neÏ je strach ze selhání. ••••••

BEZ OHLEDU NA PROST¤EDÍ, Z NùHOÎ POCHÁZÍTE, BEZ OHLEDU NA VA·E VZDùLÁNÍ, NADùJE, SNY A OBAVY, PAMATUJTE, ÎE V·ECHNO, CO POT¤EBUJETE, CHCETE-LI V ÎIVOTù NùâEHO DOSÁHNOUT, UÎ MÁTE V SOBù. ••••••

11


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 12

CHCETE ÚSPĚCH? VĚŘTE SI!

Více se bojíme „úspûchu“ – pfiedstavy, Ïe v Ïivotû mÛÏeme dosáhnout nûãeho víc – snÛ, v˘sledkÛ a ambicí, na které nám v souãasné chvíli ani nestaãí fantazie. Právû tohle nás ve skuteãnosti dûsí, protoÏe takové v˘sledky a takov˘ úspûch jsou pro nás ãímsi naprosto neznám˘m. A neznámo nemáme rádi. A tak jsme dál nespokojenû spokojení – a vedeme Ïivot, na jak˘ jsme zvyklí, aãkoli víme, Ïe mÛÏeme dosáhnout nûãeho víc a pomáhat v tom ostatním. Bojíme se úspûchu. A proto si vytváfiíme rozsáhlou leÏ o nás samotn˘ch: Ïe pr˘ nám nûco schází. JenÏe to není pravda! Hned teì se rozpomeÀte na strach, kter˘ máte, pfieãtûte si slova, která jsou níÏe zv˘raznûná, a zamyslete se nad nimi.

Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že vám nic neschází a všechno nacházíte, už nebudete ztraceni – budete nalezeni. A když si představíte, co pro vás tohle slovo znamená, a rozpoznáte v sobě vlastní talent, pochopení, rozhodnutí, pak tyto myšlenky zásadně, pozitivně a okamžitě ovlivní vaši energii, pohodu a život. Hned teď!

Slibuji, Ïe tohle v‰echno vám tato kniha pfiinese. Musíte udûlat jen jedno – a je to velice prosté: pfieãíst si ji. A to je v‰echno. V˘sledky, které na sobû uvidíte, budou rychlé, trvalé a pozoruhodné a dosáhnete jich s minimálním úsilím, energií a námahou. 12


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 13

J E T O J E N O M N A VÁ S

KoneckoncÛ, vበÏivot nikdy nemûl b˘t namáhav˘. Nemusíte trávit celé dny tím, Ïe si budete odfiíkávat pozitivní afirmace, uãit se nové, sloÏité pojmy zamûfiené na oblast mysli, tûla a ducha ãi podnikat nûco tak v˘luãného jako tfieba vstoupit do klá‰tera. K tomu, abyste znovu odhalili, jak Ïít, nemusíte pfiestat Ïít. ••••••

K TOMU, ABYSTE ZNOVU ODHALILI, JAK ÎÍT, NEMUSÍTE P¤ESTAT ÎÍT. ••••••

Dosáhnete klidu, po nûmÏ moÏná dávno touÏíte, av‰ak dosud jste ho nikdy nezakusili. UÏ jenom díky tomu, Ïe si tuto knihu pfieãtete, se uvolníte a nakonec objevíte, co je vlastnû podstatou toho, ãemu se fiíká bdûlost – a zaÏijete to nikoli teoreticky, ale bezprostfiednû, na vlastní kÛÏi. Podûlím se s vámi o nejjednodu‰‰í, nejúãinnûj‰í a nejmocnûj‰í techniky, které fungují hned a budou fungovat napofiád. âetba této knihy uti‰í vበvnitfiní pochybovaãn˘ hlas, posílí va‰e sebevûdomí a vnukne vám silnûj‰í pocit, Ïe jste pány svého ãasu, rozhodnutí i Ïivota – vrátí vám vrozené právo Ïít jako lidská bytost, nikoli jako lidsk˘ stroj. Lidská bytost! Îivot nás formuje tak, aby se z nás staly lidské stroje. Tím myslím, Ïe se honíme jako blázni, vûãnû se nám nedostává ãasu a Ïivot jako by se nám stále zrychloval, takÏe toho musíme dûlat stále víc a víc a víc. Aby se 13


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 14

CHCETE ÚSPĚCH? VĚŘTE SI!

tohle dalo odstranit nadobro a pfiitom jste mohli dosáhnout vût‰ího „úspûchu“ (podle vlastní definice tohoto slova), pomÛÏe vám tato kniha tím, Ïe:

• vám sdûlí osvûdãené, smysluplné a praktické tipy a techniky, které mÛÏete provádût hned – a hned také uvidíte jejich pozitivní vliv;

• odstraní mediální nános, odbornou hant˘rku a tajemství ohlednû toho, proã dûláte, co dûláte, proã si myslíte, co si myslíte, i ohlednû va‰í vlastní psychiky;

• je napsána pro vás jakoÏto pro lidskou bytost – ne pro toho, k˘m jste podle svého názoru, a podle toho, co vám namlouvají ostatní. Je napsána zkrátka pro vás – pro toho, k˘m doopravdy jste.

Jak se vyladit K dosaÏení tûchto cílÛ se pfiiblíÏíte díky tomu, Ïe v‰ude v této knize najdete zv˘raznûné rámeãky s textem, kter˘ vám obzvlá‰È úãinnû pomÛÏe dodat sebevûdomí, soustfiedûnost a klid – staãí, kdyÏ si ho pfieãtete. Aby vás tato slova mohla ovlivnit co nejpozitivnûji, ãtûte je prosím pomaleji, pozornûji a cílenûji: fiíkejte si je hlasem, kter˘ je klidn˘, vroucn˘ a laskav˘, hlasem, jak˘m byste nejspí‰ mluvili na malé dítû. Vyzkou‰ejte si to na následujícím pfiíkladu. 14


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 15

J E T O J E N O M N A VÁ S

Čím více berete na vědomí tato slova i mezery mezi nimi, tím více si patrně všímáte, jak se vaše mysl umí začít uvolňovat a dostává se mírně do transu. Asi si také všímáte, že dýcháte pomaleji, hlouběji a přirozeněji a že se s každým nádechem rozhodujete být klidnější, uvolněnější a mírumilovnější.

Vítejte u velice osobní, praktické knihy, která je napsána ze zcela nové perspektivy – z té va‰í. ProtoÏe vበúspûch patfií jen vám a nikomu jinému – vy ho definujete, vy ho vlastníte a vy ho dosahujete. Budete mít pocit, jako by tato kniha byla napsána právû pro vás. To vy rozhodnete, co pro vás znamená úspûch a k ãemu se rozhodnete, abyste ho dosáhli. Budete mít pocit, Ïe mezi vámi a mnou je pouze tato kniha, nikdo jin˘, a Ïe ji pí‰u s vámi, zatímco s vámi mluvím a zab˘vám se vámi. A pfiesnû takhle to teì i je.

Vzorec úspěchu Vzorec úspûchu je v˘znamn˘, vûdecky podloÏen˘ a prost˘.

• V˘znamn˘: Tento vzorec úspûchu není nov˘ – je úplnû stejn˘ jako v‰echny ostatní aÏ na to, Ïe je z nûj odstranûn mediální nános, odborná hant˘rka 15


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 16

CHCETE ÚSPĚCH? VĚŘTE SI!

a tajemství. Jde o vzorec, kter˘ lze vztáhnout témûfi na cokoli.

• Vûdecky podloÏen˘: Je to definice toho, co funguje a kaÏd˘ den se jednoznaãnû osvûdãuje. Funguje to pokaÏdé i u vás na základû kritérií, která jste si stanovili, v reálném svûtû, kde Ïijete?

• Prost˘: Je jasn˘, pfiesn˘ a pfiesvûdãiv˘. Av‰ak prost˘ znamená jen zfiídka jednoduch˘. TfiebaÏe je tedy velmi prosté se znovu zvednout, poté co jsme v Ïivotû obraznû sraÏeni na kolena, není jednoduché to skuteãnû udûlat. TakÏe je to prosté, nikoli v‰ak zjednodu‰ující.

Vzorec úspěchu je rovněž způsob – cesta, pouť, dobrodružství, které vás vrací k tomu, co jste kdysi věděli a snad zapomněli, zpátky do doby, kdy jste měli sny a vášně bez hranic a celý život před sebou – přesně jako dnes! Vrací vás k tomu, abyste se rozpomněli, kdo opravdu jste a zase budete. Znovu ožijete a vybaví se vám velmi prostá pravda, ta, která během let zmizela pod nánosem „měl bych“, „mohl bych“ a „co kdyby“.

AÈ uÏ pro vás úspûch znamená cokoli, nikdy k nûmu nedojde náhodou. VÏdycky mu pfiedchází pfiesn˘, osvûd16


TaylorKor2

6/6/18 8:28 AM

Stránka 17

J E T O J E N O M N A VÁ S

ãen˘ a opakovateln˘ postup. PokaÏdé, kdyÏ podle vlastní definice dosáhnete úspûchu, budete se drÏet právû tohoto postupu, a to od okamÏiku narození aÏ do této vtefiiny a pak kaÏd˘ dal‰í den do konce Ïivota. Tento postup, skládající se ze ãtyfi krokÛ, je zachycen na uvedeném schématu a dále podrobnû popsán.

VZOREC ÚSPĚCHU

Uvědomte si, kam se chcete dostat.

UDĚLEJTE TO!

Uvědomte si, kde jste teď.

Uvědomte si, co musíte udělat.

17


TaylorKor2

6/6/18 8:29 AM

Stránka 182

••••••

OBSAH PRVNÍ PRAVDA: Je to jenom na vás

7

DRUHÁ PRAVDA: Narodili jste se, abyste byli

sami sebou

39

TŘETÍ PRAVDA: „Super aplikací“ je pro vás láska

63

ČTVRTÁ PRAVDA: Realita je taková,

jakou si ji udûláte

87

PÁTÁ PRAVDA: Hlas svého ega mÛÏete umlãet

105

ŠESTÁ PRAVDA: Proã dûláte to, co dûláte

117

SEDMÁ PRAVDA: Boj, nebo mír?

Rozhodnutí je na vás

123

OSMÁ PRAVDA: MÛÏete zajít je‰tû hloubûji

145

DEVÁTÁ PRAVDA: Je to pouze na vás

159

Dûkuji vám…

181


TaylorKor2

6/6/18 8:29 AM

Stránka 184

David Taylor CHCETE ÚSPùCH? Vù¤TE SI! SebedÛvûra vám zmûní Ïivot Z anglického originálu HOW TO BE SUCCESSFUL BY BEING YOURSELF. THE SURPRISING TRUTH ABOUT TURNING FEAR AND DOUBT INTO CONFIDENCE AND SUCCESS,

vydaného nakladatelstvím Hodder & Stoughton ve Velké Británii roku 2016, pfieloÏila Vûra Klásková. Obálku upravila RÛÏena Hedrichová Odpovûdná redaktorka Iva DaÀková Technická redaktorka RÛÏena Hedrichová Poãet stran 184 Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pragma, NádraÏní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2018 jako svou 9845. publikaci. Sazba Olaf ·najder Tisk FINIDR, s. r. o., âesk˘ Tû‰ín Vydání první Na‰e knihy na trh dodává Euromedia – kniÏní distribuce, NádraÏní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz

0038937  
0038937