Page 1

Nova zivotni energie_001 az 003_Sestava 1 4/6/18 10:31 AM Stránka 3

Inka Jochumová

Nová životní energie Staré čínské metody: pět zásadních cviků


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 4

PfieloÏil Jifií Pondûlíãek

Original title: Neue Lebensenergie. Die 5 Qi-Gong-Basisübungen nach Meister Li Zhi-Chang by Inka Jochum © 2005 by nymphenburger in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München, Germany Lic.: Agentur Dr. Ivana Beil, Schollstr. 1, D-69469 Weinheim www.herbig.net TRANSLATION © Jifií Pondûlíãek, 2018 ISBN 978-80-7549-613-3


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 5

OBSAH

NOVÁ ÎIVOTNÍ ENERGIE

7

MERIDIÁNOV¯ SYSTÉM

11

PùT ZÁKLADNÍCH CVIKÒ TICHÉHO âCHI-KUNGU 15 1. MAL¯ ENERGETICK¯ OBùH – P¤ÍJEM âCHI 20 2. JANG ·ENG FA – PÉâE O âCHI 3. LÉâIV¯ CVIK – T¤ESENÍ

34

37

4. BOUREC MORU·OV¯ – SBùR âCHI 5. RUKA-·ÍP – P¤EDÁVÁNÍ âCHI RADY PRO ÎIVOT NABIT¯ ENERGIÍ

50 55

42


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 7

N O VÁ Î I V O T N Í E N E R G I E

Vûdomosti o Ïivotní energii pocházejí ze staré âíny. Îivotní energie tvofií základ tradiãní ãínské medicíny (TâM) a akupunktury. Vedle kÛÏe, svalÛ, ‰lach, nervÛ a kostí existuje v tradiãní ãínské medicínû je‰tû jeden systém – totiÏ soustava meridiánÛ. Meridiány jsou energetické kanály, jimiÏ proudí v celém tûle Ïivotní energie (ãchi). Tyto energetické dráhy si mÛÏete pfiedstavit jako svûtelné paprsky protékající va‰ím tûlem. âlovûk je zdrav˘ a pln˘ energie, kdyÏ mÛÏe ãchi proudit v‰emi drahami bez jak˘chkoli blokád. Pfii nemoci je ãchi zablokovaná. Pût základních cvikÛ tichého âlovûk je zdrav˘, kdyÏ ãchi-kungu optimalizuje tok energie, odstraÀuje ãchi proudí zácpy a blokády, posiluje imunitu a odolnost lid- bez blokád ského tûla. V hind‰tinû se ãchi oznaãuje jako prána, v japon‰tinû jako ki, v fieãtinû jako pneuma, v tibet‰tinû jako lung.

7


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 8

N O VÁ Î I V O T N Í E N E R G I E

âchi získáváme od otce a matky (ãchi dûdiãné esence); ãchi pfiijímáme v potravû; místo narození nám zase zajistí jin˘ aspekt ãchi, podle toho, zda jsme se narodili u mofie, nebo v horách; a na‰i Ïivotní energii také ovlivÀuje nበzpÛsob Ïivota. Tato Ïivotní energie má v tûle zásobník síly, spodZásobník ní tan-tchien. síly v tûle Nachází se mezi pupkem a stydkou kostí, pfiibliÏnû ãtyfii prsty pod pupkem. Pokud to chcete urãit pfiesnûji, rozdûlte si prostor mezi pupkem a stydkou kostí na pût dílÛ. Spodní tan-tchien pak leÏí ve ãtvrtém sektoru od pupku, respektive v druhém sektoru od stydké kosti. Ne nadarmo nûkdy uÏíváme pojem „pupek svûta“. âíÀané tan-tchienu fiíkají také zlatá pec, rumûlkové pole nebo stfied zemû. V bfii‰e se nachází pfies sto milionÛ nervov˘ch bunûk, je v nûm tudíÏ víc neuronÛ neÏ v celé mí‰e. Neurobiolog Michael Gershon z Kolumbijské univerzity tvrdí, Ïe bfiicho se aÏ pfiekvapivû podobá na‰emu mozku. KdyÏ fiíkáme, Ïe myslíme bfiichem, hodnû se k tomuto náhledu blíÏíme. V bfii‰e se tvofií dokonce psychoaktivní látky, jako napfiíklad serotonin a opiáty. Bfiicho je tedy na‰e nejdÛleÏitûj‰í energetické centrum. Jak bájeãnû to symbolizuje také socha smûjícího se

8


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 9

NOVÁ ÎIVOTNÍ ENERGIE

ãínského Buddhy s kulaÈouãk˘m bfiichem, kter˘ je‰tû navíc nosí ‰tûstí. Cel˘ podbfii‰ek míváme se‰nûrovan˘ opaskem, tûsn˘mi kalhotami ãi suknûmi a to omezuje tok Ïivotní energie. Mnohem zdravûj‰í by bylo, kdybychom mûli ke svému bfiichu stejnû vûdom˘ vztah jako smûjící se ãínsk˘ Buddha. Smûjte se hodnû a ãasto, pln˘m bfiichem – uÏ jen to zv˘‰í va‰i Ïivotní sílu. Spodní tan-tchien, tedy svÛj osobní zásobník energie, si mÛÏete plnit pûti základními cviky Základními cviky si tichého ãchi-kungu. Zaznamenáte pfiíliv nové Ïi- budete plnit votní energie a budete lépe zvládat své kaÏdo- svÛj zásobník denní úkoly s vût‰í lehkostí, vitalitou a radostí. energie Rovnováha harmonie, vnitfiní stfied, vám propÛjãí nové povûdomí o va‰em tûle, a tím také vyrovnanost a spokojenost. âchi je oznaãována za pfiírodní sílu proudící ãlovûkem a univerzem. Lidsk˘ mikrokosmos je tudíÏ spojen˘ s makrokosmem univerza. âlovûk Ïije obklopen ãchi a ãchi ho naplÀuje. Bodem temena hlavy (paj-chuej) pfiijímá ãlovûk ãchi nebe (jangová ãchi, pozitivní pól), bublajícím pramenem nacházejícím se uprostfied chodidel pak ãchi zemû (jinová ãchi, negativní pól). Základními cviky tichého ãchi-kungu mÛÏe cviãenec nejen posilovat vlastní Ïivotní energii, ale také vnímat

9


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 10

N O VÁ Î I V O T N Í E N E R G I E

propojení s pfiírodou. Jako jezdec fiídí svého konû, tak také ãlovûk navádí ãchi tam, kde je jí zapotfiebí. Cviãení pÛsobí proti churavûní a stárnutí a prodluÏují Ïivot. Tûlo Cviãení se mÛÏe stavem ãchi-kung dosaÏen˘m cviãením pÛsobí proti hluboce uvolnit a je oÏivováno aÏ do nejmen‰ích churavûní a stárnutí bunûãn˘ch struktur. Jedno staré ãínské pfiísloví praví: „Seì pevnû jako skála, choì zlehka jako vánek, vzná‰ej se a stÛj jako sosna, hluboce zakofienûná do zemû.“

10


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 11

MERIDIÁNOV¯ SYSTÉM

Meridiány jsou energetické dráhy v tûle, jimiÏ protéká ãchi. Rozli‰ujeme ‰est meridiánov˘ch párÛ a osm mimofiádn˘ch drah, pfiiãemÏ u základních cvikÛ bereme v potaz pouze dva zvlá‰tní meridiány: tu-maj Královské dráhy mají a ren-maj. Koncepãní dráha ren-maj probíhá na obrovsk˘ pfiední stranû tûla (jinov˘ meridián) a fiídicí dráha v˘znam tu-maj probíhá na zádech podél pátefie (jangov˘ meridián). ¤íká se jim i královské dráhy a mají obrovsk˘ v˘znam. Také ve v‰ech orgánech rozli‰ujeme mezi jinem a jangem. V tradiãní ãínské medicínû se vÏdycky hovofií o nedostatku nebo pfiemífie jangu ãi jinu v nûjakém orgánu. Podle toho to rovnûÏ oznaãujeme jako slab˘ nebo siln˘ jang, popfiípadû jako slab˘ nebo siln˘ jin. V západní medicínû hovofiíme kupfiíkladu o po‰kození jater. V tradiãní ãínské medicínû se ov‰em navíc vy‰etfiuje, zda je tfieba pfii jangové nedostateãnosti v játrech

11


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 12

N O VÁ Î I V O T N Í E N E R G I E

Jinové ■ a jangové ■ meridiány v tûle

12


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 13

MERIDIÁNOV¯ SYSTÉM

odvádût ãi pfiivádût jangovou ãchi nebo pfii jinové nedostateãnosti v játrech odvádût ãi pfiivádût jinovou ãchi. Pfii kaÏdé nedostateãnosti se tedy navíc bere ohled na dvû záleÏitosti. V paÏích a rukou se nacházejí tfii jinové a tfii jangové meridiány. V nohou a chodidlech rovnûÏ. Meridiány konãí ve ‰piãkách prstÛ vedle nehtového lÛÏka:

palec

jinov˘ meridián

plíce

ukazovák

jangov˘ meridián

tlusté stfievo

prostfiedník

mistr srdce jinov˘ meridián

perikard neboli osrdeãník

prsteník

trojit˘ ohfiívaã jangov˘ meridián

horní, stfiední a dolní partie tûla

malíãek

jinov˘ meridián

srdce

malíãek

jangov˘ meridián

tenké stfievo

13


EnergieKor2

4/9/18 5:48 PM

Stránka 14

N O VÁ Î I V O T N Í E N E R G I E

Také na nohou konãí meridiány ve ‰piãkách prstÛ vedle nehtového lÛÏka: palec

jinov˘ meridián

slezina

palec

jinov˘ meridián

játra

druh˘ prst

jangov˘ meridián

Ïaludek

ãtvrt˘ prst

jangov˘ meridián

Ïluãník

malíãek

jangov˘ meridián

moãov˘ mûch˘fi

stfied chodidla

jinov˘ meridián

ledvina

14


EnergieKor2

4/9/18 5:49 PM

Stránka 60

Inka Jochumová vyuãuje jiÏ více neÏ ãtyfiicet let dechovou terapii, autogenní trénink, jógu, taiãi a ãchi-kung. Pfies tfiicet let pÛsobila jako docentka v oboru relaxace na Státní gymnastické ‰kole v Mnichovû, pofiádá pravidelnû kurzy na vysoké ‰kole i v jin˘ch zafiízeních. Poskytuje rovnûÏ individuální poradenství a léãbu. Pofiádá semináfie a t˘denní kurzy a nabízí cesty do magick˘ch energetick˘ch míst na Krétû, v Maroku, Indii a Tibetu. V roce 1984 zaloÏila spoleãnost DANA e. V., jejímÏ úãelem je zachování tibetské kultury a medicíny (www.dana-ev.de). Inka Jochum Pschorrstrasse 21 82340 Feldafing www.inka-jochum.de e-mail: info@inka-jochum.de

60


EnergieKor2

4/9/18 5:49 PM

Stránka 61

Mistr â’âchang Li se narodil v roce 1942 v Pekingu. JiÏ v ‰esti letech se uãil ãchi-kung, kung-fu a tchaj-Èi ãchüan u svého dûdeãka, kter˘ byl majitelem jedné z nejvût‰ích lékáren v Hoahotu a záhy zasvûtil vnuka do tajÛ ãínského léãitelství. Mistr Li dosáhl pfii studiu ãínské medicíny a ãchi-kungu jedenácti rÛzn˘ch mistrovsk˘ch úrovní. PÛsobil jedenadvacet let jako akupunkturista v Pekingu. V roce 1988 pfiesídlil do Nûmecka a vyuãuje ãchi-kung ve svém mnichovském institutu a na semináfiích v Nûmecku, Rakousku a ·v˘carsku. Vzdûlává rovnûÏ lektory. Qi-Gong-Zentrum München, Karl-Marx-Ring 41, 51765 München, tel.: 0089 / 69341002 www.qigong-zentrum-muc.de e-mail: qigong-zentrum-muc@gmx.li Lze si zakoupit CD a kazety, které vám v˘raznû pomohou pfii provádûní pûti základních cvikÛ.

61


EnergieKor2

4/9/18 5:49 PM

Stránka 63

Tuto knihu vûnuji z celého srdce a s hlubok˘m vdûkem mistru â’âchang Liovi, jeho paní âchou-lan a dûtem (Wang ãchi, âchang, Jü, Bernhard, Ëin Sin) a sv˘m bratrÛm Karl-Heinzovi, Michaelovi a Alexandru Jochumov˘m.


EnergieKor2

4/9/18 5:49 PM

Stránka 64

Inka Jochumová NOVÁ ÎIVOTNÍ ENERGIE Staré ãínské metody: pût zásadních cvikÛ Z nûmeckého originálu Neue Lebensenergie. Die 5 Qi-Gong-Basisübungen nach Meister Li Zhi-Chang, vydaného nakladatelstvím nymphenburger in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, v Mnichovû roku 2005, pfieloÏil Jifií Pondûlíãek. Obálku upravila SoÀa ·edivá. Odpovûdná redaktorka Iva DaÀková Technická redaktorka RÛÏena Hedrichová Poãet stran 64 Vydala Euromedia Group, a. s., v edici Pragma, NádraÏní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2018 jako svou 9727. publikaci. Sazba Olaf ·najder Tisk EUROPRINT, a. s., Praha Vydání první Na‰e knihy na trh dodává Euromedia – kniÏní distribuce, NádraÏní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz

0038657  
0038657