Page 1


ÚVOD: ÚBYTEK VODY V mnoha částech světa lidé pociťují nedostatek vody. Období sucha jsou stále častější a úpornější, a v důsledku toho stoupají ceny vody a potravin. Zemědělci a zahradníci jsou nuceni zvyšovat produkci při nižší spotřebě vody, a zároveň šetřit čas nutný k zavlažování a odplevelení zahrad a polí. Přes rostoucí potřebu nízkonákladových, jednoduchých a  dokonalejších zavlažovacích systémů tento problém vědecký výzkum ani programy 8

mezinárodního rozvoje až do nedávna neřešily.

Můj vlastní výzkum v oblasti

techniky sám vyzkoušel, si mne

úsporného zavlažování začal na

získaly.

počátku 80. let 20. století. Když

Maximálně úsporné zavlažo-

jsem se poprvé dočetl o zavlažo-

vací systémy, které v této knize

vání pomocí zakopaných hliněných

popisuji, řeší tři nejzávažnější pro-

nádob v knize staré 2000 let,

blémy, kterým zahrádkáři, majitelé

kterou napsal Fan Shengzhi, pra-

domů a vlastníci malých pozemků

coval jsem v Institutu pro výzkum

čelí: voda, plevely a čas. Při naší

suchých oblastí na Kalifornské

snaze zvýšit výkon zavlažovacích

univerzitě v Riverside. Agronoma

systémů, snížit množství použité

Shengzhiho kdysi najal čínský císař,

vody a celkově zlepšit využití půdy,

aby pomohl zemědělcům, kteří

byly rozhodující zkušenosti předků.

měli k dispozici příliš málo půdy

Jejich prosté a časem prověřené

a vody, zvýšit výnosy. Zaujalo

techniky, vzniklé z tradičních

mne to, a brzy poté, co jsem jeho

postupů, jsme následně zdokonalili pomocí vědy a moderních

Úsporné zavlažovací systémy

materiálů. Osvojíte-li si je, využi-

mohou zajistit udržitelný život

čtyř- i vícenásobně.

téměř kdekoliv na světě, ať už

jete stejné množství vody dvoj-, V průběhu dějin čelily mnohé národy problémům s vodou

je tam extrémní sucho anebo

a dokázaly vyvinout systémy,

mírné klima.

umožňující vytvořit stabilní, zdravý

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 8

a příjemný život i v oblastech se

12.9.16 1:03


srážkami nižšími než 80 mm. Snad

Zefektivnění využívání vody je

nejlépe to uměli Nabatejci; staro-

pro západ samozřejmě důležité;

věký semitský národ Středního

naprosto zásadní však zůstává pro

východu. Systém zachytávání sráž-

jednu miliardu zemědělců po celém

kové vody a záplavové zemědělství

světě. Jejich zdroje jsou omezené.

jim v suché Negevské poušti umož-

Snaží se získat dostatečnou úrodu

nily uživit kvetoucí města a udržet

i při zcela nedostatečných dodáv-

prosperující ekonomiku. Tito a další

kách vody. Takovým potížím běžně

naši předkové, avšak i někteří

čelí pěstitelé v oblastech mírného

současníci, nás mohou naučit

klimatu s pouze sezonními sráž-

postupovat stejně. Zachytávat

kami; jenže tam, kde je podnebí

srážkovou vodu, úsporně zavlažo-

suché nebo polosuché, čelí již

vat, pečlivě vybírat plodiny a dobře

výzvám téměř neřešitelným.

se o ně starat, a také promyšleně

Očekává se, že se popsané

konstruovat zahradní stavby

problémy v důsledku klimatických

i pomocná zařízení.

změn, doprovázených zvýšením

Mým cílem od začátku bylo

počtu extrémně suchých období,

vyvinout maximálně úsporné

ještě zhorší. Poslední sucha v USA

a nízkonákladové zavlažovací sys-

a v letech 2011–12 v Mexiku nazna-

témy, které budou účinné i s méně

čují, co nás pravděpodobně čeká.

kvalitní či lehce slanou vodou,

Jezero Mead, které zásobuje vodou

a mohou je při využití místních

25 milionů lidí v USA, mělo v roce

zdrojů postavit a uvést do chodu

2015 historicky nejnižší hladinu

nekvalifikovaní jedinci. Takovéto

a podle předpovědí je zřejmě

systémy mohou totiž zajistit udrži-

čekají další smutná léta. A glo-

telný život téměř kdekoliv na

bální předpovědi týkající se sucha

světě, ať už v extrémním suchu,

v budoucnu vzbuzují ještě větší

anebo mírném klimatu. Většinu své

obavy.

výzkumné práce jsem soustředil do

Díky rozvoji výzkumu úspor-

západní části pouště Sonora, kde

ného zavlažování se ale můžeme na

jsou roční srážky nižší než 80 mm

budoucnost lépe připravit. Úsporné

a teploty se kdykoli vyšplhají nad

systémy navíc sníží náklady na

37 °C. Protože jsme pracovali

obnovu životního prostředí,

v odlehlých oblastech, museli jsme

záchranu krajiny a obnovu zeleně

vodu často přivážet nákladním

tím, že znovu dodají tolik potřebné

autem, a někde byl dokonce nutný

stromy a keře do oblastí zasaže-

pohon na všechna čtyři kola. Každá

ných činností člověka. Informace

kapka vody tu byla vzácná.

o úsporných zavlažovacích

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 9

9

12.9.16 1:03


systémech se mezi lidmi rychle

a tím, jak je můžete začlenit do

šíří a podnikatelé přinášejí na trh

zahrady, statku či svého okolí.

nové produkty. Současná situace je

Jakmile tyto techniky vyzkou-

výzvou i pro začínající firmy.

šíte a uvidíte, jak fungují, můžete

Učitelé, studenti, zahradníci

10

je přizpůsobit své situaci, i když

či zemědělci mohou pomoci pro-

máte k dispozici jen osluněný bal-

střednictvím kurzů, instrukčních

kon nebo verandu. Vyzkoušejte

videí, článků či knih, abychom

více technik a rozhodněte se pro

úsporným systémům porozuměli

tu, která vám nejlépe vyhovuje.

a po užívali je. Nadace, univerzity,

Experimentujte. Stále je co se učit

města i státy mohou fi nancovat

a můžete v tom pomoci i dalším,

a podporovat výzkum a před-

když zveřejníte své zkušenosti,

nášky s ukázkami. Prioritou by se

fotografie anebo videa na inter-

mělo stát zajištění sběru srážkové

netu. Je třeba, aby každý z nás

vody, zavedení úsporných zavla-

sehrál svou roli v celkovém sni-

žovacích systémů a související

žování spotřeby vody, přechodu

krajinotvorba v zahradách škol

k udržitelnému systému výroby

a univerzit.

potravin a při obnově poškozené

V této knize se seznámíte s úspornými zavlažovacími systémy

krajiny. I tato kniha je krokem k nadějnější budoucnosti.

Obrázek na protější straně: Prstenec na okraji jezera Mead jasně ukazuje účinky sucha na tento vodní rezervoár.

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 10

12.9.16 1:03


11

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 11

12.9.16 1:03


SY STÉMY

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 13

PRVNÍ ČÁST

ÚSPORNÉ ZAVLAŽOVACÍ

12.9.16 1:03


Úsporné zavlažovací techniky se i přes to, že nebyly obecně známy či publikovány, využívaly leckde i po tisíce let. Za ta léta je lidé vyzkoušeli na mnoha typech půd a při pěstování řady rostlinných druhů – od květin až po stromy.

14

Když jsem s výzkumem technologicky

elektřinu, automatické ovládání, peč-

nenáročných a úsporných metod

livou filtraci a pravidelnou údržbu.

zavlažování začal, ptal jsem se kaž-

Tyto systémy také potřebují speciální

dého návštěvníka Institutu pro výzkum

materiály a složité výrobní metody.

suchých oblastí, s jakými tradičními

Sám jsem zpočátku využíval kapkovou

zavlažovacími systémy se setkal.

závlahu v poušti, avšak zjistil jsem, že

Lidé mi vyprávěli různé příběhy – ale

se kapkovače snadno ucpávají sedi-

o původních systémech jako takových

mentem a solí, a že některé druhy

měli málo informací. Odborníci jako

hmyzu se na ucpávání kapkovačů snad

oni by navíc zřejmě neriskovali svou

přímo specializují. Ještě horší bylo,

profesionální kariéru studiem tradič-

že kojoti, králíci a další zvířata žvýkali

ních technik. Museli se totiž zabývat

zavlažovací trubky a ničili je, i když

moderními systémy použitelnými

byly suché a měli jiný přístup k vodě.

pro zemědělství náročné na vstupy.

Při testování odpuzovacích prostředků

Naštěstí se okolnosti změnily; v sou-

v kalifornské poušti, které jim měly

časnosti jsou vědci konečně ochotni

zabránit v okusu rostlin, zvířata zavla-

věnovat se i tradičním metodám,

žovací trubky ohlodala ještě dříve, než

o nichž se mezitím zjistilo, jak velice

se dotkla rostlin samotných! Pochopil

jsou účinné.

jsem, proč se tomuto systému říkává

Vezměme si například kapkové

špagetový. Jeho zranitelnost mne fru-

zavlažování: pomohlo zvýšit využití

strovala a mnohdy vedla k naprostému

vody v zahradách a v zemědělství.

neúspěchu kapkového zavlažování

Jenže tento způsob závlahy si mohou

v odlehlých oblastech.

dovolit jen bohatí. Aby kapkovače

Mezinárodní zemědělský výzkum

pracovaly spolehlivě, je třeba zajis-

se orientuje na zemědělství náročné

tit regulovaný tlak vody, čerpadla,

na vstupy a počítající s velkými výnosy; tam kapková závlaha funguje dobře.

V porovnání s povrchovým zavlažováním lze ušetřit

Avšak úsporné systémy popsané v knize umožňují ušetřit daleko více vody, a to pomocí zdokonalených tradičních zařízení, která jsou spolehlivá, odolná a lze

až 90 % vody.

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 14

je sestavit z místně dostupných zdrojů.

12.9.16 1:03


15

Porézní hadice dobře funguje na vyvýšených záhonech. Zde je odkrytá, ale její účinnost se zvýší, zakryjeme-li ji mulčem nebo zeminou.

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 15

12.9.16 1:03


16

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 16

12.9.16 1:03


Pro pěstitele, kteří mají nedostatek

Klíčem ke snížení spotřeby vody

vody, omezené množství půdy a zdrojů,

je přivést vodu k rostlině v přesně

se přínos úsporných technik může stát rozhodujícím faktorem. Spotřeba vody

takovém množství, kolik jí

se totiž u těchto systémů snižuje až

potřebuje, s malými nebo žádnými

o 90 % ve srovnání s povrchovou závlahou a o 50 % oproti kapkové. Kapková

ztrátami vypařováním a únikem.

závlaha dodává rostlinám téměř 4 l za hodinu. Některé z našich úsporných sys-

doma, na zahradě či na poli užívat

témů však vystačí s méně než 4 l vody

několik zařízení souběžně, a uspoko-

za týden, anebo dokonce za měsíc.

jíte tak různé nároky vašich rostlin.

Klíčem ke snížení spotřeby vody je při-

Zavlažování s hluboko vloženými

vést vodu k rostlině v přesně takovém

trubkami nejlépe vyhovuje stromům

množství, kolik jí potřebuje, s malými

a keřům, zakopané hliněné nádoby

nebo žádnými ztrátami vypařováním

bývají vhodné pro druhy plošně se

a únikem.

rozrůstající (např. melouny) a porézní

Naše systémy šetří vodu, ale napo-

17

hadice se osvědčily u plodin pěsto-

máhají i silnějšímu růstu rostlin, které

vaných v řádcích, jako třeba mrkev.

jsou potom schopny lépe odolávat

Vyzkoušejte různé kombinace sys-

suchu. Následující kapitoly vám poskyt-

témů – knoty a hluboko vložené trubky;

nou informace, které potřebujete,

knoty a hliněné nádoby; vertikální

abyste tyto systémy mohli začít pou-

porézní hadice a hliněné nádoby –

žívat. Možná budete nakonec u vás

cokoli, co bude fungovat.

Zavlažování reagující na skutečnou potřebu vody je nejefektivnější. Zde je přední řada rostlin zavlažována zakopanými hliněnými nádobami a zadní řada porézními kapslemi.

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 17

12.9.16 1:04


1. KAPITOLA

Zakopané hliněné nádoby Zavlažování pomocí zakopaných hliněných nádob, někdy nazývaných džbán či olla (soudek, hrnec), je jedním z nejefektivnějších dosud známých systémů. Pravděpodobně byl objeven před mnoha tisíci let v Číně. Neglazovaný porézní hliněný hrnec naplněný vodou a zakopaný v zemi poskytuje rostlině, která roste

ZAKOPANÉ HLINĚNÉ NÁDOBY

18

poblíž něj, řízené zavlažování ve formě kapilárního toku. Nádoby mají různé tvary a podoby:

se používají bez natlakované či filtro-

jsou kulaté s úzkým hrdlem, válcovité,

vané vody a lze je vyrobit z místně

anebo jde o klasické terakotové květi-

dostupných surovin, kýmkoli, a téměř

náče. Protože množství vody, které

kdekoli na světě. Je méně pravděpo-

prosákne květináčem, je částečně určo-

dobné, že je poničí zvířata nebo že se

váno tím, kolik vody rostlina čerpá

budou ucpávat, jak tomu bývá u kap-

z půdy, je tento systém až desetkrát

kové závlahy.

efektivnější než běžné povrchové zavlažovací systémy. Hliněné nádoby

S technikou zavlažování pomocí hliněných nádob jsem se původně

Nádoby olla se k zavlažování používají již přes dva tisíce let.

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 18

12.9.16 1:04


7. KAPITOLA

Ochrana stromů Ochranu stromů (dohledatelnou také pod názvem „plastové tubusy“ či „chrániče stromů“) lze pro zavlažování využít v mnoha typech půd a pro spoustu rostlinných druhů. Ochrana stromů, která je v podstatě plastovým tubusem, se umístí kolem sazenice a usadí do půdy. Poté se do tubusu

Voda není před vypařováním tak

vyzkoušel plastové lahve s odříznu-

dobře ochráněna, jako je tomu u hlu-

tým dnem i horní částí a zjistil jsem, že

boko zakopaných trubek, ale soustředí

mohu zalévat přímo do nich. Tato vari-

se poblíž rostliny a rychle prosákne do

anta byla lepší než předchozí, ale bylo

půdy. Ve vlhčím prostředí nebudou

těžké lahve ve velkých větrech upevnit.

některé druhy rostlin s opakovaným

Když jsem na konferenci o zales-

namáčením svých stonků a listů spo-

ňování poprvé uviděl plastové tubusy

kojené (nebezpečí plísně či hniloby),

od firmy Tubex, hned jsem si pomyslel,

ale při práci s rostlinami ve velmi

že by to mohlo být ono, a následně

suchých oblastech jsem narazil na

jsem se o tom přesvědčil. Když tyto

problémy jen výjimečně. Někdy se

dvoustěnné ochrany stromů umístíte

může v tubusech přemnožit hmyz,

do půdy a upevníte svorkami nebo

ale i to se stává spíše u zahradních

oporou, jsou robustní a dobře odolá-

rostlin než u keřů v poušti.

vají silným větrům i zvířatům. V poušti

Ochranou stromů jsem se začal původně zabývat proto, abych zjistil,

je často upevňujeme 6mm ocelovými pruty; jsou lepší než dřevěné kůly.

zda ji lze využít v poušti ke snížení

Zatímco nejdůležitější funkcí tubusů

dopadu náporů písku a hladových

u stromů je ochrana před okusem divo-

býložravců. Ve svých prvních testech

kou zvěří či domácími zvířaty, výhonky

jsem používal kameny navršené kolem

tyto tubusy chrání před vysušením vět-

rostliny. To fungovalo, ale v písči-

rem a vytvářejí vhodnější mikroklima

tých oblastech jsem potřeboval něco

s vyšší vlhkostí, což snižuje případný

jiného. Zkusil jsem rašelinové květi-

stres rostlin. Průhlednými tubusy se

náče s uříznutými dny, ale bylo zjevné,

k rostlině dostane dostatek slunečního

že ochrana musí být vyšší. Potom jsem

světla a teplota uvnitř (když jsou tam

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 73

73 OCHRANA STROMŮ

nalije voda – ručně anebo pomocí kapkového systému.

12.9.16 1:06


35,5 °C a v tubusech, ve kterých byly stromy, pouhých 31,7 °C – lehce pod teplotou vzduchu. Ochrana stromů se výrazně osvědčila při rekultivaci pouště, ale používal jsem ji i v zahradě při pěstování kukuřice a dalších vysokých rostlin. Tubusy vydrží po mnoho let. Poskytují také jistou ochranu před nízkými teplotami, a na začátku sezony budete mít náskok, protože můžete rostliny zasadit dříve. Zavlažování rostlin pomocí ochran-

74

ného tubusu je dobrým kompromisem OCHRANA STROMŮ

mezi cenou a výkonem u rostlin, které snesou smáčení. Bývá vhodnější do půd s nízkou retenční kapacitou než do jílovitých, kdy se voda v tubusu drží dlouho a rostlinu poškodí. Voda se dá do tubusu nalít z konve bez kropítka, u větších projektů hadicí napojenou na cisternu. Tubusy lze zásobit vodou prostřednictvím kapkového vedení z nádrže nebo natlakovaným vodovodním vedením. Hlubší zavlažování Ochranné tubusy snižují spotřebu vody a zlepšují růst a přežití rostlin. Často se po užívají ve vinohradnictví.

sazenice) je v důsledku evapotranspirace často nižší než venku. V létě

vertikálně vloženými trubkami je vhodnější, přináší ale vyšší náklady.

Kapková hadice se dá připojit rovnou k ochrannému tubusu.

v nížinné poušti v Kalifornii, kde teplota půdy může dosahovat až 77 °C, zůstávají její teploty v ochranném tubusu 48 °C. Například v den, kdy se teplota vzduchu pohybovala mezi 35 a 37 °C a průměrná teplota povrchu půdy dosáhla 42 °C, byla teplota v prázdných ochranných tubusech

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 74

12.9.16 1:06


Domácí ochrana stromů pro použití v zahradě Ochranné tubusy si můžete vyrobit z plastových lahví a nádob, když odříznete dna a vršky. Zelený plast je o trochu vhodnější než průhledný, protože lehce stíní. Tubusy s dvojitou stěnou jsou ještě lepší a lze je udělat ze dvou lahví o různých velikostech; jednu vložíte do druhé. Ochranu stromů můžete vytvořit i z kamenů. liny, zlepšují dodávku vody a snižují vypařování, nicméně nejsou tak dobré

Ochranu stromů lze vytvořit z použitých plastových lahví.

jako dvoustěnná ochrana. Do plastové ochrany stromů se někdy chytí ještěrky. Postavíte-li do

Rekultivace

tubusu tyčku, umožníte jim vylézt zpátky ven. V některých oblastech

Zavlažování pomocí ochranných tubusů se

bych také doporučil umístit k horní

použilo při rekultivaci místa, kde se natáčel film

části pletivo či křížený rybářský vlasec,

Jurský park v Red Rock Canyon State Park.

aby se dovnitř nedostali ptáci.

OCHRANA STROMŮ

75

Když je umístíte do kruhu kolem rost-

Ochrana stromů se může hodit, když vytváříte zahradu u svého domu a začínáte s malými rostlinami a sazenicemi. Tubusy sníží stres rostlin z horka, zimy a větru. Vyšší tubusy se výborně hodí pro mladé stromky, pro keře rostoucí spíše do výšky než do šířky, a pro vinnou révu. Mohou být velmi užitečné, pokud hrozí okus rostlin srnci, jeleny nebo králíky. V zahradě jsem na ochranu mladých sazenic po užíval i krátké tubusy.

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 75

12.9.16 1:06


ÚROVEŇ

DRUHÁ ČÁST

PŘECHOD NA DALŠÍ Nyní už znáte různé úsporné zavlažovací systémy využitelné doma i v zahradě, a proto se budeme zabývat dalšími souvisejícími aktivitami. Jak tedy postupovat, aby úsporné systémy, které jste si zvolili, přinášely co největší užitek?

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 77

12.9.16 1:06


8. KAPITOLA

Tipy na chytré hospodaření s vodou v zahradě Chytré hospodaření s vodou v zahradě snižuje spotřebu vody a zlepšuje růst a výnos rostlin, krásu květin a keřů i zdraví půdy a krajiny. Většina z nás 78

spotřebovává mnohem více vody, než je třeba. Všichni můžeme udělat

TIPY NA CHY TRÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU V ZAHRADĚ

na našich zahradách, polích či farmách podstatné pozitivní změny. Snížit spotřebu vody o 50 % může být relativně jednoduché – jenže je možné dosáhnout i vyšší úspory. Pak teprve můžete sledovat, jak šetříte každým rokem stále více, tak jak se zvyšují vaše zkušenosti a znalosti v oblasti úsporných systémů. Mnoho zemědělsko-poradenských skupin, zahrádkářských sdružení a spolků ekologického zemědělství nabízí na internetu své semináře či studijní materiály. Některá města nabízejí také dotace.

Nezapomeňte, že zahradničení je

1. Upřednostňujte původní rostli-

také o klimatu a mikroklimatu. To, co

ny ze svého regionu, ty, které jsou

je úspěšné v nížině, nemusí fungovat

odolné suchu nebo se v období sucha

ve vyšších a chladnějších polohách.

zazimují. Díky rostoucímu zájmu

Čtěte pozorně a vyhledávejte ty

o xeriscaping – krajinotvornou metodu

informace, které se týkají oblasti,

zaměřenou na efektivní zacházení

kde žijete. Učte se od svých sousedů

s vodou, která byla vyvinuta pro suchá

a choďte na kurzy pořádané míst-

podnebí, je dnes jednodušší najít rost-

ními znalci. Možná neznají úsporné

liny, které vystačí s malým množstvím

zavlažovací systémy, ale poradí vám

vody. Ty nejkrásnější květy za mini-

ohledně typů půdy, kompostování,

mální množství vody nabízejí třeba

odrůd plodin, pěstování, hubení

sukulenty. Místní zahradnické centrum

škůdců a načasování výsadby.

nebo školka vám mohou doporučit

A teď několik praktických tipů:

a prodat rostliny, kterým se daří ve

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 78

12.9.16 1:06


Místní rostliny jsou klíčem k přitažlivé krajině chytře hospodařící s vodou.

vaší oblasti – avšak nenechte se omezit jejich úzkým výběrem. Vybírejte rostliny odolné suchu. Vyhledejte školky pěstující původní rostliny a spe-

Zákrsky v nádobách mohou být velmi produktivní a spotřeba vody se dá snížit používáním nádob olla, porézních kapslí nebo mikroporézní hadice.

ciální pěstitele, kteří pracují s místními i exotickými odrůdami. Projděte si katalogy a webové stránky dalších společností, které nabízejí speciální místní a mezinárodní odrůdy. Ptejte se po místně vypěstovaných a přizpůsobených druzích a kultivarech. Tam, kde nejsou k dispozici, zkuste místní kultivary z podobných klimatických podmínek. Zeptejte se sousedů, zemědělských poradců a zahrádkářských spolků, jaké rostliny u nich dobře rostou a nejlépe chutnají. Navštivte místní farmářské trhy a podívejte se, co se pěstuje a prodává.

Například modrá kukuřice Hopi se přizpůsobila tak, že rozvinula hluboký a rychle rostoucí kořenový systém. Plodiny a květiny, které se na samém začátku sezony předpěstují v interiéru a potom přesadí do zahrady časně zjara, uzavřou svůj životní cyklus dříve, než dorazí horka a sucha. Suchu odolné a původní stromy jsou v středoevropských podmínkách např. dřín obecný, hloh jednosemenný, jeřáb muk, jeřáb oskeruše, líska obecná, tis červený, trnka obecná, třešeň, višeň, broskvoň ze seme-

2. Vybírejte odrůdy odolné suchu.

náče. Zákrsky také snižují spotřebu

Mnoho místních odrůd bylo po

vody a můžete je mít v nádobách či

dlouhou dobu selektováno předky

květináčích. Překvapí vás svou pro-

s ohledem na schopnost přežít

duktivitou. (Dokonce i české citroníky

v podmínkách, kdy je málo vody.

plodí po celý rok výborné citrony.)

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 79

TIPY NA CHY TRÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU V ZAHRADĚ

79

12.9.16 1:06


TIPY NA CHY TRÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU V ZAHRADĚ

80

3. Zrušte trávník a na jeho místo

4. Pěstujte v blocích místo v řádcích,

vysaďte vodu šetřící místní rostliny,

abyste snížili vypařování a růst ple-

xeriscaping nebo zahradu. S úspor-

velů. Rostlinám prospívá i zónování,

ným zavlažováním budou tyto nové

tj. když zasadíte rostliny s podobnými

rostliny vyžadovat méně vody než

nároky na vodu na jedno místo. Díky

trávník. Zachytávání srážkové vody

tomu můžete zalévání naplánovat

(9. kapitola) může být také dobrým

dle potřeb rostliny bez toho, abyste

zdrojem velkého, ne-li dokonce celko-

některé rostliny přelévali a jiné zalé-

vého množství vody pro vaši novou

vali nedostatečně. Na pozemku, kde

zahradu. Pokud z nějakého důvodu

je systém zachytávání srážkové vody,

nemůžete trávník odstranit, nabízí

je zónování většinou uspořádáno tak,

se možnost jeho nahrazení umělým

aby zóny s rostlinami nejnáročnějšími

trávníkem. Dražší verze umělého

na vodu byly co nejblíže zdroji. Navíc

trávníku jsou překvapivě věrnou kopií

tak zajistíte, že při nedostatku vody

toho opravdového, ale bohužel se

ji rostliny, které ji potřebují nejvíce,

v létě zahřívají. Na západě USA, kde

dostanou.

jsou dlouhodobá sucha tvrdou realitou, nabízejí státní kanceláře finanční pobídky na odstranění trávníků.

5. Udržujte půdu zdravou a nezhutnělou, aby se do ní zavlažovací voda mohla snadněji vsakovat. Kořeny budou hustší a hlubší a vyvinou lepší

Xeriscaping neboli krajinotvorba pro suchá místa může v kombinaci s úsporným zavlažováním dobře vypadat, navíc potřebuje velmi málo vody.

symbiózu s prospěšnými mykorrhizními houbami a bakteriemi vázajícími dusík. Dvojité provzdušnění půdu rozvolní, což může podstatně zlepšit růst plodin a zdraví rostlin na znehodnocených půdách – nejlepší doba pro to je na jaře, když je půda vlhká a teploty nízké. 6. Zjistěte propustnost půdy. Propustnost půdy můžete změřit tak, že vykopete 45 až 50 cm hlubokou jámu a napustíte ji vodou. Druhý den to zopakujete. Pokud voda za jeden či dva dny zcela neodteče, je propustnost půdy pravděpodobně zhoršená. To by mohlo znamenat, že horní vrstva půdy byla při zarovnávání pozemku pro stavbu domu kompletně odvezena anebo

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 80

12.9.16 1:06


obsahuje jednu či více vrstev sedimen-

pro odstranění nečistot a znovu použít.

tární horniny. V suchých oblastech ji

Mnoho semen vyžaduje ke klíčení půdu

v půdě najdete v podobě světlé vrstvy,

teplejší, takže pro první zasetí na jaře

vzniklé zhuštěním půdních částic do

může být holá půda lepší. V časném

cementu působením uhličitanu vápe-

létě je poprvé potřeba mulč maxima-

natého. Nejlepším řešením je v takovém

lizovat. Při krajinotvorbě a pro keře

případě pěstování na vyvýšeném

a stromy můžete přidat mulč dříve.

půdy zlepšit hloubkovým rozvolněním a přidáním organického materiálu, písku anebo – pro půdy s vysokým podílem jílu – vápníku (v podobě sádry). Dobrá propustnost je důležitým faktorem i v pěstebních substrátech.

8. Zvažte možnost zalévat šedou vodou. Tam, kde je vody skutečně nedostatek, používají lidé odpadní vodu ze dřezu, praní prádla a sprch pro spodní zavlažování, při kterém se voda nedostane přímo na části rostliny, které se později budou kon-

7. Používejte mulč ke snížení vypa-

zumovat. (U bobulovitých plodů,

řování vody, udržování nízké teploty

ovocných stromů, ořešáků, rajčat

v půdě a zabránění růstu plevelů. Po

a paprik to nevadí, ale vadí to u salátu,

stovky, ne-li tisíce let se v Číně k ucho-

zelí nebo melounů.) Když si budete

vání vlhkosti jako mulč používal štěrk

mýdlo a šampon pečlivě vybírat, šedá

smísený s hrubým pískem. (V nedávné

voda rostlinám neublíží. Obce či kraje

studii se zjistilo, že takový mulč omezí

mohou stanovit pravidla pro využívání

ztrátu vody za 14 dnů o 82 %; únik vody

šedé vody, proto se před instalací sy-

se v době letních dešťů snížil o 95 %.)

stému využívajícího šedou vodu raději

Na malých pozemcích můžete na konci

informujte – možná zjistíte, že existují

sezony štěrk shrabat hráběmi, přesít

i finanční pobídky, či omezení.

Zapoju jí se i města Některá americká města zachycují a nabízejí šedou vodu k opětovnému použití; hydrant má odlišnou

81 TIPY NA CHY TRÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU V ZAHRADĚ

záhoně. Někdy můžete propustnost

barvu než hydrant s obyčejnou vodou, aby nedošlo k záměně. Tato šedá voda se hodí jen pro okrasné zahradnictví, ale pokud by prošla úpravou, bylo by možné ji využít i při pěstování plodin.

Zavlazovaci systemy_CZ_170x230_Lenka.indd 81

12.9.16 1:06

0038108  
0038108