Page 1

zlom kalhotky CZ

13.12.2010 8:01

Stránka 2

„Tady mû máte!“ volá Krtek. Právû vylezl ze své hromádky. „Tûch pokladÛ, co jsem na‰el v zemi. Kuliãku, hfiebík, knoflík i zrcátko. Ale kam je dám? A co to tu visí na ‰ÀÛfie? Kalhotky s kapsami. Ty jsou hezké! A co by se v‰echno do kapes ve‰lo! My‰ko, milá my‰ko, neví‰, kde bych takové kalhotky dostal?“ „Nevím,“ fiekla my‰ka, „ale moÏná, Ïe by ti poradily tamhle ty modré kytiãky.“


zlom kalhotky CZ

13.12.2010 8:01

Stránka 3

„Ty moje modrá kytiãko, povûz mi, kde bych dostal takové hezké kalhotky?“ „Povím, to ví‰, Ïe povím. Jmenuji se len. KdyÏ udûlá‰, co ti poradím, bude‰ mít takové kalhotky i ty.“ „Udûlám, udûlám v‰echno, co je tfieba.“ „Potfiebuji zalít,“ fiekl len, „mám ÏízeÀ. Dones mi vodu a uvidí‰, jak pûknû porostu.“ Krtek nosil vodu, zaléval len a len rostl. Rostl a zrál, aÏ uzrál. „A teì ti poradím, co udûlat dál,“ fiekl len. Krtek k˘val hlavou, Ïe si dá rád poradit.

0036651  
0036651