Page 1

ÚVOD

A

lbrecht Dürer není pouze umělcem, jenž vytvořil Zajíce, Velký drn či Studii rukou, symboly středověkého umění, které téměř

zdegenerovaly v kýč. Mezi umělci středověkého Německa ztělesňuje Albrecht Dürer bezpochyby jednu z nejvýznačnějších postav. Nebyl to jen malíř, grafik, dřevořezbář a mědirytec, proslul totiž i matematickými pojednáními o teoretických základech umění, a to zejména na poli geometrie, kde se přechod od pozdně gotického stylu k renesanci projevoval nejzjevněji.

Autoportrét ve třinácti letech kolem 1484 stříbrná tužka, 27,5 x 19,6 cm Albertina Museum, Vídeň 8

9


Dürerovo neustálé úsilí o dosažení dokonalosti spolu s tehdy běžným hledáním forem, pravidel a matematických zákonů, jež mělo za cíl přetavit tyto myšlenky na papír a na plátno, se odráží ve spisech z druhé poloviny jeho tvůrčího života. Roku 1525 vydal spis Uvedení do měřictví, jenž vyšel tiskem i latinsky, a to v letech 1532, 1535 a 1605.

Portrét Dürerova otce 1484 stříbrná tužka na papíře, 28,4 x 21,2 cm Albertina Museum, Vídeň 10

11


Kromě mnoha dalších spisků sepsal v němčině i první návod, jak sestavovat sluneční hodiny. Z Dürerových poznatků vycházel i astronom Johannes Kepler (1571–1630) a matematik Galileo Galilei (1564–1642). V roce, kdy Dürer zemřel, vyšla čtyři jeho díla o lidském těle: Zde je čtveřice knih o lidských proporcích, objevených a popsaných Albrechtem Dürerem z Norimberku pro účely všech milců tohoto umění. V prvních třech svazcích

Bojovník kolem 1489 perokresba, 22 x 16 cm Staatliche Museen zu Berlin, Berlín 12

13


Dürer popisoval a zkoumal typy lidského těla a ve čtvrtém se zaobíral studií pohybu. Oproti ostatním umělcům této epochy máme o Dürerově životě, vývoji i vlivu jeho díla nezvyklé množství informací. Coby současník reformátora Martina Luthera (1483–1546) stojí mezi dvěma velkými křesťanskými vyznáními, a to na straně katolíků zásluhou děl jako Život Panny Marie (1503–1504),

Portrét Barbary Dürerové 1490 olej na dřevě, 47 x 38 cm Germanisches Nationalmuseum, Norimberk 14

15

0036238