Page 1

Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 11

Úvod „Na v‰echno vyrostla bylina“, tuhle vûtu jsem sl˘chala od babiãky uÏ jako dítû. Tato praktická, nanejv˘‰ ãinorodá Ïena mû pouãila nejen o mnoha tajemstvích z oblasti léãiv˘ch bylin, ale také mi zprostfiedkovala dar pozornû se dívat a vnímat nejjemnûj‰í zmûny. V‰echno, co moje babiãka, prostá, ale vskutku „moudrá“ Ïena, v téhle souvislosti dûlala, padalo u mû na úrodnou pÛdu. Pfiipadalo mi napínavé a zajímavé, jak si pfii kaÏdé bolístce nejen vûdûla rady, n˘brÏ z nepfiebern˘ch zásob su‰en˘ch bylin, ãástí rostlin a kvûtÛ také vÏdy vybrala tu správnou s pfiíslu‰n˘m receptem. Její domácí léãebné prostfiedky byly Ïádané a pokaÏdé se osvûdãily. Od této zku‰ené Ïeny jsem se dozvûdûla i mnoho vûcí o vlivu nebesk˘ch tûles na ãlovûka a pfiírodu a obãas jsem dostala radu, Ïe v té ãi oné situaci je tfieba dbát na správné postavení Mûsíce. Babiããiny pfiirozené postupy v‰ak velmi rychle upadly v zapomnûní, kdyÏ ve vysokém vûku zemfiela a já se kvÛli studiu pfiestûhovala do velkomûsta. Zajímavé je, Ïe místo abych se stala uãitelkou, zakotvila jsem (náhodou?) v odborném nakladatelství a dlouhá léta vedla oddûlení „alternativního léãitelství a duchovního zdraví“. Tak jsem se opût setkala s dávno zapomenut˘m vûdûním o lidovém léãitelství a také o Mûsíci. Postupnû jsem si znovu zaãala uvûdomovat, jak cenné mohou b˘t tyto zku‰enostmi provûfiené informace, úspûch fiady knih o vlivech Mûsíce na ãlovûka a pfiírodu hovofiil sám za sebe. 11


Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 12

I z profesních dÛvodÛ jsem se zaãala horlivû zajímat o pravidla, úãinné síly mûsíãních fází a jejich pÛsobení na lidské tûlo, domácnost a zahradu. A ãím víc jsem pronikala do podrobn˘ch pokynÛ a rad, tím víc mû to fascinovalo. Dozvídala jsem se témûfi neuvûfiitelné vûci. Zdálo se, Ïe Mûsíc má pozitivní úãinky skoro na v‰echny oblasti lidského Ïivota. Po staletí tradované zku‰enosti, zprostfiedkované lidmi, ktefií s nimi vyrÛstali, mû natolik zaujaly, Ïe jsem se rozhodla také nûkterá pravidla vyzkou‰et – u‰kodit to zjevnû nemohlo. MÛj syn, mezitím dávno dospûl˘, ale tenkrát ãtyfileté dítû, mûl jako fiada jin˘ch dûtí na rukou bradavice. Co v‰echno jsem zkusila, abych ho toho trápení zbavila! Bûhala jsem od jednoho doktora k druhému, potírala bradavice intenzivními chemick˘mi prostfiedky, nechávala je zmrazit, vyfiíznout, ale byly vytrvalé, a je‰tû se dokonce mnoÏily. Mou poslední nadûjí byl tedy Mûsíc. Stále je‰tû s kritick˘m pohledem, ale také zvûdavostí a vlastnû i zoufalstvím jsem pouÏila radu knihy o Mûsíci, která tenkrát byla na trhu, a zaãala pfii prvním úplÀku potírat bradavice osvûdãen˘m a úãinn˘m prostfiedkem, totiÏ ‰Èávou z vla‰toviãníku. Tahle bylina rostla ve velk˘ch plochách pfiímo pfied vchodem do matefiské ‰kolky. Vzpomnûla jsem si na babiããino tvrzení, Ïe rostliny rostou vÏdycky tam, kde jsou potfiebné, ale já jsem to pfied lety povaÏovala za ezoterické mudrování, které mi pfiipadalo spí‰ k smíchu. Teì jsem byla pfiinejmen‰ím vdûãná, Ïe tady na mû vla‰toviãník doslova ãekal. Natírala jsem bradavice kaÏd˘ den oranÏovou ‰Èávou vla‰toviãníku, která vytéká z nafiíznutého stonku rostliny. Pomalu se blíÏilo novoluní a bradavice byly na svém místû, i kdyÏ viditelnû men‰í, tmav‰í a svrasklej‰í. Do novoluní zb˘valy je‰tû tfii dny, kdyÏ jsem toho dne ráno sko12


Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 13

ro nevûfiila sv˘m oãím: byly pryã, prostû zmizely! Bylo to neuvûfiitelné a podle rad z knihy jsem místa potírala dál aÏ do novoluní a pfiísahám, Ïe bradavice se na rukou mého syna uÏ nikdy neobjevily. To byl mÛj první intenzivní záÏitek s Mûsícem po dlouhé dobû, která ubûhla od chvíle, kdy jsem opustila domov a kdy uÏ mezi námi nebyla moje babiãka. Následovaly dal‰í úÏasné zku‰enosti a moje poãáteãní skepse se postupnû mûnila v poznání, Ïe „Mûsíc“ opravdu „funguje“. Od té doby se uÏ pfies dvacet let soukromû i profesnû zab˘vám v souvislosti s tématick˘mi okruhy du‰evní pohody a zdraví také vûdûním o Mûsíci, které se ‰ífií v fiadû knih, kalendáfiÛ, internetov˘ch pfiíspûvkÛ, ãlánkÛ a pfiedná‰ek. Nûkdy se tento dávn˘ a tradiãní poklad zku‰eností bohuÏel pfiedvádí spí‰ neserióznû jako v‰elék pro kaÏdého a na v‰echno. Skuteãnû existují knihy, které ãtenáfie vyz˘vají, aby pfii urãité konstelaci Mûsíce nakupovali akcie, roze‰li se s partnerem a podobnû. S vûdomím, Ïe takové rady, které nemají s tradiãním vûdûním o Mûsíci nic spoleãného, je tfieba prostû ignorovat, nabízím v dodatku této knihy poukazy na fundovanou a seriózní literaturu, která by mohla pfiispût k prohloubení vûdomostí o pÛsobení Mûsíce a jejich praktickému pouÏívání. Zámûrem této knihy je pfiipomenout, jak pÛsobí síly Mûsíce na zdraví, péãi o tûlo, Ïivotní pohodu a stravování. Pro udrÏení zdraví a dobré kondice aÏ do vysokého vûku mÛÏete udûlat hodnû. Kromû pohybu pfii tom hraje dÛleÏitou roli zpÛsob stravování. KaÏd˘ to ví, ale jen málokdo pro to nûco dûlá pravidelnû a dlouhodobû. Pfiitom je tak snadné vyhnout se v urãit˘ch dnech tûÏk˘m, tuãn˘m pokrmÛm nebo prostû jíst o nûco ménû, zatímco v jin˘ch dnech i strava se sacharidy ‰kodí ménû neÏ jindy. Je tfieba pouze vûdût kdy a proã… 13


Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 14

Tato kniha by vám mûla nabídnout podnûty k posílení zdraví, trénování pohyblivosti a vylep‰ení stravy – s podporou síly Mûsíce. Zku‰enosti mnoha generací uÏ potvrdily, Ïe pouÏívání „mûsíãních pravidel“ skuteãnû má pozitivní úãinky na zdraví. Není divu, Ïe se toto vûdûní opût ‰ífií dokonce i v na‰em pfietechnizovaném, funkãním svûtû. MoÏná právû proto. âasto se setkávám s tvrzením, Ïe nelze jednoznaãnû vûdecky doloÏit souvislost mezi Mûsícem a napfiíklad pouÏíváním kosmetiky. Ale po staletí tradované zku‰enosti pfiesto jednoznaãnû poukazují na souvislost mezi rÛzn˘mi mûsíãními fázemi a „úspûchy“ péãe o tûlo. V˘sledky hovofií za v‰e: peãujeme-li pravidelnû ve správnou chvíli, Mûsíc zkrá‰luje pokoÏku i vlasy, ãistí a vypíná, uhlazuje a upevÀuje, oÏivuje a uklidÀuje. A s ohledem na zdraví mÛÏe pouÏívání mûsíãního vûdûní nejen zabránit mnoha chorobám a problémÛm, n˘brÏ také posílit a urychlit léãebné procesy. Na tyto postupy pfiísahá fiada „mûsíãních vûfiících“, ale mÛÏe si to vyzkou‰et kaÏd˘. ProtoÏe aÈ ãlovûk vûfií v moc Mûsíce nebo ne – pokus nikomu neu‰kodí. Dejte se tedy do toho, udûlejte vlastní osobní zku‰enost se silami Mûsíce. V˘sledek se urãitû projeví, dostaví se du‰evní pohoda, déle si zachováte zdraví. Ale pozor! Mûsíc není kouzelník ani guru. Nepfiebírá Ïádnou zodpovûdnost a nenese vinu na tom, Ïe se urãité Ïádoucí pfiedstavy nenaplní. Ale kaÏdému ãlovûku, kter˘ se zastaví a nahlédne do svého nitra, uvûdomûle pfiijme své tûlo a nelekne se jistého úsilí, otevfie úplnû novou perspektivu. Seznamte se tedy se zákonitostmi Mûsíce a systematicky vyuÏívejte jeho velkou sílu pro blaho svého tûla – tato kniha vás pfii tom bude provázet a podporovat! 14


Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 15

1 Vliv ãtyfi fází Mûsíce Mûsíc odnepamûti lidi fascinoval. Jeho intenzivním pozorováním zjistili, Ïe rÛzné mûsíãní fáze mají odli‰n˘ vliv na ãlovûka a pfiírodu a snaÏili se tyto poznatky systematizovat a udrÏovat. Zákonitosti úãinn˘ch sil Mûsíce na Ïivot na Zemi byly ústnû pfiedávány z generace na generaci, a proto se uchovaly dodnes. V mnoha oblastech na zemûkouli se podle nich Ïilo a právû dnes se toto vûdûní pro mnoho lidí znovu stává cenn˘m vodítkem v uvûdomûlém a bdûlém Ïivotû. To, co je dodnes samozfiejmostí u nûkter˘ch pfiírodních národÛ, je západní univerzitní medicínou odmítáno jako iracionální víra – totiÏ tradiãní vûdûní o vlivu Mûsíce na na‰e zdraví. UÏ dávno pfied stfiedovûkem zohledÀovali lékafii vliv a postavení hvûzd v diagnostice i terapii. Teprve od chvíle, kdy moderní medicína zaãala díky dÛvûfie v techniku získávat stále vût‰í vliv na vût‰inu lidí, staly se tyto tradiãní poznatky ãasto terãem posmûchu nebo byly dokonce odb˘vány jako nebezpeãné nesmysly. Ale právû v na‰í dobû se stále vût‰í poãet lidí vrací k poznatkÛm, které byly pro na‰e prapfiedky samozfiejmostí. Jsou otevfieni vûdûní o Mûsíci, které v posledních desetiletích díky fiadû publikací proÏívá ohromnou vlnu zájmu. Pro mnoho lidí se dnes stalo potfiebou Ïít opût v souladu s pfiírodou a ochraÀovat pfii tom modernou ohroÏené tradice. Tato kniha by mûla pfiispût k tomu, abychom si znovu osvojili dávné vûdomosti o pozitivních vlivech Mûsíce na tûlo a zdraví. 15


Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 16

Mûsíc potfiebuje k obûhu Zemû necel˘ch 28 dní. Bûhem tohoto obûhu se kaÏd˘ den mûní jeho podoba. V den novoluní vÛbec není vidût, pak den po dni pfiib˘vá, aÏ se v polovinû své pouti objeví na obloze jako svûtl˘ kruh. Pak opût postupnû ub˘vá aÏ k novoluní. PrÛvodce planety Zemû sice sám nic nevyzafiuje, ale odráÏí sluneãní svûtlo. V prÛbûhu mûsíce se mûní pozice Mûsíce mezi Sluncem a Zemí, pfiiãemÏ zpoãátku je osvûtlena pouze strana odvrácená od Zemû (novoluní) a nakonec strana pfiivrácená k Zemi (úplnûk). âtyfii opakující se mûsíãní fáze, tedy novoluní, pfiib˘vající Mûsíc, úplnûk a ub˘vající Mûsíc, mají znaãn˘ vliv na ãlovûka a pfiírodu, pfiiãemÏ kaÏdá z tûchto fází vykazuje odli‰nou úãinnost.

A

Novoluní Jako novoluní se oznaãuje krátká, pouze jeden den trvající fáze, v níÏ Mûsíc není ze Zemû viditeln˘. Stojí mezi Zemí a Sluncem, takÏe k Zemi pfiivrácená jeho strana leÏí ve tmû. PfiestoÏe není vidût, ovlivÀuje novoluní ãlovûka a pfiírodu, protoÏe jeho impulzy jsou mimofiádnû silné. Je to fáze obnovy. V Ïádném jiném okamÏiku se necítíte silnûj‰í a stabilnûj‰í. Novoluní tedy posiluje lidskou psychiku ve chvílích, kdy chceme zaãít nûco nového, provést zmûnu nebo hodit pfies palubu dávno pfieÏité ‰patné návyky. Mûsíc vás podpofií pfii tom, kdyÏ chcete napfiíklad pfiestat koufiit nebo se koneãnû zaãít zbavovat pfiebyteãn˘ch kilogramÛ. Dobrá pfiedsevzetí se v téhle chvíli budou plnit snáz, stejnû jako pokusy zmûnit v Ïivotû nûco 16


Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 17

zásadního. Úspûch v této chvíli slibuje i konkrétní zmûna profesní orientace nebo rozchod, k nûmuÏ mûlo dojít uÏ dávno. Také svému tûlu mÛÏete urãit˘mi opatfieními v novoluní velmi prospût. kdyÏ se pravidelnû ten den budete postit, posílíte organismus, a pfiedejdete tak fiadû nemocí. MÛÏete si také uloÏit den bylinn˘ch ãajÛ nebo ‰Èáv. Pfiedpoklad k detoxikaci a proãi‰tûní je bûhem fáze novoluní velmi siln˘ a va‰e tûlo na nûj bude reagovat mimofiádnû pozitivnû. V kapitole Prostû jíst zdravû (str. 129) se dozvíte v‰e potfiebné k tématu detoxikace, proãi‰tûní a odvodnûní.

B

Pfiib˘vající Mûsíc Po novoluní zaãíná fáze pfiib˘vajícího Mûsíce. Mûsíc se vychyluje z linie Zemû-Slunce tak, Ïe k Zemi pfiivrácená jeho strana je kaÏd˘m dnem intenzivnûji osvícena Sluncem. âím víc se Mûsíc zaobluje, tím vût‰í je schopnost lidského organismu pfiijmout v‰echno, co ho posiluje a ozdravuje. Bûhem této mûsíãní fáze je va‰e tûlo mimofiádnû vnímavé pro o‰etfiující a vyÏivující péãi. Úãinné látky produktÛ této péãe bude va‰e kÛÏe bûhem fáze pfiib˘vajícího Mûsíce vstfiebávat rychleji a intenzivnûji neÏ jindy – je to tedy ideální doba pro celkov˘ program péãe s v˘Ïivn˘mi obliãejov˘mi maskami, zábaly, vlasov˘mi kúrami nebo masáÏe s aromatick˘mi oleji. V tomto období v‰ak va‰e tûlo bohuÏel není vstfiícné pouze k opatfiením péãe, n˘brÏ také ke kaloriím. Bûhem pfiibliÏnû ãtrnáctidenní fáze pfiib˘vajícího Mûsíce se pfiibírá na váze podstatnû rychleji neÏ jindy. Bohaté veãefie 17


Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 18

nebo kalorické zákusky a sladkosti byste bûhem tohoto období mûli radûji ‰krtnout z jídelníãku. Místo toho lze doporuãit vyváÏenou, zdravou stravu s mnoÏstvím ãerstvého ovoce a zeleniny. KaÏdá kalorie navíc se nyní promûÀuje v tuk – vstfiícnost tûla tedy platí i pro ménû Ïádoucí efekty. Na druhé stranû ale nyní kaÏd˘ den pfiijímáte i více pozitivní energie. V˘konnost roste a vy v této fázi bez vût‰í námahy zvládnete v‰echny zadané úkoly. V‰echno vám jde lépe od ruky, cítíte se silní a plní energie. DokáÏete dovést ke zdárnému konci fiadu dlouho plánovan˘ch záleÏitostí a díky duchovní posile a optimistickému naladûní si zároveÀ mÛÏete stanovit nové cíle.

C

Úplnûk Jako úplnûk se oznaãuje fáze Mûsíce, v níÏ je ze Zemû vidût jako svûtl˘ a kulat˘. Zemû stojí mezi Sluncem a Mûsícem, takÏe k Zemi pfiivrácená strana Mûsíce je úplnû osvûtlená. Právû úplnûk je opfieden mnoha m˘ty, protoÏe pÛsobí na ãlovûka a pfiírodu v˘raznû vnímanou energií. Za úplÀku se údajnû rodí víc dûtí neÏ jindy, dochází k vût‰ímu poãtu nehod, mnoho lidí ‰patnû spí nebo se dokonce projeví jako námûsíãní, také psychika si s námi obãas zahraje podivnou hru. PfievaÏují silné pocity, fiada lidí reaguje podráÏdûnû, proÏívá nedostateãnou schopnost koncentrace a vnitfiní neklid, kter˘ je na celé hodiny dokáÏe pfiipravit o spánek. Tohle v‰echno mÛÏe ovlivnit úplnûk. Pfii zmínûné pozici Mûsíce nejsou vzácné ani zmûny poãasí a teploty. 18


Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 19

Také lidské tûlo reaguje prudce. Nûktefií lidé tvrdí, Ïe rány se hojí hÛfi neÏ obvykle nebo nûkdy i silnûji krvácí. Patrn˘ je i vliv na stravování. KdyÏ se Mûsíc pfiedvádí v celé své kráse, mûli byste jíst jen málo a lehkou stravu, protoÏe tûlo pfiijímané potraviny mimofiádnû dobfie zhodnocuje. Je‰tû lep‰í je uloÏit si v den úplÀku nebo jiÏ den pfiedtím pÛst a místo jídla hodnû pít. Dva aÏ tfii litry tekutiny, nejlépe ãaje nebo vody, se postarají o nutnou kompenzaci. V den úplÀku si snaÏte pokud moÏno drÏet stres od tûla, vezmûte si volno nebo si pfiinejmen‰ím veãer dopfiejte obãerstvující koupel. Ve sportu byste se nemûli pokou‰et o vrcholné v˘kony a provádût spí‰ klidné, harmonické pohyby, napfiíklad tai-ãi, jógu nebo jemn˘ streãink. V této neklidné, siln˘mi energiemi nabité fázi tak uvedete tûlo, ducha a du‰i do harmonické rovnováhy.

D

Ub˘vající Mûsíc Mûsíc putuje po linii mezi Zemí a Sluncem a kaÏd˘m dnem je pfii pohledu ze Zemû ménû osvûtlen˘. Zaãíná fáze ub˘vajícího Mûsíce. Bûhem necel˘ch dvou t˘dnÛ je kaÏd˘ den o nûco ménû viditeln˘. Je to období vydávání, hodí se k uvolÀování energií. Va‰e tûlo je nyní ve vrcholné formû. Mûli byste provádût ve‰kerou péãi slouÏící oãistû, uvolnûní a detoxikaci, protoÏe v tûchto dnech bude mimofiádnû úãinná. Také hluboké ãi‰tûní, peeling nebo depilace jsou nyní velmi efektivní. ProtoÏe v dobû ub˘vajícího Mûsíce je ponûkud utlumeno vnímání bolesti, doporuãují se v této fázi spí‰ bolestivûj‰í procedury jako napfiíklad odstraÀo19


Îít v harmonii - zlom

2.7.2013

9.07

Stránka 20

vání chloupkÛ epilací nebo voskem, o‰etfiování celulitidy nebo akné. V ub˘vajícím Mûsíci také choìte pravidelnû do sauny, je to velmi prospû‰né. Pro tûlesnou váhu nastává pfiíznivé období. I kdyÏ budete ve fázi ub˘vajícího Mûsíce jíst mírnû nestfiídmû, nezaãnete hned pfiib˘vat na váze. Obecnû budete mít tak jako tak ponûkud ménû chuti na sladkosti nebo tuãné peãenû. Bez velkého úsilí se dokáÏete pod vlivem ub˘vajícího Mûsíce zbavit pfiebyteãn˘ch kilogramÛ, je to tedy období velmi vhodné pro zaãátek diety. Nejlep‰í by bylo zaãít okamÏitû po úplÀku. Je‰tû efektivnûji a rychleji kilogramy ub˘vají pfii intenzivním vytrvalostním a pohybovém sportu – ãím je namáhavûj‰í, tím lépe, protoÏe ub˘vající Mûsíc pfiímo vyz˘vá k aktivitû a vydávání sil. Toho byste mûli urãitû vyuÏít. Najdûte ‰vihadlo, vyndejte ze sklepa koleãkové brusle nebo horské kolo a vyrazte. Dokonce ani po protanãené noci si nebudete pfiipadat unavení, ráno vás zastihne v plné síle a v˘konnosti.

20

0035631  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you