Page 1

Úvod

Bez bolesti za pár minut… příliš velký požadavek? Povíme vám jeden příběh. Birgit W. trpěla od dětství strachem z výšek. Tato Berlíňanka nebyla schopná vystoupat výše než na třetí příčku obyčejného domácího žebříku, mosty pro ni představovaly, stejně jako pro statisíce lidí s  podobnými zábranami, téměř nepřekonatelnou překážku. Paní W. byla jednou pozvána do talkshow Jürgena Fliegeho, a musela proto podstoupit dlouhou cestu vlakem z Berlína do Mnichova, letadlem se neodvážila. A pak? Po 55 minutách tohoto pořadu už Birgit W. fobie z výšek netrápila. Nastoupila na zvedací plošinu a zcela uvolněně se nechala vyvézt do výšky šesti, sedmi metrů. Tak vysoko mohla totiž plošina vystoupat. Zázrak? Přihodilo by se to každému, kdo si dokáže představit, co jsou nuceni prožívat lidé s akrofobií (strachem z výšky). Návaly potu, bušení srdce a k tomu ještě následky: strategie vyhýbání, dramatické snížení sebevědomí… jednoduše utrpení. Takovými nebo podobnými fobiemi trpí přinejmenším patnáct procent obyvatelstva. Pomoc slibují konfrontační terapie. Bývají úspěšné, ale jsou velice náročné na čas a náklady. Ale zpět k Birgit W. Rainer měl privilegium léčit ji v talkshow přibližně 20 minut technikou energie meridiánů (MET). Jedná se přitom (velice stručně řečeno) o obor energetické psychologie, metody orientované na řešení, původně pocházející z USA, která spočívá v kombinaci mechanického ovlivňování 9


Úvod

energetických drah v těle (poklepávání) s mentálním naladěním na řešení nepříjemného problému. Rychlý a pronikavý účinek, jaký měly naše techniky meridiánové energie na paní W., mě samozřejmě nepřekvapoval. A přesto stále považuji za malý zázrak, když se naše metoda ukáže jako velice rychlá a účinná. Takové působivé úspěchy zažíváme v léčení traumatizovaných pacientů neustále. Následky traumat (zneužívání, znásilnění, prožitky z války, nehody, přírodní katastrofy a podobně) je často možné natrvalo vyřešit pouze jednou až dvěma hodinami MET. Metoda MET není vhodná jen k léčbě traumat a jejich následků, ale veškerých tíživých emocí, jako je například strach, zármutek, zlost, hněv, nenávist, pocity viny, soužení, rezignace, žárlivost, beznaděj a tak dále. MET pomáhá i při řadě fyzických onemocnění. Pomocí technik energie meridiánů si můžete kdykoli zajistit zdraví a blaho dokonce vy sami, neboť energetická léčba, a to je na věci téměř to nejkrásnější, je účinná i při působení na vlastní osobu. Jak to funguje, se dočtete na následujících stránkách. V této knize vás budeme konkrétně informovat (jak to jen bude na  základě naší dlouholeté praxe možné) o  léčebných postupech, takže budete schopni používat MET i tehdy, když váš specifický problém nebude patřit k těm, které vám na příkladech objasníme. Pokud nebudou naše vysvětlení v  jednotlivých případech zcela dostatečná, doporučíme vám rádi nějakého terapeuta nebo terapeutku, které jsme sami vyškolili. Jsme vám s radostí k dispozici také na internetové adrese: www.eafet.com MET nach Franke®. Spojíte se s námi také pomocí e-mailu: info@met2.de Rainer a Regina Frankeovi

10


Východiska

Postupně se u nás etabluje nový obor psychologie, který původně pochází z Ameriky. Označuje se jako energetická psychologie, kam lze zařadit také naše techniky energie meridiánů (MET). Rozdíly zásadní povahy vůči současným metodám psychoterapie zde představíme pouze ve stručnosti. Výchozím bodem analyticky orientované psychologie podle Sigmunda Freuda je přesvědčení, že emocionální a psychické problémy lze úspěšně léčit odhalováním jejich příčin. Podle zastánců analyticky orientované psychoterapie si pacient ve zdlouhavém, občas také bolestném procesu uvědomí původ svého problému, což následně umožní odstranit jeho emocionální a psychické poruchy, které existují v současnosti. Pacient nebo pacientka je v  tomto procesu postupně přiváděn/a zpátky k  traumatu, které je příčinou jeho/jejích problémů, prožije si ho znovu, a tím také pocity, které vyvolalo – často zármutek nebo zlost. Nehledě na časovou náročnost, jakou vyžadují fundované terapie rozhovorem podle různých škol hlubinné psychologie, je z hlediska jejích kritiků, k  nimž se řadí zástupci energetické psychologie, nutné podotknout, že přitom bohužel příliš často dochází k závislosti klienta na  terapeutovi. Pokud všechno probíhá dobře, pacient bude sice mít zkušenost, že se svých problémů zbaví, ovšem ne vlastní silou, ale jedině za pomoci svého lékaře nebo psychoterapeuta.

11


Východiska

U jiných psychoterapeutických koncepcí léčby, které podporují zdravotní pojišťovny, se jedná o takzvanou terapii behaviorální. Zde nejde o zjišťování příčin duševní poruchy, nýbrž o  pokus praktickým tréninkem pozitivně ovlivňovat a/nebo odstraňovat určité chování, kterým pacient trpí. Tyto terapeutické formy se nejčastěji uplatňují u různých typů poruch týkajících se strachu (strach z výšky, agorafobie nebo také strach z určitých zvířat). Pacient je zpravidla delší dobu připravován na situaci, která v něm spouští strach, a potom je s ní konfrontován. Cílem terapie je zprostředkovat pro pacienta nebo pacientku zkušenost, že přežije, že se mu nic nestane, i když je hora, na kterou vystoupá, hodně vysoká, přestože pavouk, který je původcem paniky, vzbuzuje strach. Takové formy terapie mohou dlouhodobě vést ke zlepšení pacientova stavu. Přesto lze i  v  případě behaviorální terapie namítnout, že je zbytečně náročná na čas i na náklady. Kromě toho, a to je skoro ještě důležitější, nelze bohužel její pomocí zamezit posunutí symptomů v každém případě. Znamená to, že po úspěšném zakončení terapie může dojít k jinak položené poruše. Není tak například vyloučené, že pacient, který dosud trpěl strachem z výtahu, bude nyní mít panickou hrůzu, když se náhle dostane do ohromného, nepřehlédnutelného davu lidí, nebo bude najednou mít nutkavé způsoby chování. Roger Callahan, o němž za chvíli budeme hovořit, jde ve své kritice terapeutických postupů, které v současné době převládají, dokonce tak daleko, že jim vytýká, že opětovným „protrpěním a  prožitím negativních emocionálních zkušeností“ aktivně přispívají ke vzniku nových traumat. „Celé generace pacientů s traumaty jsou oběťmi nesprávné teorie, že utrpení je nutné a je potřeba ho snášet“ (Callahan, Den Spuk beenden, str. 15). K této kritice se můžeme jen připojit.

12


Východiska

Převrat v psychoterapii Zcela jinak je to v případě energetické psychologie, kterou chceme na dalších stránkách objasňovat. Energetická psychologie vychází z toho, že každý člověk (ale právě tak jiní živočichové, viz kapitola o MET u zvířat) nemá jen tělo fyzické, ale také energetické. Propojení mezi fyzickým a energetickým tělem představují meridiány. Meridiány proudí tělem jako lymfa nebo krevní řečiště. Roger Callahan pracuje jako klinický psycholog od  padesátých let minulého století. K jeho speciálním oblastem patřila od  počátku terapie fobií, těch „iracionálních“ strachů, které úplně zastíní život člověka, takže se mu se stává jedním utrpením. Stejně jako spousta tehdejších i  současných profesních kolegů nebyl Callahan spokojený s léčebnými metodami, které byly k dispozici v tradiční psychoterapii. Zdály se mu zdlouhavé a  také se často nedostavoval trvalý úspěch. Proto se vzdělával stále dál, rovněž v různých hraničních oblastech oboru. Počátkem osmdesátých let tak absolvoval vzdělání v aplikované kineziologii, metodě ke zjišťování energetických blokád, vyvinuté americkým chiropraktikem Georgem Goodheartem. Tato metoda spočívá mimo jiné na poznatcích z akupunktury. Tou dobou měl Callahan pacientku jménem Mary. Ta už od dětství trpěla velmi vyhraněnou formou fobie z vody. Jakýkoli kontakt s  vodou, ať už ve  formě deště, sprchy nebo koupele ve vaně, dokonce i její obrazy v televizi, v ní vyvolával paniku. Dělalo se jí špatně, dokonce když na vodu jen pomyslela, objevovala se u  ní nevolnost a  žaludeční potíže. Rok a půl tradiční psychoterapie vedl pouze k tomu, že Mary dokázala sedět vedle bazénu doktora Callahana, ovšem aniž 13


Východiska

se na vodu podívala. Vzhledem k tomu, že Mary si v souvislosti se svou fobií z vody vždycky stěžovala na pocit nevolnosti v  žaludku, Callahan ji poprosil, aby si zlehka prsty poklepala na  určitý bod pod okem. Ze svého studia kineziologie věděl, že tento bod leží na meridiánu žaludku. (Jako meridián se označují, jak bylo řečeno, dráhy v těle, jimiž proudí energie. Co to s tím má společného, se dovíte později. Zůstaňme ještě chvíli u  Callahanova případu.) Poté co si Mary pouze několikrát tento bod poklepala, vyběhla z  ordinace, utíkala k bazénu, který měl Callahan na zahradě, postříkala si obličej vodou a s ohromnou úlevou volala: „Je to pryč, doktore, je to pryč!“ To byla chvíle zrodu meridiánových terapií. A Mary je dodnes, to znamená přes dvacet let, naprosto bez potíží.

Terapie myšlenkového pole Po svém grandiózním úspěchu v léčbě Mary bádal Callahan intenzivně dál a  výsledky této činnosti nakonec shrnul pod názvem Thought Field Therapy –  Callahan TechniquesTM. Tento komplexní postup vyvinutý Callahanem označujeme jako Terapie myšlenkového pole. Terapeut pacienta vyzve, aby myslel na problém, který ho sužuje. Přitom poklepává na určité body meridiánů, aby odstranil základ blokád v pacientově energetickém systému. Jak Callahan během doby zjistil, tuto metodu je možné používat nejen na fobie, ale také na mnoho dalších psychických poruch, jako jsou deprese, všeobecné strachové poruchy, zpracování traumat, při zármutku, hněvu, zlosti, ale i u  závislostí, poruch přijímání potravy a  při stavech bolesti. 14


Východiska

Zpočátku se procento úspěšnosti pohybovalo na pozoruhodných čtyřiceti až padesáti procentech. A co ta druhá polovina jeho pacientů? Zdálo se, že na ně léčba nezabírá. Callahan pro to nalézal vysvětlení ve  fenoménu, který označoval jako „psychologický revers“, známý už Freudovi, zakladateli psychoanalýzy. Tomuto jevu se také říká vzpoura, pud k sebedestrukci, vnitřní sabotér (lidově potvora). Jestliže se člověk nachází ve stavu psychologického reversu, dělá přesně opak toho, co by pro něho mělo být dobré. V takovém stavu sabotuje vlastní pozitivní snahy a je tomuto mechanizmu bezmocně vydán. Psychologický revers je stav systému, který nedovoluje léčbu v nejširším smyslu. V první knize Klopfen Sie sich frei! jsme pro tento fenomén zvolili označení „chybný energetický spoj“ a podrobně jsme ho zde popsali. Když Roger Callahan konečně objevil cestu jak korigovat psychologický obrat, procento úspěšnosti jeho terapií dramaticky stouplo na osmdesát až devadesát pět procent. V porovnání s výsledky jiných druhů terapie to je senzace.

Jak to může začínat? Už jsme krátce naznačili, jak probíhá léčba podle Callahana. Ale v čem toto působení vlastně spočívá? Podle Callahana není strachová reakce, abychom zmínili nějaký příklad, výsledkem traumatu, ale lze ji odvodit – jinak než v soudobé psychologii – od poruchy v myšlenkovém poli. Každá porucha myšlenkového pole je spojena s  jedním nebo i  několika energetickými meridiány. Určitá osoba třeba myslí na  nějakou traumatickou situaci, udělá se jí nevolno a začne se potit. Vzhledem k tomu, že není možné základní traumatizující zážitek odestát, je proto nyní nutné, jak říká Callahan, myšlenko15


Východiska

vé pole „opravit“, aby se tak odstranily negativní rekce na trauma. Podle Callahanovy teorie se pomocí jeho Thought Field Therapy (TFT) dají opravovat nejen myšlenková pole, ale také likvidovat příslušné blokády na meridiánech. Po léčbě dokáže pacient na své trauma myslet, aniž by u něj byly patrné dřívější problematické reakce. Je potřeba dodat, že pacient svůj traumatický prožitek nezapomene. Často si dokonce lépe vybaví detaily takové události. Aby bylo při léčbě pomocí TFT možné opravit myšlenkové pole, případně zlikvidovat blokádu v meridiánech, musí si pacient během terapie vybudovat odpovídající myšlenkové pole, to znamená, že je vyzván, aby na svůj problém neustále myslel.

Trauma

Narušené myšlenkové pole

Vzpomínka

Symptomatika, např. strach

Graf 1: Znázornění výkladového modelu doktora Callahana ke vzniku negativních emocí

Trauma

Vzpomínka

Narušené myšlenkové pole

Vyléčené myšlenkové pole

Žádná symptomatika

Léčba TFT

Graf 2: Znázornění výkladového modelu doktora Callahana k ovlivnění pomocí TFT

16


Východiska

Energie – podstata věci Už před pěti tisíci lety objevili Číňané, že tělem probíhají dráhy, v nichž neustále protéká nepatrné množství elektrické energie. Tyto energetické kanály, také nazývané meridiány, tvoří spolu s tělesnými orgány a povrchem těla jednotu a staly se od  té doby podstatou asijských medicínských praktik, tvoří základnu akupunktury, akupresury a  dalších léčivých metod. Tradiční čínská medicína (TCM) vidí individuum, zjednodušeně řečeno, jako kompresi energie. Tento energetický potenciál je znám ovšem i v jiných kulturách. Zatímco Číňané označují toto pole napětí energetických vlivů, které je vlastní každému člověku a které tělem proudí jako řeky a jezera, jako Qi, Indové hovoří o práně, Bible o duchu, který lidem vdechl Bůh, a  zakladatel klasické homeopatie Samuel Hahnemann pro něj použil krásné německé slovo Lebensenergie (životní energie). V  sedmdesátých letech minulého století se japonskému vědci Dr. Hiroshi Motojamovi povedlo fyzikálně potvrdit existenci akupunkturních bodů. Doložil, že existuje vzájemné působení mezi energií na konečcích prstů a elektrickým polem, které je obklopuje. Pokud může životní energie vyváženě proudit, je člověk zcela v souladu se sebou samým i se světem, cítí se dobře a je zdravý. Každé narušení rovnováhy naproti tomu vede k  nepravidelnostem, z  dlouhodobého hlediska k  nelibosti a  konečně k psychickému a somatickému onemocnění.

17


Východiska

Zvláštní pole Pro porozumění naší teorii o způsobu účinnosti MET a dalších meridiánových terapií je nezbytné seznámení s pojmem Ruperta Sheldrakea „morfická pole“. Z kvantové fyziky víme, že všechno je energie, nejen v lidském těle, ale také ve všem ostatním ve vesmíru. Dokonce tuto knihu v její fyzické formě tvoří energie. Je ovšem tak pomalá, že vám kniha připadá jako hmota bez života a pohybu. Energie se projevuje v  takzvaných polích. Známe například pole elektrická, magnetická nebo gravitační. A  lidstvo potřebovalo poměrně dlouhou dobu, než je „prokouklo“, dokázalo je měřit, počítat a  analyzovat. Dnes už nikdo nepochybuje o jejich existenci a pole tvoří důležitý základ klasické fyziky. Ovšem podle veškeré pravděpodobnosti existují také pole, která se vymaňují metodám přírodních věd, které, jak je známo, spočívají na opakovatelných experimentálních důkazech. Za zcela speciální, nicméně univerzální, tedy týkající se celého vesmíru, teorii pole vděčíme anglickému biologovi a autorovi knih Rupertu Sheldrakeovi. Co ho zpočátku zejména zajímalo, byly otázky takzvané morfogeneze: Jestliže veškeré buňky slunečnice tvoří stejný materiál, což je pravda, odkud „vědí“ jedny, že se mají seskupit do nádherného žlutého květu, a  jiné pak vytvořit silný stonek nebo kořeny? Sheldrake tuto otázku srovnává s architekturou. (Následující, stejně jako další, Sheldrakeovy citáty jsme převzali z  německých internetových stránek www.sheldrake.org/deutsche/morfeld.html. U  tohoto textu se jedná o  předmluvu k  jeho knize Váš pes to ví, která vyšla také v  českém jazyce.) „V  jedné ulici města stojí různě postavené domy, ale co je odlišuje, nejsou stavební materiály. Všechny mohou být zhotoveny z  chemicky identických cihel, betonových dílců, dřeva a tak dále. Jestliže 18

0035498