Page 1

KOUZLO PERNÍČKŮ

OSMÉ KOLO

Vánoční malování

Perníãky pfiedstavují jen nepatrn˘ zlomek v‰ech krásn˘ch, moÏn˘ch, ale i nemoÏn˘ch vûcí, ke kter˘m by ãlovûk mohl pociÈovat jist˘ druh náklonnosti. Nask˘tá se otázka, proã zrovna perníãky a proã je milovat. Proã byste se mûli, lidé zlatí, právû nad perníky rozpl˘vat, to já opravdu nevím

54

a musím vám ponûkud zákefinû odpovûdût otázkou: A proã ne? Proã by se právû malované pohádkové perníãky nemûly stát pfiedmûtem va‰í obliby? Nበdûdeãek vÏdycky fiíkával, Ïe kdyÏ ãlovûk nûco dûlá, mûl by do toho dávat du‰i. A urãitû tím myslel celou du‰i. Vím, jak


OSMÉ KOLO krásnû to zní a jak lehko se to fiekne. Kolik té du‰e bychom v‰ak museli mít, aby nám jí pofiád dost zb˘valo a my ji mohli spravedlivû stejnou mûrou udílet kaÏdiãkému z tisíce a jednoho úkonÛ, které na nás dennû ãekají? Proã tedy zrovna perníky a proã je milovat? MoÏná bychom se mûli oddávat tvorbû sladk˘ch perníkov˘ch produktÛ s vehemencí, s jakou napfiíklad herci vstupují na své milované jevi‰tû. Nebo spí‰ hereãtí ochotníci. Nehrají dennodennû, jen nûkdy. ¤eknûte, zaÏili jste nûkdy správné a nefal‰ované ochotnické pfiedstavení? Mnû se to po‰tûstilo nûkolikrát, tohle vám musím vyprávût. Kdyby se mû nûkdo zeptal, kolik znám zpÛsobÛ jak trávit krásné prázdniny, musela bych odpovûdût, drazí lidé, Ïe znám pouze dva. Jedním z nich jsou prázdniny na LuÏnici, trávené v chatû mého str˘ãka. A ten druh˘ zpÛsob? Prázdniny trávené v‰ude jinde. Kdekoliv. Na horách, u Jadranu, na Floridû nebo na venkovû. Mnû osobnû ‰tûstí pfiálo natolik, Ïe jsem mohla okusit od kaÏdého nûco. O siln˘ záÏitek v podobû zmínûného ochotnického pfiedstavení se zaslouÏil zpÛsob druh˘. Babiãka mé sestfienice Ïila v jednom malém rozko‰ném mûsteãku, jímÏ se klikatil potÛãek, na malebném námûstíãku stály lípy a kostel, kolem bylo nûkolik rybníãkÛ, kde se v zimû nádhernû bruslilo. Bylo tam také zvlá‰tní kino, které stálo v bezprostfiední blízkosti potoka. Místo pohodln˘ch ãalounûn˘ch sedadel dfievûné, uÏ notnû rozvrzané Ïidle v nevyrovnan˘ch, a proto vûãnû kfiiv˘ch fiadách. Dûtinsk˘m osobám v‰ech vûkov˘ch kategorií bylo proto umoÏnûno se na zmínûn˘ch Ïidlích i houpat.

Po stranû sálu stála kamna na uhlí, okolo nichÏ pravidelnû sedávaly zimomfiivé babky. Prodavaãka vstupenek a uvadûãka v jedné osobû za zimních veãerÛ bûhem filmového pfiedstavení do nich sypala lopatkou uhlí – to aby náv‰tûvníkÛm kina ne‰la pára od pusy. A je‰tû v pfiítmí sálu obcházela diváky s lískovkou v ruce, aby s ní mohla pfietáhnout v˘rostky v prvních fiadách, ktefií svou hluãností ãasto naru‰ovali bûh pfiedstavení. V únoru, v období bálÛ, se Ïidle vÏdycky pfiemístily ke stranám, aby se mohlo kfiepãit uprostfied na taneãním parketu. Takové pûkné a neformální kino bylo tehdy k dispozici nám mal˘m holkám. O velk˘ch letních i mal˘ch jarních ãi pololetních prázdninách jsme usilovnû ‰kemraly, aby nás babiãka pustila do kina. Vdûãím mu za hodnû, tomu blaÏenému mûsteãku. Na tamûj‰ím koupali‰ti jsem se nauãila plavat, na jednom z jeho rybníkÛ jsem se nauãila bruslit, aã mi to dalo dost práce. Koneãnû jsem právû tady díky tamûj‰ímu kinu zhlédla i svÛj v Ïivotû první mládeÏi nepfiístupn˘ film – Horalku se Sofií Lorenovou, tu star‰í verzi, je‰tû ãernobílou. A bylo to ohromné dobrodruÏství, pfii jakém se tají dech, jelikoÏ nám bylo málo a museli jsem se do kina propa‰ovat. Usazené na rozvrzan˘ch Ïidlích jsme s uspokojením zaznamenaly, Ïe to tam huãí jak v úle a Ïe malé dûti mezi pfiítomn˘mi nejsou Ïádnou v˘jimkou. Takto hezké a vskutku neformální kino patfiilo tomuto mûsteãku. Ale proã vám tohle v‰echno vykládám? Právû tady, v tomto kinû jsem nûkolik let poté mûla veliké ‰tûstí. Mohla jsem si tu vychutnat âapkova LoupeÏníka v podání nad‰en˘ch ochotníkÛ. Krásnû barevné kulisy,

55


KOUZLO PERNÍČKŮ místy aÏ mírnû k˘ãovité, pfiepestré kost˘my, patrnû podomácku vyrobené, a hlavnû nûco, co nemÛÏete zaÏít v Ïádném opravdickém divadle: z ochotnick˘ch hercÛ cosi mocnû vyzafiovalo. Asi jejich momentální euforick˘ stav. Patrnû zpÛsoben˘ tím, Ïe hraní pro nû není kaÏdodenní v‰ední rutina, n˘brÏ momentální opojná radost, která se z nich nepozorovanû ‰ífiila jak svûtelné vlnûní, od první fiady divákÛ aÏ po fiadu poslední, aÏ zachvátila úplnû v‰echny pfiítomné v hledi‰ti. Ti ochotníci do toho dali celou svou du‰i.

56

A vraÈme se k pernikafiení. Pokud jde o mne, vrhám se do peãení perníãkÛ naprosto po hlavû a taky bezhlavû, v tom okamÏiku, kdy mû to právû napadne. Tedy lépe fieãeno tehdy, kdy mám zrovna ten potfiebn˘ ãas a za pfiedpokladu, Ïe mne to zrovna napadlo. KoneckoncÛ, na roãní dobû aÏ tolik nezáleÏí. Osobnû mám ze v‰ech nejradûji podzim. Pfiesnûji fieãeno tu polovinu roku, která zaãíná prázdninami nebo dovolenou, pokraãuje zlat˘m babím létem, posvíceními, ranními mlhami, du‰iãkami a konãí obdobím adventu a Vánocemi. V‰imli jste si


OSMÉ KOLO nûkdy, jak ta druhá pÛlka roku je celá proteplená létem na rozdíl od první poloviny, která je prostuzená zimou? Mé du‰i toto podzimní období dûlá nesmírnû dobfie, pÛsobí blahodárnû a sem tam pfiímo vybízí k tvÛrãí ãinnosti. A proto: dejme tomu, Ïe je podzim a my jdeme zase jednou tvofiit. Jak moc tlaãit nebo netlaãit pfii zdobení perníãkÛ na kornoutek uÏ víte. Jistû také budete vûdût, jaké druhy kfiivek se vám dafií nejlépe. Co myslíte, chtûla bych po vás hodnû, kdybych vás vybídla k malování obrázkÛ? Kde je psáno, Ïe se máme ustaviãnû vyÏívat v kroucení oblouãkÛ nebo taÏení nudn˘ch rovn˘ch ãárek? Co nám brání, abychom vyhovûli své fantazii a namalovali si na perník nûco hezkého, ryze vánoãního? No ano, tfieba kousek smrkové vûtviãky, na ní zavû‰en˘ mal˘ zvoneãek nebo zasnûÏen˘ domeãek, kostelíãek… Nûkdo z vás by mohl zaãít tvrdit, Ïe postrádá bujnou fantazii a Ïe ho vÛbec nic hezkého nenapadá. Nic si z toho nedûlejte. Já svého ãasu taky dlouho nevûdûla, kde brát nápady. AÏ jsem jednoho krásného dne objevila, Ïe pfiece existuje nûkolik zdrojÛ spolehliv˘ch inspirací. Dneska uÏ kromû své obsáhlé sbírky vykrajovacích formiãek opatruji jako svÛj nejvût‰í vzácn˘ poklad i se‰ity plné obrázkÛ s nejrÛznûj‰ími vánoãními motivy, vystfiiÏen˘mi z vá-

noãních pohledÛ, rÛzn˘ch ãasopisÛ, z reklamních letákÛ, ty zejména pfiece vánoãní ‰mrnc nemohou postrádat, anebo taky – proã ne? – i z pomuchlan˘ch vánoãních balicích papírÛ. Balení vánoãních dárkÛ pro nejbliωí b˘vá taky obfiad sám o sobû a pfiiznám se vám, Ïe pfii koupi papíru mírnû opomíjím jeho prav˘ úãel a zámûrnû si vyberu takov˘, z nûhoÏ se dá co nejvíce odkoukat, vystfiíhat, zaloÏit. Snad mi to moji blízcí prominou. Zastaral˘ vynález telegraf uÏ doslouÏil. Naprosto ho pfieválcovaly esemesky, tak si nûkdy myslím, Ïe je jen otázkou ãasu, kdy ze stejného dÛvodu brzo dospûjí ke svému definitivnímu zániku i pohlednice, bez ohledu na to, jsou-li vánoãní, velikonoãní, s blahopfiáním k svátku, nebo prostû jen s obrázkem mûsta.

57


KOUZLO PERNÍČKŮ Mûli jste nûkdy ãas, náladu a chuÈ pofiádnû se zakoukat do hezké pohlednice? Pohlednice vût‰inou opomíjejí fakt, Ïe pfieváÏná vût‰ina vánoãních svátkÛ se v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách odb˘vá na blátû. Jinak by nám nenabízely pitoreskní, do snûhu zachumlané poetické krajinky, aÏ jeden nad nimi dostává vtírav˘ pocit, Ïe je na nich namalované i ticho. A ty krajinky nûkdy b˘vají buì nahofie olemovány zelenou vûtviãkou se zvonky a stuhami, nebo naopak dole vûtviãkou s rozÏat˘mi svíãkami. Viìte, Ïe taky dobfie znáte tuhle pohlednicovou klasiku. Nûkteré z nich jsou navíc natolik uznalé a vstfiícné, Ïe uÏ obsahují i blahopfiejn˘ text

a nám, vûãn˘m ‰tvancÛm s jazykem aÏ na vestû a v nekonãícím tempu ho zb˘vá jen podepsat. Tyto malebné scenerie se nedají jednodu‰e pfienést z papíru na perník jako jejich vûrná kopie, a to je‰tû i s tím, aby vypadaly na perníku stejnû podmanivû, unyle a náladovû. Zas aÏ tolik toho chtít nemÛÏeme a navíc samozfiejmû musíme poãítat s tím, Ïe na perník se nám nevejde tolik, kolik se vejde na papír. UÏ jste si opatfiili vykrajovátka vût‰í velikosti? Pak bychom mohli zaãít. Na zvoneãek se dá umístit malá kresbiãka. Co v‰echno mÛÏete udûlat, aby byl v˘sledek co nejpÛvabnûj‰í?

POSTUP ● ●

● ● ● ● ●

Obkreslete si celé vykrajovátko na papír. Můžete jen tak cvičně vzít hodně tlustý fix a do obrysu na papíru namalovat zamýšlený motiv nebo obrázek. Můžete jen tak cvičně kresbu zhodnotit a posoudit, co by se vám líbilo a co ne. Můžete všechno jen tak cvičně celé zmuchlat a vyhodit. Můžete malovat znovu a činit úpravy podle vlastních nápadů. Pak upečte perník, vezměte si k ruce svou předlohu a podle ní malujte. Docela dobře se může přihodit, že celé vaše dílo nabralo úplně jinou podobu, než ve vašich představách mělo původně mít. To neznamená, že by nemohlo být hezké.

Koho vyfiadíme z osmého kola? Podle v‰eho asi vás v‰echny, ktefií jste uÏ docela zapomnûli, Ïe máte tvofiivou du‰i. Vyfiadíme rovnou i ty, ktefií nejsou ochotni prohlédnout si nûkdy hezkou pohlednici, nebo se nûkdy zamyslet nad vánoãním balicím papírem. Zrovna tak jako ty, co na reklamním letáku zkoumají pfied Vánoci

58

jenom to, ãím si zase nacpou Ïaludky za v˘hodné ceny. A koneãnû ty, co nikdy nebyli na vánoãním trhu ãi v˘stavû a nemají potuchy, co je to vánoãní atmosféra. Ty, co je‰tû nemají vykrajovátka vût‰í velikosti, se nám vylouãit nechce, ale bez tûch vykrajovátek to fakticky nejde.


DEVÁTÉ KOLO

DEVÁTÉ KOLO

Než zažehneme svíce

Není tak úplnû pravda, Ïe bez vykrajovátek vût‰í velikosti to nejde. KdyÏ se chce, tak jde v‰echno. Tahle vûta platí dodnes, vÏdycky nás dostane a na své platnosti ãasem nepozb˘vá. Pokud si chcete upéct perníãky jistého tvaru a nemáte pro nû vhodné vykrajovátko, vÏdycky je tu moÏnost vystfiihnout si z papíru pfiedem nakreslenou ‰ablonku, tu poloÏit na vyválené tûsto a podle ní poÏadovan˘ tvar noÏem vy-

krájet. Díky tomu mÛÏete b˘t pfii tvorbû v‰ech moÏn˘ch tvarÛ velmi originální. Je tomu uÏ dobr˘ch ‰est let. Zhruba ‰est let trénuji v˘robu sv˘ch nûkdy více a nûkdy ménû zdafiil˘ch perníkov˘ch v˘tvorÛ a svou kamarádku jimi tu a tam obdaruji. VÏdycky je ode mne ochotnû pfiijme a ani ji nenapadne mi naznaãit, Ïe mám s nimi jít do háje. Je‰tû mi je vÏdycky i ochotnû pochválí, abych mûla radost.

59


KOUZLO PERNÍČKŮ Vánoãní perníãky pro mou pfiítelkyni jsem zpoãátku opatrnû kladla na papírové ubrousky, kter˘mi jsem vystlávala lepenkové krabice s vánoãními motivy. Dnes je dávám do praktiãtûj‰ích dortov˘ch krabic. To v‰echno jsem vÏdy ãinila s tak úzkostlivou opatrností, jako by ani ne‰lo o kousky obyãejného peãiva, n˘brÏ o jakési bizarní exempláfie z nejkfiehãího porcelánu, a ze strachu, aby se snad neposunuly nebo eventuálnû nezniãily. Takto zaopatfiené jsem je opatrnû odná‰ela na místo urãení. DluÏno dodat, Ïe perníkové kousky obvykle pfieÏily i dlouhou cestu vlakem, jímÏ si je Jeanette odváÏela do vzdáleného domova. Nejvût‰í a nejopravdovûj‰í nad‰ení z právû pfiivezené tajemné kartonové krabice v její

60

rodinû jevil ãtyfinoh˘ a chlupat˘ Ken. Bylo mi ho vÏdycky nesmírnû líto, kdyÏ jsem se doslechla, jak nebohé zvífie muselo trpûlivû sná‰et muka zpÛsobená odpíráním voÀavé pochoutky aÏ do doby, kdy se koneãnû stromeãek s perníãky odstrojoval, a kdy mohly koneãnû vypuknout psí lukulské hody. Nyní mohu podle své libosti vytváfiet pro pfiátele tfieba perníkové svícny na vánoãní stÛl. Takov˘ svícen vnese do vánoãní pohody pfiíjemnou útulnost. Svícen z perníku. A proã ne? DokáÏe ozdobit slavnostní vánoãní stÛl v˘raznûji neÏ umûleck˘ svícen ze skla ãi kovu. Vytvofií pohádkovou atmosféru – líbeznou harmonii hnûdobílého perníku,


DEVÁTÉ KOLO zelené vûtviãky, ãervené ma‰le a odleskÛ, které vrhá na ozdoben˘ stÛl svûtlo svíãky. Ano, namalovan˘ a s potû‰ením nazdoben˘ a náleÏitû vyparádûn˘ perníkov˘ kousek spoleãnû s jedlovou nebo borovicovou haluzkou sk˘tají líbezn˘ souzvuk pro oãi. A také jste se uÏ dostateãnû nad˘chali jedineãné perníkové vÛnû? Nebo se mám je‰tû optat, zda jste uÏ nûkdy pfii zdobení doãista zapomnûli na okolní svût? V pfiípadû, Ïe máte také to ‰tûstí, jako mám já, a máte v˘bornou kamarádku nebo kamaráda (vûfiím, Ïe máte), zkuste jim taky nûkdy udûlat malou radost. Jednak je pfiekvapíte svou novou ãinností a jednak jim darujte nûco hezkého. Vyrobte jim vánoãní perníkov˘ svícen. Troufám si tvrdit, Ïe tím nic nepokazíte. Nebo ten svícen vyrobte jen tak, sobû pro radost. âasto ji potfiebujeme stejnû jako vzduch k d˘chání. Pokud jde o získávání zku‰eností v na‰em amatérském pernikafiení, nejste uÏ pfiece zaãáteãníci. A pokud se za nû stále je‰tû povaÏujete, berte to jako moÏnost nab˘vat nové zku‰enosti. Pfiipravte si v‰echno potfiebné k zadûlání tûstíãka, k míchání obou druhÛ polev, jak pro kornoutek, tak pro ‰tûteãek. Ale ze v‰eho nejdfiíve si opatfiete hlavní pfiedmût – nûjakou hezkou svíãku. Jakoukoli, která bude va‰im oãím lahodit. Vበprvní svícen by se nemusel stydût za svou jednoduchost. Proto by mu také mohla staãit svíãka jedna.

Dal‰í budoucí svícny rozmanit˘ch tvarÛ jich mohou mít i víc, víte, Ïe lidská fantazie je nekoneãná. U mé pfiítelkynû Jeanetty dominuje v ob˘váku cibulák. Nádhern˘, starobyl˘, niãím nenahraditeln˘ cibulák, a to nejen pro okrasu v pfiíborníku, n˘brÏ i pro praktické pouÏití pfii kávov˘ch a ãajov˘ch d˘cháncích. A tûch d˘chánkÛ jsem si u ní uÏ nûco uÏila. Aby mohl uboh˘ mnou stvofien˘ perníkov˘ svícen dobfie ladit s barvou vzoru u‰lechtilého porcelánu, zvolila jsem modrou barvu svíãky. AÏ budete mít svíãku, zamyslete se také nad sv˘mi vykrajovátky. Mimochodem, pokud jde o vykrajovátka, poloÏili jste uÏ základy své rodící se sbírce jako kdysi já? Vlast-

61


KOUZLO PERNÍČKŮ níte sadu koleãek rÛzn˘ch velikostí? Jistû vám nemusím fiíkat, Ïe pro na‰e zámûry bude dÛleÏité koleãko s prÛmûrem o málo vût‰ím, neÏ je prÛmûr svíãky. Tímto koleãkem vykrojíme otvor pro svíãku.

V ãem ho vlastnû vykrojíme? Pfiece v nûjakém útvaru, kter˘ bude vût‰í neÏ prÛmûr svíãky – budeme tedy potfiebovat tvar nûjaké kytiãky ãi hvûzdiãky.

POSTUP ● Zadělejte a vyválejte těsto. ● Vykrojte největší základní tvar a posaďte ho na plech. ● Vykrojte menší útvar s otvorem pro svíčku a posaďte ho na základní útvar na plechu. ● Upečte. V troubě se všechno hezky speče. Vzhledem k navrstvení většího množství vykrájeného těsta na sebe je potřeba o něco delší doba pečení. I tak pečte mírně a hlídejte, ať se to nepřipálí. ● Upečené to potřete rozšlehaným vajíčkem. ● Za dva dny nazdobte podle libosti. ● Můžete na to jít i jinak a vyrobit svícen jiný. ● Můžete vykrojit třeba velkou šesticípou hvězdu a posadit na plech. ● Dále můžete vykrájet šest malých koleček a posadit je mezi šest cípů velké hvězdy. Nahoru zas posaďte menší hvězdu s otvorem pro svíčku.

Ano, svou fantazii pfii v˘robû perníkov˘ch svícnÛ nemusíte ani trochu omezovat. Moji milí, doufám, Ïe i tak zdánlivû sloÏitá vûc, jako je vánoãní svícen, se vám hravû povedla. Nicménû, jsme lidé rÛzní a nûkoho asi budeme muset i v tomto kole vylouãit. Pfiece ty z vás, ktefií vÛbec nikdy nechtûli vnímat perník, bûlost polevy, zeleÀ jehliãí a ãervenou ma‰li k tomu. Takoví lidé by asi sotva mohli mít náladu tvofiit dal‰í hezké vûci jako napfiíklad vánoãní svícen. Ty, co vÛbec nemají rádi svûtla svíãek a ani nevûdí, co je to posezení pfii jejich pfiíjemnû podmanivém konej‰ivém svûtle. Také ty, ktefií nemají nikdy chuÈ experimentovat s rÛzn˘mi tvary, rÛzné tvary vykrajovat

62

a vzájemnû kombinovat. NatoÏ aby se namáhali s vym˘‰lením nejrÛznûj‰ích hezk˘ch kompozic.


DESÁTÉ KOLO

DESÁTÉ KOLO

Dušičkový čas na perníkové obrázky

Svícny jsou hezká vûc. Zapálí‰ svíãku, zhasne‰ lustr a hned mበdoma útulno. A kdyÏ se dívበdo hfiejivého plamínku, mበmoÏná nadûji i zapomenout na starosti ãi zítfiej‰í povinnosti. Hodn˘ plamínek nevystavuje na‰im oãím ani naléhavost velkého úklidu, naopak leccos diskrétnû zahalí. Já vím, k tomu nepotfiebujeme nutnû perníkov˘ svícen. Ale co naplat – mnû se ten perníkov˘ jaksi lépe a radostnûji zaÏehává.

A proto také doufám, Ïe se vám svícen povedl na v˘bornou, nebo alespoÀ natolik, abyste z nûho mohli mít radost. âlovûku mÛÏe b˘t celkem lhostejné, zda je právû podzim nebo jaro, zaobírat se perníãky mÛÏeme opravdu kdykoli. TakÏe mÛÏeme tfieba uÏ v kvûtnu zaãít trénovat na Vánoce. Navíc perníkov˘ svícen si mÛÏeme rozÏehnout pro dobrou náladu i nûkdy jindy. Stává se, Ïe nám bûhem roku nûkdy vypadnou pojistky,

63

0035185