Page 1

1

Koho (tajenka), toho nejsme nikdy pevnû rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíc ublíÏil. Sidonie-Gabrielle Colettová


2

¤íká‰: miluji dé‰È, kdyÏ v‰ak pr‰í, jde‰ se schovat, abys nezmokla. ¤íká‰: miluji slunce, kdyÏ v‰ak svítí, jde‰ se schovat do stínu. Mám strach, Ïe mi (tajenka) fiekne‰: miluji tû. John Lennon


3

Je lep‰í b˘t nenávidûn pro to, jak˘ jsi, neÏ b˘t (tajenka) pro to, co nejsi.

Kurt Cobain


4

V mládí ztrácíme (1. tajenka) kvÛli lásce, pozdûji ztrácíme lásku kvÛli (2. tajenka). Francois-René de Chateaubriand ∞


5

Odmítáme ty, kdo nás milují, a (tajenka) ty, kdo nás odmítají.

Seneca


6

Za jednu minutu ãlovûk pozná, zda se mu nûkdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád ãi milovat, za jeden (1. tajenka) zjistí, jestli by s tou (2. tajenka) dokázal strávit cel˘ Ïivot, ale poté trvá cel˘ Ïivot, neÏ na tu osobu zapomene. Honoré de Balzac


7

Vûfiím, Ïe smích je jedin˘m lékem na (tajenka). A vûfiím, Ïe láska je silnûj‰í neÏ smrt. Robert Fulghum


8

Nejvût‰ím ‰tûstím v Ïivotû ãlovûka je (1. tajenka), Ïe nás nûkdo (2. tajenka) proto, jací jsme, nebo spí‰e pfiesto, jací jsme. Romain Rolland


9

Láska, jak kaÏd˘ ví, je zákefin˘ (tajenka) hojiv˘.

William Shakespeare


10

První láska je (1. tajenka), kter˘ nevyhrává, ale cel˘ Ïivot si pamatuje‰ jeho (2. tajenka).

Émile Zola

0034857  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you