Page 1

Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 7

1 1988 ugusta Mertonová si objednala konvici ãaje, s rázn˘m zavrtûním hlavou odmítla koláãky a uvelebila se v Ïidli s pocitem, Ïe si dopfiává ohromn˘ luxus. Naposledy si dovolila nûco nad rámec naprosté nezbytnosti tak dávno, Ïe sedût v téhle tiché, dfievem vykládané cukrárnû se stûnami obloÏen˘mi dfievem, s pohodln˘mi windsorsk˘mi Ïidlemi a krásn˘m kvûtovan˘m porcelánem a pozorovat za oknem zaneprázdnûné lidi, ktefií ve zlatavém vûtrném dubnovém odpoledni spûchají za nákupy, jí pfiipadalo skoro dekadentní. Usmála se na servírku, která vykládala na stÛl ãajov˘ servis, trochu ustaranû pohlédla na úãet zastrãen˘ pod konvicí s vodou a uhladila si ry‰avû ‰edé vlasy stoãené do drdolu. Zrak jí stále bloudil smûrem k jejím vûcem, obzvlá‰È k jedné ta‰ce, aÏ nakonec podlehla poku‰ení, vzala igelitku do ruky, nahlédla dovnitfi a zas ji s povzdechem poloÏila na Ïidli vedle sebe. V‰imla si, Ïe v odkládací misce leÏí sítko na ãaj, a potû‰ilo ji to – Gussie, jak jí v‰ichni fiíkali, nemûla ráda ãajové sáãky. Zamíchala obsah konvice, a zatímco ãekala, aÏ se ãaj vyluhuje, rozhlíÏela se kolem sebe. U vedlej‰ího stolu pila kávu pohledná mla-

A

7


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 8

dá Ïena. Vypadala unavenû, aÏ malátnû, jako by i zvednout ‰álek ke rtÛm pro ni bylo pfiíli‰ obtíÏné. Gussie pfiipadala povûdomá, a kdyÏ zachytila její pohled, povzbudivû se na ni usmála. Nell Woodwardovou pfiekvapilo, kolik pochopení v Gussiinû úsmûvu vidí. Jako by ta neznámá paní vycítila její momentální neschopnost poradit si se Ïivotem a chtûla jí dodat sílu. Za deset let, co byla Ïenou námofiníka, se uÏ párkrát stûhovala, ale teì si uvûdomovala, Ïe kdyÏ jsou srdce a hlava zcela proti tomu, je to je‰tû tûωí. Bûhem tûch deseti let se stûhovala z Gosportu do Faslane, z Faslane do Chathamu a pak zase zpátky do Gosportu bez zbyteãného povyku. KdyÏ jste si vzala námofiníka, oãekávalo se to od vás. MoÏná se vám nechce, moÏná se vám nezamlouvá sluÏební byt, ale nejspí‰ se tam setkáte se star˘mi pfiáteli a námofinictvo je vÏdy pfiipraveno vás podpofiit. Stûhování do Bristolu bylo ale nûco jiného. Johnovo rozhodnutí z námofinictva odejít bylo podle Nellina názoru hotové ‰ílenství. I kdyby ho nepov˘‰ili, pofiád by mûl kloudnou práci s dobr˘m platem, mezi lidmi, které zná. Teì Ïili v pronajatém bytû v Bristolu a skoro celé jeho odstupné pouÏili na zaplacení podílu v kamarádovû realitní kanceláfii. Co John ví o prodávání domÛ? Nell pfii pomy‰lení na budoucnost pocítila nával úzkosti a poslední dobou to nebylo poprvé. Vypila je‰tû trochu kávy s vûdomím, Ïe se musí dát rychle dohromady a vrátit se k vybalování. Byt stále vypadal jako sklad nábytku, pfiestoÏe v nûm bydleli uÏ pfies dva t˘dny. Nell v‰ak nedokázala najít energii ani vÛli, aby se pohnula, a tak sedûla dál. Gussie si zaãala nalévat ãaj. My‰lenkami, jeÏ na chvilku rozpt˘lila Nell, kterou si nedokázala nikam 8


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 9

zafiadit, se vrátila k obsahu igelitové ta‰ky. Jistû, ka‰mír je vÏdycky vhodn˘, a kdyÏ zkrátí lemování... Usrkla ãaj a na chvilku se zamyslela. Je to od Henryho moc hezké, Ïe si vzpomnûl na obstaroÏní vzdálenou sestfienici a pozval ji na svatbu. Moc milé. MÛÏe na Nethercombu zÛstat cel˘ víkend. Bude bájeãné se tam zase podívat. Musí to b˘t alespoÀ patnáct let, co tam byla naposledy. Tehdy je‰tû Ïila Henryho matka, její sestfienice Louisa. Teì uÏ tu Louisa ani její manÏel James nebyli a Henry zdûdil usedlost v Nethercombu i s pfiilehl˘mi zemûdûlsk˘mi pozemky a stády proslulého devonského ãerveného skotu. A mûl se Ïenit. Gussie postavila ‰álek zpátky na talífiek a znovu se ustaranû zamraãila, takÏe se jí mezi ry‰av˘m oboãím objevila r˘ha a kolem rtÛ vyskoãily vrásky. Bylo pro ni stále tûωí vyÏít z nízké penze a její skromné jmûní uÏ se skoro rozuteklo. Odstûhovala se z velkého vzdu‰ného bytu nedaleko Cliftonského visutého mostu, jen krÛãek od parku Dawns, do men‰ího bytu na Tyndalls Park Road, ale moc to nepomohlo. Srdce jí ustra‰enû poskoãilo, a kdyÏ si nalévala druh˘ ‰álek ãaje, ruka se jí trochu tfiásla. VáÏnû sem nemûla chodit. ·álek ãaje nebo kávy v kavárnû byl ohromn˘ pfiepych, ale to pozvání, pomy‰lení na svatbu a radost, Ïe se jí podafiilo sehnat ‰aty, ji tak rozjafiily, Ïe dostala chuÈ na malou oslavu. Nové ‰aty byly marnotratnost, to jistû, ale nûkteré normy se musí dodrÏovat a na svatbu drahého Henryho by ve star˘ch modr˘ch jít nemohla. Nesmí ho zklamat. Jestli bude muset v nûkolika pfií‰tích t˘dnech pfiinést pár obûtí, bude to stát za to. *** 9


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 10

„Vojákova dcera, vojákova sestra,“ pfiipomnûla si, napfiímila ramena a znovu se usmála na Nell. Nûco z gesta té staré dámy proniklo oparem Nelliny únavy a dotklo se jejího srdce. TouÏila zÛstat zakuklená v klidu své samoty, ale cítila, Ïe se od ní oãekává nûjaká konverzace, a podvolila se. „Nakupování je tak únavné,“ fiekla nahodile, pfiíli‰ vyãerpaná, aby vym˘‰lela nûjakou originální poznámku. „Samozfiejmû pokud ãlovûk nekupuje zrovna nûco v˘jimeãného.“ „Vybírat nûco nového na sebe, to je rozhodnû poÏitek.“ Gussie cítila neodolatelnou potfiebu podûlit se o své vzru‰ení s jinou Ïenou. „Jsem pozvaná na bratrancovu svatbu a právû jsem si koupila ‰aty.“ „To je pûkné.“ Nell reagovala instinktivnû na Gussiino potlaãované nad‰ení. „Jaké?“ „No...“ Gussie pohlédla na ta‰ku se smûsí potû‰ení a obav. „Myslím, Ïe se docela hodí, vzhledem k mému vûku. Je to ka‰mír. Námofinická modfi.“ „To by mohlo b˘t fajn,“ fiekla Nell povzbudivû. Zaznamenala, Ïe ta‰ka nenese jméno obchodu a vypadá dost pouÏívanû. Také si v‰imla, aniÏ to dala znát, Gussiina o‰untûlého, i kdyÏ upraveného obleãení. „Mohla bych je vidût?“ Gussie se v rozpacích zardûla, vysoukala ‰aty z ta‰ky a nesmûle je pfiedvedla. „Vidíte, nic naãanãaného. Ale slu‰ivé.“ Ustaranû na Nell pohlédla. „Myslíte, Ïe budou dobré?“ „Podle mû jsou perfektní.“ Nellino podezfiení se potvrdilo. ·aty byly z druhé ruky, ale pÛvodnû byly drahé a klasick˘ stfiih obstojí i po letech. „Ta barva vám bude moc slu‰et. Vezmete si klobouk?“ Gussie ‰aty peãlivû sloÏila, vsunula je zpût do ta‰ky a znovu se zatváfiila ustaranû. 10


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 11

„To je docela problém,“ pfiiznala. „MÛj filcov˘ klobouãek je na kvûtnovou svatbu trochu tûÏk˘, ale nejspí‰ s ním budu muset vystaãit.“ „Zrovna mû napadlo,“ Nell pfiekvapenû poslouchala svÛj hlas, „mám tmavû modr˘ slamák. Bylo by mi potû‰ením...“ Musí to b˘t tím vyãerpáním, pomyslela si. Zapovídat se a nabídnout úplnû neznámé paní, Ïe jí pÛjãím klobouk! Zfiejmû jsem se zbláznila. MoÏná nebydlí tady poblíÏ... Ale Gussie vypadala tak potû‰enû a vdûãnû, Ïe si s ní Nell vymûÀovala jméno a adresu a domluvily se, kdy pfiijde na kávu a klobouk si vyzkou‰í. Co jsem to udûlala? fiíkala si Nell, kdyÏ si vzala vûci a zamífiila ke dvefiím. Co mû pfiimûlo udûlat tak pfií‰ernou hloupost? A v bytû je takov˘ nepofiádek. Krucinál! Gussie se dívala, jak odchází, a pak vyÏdímala z konvice tfietí ‰álek ãaje. V˘mûna adres ji potû‰ila. Na‰la si novou pfiítelkyni. A váÏnû moc milou. Trochu svra‰tila oboãí. Nellino jméno jí nebylo povûdomé, ale rozhodnû jí nûkoho pfiipomínala. Ale koho? Zahloubanû, ale radostnû usrkla ãaj. Má nové ‰aty, pÛjde na svatbu a dostala pozvání na kávu. Îivot pofiád mÛÏe b˘t pûkn˘. KdyÏ se Nell vrátila do bytu, zoufale se kolem sebe rozhlédla. Nemohla ze sebe setfiást sklíãenost, ten stra‰n˘ pocit, Ïe odchodem od námofinictva udûlal John stra‰nou chybu. Ale sr‰el optimismem a v tak dobré náladû ho nevidûla uÏ celé mûsíce. Bylo ohromné ‰tûstí, Ïe ho star˘ kamarád Martin Amory chtûl pfiibrat do svého podniku, a zrovna teì. Od té doby, co se zhroutila burza, a to uÏ byl rok, lidé investovali pe11


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 12

níze do nemovitostí a realitní agenti mûli Ïnû. Skuteãnost, Ïe John je v tomhle oboru naprost˘ nováãek, zjevnû nehrála roli a s Martinem si byli naprosto jistí, Ïe vydûlají jmûní. Nell se pustila do práce – pohánûlo ji pomy‰lení, Ïe zítra ráno pfiijde Gussie na kávu. Byt byl velk˘ a pûkn˘, ale ‰lo jen o pfiechodné fie‰ení, neÏ si budou moci dovolit koupit vlastní. Nakonec John má teì vynikající moÏnost sehnat v˘hodnou koupi a to musí b˘t jejich hlavní cíl. Nell jen velmi neochotnû a aÏ po nûkolika nepfiíjemn˘ch v˘stupech souhlasila, aby John vût‰inu odstupného vloÏil do Martinova podniku jako svÛj podíl. Trvala na jedné podmínce. Musí jim zb˘t dost na to, aby mohli Jackovi zaplatit pfií‰tí rok nebo dva na pfiípravné ‰kole. Strachovala se, Ïe se jim po Johnovû odchodu od námofinictva povede hÛfi, a byla pfiesvûdãena, Ïe jejich osmilet˘ syn by mûl mít v Ïivotû nûjakou jistotu. Ve ‰kole v Somersetu uÏ se spokojenû usadil a ona nemûla v úmyslu ho odtamtud odhlásit. Bez dotací na ‰kolné od námofinictva a ‰tûdrého platu by Jackovo vzdûlávání mohlo b˘t ohroÏeno a Nell v tomhle ohledu nehodlala dûlat Ïádné ústupky. John, kter˘ mûl radost, Ïe by mohla kapitulovat, s tím ochotnû souhlasil. I kdyÏ dají stranou ‰kolné na dva roky, zbude dost na jeho podíl i zaplacení nájemného za byt pfiedem a je‰tû jim zÛstane nûco málo navíc. Odpoledne uÏ byt vypadal celkem pfiijatelnû. Vybalování je‰tû nikdy Nell netrvalo tak dlouho, a pfiitom to tu nebylo o nic hor‰í neÏ sluÏební byty, v nichÏ Ïila dfiív. Vybavení ve skuteãnosti bylo mnohem lep‰í. Nûkolik kusÛ nábytku, jeÏ za ta léta shromáÏdila a jichÏ si nejvíc cenila, stálo v chatiãce v Porlock Weir, kterou s Johnem koupili po idylické dovolené v Ex12


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 13

mooru. Nell to malé hnízdeãko zboÏÀovala a cítila se tam nej‰Èastnûj‰í. KdyÏ John odjel na nûkolik mûsícÛ na mofie, ãasto naloÏili s Jackem auto a vyrazili tam. Pomy‰lení na tu chatku pro ni vÏdycky znamenalo pfiíjemn˘ útûk od Ïivotních boufií a otfiesÛ. I teì, kdyÏ v Jackovû pokoji posadila ply‰áky na nevzhledn˘ ‰atník a vystavila modely tankÛ do polic k opotfiebovan˘m knihám, pfiemítala, jestli by s ním nemohla o pololetních prázdninách na pár dní na chatu utéct. Dobfie si uvûdomovala, Ïe ji JohnÛv odchod od námofinictva dûsí také proto, Ïe pfiijde o soukromí, o svou peãlivû stfieÏenou samotu. Pofiád je‰tû si zvykala na to, Ïe vídá Johna kaÏd˘ den, ráno ho vyprovází a veãer ho vítá s veãefií. Mnohé Ïeny nesná‰ely svou osamûlost, kdyÏ manÏelé odjeli na mofie, ale Nell si zvykla na nezávislost a vûdûla, Ïe pro ni bude tûÏké se jí vzdát. Odlouãení jí nikdy nevadilo, spí‰ naopak. Únavné a nároãné jí pfiipadaly mezilidské vztahy, a to natolik, Ïe ji v tûhotenství suÏoval pfií‰ern˘ strach pfii pomy‰lení, Ïe ponese za dítû odpovûdnost. Pfiedstava malinké bezbranné bytosti, která na ní bude naprosto závislá, ji naplÀovala hrÛzou. Ale kdyÏ se Jack narodil, chovala ho u prsu a jeho velké modré oãi bez mrknutí hledûly do jejích, zaplavila ji nûha a na strach zapomnûla. Hned si rozumûli. Ne‰lo jen o matefisk˘ a dûtsk˘ cit, opravdu mûli jeden pro druhého pochopení, a jak Jack rostl, ten vztah sílil. Nell syna dokonale znala a jeho du‰evní potfieby dokázala vytu‰it mnohem lépe neÏ ty fyzické. On zas vycítil její touhu po samotû a umûl jí dûlat spoleãnost, aniÏ omezoval její svobodu. Ani jeden o tom nepfiem˘‰lel, oba jednali instinktivnû a ze vzájemné lásky. Pro Nell to pouto nabylo dvojnásobné ceny, kdyÏ rodiãe emigrovali do Kanady za mlad‰í sestrou, která po nûkolika 13


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 14

potratech a tûÏkém porodu ãásteãnû ochrnula. Nell to ranilo a rozzlobilo. VÏdyÈ Pauline se rozhodla provdat za Kanaìana a Ïít v cizinû, jako by je nepotfiebovala. A pfiesto prodali v‰echen majetek a ode‰li, jakmile zavolala o pomoc. Nell se tedy musela nauãit obejít se bez nich a postarat se o sebe sama. Rozhlédla se po pokoji, zavfiela za sebou dvefie a ‰la do kuchynû. Byl ãas myslet na veãefii. Ty tam byly ‰Èastné dny, kdy jídala o samotû s otevfienou knihou na stole. Johnovi po dlouhém pracovním dni nestaãil toast s vafien˘mi vejci a se s˘rem. Nell vzdychla a snaÏila se soustfiedit na veãefii. Bezúspû‰nû se pokusila vybavit si obsah lednice a pak se rozhodla, Ïe si nejdfiív udûlá trochu kávy. Tfieba to povzbudí její kuchafiské instinkty. Zatímco se vafiila voda, zaãala uklízet knihy, které zÛstaly na kuchyÀském stole. KdyÏ se jí do ruky dostal spis Roberta Browninga, zarazila se. Otevfiel se na básni „Pippa jde mimo“ a Nell se do ní zaãetla. Konvice zaãala pískat, ale Nell klesla do kfiesla, aniÏ odtrhla oãi od Browningov˘ch ver‰Û. Konvice dovafiila a sama se vypnula. Jasné jarní odpoledne pfie‰lo do veãera, Nell v‰ak stále sedûla a ãetla. „... a tak jsem ‰la rovnou domÛ,“ fiekla Gussie, „vytáhla jsem encyklopedii umûní a na‰la vás tam. Sibylla Palmifera od Danta Gabriela Rossettiho. Ta podoba mû pfiekvapila. Je‰tû vám to nikdo nefiekl? Máte mnohem tmav‰í vlasy, ale jinak... Myslím, Ïe mu ãasto sedûla modelem jeho Ïena.“ „Mnû se líbí poezie jeho sestry.“ Nell nalila ãaj, snaÏila se nevnímat bolest v srdci a doufala, Ïe Gussie zmûnou tématu neurazí. K Rossettiho obrazu ji zatím pfiirovnal jen jeden ãlovûk a myslet na nûj jí pÛsobilo muka. 14


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 15

„Trh skfiítkÛ,“ zadumala se Gussie a zvedla ‰álek. „Je to pár let, co jsem to ãetla, ale uãila jsem se ji ve ‰kole. ‚Neb není pfiítele nad sestru, v klidném ãase i v boufii.‘ Já jsem sestru nemûla, jenom bratra, kterého zabili ve válce. Byl v armádû. Profesionál. Stejnû jako mÛj otec. Ten byl moc star˘, aby bojoval ve druhé svûtové, ale pracoval na ministerstvu války v Lond˘nû. Pfii‰li s matkou o Ïivot pfii bitvû o Británii.“ Usrkla ãaje. „Ztratila jsem je v‰echny bûhem jednoho roku. Já byla ve Francii, kde jsem fiídila sanitku.“ Zakroutila hlavou, spí‰ z pfiekvapení nad náhl˘m v˘buchem dÛvûrnosti neÏ z hrÛzy, kterou popisovala. Citové v˘levy a sebestfiednost se jí protivily a vykládat lidem o své minulosti nemûla ve zvyku. Stejnû jako Nell, která se na ni zdû‰enû zadívala. „Je mi to moc líto,“ zaãala, ale pak se zarazila, protoÏe nevûdûla, co fiíct. „Drahá, stalo se to pfied pûtaãtyfiiceti lety. Ani nevím, proã jsem se o tom vlastnû zmínila. Tohle je vynikající ãaj. Star˘ dobr˘ Earl Grey. Mám radost, Ïe mi vበklobouãek tak dobfie sedí a ladí s tûmi ‰aty. Tomu fiíkám ‰tûstí. Je to od vás váÏnû moc milé. Budu ho stfieÏit jako oko v hlavû.“ Nell pfiijala zmûnu tématu s úlevou a souhlasila, Ïe to celé byla neuvûfiitelnû ‰Èastná náhoda. Mluvily o nadcházející svatbû, o v˘hodách a nev˘hodách bytÛ – se zahradami i bez nich – a Nell nové známé ochotnû vylíãila okolnosti Johnova odchodu od námofinictva a jeho nov˘ odváÏn˘ plán. KdyÏ se koneãnû rozlouãily, obû se divily, Ïe se navzdory vrozené rezervovanosti dokázaly tak rychle spfiátelit. Ani jedna nemûla pocit, Ïe pfii‰la o soukromí, a obû pociÈovaly jakousi vzájemnou spfiíznûnost. Nell vyprovodila hu15


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 16

benou stafienku k brance, slíbila jí, Ïe pfií‰tí t˘den pfiijde na kávu, a vrátila se domÛ, aby uklidila ãajovou soupravu. „Má malá prerafaelitko... Jak se dnes vede Sibylle?“ V hlavû jí znûl RupertÛv hlas, nûÏn˘ a ‰kádliv˘, duch vyvolan˘ Gussiin˘m bystr˘m postfiehem. Dala ‰álky do dfiezu a obtoãila si ruce kolem hrudi. Ruperta milovala od dob, kdy byla malá holãiãka, a za jeho mlad‰ího bratra se provdala, kdyÏ pochopila, Ïe ji nikdy nebude brát váÏnû. Byl to její idol a zahynul ve válce o Falklandy. KdyÏ si uvûdomil, Ïe vyrostla, bylo pozdû. UÏ se provdala za jeho bratra. John se mu fyzicky ohromnû podobal. Jen tûÏko se od sebe dali rozeznat, jenÏe Rupert mûl v sobû oheÀ a ‰arm, zatímco John byl stra‰nû tich˘ a odtaÏit˘. Podvádûla ho, kdyÏ si místo nûj pfiedstavovala vedle sebe Ruperta? Samozfiejmû. Nell si odhrnula tûÏk˘ závoj vlasÛ a natoãila vodu do dfiezu. Ale John se o tom nikdy nedozví. Rupert byl ten bystfiej‰í. Ve ‰kole vynikal, z vojenské akademie Sandhurst si odnesl vyznamenání, dostal se do elitní jednotky a na kaÏdém prstu mûl deset krásn˘ch Ïen. John za ním stále pokulhával. V kvalifikaãním kurzu pro velící dÛstojníky na ponorkách neuspûl a pak ho vynechali pfii povy‰ování. Jen Nell vûdûla, Ïe kvÛli tomu zatrpkl a rozhodl se, Ïe skóre za kaÏdou cenu vyrovná. A ona mu v tom pomohla. Získat takovou krásku, to byl pro nûj ohromn˘ záfiez na paÏbû. Nell to pfiipadalo jako chabá náhrada za podvod, kterého se ãasto v duchu dopou‰tûla. Dala se do mytí nádobí a pokou‰ela se zahnat duchy, které Gussie vyvolala. Místo na Ruperta myslela na dal‰í ver‰e Christiny Rossettiové: „VzpomeÀ na mû, aÏ odejdu pryã, odejdu daleko do zemû ticha.“ 16


Mít pro koho Ïít - zlom

2.11.2011

13.41

Stránka 17

Bylo to ‰est let, co ode‰el do zemû ticha, ale pofiád byl tady – v jejích vzpomínkách, v Johnovi a Jackovi. Nell utfiela hrnky a pod‰álky a uklidila je. John bude brzy doma a ona se dnes musí s veãefií opravdu vytáhnout.

17

0034719  
0034719