Page 1

D Ve

Ta j e m st v í m a g i e

d

stále materialističtější společnosti mnozí z nás

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie .

K dyž

dnes někomu řeknete , že se zajímáte o magii ,

zpravidla zareaguje pozvednutým obočím nebo pobaveným úsměvem . lidé

L idská povaha je ale taková , že vás zároveN ˇ požádají , abyste vyslovili nějaké v jejich prospěch .

i skeptičtí zaklínadlo

D vd

Ú vodem Tradiãní obraz ãarodûjnice

Okultismus Okultista je ãlovûk, kter˘ se pou‰tí do neznám˘ch oblastí ve snaze odhalit jejich tajemství. Mnohé pfiírodní procesy jsou dosud neprobádané, a tudíÏ „okultní“. V minulosti provozovali okultisté – neboli ãarodûjky a ãarodûjové, jak b˘vali tehdy naz˘váni – svoji ãinnost tajnû, aby unikli pronásledování. Strach, lakomství, závist a nenávist byly v pozadí perzekuce. Hony

Dd


D

Úvodem

d

na ãarodûjnice a ãasté inkviziãní tribunály se stávaly v˘nosn˘m a v˘hodn˘m odvûtvím. Jezuitsk˘ knûz Friedrich von Spee (1591–1635), kter˘ mûl odvahu vyslovit se proti tûmto praktikám, napsal: „âasto jsem si fiíkal, Ïe jedin˘ dÛvod, proã nejsme v‰ichni ãarodûjové a ãarodûjnice, je ten, Ïe jsme nebyli v‰ichni muãeni.“ Vefiejné vraÏdûní vedlo k promûnám lidské psychiky a také k tomu, Ïe v‰echny formy magie byly praktikovány tajnû.

D vd P¤írodní magie AÏ do 17. století panoval v‰eobecnû názor, Ïe v rámci Ïivé pfiírody du‰e a tûlo tvofií nedílnou jednotu ve v‰ech sférách stvofiení. Pokud mûlo b˘t uzdraveno fyzické tûlo, musel b˘t uveden do rovnováhy i duch. S‑pfiíchodem vûdecké revoluce zaãala b˘t pfiíroda chápána jako nûco, co si má ãlovûk podmanit ke svému prospûchu, bez velk˘ch ohledÛ na dÛsledky. Teprve dnes si zaãínáme uvûdomovat – a je ironií, Ïe nám to dokazují právû vûdecké experimenty – spoleãn˘ základ a vzájemnou propojenost Hekaté, fiecká v‰ech forem Ïivota na Zemi. Ve skuteãnosti bohynû kouzel je v‰e pouze energie vibrující v rÛzn˘ch frekvencích. Mûli bychom rozvíjet schopnost rozpoz­nat Ïivotní energii, která proudí celou pfiírodou a oÏivuje v‰echna stvofiení, a pracovat s pfiírodní magií, která je v‰ude kolem nás.

Dd


D

Ta j e m st v í m a g i e

d

Probuëte své d¤ímající schopnosti V moderním, individualistickém svûtû je tûÏké dÛvûfiovat sv˘m pfiírodním instinktÛm a znovu si osvojit schopnosti, které jsme mûli v ran˘ch fázích na‰eho v˘voje. KdyÏ si uvûdomíme propojení ducha, tûla a vûdomí a nauãíme se ovládat energii své mysli, mÛÏeme vy­uÏívat magii jako nástroj pro kontrolu a zlep‰ení svého osudu. Kniha zafiíkadel Magie popsaná v této knize je pozitivní silou. V‰echna zafiíkadla jsou humánní a podporují Ïivot. Nemusíte se stát ãleny nûjakého tajného spoleãenství, abyste mohli vyuÏívat magickou energii pfiírody. Kniha je rozdûlena do ‰esti kapitol (‰estka pfiedstavuje dokonalost), z nichÏ kaÏdá uvádí sedm zafiíkadel (sedmiãka je nej­magiãtûj‰í ãíslo), obsahujících mocné symboly.

D vd Magie mysli Nepotfiebujete Ïádné nákladné vybavení – vût‰inu rekvizit najdete v nejbliωím obchodû, na zahradû nebo v domácnosti. Pravá magie je ve va‰í mysli a v jejím spojení s pfiedmûty, které budete pouÏívat. V‰e na tomto svûtû je nám Symbol ochrany k dispozici, mÛÏeme si to od pfiírody vypÛjãit, pouÏívat a tû‰it se z toho, a nakonec jí v‰e zase vrátit. UÏívejte zafiíkadla s rozvahou. Nikdy by nemûla b˘t pouÏívána k tomu, abyste získali kontrolu nad jin˘mi bytostmi nebo jim ubliÏovali. KdyÏ se obklopíte nenávistn˘mi my‰lenkami, budete

D

10

d


D

Úvodem

d

sami nenávist pfiitahovat. Pokud vyslovujete zafií­kadlo, slavnostnû tím oznamujete, co máte v úmyslu. Intenzivnû se na to soustfieìte, a jakmile zaãnete mít pocit, Ïe se vûci zlep‰ují, poznáte, Ïe magie pÛsobí. Nezapomínejte na svoji individualitu – magie není strnulá a bude se vyvíjet spolu s vámi. KdyÏ vyvinete vlastní rituály pro získání potfiebn˘ch rekvizit nebo podniknete celodenní v˘let, abyste si obstarali poÏadované rostliny, posílí to va‰i koncentraci pfii vyslovování zafiíkadla i vበvztah k pfiírodû. Ceres, bohynû úrody

D vd

Magické pot¤eby U mnoha zafiíkadel jsou pouÏívány svíãky, které vydávají jemné pfiírodní svûtlo a vytváfiejí atmosféru vhodnou pro koncentraci mysli. OheÀ je duchovní element. Zvolte svíãku správné barvy, abyste zv˘‰ili magick˘ úãinek. Kde je to dÛleÏité, jsou u jednotliv˘ch zafiíkadel doporuãeny správné barvy. Na stranách 16–17 najdete také pfiehled asociací, které se k jednotliv˘m barvám váÏou. KdyÏ se díváte na svíãku, vstfiebávejte do sebe její zlaté teplo, pokuste se vizualizovat

D

11

d

Svíãky navozují magickou atmosféru


D

Ta j e m st v í m a g i e

d

neviditelné síly, které vás obklopují, a uvést svoji mysl do stavu meditativního pohrouÏení. MÛÏe to trvat nûjakou dobu, neÏ se nauãíte soustfiedit svoji mysl, ale nevzdávejte to – cviãením se zdokonalíte. Bylinky a silice jsou u nûkter˘ch kouzel Ïivotnû dÛ­leÏité rekvizity. Vytvofite si sbírku silic, abyste je mûli v pfiípadû potfieby kdykoli k dispozici, a obstarávejte si Byliny a oleje pokud moÏno ãerstvé bylinky. pro magické rituály Pro roãní období, kdy se ãerstvé nedají sehnat, si je do zásoby usu‰te. Máte-li moÏnost, pûstujte si bylinky sami. A nezapomeÀte: âím lépe o nû budete peãovat, tím vût‰í magickou sílu vám poskytnou. Silice, dfievûné uhlí nebo voÀavá tyãinka, lahviãka, sklenka a také krabiãka zápalek jsou podstatné rekvizity, které budete pro magické rituály opakovanû potfiebovat. Dejte tûmto pfiedmûtÛm specifickou auru, vytvofite si k nim zvlá‰tní vztah a pouÏívejte je v˘hradnû pfii magii. TotéÏ platí i o dal‰ích nástrojích, které pro magické úkony opakovanû pouÏíváte.

Základní pomÛcky

D

12

d


D

Úvodem

d

Mûsíãní fáze

Dal·í pomocníci Mûsíc je pfii magick˘ch rituálech dÛleÏit˘m faktorem. U fiady zafiíkadel proto najdete informaci, za které mûsíãní fáze je jejich pÛsobení nejsilnûj‰í. Jako obecné pravidlo platí: Pokud Mûsíc pfiib˘vá a blíÏí se k úplÀku, pomÛÏe vám nûco získat. KdyÏ ub˘vá, pomÛÏe vám naopak nûãeho se zbavit. Úplnûk samotn˘ je tím nejmocnûj‰ím katalyzátorem. Pfii magii pracujte vûdomû s barvami, ãísly a ezoterick˘mi asociacemi, neboÈ to jsou dÛleÏití spojenci, které mÛÏete vy­uÏít ke svému prospûchu. Pfiehled magick˘ch asociací je uveden na následujících stranách.

D vd NeÎ vyslovíte své p¤ání Nakonec jedno dÛleÏité upozornûní: Formulujte svá pfiání rozváÏnû a zdrÏenlivû. Nikdy se nesnaÏte dostat druhé osoby do situace, v níÏ by byly ne‰Èastné – jejich ne‰tûstí by se vrátilo jako Hrnec pln˘ bumerang k vám samotn˘m. Zafiíkadla zde obsaÏená zlaÈákÛ vám nezajistí automaticky hrnec pln˘ zlaÈákÛ, ale pokud jsou va‰e úmysly ãestné, zv˘‰í va‰i ‰anci na pfiízeÀ osudu. Jak to v Ïivotû b˘vá, jen va‰e vlastní úsilí a víra pfii provádûní magie pfiinesou zaslouÏené plody.

D

13

d


D N umerologie

Ta j e m st v í m a g i e

d

má v magii své místo a   pomůže vám zjistit ,

která jsou vaše šťastná a osudová čísla .

N ení

obvyklé , aby

pro někoho bylo významné jen jedno klíčové číslo , a není ani možné celou osobnost odvodit pouze z   čísla .

P řesto

může existovat číslo , které hraje ve vašem životě významnou roli .

Magie D vd

âísel

OSOBNí âíslo Seãtûte v‰echna ãísla. Pokud bude souãet vy‰‰í neÏ 9, sãítejte ãísla dál tak dlouho, aÏ dojdete k ãíslu jednomístnému. Napfiíklad pro jméno „John Smith“ dostanete 1 + 7 + 5 + 5 + 3 + 4 + 1 + 4 + 5 = 35 a 3 + 5 = 8. Osobní ãíslo pana Johna Smithe je tedy ­osmiãka. Pokud se souãtem dostanete k ãíslu 11 nebo 22, nesãítejte je 1 2 3 4 5 6 7 8 dál, neboÈ tato ãísla A B C D E U O F mají zvlá‰tní postavení, I K G M H V Z P pfiedstavují vy‰‰í Q R L T N W moudrost. 22 J S X je „mistrovské“ ãíslo Y (he­brejská abeceda

D

14

d


D

Magie čísel

d

mûla 22 písmen) a 11 pfiedstavuje osoby, kter˘m bude nûco zjeveno. KdyÏ znáte své osobní ãíslo, mÛÏete je v magii uplatnit rÛzn˘mi zpÛsoby. PouÏijte ho pro stanovení dne v mûsíci, kdy bude zafiíkávání nejúãinnûj‰í, nebo si zjistûte, se kterou barvou je toto ãíslo spojeno (to je uvedeno na stranû 17), a pro zafiíkávání si zvolte odûv této barvy. KdyÏ v magii pouÏíváte ãísla, snaÏte se pfiedstavovat si jejich vlastnosti a dÛvod proã magii provádíte.

D vd

1

je průkopník, lídr, má silnou vůli a někdy je poněkud egocentrický. Jednička je rovněž spojována s hmotným blahobytem, osamělostí a izolací.

6

je dokonalé číslo, reprezentující harmonii, půvab, vážnost a oddanost. Tito lidé jsou kreativní a umělečtí, ale někdy také dokážou být protivní a poněkud ješitní.

2

7

3

je mocné šťastné číslo, představující extrovertní, kreativní a vtipné lidi. Někdy jsou extravagantní a nevydrží dlouho u jedné věci.

8

4

9

5

11

je číslo pasivních, přijímajících lidí, milých a citlivých, kteří však často dosahují svého jemným přesvědčováním. Dvojka je rovněž spojována s psychickými silami.

je magické číslo, symbolizující učence a mystiky, osoby vážené a sebestředné. Často se zdají duchem nepřítomné, neboť mívají problémy vyjádřit své myšlenky slovy. symbolizuje intuici, prosperitu a organizaci. Tito lidé jsou pevní, silní a schopní. Jejich úspěch je postaven na tvrdé práci, a proto někdy působí pesimisticky.

je pro závislé, loajální a tvrdě pracující lidi, kteří jsou dobrými organizátory. Jsou to strážní andělé, spravedliví ve všem svém konání, kteří za svůj úspěch často platí.

je číslem intelektuálů a idealistů. Je to číslo velkého úsilí, disciplíny a ambicí. Tito lidé občas vyhledávají světla ramp a jsou žárliví nebo nevěrní.

je číslo radikálních lidí, kteří jsou v neustálém pohybu, zvědaví a impulzivní, nesnášející omezení. Pětka je také číslo sexu a může vést k problematickým vztahům.

22

je pro idealisty, kteří chápou svoji práci jako poslání a často trpí pro dobro druhých.

je „mistrovské“ číslo ztělesňující nadřazené kvality a vlastnosti všech ostatních čísel.

D

15

d


D

Ta j e m st v í m a g i e

B arvy

d

jsou významnou součástí mnoha

magických systémů . J sme obklopeni barvami a jejich vliv je někdy udivující , jako když se rudá záře zapadajícího slunce rozlije po zklidněné hladině oceánu . J indy zase mohou barvy zjemňovat , změkčovat , uvolňují nás a   vytvářejí subtilní atmosféru , ideální pro meditaci .

D vd

M agie

barev

Jak vyuÎívat magii barev KaÏdá barva má svoji vlastní vibraci a jedineãn˘ vliv na na‰i psychiku, i kdyÏ si to mnozí lidé vÛbec neuvûdomují. Magie barev byla v âínû a Indii po tisíciletí pouÏívána jako souãást léãebného procesu. Uvolnûte svoji vnitfiní energii a zaãleÀte sílu barev do své magie tím, Ïe budete nosit – nejlépe pfiímo na tûle – nûco hedvábného ve své oblíbené barvû nebo v barvû v˘znamné pro dan˘ magick˘ úkon. Následuje pár námûtÛ k barvám a jejich magick˘m souvislostem.

D

16

d

Barevné hedvábí


D

Magie barev

d

BARVY A JEJICH MAGICK¯ V¯ZNAM Bílá představuje psychické

Hnûdá je ochranný štít a signalizuje moudrost přírody a spojení s přírodou.

Nachová barva představuje duchovní sílu, napojení na vyšší sféry.

âervená ztělesňuje životní

Îlutá stimuluje mysl a představuje ­výsledky práce a učení.

âerná je symbolem spravedlivé odplaty a komunikace s mrtvými, představuje ­konec věcí, ale také sémě nového začátku.

RÛÏová je barva lásky, usmíření, přátelství, štěstí a harmonie.

Zelená je barva odpočinku

Stfiíbrná je barva vizionářství a intuice, ­probouzí skryté možnosti.

OranÏová symbolizuje

Modrá je barva ducha, je

Zlatá symbolizuje velký úspěch, bohatství a dlouhý život.

záležitosti, zahánění zlých duchů a začátek nové fá­ze.

energii, vitalitu, sílu a rozhodnost a přitahuje štěstí.

radost, optimismus a cílevědomost.

a uklidnění, symbolizuje prosperitu a plodnost.

spojována s léčením, idealismem a okultní ochranou.

D vd Souvislost âísel a barev

1 bílá

7 nachová 8 oranžová 9 matka perel

2 tmavomodrá

3 mechově zelená 4 rašelinově hnědá 5 rubínově červená 6 zlatožlutá

D

a barva Měsíce

11 stříbrná 22 zlatá

17

d

0034604  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you