Page 1

âÁST PRVNÍ

/1/ Listopad 1988 Dvû vrtule letounu Do-28 Skyservant zavyly ve vysok˘ch otáãkách, kdyÏ jsme se odlepili z de‰tûm zmáãené rozjezdové dráhy leti‰tû Tempelhof a prudce stoupali západoberlínsk˘m ‰erem. Do tûchto strojÛ se bûÏnû ve‰lo dvanáct cestujících, jenÏe tenhle byl jin˘. Sedadla byla odstranûna a my ãtyfii jsme se museli natáhnout na studenou ocelovou podlahu. Letadlo sebou házelo jako loìka na rozboufieném mofii. V holém trupu jsem se zachytil v˘ztuhy a pfiitáhl se k oknu. Dex se buì snaÏil drÏet pod oblaãn˘m pfiíkrovem, nebo se mu nedafiilo vyletût nad nûj. Západní Berlín pod námi záfiil a poblikával jako obrovsk˘ vánoãní stromek. Zdálo se, Ïe skoro na v‰ech stfiechách pulzují neonové nápisy Mercedes. Oblast noãních klubÛ pfiipomínala ohÀostroj. Jestli se z tohohle úkolu vrátíme Ïiví, moÏná bychom tam mûli zajít a taky odpálit pár rachejtlí. Luftwaffe mûla strojÛ Do-28 spoustu, a pokud startovaly z hlavního amerického vojenského leti‰tû Tempelhof, vût‰inou ‰lo o rutinní operace. Nûkolikrát dennû vzlétly ze Západního Berlína a jedním ze tfií koridorÛ pfies Sovûty okupovan˘ V˘chod zamífiily do Západního Nûmecka. Nikdo jim nevûnoval pozornost, coÏ Dexterovi Khattrimu, 5


jehoÏ hlavu zdobil sedm mûsícÛ nestfiíhan˘ koÀsk˘ ohon, rozhodnû vyhovovalo. Letadlo se chystalo na men‰í zmûnu trasy. Mûl jsem pocit, jako bychom mífiili do obsazené Francie pomáhat odbojáfiÛm. Podle vrzání a skfiípotu a proudûní studeného vzduchu netûsnostmi v trupu jsem usoudil, Ïe nበstroj moÏná pfiepravoval zvlá‰tní jednotky za druhé svûtové války – hluk byl tak hlasit˘, jako by se otevfiely dvefie. V‰iml jsem si, Ïe kolem nich dovnitfi proniká dé‰È. Tfieba se nakonec váÏnû utrhnou. Ohrnul jsem si pletenou ãepici, abych si chránil hlavu proti nárazÛm. Potom jsem si povytáhl zip na péfiové bundû o poslední centimetr a natáhl jsem se na podlahu, kolena pokrãená a ruce v kapsách. Kdyby se ‰ily i péfiové kalhoty, pofiídil bych si troje. Dornier sebou znovu trhnul a moje hlava v ochranném vlnûném pásu se pfievalila. Dex zahnul ostfie doleva a doprava. Nechtûlo se mi vyhlédnout ven a zji‰Èovat proã. MoÏná jsme prolétali mezi vûÏáky. Pfiedstavil jsem si místní dûti s tváfiemi pfiitisknut˘mi na okna sv˘ch pokojíãkÛ, zvûdavé, co se dûje. Ken mi vyprávûl, co se stalo naposledy. Dex si zespoda posvítil baterkou do obliãeje, jako o Halloweenu, a mával jim. Nejspí‰ kvÛli tomu doteì neusnuly. Berlínská zeì dosud stála, ale její ãas se krátil. Pofiád ji obklopovaly miny, psi, ploty pod napûtím, kulomety a v‰echno ostatní, ãím komunistick˘ reÏim bránil sv˘m obãanÛm v útûku na Západ, jenÏe teì uÏ pfiebíhali i pohraniãníci. Uplynul teprve rok od chvíle, kdy Ronnie Reagan fieãnil u Brandenburské brány: „Pokud usilujete o mír, pane Gorbaãove, otevfiete tuto bránu! Strhnûte tuto zeì!“ Prozatím se v‰ak padou‰i drÏeli – a Dex a my tfii pod Kenov˘m velením jsme mífiili do jejich vzdu‰ného prostoru. 6


Ve sluchátkách mi zapraskalo, kdyÏ Dex zavtipkoval: „UÏ jenom kousek, chlapci – a za svûtla aÈ jste doma na ãaj, dobfie?“ Letadlo kleslo do v˘‰ky stfiech. Dex se pfiidu‰enû zasmál. „Z radarÛ nemusíte mít strach – myslím, Ïe jsme je minul˘ t˘den koupili.“ Pak se rozchechtal nahlas. „A jestli ne, tak doufám, Ïe máte pofiádné boty. DomÛ je to pû‰ky daleko.“ Jako kdyby tenhle drsn˘ humor nestaãil, Dex si zaãal prozpûvovat písniãku, kterou si pamatoval z Etonu. Jeho ostr˘ pfiízvuk to celé je‰tû zhor‰oval. „‚Poãasí nám pfieje / Seno voní na louce / Chopme se kaÏd˘ vesla / Ve stinné zátoce…‘“ Pfiidal nûkolik desítek decibelÛ. „‚Teì v‰ichni zabereme / Naráz, jako jeden muÏ…‘“ Zeì moÏná je‰tû byla bez jediné trhlinky, ale o psychice Dextera Khattriho to neplatilo. Ten chlap byl totální magor. Nebylo divu, Ïe ho pfiítelkynû opou‰tûjí stejnû ãasto jako nedokonãené my‰lenky. Mluvil jako zdrogovan˘ princ Charles, coÏ bylo u Inda nezvyklé. JenÏe já jsem si dopfiával pálivá indická jídla mnohem ãastûji neÏ on. NejblíÏ zemi sv˘ch pfiedkÛ se ocitl v okamÏiku, kdy na Southall Broadwayi projíÏdûl kolem pÛjãovny bollywoodsk˘ch filmÛ. KoÀsk˘ ohon pod pfiilbou byl jeho posledním pokusem zjistit, co v‰echno mu u RAF projde. Tentokrát si vzal do hlavy, Ïe je sikh. Samozfiejmû jsem neznal jiného pilota, kter˘ by to po ãtrnácti letech ve sluÏbû dotáhl jen na kapitána. Od doby, kdy jsme se vrátili z pomoci mudÏahedínÛm, Dex létal sem a tam pfies Ïeleznou oponu v cessnách, dornierech, vrtulnících, zkrátka ve v‰em, co mu pfii‰lo pod ruku. ¤íkalo se, Ïe z V˘chodu pfiepravil víc lidí neÏ Aeroflot. Îivot bez zodpovûdnosti mu naprosto vyhovoval. 7


Na ozbrojen˘ch silách mu vadilo jenom to, Ïe se mu stále nedafiilo uskuteãnit jeho sebevraÏedné plány. Mûl moc velké ‰tûstí. Doufal jsem, Ïe mu je‰tû jednu noc vydrÏí. Pfiekroãili jsme Ïeleznou oponu do komunistického vûzení, které se naz˘valo Nûmecká demokratická republika, abychom se setkali s agentem KGB. „Vladislav“ nám mûl pfiedat navádûcí systém nové generace sovûtsk˘ch balistick˘ch stfiel. My jsme mu mûli odevzdat pofiádn˘ balík penûz.

8


/2/

Prosm˘kli jsme se mezi dvûma vûÏáky. Vûdûl jsem, Ïe Dex neodolá poku‰ení zase vytáhnout baterku. Bylo moÏné, Ïe to je poslední pfiíleÏitost. Studená válka se ch˘lila ke konci a chlapci z Var‰avské smlouvy zahájili v˘prodej. V‰ichni agenti KGB – vãetnû toho, s nímÏ jsme se mûli setkat – se pustili do obchodování ve velkém. Nabízeli ãinÏáky v Moskvû a Leningradu, aniÏ je vlastnili. Generálové vyuÏívali celé pûchotní prapory pro pfiesun tûÏké techniky, kterou pak prodávali u západních hranic. âást odvedencÛ nejvy‰‰í velení nasazovalo na otrocké práce. V Afghánistánu Sovûti pofiád mûli ãtvrt milionu vojákÛ, ale navzdory tvrzením oficiální propagandy tam dostávali pofiádnû na frak. Ken, Tenny a já jsme vût‰í ãást ‰estaosmdesátého strávili v horách s vousat˘mi bojovníky. Nበpluk zniãil ve‰keré mosty v okolí, takÏe ruské obrnûné kolony zÛstaly trãet na místû. Potom jsme podomácku vyrábûli bomby, kter˘mi jsme je hodlali zastavit, kdyby se daly do pohybu. KdyÏ Dex zrovna neletûl nûkam s námi, mûl plno práce se zásobováním mudÏahedínÛ. UÏ v té dobû dosahovala sovûtská korupce nepfiedstaviteln˘ch rozmûrÛ. Dex pfiiváÏel hromady zbrusu nov˘ch 9


rusk˘ch zbraní a vybavení, které mu prodávali velitelé. Vût‰ina byla pozdûji pouÏita proti jejich vlastním dvacetilet˘m odvedencÛm. Ti kluci umírali kaÏd˘ den po stovkách. Teì se rozkládal cel˘ sovûtsk˘ blok a v˘chodní Nûmci byli pro v‰emi deseti. K‰eftovali se v‰emi vojensk˘mi tajemstvími, která jim pfii‰la pod ruku. Dokonce i Stasi, státní tajná policie, rozjela byznys s tajn˘mi dokumenty. V‰ichni si chtûli vydûlat pár dolarÛ, neÏ se systém zhroutí. Západ je v tom podporoval. AÏ padne zeì, bude tfieba vybojovat nov˘ svûtov˘ fiád – a jestliÏe se nezmocníme co nejvût‰ího mnoÏství technologie a zpravodajsk˘ch informací, dokud máme pfiíleÏitost, dostaví se zástup jin˘ch zájemcÛ. V‰ichni si uvûdomovali, jaká sorta lidí zaplaví trh, a bylo tfieba se jí ubránit. Ken a Tenny byli pfiidûleni k BRIXMIS, misi britského vrchního velitelství u sovûtsk˘ch sil v Nûmecku. Pro tenhle konkrétní úkol potfiebovali je‰tû nûkoho, a tak zavolali do Herefordu a zji‰Èovali, jestli mÛÏou poãítat se mnou. Spolupracovali spolu tûsnûji neÏ se mnou, ale vÏdycky mû rádi pfiibrali. Mise BRIXMIS vznikla po druhé svûtové válce v zájmu posílení dobr˘ch vztahÛ mezi okupaãními silami v britském a sovûtském sektoru. Francouzi a Ameriãané s Rusy uzavfieli své vlastní dohody. Britové z nûjakého dÛvodu mohli do sovûtské zóny nasadit dvakrát víc styãn˘ch dÛstojníkÛ neÏ zb˘vající dvû mise dohromady. Rusové si moÏná oblíbili anglick˘ ãaj. Ken slouÏil dvaadvacet let u v˘sadkového pluku a SAS a podepsalo se to na jeho obliãeji – aãkoli hloubku vrásek jistû zv˘raznily i cigarety, které si sám balil. Poslední tfii roky jezdil v matnû zeleném opelu, fotil tanky a pomáhal pfiebûhlíkÛm pfies ostnat˘ drát, ale po téhle misi hodlal od v˘sadkáfiÛ odejít. Prohla‰oval, Ïe nemá jiné plány 10


neÏ vysedávat na pln˘ úvazek na tribunû FC Barnsley, ale já jsem vûdûl, Ïe kecá. Tenny pÛsobil ve stejné jednotce. Pfiebíral úkoly po Kenovi, av‰ak nikdo nevûdûl na jak dlouho: aÏ padne zeì, BRIXMIS skonãí. Bylo mu kolem tfiiceti a byl velice chytr˘ a neústupn˘. Zfiejmû mu nic jiného nezb˘valo, kdyÏ se musel Ïivotem protloukat s vlasy jako rezavá drátûnka. „Tennyson“ nepatfií k pfiíjmením, která na hfii‰ti v centru mûsta usly‰íte ãasto, ale jeho pohádkovû krásné pfiítelkyni se nejspí‰ líbilo a na niãem jiném podle v‰eho nezáleÏelo. Tenny byl odjakÏiva hvûzda. Po univerzitû a dÛstojnické ‰kole se rozhodl zapadnout mezi fiadové pû‰áky a vzepfiít se osudu, pro kter˘ byl pfiedurãen – totiÏ stát se lékafiem, právníkem nebo nûk˘m jin˘m s nadit˘mi kapsami. Znal svût. Byl nadan˘. V‰ichni jsme vûdûli, Ïe má na víc. Pro mû byl v˘sadkov˘ pluk maximem, kterého jsem mohl dosáhnout. Pro nûj to byl jen dal‰í stupeÀ cesty na úpln˘ vrchol. „‚Poãasí nám pfieje / Seno voní na louce / Chopme se kaÏd˘ vesla / Ve stinné –‘“ „DrÏ sakra hubu!“ Ken mûl Dexe plné zuby. Dex zahnul ostfie doprava. Musel jsem se zachytit rukou, aby se nerozjel po kabinû. „No tak, Kene, chovej se slu‰nû. Je to pûkná písniãka. Hudbu napsal jeden maník od jedné brigády Rifles, kdyÏ slouÏil v Indii. Myslím, Ïe se jmenoval –“ Ken to nevydrÏel. „DrÏ hubu, ty zkurvená ãepice!“ Tak v˘sadkáfii naz˘vali kaÏdého, kdo nenosil ãerven˘ baret. Ti dva se neustále hádali. JenÏe kdyby se ãtyfiiadvacet hodin dennû a sedm dní v t˘dnu nedohadovali, chybûlo by jim to. Dex náhle zmûnil tón. „Jsme za hranicí.“ 11


Zdálo se, jako kdyby pod námi nûkdo ustfiihl kabel k vánoãnímu stromku. Dokonce i polohová svûtla svítila slabûji. „Pustá zóna.“ Ze sluchátek se ozvalo bronxské vrãení. „To vidím. Jenom mi fieknûte, kde pfiistaneme.“ Tenny tich˘m a naprosto klidn˘m hlasem zasáhl dfiív, neÏ Ken staãil na‰emu americkému pfiíteli sdûlit, aby si svoje moudra nechal od cesty. „Klid, Spagu. Dovezeme tû tam, neboj. Teì ale mÛÏeme jenom leÏet a nechat Dexe dûlat jeho práci.“ S Conradem Spicciatim jsem se seznámil pfied tfiemi dny a hned mi bylo jasné, Ïe se mi nezamlouvá. NejenÏe byl tam mal˘ a obtloustl˘, aÏ pfiipomínal Valihracha – nevûdûl ani, jak se mezi námi chovat. Tento druhofiad˘ agent CIA se tváfiil jako ‰éf Pentagonu. Bylo to komické. Dex ho pfiekfitil na Spaghettiho. Vzápûtí jsme pfiezdívku zkrátili na Spag. Rozãilovalo ho to, aÏ mu v jednom kuse poskakoval knírek, kvÛli kterému vypadal jako pornoherec. Uhlazoval si ho palcem a ukazovákem, zfiejmû aby jej uklidnil. Napadlo mû, jestli si ho nechal narÛst jenom kvÛli téhle operaci. Ale dlouho jsem nad tím nepfiem˘‰lel. Chtûl jsem dokonãit tuhle akci a uÏ nikdy ho nevidût. Sedûl s rukama sepnut˘ma kolem ãerné nylonové sportovní ta‰ky a v naãervenalém svûtle uvnitfi letadla ji svíral, jako kdybychom mu ji chtûli ukrást. MoÏná bych to udûlal, kdybych s ní pak dokázal utéct. V ta‰ce bylo Vladislavov˘ch dvacet tisíc americk˘ch dolarÛ. Za tu pfiísnû tajnou vûciãku to nebylo moc, ale mÛj Ïivot by taková ãástka zmûnila. Tennyho slova nepadla na úrodnou pÛdu. Dex si ho nev‰ímal. „‚Bang, bang, chitty chitty bang bang…‘“ Ken a Tenny jako jeden muÏ vzdychli. 12


Spag kfiiãel do mikrofonu, aby si bûhem jeho operace nikdo nezpíval. Biggles plynule pfie‰el k „Bájeãn˘m muÏÛm na létajících strojích“. Objevily se podivné skvrny v˘chodonûmeck˘ch svûtel – nev˘razn˘ch a Ïlut˘ch, úplnû jin˘ch neÏ na pár kilometrÛ vzdáleném Západû. ¤íkali jsme jim nein-wattové Ïárovky. Promluvil Ken: „Dobfie, to staãí. Jdeme na to.“

13


/3/

Dornier klesl o posledních ‰edesát metrÛ. KdyÏ jsme dosedli na pole a ujíÏdûli po nûm, hlava mi poskakovala po ocelové podlaze. Posadil jsem se a okny uvidûl fiadu ohníãkÛ. Bengházské hofiáky – vût‰inou kbelíky naplnûné benzinem a pískem, ale tady zfiejmû blátem. V‰ichni na v˘chod od Berlínské zdi v nûm stáli po kotníky. Hofiáky byly uspofiádány do tvaru písmene L, coÏ za druhé svûtové války zavedly zvlá‰tní jednotky. Krat‰í strana oznaãovala práh dráhy a Dex musel pfiistát co nejblíÏ k ní, aby dokázal zastavit. Del‰í strana mu ukazovala smûr vûtru. Spag se jiÏ zvedl na kolena a odloÏil sluchátka, jako kdyby se chystal vyskoãit ven a prchat pfied de‰tûm kulek. S obtíÏemi udrÏoval rovnováhu a na hruì si tiskl ta‰ku. Ken nad ním mávl rukou. „Ten magor se moc kouká na váleãné filmy.“ Tenny dostal záchvat smíchu. To se Spagovi nelíbilo. ZÛstal na kolenou, pfiipraven˘ vyrazit a utkat se s nepfiáteli. Ken je‰tû neskonãil. „Na co si to hergot hraje? Vypadá jako úfiedník ze CIA, ne jako Terminátor…“ 14

0034532  
0034532