Page 1

BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 9

Chtûla bys vidût Jugoslávii? Jé, a jak! Co kdybychom taky jeli do Jugoslávie? Jé, a jak? Autem. Jak˘m? No na‰ím! Ty ses zbláznil – tím kfiápem? Proã ne? VÏdyÈ je to tfiicet let star˘! Rozsype se to. Tfieba to tûch pár tisíc kilometrÛ je‰tû vydrÏí. Nebo to pfiejede aspoÀ pfies hranice. Tfieba to dojede aÏ k mofii, to není tak daleko. Dojedeme k mofii, a tam aÈ se to rozsype. Po‰leme to dráhou domÛ, postavíme si stan a budeme se válet mûsíc na Jadranu. 9


BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 10

Mnû to pfiipadá ‰ílen˘. Mnû taky. VÏdyÈ nás s tím tfieba ani nepustûj pfies hranice. KdyÏ sem pustili toho kovboje s kobylama… A co to bude stát? Nemám ponûtí. A co si vemu na sebe? Ani pofiádn˘ plavky nemám. MÛÏe‰ se koupat nahá. Pofiád je‰tû ujde‰. Jeli bychom v‰ichni? I s Helenkou? Jo. To abych koupila suchej salám, viì? NejmíÀ dva. Já se asi zblázním. – Tfieba nám to ale nepovolej a bude po starosti. Jugoslawische Fremdenverkehrswerbung, Wien: rád bych o leto‰ní dovolené nav‰tívil se svou rodinou Jugoslávii. Po‰lete mi, bitte, nûjaké prospekty. Zvlá‰tû bych uvítal automapu, ta tu není k dostání. Danke schön a tû‰ím se na Va‰e zprávy. Mapa je nejkrásnûj‰í obraz svûta. Îádné mofie není tak modré jako mofie na mapû, Ïádné hory tak rozeklané jako hory na mapû. Mapa lechtá na‰i pfiedstavivost a zapaluje na‰i touhu stejnû jako vÛnû opékan˘ch vufitÛ z pouliãního stánku. 10


BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 11

Na Ïádné mapû není totiÏ vyznaãen hfiebík, kter˘ vám vyp‰oukne pneumatiku, ani stráÏník, jenÏ vám dokáÏe, Ïe jste bezpfiíkladn˘ niãema. Na mapách nejsou zakresleny v˘moly a vosy, ani brabenci a komáfii a v˘bûrãí poplatkÛ. Na mapách nejsou zakresleny objíÏìky a zajíÏìky ani místa, kde bude pr‰et, cedit a lejt jako z konve, ani oblasti, kde bude pafiák nebo horko, jeÏ vám vysu‰í mozek aÏ k slepému stfievu. Nejkrásnûj‰í mapy jsou mapy turistické. Je tam v‰echno jako na mapách ostatních, kromû nepfiíjemností, které by se daly z obyãejné geofyzické mapy vytu‰it; napfiíklad horské cesty, jejichÏ uÏívání je vrcholnû riskantní pro osla, natoÏpak pro osla jedoucího v automobilu. Na turistick˘ch mapách se pasou spousty jelenÛ a daÀkÛ, a medvûdi se válejí pár krokÛ od silnice. Mofiské vody jsou zalidnûny mofisk˘mi koníky, zaoceánsk˘mi parníky, mraãny ryb a bikinkov˘mi najádami, které se slibnû nudí, a samy! – Ïádn˘ halama vedle nich nesedí. Na turistick˘ch mapách jsou zakresleny antické ruiny a byzantské klá‰tery tak, abyste mûli dojem, Ïe neprochodíte pÛl dne, neÏ je vÛbec objevíte, a zamãené. Na t˘chÏ mapách jsou k vidûní nebetyãné vodopády, ko‰e vinn˘ch hroznÛ, zpfieráÏené fiímské sloupy,

11


BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 12

divoké kachny, divocí kancové, divocí vepfii, divoká prasata, divoké svinû, ãerná zvûfi i kÀoufii, a me‰ity i benzinové pumpy, a zrovna tam, kde vám dojde benzin! a spousta, spousta míst pro tábofiení, kde zfiejmû nebude víc neÏ jeden dva stany. PaneboÏe, dej mi jednou k jeÏí‰ku v‰echny mapy svûta! Byls tam? Byl. Dali ti formuláfie? Tam se nedávají. Poslali mû do Vodiãkov˘. A byls tam? Byl. Mûli uÏ zavfieno. AÏ zítra od osmi. Byls tam? Byl. Tfii hodiny jsem tvrdnul ve frontû. Dali ti formuláfie? Ne. Tam je dávají jen tûm, co jedou pfies Maìarsko. KdyÏ chceme pfies Rakousko, musíme na Per‰t˘n. Byls tam? Byl. Do‰ly jim formuláfie. Musím tam zítra. Byls tam? Jo. Mám formuláfie. VyplÀ to a dej závodní radû a fiíìovi, aÈ ti tam napí‰e, Ïe mበpomûr.

12


BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 13

Do kdy? Co nejdfiív. Snad do pondûlka. Tak rychle to neseÏenu. Musí to na schÛzi úseku, a ta je v sobotu. Potom na závodní v˘bor, a ten je pfií‰tí ãtvrtek. A fiiditel tu bude bÛhví kdy. Musí‰ to honit! Jak, ty chytrej? Copak jsem senátor nebo guvernér? A dej se vyfotit! Musí k tomu b˘t dvû fotky. Kde vemu na holiãe? Jdi k fotografovi, ne k holiãi! NemÛÏu! – S takovouhle hlavou? To je pro úfiady, tûm je jedno, jakou mበhlavu, hlavnû kdyÏ ji mበvyfotografovanou. Ty se‰ ale sprostej! Nejsem, ale nesmíme to zdrÏovat. A co potom? Potom to podáme a poãkáme, jestli nám to odklepnou. – Jo, a musíme na to koupit kolky. Za kolik? Za tfii stovky. Kde je vemu? To je pfiedpis. A pustûj nás tam? – Já Ïádn˘ kolky platit nebudu, dokud mi nezaruãej, Ïe tam pojedem. To nejde, podat to bez kolkÛ. Tak si to s kolkama podej sám. Ví‰, co je to tfii sta korun?

13


BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 14

Proã to vykládበmnû? Pudu to fiíct jim. ¤eknu jim, aÈ si nemyslí, Ïe kradu. Jdi, buì tak hodná! OdstÛj si tam tfii hodiny a fiekni jim to. A co kdyÏ nás tam opravdu nepustûj? Tak nám ty tfii stovky vrátûj. Ví‰ to jistû? ¤ekli mi to. A kdyÏ nám to povolej? Tak pÛjdeme nejdfiív do âedoku pro doklady, pak na jedno vyslanectví poÏádat o vízum, potom na druhé vyslanectví poÏádat o vízum, a taky si je tam i tam vyzvednout, potom do banky poÏádat o devizy, pak do téÏe banky pro devizy, pak do Bohnic na léãení a pak mÛÏeme odjet – vidí‰, Ïe to je celkem jednoduch˘. No jo, ale tfii sta korun – to jsou tedy fakt lupiãi! Heleì, Zdeniãko, kdyÏ chce‰ dûlat nóbl paniãku a jezdit si vlastním bourákem k Jadranu, tak za to musí‰ dát tfii stovky, to je marn˘, takov˘ je Ïivot, tady mበformuláfie a pi‰!

Bejbinka má pût kol. Na ãtyfiech stojí a páté má na zadku jako rezervu. Má ãtyfii válce obsahu 994 kubánsk˘ch centimetrÛ, coÏ stojí roãnû 900 korun na daních. Má tfii rychlosti

14


BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 15

a jednu zpáteãku. Z trojky na dvojku a z dvojky na jedniãku se fiadí s meziplynem. Z dvojky na jedniãku fiadím nerad, meziplynu se musí pfiidat, aÏ v‰echno five a v‰echno se roztfiese, a já nemám takov˘ hluk rád, dûlá mû nepfiíãetn˘m. Vpfiedu má bejbinka díru na kliku, kterou se natáãí motor za chladna pfii souãasném povytaÏení ãudlíku. Motor je chlazen vodou, jeÏ se nalévá hrdlem do chladiãe a uniká buì kohoutkem dole, nebo je‰tû ãastûji vodní pumpou. Vzadu má diferenciál, jenÏ pr˘ je dobr˘ do zatáãek. Pod vozem je ‰punt na vypou‰tûní oleje z motoru. Na palubní desce je Ïárovka, která svítí, je-li v motoru oleje dostatek. Svítí v‰ak i tehdy, je-li ho tam naprost˘ nedostatek. Do vozu se vejdou ãtyfii osoby a kanárek. Nebo ãtyfiicet kanárkÛ a jedna osoba. Opûradlo na zadních sedadlech se dá odklopit a za ním je kufr na zavazadla. Ve skuteãnosti to není kufr, ale kuffiíãek nebo spí‰ aktovka, ãi je‰tû v˘stiÏnûji – náprsní ta‰ka na zavazadla. Toto fie‰ení má své v˘hody. Chcete-li do onoho prostoru vniknout, musí celá posádka vozu vystoupit. Vezete-li nûkoho odporného, mÛÏete mu pod touto záminkou ujet. Maximální rychlost vozu Praga-Baby je patrnû 130 km/h, protoÏe 130 je poslední ãíslo

15


BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 16

na tachometru. Nikdy jsem v‰ak stotfiicítkou nejel, neboÈ pfii sedmdesátce zaãíná vÛz na silnici poskakovat. Pfii pûtasedmdesátce jiÏ pfieskoãím urostlého cyklistu. Prostû bejbinka vyrobená v roce 1937 je nejlep‰í automobil na svûtû. V‰echny oktávie, embíãka, mercedesy, felície a cortiny jsou ve srovnání s bejbinkou nale‰tûné bídy a nespolehlivé, poÈouchlé pekáãe. Hlavnû proto, Ïe na nû nemám. I to nejnovûj‰í, nejdokonalej‰í a nejposlu‰nûji auto na svûtû zaãne b˘t podezfielé, kdyÏ se rozhodnete, Ïe s ním pojedete na dovolenou. V‰echno v nûm rázem zaãne vrzat, skfiípat, Èukat, huãet a pískat. V laku na karoserii naskoãí desítky bublin, trhlin a odprejsklin, pfies noc vám nûkdo oholí pneumatiky, spotfieba oleje podezfiele stoupne, baterie zaãne skomírat, z chladiãe zaãne zfiejmû unikat voda, ale není vidût kudy, a ventily poãnou klepat jako pûveck˘ sbor kostlivcÛ. VበvÛz se tedy bude chovat pfiesnû tak jako loni a pfiedloni, jenÏe vy zaãnete mít ‰patné svûdomí, Ïe jste s ním do vãerej‰ka jednal jako zloãinec. âisté svûdomí stojí v kaÏdé autodílnû zhruba tfii ãtyfii sta korun plus di‰kreci. Elektrosvûdomí pfiibliÏnû sto korun plus d˘‰ko. Nejde samozfiejmû o to, aby vám vÛz prohlédli

16


BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 17

a opravili. Ostatnû myslím, Ïe to není posláním Ïádné z autodílen. âlovûk nepotfiebuje sly‰et, Ïe mu opravili vÛz. Potfiebuje sly‰et, Ïe mÛÏe klidnû jet, Ïe mu to vydrÏí. A takhle vûtiãka stojí za tûch pût stovek. I za ‰est nebo za osm. Podle toho, kolik lidí vám radí, aÈ neblbnete a zÛstanete radûji doma. Dal‰í daÀ dobrému svûdomí se platí ve formû náhradních souãástek. Shánûní rezervních dílÛ je moderní úlitbou bohÛm. Inkové a Aztékové kladli na své oltáfie srdce jinochÛ a panen, stafií Hebrejové obûtovali zapíchnuté beránky a Ïírné b˘ky, na‰i pfiedkové si kupovali odpustky, dokud jim to Mistr Jan nerozmluvil, a motoristé si kupují pfiízeÀ osudu tím, Ïe na oltáfi své víry kladou pístní krouÏky, náhradní svíãky, rezervní tûsnûní a dal‰í potfieby, které zcela urãitû nebudou potfiebovat. Co má ãlovûk vézt s sebou, to mu fiekne kaÏd˘ automobilista. Správné je ptát se na to co nejvût‰ího poãtu fiidiãÛ. NemÛÏete pak nic zapomenout, protoÏe kaÏd˘ vám poradí nûco jiného: uhlíky, relé, matiãky, destilovanou vodu, ‰rouby, ventily, bowdeny, ãepy, gumovou hadici k chladiãi, kabely, závlaãky, koleãka do rychlostní skfiínû, náhradní v˘fuk, stromeãek, náhradní chladiã, náhradní válce, náhradní pera, náhradní ‰asi, náhradní karoserii a tak dále.

17


BejbiKor1

2/12/11 10:22

Stránka 18

Nejjednodu‰‰í je zakoupit dobré vleãné lano (ocelové zabere mnohem ménû místa neÏ konopné) a jeden nov˘ vÛz naprosto stejné znaãky, s jakou hodláte vyjet, a ten vléci s sebou. Pfiijde chvíle, kdy se vám nûco z nûho moc hodí!

To máme krásn˘ plátno na pytle! A kaÏdej bude jinak barevnej: jeden na tepláky, druhej na konzervy, tfietí pro vûci na koupání, ãtvrtej zas na nûco jin˘ho a pátej se taky neztratí. – Jak je mám u‰ít? No obyãejnû, tak, aby mohly stát, mûly by mít ploch˘ dno. Udûlám jim kulat˘. JenÏe nevím, jak˘ prÛmûr má to kolo mít. To nic není, to se vypoãítá. Pí er na druhou, nebo tak nûjak.

18

0034262