Page 1

kapitola 1

LABYRINT

ezdomovec stojící na rohu dvou ulic, pfiímo naproti bílé, oslÀující vûÏi losangeleské radnice, se pohupuje tam a zpátky, tam a zpátky. Buì se chystá pfiejít ulici, nebo hodlá pfiepadnout a zemfiít. Ale on nezemfie. Je‰tû ne. Po chvíli si otfie ãelo, z podpaÏí vytáhne krabici a pomalu pfiechází ulici. Hodná loutka. Podívejte se, jak kráãí po elegantnû navrÏeném námûstí, vstupuje do hlavních dvefií zbrusu nové policejní stanice a mífií pfiímo k lakované dfievûné pfiepáÏce bezpeãnostního kontrolního stanovi‰tû. Tam bezdomovec ti‰e stojí a ãeká, aÏ si ho v‰imne ochranka; pfiesnû podle instrukcí. SekuriÈák se ptá: Pfiejete si? Ochranka je zvyklá na muÏe (obãas Ïeny) v podobném stavu; prosí o almuÏnu, cigarety nebo hledají záchod, ale tenhle bezdomovec se jen usmívá, odhaluje podebrané, houbovité dásnû a zuby zkaÏené od metadonu, drÏí tu krabici, jako by byl slabomysln˘, a beze slov naznaãuje stráÏnému, Ïe si ji má od nûj pfievzít.

B

11


Pfiesnû, jak jsem mu to nafiídil. V˘raz ve tváfii stráÏného témûfi kfiiãí: BOMBA

Propuká v‰eobecné ‰ílenství. Nová administrativní budova má nejmodernûj‰í protiteroristické vybavení – nevyhodíte ãtyfii sta tfiicet sedm milionÛ dolarÛ za nové policejní prostory, aniÏ byste pofiádn˘ balík tûch penûz vûnovali na bezpeãnost; rozhodnû ne v tomto svûtû po jedenáctém záfií, kde se z vládních budov a státních úfiedníkÛ staly primární terãe. Skrze sklenûnou tabulku okna sleduji, jak je bezdomovec rychle a násilím oddûlen od své krabice. Sedím na laviãce a usrkávám ze ‰álku nahofiklou kávu pûstovanou ve stínu stromÛ. Koneãnû to zaãíná.

Mohu dûlat spoustu vûcí. Takov˘ch, jaké si nedokáÏete ani pfiedstavit. VyÏadují sílu, dovednosti a schopnosti mimo dosah lidského chápání. Nevidím ov‰em skrze zeì. Pfiesto vím naprosto pfiesnû, co se právû teì odehrává uvnitfi policejního fieditelství. V tuto chvíli uÏ byla domnûlá B-O-M-B-A pfienesena do venkovního zafiízení k prozkoumání pomocí nejnovûj‰ích pfiístrojÛ. Rentgen. Chemické zkou‰ky. KaÏd˘ z tûch testÛ stojí obyvatele Los Angeles neskuteãné mnoÏství penûz. Star˘ protokol byl jednoduch˘: Napfied to odpálit, pak prosít popel. Av‰ak teì, v této ostraÏité dobû… Kdyby tu krabici jednodu‰e otevfieli, v‰e by se vysvûtlilo. Ale já vím, Ïe ji neotevfiou, protoÏe se bojí, Ïe by uvnitfi mohla b˘t bomba. 12


Budu k vám zcela upfiímn˘: mají pravdu. VáÏnû jsem poslal bombu. Jenom ne v této krabici.

Právû teì asi dva zástupci fieditelÛ z protiteroristického odboru a odboru zvlá‰tních operací odvádûjí bezdomovce do vy‰etfiovací vazby. Pro‰el jsem rozpisy sluÏeb, takÏe vím pfiesnû, kdo bude s bezdomovcem v oné místnosti. MuÏi s pestrou minulostí. A bezdomovec jim nefiekne ani slovo. Pfiinejlep‰ím bude nesouvisle blábolit. NepoÏádá o právníka ani neodpoví na pfiímé dotazy. NeodváÏí se. Zachová se pfiesnû tak, jak jsem ho vycviãil.

Chcete-li vstoupit do Labyrintu, pfiihlaste se prosím na stránkách Level26.com a vloÏte heslo: boom

13


kapitola 2

DARK

Centrum Los Angeles, Kalifornie

dyÏ Dark dorazil do zmatku a chaosu na ústfiedí losangeleského policejního oddûlení, fivala na nûj neproniknutelná fiada muÏÛ v uniformách – Ïádn˘ pfiístup, prostû vÛbec nic, je nám jedno, s k˘m tu jste, je nám jedno, co fiíkáte. Dark lhostejnû vytáhl z kapsy dÏínÛ mobil, stiskl tlaãítko a ukázal displej nejblíÏe stojícím policistÛm. „No tak dobfie,“ zamumlal jeden z nich a ustoupil stranou, aby ho nechal projít. „Chlapi, je v pohodû. PusÈte ho.“ Dark mûl pofiád volnou vstupenku na jakékoliv místo ãinu, pozornost od Lisy Graysmithové. Digitální obrázek v jeho telefonu mu umoÏÀoval pfiístup prakticky do kaÏdého uzavfieného prostoru bezpeãnostních sloÏek kdekoliv na svûtû. Byl to univerzální odznak SPOLUPRACUJ SE MNOU, NEBO UVIDÍ·, s povoleními nejvy‰‰ího stupnû. Dark ho obdrÏel velice rychle, ale dobfie vûdûl, Ïe stejnû tak snadno by o nûj mohl pfiijít. Odvedli ho do vy‰etfiovací vazby, rozvrácené v˘buchem. Exploze, jak se Dark mohl pfiesvûdãit na vlastní oãi, byla drastická, ale s krátk˘m dosahem; mûla zabít osoby v bezprostfiední blízkosti, aniÏ by po‰kodila konstrukci budovy. Místnosti byly pfiíli‰ malé, pfiíli‰ dobfie izolované. V˘buch se nemûl kam ‰ífiit, pokud by jimi postupnû nepro‰el. Dark si prohlíÏel maso, odervané od kostí; cákance houbovité hmoty, která b˘vala lidsk˘m Ïivotem, na zdech vy‰etfiovací vazby.

K

14


„Co se stalo?“ Vy‰etfiovatel losangeleského policejního oddûlení se podíval na DarkÛv odznak, pak mu vysvûtlil, Ïe v místnosti byli dva detektivové spolu se zadrÏen˘m – bezdomovcem, kter˘ pfiinesl podezfiel˘ balík. „Ukázalo se, Ïe balík nebyl ten problém,“ dodal kriminalista. „To ten chlap byl chodící bomba. SnaÏíme se poskládat kousky dohromady, abychom zjistili její typ.“ „Kde je ten balík?“ zeptal se Dark. „Ve forenzní laboratofii. Ptejte se po Joshovi –“ „Bannerovi? Jo, toho znám. Díky.“ Dark se doslechl o v˘buchu, právû kdyÏ chystal své dcefii snídani. OkamÏitû si nasadil sluchátka a naladil si policejní frekvenci, aby se dozvûdûl víc: Na losangeleském policejním oddûlení se objevil bezdomovec s balíkem, o kterém si v‰ichni mysleli, Ïe je to bomba. Ale místo toho, aby explodoval balík, vybuchl ten muÏ – zabil pfiitom dva ostfiílené zástupce policejních náãelníkÛ a ‰est lidí zranil. Pár minut nato Dark pfiedal svou dceru tchyni, nasedl do mustanga a fiítil se do centra. Tohle nebyl obyãejn˘ teroristick˘ útok. Obyãejní teroristé po sobû záhadné balíky nenechávají.

Steve Dark b˘val policistou. Byl ãlenem nejelitnûj‰í jednotky FBI, urãené k chytání vrahÛ – ãlenem Oddûlení pro mimofiádné okolnosti. Pracoval pro agenta Toma Rigginse, muÏe, kter˘ v osmdesát˘ch letech vytvofiil Mimofiády z ViCAPu – programu ministerstva spravedlnosti pro zadrÏení násiln˘ch zloãincÛ. Riggins, Dark a jejich kolegové celá léta lovili ta nejhor‰í monstra, jaká se kdy procházela po zemském povrchu. A Dark byl obvykle v ãele honu. Dokud mu jedno z tûch monster nevrátilo úder tím nejhor‰ím moÏn˘m zpÛsobem. 15


Darka vychovávala právû tady, v Kalifornii, milující pûstounská rodina. Jeho noví rodiãe, Victor a Laura, si mysleli, Ïe nikdy nebudou mít vlastní dûti. Adoptovali Steva. Brzy nato Laura otûhotnûla. Mûla dvojãata, chlapce. Pfiesto mezi Stevem a jeho mlad‰ími sourozenci nedûlali Ïádné rozdíly. Za nûkolik let vrah, kter˘ za sebou nenechával Ïádné stopy a pozdûji neblaze proslul jako Skfiípal, vyvraÏdil Darkovu pûstounskou rodinu tím nejdûsivûj‰ím zpÛsobem, jak˘ kdy Riggins vidûl. Dark opustil Mimofiády a zahrabal se do ulity. Vylezl z ní, teprve kdyÏ ho k tomu Riggins donutil – a spoleãnû, po vyãerpávajícím honu napfiíã státy, tehdy toho vraÏdícího maniaka koneãnû dopadli. Av‰ak za pfií‰ernou cenu. Pfii jejich posledním stfietu Dark ztratil svou Ïivotní lásku, svou záruku zdravého rozumu – manÏelku Sibby. Teì Dark lovil monstra na vlastní pûst a snaÏil se vychovat svou pûtiletou dceru Sibby – pojmenovanou po matce. Vrahy pronásledoval bez odznaku, bez Rigginse, bez podpory FBI, bez jakéhokoliv oficiálního povûfiení. Místo toho mûl tajnou podporu tichého sponzora s bezedn˘mi kapsami a forenzním vybavením, jaké by mu závidûla oddûlení bezpeãnostních sloÏek po celém svûtû. Tato podpora Darkovi umoÏÀovala vstoupit na jakékoliv místo ãinu a dûlat to, pro co se narodil: Chytat ta monstra.

Dark se jednou svezl v˘tahem a tfiikrát zahnul v ãisté, vydezinfikované chodbû, neÏ na‰el laboratofi Joshe Bannera. „Tak co tu máme, Bannere?“ „No, udûlali jsme v‰echny moÏné testy na v˘bu‰niny a…“ Banner ztuhnul uprostfied vûty a vzápûtí se otoãil na stoliãce, ve tváfii zmaten˘ v˘raz. 16


„No ne, Steve! Co tady sakra dûlá‰? Nejsi zpátky u MimofiádÛ, Ïe ne? ProtoÏe pokud jo… Poãkej, neodpovídej. Nejspí‰ to nechci vûdût, co?“ Dark a Banner mûli za sebou podobnou, neobyãejnou minulost. Pfied pûti lety Banner pomohl Darkovi vystopovat Skfiípala. Brzy nato se pfiidal k MimofiádÛm a ãtyfii roky s Darkem spolupracoval, dokud je okolnosti nepostavily na opaãné strany pfiípadu. Aãkoliv Dark své jméno oficiálnû oãistil, bylo mu jasné, Ïe Banner je pofiád obezfietn˘. A právû po tomhle pfiípadu Banner zpanikafiil a úprkem se vrátil ke své staré práci ve forenzní jednotce losangeleského policejního oddûlení. „Ne, nejsem u MimofiádÛ,“ fiekl Dark. „Tak co bylo v tom balíku?“ „MÛÏu… totiÏ… chci fiíct, smím o tom s tebou mluvit?“ zeptal se Banner a pfielétl ostatní techniky v místnosti nervózním pohledem. Dark mu ukázal v telefonu svÛj odznak. „Ano, smí‰.“ „Tak tedy dobrá,“ fiekl Banner, kterému se oãividnû ulevilo, Ïe nemusí fie‰it Ïádné etické dilema. Dark mu ukázal odznak; on jemu ukáÏe dÛkazy. „Pfiedev‰ím, v té krabici nebyly Ïádné v˘bu‰niny. Chlapi z protiteroristického udûlali v‰echny moÏné zkou‰ky a já je‰tû nûjaké navíc. Nejsou v ní ani Ïádní mikrobi ani nic, co by mohlo bouchnout. Tak jsme ji otevfieli a na‰li nûco opravdu zvlá‰tního.“ Banner zavedl Darka k hlavnímu stolu umístûnému uprostfied místnosti. Na nûm leÏely tfii pfiedmûty: Ruãnû psaná zpráva. Budík. A kresba na papírovém archu vytrÏeném ze skicáku. „Ta-dá,“ fiekl Banner. „A ne, nic z toho nedává smysl.“ „Zaãni tou zprávou,“ vybídl ho Dark. „TakÏe ta zpráva byla napsána obyãejn˘mi tiskacími písmeny, jaká se údajnû nedají analyzovat,“ vysvûtloval Banner. „Nasadili jsme na to grafologa. Zvlá‰tní na tom je, Ïe byla na hlaviãkovém 17


papíru losangeleského policejního oddûlení – pfiímo z kanceláfie policejního náãelníka. A není to v˘hruÏn˘ dopis. AspoÀ ne na první pohled.“ Dark se naklonil, aby si zprávu pozornû prohlédl. Na papífie byla hádanka: ÎENA SEJME SVÉHO MANÎELA. PAK HO DRÎÍ POD VODOU VÍCE NEÎ 5 MINUT. NAKONEC HO POVùSÍ. ALE O 5 MINUT POZDùJI SI SPOLU VYRAZÍ NA ÚÎASNOU VEâE¤I. JAK JE TO MOÎNÉ? LABYRINT

Dark nad tím chvíli pfiemítal, ale pak se rozhodl postoupit dál. Pokud by tahle neznámá osoba – „Labyrint“ – chtûla, aby se soustfiedili na hádanku, poslala by jenom ji. Hádanka bude nejspí‰ dávat smysl pouze v kontextu, aÏ ji prozkoumají spolu s obûma dal‰ími pfiedmûty. A rozhodnû chladnokrevnû nezabijete dva policisty, pokud tím nechcete sdûlit nûco dÛleÏitého. „A co ten budík?“ zeptal se Dark. „Je na nûm nûco neobvyklého?“ „No, pyrotechnici se pûknû klepali, kdyÏ ho projíÏdûli rentgenem, to ti teda povím,“ odpovûdûl Banner. „Ale nena‰li na nûm ani stopu po v˘bu‰ninách, Ïádné skryté dráty, prostû nic. Ten budík je ne‰kodn˘, nespou‰tí vÛbec nic, kromû toho vskutku nepfiíjemného zvonûní.“ Dark si ho prohlédl. Ta vûc vypadala, jako by ji nûkdo v padesát˘ch letech sebral z noãního stolku. „Tfieba to jsou jenom souãástky pro zku‰ební chod.“ Zku‰ební chod byl v uplynulém roce mimofiádnû populární. Po‰lete ãásti bomby – ãasové spínaãe, dráty, obvodové desky – a pak z bezpeãné vzdálenosti sledujete, jak na jednotlivé kusy reaguje ochranka. Anebo nereaguje. Amatér‰tí anarchisté i mezinárodní teroristé to uÏ zkou‰eli mnohokrát. Celá Kalifornie 18


stále je‰tû vfiela po bombovém útoku na Niantic Tower v San Francisku pfied nûkolika mûsíci. Bezpeãnostní opatfiení, uÏ tak pfiísná, teì byla naprosto nepropustná. My‰leno to bylo tak, Ïe nebudete mrhat opravdov˘mi v˘bu‰ninami, dokud si nenajdete vhodné mezery v bezpeãnostním systému. „MoÏná,“ pfiik˘vl Banner, „ale jak mi pak vysvûtlí‰ tohle?“ Banner ukázal na kresbu. Byla to tuÏkou naãrtnutá kresba nádherné – a od hlavy aÏ k patû nahé – Ïeny. Darkovi bylo jasné, Ïe to není jen nûjaká cviãební skica anonymní modelky, která pracuje pro umûlecké studio. Vypovídala o tom péãe, s jakou byly vykresleny detaily Ïeniny tváfie. Vystouplé lícní kosti, leniv˘ smysln˘ úsmûv, jiskra v jejích oãích. CoÏ zároveÀ usnadÀovalo identifikaci. „Bethany Millarová,“ fiekl Dark. „Kdo?“ zeptal se Banner.

19


kapitola 3

LABYRINT

edu na západ od Wilshire k Santa Monice, cestou zastavuji kvÛli nûkolika rychl˘m pochÛzkám, zatímco v duchu od‰krtávám poloÏky ze svého dlouhého seznamu a uskuteãÀuji pár nevystopovateln˘ch telefonních hovorÛ, abych nakoupil zásoby prostfiednictvím anonymních internetov˘ch stránek. Auto, které fiídím, je z parkovi‰tû pro dlouhodobé stání poblíÏ Losangeleského mezinárodního leti‰tû a jeho krádeÏ nebude nahlá‰ena dfiíve neÏ za tfii t˘dny. Poznávací znaãka je padûlek se smy‰lenou kombinací; obstarat si nûco takového je neuvûfiitelnû jednoduché. Nutí mû to pfiem˘‰let o tom, proã si vÛbec nûkdo ve Spojen˘ch státech dává tu práci se skuteãnou koupí a registrací motorového vozidla. Vlastnû tato zvlá‰tní opatfiení ani nepotfiebuji – s tím gentlemanem, kter˘ ve‰el na ústfiedí losangeleského policejního oddûlení, mû nepojí Ïádné fyzické dÛkazy. Jen jsme spoleãnû strávili trochu ãasu uvnitfi jeho mysli. Zastavuji se na dal‰í kávu – a kontroluji ãas. Dávají si to teì v losangeleském policejním oddûlení v‰echno dohromady? Otevfieli uÏ ten balík? Samozfiejmû Ïe ho uÏ otevfieli. Nemûli na vybranou. Právû proto jsem byl nucen odstranit ty detektivy.

J

20

0034030  
0034030