Knižní nabídka Jaro-léto 2024

Page 1

REKA ZAZRAKÜ

Vladimfr Koren

272stran •125 x200mm pevn�vazba•398 Kc

S touto knihou otevrete vnitrnf svet moderatora oblfbeneho televiznfho pofadu Zazraky pffrodyVladimfra Korena. Dvanact strhujfcfch povfdek vas jako reka provede padesati lety zivota. Menfsekulisy,lideipocity.Vdetailech asotevrenostf, kterounenajdetevbulvarnfch novinach, kterou nevidfte v televiznfch zpravach. Pffbehy se rodf mezi domy lazenskych Teplic,mezihoramiCeskehostredohoff, mezi skalamiKokoffnskehoa Repfnskehodolu. ProjdetesevelfnemzpravodajstvfCesketelevize i kancelaff ffcanske radnice. Zazijete jfzdu oranzovym trabantem nebo cervenou skodovkou vcetne nescetnych nehod. Dotknete se vyznamnych historickychokamzikuodvftezstvfceskychhokejistuvNaganupoutoknamrakodrapy v New Yorku. Ale budete take u narozenf ctyr detf a tez u muzskeho porodu. Zazijetedramasachovychizivotnfchpartif. Hlavnesealebudeteprochazetpo bfehunadhernefekyOhre, kterasebehempadesatiletosudovemenf.SvepffbehySinajdOUmaminky, babicky,rybai'i,milovnfciaochranciprfrody, sachiste, vasnivfctenariipoklidnfsberatelepostovnfchznamek.Jebohata,jakjenmuze zivotbyt. Vzdyfkazdyzijeme Rekuzazraku. Muzeteji videt. Stacfotevfft.

Vladimfr Koren

je cesky moderater, popularizator vedy a zivotnfho prostfedf, byvalystarosta Rfcan, ucitelanynftakespisovatel. Narodil se roku 1973 v Teplicfch, studoval teplicke gymnazium a nasledne zurnalistiku na Univerzite Karlove. Dlouhodobe pusobil jako redaktor Ceske Televize. Znat homuzetezejmenaze zabavneho poradu Zazraky pffrody, ktery uvadf spolecne s Marosem Kramarem. Krome toho byl tez autorem a moderaterem televiznfho poradu Planeta veda a podflel se take naporaduZivesrdce Evropy. Zasvoupopularizaci vedy a zivotnfho prostredf mu byla udelena cena Ceska hlava, ktera je ceskou obdobou Nobelovy ceny. V letech 2010 az 2020 pusobil jako starosta mesta Rfcan. z funkce odstoupil pote, eo odmftl podepsat nevyhodne smlouvy na prodej mestskych bytu. Odroku 2021 pusobfjako ucitel druheho stupnena zs u Rfcanskeho lesa. Ucf zde zemepis, pffrodovedu, fyziku, vypocetnf techniku, dejepis a obcanskou vychovu. Zije v Rfcanech spolecne se svou manzelkou Martinauactyrmi detmi.

BESTSELLER

RozhovorAleSePalilna

5 Miloslavem Nevrtym

NACELNiK

rozhovor Alese Palana s Miloslavem Nevrlym

288stran +32stran prflohy 135x208mm·pevnavazba 498 Kc

A �

audioknihavinterpretaci V W JanaVlasaka a Vladimira Kroce

Miloslav Nevrly zavrsil devadesat let sveho zivota v obdivuhodne fyzicke i mentalnf kondici.Vkniznfmrozhovoru rekapituluje sve cesty a prozitky nad ramec toho, eo o nich dosud napsal. Hovoff take o vffe, o praci v libereckem muzeu, o sve rodine a pfatelfch. Zejmena pak vzpomfna na vypravy do osamelychhor,jakychjednesuz takmalo.

Dialog s Miloslavem Nevrlym vedl spisovatel apublicista Ales Palan (1965), dvojnasobny drzitelceny MagnesiaLiteraaocenenfKniha roku Lidovych novin. Lidern zijfcfmblfz prfrode nezcivilizacise venovalnapffkladvrozhovorech ssumavskymisamotafi.

PODIVUHODNE CHViLE

SESLUNEC:Ni PiSNi

Miloslav Nevrly

80stran • 115x 148mm•pevnavazba •249Kc

Miloslav Nevrly, povolanfmpffrodovedec, sevyznava ze sve celozivotnf inspirace modlitbou sv. Frantiska. Text,psanypuvodnepromlade, oslovujeazasahujeity, kteff jsou - bez ohledu na vek - mladf svojf vnfmavostf aradostfztoho, eoje namStvofitelemsvefeno.

Miloslav Nevrly, skautskou pfezdfvkou Nacelnfk, byl pffkladem, ze se neznamymi koncinamidachoditbezmap,nenositssebouvbatohuvpodstatenie,vydatsenejistotamanalezttakradostasmysl. Byltoprave on,kdopoodsununemeckehoobyvatelstvavpodstateznovuobjevil zapadlamfsta nejsevernejsfchceskychhor.

NASE DIVOKE DEDICTVi

Peter Wohlleben

256stran • 125 x200 mm

pevna vazba s prebalem •399 Kc

Peter Wohlleben dosud ve svych knihach nenapodobitelnym zpusobem odhaloval ta nejzajfmavejsftajemstvfzivotapffrodyalesa. Ve sve nove knize Nase divoke dedictvf se zamyslfnadtfm, jakdoprfrodyzapadamemy lide. Pomocf mnoha ohromujfcfch srovnanf se svetem zvfi'at, rostlin a mikroorganismu ukazuje, zenanasstale pusobf evoluce aod jinych zivych organismu se pofad muzeme spoustu uzitecnehonaucit.

Peter Wohlleben

se jiz od detstvf chtel stat ochrancem pffrody. Studoval lesnictvf a pfes dvacet let pracoval jako ufednfk zemske lesnf spravy. Dnes vede Lesnf akademii v nemeckem regionu Eifela usiluje o navrat pralesu do ruznych oblastf sveta. Casto vystupuje v televiznfch pofadech, pofada pl'ednasky a seminal'e a pfse knihy na temata tykajfcf se lesa a ochrany pl'frody. Svymibestsellery Tajny zivotstromu, Citovy zivot zvfi'at, Slysfs, jak mluvf stromy a dalsfmi nadchl ctenal'e po celem svete. V Nemecku nedavno zacal vydavat casopisWohllebenuv svet. V roce 2019 mu byla udelena Bavorska statnf medaile za zasluhy pl'i ochrane zivotnfho prostl'edf, a to zajehocitliveanekonvencnfzprostl'edkovavanfvedeckychpoznatku.

PETER WOHLLEBEN

NEZSTRDMUM DOJDEDECH l•"'·"'�, .., ,,.,a.,.,,,,,.,"'""" ·� . �·bü·�-. NEZSTROMÜM DOJDE DECH TAJEMNE POUTO

TAJNYZIVOT STROMÜ KOMIKS

Peter Wohlleben

• 170 x 240 mm

• mekka vazba

•449 Kc

PeterWohllebenjenejznamejsfmlesnfkemnasveteaautorembestselleru Tajny zivot stromü, ktery byl pi'elozen do vfcenez ctyficetijazykü. Tato kniha je jeho pi'fbehem. Nynf vychazf v komiksovem zpracovani.

Dfky svemu uzasnemu vypravecskemu talentu nas zavede do duverne blfzkostistromu, az k jejich samotnym korenum. Na jednotlivych strankach odhaluje zazracne fungovanf lesa: jak se k sobe stromy navzajem chovajf, komunikujf spolu, umf se pohybovat a branit. Kniha Tajnyzivotstromunam dovolfnahlednout do nadherneho, ale krehkeho sveta. Chranit stromy znamena chranit cele lidstvo.

TAJNYZIVOT STROMÜ cernobila verze

MOUDROST LESA
TAJNASif PRiRODY

JAKSE ZBAVIT

BOLESTI ZAD

PATER A PLOTENKY

128stran·165 x 200mm mekkavazba•369 Kc

V teto knize se mimo jine dozv1te jak vznika bolest zad a proc klasicka terapie z dlouhodobeho hlediska nepomaha.

ISCHIAS &SI KLOUB

UCINNA POMOC

PRI BOLESTI

ISCHIASASI KLOUB

128stran•165 x 200mm mekkavazba• 369 Kc

Kniha pi'inasr navod na ucinnou pomoc pi'i bolesti sakroiliakaln1ho (SI} kloubu, syndromu hruskoviteho svalucibolesti hyzd'ovych svalu.

KOLENOA MENISKUS

128stran•165 x 200mm mekkavazba•369 Kc

V teto knize se dozvrte, jak bolesti kolenou v mnoha pfrpadech vznikajl a proc bezne terapie casto trvale nepomahajL

Metoda Liebscher-Bracht

Metoda Liebscher-Bracht vznikla na zakladevrcenez301eteterapeuticke a lekai'ske praxe Rolanda Liebscher-Brachta a lekai'ky Petry Brachtove. Je zalozena na ti'ech zakladn1ch technikach, ktere dokazou ulevit od bolesti svalua kloubu-na lehkeosteopresui'e, protahovadch a posilovadch cvicenrch a fascialnr masazi. Cela metoda je navrc koncipovana tak, ze ji zvladnete uplne sami bez nutnostijakehokoliv vybavenr. Zbavtesebolestizadcikolenjednouprovzdy.

'""'"''"""'"-"'"·1c,•,o.•,n••"'"'o
PATER&PLOTENKY
,c"""'"'"""""I""'°·"'""'°"'°
'°''"'"'""""·""] "-"-"""·'"' KOLENOA MENISKUS

strünz

77 tipö pro zdravä streva

Posileni a ochrana

naSeho superorgänu

Prevence1leibanemocf, Jakoj«>uC,ohnm•choroba, neurodBmatltkla,deprese 1Al,heimerovachoro1>1

1 77 TIPÜ PROZDRAVA STREVA

GUlrich Strunz

224 stran · 135 x 206 mm ·mekka vazba ·369 Kc

Zdrava stfeva jsou dulezita pro kazdeho, kdo chce zft dlouho, ve skvele kondici a plny energie. Poznejte genialitu stfevnfho imunitnfho systemu a nechte seinspirovat, jak jejvyuzftpro zlepsenf vlastnf vitality a zdravf.

NASTARTUJTE SVOU STiTNOU ZLAZU

Hannah Hauserova

256stran ·135x210mm·mekkavazbasklopami •398 Kc

V knize se doctete, proc stftne zlaze neprospfvajf diety a stres, proc dochazf k porucham jejf funkce a co s tfm muzete udelat. Jakmile odhalfte pffcinu svych problemu se stftnou zlazou, muzete zacft s jejfm posilovanfm. Klfc spocfvaVpro-metabolickeStrave,kteradodaStftnezlazedostatekzivink obnovenffunkce.

·JAK SNit1r"'

CHOLESTEROL

PRIROON/ CESTou

JAKSNiZIT CHOLESTEROL PRiRODNi CESTOU

Aloys Berg, Andrea Stensitzky, Daniel König

128stran•165x200mm·mekkavazba·369Kc

Dozvftese, jak pomocfvhodnychpotravinachutnych receptuudrzetzdravouhladinucholesteroluachranit sve cevy. Kniha vam nabfdne 60 originalnfch receptu a mnohouzitecnychrad, jak vest zdravyzivotnfstyl.

JAKSNiZIT TLAK PRiRODNi CESTOU

Claudia Ritterova

128stran •166 x200mm·mekkavazbasklopami•369 Kc

Sniztevysokykrevnftlakpomocfbylinek,homeopatikadulezitych zivin. V teto knize najdete vse, co potfebujete vedet O nejruznejsfch pffcinach hypertenze a moznych dusledcfch teto civilizacnf choroby. Zafazeny jsou take chutne recepty pro hypertoniky od snfdane po vecefi atipynazmfrnenfzatezeorganismu.

Hellmut Lützner

128 stran•170 x199 mm mekkavazbas klopami • 369 Kc

Schopnostpfezftbezjfdla a vyuzfvat nashromazdenou energii z potravy je nam lidem vrozena. Jinak bychom uz davno vymfeli, protoze v historii se vzdy objevovala obdobf, kdy pro vsechny nebyl dostatek potravy. Nemusfme tedy hladovet, pokud po urcitou dobu nejfme pevnou stravu. Dnes, v dobe pfebytku jfdla a stresoveho vypetf, se tedy müzemekdykolivratitkpüstu,abychomzase naslicestuk pfirozenosti acelkovese zregenerovali-fyzicky, dusevne iduchovne.

BUDTE V 50 FIT JAKO VE 30

Thorsten Tschirner

128 stran·165 x 200 mm· mekkavazba•369 Kc

Nejucinnejsfm prostfedkem proti starnutf jsou svaly! Podle nejnovejsfch vedeckych poznatkü lze proces starnutf zpomalit, nebo ho dokonce müzeme zvratit zdravym zivotnfm stylem a aktivnfm svalovym treninkem. V teto prakticke pffrucce nabfzfme komplexne sestaveny sestimesfcnf treninkovy program s dostatkem variacf, aby vas cvicenf stalebavilo.

lOx SENADECHNETE A BUDE PO UNAVE

Egor Egorov

176 stran•135 x 210 mm·mekkavazba•399 Kc

Chteli byste mft s kazdym nadechem vfce energie? Pfi testu v teto knize zjistfte, jestli dychate spravne, a dfky treninkovym programÜm V prakticke casti se naucfte, jak si jen pomocf dychanf behem kratke doby zvysit hladinu energie.

lOx SE NADECHNETE A BUDE PO ÜNAVE

JAKZHUBMOUT BRICHO

Sarah Shockeova

128 stran·165 x 200mm·mekkavazba•369 Kc

V teto prakticke pfrrucce najdete vse, co je potfeba, abyste dosahli pozadovane hmotnosti a trvale si ji udrzeli. Krome plochehoapevneho bficha budete mft i dobrypocitzcelehotela.V dvoufazovem vyzivovem programu s chutnymi recepty nejprve organismus rychle nastartujete dfky bflkovinam a pote redukcf sacharidü a kalorif budetedlouhodobehubnout.

MÜJ MALYCITLIVYZAZRAK

Marei Theunertova

208stran•165 x 220mm·pevnavazba•398Kc

Rodicemalychplactivychdetfsecastocftfpfetazenfavycerpanf nebo bojujf s pocity viny, kdyz se jejich dfte darf jenobtfzneutisitaneustalepüsobfnespokojene. Tatokniha vaspomocfkonkretnfch krokü naucf,jaklepezvladatkazdodennfzivotstakovymdftetem, aukazevam,jakmüzetesvehopotomkapodpofit, abydokazalleperegulovatsvepocity.

I EMERCIE! G

Anne Fleckova

432stran•135 x208mm•pevnavazba•498Kc

Cftfte casto unavu a vycerpanf? Uznavana lekafka Anne Fleckova vysvetluje, co vsechno müze mft vliv na to, ze si casto pfipadameunavenf a bez energie. Ve svem programu Energy! ukazuje cestu, dfky nfz dokazemerozprouditztracenouenergii.

TIMMITUS: RESEMiEXISTUJE!

Markus Schwabbaur

194 stran·135 x 208mm•mekkavazba·349 Kc

Nemecky psycholog a odbornfk na tinnitus Markus Schwabbaur nabfzf moznosti, jak se pokusit usnf seiest vytesnit. Nahlfzf na nej v nejrüznejsfch souvislostech, aby bylo mozne cely problem pochopit v jeho komplexnosti. Uvadf rüzne terapeuticke pffstupy a pffpadove studie svych pacientü a popisuje prakticka cvicenf, aby clovek trpfcf touto poruchou sluchu mohl zase vest normalnf zivota tinnitushoconejmene omezoval.

ANNE FLECKOVA
i il\61i!
ZDRAVA CESTA Z LABYRINTU ÜNAVY ,".'.'.
'

VESNICEPLNAMOTYLÜ

Michaela Wiebuschova Vesnice plna motylü

208stran •115 x 190mm mekkavazbasklopami•349 Kc

Temel' padesatileta Jula se potyka s pochybnostmi o sobe same, kazdodenn1mi starostmi a obavami. Jednenoci seocitne ve vesnici plnenecekanych pl'rlezitostr, kde se potka sama se sebou. D1ky teto ceste se F konecne podal'r spatrit sve ja novyma ocima apochopr, zevsejejenotazkou perspektivy.

PO STEZKACH G

Raynor Winnova

384 stran •135 x208mm pevna vazbas prebalem•498 Kc

Nektel'rlidezijl, abychodili. Raynora Mothchodr, aby zili. Pl'ipojte se knimna jejich pozoruhodne 1 000 mil dlouheprochazce. Po stezkach je dals1uzasna kniha RaynorWinnove, ktera navazuje na oceriovane bestsellery Pobl'eznrcestaoozdravnesllepl'lrodya Boul'live ticho o navratu domu prozal'enem nadejL Kniha Postezkachuzavrrapl'lbehplnysoucitu,humoru,bl1zkosti kpl'lrodeanezlomnelidskeodvahy.

SAMAASTASTNA G

Marie Luise Ritterova

208stran •135 x206mm•mekkavazba•369 Kc

Marie Luise Ritterova nam ukazuje, ze samota muze bytstejneobohacuj1daradostnajakosdllenezazitky. Je to vyzva k tomu, abychom si zacali naplno uzrvat chvrle stravene sami se sebou - protoze tyto chvrle nam mohoupomoci lepepoznatsamisebe.

SAMA

ASTASTNA

50 VET,KTERE VAM USNADNi

ZIVOT

· Karin Kuschik

320stran •125x 190mm·mekkavazba•398 Kc

Padesat skutecne zazracnych vet pro vetsr sebejistotu V kazdodenn1m zivote. Autorka vyprav1 pl'lbehy ze zivota, na kterych vysvetluje, proc majl nektere vety cenu zlata. s kazdou vetou se tak nenapadne pl'iblizujeme konomutajemnemumrstuv nasem nitru -k vnitrnr sebejistote. z tohoto bodu se pak zda vse mnohemjednodussL

ve.:metez1vot dovlastnichrukou ""

�A _JA� �

HORY, MLHA, LASKA AJA G

Tessa Randau

160stran•108x180mm·mekkavazba·349 Kc

To,cokdysizacalojakovelkalaska,jednesprohlavnf hrdinkujednouvelkouprazdnotou.Jejfplannaznovusblfzenfsmanzelemvsaknevyjde:mezimanzelidojde k hadce a zklamana a zranena zena se rozhodne jft na horskou turu sama. U kamenneho kruhu se setka sneznamymstarymmuzemavydavasesnfmnacestu, kteranavzdyzmenfjejf pohlednalasku.

LES, CTYRIOTAZKY, ZIVOT AJA G

128stran•108x180mm·mekkavazba•298 Kc

Mala lavicka na lesnf mytine. Zde se unavena a vyhofela matka dvoumalych detfsetkava se starou damou, ktera jf vypravf O ctyfech „otazkach zivota", jez majf moc zmenit vse k lepsfmu. Osudove setkanf, ktere da zivotu mlade zeny novysmer. lnspirujte sei vy.

JOHN STRELECKY Navrat do Kavarny na konci sveta

NAVRAT DO KAVARNY NA KONCISVETA

John Strelecky

256stran•115x 180mm·pevnavazbasprebalem 369 Kc

Uz je to deset let, co John prisel v Kavarne na konci sveta k rozumu. Dnes vede zivot, ktery mu vyhovuje a cinf ho sfastnym. Objevte znovu svuj smysl zivota a odpovedi, jak se osvobodit od kazdodennfho pracovnfhokolotoce.

KAVARNA NA KONCISVETA G

120stran•115x 180mm·pevnavazbas prebalem •298 Kc

Jednoduchy prfbeh knihy Kavarna na konci sveta dokaze zmenit ZiVOtkazdemu, kdoSe V nemsnazf najft svemfsto. Hlavnfmposelstvfmknihyjenavod, jak vykrocit na cestu k plnohodnotnemuzivotu.

e,emiznovuotevfeloirdce
0�etk;ini, kt

UDELEJTO JAKORACEK

Lea Blumenthalova

180 stran •135 x210mm mekkavazba• 369 Kc

Nesnasfte konflikty a je pro vas tezke s nekym nesouhlasit ci vyjadf'it svuj nazor? Nejspfs v hloubi duse jen touzfte byt oblfbenf a nechcete upadnout v nemilost. Vsechno to vyhybanf se hadkam a nedostatek smff'livosti ale skodfzdravf,zpusobujeporuchyspanku, bolesti hlavy acelkovounevolnost. Pf'i ctenf knihy pochopfte pf'fciny sveho strachu z konfrontace a naucfte se zvladat konflikty. Nekdyjelepsf otevf'ft ... pusu nez vsechno beze slova spolknout - nemusfte se za kazdou cenu lfbit vsem.

TRI DNY.

TRIDHY, DVE ZEHY, JEDHA A

OPICE A SMYSL ZIVOTA V

DVE ZENY. Karolien Notebaertova

JEDNA OPICE A SMYSL ZIVOTA t

hpor:>t·..nica<t>>o.aonfr'f;i.,""" p"Crn,�leooJfotc,c�c

144stran•118 x 187 mm·mekkavazba·349 Kc

Setkanf matky s dcerou, ktere da zivotu mlade zeny novysmer. Napozadf malebneirskekrajinysedmnactileta Marie pochopf, jak je dulezite umet se V klidu aspravnerozhodovat anaplniteonejlepesvujpotencial. Tytri dnyputovanfjfzmenfzivot.

MEDOVE PERLY

Melanie Pignitterova

176stran·133 x188mm• pevnavazba•369 Kc

Objevte dobro ve zlem, slunecnou stranku ve stinne, ziskveztrate, krasuv osklivosti, svoboduvzajetf,dar vproblemuamedoveperlysvehozivota!Vsechnanestestf, krize, dramata a rany osudu sepro nas mohou statvelkymidary-pokudseodvazfmepozornedfvat, naslouchatsvemunitru,rozpoznatznamenfapakpodlenichjednat.

Medove O perly o

{j

Pro<'.je n.1$ tivot �IJ<:Hi, net,imy1lime

JAKO PRILEZITOST

9krokll

kpohodovemu i:ivotu

STRESJAKO PRiLEZITOST

Jacob Drachenberg

216stran•135 x210 mm· mekka vazba•398 Kc

Stres vznika v hlave. Proto mu take müzeme celit rozumem - tfm, ze vedome usmernfme sve vnfmanf a optimalizujeme spontannf hodnocenf. O tom, cfm senechamestresovat,rozhodujememnohemvfc,nez si myslfme. Objevte svüj manevrovacf prostor a zlepsete kvalitusveho zivota!

ODPOVEDJE VTOBE G

Barbara Rörtgenova, Tim Prell

192stran•133x 188mm· pevna vazba• celobarevna 369 Kc

Zkuste si zodpovedet 100 neobvyklych otazek, na ktere zatfmnehledateodpovedi. Kdo se spravne pta, dostavaispravneodpovedi,abysemohlleperozhodnout-prosebe asvou pohodu.

RADOST G

RADOST

Oobjevov.inilehkosti

Angela Köckritzova

224stran•135 x 208 mm· pevna vazba•369 Kc

Co se odehrava v mozku, kdyz se radujeme? Jak na tyto procesy reaguje nase telo? Jak se radost promer'\uje v prübehu zivota? Co je to za pocit, eo jej vyvolava a jak jej lide oslavujf v rüznych kulturach?

Tato kniha je vypravou doneodolatelne zeme. Zeme radosti.

JACOB DRACHENBERG
ANGELA KÖC KRITZOVÄ

Z PRiRODYNATALiR

Holger Haag

128 stran •132 x 193 mm mekkavazba• 349 Kc

Nechte se zasvetit do sveta jedlych divokych bylin. Kniha pfedstavuje sto druhü divoce rostoucfch bylin a lecivych rostlin s podrobnym popisem a barevnymi ilustracemi Marianne Golte-Bechtleove a Rolanda Spohna. Vsechny dulezite charakteristiky jsou vysvetleny pffmo na kresbe - dozvrte se tak vse, eo je tfeba, abyste mohli rostlinusjistotouurcit. Doplnkovetexty pak nabrzejl odborne znalosti, ktere vas vybavr na kazdou vypravu do lesa ci nalouku.

STROMY

Holger Haag

KVETINY

FelixWeiß

PTACI FelixWeiß 349 Kc
ZAHRADNi PTACI FelixWeiß 349 Kc

COSOVAVi

Jennifer Ackermanova

CESKA SPOLECNOST I lz ORNITOLOGICKA J DOPORUC:UJE CSO

328stran•135 x 208mm• pevnavazba• 498Kc

Nas obdiv k sovam saha az 30 000 let zpatky a neutucha ani dnes. Ale eo vlastne sova vf? Pfestoze zname vfce nez 270 druhu, je jejich StudiummnohemobtfznejsfnezVpffpadejinych ptaku. Vydejme se proto spolecne s pfednfmi odbornfky na toulky po vyhlasenych sovfch lokalitachanahlednemedojejichprace,abychom se dozvedeli nejnovejsf poznatky osovfm mozkuachovanf.

PTACI

PTAKO /r

JEN N l FE. tl. A.CKfRMAN 1G

CiENIALITAPTAKÜ

Jennifer Ackermanova

352stran·135 x208mm pevna vazba•498 Kc

Jiri Hulcr

KÜROVCI

Jiri Hulcr

PTACiZPÜSOBY

Jennifer Ackermanova

376 stran·135 x 208mm pevna vazba•498 Kc

120stran•170 x 240 mm• pevnavazba· 489 Kc

Leszmizelazbylyponemjenpahylymrtvychstromu. Vinfka zname: jsou to kurovci, ktere je tfeba nemilosrdne likvidovat... Nebo je to vsechno trochu jinak? Kurovcu existuje vfce nez 6000 druhu a je na nich zajfmave uplne vsechno. Sve vam o tom povf pl'ednf svetovy„kurovcolog"Jiff Hulcr.

GENIALITA
�··
... "'
ZPÜSOBY •oWPOHllDff.!O,JA,nle,..,uvl, ,..cu,l,H•AJlll,WCHOVAVAJIMLADATA
KÜROVCI Pribihneivl1i1110.,..helerii•h111Y>u

zAiiKAVACzviiAT

Wolfgang Schreil

192 stran + 48 stran barevne prflohy 125 x 200 mm • pevna vazba • 449 Kc

Wolfgang Schreil vidi to, co ostatni nevidi. Nebospfsvidfto, CO mnoho Z nasUZmozna pi'estalovidet. Hluboko v sumavskych hvozdech, na cesko-nemeckem pomezf, poblfz mestecka Bodenmais zije clovek, ktery dokaze komunikovat se zvifaty. Wolfgang Schreil je pusobiva osobnost - lesnf muz s medvedf postavou, plnovousem, v zelenem plstenem klobouku a casto i s veverkou nebo kunou na rameni. Rikajf mu Zal'ikavac zvfrat nebo Lesnf vlk. Kdivokym zvffatum se v prfrode nedostane nikdo tak blfzko jako on: casto stojf tvarf V tvai' jelenum a liskam, nebojf Se jedovatych hadu, z bezprostfednf blfzkosti fotografuje lovicfho hranostaje ci jestraba a jeleni ci srnky se v klidu pasou tesne vedle nej. Les pro nej znamena nejvetsf mozne bezpecf a skutecnou svobodu.

DAVNESVETY

THOJ\IAS HALLIDAY

DAVNE SVETY

Thomas Halliday

464 stran • 135 x 208 mm • pevna vazba 599 Kc

Pi'ibeho pi'etrvavani zivota, ki'ehkostizdanlive stalychekosystemu adopadu prehistorickych udalostf, kterenam maji CO i'icitake osoucasnekrizi. Pradavna minulost nam zanechala stopy v podobefosilif, ktere odhalujf, k jakym zmenam V historii Zeme dochazelo. Thomas Halliday vyuzil nejmodernejsi vedecke poznatky, aby je rozlustil, a na strankach teto knihy nechava ozft sestnactfosilnich nalezisf. Vydejte se na pruzkum Zeme, ponorte se do zkoumanf zmen, k nimz doslo behem jejf historie. Odhalte zpusoby, ktere zivot nasel, aby se nahlym zmenam prizpusobil, ci dusledky toho, ze se asimilace nekdy nepovedla.

ZAHRADMiPROJEKTY PROKUTILY

160 stran • 170 x 235 mm· mekkavazba celobarevna • 398 Kc

Vlastnorucne vyrobene zahradnf vybavenf, nabytek a dalsf prvky jsou osobitejsf a originalnejsf nez ty kupovane. Vsechny projekty, ktere uvadime V teto knize, jsou snadne a rychle. Zvladne je opravdu ka:zdy a nemusibyt ani zrucnyi'emeslnik ci zkuseny zahradnik. Jednoduche a kreativni vychytavky na zahradu.

VYVYSEMEZAHOMYMABALKONE

Lisa-Maria Trauerova

112 stran • 171 x 240 mm • mekkavazba • celobarevna• 349 Kc

Balkonova blogerka Lisa-Maria Trauerova nazorne predvede, jak to Vpraxiuspesnefunguje. Nasvemmestskembalkone, ktery nemel'i vic nez 10 m2 , pestuje ve vyvysenych zahonech, ktere si sama vyrobila, vice nez 50 druhü zeleniny, ovoce abylinek.

MEZIKOREMY

Katerina Audova

80 stran • 215 x 243mm· pevna vazba celobarevna • 399 Kc

Vtomtokniznimumeleckemdilebudete mit moznost nahlednout do sveta pod svyma nohama. PÜda, tedy zaklad veskereho zivota na nasi planete, autorku fascinuje natolik, ze svoje ilustrace doprovodila vysvetlujicim texty, aby popsala, jake procesy v püde probihaji a proc jsou pro nas tak düle:zite. Propojila tak svoje dve velke vasne - vytvarnou tvorbu a lasku k pl'irode. Knihavznikalapod vedenfm akademicke malfi'ky a spisovatelky Renaty Fucfkove.

VYCHOVASTEMETE

Katharina Schlegl-Koflerova

168 stran · 170x 240 mm · mekka vazba • 399 Kc

Kdobynechtelmit ctyl'noheho partaka, ktery bez problemü projde te:zkym obdobim steneciho veku? Dosahnout toho nevy:zaduje zadna kouzla. Vhodne podmfnky si vytvol'ite sami tim, ze budete stene od sameho zacatku spravne cvicit.

STOPY EVROPSKYCH zviiAT

Joscha Grolms

816stran•170x235mmpevnavazba celobarevna •l700Kc

Stopovat divoka zvffata je pfirozene. Rozeznavat stopy a rozmanite pobytoveznakysemüzenaucitkazdy,kdo projevf dostatek trpelivosti a vytrvalosti -a na zacatku mu s tfm müze pomoct dobfe zpracovana pffrucka. Stopovanf zvffat zahrnuje dovednosti spocfvajfcf v identifikovanf a interpretaci rüznorodych stop, ktere po sobe zvffata zanechavajf. Naucfte-li

se interpretovat otisky stop a dalsf pobytove znaky, uvedomfte si nejen pfftomnost zvffat v okolnf pffrode, ale budete je take schopni najft. Dfky stopovanf se zapojfte do skutecnych vztahü se skutecnymi zvffaty ve skutecnemsvete.

KÜN - LASKA IZAVISLOST

Juli Zeh

208stran•125 x 200 mm· pevnavazbas prebalem 398 Kc

JuliZehvtetoknizeprinasftrochujinypohlednapodstatu jezdeckeho sportu. Umenf vcftit se do kor'\ske duse otevfra cestu k oboustrannemu souznenf kone a jeho jezdkyne. Autorka na mnoha osobnfch prfbezfch o zkusenostech s problemovymi kor'\mi ukazuje, jak laskyplna pece a vycvik s respektem ke kor'\ske dusi vytvarejf prostorprobudovanf vztahu, ktery pretrvalstaletfatakednesje zakladem uspesnekomunikacesjezdeckym konem.

LECIVA SiLAZViRAT G

R. Wohlfarth, B. Mutschlerova

304stran•135 x 208mm· pevnavazba•449 Kc

Kazde setkanf sezvfratyse dotyka nasf duseazanecha stopu, ktera nikdy zcela nezmizf. Pfesvedcte se, jak sfla zvfrat leer a uklidr'\uje, jake pfekvapive ucinky manadeti a dospfvajfcf aco nam mohou zvfrata predat.

MEJCAST�JSi OTAZKY A OHOUBACH V

Björn Wergen, Katrin Gilbertova

128stran•130 x 190 mm•mekkavazba•298 Kc

Kazdeho houbafe nekdy V terenu zaskocf otazky, na ktere v beinern atlase hub nelze najft odpoved'. Pomoc nabfzf tato kniha. Björn Wergen a Katrin Gilbertova-zkusenf certifikovanf mykologove-zdlouholetepraxepfesne vedf, cosevlesenejcastejihonf hlavou milovnfküm hub. V prfrucce najdete vfce nez 100 fundovanych odpovedf na zaludne otazky o nejdülezitejsfch jedlych i jedovatych houbach. Kniha otazek a odpovedf je plna fotografif a uzitecnych informacf, kteremenezkusenemuhoubarimohou tfebaizachranitzivot.

JAKMA VYVYSEMEZAHOMY

Joachim Mayer

128stran •260 x 190mm• mekkavazba celobarevna•369 Kc

Zahradnfk a autor uspesnych knih Joachim Mayer pi'ehledne vysvetluje, jak si muzete vyvyseny zahon sami vybudovat, a to i ti'eba jen na terase ci balkone. Poradf, cfm zahon naplnit a jak o nej pecovat, aby se v nemrostlinamdal'ilo. Dalepodrobnepopisuje,ktere rostliny a kdy vysazovat, nabfzf nakresy s vhodnymi kombinacemi a dava tipy na osvedcene vzorove zahony. Tak budete moct i na malern prostoru sklfzet temei' pocely rok.

Dave

Goulson

DIVOCINA VZAHRADE

DIVOCIMA VZAHRADE

Dave Goulson

302stran • 125 x200mm• pevnavazba•398 Kc

A � audiokniha V W v interpretaci Miroslava Taborskeho

Vydejte se na vylet za zkoumanfm divociny, ktera cfhahnedza vasfm domem. Pl'frodnfmzahradnicenfm pi'ispejete k zachrane planety a tfm zachranfte i sami sebe.

MAVRATCMELAKÜ

288stran •125 x200mm pevnavazba•398Kc

TICHAZEME

352stran ·125 x200mm pevnavazba•398Kc

KRMiMEPTAKY.ALESPRAVME

Gabriele Mohrova, Peter Berthold

176 stran ·169 x211mm·mekkavazba·369 Kc

Kdo ptakum poskytne po cely rok vhodne krmenf, bude je moct nejen pozorovat z bezprostl'ednf blfzkosti, aletake vyznamne pi'ispeje k jejich ochrane.

JAK NA .1-v-------: --__ll-Y,VYSENE � ZAHONY ii SNADNEZAHRADNl(ENi -� SEVZOROVYMIZAHON:� __,,.,,

PROPLETENYZIVOT G

Merlin Sheldrake

392stran + 16stranbarevneprflohy 135x 208mm·pevnavazbasprebalem·498 Kc

Biolog Merlin Sheldrake vas vezme do opomfjeneho a zazracneho sveta hub a ukaze vam, ze predstavujf klfckporozumenfnejenplanete,nanfzzijeme,aleizivotusamotnemu. Vydejtesenapout:,kteravaszmenf k nepoznanf.

PLANTA SAPIENS G

Paco Calvo

288stran·135 x 208mm•pevna vazba· celobarevna ·449Kc

Paco Calvopfedkladazcela novypohled nabiologiirostlin, vysvetluje,jakrostlinypohanejftechnologickyrozvojadoklada, ze rostliny nejsou jen zelena kulisa ci pouhe suroviny-jsouto aktivnfziveorganismys vlastnfmizajmy.

cnovvi1voT zviRAT GG

Peter Wohlleben

223stran•125x 200mm•pevnavazba•369 Kc

Starostlive pecujfcf veverky, verne milujfcf krkavci, SOUCitne mysky a truchlfcf lane -take Si tyto City spojujetejen slidmi? PeterWohlleben,lesnfk a autor bestselleru, clovek s vasnivym zaujetfm pro pffrodu, Ctenafe opet pfivadf V UzaS, tentokrat nad netusene bohatymemocnfmsvetemzvffat.

PRiRODENA STOPE GG

Peter Wohlleben

160stran•125x 200mm·pevnavazba·349 Kc

Pffrodnf jevy mohou byt i velmi uzitecne-pokud je umfme rozpoznat a pochopit jejich vyznam pro zivot. Ze sedmikrasek se tak mohou stat nasi domacf „meteorologove" apodle mesfcku lekafskeho zase pozname, kolik je hodin. Dozvfte se, jak pozorovat, Chapat a vyuzfvat pffrodnf jevyV beznem zivote. Naucftesezft vsouladu spffrodouanebudete seutoho nudit.

PRiRUCKA KPOZOROVANiPTAKÜ

Leander Khil

304 stran • 174 x 245 mm • pevna vazba celobarevna • 700 Kc

Nezalezfna tom,jste-lizacatecnfk, nebozkuseny pozorovatel ptaku, V teto knize najdete l'adu uzitecnych rad a informacf, ktere se vam budou hodit pi'i vasich vychazkach za ptaky.

Tato vypravna a podrobna pl'frucka navfc obsahuje rozsahlou druhovou cast, ktera vam pomuze i s urcovanfm vzacnejsfch ci obtfzne urcitelnych druhu.

HLEDANi MATERSKEHO STROMU

Suzanne Simardova

384 + 16 stran • 135 x 208 mm· pevna vazba· 498 Kc

A� audiokniha V V W v interpretaci Dagmar Cärove

Pl'evratny vyzkum a inspirativnf zivot kanadske vedkyne Suzanne Simardove, ktera navzdy zmenila nas pohled na stromy, kdyz odhalila jejich vzajemne propojenf i vazby s dalsfmi rostlinami a zvfl'aty.

VLK-PES-CLOVEK

Kurt Kotrschal

280 stran • 125 x 200 mm • pevna vazba •398 Kc

Uznavany etolog nam pomaha chapat pradavne zaujetf vlkem a ucf nas, jak pi'istupovat k vernemu spolecnfku - psu. Chceme-li zft se psy, musfme porozumet vlkum.

SUZANNE SIMARDOV.i.
\

POZNATEPTAKYNASIC H ZAHRAD?

Ulrich Schmid

192stran •132x 193mm·mekkavazba·369 Kc

Sykoru koriadru, vrabce domacfho a kosa cerneho zahlednete na zahrade nejcasteji. Vedeli jste ale, ze se u krmftka rada zastavf i sykora babka? Anebo ze budnfcka mensfho pfilakate, pokud na zahrade zasadfte vrbu?

VELKYPRÜVODCELESEM

Eva-Maria a Wolfgang Dreyerovi

384stran • 132x 193mm•mekkavazba•498Kc

Obsahly a fundovany prüvodce pro kazdou prochazku do lesa. Poznate vfce nez 550 druhü. Pomocf vam bude pfes 900barevnychfotografif.

DÜVODK NADEJI

Jane Goodallova, Phillip Berman

304 + 16stran •135 x 208mm· pevna vazba•449 Kc

A� audiokniha

V 'ij1 vinterpretaciTa�jany Medvecke

Pi'ibehy a myslenky svetove ikony ochrancu pi'irody

V knize, ktera poprve vysla v roce 1999, Jane Goodallova vzpomfna, jak zacinala, jak se v sedesatych letechdostaladoAfrikyazacalase venovat vyzkumu simpanzü. Poodhaluje zde sve soukromf a nastiriuje, kdecerpanadeji.

KNI HAONADEJI

Jane Goodallova, Douglas Abrams

256stran · 135x 208mm·pevna vazba•398Kc

Jane Goodallova cerpa z moudrosti celeho sveho zivota, kteryzasvetilaziveanezivepfirode.Pomahapochopit, jaksi zachovat v kazde dobe nadeji. V rozhovoruz roku 2021 spolecne s Douglasem Abramsem nastiriujf jedinou moznost: zacft opet verit v budoucnost.

PETOVABAJECNA DOBRODRUZSTVi

Miroslava Salajkova

108stran •192 x 230mm• pevna vazba

celobarevna •398 Kc

Pl'fbehy Peti a jeho spoluzaku z mezinarodnf skoly v Portugalsku vas zavedou na dobrodruznyskolnf vyletnaAzorske ostrovy.

BAJECNA SKOLA PANASCOTTA

Miroslava Salajkova

128stran •195 x 235mm• pevna vazba celobarevna •369 Kc

Pefajde poprve doskoly. s rodici sez Ceska pl'estehoval do Portugalska, a tak na nej cekajfspoluzaciz celehosveta. Jak to zvladne, kdyz neumf ani slovoanglicky?

CESTA K POSLEDNiRECE

128stran•273 x210mm•pevnavazba•celobarevna ·399Kc

Vydejte se za napfnavym dobrodruzstvfm do Amazonie, ktere zacfna objevenfm tajemne mapy, kde jsou vymazany vsechny nazvy. Prave podle nf se Neznamy dobrodruh sesvoukamaradkou Bibi rozhodneputovatapatratpo „poslednf l'ece". Tahle cesta navzdy zmenf to, jak chapou prfrodu. Denfkove zaznamydoplnujfilustracevseho, cokolemsebevidf-afuzjdeonutne vybavenf, kteresissebouberou, cizokrajnazvfrataarostliny,nakterenarazejf, nebo ozobrazenftoho, cozazfvajf.

„Zmfnilbych nazev oblasti, ale nemohu. Vyzradit mohu jen tolik, ze nas tato mapa zavedla na expedici do neznama, kam jsme se vypravili snadejf,zetuobjevfme

Poslednf feku. Co jsme tam nalezli, vsak stacilo k tomu, abych mfstopisna pojmenovanf v tom-todenfkuodstranilnebo pozmenil - stejne jako kdysi tvurce mapy. Brzy pochopfte proc."

MRAVENCI-ZIVOTLESNiHO SPOLECENSTVi· Armin Schieb

128 stran •230 x 305mm• pevna vazba• celobarevna 598 Kc

Prozapaleneentomologyajejichrodice. Prozkoumejte pozoruhodny zivot mravencu lesnfch prostrednictvfm digitalne modelovanych hyperrealistickych 3D ilustracf.

VLCI

Axel Gomille

64stran•220 x 270 mm• pevnavazba• celobarevna •369 Kc

Vydejtesesfotografemmezidivoke vlky azazijtenezapomenutelne dobrodruzstvf.

SLYSiS.JAK MLUVi STROMY? �

Peter Wohlleben 'ii1

128 stran •215 x 285mm· pevna vazba•399 Kc

Peter Wohlleben odpovfda na otazky, ktere jsou neobvykle, originalnfa casto velmi zabavne. Jehosnadno pochopitelne a temef vzdy pfekvapive odpovedi umoznujf detem videt zivot v lese zcela odlisnyma ocima.

ViS.KDE BYDLizviiATA?

Peter Wohlleben

128stran•215 x 285 mm pevna vazba·399 Kc

Znamy lesnfk doprovodf male ctenafe ke zvffatum, ktera zijf docela blfzko -v lese, na zahrade, U VOdy a S nami V dome. Od musek tfasnenek az po vlka -o vsech techto bytostech se deti dozvf spoustu zajfmavych vecf. Vydejte se s nami do tajemnehosveta zvfrat!

SMARTICULAR

Pet

domacich prostredkü nahradi celou drogerii

PET DOMACiCHPROSTREDKÜ MAHRADiCELOU DROCERII

192 stran •148 x 210 mm·mekkavazba·399 Kc vrte, jak vetsinu drogistickych vyrobku ze supermarketu snadno nahrad1te za pomoci peti ekologickych a levnych domadch prostredku? Jedla soda, prad soda, ocet, kyselina citronova a jadrove mydlojsou totiz ve vetsine pi'rpadu dostacujfd a stejne ucinne jako komercnr produkty.

ZKUSTETO DOMASAMI-KUCHYME

192 stran •148 x 210 mm•mekkavazba•399 Kc

Zapomente na nezdrave nebo drahe vyrobky ze supermarketu, lepSI alternatiVU Si totiz muze kazdy pripravitsnadnodoma.137receptuanapadudokuchyne vam ukaze, jak je tosnadne. Domad vyrobky jsou lepsrprozivotnrprostredr,prozdravriprorodinnyrozpocet. Proto se vyplatr pripravovat mnohe produkty domaanekupovatje.

ZKUSTETO DOMASAMIZAHRADAA BA LKON

192 stran •148 x 210 mm·mekkavazba·399 Kc

Kvetinova louka plna vcel mrsto travn1ku, zelenina mrsto okrasnych rostlin, lecive byliny mrsto plevelu, pudokryvne rostliny, ktere se dajf jfst, mfsto kamenitych ploch-existujemnohomoznostr,jak zahradnicit pi'rrodneji, zdraveji a zaroven snadneji. 111 projektu anapadu pro vasi pi'rrodnr biozahradu.

Berlfnsky portal smarticular.net zverejr'iujeodroku2014navodyatipynajednoduchyaudrzitelny zpusob zivota. Mfsto pouheho poukazovanr na problemy pfedstavuje nova fesenf, receptyaalternativy, d1kynimz si muzetezjednodusit zivot abytohleduplnejsrk pi'rrode.

t�.,., �I �;;.I-... .. �;:_;:_., _ ..'''.· ' ----:=--- ,,'. .. �./.t„ft ""'7l!ll!llll .,.'. t,:;:;;;'

MIC.I--IAFL QIJFTTING HUSi TATA

(M,dlrn Zi,goovä)

Jakspoluhouby rostlinyazvfrata komunikuji

NA SVOU PRVNf VELRYBU

lfäJM
MICHAEL MARTIN
LES NEMLCI
11,:+
PTACi SMYSL
TIM BIRKHEAD
JAK� TO JE BlT PT.4.KEM
MASSIMO VACCH[TIA A ANTONELlA TOM.i\SELLI
Velka :'."sta 0 -..�,."�"""""'"- \i, .-:<" """1tlt ca:+ IHM MiM IHM

Kosmas, s.r.o.

Lublar"iska 693/34 120 00 Praha 2 www.kosmas.cz

Euromedia Group, a. s.

Nadraznf896/30

150 00 Praha 5 www.euromedia.cz

Pavel Dobrovsky- BETA, s. r. o.

Kvetnoveho vftezstvr 332/31 149 00 Praha 4 www.dobrovsky.cz

PEMIC BOCKS, a. s.

Smetanovo namestf 222/8 702 00 Moravska Ostrava www.pemic.cz

Karavela s.r.o.

Vel'ka Okruzna 17 010 01 Zilina www.karavela.sk

Ceny uvedene v tomto katalogu jsou doporucene prodejni ceny (DPC), na nasem e-shopunajdetecenyo20%nizsi,nezjsouDPC,kromeexkluzivniediceavyprodeje, kdejsou cenykonecne.

Podrobnejsiinformace ovydanych knihacha ukazky najdete na

� +420 725 518 237 tJa objednavky@knihykazda.cz

knihykazda XNakladatelstviK @ knihy.kazda

V I
NASE KNIHY DISTRIBUUJI:
WWW.KMIHYKAZDA.CZ
f

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.