Page 1

GRUNNLEGGENDE KURS I REGNSKAPSFORSTÅELSE - FOR LEDERE/STYRER I KRISTNE OG IDEELLE ORGANISASJONER Knif Regnskap er glad for å kunne invitere til et etterspurt kurs i grunnleggende regnskapsforståelse. Kurset vil blant annet belyse følgende tema:

Hva er et regnskap? • Et regnskap gir en oversikt over organisasjon sine inntekter og kostnader. • En inntekt er? • En kostnad er? Hvem er interessert i et regnskap? • Giverne • Banken • Staten • Kommunen • De ansatte • Media • Investorer • Osv Hvordan er et regnskap bygd opp? • Her vil det gis en grunnleggende gjennomgang av hvordan en regnskapsrapport er bygd opp. Man går igjennom kontogrupper, og tar gjerne eksempler på noen enkle føringer. Hvordan påvirker resultatregnskapet og balansen hverandre? • Forskjell mellom inntekt/kostnad og innbetaling/utbetaling – dette ser vi spesielt godt når man har fokus på likviditetsbudsjett • Prinsippet med debet og kredit • Avskrivninger • Periodiseringer • Usikre kundefordringer • Usikker leverandørgjeld/høy rente Hva er forskjellen på et årsregnskap og et driftsregnskap? I utgangspunktet er det ingen formelle regler/krav til hvordan dere skal utarbeide/presentere et driftsregnskap, driftsregnskap er en del av organisasjonen sitt interne økonomistyringsverktøy. Årsregnskap skal settes opp etter formelle krav i RL og regnskapsstandarder. Hva er viktige elementer/prinsipper for god økonomi- og budsjettstyring? Årets regnskap bør behandles etter samme regler/rutiner fra år til år, her spesielt periodisering. I tillegg bør budsjett settes opp etter samme regler/rutiner som regnskapet. Hvis man ikke lykkes med dette vil det være svært krevende å vurdere organisasjonen sin økonomiske situasjon vurdert mot tidligere år og budsjett. I tillegg bør man ha en så reel / kontroll på balansen, at det ikke kommer overraskelser ved årets slutt/ revisjon.


Hvordan lese og forstå et driftsregnskap? Et par-tre eksempler på typiske regnskapsrapporter vil bli gjennomgått og kommentert. Hva er god budsjettstyring? Kunne man heller brukt prognose eller KPIer? • Budsjett: organisasjoner med en gitt økonomi kan med fordel benytte budsjett. Eks: organisasjoner som mottar tilskudd som skal benyttes i tilskuddsåret. Benyttes ikke tilskuddet må tilskuddet betales tilbake. Ved merforbruk vil en ikke motta mer tilskudd utover det en opprinnelig har fått tilsagn på. I slike tilfeller er det viktig med god økonomistyring mot budsjett. Selv om man benytter budsjett anbefaler vi at man har rutiner for revidering av budsjett slik at budsjettet er mest mulig realistisk. • Prognose: tilfeller hvor aktiviteten endrer seg. Eks: Organisasjoner som opplever vekst. Poenget med prognose er at man justerer prognosen etter de faktiske forholdene i virksomheten. Eks.: dere får inn flere medarbeidere i organisasjonen - hvilke konsekvenser gir dette i regnskapet (høyere lønnskostnader, gir dette høyere inntekter?) • KPI: Kan tas i bruk når man han standardiserte måltall, som kan brukes mot hverandre. F.eks. Antall gavekroner i prosent av totalomsetning, av totale lønnskostnader osv. • Når bør organisasjoner ta i bruk likviditetsbudsjett?

Jakob L. Berglund vil være vår kursholder denne dagen. Han er utdannet revisor, har jobbet 7 år i revisjon og 5 år i et regnskapsførerselskap. I tillegg har han undervist ved Universitetet i Agder.

Profile for Knif

Knif Regnkap Kursinnhold Grunnleggende regnskapsforståelse 2019  

Knif Regnkap Kursinnhold Grunnleggende regnskapsforståelse 2019  

Profile for knif