Kristiansund og Nordmøre Havn – Samfunnsbygger, næringsutvikler og verdiskaper

Page 1

Samfunnsbygger, nĂŚringsutvikler og verdiskaper


2

LOKAL OG REGIONAL VERDISKAPING Gjennom hele Kristiansunds historie og fram til i dag, har havna vært en bærebjelke i byens vekst og utvikling. Som et av landets største havnedistrikt, skaper vi verdier og ringvirkninger i hele regionen. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS drifter i dag flere titalls ­offentlige og private kaianlegg ute i våre 11 ­eierkommuner. Over disse kaianleggene håndterer vi i løpet av et år rundt 13 000 anløp og 6-7 millioner tonn gods. Dette gjør oss til et betydelig transportknutepunkt i Midt-Norge og et av landets største havnedistrikt. Vi har mange forskjellige oppgaver innen havnedrift og forretningsmessig virksomhet. Vår virksomhet skaper verdier og ringvirkninger i hele regionen gjennom direkte, indirekte og avledet aktivitet. Mange bedrifter er avhengige av våre fasiliteter og tjenester i sitt daglige virke.

Utbyggingen av Vikan Havneterminal på Smøla i 2016 har gitt et godt grunnlag for videre utvikling og nyetableringer. Vikan har blitt Smølas største fiskerikai med god ­lokalisering og gode fasiliteter. 75 mål areal er satt av i tilknytning til ­området og Smøla kommune har vedtatt investeringer på titalls ­millioner kroner. Her skal det tilrettelegges for vekst innen fiskeri og ­havbruk, som vil gi grunnlag for flere lokale ­arbeidsplasser og viktig verdiskaping. Utbyggingen av industrikai har gjort Surnadal havn til en ­moderne flerbrukshavn til glede for lokale bedrifter, som bidrar til positiv utvikling i antall anløp og godsmengde. I Rendalen i Halsa er vi involvert i utbygging av ny kai, som primært skal brukes til utskiping av tømmer fra lokale skogsområder, og ­dermed skape verdier basert på naturgitte ressurser. Dette vil gagne den lokale, regionale og nasjonale ­skognæringen og være et positivt tilskudd for det lokale og regionale ­næringslivet.

Å fremme sjøtransport er en av våre viktigste oppgaver, og som en av Norges stamnetthavner innebærer det et spesielt ansvar i landets transportnettverk.

Vårt nye næringsbygg på Devoldholmen er også et viktig bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping i regionen.

Effektivitet og bærekraft

Tilrettelegger

For at gods skal finne sjøveien, må næringslivet ha tilgang på effektiv infrastruktur. Etableringen av Hitra Kysthavn er ett ­eksempel på hvordan vi legger til rette for effektiv, ­bærekraftig og fremtidsrettet sjøtransport, som støtter opp om vekst og verdiskaping i de viktigste kystnæringene i ­Midt-Norge. Siden åpningen i 2014 har kysthavna utviklet seg til et komplett industri- og logistikkområde for marin sektor, hvor flere store aktører i oppdrettsnæringen har lokaliteter.

Gjennom utvikling av industrikaier og tilhørende nærings-­ områder kan vi være en samfunnsbygger og ­verdiskaper. Vi legger til rette for næringsvirksomhet og næringsutvikling gjennom å tilby eksisterende eller tilføre ny og tilrettelagt ­infrastruktur i regionen. Vi ser ofte hvordan kaia må på plass før annen aktivitet kommer etter.


3

Å forvalte, drifte og utvikle havneområdene, og ikke minst tilrettelegge næringsareal i tilknytning til våre ­kaianlegg, ser vi på som en sentral del av vårt mandat. Slik kan havne­utvikling gå hånd i hånd med både byutvikling og ­samfunnsutvikling. Vi har arealer, kunnskap og erfaring som kommer eiere og samfunnet til gode. Vi forsøker så langt det er mulig å bistå våre eierkommuner og andre relevante aktører i ulike p ­ rosjekter, for eksempel gjennom å gi innspill til NTP når det gjelder trasévalg og utbygging. Slik er vi en aktiv ­samarbeidspartner for både næringsliv og kommuner. Etableringen av Campus Kristiansund på Devoldholmen er noe av det viktigste som skjer på Nordmøre i årene som ­kommer, og vi bidrar gjerne med å tilrettelegge for ­bolyst, ­utdanning og kompetansearbeidsplasser.

Campus ­Kristiansund vil være et gode for hele regionen – ­akkurat som havneselskapet ønsker å være.

Verdiskapende cruiseturisme Kristiansund har etablert seg som cruisedestinasjon med rundt 20-25 cruiseskipsanløp gjennom året. Vi jobber målrettet med å videreutvikle utfluktstilbudet til cruiseturistene for å kunne skape vekst i cruiserelatert ­omsetning for lokale og regionale aktører. Vi satser offensivt for å tiltrekke oss flere cruiseskip til ­Kristiansund, samtidig som vi bygger opp Smøla og Hitra som attraktive nisjedestinasjoner. Vi jobber også for å tilby cruise på Todalsfjorden. Her vil de mindre skipene på sikt ­kunne ta passasjerer i land for ulike utflukter lokalt. Slik kan vi bidra til å spre verdiskapingen ut i lokalsamfunnene.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Hemne, Hitra, ­Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Havnedriften reguleres av Havne- og farvannsloven. Den forretningsmessige driften består av drift av private kaianlegg, utleie av fast eiendom, deltakelse i andre selskap, konsulenttjenester mv.


4

DET GRØNNE SKIFTET Vår visjon er å være Midt-Norges viktigste ­knutepunkt mellom sjø og land. Med FNs bærekraftmål som ­bakteppe, er vi opptatt av å være et mest mulig grønt knutepunkt. Med utbyggingen av landstrømsanlegget på Storkaia i ­Kristiansund tar vi aktiv del i det grønne skiftet. Til ­sammen fire ladestasjoner er installert på landstrømsanlegget som ble satt i drift i desember 2018. Skip på landstrøm gir ­betydelige reduksjoner i både støy og partikkelutslipp, et bedre ­bomiljø og økt trivsel for alle som oppholder seg i Kristiansund ­sentrum. Vi har fortløpende dialog med aktuelle rederier for å oppfordre til at fartøyene klargjøres for bruk av ­landstrøm. Nødvendig ombygging er imidlertid tidkrevende, slik at vi først på sikt kan forvente høyere grad av utnyttelse av ­fasilitetene på Storkaia.

Unikt samarbeid for gods fra vei til sjø Å få gods fra vei til sjø er et av våre satsingsområder. Et ­kostnadseffektivt og sikkert havnetilbud med tilpassede ­logistikkløsninger i hele havnedistriktet sikrer effektiv ­ godsflyt og bidrar til økt sjøtransport. Gjennom Kysthavnalliansen strekker samarbeidet seg enda lenger nordover. Vi etablerte Kysthavnalliansen i 2014 sammen med Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. I 2018 ble

alliansen forsterket med Trondheim Havn og Helgeland Havn IKS, og i dag står over 30 midtnorske kommuner fra ­Nordmøre til Helgeland bak. Hitra kysthavn spiller en sentral rolle i ­alliansens arbeid med å få mer av den enorme lakseeksporten fra dette området over fra vei til sjø. Kysthavnalliansen har samlet midtnorske oppdrettsselskaper, importører, rederier og lastebilnæring, fire havneselskaper og tre fylkeskommuner med et felles mål om å flytte gods fra vei til sjø. Alliansens tenketank-prosjekt har lagt fram en skisse til et statlig lakseincentiv, som kan bidra til å fjerne flere tusen laksetrailere og vogntog fra veiene hvert år. Dette vil bidra til blant annet: • Reduksjon i klimautslipp og miljøpåvirkning fra veitrafikken. • Reduksjon i det offentliges kostnader til veibygging og ­vedlikehold. • Reduksjon i antallet ulykker med tunge kjøretøy. • Økt etterspørsel etter grønn skipsteknologi. Slik vil sjøtransporten være et viktig virkemiddel for å oppnå flere av FNs bærekraftmål.

VÅRT MÅL ER Å VÆRE DEN BESTE BASEN I NORGE BASERT PÅ HMS, EFFEKTIVITET OG PRIS!

• Flerbruksbase i innseilingen til Kristiansund med komplette logistikkløsninger • Kostnadseffektive totalløsninger • Ledige arealer inne og ute (NOG 091 og ISPS) • Ligger i en næringsklynge med bl.a. SAR sitt behandlingsanlegg for kaks og slop • En del av ASCO-gruppen www.kristiansundbase.no • Tlf. 71 51 77 20


5

Totalleverandør Allsidighet og et bredt tjenestetilbud bidrar til å dekke de fleste behov for skipsfarten. Gjennom å fungere som en ­«one-stop-shop» og totalleverandør bidrar vi til effektivitet og bærekraft i flere ledd. Som en av få havner langs kysten tilbyr vi hygienekontroll om bord på skip.

ROV / UNDERWATER WORK AND INSPECTIONS - Live video stream to your office / control room HYBRID SEABED v AERIAL MAPPING - Base / quay / area planning tool MARINE ADVISORY - Offshore, inshore marine operations

www.eseamarine.no


6

LOKALT SAMFUNNSENGASJEMENT Vi tar rollen som samfunnsaktør på stort alvor. Derfor er vi opptatt av å bidra på et bredt spekter av arenaer, også ­utenom vår daglige virksomhet. Idrett og ­aktiviteter ­rettet mot barn og unge står oss spesielt varmt om ­hjertet. På idrettssiden har vi gjennom flere år vært en støttespiller for Kristiansund Ballklubb – en av Kristiansund og Nordmøres aller sterkeste merkevarer. Vi støtter også opp under en rekke andre mindre prosjekter og tiltak, alt fra anlegg for sjørelatert opplæring av barn og unge på Smøla, lokal barnefotball og korpsvirksomhet til Frelsesarmeen og Lions Kristiansund. På Likvoren i Kristiansund stiller vi med areal og lokaler til RS Ung. Slik bidrar vi til at barn og unge får drive med

• Shipping • Transport • Stevedoring • Lager • Skipsklarering • Logistikktjenester • Fortolling

­ aritime aktiviteter, får viktig og livreddende kunnskap og m gode ­holdninger om båt og sjøvett. Gjennom å støtte aktiviteter i lag og foreninger, bidrar vi til bolyst, vekst og trivsel i lokalsamfunnet, samtidig som gode oppvekstvilkår for barn og unge er med og sikrer framtidig utvikling og bosetting i regionen.

Gir tilbake til lokalsamfunnet Vi er stolte av havna i Kristiansund. Lun og tilgjengelig med ­ unik beliggenhet midt i hjertet av byen. Gjennom ­arrangementer som «Havnelangs» og «Båtens og Havnas dag», ønsker vi å vise frem havnebyens mange muligheter, ­til glede for både små og store i Kristiansund og på Nordmøre. Vi ­samarbeider med lokale og regionale aktører, som også vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

www.moldegaard.no Tlf: 71 25 06 30 Delivering your strategy.

SHIPPING, TRANSPORT OG LOGISTIKK

GAC Norway AS Astrups gate 9, 6509 Kristiansund • Tel: +47 4832 5454 kristiansund@gac.com


7

TRENGER DU DRIVSTOFF? Vi har bunker stasjoner for småbåter og servicebåter • Kristiansund

Vågen, Kristiansund sentrum

• Smøla Hestøya

• Aure

Aure sentrum

Vi leverer langs hele Norgeskysten, til store og mindrefartøy. Vi leverer via anlegg, bil og tankbåt.

Haltbakk Bunkers AS Kontor: 716 74 309 Vakttelefon: 926 85 941


Adresse: Astrups gate 9 6509 Kristiansund N

Telefon: 40 00 65 04 E-post: info@knhavn.no Nett: www.knhavn.no

Besøk oss på Facebook og Instagram

Foto i brosjyren: Per Kvalvik, K2 Film Productions, Geir Omseth Pixabay License, Kristiansund og Nordmøre Havn, Gustavo Velez JS Norge

· Concept: JS Media Tools A/S · 106961 · www.jsnorge.no

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.