Page 30

30

Test en techniek in beeld

Vragenlijst PRTEE-DV

Een nieuw meetinstrument bij epicondylitis lateralis De Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire (PRTEE) is een Engelstalige vragenlijst met goede klinimetrische eigenschappen waarmee de mate van pijn en functie wordt geobjectiveerd bij patiënten met epicondylitis lateralis (EL).1,2,3 In Nederland is er geen eenvoudige en eenduidige manier om de pijn en functie in kaart te brengen bij patiënten met EL. Daarom is de PRTEE vertaald naar het Nederlands en getoetst op de klinimetrische eigenschappen. Het resultaat is een betrouwbare, valide en responsieve PRTEE-Dutch Version (PRTEE-DV). Tekst: C. Aitink-Otter, W. ter Harmsel, P.J. Oosterhoff

De PRTEE is een vragenlijst bestaande uit 15 items om pijn en functie te meten bij pa­tiënten met EL.3 De vragenlijst bestaat uit 2 subschalen. De subschaal pijn bestaat uit 5 items die op een Numeric Rating Scale (NRS) worden gescoord, waarbij 0 overeenkomt met geen pijn en 10 met de ergst denkbare pijn. De subschaal functie bestaat uit 10 items waarvan 6 items specifieke activiteiten meten en 4 items dagelijkse activiteiten. Deze 10 items worden ook op een NRS gescoord, waarbij 0 overeenkomt met geen moeite en 10 met onmogelijk. De totaalscore (0-100 punten) wordt berekend door de punten van de functieschaal te delen door twee en daarbij het aantal punten van de pijnschaal op te tellen. De PRTEE is succesvol vertaald naar het Nederlands volgens de procedure van Beaton et al.4 De PRTEE-DV is onderzocht op betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit bij een populatie van 69 mensen met EL. Om de methodologische kwaliteit te waarborgen is gebruikgemaakt van de Cosmin Checklist.5 Bij het onderzoek naar de test-hertest-betrouwbaarheid hebben patiënten de vragenlijst 2 keer ingevuld met een tijdsinterval van 2 dagen. De uitslagen van de 2 metingen vertoonden een hoge correlatie (Intraclass Correlatie Coëfficiënt (ICC=0,923)). De interne consistentie is bepaald door de Cronbach’s alpha te berekenen van de vragenlijsten die de eerste maal zijn ingevuld. De Cronbach’s alpha was 0,969. Hoewel dit op een goede interne consistentie duidt, betekent de hoge score dat de vragenlijst mogelijk items bevat FysioPraxis | december 2014/januari 2015

PATIËNT- BEOORDEELDE TENNISELLEBOOG EVALUATIE Naam: ............................................................................. Datum: ..................................... Onderstaande vragen helpen ons om inzicht te krijgen in de mate van pijn en beperkingen die u afgelopen week aan uw arm hebt gehad. Wilt u op een schaal van 0-10 aangeven hoeveel klachten u gemiddeld aan uw arm heeft gehad gedurende de afgelopen week. Geeft u alstublieft antwoord op alle vragen. Als u een activiteit niet heeft uitgevoerd door de pijn of omdat u niet in staat was deze activiteit te doen, dient u een 10 te omcirkelen. Als u het niet zeker weet, maak dan een zo goed mogelijke schatting. Vul alleen geen antwoord in als u de betreffende activiteit nooit uitvoert. U kunt dit aangeven door de vraag in zijn geheel door te strepen.

1. PIJN IN UW AANGEDANE ARM Geef uw gemiddelde mate van pijn in uw arm gedurende de afgelopen week aan, door het cijfer te omcirkelen dat uw pijn het beste weergeeft op een schaal van 0-10. Een nul (0) betekent dat u helemaal geen pijn heeft gehad en een tien (10) betekent dat u de ergst denkbare pijn heeft gehad. BEOORDEEL UW PIJN:

Geen pijn

Wanneer u aan het rusten bent

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wanneer u een taak doet met herhaalde armbewegingen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wanneer u een plastic tas met boodschappen draagt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wanneer uw pijn het minst was

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wanneer uw pijn het ergst was

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

die weinig toegevoegde waarde hebben. Idealiter behoort de Cronbach’s alpha uit te komen tussen de 0,70 en 0,90.6 Derhalve

Ergst denkbare pijn

mag worden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid van de vragenlijst goed is.7,8 Om de validiteit te bepalen heeft de popu-

Profile for KNGF de Fysiotherapeut

Fysiopraxis 10 2014 def  

Fysiopraxis 10 2014 def  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded