Page 1

revija za trajnostno in energetsko učinkovito gradnjo številka 4, 2014 - BREZPLAČNI IZVOD

Energetska izkaznica

CELOVITE IZOLACIJSKE REŠITVE www.knaufinsulation.si Svetovanje: 04/5114 105

O V O

N

Ovoj stavbe – izolacija od A–Ž

Urbanscape – zelene rešitve

VO

NO

Mineralna izolacija za vpihovanje

M


EKO KAZALO

4 2

201

91-

4

TEMA LETA - ENERGETSKA IZKAZNICA

6

ENERGETSKO UČINKOVITE STANOVANJSKE STAVBE?

8

POMEMBNA VLOGA EKO SKLADA

ka

2

202

04.

20.

TRANSPARENTNOST, TEMELJ TRAJNOSTNE GRADNJE

njs

ova

tan

nes

3

9 211 ina 7 obč 146 ka e strs stavb ta ka ilka v šte

ur enč 2, Š aA con 9 200 lovna s 7 UR Po 476 NČ ,45 ŠE 801 121 4 9 9 1

z

red

Ra

B1

2

24

h/m

kW

a

2a /m A WhA KLIM

k ČN 2R2EFEREN

2

109

h/m

kW

a

POT DO VEČJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI TUDI Z ENERGETSKO IZKAZNICO

10 2

h/m

kW

70

a

12 2

g/m

8k

MK

ZR

a

š

104

a: 1

vilk

šte

MK

ZR

012

12

104

1 ka: 104 tevil a: 1 MK š ZR 012 .2 4 20.0

ilk tev

UDOBJE POD STREHO

16

KDO IMA VSE ZA DOBRO FASADO

19

TERMOTOP PLUS – ZUNANJA IZOLACIJA POD IN NAD ŠPIROVCI

20

IZOLACIJA TUDI ZA TISTE, KI NE ŽIVIJO V MANSARDI

21

SUPAFIL – MINERALNA IZOLACIJA ZA VPIHOVANJE

27

PASIVNA HIŠA MORA BITI TUDI DOBRO IZOLIRANA

29

URBANSCAPE – NOV SISTEM ZELENIH STREH

30

PRIPRAVIMO RASTLINE NA VROČE POLETJE

31

ZGLED ZA POMOČ IN OZAVEŠČANJE!

32

EKO NOVIČKE

4.2

20.0

29

Publikacijo izdaja Knauf Insulation, d. o. o., Škofja Loka. Število brezplačnih izvodov: 30.000. Kontakt: marketing.slovenija@knaufinsulation.com. Oblikovna zasnova in izvedba: IR image d. o. o.

2


TRANSPARENTNOST, TEMELJ TRAJNOSTNE GRADNJE Na začetku nove gradbene sezone si marsikdo postavlja vprašanja, ali bo gradbeništvo letos končno izšlo iz večletne krize, ki je temeljito načela celotno panogo. Trajalo bo verjetno kar nekaj let, preden bomo lahko ponovno govorili o zdravi in konkurenčni panogi. Nekateri manjši znaki okrevanja so se pokazali že v prejšnjem letu, predvsem zahvaljujoč številnim javnim investicijam v infrastrukturo in energetsko obnovo javnih stavb. Pogledi na to, kakšna bo pot okrevanja, so zelo različni. Nekateri so mnenja, da bi pri tem morala bistveno aktivneje sodelovati država, drugi spet, da se gradbeništvo in panoga nepremičnin morata sama postaviti na noge. Veliko bolj pomembno od tega, od kod bodo prišle nove investicije, je vprašanje, na čem naj temelji novi razvoj panoge, ki predstavlja zelo pomemben del BDP-ja vsake države in je posredno in neposredno povezana z ogromnim številom delovnih mest. Nedvoumno je povečevanje energetske učinkovitosti stavb oziroma energetske varčnosti že pred leti identificirano kot pomemben generator ponovnega razvoja gradbeništva in investicij v obnovo stavb. Študije so pokazale, da je na en milijon evrov investicij v energetsko sanacijo stavb vezanih dvanajst delovnih mest, kar je dvakrat več kot z izvoznimi dejavnostmi, in trikrat več kot z zasebno potrošnjo. Potencial je zato ogromen, ne le za zmanjšanje brezposelnosti, ampak za celovito prenovo panoge. Pri tem bo izjemnega pomena, da se postavijo zdravi temelji, na katerih bo možen trajnosten razvoj gradbeništva in z njim povezanih dejavnosti, da ne bi čez nekaj let ponovno ugotavljali neracionalne porabe sredstev, se pogovarjali o nekakovostni gradnji in nestrokovnem vodenju investicij. Širša družba oziroma država – kakor tudi privatni gospodarski subjekti – si ne morejo in ne smejo privoščiti ponavljati napake nedavne preteklosti, ko so praktično edine kriterije predsta-

vljali cena investicije in hiter ter po možnosti velik zaslužek, mnogokrat na račun netransparentne kakovosti gradnje in neplačevanja izvajalcev in podizvajalcev. Veliko bolj – kot iskanje krivca za nastalo situacijo – nam bo v prihodnje pomagalo iskanje in dosledno izvajanje rešitev ter seveda, da ne ponavljamo napak. Trajnostna gradnja in trajnostni gradbeni proizvodi, ki temeljijo na vseživljenjskem vrednotenju, upoštevajoč vplive na okolje in ljudi, velja v razvitih državah že leta kot pomemben in nezamenljiv del prihodnjega razvoja družbe in gospodarstva. To potrjuje tudi nedavno objavljena študija (IVG Sustainability Tracker), kjer jih med tisoč vprašanimi direktorji svetovno vodilnih gospodarskih družb iz različnih področij, kar 93 odstotkov meni, da bo trajnostnost predstavljala bistven del njihove prihodnje gospodarske uspešnosti. Nepremičninarji so že pred leti prepoznali, da se lahko trajnostne stavbe na trgu prodajo hitreje, imajo boljšo zasedenost, nemalokrat pa take stavbe dosegajo tudi višje cene. Investicije v doseganje trajnostne kakovosti in certificiranje trajnostnih stavb so hitro povrnjene, predvsem pa trajnostne stavbe predstavljajo manjše poslovno tveganje. Osnovo trajnostnih stavb predstavlja transparentnost izkazovanja kakovosti. Certifikacijski sistemi za stavbe in okoljski znaki za gradbene proizvode in opremo postajajo nepogrešljiva orodja investitorjev, arhitektov, projektantov, izvajalcev in upraviteljev nepremičnin. Kupci in najemniki hiš, stavb in prostorov lahko že danes zahtevajo od ponudnikov dokazila o trajnostni kakovo-

sti vgrajenih proizvodov in stavbe kot celote. Nižji obratovalni stroški, zdravju neškodljivi materiali v notranjosti stavb, povečano bivalno ugodje, zanesljivejše obratovanje, ne nazadnje pa tudi boljše ohranjanje vrednosti nepremičnin so le nekatere prednosti, ki jih dobijo ob nakupu prostorov ali stavbe, ki trajnostno kakovost izkazuje na transparenten in neodvisen način. Celotna branža je tako postavljena pred nove izzive, katerih rešitve temeljijo na trajnostni kakovosti, interdisciplinarnem povezovanju in sodelovanju, predvsem pa transparentnem izkazovanju lastnosti in kakovosti.

Robert Smodiš, mag. inž. arh. Predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo / Green Building Council Slovenia

3


EKO IZOBRAŽUJEMO IZOBRAŽUJEMO

TEMA LETA – ENERGETSKA IZKAZNICA S 4. julijem 2013 smo v Sloveniji tudi v praksi vzpostavili vse formalne pogoje za izdelovanje in izdajanje energetskih izkaznic za novogradnje in obstoječe stavbe. Ministrstvo, pristojno za energijo, je tedaj izdalo prve licence neodvisnim strokovnjakom. (Preko 150 strokovnjakov je uspešno zaključilo zakonsko predpisano usposabljanje za neodvisne strokovnjake.) Investitorji v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, lastniki in upravitelji javnih stavb, etažni lastniki starejših večstanovanjskih objektov ter predvsem vsi lastniki obstoječih objektov, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem, morajo biti pozorni na to, da je sedaj možno v celoti izvajati določila Energetskega zakona glede energetskih izkaznic stavbe. Energetski zakon EZ-B je namreč že leta 2006 predpisal energetske izkaznice, vendar določil do sredine letošnjega leta v večini primerov še ni bilo mogoče izvajati. Pogovarjali smo se z mag. Erikom Potočarjem z Ministrstva za okolje in prostor.

OD KDAJ JE ENERGETSKA IZKAZNICA OBVEZNA Eno od pogostih vprašanj, ki ga zastavljajo lastniki stavb zadeva datum obvezne uporabe energetske izkaznice. Gledano s praktičnega vidika glavnine sedanjih zavezancev za pridobitev energetske izkaznice, je to mogoče pridobiti od 4. julija 2013 dalje, ko so bile izdane prve licence neodvisnim strokovnjakom in prva pooblastila pravnim osebam izdajateljem energetskih izkaznic. Sicer pa je energetske izkaznice na podlagi Direktive EPBD predpisal Energetski zakon (EZ) že konec leta 2006, ki je tudi določil skrajne datume za uvedbo izkaznic posamezni skupini stavb, ki so danes že krepko mimo. Dejansko pa v Sloveniji med zadnjimi v EU uvajamo energetsko izkaznico pri obstoječih stavbah, pri čemer nam tudi dejstvo, da je promet z nepremičninami v zadnjih letih močno upadel, ne more biti opravičilo.

VSEBINA RAČUNSKE ENERGETSKE IZKAZNICE KATERE STAVBE POTREBUJEJO ENERGETSKO IZKAZNICO Vse novogradnje in tudi vse obstoječe stavbe morajo – v primeru prodaje ali oddaje v najem – po določilih Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico. Poseben primer so javne stavbe (šole, zdravstvene ustanove, stavbe občinske in državne uprave), ki morajo svoje energetske izkaznice tudi predstaviti javnosti. Računska energetska izkaznica je predvidena za vse stanovanjske stavbe in tudi za vse novogradnje, merjena energetska izkaznica je namenjena za vse obstoječe nestanovanjske stavbe. 4

Na prvi strani računske energetske izkaznice (rEI) so navedeni ključni energijski kazalniki energijske učinkovitosti: • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m2a) – kazalnik je posledica arhitekturne zasnove stavbe, kakovosti toplotnega ovoja in koncepta prezračevanja stavbe; • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m2a) – kazalnik pokriva ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo, če je ta predvidena, in energijo za raz-

svetljavo stavbe in podaja informacijo o tem, koliko energije bo potrebno za delovanje v stavbi vgrajenih sistemov pri standardni rabi objekta; • letna primarna energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a); • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a). Dovedena energija za delovanje stavbe – ta zajema energijo, ki v stavbo prehaja preko njene sistemske meje stavbe, in je namenjena za delovanje sistemov ogrevanja, hlajenja, priprave tople vode in razsvetljave. V dovedeni energiji nista vsebovani energija aktivnih solarnih sistemov in energija okolja. Obnovljiva energija, porabljena na stavbi – ta se podaja v skladu s prvim odstavkom 16. člena PURES 2010, ki zahteva, da je najmanj 25 odstotkov celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi zagotovljenih z uporabo obnovljivih virov energije v stavbi. Sem se vštevata poleg na primer trdne ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE Podatki o stavbi Št. izkaznice:

Vrsta izkaznice: ra~unska Vrsta stavbe: stanovanjska

Velja do:

Identifikacijska oznaka stavbe, posameznega dela ali delov stavbe:

fotografija stavbe (obvezno vstaviti)

Klasifikacija stavbe: Leto izgradnje: Naslov stavbe: Katastrska ob~ina: Parcelna {t.: Koordinati stavbe (X,Y):

Potrebna toplota za ogrevanje Razred

B2 XXX kWh/m a 2

A1 A2 B1 B2 0 10 15

C

25 35

D 60

F

E 105

150

G 210

300+

XXX kWh/m2a REFEREN^NA KLIMA

Dovedena energija za delovanje stavbe XXX kWh/m2a

0

100

200

300

400

500

600+

Primarna energija in Emisije CO2 XXX kWh/m2a

0 0

100 25

200 50

300 75

400 100

500 125

150

600+ 175+

XXX kg/m2a Izdajatelj

Izdelovalec

Izdajatelj d.o.o. ({t. pooblastila) Ime in podpis odgovorne osebe:

Janez Novak ({t. pooblastila) Ime in podpis:

Opcija: elektronski podpis,

Opcija: elektronski podpis,

Datum izdaje:

Datum izdaje:

Izdelovalec te energetske izkaznice s podpisom potrjujem, da ne obstaja katera od okoli{~in iz Energetskega zakona (Ur.l. RS 27/07 - uradno pre~. besedilo s spremembami), ki bi mi prepre~evala izdelavo energetske izkaznice. Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice stavbe in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 27/07 - uradno pre~. besedilo s spremembami).

list 1/4

Računska energetska izkaznica stavbe.


Računska energetska izkaznica in na drugi strani primer grafa strukture rabe celotne energije za delovanje stavbe.

biomase in plinaste biomase tudi energija okolja in energija, ki jo izključno za potrebe delovanja stavbe le-tej zagotavljajo toplotni sončni sistemi (SSE) in fotonapetostni sistemi (PV). Primarna energija za delovanje stavbe – predstavlja dovedeno energijo po posameznih energentih z upoštevanjem faktorjev pretvorbe za preračun primarne energije. Raba celotne energije za delovanje stavbe (po virih in energentih), ki jih grafični prikaz po novem zahteva. Energetska izkaznica vsebuje poleg energentov, zajetih v dovedeni energiji, tudi energijo okolja in energijo toplotnih sončnih sistemov(SSE) in fotonapetostnih sistemov (PV), namenjeno le za potrebe delovanja stavbe. VSEBINA MERJENE ENERGETSKE IZKAZNICE Tudi na merjeni energetski izkaznici (mEI) imamo sedaj v direktivi izrecno zahtevan kazalnik primarne rabe energije. Tako so kazalniki naslednji: ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE Podatki o stavbi Št. izkaznice:

Vrsta izkaznice: merjena Vrsta stavbe: nestanovanjska

Velja do:

fotografija stavbe (obvezno vstaviti)

Identifikacijska oznaka stavbe, posameznega dela ali delov stavbe: Klasifikacija stavbe: Leto izgradnje: Naslov stavbe: Katastrska ob~ina: Parcelna {t.: Koordinati stavbe (X,Y):

Dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto XXX kWh/m2a

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500+

200

250

300

350

400

450

500+

• letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a); • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/ m2a); • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a); • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak (kg/m2a). Obvezni sestavni del energetske izkaznice je tudi seznam priporočenih ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. Priporočeni ukrepi niso potrebni le v primeru novogradenj ali če je izkaznica namenjena bodočim najemnikom (vendar jih zaradi univerzalnosti izkaznice ni smiselno opuščati). SANKCIJE ZA KRŠITELJE DOLOČB Od julija 2013 dalje smo v situaciji, ko ni več zakonskih ovir za izdajo energetskih izkaznic in za njihovo uporabo v prometu z nepremičninami. Neizpolnjevanje veljavnih določil v zvezi z energetskimi izkaznicami je prekršek, vendar ta trenutek zanj še niso predvidene sankcije. Sedaj veljavni Energetski zakon za kršitelje določb v zvezi z energetskimi izkaznicami še ne predvideva glob. Uspešnost izvajanja določil pa je odvisna ne le od informiranosti zavezancev in usposobljenosti izvajalcev energetskega certificiranja stavb, temveč tudi od sankcij, ki jih zakon predvideva za kršitelje. Prenovljena direktiva EPBD je od držav članic EU zahtevala vzpostavitev učinkovitega, sorazmernega in odvračilnega sistema kazni za kršitelje nacionalnih določb glede energetske izkaznice. Sankcije so predlagane novemu Energetskemu zakonu (EZ1).

• analizirati prejeto projektno dokumentacijo o stavbi, • izvesti ogled stavbe in sistemov, • preveriti skladnost posredovanih podatkov in dokumentov z dejanskim stanjem, • oblikovati računski model, • določiti površine, toplotne lastnosti stavbe ter karakteristike sistemov, • evidentirati in preveriti učinke priporočenih ukrepov za povečanje energijske učinkovitosti, • izdelati poročilo o določitvi energijskih lastnosti stavbe, izdelati in izdati izkaznico, • podatke vnesti v register energetskih izkaznic in • zagotoviti hrambo dokumentacije še vsaj leto po izteku 10-letne veljavnosti izkaznice. VPLIV IZKAZNICE NA CENO NEPREMIČNINE V tujini je znanih več študij, ki obravnavajo povezavo med ceno nepremičnine oziroma najemnino stanovanja ter energijsko učinkovitostjo, kot jo podaja energetska izkaznica. KDO SO NEODVISNI STROKOVNJAKI Energetska izkaznica ima pri nas status javne listine, ki jo bodo izdajale pooblaščene organizacije, izdelovali pa neodvisni strokovnjaki z licenco, pridobljeno na podlagi strokovne usposobljenosti ter opravljenim izobraževalnim tečajem in izpitom. Vsebina usposabljanja za neodvisne strokovnjake, izdelovalce energetskih izkaznic, je zakonsko določena in predpostavlja določeno raven sodobnega strokovnega znanja. Za več informacij o energetski izkaznici in usposabljanju neodvisnih strokovnjakov poskenirajte QR kodo ali obiščite spodaj navedeno spletno stran

Dovedena elektri~na energija XXX kWh/m2a

0

50

100

150

CENA ENERGETSKE IZKAZNICE

Primarna energija in Emisije CO2 XXX kWh/m2a

0 0

100 25

200 50

300 75

400 100

500 125

150

600+ 175+

XXX kg/m2a Izdajatelj

Izdelovalec

Izdajatelj d.o.o. ({t. pooblastila) Ime in podpis odgovorne osebe:

Janez Novak ({t. pooblastila) Ime in podpis:

Opcija: elektronski podpis,

Opcija: elektronski podpis,

Datum izdaje:

Datum izdaje:

Izdelovalec te energetske izkaznice s podpisom potrjujem, da ne obstaja katera od okoli{~in iz Energetskega zakona (Ur.l. RS 27/07 - uradno pre~. besedilo s spremembami), ki bi mi prepre~evala izdelavo energetske izkaznice. Energetska izkaznica stavbe je izdana v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetske izkaznice stavbe in z Energetskim zakonom (Ur.l. RS 27/07 - uradno pre~. besedilo s spremembami).

Merjena energetska izkaznica stavbe.

list 1/4

Strošek za samo izdelavo energetske izkaznice še ni reguliran. Naročniki se morajo zavedati, da večja odstopanja od cenika energetskih izkaznic predstavljajo tveganje za kakovost energetske izkaznice. Izvajalec mora namreč v sklopu izdelave energetske izkaznice:

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/ 5


EKO IZOBRAŽUJEMO IZOBRAŽUJEMO KOLIKO NAM ŠE MANJKA DO ENERGETSKE UČINKOVITOSTI?

ENERGETSKO UČINKOVITE STANOVANJSKE STAVBE? Če govorimo o stanovanjskih stavbah, imamo v mislih tako eno in večdružinske individualne objekte in tudi večstanovanjske stavbe, kot so bloki, stolpnice … STE VEDELI? V Sloveniji je kar 81 odstotkov stanovanjskega fonda potrebnega temeljite energetske prenove. ENERGETSKA UČINKOVITOST KOT INVESTICIJA Energetska sanacija stavbe, s poudarkom na sanaciji ovoja stavbe, ki je tudi prvi in najučinkovitejši ukrep, postaja v zadnjih letih vse bolj nujen ukrep prebivalstva. Ob dragih virih energije in še slabših obetih je to trenutno ena redkih investicij z varnim in zagotovljenih donosom. KATERI SO UKREPI ENERGETSKE SANACIJE OVOJA STAVBE? Osnovi ukrep omejevanja porabe energije je energetska sanacija ovoja stavbe. Potrebujete kakovostna okna, vzporedno z menjavo oken pa se izvaja še ukrep sanacije fasadnih površin. Neizolirane ali premalo izolirane zunanje stene je potrebno obleči v ustrezno izolacijo. Ukrep sanacije ovoja stavbe je tudi izolacija strehe – ravne strehe, mansarde ali v primeru neizkoriščenih podstrešij, zadnje plošče na podstrešju. Ne pozabimo na tla na terenu, ki jih je potrebno prav tako dobro izolirati, v primeru neogrevanih kleti ali garaž lahko izoliramo tudi strop v prostorih, ki mejijo na prvo ogrevano nadstropje. STE VEDELI? Izolacija fasade in izolacija mansarde pomembno doprineseta k varčevanju z energijo. Z izolacijo fasade zmanjšate porabo energije za ogrevanje za 35 do 40 odstotkov, medtem ko z izolacijo mansarde lahko privarčujete od 15 od 20 odstotkov energije. 6

KAKŠNO IZOLACIJO IZBRATI, DA BODO UKREPI DALI MAKSIMALNE UČINKE? Na trgu je seveda več vrst izolacije z zelo podobnimi učinki toplotne izolativnosti. To, kar materiale razlikuje, pa so zlasti požarni in zvočni vidik ter paropropustnost. Pri energetski sanaciji je sicer primarni namen varčevanje z energijo, vendarle pa si z enim ukrepom lahko ob primerni izbiri izolacije zagotovimo še požarno varnost objekta, ugodno bivalno mikroklimo ter zvočno izolativnost. Izolacija, s katero v enem dobimo vse omenjene kvalitete, je mineralna volna Knauf Insulation.

Poleg prihrankov pri porabi energije naj izolacija objektu izboljša tudi požarno varnost in stavbi omogoči dihanje. Na ta način bo bivanje v takšnem objektu bolj kakovostno.

ZAKAJ PRAV TA IN KJE UPORABITI KATERI MATERIAL? K mineralnim volnam za izolacijo v gradbeništvu spadata kamena in steklena volna. Kameno volno Knauf Insulation priporočamo za izolacijo zunanjih sten – na primer za izdelavo kontaktne tankoslojne fasade. Če gre za energetsko sanacijo, bomo v večini primerov uporabili plošče (FKD-S; prej PTP-035), pri novogradnjah lahko tudi lamele (FKL). Kamena volna na fasadi – poleg omenjene toplotne izolativnosti in požarne varnosti – objektu omogoča »dihanje«, kar posredno vpliva na bivalno klimo v stavbi. Kar se tiče ravnih streh in tal, bo prav tako prava izbira kamena volna Knauf Insulation.

Ne zapirajte svojih sten s slabimi paropropustnimi materiali, raje izberite paropropustno kameno volno.

Za notranje izvedbe izolacij – na primer izolacijo mansarde – pa priporočamo izolacijo iz steklene volne (Knauf Insulation ECOSE Technology), saj ne vsebuje fenol-formaldehidnih veziv in zato izboljšuje kakovost zraka v prostoru. Material boste prepoznali predvsem po njegovi naravno rjavi barvi, sicer pa je za razliko od tradicionalne steklene volne zelo primeren za delo, saj ne draži kože in je mehak na otip. STE VEDELI? Steklena volna nove generacije Knauf Insulation, proizvedena po postopku ECOSE Technology, je prejela certifikat Indoor Air Quality, ki dokazuje, da njena vgradnja izboljšuje kakovost zraka v notranjih prostorih (mansarde, predelne stene), saj namesto fenol-formaldehidnih veziv vsebuje veziva na bio osnovi. Za tehnično svetovanje lahko kontaktirate našo tehnično svetovalno službo na 04 5114 105 ali jim pišete na e-naslov: svetovanje@knaufinsulation.com.


ENERGETSKO UČINKOVITE JAVNE STAVBE Kadar govorimo o javnih stavbah, imamo v mislih širok nabor objektov v državni lasti in tudi objektov, ki so v lasti lokalnih skupnosti. V prvi vrsti gre za veliko število bolnic, zdravstvenih domov, domov za ostarele, univerzitetnih objektov in tudi srednjih šol ter dijaških domov. Tu so še šole, vrtci, uradi in drugo. Iz opisa hitro vidimo, da gre za objekte s specifičnimi režimi obratovanja in posebnimi uporabniki. Med številnimi ukrepi za izboljševanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje porabe energije je prav toplotna izolacija ovoja stavbe med najučinkovitejšimi. Tudi po strokovno tehničnih kriterijih je to eden od prvih potrebnih ukrepov pri izvedbi energetske sanacije. Za toplotno izolacijo je značilno tudi to, da gre za enkratni ukrep, ki ob kakovostni izvedbi ne potrebuje rednih vzdrževalnih del. Objekti z izoliranim ovojem stavbe – tla, stene, streha – zagotavljajo dolgoročno energetsko učinkovitost stavbe. Zato je pomembno, kakšno izolacijo vgradimo, kako jo vgradimo in kolikšna je njena debelina. STE VEDELI? Izoliranje stavb je najpreprostejši in hkrati najučinkovitejši ukrep za varčevanje z energijo! Po izračunih zmanjša porabo energije tudi do 36 odstotkov*(*Vir: GI ZRMK). Zagotavljanje kakovostne sanacije v javnih stavbah predvideva tudi zakonodaja.

Privoščite si delo s prijaznejšim izolacijskim materialom, ki izboljšuje kakovost zraka v notranjih prostorih, zato posezite po stekleni volni Knauf Iinsulation ECOSE Technology.

TOPLOTNA IZOLATIVNOST Zahteve toplotne izolativnosti stavb opredeljuje Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2) in njemu pripadajoča Tehnična smernica TSG1-004, sprejeta v letu 2010. Pravilnik podaja minimalne tehnične zahteve za posamezne konstrukcijske sklope in sisteme ter omejuje rabo energije z zagotavljanjem obveznega deleža obnovljivih virov energije. Kar se toplotne izolacije tiče, so osnova maksimalne toplotne prevodnosti gradbenih konstrukcij. STE VEDELI? Kar se rabe energije tiče, so javne stavbe obravnavane posebej. Ker naj bi bile zgled energijske učinkovitosti, so zahteve za javne stavbe pri energiji za ogrevanje še cca. 10 odstotkov strožje, kakor so pri ostalih bivalnih in poslovnih zgradbah. POŽARNA VARNOST JAVNIH STAVB Požarna varnost je prav tako dejavnik, ki ga lahko s primerno izbiro izolacijskega materiala bistveno izboljšamo, in je v javnih stavbah – zaradi narave njihovih uporabnikov – izjemnega pomena. Požar je, ne glede na vzrok nastanka, stalno prežeča nevarnost, ki ima lahko katastrofalne posledice tako za ljudi kot za imetje. Upravljanje požarne varnosti javnih stavb je izjemnega pomena zaradi velikega števila uporabnikov objektov in tudi zaradi njihovih specifičnih potreb in zmožnosti. Uporabniki vrtcev, šol, dijaških domov, bolnišnic, domov za ostarele in nenazadnje tudi uradov, so izjemno specifični, v večini primerov težko mobilni, predvsem pa zelo številni. Zaradi tega je požar v takih stavbah toliko bolj problematičen in je uporaba negorljivih izolacijskih materialov praktično nujna. Temu pogledu sledi tudi nova zakonodaja (TSG, 2010, 2012). Treba je tudi vedeti, da pri energetskih prenovah nova tehnična smernica predvideva,

da morajo imeti tisti objekti, ki jih med izvedbo sanacije ne moremo izprazniti, negorljivo izolacijo. Uporaba negorljivih materialov, na primer izolacij na javnih stavbah, bo povečala njeno požarno varnost ter na ta način dvignila kakovost bivanja v takšnih objektih ter nepremičnini dolgoročno ohranjala vrednost. Na splošno lahko trdimo, da je osnova požarne varnosti v stavbah vgradnja negorljivih gradbenih materialov, torej tudi izolacij. Projektanti in tudi investitorji ter izvajalci se morajo zavedati tveganj, povezanih s požarno varnostjo v javnih stavbah, in to striktno upoštevati pri naročanju in izdelavi projektov za izvedbo novogradenj ali prenov javnih stavb. ZVOČNA IZOLATIVNOST Zvok je sestavni del našega bivanja, ko pa preseže določeno jakost, postane moteč in ga imenujemo hrup. Vpliva lahko na koncentracijo in delovno sposobnost uporabnikov stavbe ter dolgoročno tudi na njihovo zdravje. Zaradi tega je potrebno omejiti ali preprečiti prehajanje zvoka med okolico in notranjostjo stavbe ali pa med prostori v stavbi. STE VEDELI? Kadar govorimo o preprečevanju prehajanja hrupa (cestni promet, letala, dež) iz okolice v stavbo in o prehajanju zvoka med prostori znotraj stavbe, govorimo o zvočni izolaciji. Vlaknasta struktura mineralnih voln to prav gotovo zagotavlja.

www.izolirajfasado.si 7


EKO IZOBRAŽUJEMO IZOBRAŽUJEMO

POMEMBNA VLOGA EKO SKLADA Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, s svojimi subvencijami in krediti pomembno prispeva k deležu in dinamiki energetskih prenov stavb. Tudi v letu 2014 investitorji pričakujejo nov javni poziv za nepovratne spodbude in ugodne kredite. V luči novega energetskega zakona je njegovo udejanjanje še toliko pomembnejše. O tem, kakšen je novi javni poziv, koliko sredstev prinaša in katere so glavne novosti, smo se pogovarjali z direktorjem Eko sklada, gospodom Milenkom Ziherlom.

?

Vemo, da je lani sredstev za nepovratne spodbude zmanjkalo v drugi polovici leta. Koliko je bilo na voljo sredstev lani in koliko jih je na voljo letos?

Lansko leto je Eko sklad občanom za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah zagotovil 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega 15,5 milijonov evrov za naložbe v eno in dvostanovanjskih stavbah ter posameznih stanovanjih in 4,5 milijonov evrov za skupne naložbe energijske sanacije večstanovanjskih stavb. Poleg tega je bilo na voljo še 800.000 evrov nepovratnih sredstev za okolju prijazna vozila, od tega 500.000 evrov za električna vozila in 300.000 tisoč evrov za avtobuse na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet. Letos bo skladno z veljavnim programom dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud v letu 2014 občanom za naložbe učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) v stanovanjskih stavbah na voljo skupaj 21 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega do 7,5 milijonov evrov iz sredstev Sklada za podnebne spremembe za določene naložbe v stanovanjskih stavbah na degradiranih območjih, to je območjih, na katerih so občine sprejele odloke o načrtu za kakovost zraka.

?

Katere vsebinske spremembe prinaša letošnji poziv?

Javni pozivi Eko sklada za nepovratne finančne spodbude bodo sicer podobni lanskim, bo pa nekaj sprememb. V primerjavi z lanskim javnim pozivom je predvidena nižja spodbuda za vgradnjo centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka z rekuperacijo. Ugotavljamo namreč, da se spodbude za ta ukrep izplačujejo večinoma v višini 25 odstotkov od priznanih stroškov naložbe, saj so cene teh naprav zaradi večje konkurence na trgu padle. Poleg tega je predvidena tudi nižja spodbuda za nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma energijskem razredu skoraj nič, saj so tudi cene nepremičnin padle.

8

Z namenom spodbujanja energijsko učinkovite obnove starejših stanovanjskih stavb so predvidene višje spodbude za ta ukrep, tako da bo najvišja spodbuda, če bo stavba obnovljena v energijskem razredu do 20 kWh/m2a in toplotno izolirana z naravnimi izolacijskimi materiali (s površino 200 kvadratnih metrov obnovljene enostanovanjske hiše), lahko znašala največ 25.000 evrov. Dodatna spodbuda pa bo lahko dodeljena tudi za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva do 1.500 evrov. Pogoji in kriteriji ukrepov, ki so predmet spodbud, bodo določeni tako, da bodo omogočali pridobitev spodbude le za nakup in vgradnjo visoko učinkovite opreme ter naprav ter kakovostnih materialov z ustrezno toplotno prehodnostjo oziroma prevodnostjo, hkrati pa bodo spodbujali vgradnjo naravnih materialov. V skladu s trenutno veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav bomo za vse naprave z ročnim polnjenjem goriva (na primer s poleni) zahtevali obvezno vgradnjo lambda sonde. Poleg tega bomo za kurilne naprave, ki omogočajo uporabo dveh ali več vrst goriv (na primer polena in peleti), to je kurilne naprave s kombinirano kurjavo, preverjali skladnost z zahtevami javnega poziva glede toplotno-tehničnih karakteristik za vse vrste goriv, ki jih lahko ta naprava uporablja. Sprememba je tudi pri ukrepu, ki se nanaša na priključitev stanovanjskih stavb na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije. V lanskem letu je bila spodbuda namenjena prvi vgradnji centralnega ogrevanja pri obnovi starejše stavbe, če je šlo za priključitev te stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije. Glede na to, da za omenjeni ukrep praktično ni bilo vlog za pridobitev nepovratnih sredstev, smo skladno s Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe oblikovali nov ukrep. Poleg navedenega je predvidena omejitev skupnega zneska nepovratnih sredstev za novogradnjo pasivnih oziroma energijskih hiš, ki so grajene v skoraj nič energijskem standardu, in nakup stanovanj v večstanovanjski stavbi, grajeni v pasivnem ali skoraj nič energijskem standardu, za kar bo na-

Direktor Eko sklada, g. Milenko Ziherl menjenih v letu 2014 največ 700.000 evrov nepovratnih sredstev. V letu 2014 bodo za določene ukrepe pri energijski obnovi starejših stavb spodbude višje za naložbe na degradiranih območjih, to je območjih s prekomerno onesnaženostjo s prašnimi delci PM10 in bodo znašale do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar bodo za vsak ukrep posebej določene še omejitve v absolutnem znesku.

?

Katera so točno ogrožena področja, kjer bodo subvencije višje?

Degradirana območja obsegajo občine Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Celje, Novo mesto, Kranj in zasavske občine.

?

Ali razpis prinaša kakšne novosti vezane na dokumentacijo?

Na Eko skladu si prizadevamo pripraviti dokumentacijo, ki naj bi bila potencialnemu prejemniku nepovratnih sredstev kar se da razumljiva in enostavna za izpolnitev. Letos bomo zahtevali kot obvezno prilogo vloge kopijo gradbenega dovoljenja za vse eno in dvostanovanjske stavbe, kjer se bodo naložbe, ki so predmet spodbud, izvajale. Prejšnja leta smo zahtevali gradbeno dovoljenje le pri novogradnjah stanovanjskih stavb, ker smo lahko do konca preteklega leta podatke o stanovanjski stavbi in rabi zemljišča preverjali na portalu Geodetske uprave RS. Ti podatki pa z novim letom niso več na voljo. Poleg tega ugotavljamo, da občani ob izvedbi določenega ukrepa, ki je predmet spodbude, mnogokrat izvedejo tudi določene posege na stanovanjski stavbi, za kar bi morali pridobiti gradbeno dovoljenje, kar česar pa največkrat ne storijo. Poudariti moramo namreč, da Eko sklad ne sme dodeliti nepovratnih sredstev za naložbe na stanovanjskih stavbah, ki niso grajene oziroma obnovljene skladno z veljavnimi predpisi.

?

Kaj je bilo narejenega na področju poenostavitve vlog?

Vloga, ki jo mora občan izpolniti, je po našem mnenju enostavna. Naj poudarimo, da mora občan vlogo vložiti preden začne z izvajanjem naložbe, ki je predmet spodbude.


Obrazcu Vloga je potrebno priložiti: • veljavni predračun izvajalca za nakup in vgradnjo naprav ali opreme, ki je predmet vloge, in se glasi na vlagatelja (in morebitnega sovlagatelja); • fotografije starega stanja (stanja pred izvedbo naložbe), posnete v času oddaje vloge; • fotografijo stavbe z vidno hišno številko; • morebitna dokazila o tehnični ustreznosti materialov/naprav. Vlagatelj mora podpisati tudi Izjavo o sprejemanju pogojev; v primeru, da sta dva ali več sovlagateljev, mora vsak izmed sovlagateljev izpolniti obrazec Podatki sovlagatelja; v primeru, da vlagatelj ni lastnik oziroma je več lastnikov, je treba vlogi priložiti tudi izpolnjen obrazec Soglasje lastnika oziroma solastnika nepremičnine. Predlagamo, da občani skrbno preberejo določila javnega poziva, kot že omenjeno izpolnijo obrazec Vloga in priložijo vse zahtevane priloge, pred oddajo vloge na Eko sklad naj še enkrat pregledajo dokumente, saj vsako kasnejše dopolnjevanje vloge podaljšuje čas obravnave vloge.

?

Kaj pa fasadni sistemi – kako si zagotovite, da sofinancirate le kakovostne izvedbe?

Javni poziv določa, da morajo naložbe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, izvajati izvajalci, ki so ustrezno registrirani in usposobljeni. To seveda ne pomeni garancije za kakovostno izvedbo, saj občani sami izbirajo izvajalce svojih naložb. Pri obnovi starejših stavb se v večini primerov izvaja kontaktno izolacijski fasadni sistem, ki natančno določa vse materiale, ki so pri obnovi fasade lahko uporabljeni. Zato mora izvajalec na predračunu ob vlogi in po zaključku naložbe v računu navesti točen naziv fasadnega sistema, ki ima veljavno evropsko tehnično soglasje ETAG 004. Se pa izvajajo tudi drugi načini toplotne izolacije fasad, čeprav v bistveno manjši meri. Tudi v teh primerih bo izvajalec moral navesti ustrezno veljavno evropsko tehnično soglasje. Kako Eko sklad postavlja hierarhijo subvencioniranja posameznih ukrepov? Vemo namreč, da so nekateri ukrepi neučinkoviti, če prej niso izvedeni drugi, nujnejši

ukrepi? S tem bi zagotovili učinkovitejše vlaganje sredstev. Eko sklad v javnem pozivu ne pogojuje zaporedja izvajanja posameznih ukrepov energijske obnove stanovanjske stavbe. Občani so danes precej ozaveščeni, seznanjajo se s primeri dobrih praks, pogosto poiščejo nasvet pri energetskih svetovalcih, zato se najprej lotevajo energijske prenove zunanjega ovoja stavbe in šele nato prenove ogrevalnega sistema. Vedno večkrat pa ugotavljamo, da tudi pri prenovi stavb vgrajujejo sisteme prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Če pa je naprava za ogrevanje dotrajana in potrebna nujne zamenjave, pa sicer izvedejo ta ukrep, vendar z napravo manjše moči, ki bo ustrezala potrebam stavbe po celoviti energijski sanaciji stavbe v nadaljevanju.

?

Kako dolgo občani lahko pričakujejo, da se bodo reševale njihove vloge?

Skladno z javnim pozivom je potrebno vlogo obravnavati v 90 dneh od prejema. Včasih Eko sklad tega roka zaradi izjemnega števila prejetih vlog ne more zagotavljati. Letos načrtujemo hitrejšo obravnavo vlog, ker iz preteklih let ni več takega zaostanka pri obdelavi vlog. Izjema bodo lahko le vloge občanov, ki bodo izvajali naložbe na degradiranih območjih, če od občin ne bomo pravočasno prejeli podatkov o parcelnih številkah stanovanjskih stavb, ki jih bomo potrebovali za preverjanje, katere naložbe so na teh območjih lahko predmet spodbujanja.

?

Kdaj in na podlagi katerih dokazil ljudje prejmejo sredstva?

Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede po prejemu in preveritvi dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo:

• originalno izjavo o zaključku naložbe, ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki pravice do nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in izvajalec posameznega ukrepa; • izstavljeni račun izvajalca naložbe s po-

pisom del in materiala za celoten obseg naložbe; • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje; • fotografije o izvedeni naložbi; pri ukrepih toplotne izolacije fasade in strehe mora biti poleg fotografij stanovanjske stavbe po izvedeni toplotni izolaciji fasade oziroma strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija posneta v času izvajanja naložbe, tako da sta vidni vrsta in debelina novo vgrajenega toplotnoizolacijskega materiala; pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva z lesenim pa morajo biti poleg fotografij vsega novo vgrajenega – to je zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva – priložene še fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, skladno s smernicami RAL-montaže.

?

Prosim, izpostavite še kakšno od tem, ki se vam zdi pomembna.

Poleg nepovratnih sredstev Eko sklad v letu 2014 dodeljuje ugodne kredite občanom in pravnim osebam za izvedbo različnih okoljevarstvenih naložb. Javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb z oznako 49OB13 občanom do konca aprila 2014 ponuja za 8 milijonov evrov ugodnih kreditov za financiranje različnih okoljskih naložb. Mednje sodijo naložbe v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, kot so: vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, vgradnja solarnih sistemov, toplotnih črpalk, postavitev naprav za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe pri obnovi stanovanjske stavbe, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih hiš, nakup gospodinjskih aparatov energijskega razreda A+ ali višjega ter nakup vozil na električni ali hibridni pogon. Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe, vendar do največ 20 tisoč evrov in ne manj kot 1.500 evrov. Pri finančno zahtevnejših naložbah, kot so gradnja nizkoenergijske ali pasivne hiše, namestitev naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in obsežnejša obnova stanovanjskih stavb z izvedbo najmanj treh ukrepov, je posamični kredit lahko višji, in sicer 40 tisoč evrov, vendar ne more preseči priznanih stroškov naložbe. Eko sklad občanom ponuja kredite po spremenljivi obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,5 odstotka in odplačilno dobo do deset let.

9


EKO NAČRTUJEMO

POT DO VEČJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI TUDI Z ENERGETSKO IZKAZNICO V času zaostrenih tržnih razmer je konkurenčnost odvisna od stroškov in obvladovanja le teh. Velik del stroškov predstavlja energija, kateri posvečamo vedno več pozornosti.

Nizkoenergijski objekt Poslovni center Cubis – referenčni energetsko učinkovit objekt in sedež podjetja Protim Ržišnik Perc

Poslovni center Cubis je pravi laboratorij energetike v realnih pogojih in tako idealen vir za črpanje informacij ter dopolnjevanje znanja

strokovnjakov s področja. V podjetju Protim Ržišnik Perc d.o.o. združujemo znanja s področja energetike, od spremljanja rabe energije,

Naši storitve na tem področju zajemajo: • energetske izkaznice sestavni del in pomembni del izkaznice so: priporočila za izboljšave energetske učinkovitosti • energetski pregledi in termografija • energetske sanacije ovoj stavbe, sistemi in viri ogrevanja in hlajenja, električne inštalacije in CNS • alternativni viri energije študije in načrtovanje kotlovnic na lesno biomaso, kogeneracij, toplotnih črpalk, zbiralnikov sončne energije in sončnih elektrarn • energetsko svetovanje in projektiranje sistemov za učinkovito rabo energije

energetskega upravljanja, učinkovite rabe energije, integracije energetskih sistemov, itd.

Proizvodno-skladiščno-upravni objekt Saxonia-Franke: primer učinkovite rabe energije v industriji

Simbolični prikaz dela računske energetske izkaznice – potrebna toplota za ogrevanje in razred energetske učinkovitosti

Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic: Andrej Pureber, univ. dipl. inž. stroj. Vodja oddelka za strojne in elektro inštalacije T: 04 279 18 05 energetika@r-p.si 10


91-2012

20.04.2022

nestanovanjska

katastrska občina 2119 številka stavbe 1467 2009 Poslovna cona A 2, Šenčur 1994

ŠENČUR 121801,454767

Razred

B1 24 kWh/m a 2

22 kWh/m2a REFERENČNA KLIMA

109 kWh/m2a

70 kWh/m2a

8 kg/m2a

ZRMK številka: 1104 20.04.2012

ZRMK številka: 1104 ZRMK številka: 1104 20.04.2012

11


EKO GRADIMO

UDOBJE POD STREHO Mansarda ali podstrešje s svojo razgibanostjo vse bolj velja za prijeten in želen bivalni prostor tudi v Sloveniji. Prijeten pa je samo v primeru, če streho oziroma strešno konstrukcijo pravilno, zadostno in kakovostno izolirate.

Zaradi slabe izolacije lahko v mansardi hitro postanete žrtev nevšečnosti, kot so moteča okolica, temperaturna nihanja, mraz, vročina. Prav tako se morate z dobro strešno konstrukcijo zaščititi pred nastajanjem kondenza – vode, ki lahko trajno in relativno hitro uniči konstrukcijo. Za dobro strešno konstrukcijo so bistvenega pomena štirje osnovni sloji, tipični za vsako pravilno sestavo strehe. »To je zračni kanal, ki zagotavlja prezračevanje konstrukcije. Drugi sloj je sekundarna kritina. Ta dodatno preprečuje vdor vode v konstrukcijo. Seveda je zelo pomembna izolacija. Sloj, ki toplotno, zvočno in požarno izolira. Četrti sloj pa je parna zapora ali ovira, ki uravnava prehod vodne pare,« strokovno pojasni Primož Bernard, svetovalec iz podjetja Knauf Insulation. 12

Primož Bernard, d. i. s., vodja tehničnega svetovanja

Izberite izolacijo, ki dokazano izboljšuje zrak v prostoru! Strokovnjak prav tako poudari, da je izbira izolacije zelo pomembna. Svetuje, da posežete po nakupu izolacijskega materiala brez fenol-formaldehidnih veziv, novost, ki je hitro postala priljubljena tako v ZDA kot Evropi. »Omenjeno izolacijo predstavljajo filci iz steklene volne Knauf Insulation ECOSE Tehnology. Gre za material rjave barve, ki je z novo tehnologijo vezivnih sredstev postal prijeten za rokovanje. Pomeni, da ne srbi, ne


Petra Hafner, u. d. i. a., Pravi kot d. o. o.

draži kože in je prijetnejši tudi za vgrajevanje. Dokazano izboljšuje kakovost zraka v prostoru,« pove Bernard. Pravočasno se zaščitite pred vlago. Se sprašujete kako?

?

Sicer pa je poleg izolacije v strešno konstrukcijo potrebno pravilno namestiti še sekundarno kritino in predvsem zaporo ali oviro. Le-to vas bo namreč rešilo pred uničujočo vlago. »Sekundarna kritina je kakovostna paropropustna folija, pravilno položena in zlepljena. Izolacijo lahko potem v vsakem primeru vgrajujemo tesno do zgornjih slojev brez tako imenovanega drugega zračnega kanala,« nadaljuje naš tokratni Top mojster.

?

POMEMBNO: Kdaj parno oviro in kdaj zaporo?

Kadar je streha podeskana oziroma ima preko špirovcev kakšen drug parozaporni material, vgrajujemo parne zapore. Parno oviro, ki zagotavlja difuzijsko bolj odprto konstrukcijo, pa Bernard svetuje, kadar nad špirovci in v zgornji sestavi nimate parozapornih materialov. O izolacijskem materialu ECOSE smo se pogovarjali tudi z nekaterimi uporabniki – od arhitektke, ki ima dnevno stik z zahtevnimi

strankami, do investitorja, ki mu ni vseeno, v kakšnem okolju biva. Material je ocenil tudi eden od izvajalcev.

Dr. Janez Dolenc, graditelj, individualni objekt

»Menim, da pri izbiri gradbenih materialov veliko pomeni, če so ti naravni in brez potencialnih negativnih vplivov. Tudi ko smo izbirali izolacijo, je bil to pomemben kriterij. Ko so nam predstavili prednosti izolacije ECOSE, smo se z lahkoto odločili, da s tem materialom izoliramo podstrešje nove hiše, saj je edini te vrste na trgu. Odločilna prednost pa je bilo vsekakor dejstvo, da izboljšuje kakovost zraka v prostoru.« »Kot arhitektka se dnevno srečujem z različnimi zahtevami investitorjev. Večini je skupno to, da želijo kakovostne in napredne gradbene materiale po razumni ceni. To je pogosto težko uskladiti. V primeru izbire izolacije pa lahko rečem,

da nova generacije steklenih voln ECOSE iz podjetja Knauf Insulation združuje prav to – dobre tehnične lastnosti, naravne materiale in cenovno konkurenčnost. Izdelek ima tudi vse potrebne certifikate in okoljske znake, na kar so zlasti zahtevnejši investitorji še posebej pozorni.« »V dvanajstih letih, kolikor časa intenzivno delam na vgradnjah notranjih izolacij, sem preizkusil že veliko materialov, vendar moram poudariti, da je novi material iz podjetja Knauf Insulation – ECOSE res nekaj bistveno boljšega, kot so ostali materiali. Razlika je zelo velika – material je bolj kompakten, ne srbi in je z njim bistveno bolje delati. Odkar je na trgu, vgrajujem le to izolacijo, saj so nad njo navdušene tudi stranke, še posebej, ki jim predstaviš vse prednosti. Stranke so nad eko komponento izolacije res navdušene in jo takoj sprejmejo. Res super izdelek. Za kompletiranje sistemov pa uporabljam tudi folije in trakove LDS podjetja Knauf Insulation.«

Tomaž Koprivnikar, izvajalec suhomontažnih del

www.ecose.si 13


EKO PRODUKTI

14


Nova

Generacija

Strešnih oken VELUX

Nova generacija strešnih oken VELUX postavlja popolnoma nove standarde v energijski učinkovitosti. Inovativne rešitve zasteklitev in ThermoTechnology TM zagotavljata toplotno izolacijo in toplotno zaščito za čim manjšo porabo energije. K temu dodajamo še upravljalno tablico za udoben nadzor odpiranja in zračenja ter večjo stekleno površino. To je nova generacija strešnih oken VELUX.

VELUX Slovenija d.o.o. Ljubljanska 51 A, Trzin www.velux.si velux@velux.si 01 724 68 68

Več

svetlobe

Več

udobja

Manjša

poraba energije © 2014 VELUX GROUP ® IME IN ZNAK VELUX STA ZAŠČITENI BLAGOVNI ZNAMKI

15


EKO GRADIMO

KDO IMA VSE ZA DOBRO FASADO Stare fasadne površine so včasih poškodovane, konstrukcijsko imajo skoraj brez izjeme vrsto toplotnih mostov, stene so pozimi hladne in vsaj lokalno plesnive. V prvi vrsti se je zato potrebno sanacije lotiti celovito. Prvi korak je priprava zidne površine, ki mora biti pred vgradnjo toplotne izolacije čista in trdnostno ustrezna. Sledi bistveni del – vgradnja toplotno visokoučinkovite izolacije, ki starih zidov difuzijsko ne zapira, torej mora biti paropropustna. V smislu trajnostne izvedbe in požarne varnosti mora biti izolacijski material negorljiv, kar hkrati zagotavlja tudi varnost in udobje bivanja. KAKO OBLEČI OBJEKT Na trgu je kar nekaj izolacijskih materialov z različnimi lastnostmi, vendar moramo pri izolaciji objekta gledati na njegovo trajnost, dolgoročnost, učinkovitost in kakovost bivanja. In če se torej vprašamo: »Kdo ima vse za dobro fasado?« je odgovor brez dvoma: »KAMENA VOLNA!« KAMENO VOLNO KNAUF INSULATION odlikujejo: • visoka toplotna izolativnost, • negorljivost, • paropropustnost, • vodoodbojnost, • naravnost materiala. Toplotno izolacijske plošče Knauf Insulation FKD-S (PTP-035) so idealna izbira in ustvarjajo kot sestavni del fasade ugodno bivalno klimo in bistveno zmanjšajo porabo energije v objektu. Plošče so priročne za delo ter se vgrajujejo po principu lepljenja in dodatnega mehanskega pritrjevanja, kar je pri sanacijah obvezno. • Njihova toplotna prevodnost je nizka (λ = 0,036 W/mK), • razpon debelin je od 60 milimetrov do 200 milimetrov, • razred gorljivosti je A1 (popolnoma negorljiv gradbeni material), • kamena mineralna volna je paropropusten, • trajno dimenzijsko stabilen material, • ki je odporen na mikroorganizme. Kakovostno izvedena fasada na ka16

meni mineralni volni je tako kompakten in trajen sistemski izdelek. Poudarjamo nujnost izbire sistemskih fasadnih materialov (gradbena lepila, pritrdila, armirni materiali in zaključni sloji). Plošče Knauf Insulation FKD-S (PTP-035) so kompatibilne z vsemi certificiranimi fasadnimi sistemi na slovenskem trgu. Predlagana debelina na zunanjem zidu: vsaj 12 centimetrov. Predlagana debelina toplotno izolacijskih plošč Knauf Insulation FKD-S(PTP-035) je v vseh primerih vsaj 12 centimetrov, zaželene pa so večje debeline, zlasti če poizkušamo obnovo konceptuirati kot nizkoenergijsko. Dejstvo je, da že z relativno majhno debelino dosežemo izreden efekt. V vseh primerih se toplotna prehodnost U zmanjša za najmanj trikrat. Posledično se tudi izgube skozi te stene zmanjšajo za najmanj trikrat in konkreten prihranek pri ogrevanju je zagotovljen. Izolacija fasade je investicija, kjer je dolgoročen donos zagotovljen. S sanacijo fasade ne rešujemo samo problema energetske učinkovitosti, pač pa tudi konstrukcijske, sociološke in okoljske probleme. Objekt s kakovostno sanirano fasado bo tako trajnostno zadovoljiv, pri čemer se je potrebno zavedati neugodne bivalne klime, onesnaževanja okolja in odvisnosti od energetskih virov, kar so značilnosti starejših energijsko potratnih objektov. Z novim in kakovostnim

toplotno in požarno izolacijskim fasadnim sistemom tudi globalno doprinesemo košček nujno potrebnega za prihodnost. ČE GRADITE NOVO HIŠO Vsak vesten investitor se mora zavedati, da je fasada ključen element ovoja zgradbe, ki mora dolga leta prenašati ekstremne vremenske obremenitve. Zato ni vseeno, kaj nam nekdo s pretvezo ugodne cene »namaže« na zid. Po Zakonu o gradbenih proizvodih morajo vsi kompozitni toplotnoizolacijski fasadni sestavi (ETICS) imeti ustrezen certifikat (ETAG 004), s čimer ponudnik fasadnega sistema* dokazuje osnovno kakovost in garancijo za materiale. Seveda nam to pomaga samo, če izberemo kakovostnega izvajalca.

Debeline izolacij so vse višje (24 centimetrov – pasivni objekti).

CERTIFICIRAN FASADNI SISTEM: NATANČNO DEFINIRANI MATERIALI DOLOČENEGA PROIZVAJALCA ZA IZVEDBO TOČNO DOLOČENE FASADE – RAZLIČNIH SISTEMOV NI MOGOČE KOMBINIRATI! Poleg kakovostne izvedbe detajlov moramo pri novogradnjah ob izbiri sistema upoštevati tudi paropropustnost, požarno varnost in trajnostni vidik uporabljenih materialov, pri čemer je izolacija vsebinsko najpomembnejši del sistema. Izberimo rešitev, ki nam bo prinašala dolgoročno zadovoljstvo, minimalno vzdrževanje in varnost. Toplotno in požarno izolacijske la-


mele Knauf Insulation FKL (FPPL) so še vedno idealna izbira za večino novogradenj. V primeru kakovostnih zidnih površin je njihova vgradnja s celopovršinskim lepljenjem relativno enostavna in predstavlja najbolj kompaktno izvedbo v segmentu visoko učinkovitih fasadnih izolacij. Razpon debelin je teoretično neomejen, v praksi pa jih vgrajujemo tudi do debeline 300 milimetrov. Druga možnost izbire kakovostnega izolacijskega materiala so že predstavljene plošče Knauf Insulation FKD-S (PTP-035). Kot vsi naši produkti iz mineralne volne za gradbeništvo, so tudi fasadne lamele in fasadne plošče razreda gorljivosti A1 (popolnoma negorljiv gradbeni material) – in skupaj z drugimi fasadnimi materiali zagotavljajo največjo možno požarno varnost. To je definirano v vseh že prej omenjenih certifikatih, ki so zahtevani za fasadne sisteme. Oba produkta fasadnih izolacij, lamele in plošče, sta sestavni del vseh pozna-

nih certificiranih fasadnih sistemov! Kakovostno izveden sistem fasade na kameni mineralni volni je torej trajen izdelek. Sama izvedba fasade se tudi bistveno ne razlikuje glede na različne debeline izolacije. Pri večjih debelinah (>16 centimetrov) je sicer potrebno delno dodatno mehansko pritrjevanje tudi pri vgradnji lamel, vendar to ne pomeni posebnega vpliva na ceno izvedbe fasade. Debelina naj se vedno načrtuje skladno s konceptom objekta, upoštevajmo pa tudi, da bodo zahteve zakonodaje glede energetske učinkovitosti stavb v prihodnosti še ostrejše. Priporočamo 16 centimetrov in več izolacije Knauf Insulation FKD-S.

ski gradbeni praksi najbolj pogosto uporabljene (tako na individualnih objektih kot tudi na vseh drugih tipih objektov – večstanovanjske stavbe, poslovni objekti ...), lahko izberemo negorljivi material, to je kameno volno, ki ima najvišji možni razred odziva na ogenj, in sicer A1. Kamena volna je tudi prava izbira negorljivega izolacijskega materiala, kadar govorimo o energetskih sanacijah obstoječih objektov. 5 RAZLOGOV, ZAKAJ IZBRATI KAMENO VOLNO KNAUF INSULATION ZA VAŠO FASADO (Knauf Insulation FKD-S (PTP-035) • Zaradi izjemnih toplotnoizolacijskih lastnosti izolacije boste prihranili velike količine energije, • objekt boste požarno zaščitili, saj je izolacija Knauf Insulation negorljiva,

• izbrali boste naraven izolacijski material, ki bo vaši hiši omogočil resnično »dihanje« brez toplotnih PRIPOROČAMO ZA izgub, IZOLACIJO FASAD

POŽARNA VARNOST FASADE • objekt boste tudi zvočno zaščitiPlošče FKD-S Lamele FKL li, saj ima mineralna volna zaKako pomembna je požarna varnost radi svoje vlaknaste strukture objektov, vemo vsi, a se tega vedno zelo dobre zvočno izolativne ne zavedamo dovolj. V primeru nasposobnosti, Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka stanka požara negorljiva izolacija na fasadi lahko bistveno upočasni • vaša fasada bo kompaktna in svetovanje@knaufinsulation.com njegovo širjenje in kar je najpotrajna. membnejše, pridobi dragoceni telefon čas 04/ 5114 105 za evakuacijo stanovalcev in reševa- Za konkretna vprašanja: nje premoženja. Kadar govorimo o svetovanje@knaufisnulation.com kontaktnih fasadah, ki so v sloven- Telefon: 04 5114 105

17


EKO PRODUKTI

RÖFIX SycoTec RÖFIX SycoTec za trajno lepe fasade

Pregled prednosti tehnologije RÖFIX SycoTec

Področje fasadne gradnje se spreminja. Barvni toni so vse temnejši in izrazitejši. S sodobnim izražanjem nove elegance in brezčasne estetike se spreminjajo tudi izdelki RÖFIX. RÖFIX pozna želje svojih strank in partnerjev, zato je s sistemsko tehnologijo premazov RÖFIX SycoTec (angl. Systemic Coating Technology) postavil temelje inovativne zaščite za zahtevno zasnovane fasade s trajnim ohranjanjem vrednosti.

• Prosta izbira barvnega tona z indeksom odboja svetlobe pod 25 % • Sistem zagotavlja sijoče barve in obstojnost barvnih tonov • Za dolgotrajno čiste fasade s še boljšo zaščito pred algami in plesnimi • Preizkušena odpornost proti udarcem: najvišja uvrstitev po ETAG 004 • Za novogradnje in sanacije, masivne zidove ali TIS • Zanesljiva in varna pri uporabi – vse svoje prednosti pokaže tudi v vgrajenem stanju

RC

EM

·

CIS Č

TE

E

R

N

O N

ST

DE · TEM

PROTI

SA

UD

FA

A

Fasada je veliko več kot ločilna plast med notranjostjo in zunanjostjo objekta. Fasada je odraz individualnih želja naročnika, estetske usmerjenosti projektanta in obrtniške spretnosti izvajalca. Žal še tako lepe fasade nazadnje načne zob časa. Tega tudi mi ne moremo povsem preprečiti. Lahko pa vplivamo na dejavnike, ki pospešujejo obrabo fasade. RÖFIX je z doslednim raziskovalnim delom razvil sistemsko rešitev SycoTec. S to rešitvijo bodo spremembe barvnega tona, razpoke in deformacije ter biološke reakcije na temnih fasadnih površinah kmalu stvar preteklosti.

OGLASNO SPOROČILO

Tehnologija za izvedbo fasadnih sistemov v temnejših in izrazitejših barvnih tonih

BA

RVE · ODP

O

RÖFIX d.o.o. | Cikava 55 | SLO-1290 Grosuplje | Tel. +386 (0)1 78184-80 | Fax. +386 (0)1 78184-98 | office.grosuplje@roefix.com | www.roefix.si

18


ZUNANJA IZOLACIJA POD IN NAD ŠPIROVCI

TERMOTOP PLUS Če vas skrbi, kako boste izvedli energetsko sanacijo svojega naseljenega in izdelanega podstrešja, ste lahko brez skrbi. Ponujamo vam rešitev izvedbe z zunanje strani brez notranjih rušitvenih del.

Menjava kritine ostrešja je po izteku življenjske dobe materiala neizogiben sanacijski poseg. Pojavi se nevarnost zamakanja ali celo odpadanja delov kritine. Vprašljiva je konstrukcija ostrešja, ki praviloma ni skladna z novejšimi tehničnimi rešitvami. Zračnega kanala in sekundarne kritine ni, letve za kritino so v slabem stanju. Če je podstrešje izdelano, je med tramovi minimalna debelina izolacijske plasti. Stanje toplotne izolacije je slabo, parna zapora ni v funkciji. S tega vidika so starejše strešne sestave neustrezne in neučinkovite. IZVEDBA REŠITVE Prednost sanacije z zunanje strani je dejstvo, da ni potrebno rušiti obstoječih notranjih opažev. To je neobhodno zlasti, če so ti še kakovostni ali če v objektu bivamo. Z uporabo ustreznih materialov lahko vse potrebne sloje vgradimo iz zunanje strani, torej v okviru sanacije kritine. Rešitve pa so relativno enostavne. Sanacija zahteva celovito prenovo in zamenja-

vo vseh materialov v gradbeno fizikalni funkciji. Potrebo po posegih v statiko in nosilnost ostrešja naj presodi strokovnjak. 1. Najboljša opcija je zamenjava vseh obstoječih slojev, saj edino tako lahko korektno izvedemo prvi in zelo pomemben sloj, parno oviro (Knauf Insulation LDS 2 Silk), zatesnjeno z lepilnimi trakovi (Soliplan in Solifit). 2. Izolacijo med špirovci nadomestimo z učinkovito stekleno volno (Knauf Insulation Unifit 035). S tem slojem toplotno in požarno rešujemo osnovno izolacijsko funkcijo ostrešja.

tno in požarno izolacijo med špirovci nadgradimo s trdo izolacijo iz kamene volne – s ploščami TERMOTOP. Kamena volna visoke trdnosti z vsemi toplotno in požarno izolativnimi lastnostmi nudi odlično dodatno zaščito. Plošče namestimo neposredno preko špirovcev in se s tem izognemo toplotnim mostovom ter strehi zagotovimo visoko toplotno in požarno izolativno funkcijo. Paropropustne izolacijske plošče TERMOTOP v sestavi strešne konstrukcije zagotavljajo optimalno gradbeno fizikalno sestavo. V tem primeru praktično ni mogoče, da bi v konstrukciji prihajalo do problema navlaževanja. Istočasno v primeru večje poškodbe ali izrednega dogodka zagotovimo maksimalno hitrost sušenja možne vlage. 4. Pomemben sloj sestave je še paropropustna folija (sekundarna kritina), položena preko plošč TERMOTOP (Knauf Insulation LDS 0,04). Ta kakovostna folija ima visoke raztržne trdnosti, visoko paropropustnost, vodotesnost in ima že integriran samolepilni trak po dolžini role.

3. Običajno je težava ta, da po zahtevah današnjega Pravilnika o učinkoviti rabi energije in posledično zahtev za možna nepovratna sredstva, ki jih nudi Eko sklad, tega sloja (steklene volne med špirovci) ni mogoče vgraditi v zadostni debelini. Zato toplo-

Termotop v aktualnih debelinah 8, 10 ali 12 centimetrov za priporočeno skupno vrednost toplotne izolativnosti kombiniramo z osnovnim Unifit 035 izolacijskim filcem, ki je debeline 14 ali 16 centimetrov. V spodnji tabeli so prikazane kombinacije debelin, ki hkrati zadostijo zahtevam Eko sklada. Priporočene kombinacije debelin Unifit 035 (λ = 0,035 W/mK)

14 cm

16 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

TERMOTOP (λ = 0,040 W/mK)

8 cm

8 cm

10 cm

10 cm

12 cm

12 cm

Skupna debelina

22 cm

24 cm

24 cm

26 cm

26 cm

28 cm

λ/d ≤ 0,18 W/m2K (zahteva Eko sklada)

0,17 W/m2K

0,15 W/m2K

0,15 W/m2K

0,14 W/m2K

0,14 W/m2K

0,13 W/m2K

Svetovanje za konkretne primere: svetovanje@knaufinsulation.com ali preko telefona: 04 51 14 105 ali

www.termotop.si

19


EKO GRADIMO

IZOLACIJA TUDI ZA TISTE, KI NE ŽIVIJO V MANSARDI Četudi podstrešje ni bivalno, je treba zagotoviti njegovo ustrezno izolacijo, izbira le-te pa mora biti odvisna predvsem od tega, ali je podstrešje pohodno ali ne. Čeprav so mansardna stanovanja izjemno priljubljena, je mnogo podstrešij, ki so namenjena zgolj sama sebi in služijo kot servisni ali skladiščni prostori. V takšnih primerih je njihovo ogrevanje nesmiselno, zato se izolacije ne vgrajuje v ostrešje, ampak v zadnjo konstrukcijo, ki meji na neogrevan prostor. Izolirati je torej treba zadnjo ploščo oziroma stropno konstrukcijo proti podstrešju, največkrat tla na podstrešju. ZAKAJ IZOLACIJA NEBIVALNEGA PODSTREŠJA? Izvedba izolacije tal na podstrešju velja za najbolj preprost in hkrati najbolj učinkovit izolacijski poseg na ovoju stavbe. Naj gre za novogradnjo ali sanacijo, vedno se srečamo s preprostimi in relativno velikimi površinami, preko katerih prehaja toplota. Zadostna toplotna izolacija je zato ključna za velik prihranek energije celotnega objekta. NAJPREJ SE JE TREBA VPRAŠATI, ZA KAJ BOMO PODSTREŠJE UPORABLJALI. Kateri tip izolacije izbrati, je odvisno od izvedbe in načina vgradnje. V osnovi poznamo pohodno (uporabno) in nepohodno (neuporabno) različico izvedbe izolacije tal na podstrešju. Nemalokrat v preteklosti so kljub neuporabnosti podstrešja tam vgrajevali še tako imenovane zaščitne betonske estrihe preko izolacijskih materialov. Izolacije je bilo seveda občutno premalo, estrih pa ni služil ničemur. Torej, če podstrehe ne uporabljamo, je zagotavljanje pohodnosti brez smisla. Zelo smiselna, če že ne nujna na podstrešju, pa je seveda vgradnja negorljivih izolacijskih materialov. 20

• Neuporabno in v celoti nepohodno podstrešje V tem primeru po tleh položimo mehki izolativni filc. V primeru lesenega ostrešja pod izolacijo položimo še parno oviro, na beton pa ni treba položiti ničesar. Optimalna izbira je mehka kamena volna Knauf Insulation ali steklena volna ECOSE. • Podstrešje se ne uporablja, vendar mora biti del podstrešja pohoden V praksi se največkrat srečamo s kombinacijo, ko se podstrešje ne uporablja, vendar so tam dimnik, okno in mogoče še kakšna antena, zato mora biti del podstrešja pohoden. Smiselno in zelo ekonomično je v takšnem primeru pohodno narediti zgolj revizijsko pot, drugje pa položimo le izolacijo. Pohodni del torej izoliramo s trdimi ploščami iz kamene volne in pohodnim slojem, nepohodni del pa z mehko stekleno volno. V tem primeru ve-

dno predhodno po celotni površini položimo parno oviro. • Podstreha služi kot pomožni prostor Če vam podstreha služi kot pomožni prostor oziroma skladišče, mora biti pohodna. Na tla najprej položimo parno zaporo ali oviro, nato trde izolacijske plošče in preko njih suhomontažne pohodne plošče. Najbolj elegantna je uporaba plošč iz kamene volne ali OSB-plošč. V prvem primeru pod izolacijo položimo parno oviro, v drugem pa parno zaporo. Kako se boste lotili izolacije starega podstrešja ali novogradnje, je torej odvisno predvsem od tega, za kaj ga boste dejansko uporabljali. Strokovnjaki poudarjajo, da je potrebna posebna pazljivost pri vgradnji ustreznih folij, to je parnih zapor in ovir. Pri izbiri izolacijskih materialov pa pomislite še na dejstvo, da ne gre le za toplotne, ampak tudi za zvočne in predvsem požarne izolatorje.

Poznamo pohodno (uporabno) in nepohodno (neuporabno) različico izvedbe izolacije tal na podstrešju.


SUPAFIL – MINERALNA IZOLACIJA ZA VPIHOVANJE Linija mineralne volne brez veziv in kemičnih dodatkov za toplotno, zvočno in požarno zaščito konstrukcij.

Predvidena vpihana gostota prostega nasutja Supafil Loft izolacijskega materiala je od 15 do 20 kg/m3, odvisno od nastavitev na stroju in načina vpihovanja. Dosežena toplotna prevodnost vpihane plasti je odvisna ravno od dosežene gostote Supafila. Gostota pod 20 kg/ m3 pomeni deklarirano toplotno prevodnost 0,045 W/mK, medtem ko za 20 kg/m3 že lahko trdimo lambdo 0,040 W/mK. Kot rezultat lahko v tem primeru zagovarjamo dobre toplotnoizolacijske lastnosti, negorljivost ter nizko težo, popolnoma naravne izolacijske plasti. SUPAFIL TIMBER FRAME

KLASIČNO IZOLIRANJE

PAKIRANJE IN VGRADNJA

Izolacijske potrebe segajo v vse segmente gradbenih konstrukcij. V večini primerov se ukvarjamo z utečenimi načini vgradnje ploskovnih izolacijskih materialov, ki so – odvisno od potrebe – bolj ali manj mehansko odporne. Včasih je dobra mehanska odpornost nujna, in to lahko brez težav zagotavljajo plošče iz kamene volne. Mnogokrat pa je izolacijski material zgolj polnilo v neki nosilni konstrukciji in takrat so mehanske sposobnosti izolacije nepomembne. V teh primerih zadoščajo lahki filci iz steklene volne, ki so zelo fleksibilni in jih je relativno enostavno vgraditi. To lahko trdimo tudi za vse primere, kjer imamo neomejen dostop do prostorov, ki jih izoliramo, in so ti prostori enostavnih geometrijskih oblik.

Produkti so dobavljivi v vrečah – kot kosmiči v visoko komprimiranem stanju – in se lahko vgrajujejo izključno z vpihovanjem s posebnimi stroji za vpihovanje. Način vgradnje nam v prvi vrsti zagotavlja reševanje zgoraj naštetih problematičnih primerov, saj vpihovanje pomeni transport in apliciranje izolacijskega materiala na mesto vgradnje, s popolnim prilagajanjem oblike in samodejno zapolnitvijo vseh prostorov v obdelovani konstrukciji.

KJE UPORABITI SUPAFIL?

V slovenskem prevodu ti produkti enostavno pomenijo vrsto konstrukcije, kamor Supafil vpihujemo. Loft je odprto podstrešje, Timber Frame so vse lesene zaprte ali polzaprte konstrukcije, Cavity Wall pa so obzidane stene oziroma opečnate fasade z zračnim slojem.

V praksi pa se srečamo tudi s primeri, kjer temu ni tako. Težko dostopna podstrešja, nenosilni stropovi, strešne, stropne in stenske konstrukcije, ki so nepravilnih oblik, konstrukcije z dodatnimi elementi v sestavi (inštalacijske napeljave, ojačitveni elementi) so lahko precejšen izziv za izvedbo vgradnje ploskovnih izolacijskih materialov. Izziv je kakovost vgradnje, kar pomeni natančnost vseh spojev med izolacijo in elementi konstrukcije, torej tesno vgradnjo izolacije. Za takšne primere smo v podjetju Knauf Insulation razvili poseben izolacijski material iz čiste steklene volne v nevezanem stanju z blagovno znamko SUPAFIL. Beli kosmiči SUPAFIL so produkt recikliranega stekla in kremena brez vseh dodatkov. Gre za popolnoma naraven mineralni material z vsemi značilnostmi klasične mineralne volne, ki je popolnoma negorljiv in brez kemičnih primesi. Posebnost sta njegova oblika in način vgrajevanja.

Poševne strehe in stene spadajo v drugo aplikativno skupino, ki jo pokriva izolacija Supafil Timber Frame. Če želimo optimalen rezultat, tako iz tehničnega kakor iz komercialnega vidika, je ciljna gostota za Supafil Timber Frame od 35 kg/m3 do 45 kg/m3 – odvisno od vrste konstrukcije in debeline vpihovane plasti. Kakor koli, to velja že pri 35 kg/m3 in vertikalni konstrukciji etažne višine, do debeline 16 centimetrov pa ne pride do posedanja materiala po vgradnji. To seveda dokazujemo z ustreznimi certifikati. Velika prednost Supafila pred ostalimi vpihanimi izolacijami je zelo nizka toplotna prevodnost 0,034 W/mK, ki zagotavlja odlično energetsko učinkovitost.

IZDELKI SUPAFIL Odvisno od mesta aplikacije Supafila, ločimo tri vrste produktov: • Supafil Loft, • Supafil Timber Frame in • Supafil Cavity Wall.

SUPAFIL LOFT Odprto podstrešje je najbolj pogosta aplikacija Supafila in hkrati najbolj enostavna v smislu strojnega vgrajevanja. V primeru težje dostopnih podstrešij ali nepohodnih površin, kot so viseči stropovi, je vgradnja izolacije z načinom vpihovanja idealna in zelo elegantna rešitev.

SUPAFIL – IDEALNA REŠITEV ZA SPECIFIČNE SITUACIJE Supafil mineralna volna za vpihovanje je v nekaterih primerih nepogrešljiva rešitev in se na zahodno evropskih trgih uporablja že vrsto let. Z veseljem smo jo vpeljali tudi na slovenski trg. Vsi produkti Supafil so dobavljivi v vrečah po 16,6 kilogramov in se lahko vpihujejo praktično z vsako namensko strojno opremo. Faza vgradnje je zelo pomemben moment uporabe. Zato z ustreznim pristopom pri vgradnji dosežemo zavidljive karakteristike. Če ponovimo: Prednosti so toplotna, zvočna in požarna zaščita pri popolnoma naravni mineralni izolacijski plasti. Supafil je, kakor vse ostale steklene mineralne izolacije podjetja Knauf Insulation, produkt iz pretežnega deleža recikliranih materialov z zelo ugodnim okoljskim vplivom, ki ga izkazuje tudi okoljska deklaracija.

www.supafil.si 21


EKO PRODUKTI

22


23


EKO PRODUKTI POROČILO O UGODNIH UČINKIH STROPNEGA HLAJENJA

ALI SE LAHKO UDOBNO POČUTITE TUDI V POLETNI VROČINI? Vsi poznamo najbolj razširjen sistem hlajenja s klimatskimi napravami. Pa je mogoče prostor ohladiti na ugodnejši način in brez neprijetnega prepiha hladnega zraka in nadležnega šumenja klimatske naprave? Predstavljamo vam Variomodul – suhomontažni sistem stropnega hlajenja. Poročilo zadovoljnega uporabnika P. Novaka: Včasih smo imeli v prostoru tudi več kot 30 °C'! Moja družina je živela v mansardnem stanovanju, kjer je bilo poleti zelo vroče. Da bi ohladili prostore, smo kupili klimatsko napravo. ’’Sprva super, kasneje težave’’ Mislil sem, da smo problem rešili, vendar smo iz enega naredili dva nova, prav tako neprijetna. Zaradi prepiha hladnega zraka so se začele pri večini družinskih članov pogosteje pojavljati razne viroze in kašelj. Zelo moteče pa je bilo tudi šumenje klima naprave. Odločili smo se za prenovo stanovanja. Mansardno stanovanje je bilo dotrajano in slabo izolirano, že nekaj časa smo si želeli spremembe. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo se odločili, da najprej prenovimo spalnice. Odstranili smo obsto-

24

ječo oblogo stropa ter staro izolacijo, strop izolirali z kvalitetnejšo izolacijo, namesto obloge z mavčno-kartonskimi ploščami pa smo po večjem delu stropa namestili Variomodul - mavčno-vlaknene plošče namenjene stropnemu hlajenju (gretju), ki imajo vstavljene cevi za pretok vode. Preostale površine smo obložili s ploščami iz enakega materiala (Fermacella), brez cevi. Po slikopleskarskih delih je bila površina zopet gladka in lepo popleskana. Počutje je odlično, stroški minimalni! Po enem letu s stropnim hlajenjem moram priznati, da je učinek neverjeten. V spalnicah imamo skozi vse leto idealno temperaturo za odličen spanec. Dokupiti smo morali kombinirano toplotno črpalko za pripravo hladne in tople vode, ki pa na porabo elektrike ni bistveno vplivala, saj se na računu za elektriko praktično ni poznalo. V primerjavi s klimatsko napravo pa je bistveno ceneje.

V letošnjem letu smo prenovili kompletno stanovanje Uspelo nam je prenoviti kompletno stanovanje. Zdaj poleti uporabljamo stropno hlajenje, pozimi pa stropno gretje in s tem smo se lahko znebili tudi starega radiatorskega ogrevanja. Poleti hladimo prostore s hladno vodo, pozimi pa jih s toplo ogrevamo in tako je skozi vse leto prijetno. V kopalnici smo dodali še nekaj Variomodul panelov na steno, ker smo želeli višjo temperaturo. Vsem, ki živijo v mansardi, lahko priporočim enako zadevo. Za več informacij o Variotherm sistemu ogrevanja in hlajenja se obrnite na trgovine KALCER, pobrskajte po spletni strani www.kalcer.si ali pišite na info@kalcer.si. Takih in podobnih izkušenj uporabnikov Variotherm stenskega in stropnega ogrevalnega sistema je čedalje več. Pridružujejo se zadovoljnim uporabnikom Variotherm talnega gretja, ki je bil pred nekaj leti revolucionarna novost, saj je omogočil uporabo talnega ogrevanja tudi v starejših, adaptiranih objektih, kjer debeli in težki tlaki ne bi prišli v poštev.


MRZLA KOPALNICA? V starih hišah, v katerih fasade niso izolirane, so stene hladne. Kopalnice, praviloma postavljene ob severne stene, so zato še posebej neprijetne. Hlad seva od sten, obloženih s ploščicami, in če jih želimo ogreti na prijetno temperaturo, porabimo zanje bistveno več energije kot za ostale prostore. Pri obnovi kopalnice se temu lahko izognemo. Kako? Izoliranje sten na notranji strani je rešitev, ki se ji praviloma izogibamo, ker prinaša številne težave: toplotni mostovi, kondenz, plesen… V kopalnicah pa je še en problem: stenske obloge morajo biti odporne na vodo in primerne za oblaganje s keramiko. Za take primere se lahko za izoliranje zidov uporabi wedi plošče, ki so zelo dober toplotno izolacijski material, na katerega lahko lepimo tudi keramične ali kamnite ploščice, saj so popolnoma vodotesne. Kaj pridobimo? • Zmanjšajo se toplotne izgube skozi ste-

v letošnjem letu, bodo ob nakupu lahko dobili

ne, s tem pa tudi strošek ogrevanja • Izoliran prostor se bistveno hitreje segreje • Temperatura v prostoru je enakomerna, s sten ne seva več hlad • Zmanjšana je možnost za pojav plesni • Vgrajevanje je enostavno in hitro • Površina wedi plošč je primerna za direktno oblaganje s keramiko Za kaj so wedi plošče še uporabne? Z njimi lahko izravnamo neravne zidove: pogosto je treba poravnati steno, ki je v spodnjem delu obložena s ploščicami, zgornji del pa je le prebarvan. Naredimo

lahko pregradno steno okrog tuš kabine, ali ločimo WC od kopalnice. Iz wedi plošč lahko naredimo police, omarice, pulte in klopi, ki se lahko barvajo ali oblagajo s keramiko. Položimo jih lahko na tla, plošče z izdelanim naklonom in odtokom pa so lahko tudi nadomestek za tuš kad – dostop pod tuš je varen tudi za starejše ali ljudi, ki se teže gibljejo.

Vsi bralci revije , ki se bodo odločili za nakup wedi plošč v letošnjem letu, bodo ob nakupu lahko dobili poseben 25% popust, če bodo s sabo prinesli revijo (ali samo to stran). Dodatna prednost: na plošče lahko položimo električno talno gretje!

25


EKO PRODUKTI

Obnavljate fasado? Brez panike! Najugodnejše rešitve za vaš blok, stolpnico ali hišo!

26

info@kalcer.si www.kalcer.si


PRIMOŽ BERNARD, DIPL. INŽ. STR.

PASIVNA HIŠA MORA BITI TUDI DOBRO IZOLIRANA Pasivna hiša je uveljavljen izraz, katerega izvor v zadnjih letih pripisujemo predvsem inštitutu iz nemškega Darmstadta in tamkajšnjim strokovnjakom na tem področju. Pravzaprav pa je koncept hiše visokega udobja z izredno nizkimi energijskimi potrebami že dolgo prisoten po celem svetu. Čeprav so mansardna stanovanja izjemno priljubljena, je mnogo podstrešij, ki so namenjena zgolj sama sebi in služijo kot servisni ali skladiščni prostori. V takšnih primerih je njihovo ogrevanje nesmiselno, zato se izolacije ne vgrajuje v ostrešje, ampak v zadnjo konstrukcijo, ki meji na neogrevan prostor. Izolirati je torej treba zadnjo ploščo oziroma stropno konstrukcijo proti podstrešju, največkrat tla na podstrešju.

vanju nepovratnih sredstev za gradnjo takšnih objektov. Za izobraževanje na področju pasivnih hiš se v Sloveniji zavzema Konzorcij Pasivna hiša, ki s pomočjo Fakultete za arhitekturo, Gradbenega inštituta in proizvajalcev gradbenih materialov širi znanje o pasivni gradnji. Znanja je danes veliko tudi doma, izkušnje pa so nam na voljo predvsem v Avstriji, Nemčiji in Švici, kjer je v funkciji že več tisoč pasivnih hiš.

Glavni namen teh energijsko zelo varčnih objektov je nizka potreba po toploti za ogrevanje in posledično minimalni stroški ogrevanja ter zaradi celotnega kontroliranega procesa sistemov lagodno in udobno bivanje. Običajna uporaba obnovljivih virov energije doda ekološko naravnanost pasivnih objektov. V Sloveniji so pasivne hiše v manjšini. V večini so narejene kot prefabricirane montažne hiše in mnogo manj kot klasične masivne zgradbe. Razlogi so predvsem v nivoju znanja, ki ga je potrebno aplicirati že v fazi arhitekturnega načrtovanja, načrtovanja inštalacij in strojnega postrojenja ter ne nazadnje izvedbe. Izvedba klasične zidane hiše v pasivnem standardu je izziv in na vseh nivojih gradnje je potrebno mnogo več znanja in zavedanja, kot smo bili navajeni v preteklosti. Sprejeti moramo tudi nekoliko višjo investicijo, kjer so v precejšnjo pomoč že od leta 2008 aktualni razpisi Eko sklada za dodelje-

Glavne značilnosti Bistvene značilnosti pasivnih hiš so : • kompaktna oblika in pravilna orientacija (ugoden oblikovni faktor), • zelo dobro izoliran ovoj stavbe (velike debeline toplotnih izolacij), • kakovostno in visoko izolativno stavbno pohištvo (passive house certifikat), • zrakotesna gradnja (tesnjenje vseh elementov ovoja), • mehansko prezračevanje z vračanjem toplote (učinkovit rekuperator), • obnovljivi viri ogrevanja (kolektorji, biomasa). IZOLACIJA Zagotavljanje omenjenih zahtev bolj ali manj vpliva na investicijo. Umetnost načrtovanja je zagotovo prav v tem, da se vsaka hiša posebej optimizira za točno določeno lokacijo in potrebe ter možnosti uporabe. V osnovi velja, da boljše so karakteristike, višja je cena,

kar pa ni nujno tudi optimalno. Izračun ekonomske upravičenosti lahko teoretično naredimo precej enostavno, nemalo izkušenj pa je potrebnih, da je izračun tudi realen. Ekonomično najmanj sporna je nedvomno investicija v ustrezno, kakovostno in dovolj debelo toplotno izolacijo objekta. Kljub velikemu napredku hišne tehnike je dobra izolacija še vedno osnova varčnosti. Za relativno zelo majhen vložek lahko dobimo izreden učinek, ki ni podvržen okvaram in je praktično večen. Kakovostna toplotna izolacija združuje še zvočno izolativnost in požarno varnost v enem ter ne potrebuje nobenega vzdrževanja skozi celotne življenjske dobe objekta. Dobro energijsko učinkovitost zagotavljata zadostna debelina izolacijskih slojev in nizka vrednost toplotne prehodnosti ovoja zgradbe. Oznaka toplotne prehodnosti »U« (z enoto W/m2K) enostavno pove, koliko vatov energije prehaja skozi en kvadratni meter konstrukcije pri temperaturni razliki en kelvin. Večja, kot je debelina izolacije, manjšo vrednost U dobimo, in manjše so t. i. transmisijske toplotne izgube objekta. Le-te pa predstavljajo približno tri četrtine vseh toplotnih izgub objekta. Spodnja sliko nazorno prikazuje pomen debeline toplotne izolacije v naravi. Enaka logika velja pri hišah. Ostrejše so klimatske razmere, večja naj bo

27


EKO GRADIMO debelina izolacije in bolj, kot želimo zmanjšati toplotne izgube, večja mora biti debelina toplotne izolacije. Seveda pa tudi tukaj velja razum. Čeprav ni res, da lahko objekt preveč izoliramo, je res, da ima vsak posamičen objekt tudi navzgor omejeno ekonomično smiselno debelino toplotne izolacije. Pri pasivnih hišah so debeline izolacij velike. Na strehah najmanj 30 centimetrov, na fasadah – odvisno od sestave stene – okrog 20 centimetrov in v tleh najmanj 15 centimetrov. Natančneje je debeline mogoče opredeliti šele, ko točno poznamo, kateri izolacijski materiali bodo uporabljeni. Danes poznamo celo vrsto različnih gradbenih materialov s precej različnimi karakteristikami. Tudi izolacij je več vrst. Večina se jih uvršča v pas toplotnih prevodnosti, med t. i. razred 030 in 040, kar pomeni deklarirane toplotne prevodnosti med 0,030 in 0,040 W/mK. V podjetju Knauf Insulation smo z znanjem in tehnologijo izolacij iz mineralne volne dosegli nivo, ki brez težav omogoča izvedbo pasivnih standardov. Paradni produkti so mineralne volne razreda 032, 035 in 036. Linija mineralnih izolacij ECOSE brez organskih veziv je še dodatno usmerjena v ekološki in trajnostni vidik, kar dokazujemo tudi z EPD okoljskimi dokumenti, ki so za skoraj vse naše izolacije že na voljo. Na kratko poglejmo dva primera možne pasivne sestave dveh glavnih konstrukcijskih elementov zunanjega zidu in strehe. Izolacija zunanjega zidu

Smiselna sestava zunanjega zidu vedno vključuje fasadno izolacijo. Kljub temu, da imamo v lesenih stenah lahko že zajetno debelino toplotnoizolacijskega materiala, je vedno ekonomično načrtovati še fasadno izolacijo, saj fasada vedno na vseh objektih je in avtomatično ponuja možnost vgradnje toplotne izolacije. Konstrukcijskih variant je danes mnogo in praktično vse so možne z našimi produkti. V kombinaciji s fasadno stenskimi izolacijskimi materiali iz ka28

mene in steklene volne brez težav dosežemo prehodnosti, manjše od 0,1 W/ m2K in istočasno že omenjeno zvočno in požarno zaščito. Zavedanje o pomembnosti fasadnih izolacij v zadnjih letih krepko narašča. Vzpodbudno! Če smo še pred petimi leti ljudi prepričevali, da 8 centimetrov izolacije na zunanjem zidu ne zagotavlja ustrezne zaščite, danes skoraj nihče več ne razmišlja o debelini manjši od 12 centimetrov. Pogosto se vgrajujejo debeline 14, 16 in 20 centimetrov izolacije. Vsak investitor z nekaj znanja in vesti bo namreč v današnjih časih težil k energijsko varčni hiši. Smisel ni samo varčevanje energije z vidika lastnih stroškov, temveč je širše gledano nujno potrebno ohranjanje okolja in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Sodobni konstrukcijski sistemi brez problemov dopuščajo vgradnjo velikih debelin toplotnih izolacij. Na fasado lahko vgradimo 20 centimetrov ali več toplotne izolacije brez posebnosti in izdatnih stroškov. Najpogosteje se danes pojavlja kontaktni tankoslojni fasadni sistem. V podjetju Knauf Insulation vam nudimo dva tipa toplotnih in protipožarnih izolacij, namenjenih kontaktnim fasadam. Izbirate lahko med ploščami FKD-S (PTP035) ali lamelami FKL (FPPL). Oba tipa izolacije imata razred odziva na ogenj A1. Medtem ko so lamele primernejše za novogradnje, pa plošče, ki imajo po novem pomembno izboljšano toplotno prevodnost, priporočamo tako za sanacije kot tudi za novogradnje. TOPLOTNA IZOLACIJA NIZKOENERGIJSKE HIŠE Izolacija strehe Za poševne strehe v kontekstu pasivnih hiš ponujamo kakovostne filce iz mineralne volne s toplotnimi prevodnostmi razreda 032 in 035, imenovane Unifit, z možnostjo nadgradnje s sistemom Termotop. Trde pohodne izolacijske plošče, ki se vgradijo direktno čez špirovce, so

nosilni element zgornjega dela ostrešja. Takšna kombinacija pomeni zelo nizko toplotno prehodnost, dobro toplotno stabilnost, visoko zvočno izolativnost in popolno požarno zaščito. Poleg tega sistem Termotop zagotavlja enostavno in zanesljivo vgradnjo sekundarne kritine in teoretično najboljše difuzijske pogoje za leseni del ostrešja. POŽARNA VARNOST FASADE Kako pomembna je požarna varnost objektov, vemo vsi, a se tega vedno ne zavedamo dovolj. V primeru nastanka požara, negorljiva izolacija na fasadi lahko bistveno upočasni njegovo širjenje in, kar je najpomembnejše, pridobi dragoceni čas za evakuacijo stanovalcev in reševanje premoženja. Kadar govorimo o kontaktnih fasadah, ki so v slovenski gradbeni praksi najbolj pogosto uporabljene, tako na individualnih objektih in tudi na vseh drugih tipih objektov (večstanovanjske stavbe, poslovni objekti ...), lahko izberemo negorljivi material kameno volno, ki ima najvišji možni razred odziva na ogenj A1. Kamena volna je tudi prava izbira negorljivega izolacijskega materiala, kadar govorimo o energetskih sanacijah obstoječih objektov. Namesto zaključka Zgraditi pasivno hišo je torej enostavno. Še lažje jo je naročiti. Poznamo tudi nadgradnje pasivnih hiš, t. i. samozadostne ali celo plus energijske hiše. Tehnika in materiali to že brez večjih težav omogočajo. Kako daleč iti v konkretnem primeru, pa je vprašanje, ki ni več samo tehnično ali ekonomsko. Biti mora tudi socialne in ekološke narave. Osveščenost in zavedanje, da imamo samo en planet, ki ga lahko razbremenimo prekomernega onesnaževanja tudi z obnašanjem v gradbeništvu, nam vsekakor narekujeta gradnjo energijsko varčnih objektov. Vendar zagotovo ne zgolj energijsko varčnih in za vsako ceno. Hiše morajo tudi služiti svojemu namenu, biti udobne, varne in zdrave. Mi jih takšne pomagamo ustvarjati z našimi izolacijami.


URBANSCAPE – NOV SISTEM ZELENIH STREH Učinkovita montaža Substrat Urbanscape je pri polaganju bistveno manj delovno intenziven. Trajnostna rešitev Substrat iz kamene mineralne volne Urbanscape je narejen iz različnih mešanic kamnin, ki jih je v naravi v izobilju. Lahka in odprta zgradba substrata nudi dobre pogoje za rast in razvoj rastlin. Visoka stopnja vpijanja vode Rezultati analize dokazujejo, da zagotavlja substrat Urbanscape hitro in dolgoročno stabilno reabsorpcijo vode in ima odlično sposobnost zadrževanja vode. En kvadratni meter substrata Urbanscape debeline dva centimetra vpije 17 litrov deževnice. ZAKAJ ZELENE STREHE? Arhitektura stavb se je skozi leta razvijala, funkcija stavb pa je ostala bolj ali manj enaka: zagotoviti varnost, udobje, zaščito pred zunanjimi vplivi, ohranjanje toplote pozimi in poleti. V zadnjem obdobju narašča pomen okoljskega vpliva stavb. Zahteve in smernice energijske varčnosti in trajnostne gradnje zajemajo kompleksen nabor ukrepov, med katere lahko štejemo tudi zazelenitve strešnih površin. Zelene strehe presegajo pomen sodobne arhitekture in prinašajo novo vrednost vlogi stavb v urbanem načrtovanju. Namen njihovega načrtovanja je, ne le vrniti urbanemu okolju naravni element, temveč ponuditi rešitve za pomembna vprašanja, kot sta učinek urbanega toplotnega otoka in obvladovanje meteornih voda. OSNOVNE PREDNOSTI ZELENIH STREH Okoljske prednosti: • Zmanjšanje učinka urbanega toplotnega otoka. • Zadrževanje deževnice. • Čiščenje deževnice. • Zmanjšanje CO2 . • Čistejši zrak. • Naravni habitat. Gospodarske koristi: • Podaljšana življenjska doba strehe. • Učinkovita raba energije. • Zmanjšanje hrupa.

• substrata – edinstvenega patentiranega substrata iz kamene mineralne volne, • vegetacijske preproge.

Dobre lastnosti ohlajevanja strešnih površin Sistem Urbanscape zagotavlja dolgotrajen učinek hlajenja zaradi visoke sposobnosti zadrževanja vode. Visoka požarna odpornost Substrat Urbanscape je razvrščen v požarni razred Euroclass A1. TRGU PONUJAMO DVE SISTEMSKI REŠITVI: 1. Urbanscape – Celovita rešitev Je inovativen in lahek sistem z visokim faktorjem vpijanja vode, namenjen namestitvi na vse vrste ravnih streh na večjih površinah stanovanjskih in nestanovanjskih objektov. Celovito rešitev Urbanscape sestavljajo:

ZAKAJ URBANSCAPE? Sistem zelenih streh Urbanscape nudi: Celovita rešitev Sistem zelene strehe Urbanscape nudi celovito rešitev s preprosto montažo, dobavljivo neposredno na lokacijo stranke. Majhna teža sistema Substrat Urbanscape, ki tvori jedro sistema zelene strehe Urbanscape, je lažji v primerjavi s klasičnim zemeljskim substratom in ga lahko uporabimo skoraj na vsaki strešni konstrukciji, ne da bi ogrozili njeno statično stabilnost. Substrat Urbanscape je v povprečju vsaj 10-krat lažji in lahko zadržuje več vode v primerjavi z drugimi substrati zelenih streh.

2. Modularni sistem zelenih streh Urbanscape Modularni sistem zelenih streh Urbanscape je inovativen in lahek sistem z visokim faktorjem vpijanja vode, namenjen hitri in preprosti namestitvi za zazelenitev manjših površin stanovanjskih in nestanovanjskih objektov. Urbanscape Modular Green Roof je sistem, sestavljen iz: • Urbanscape protikoreninske membrane, • Urbanscape Green Roof modula, ki ga sestavljajo: • Urbanscape drenaža, • Urbanscape Green Roll substrat in • Urbanscape vegetacijski Sedum-mix.

Socialne koristi: • Naravni videz. • Uporabne zelene površine. SISTEM ZELENIH STREH URBANSCAPE Urbanscape je inovativen, lahek in preprost montažni sistem z visoko kapaciteto zadržanja vode, načrtovan posebej za nadgradnjo vseh vrst ravnih streh na stavbah v urbanih območjih. Urbanscape Green Roof sistem ponuja celovito rešitev. Sestavljen je iz: • protikoreninske membrane, • drenažnega sistema z zalogovniki vode ali brez,

www.urbanscape.si 29


EKO GRADIMO

PRIPRAVIMO RASTLINE NA VROČE POLETJE Voda postaja vedno bolj iskana dobrina, prav tako smo ves čas deležni pozivov, naj ravnamo skrbno in smotrno, zato so tudi razvojniki v podjetju Knauf pričeli razmišljati tako, saj v podjetju veliko vlagajo v razvoj novih izdelkov. Z izdelki Urbanscape® je pogostnost zalivanja ustrezno manjša, saj se voda enostavno ujame med vlakna in tam ostane daljši čas kot v zemlji, voda pa se nato postopoma sprošča in daje rastlini potrebno vlago za rast in razvoj. Istočasno pa vsebujejo izdelki hranila, ki so potrebna za kakovostno rast vaših rastlin (magnezij, kalcij, kalij, železo).

S predstavitvijo linije izdelkov Urbanscape je podjetje Knauf Insulation naredilo nov in pomemben korak za bolj zeleno in človeku prijazno okolje. Izdelki so narejenih iz mineralnih vlaken, pridobljenih s procesom segrevanja kamnin na visoki temperaturi, ki so nato mehansko tkana skupaj – brez veziv in kemičnih lepil – in so odlični za izboljšanje vodno-zračnega režima tal. Podjetje je z linijo izdelkov Urbanscape® poseglo na nova področja, področje hortikulture, agrikulture in vrtnarstva. Njihovi izdelki so bio-razgradljivi in ne vsebujejo škodljivih veziv. V potrditev temu je podjetje pridobilo tudi certifikat LGA (merjenje vsebnosti prostega formaldehida), prav tako je podjetje pridobilo certifikat CE, ki potrjuje, da je proizvod skladen z evropskimi standardi ter certifikat RAL, ki ima kot certifikat kakovosti na nemškem trgu posebno veljavo. KAKO SE UPORABLJAJO IZDELKI URBANSCAPE® Izdelki Urbanscape se uporabljajo kot dodatek k substratu, torej se vmešajo v tla v razmerju 1 : 1 (kocke, kosmiči), zelena podlaga pa se razgrne kot preproga, nanjo se nasuje plast substrata (zemlje), na to pa se zaseje ali pa razgrne že pripravljena vegetacijska preproga. S tem imajo rastline boljše pogoje za ukoreninjenje in rast, saj predstavlja dodatek Urbanscape nekakšen naraven zalogovnik vode oziroma pripomore k zadrževanju vode. PRIPRAVITE VAŠ VRT NA VROČE POLETJE: Kot vse ostale zadeve, je dobro tudi rastline pripraviti na vroče poletje, kajti tudi one potrebujejo dobro nego in predvsem zalogo vode za sušna obdobja. Za to lahko poskrbite že spo-

30

mladi pri setvi, sajenju, presajanju in ozelenjevanju. Vaša travnata zelenica bo poleti lepša, če boste pod zemljo, na katero boste sejali travo ali jo ozelenili z vegetacijsko preprogo, najprej namestili zeleno podlago za zelenice Urbanscape. V sušnem obdobju bo torej potrebno manj zalivanja, trava pa ima več možnosti za preživetje. Pri sajenju sadnih dreves ali grmovnic se uporabi kosmiče ali kocke, ki se jih zmeša s substratom, ter se z mešanico zasuje sadilno jamo. S tem bo rastlina imela dovolj vode, zemlja bo rahla, koreninski sistem pa posledično bolj razvejan in razširjen, kar pa zagotavlja boljši oprijem rastline. Rastlina ima v poletnem času več možnosti za preživetje, še posebej, če sadimo spomladi, ko je imela manj časa, da se dobro ukorenini. Z dodatki Urbanscape lahko poskrbite tudi za rastline v koritih in cvetličnih ločkih, saj tako ne bo potrebno prositi sosedov, da zalivajo rastline v vaši odsotnosti, ker bodo imele zadostno zalogo vode, istočasno pa bodo korita lažja za morebitno premikanje. STROKOVNJAKI PRIPOROČAJO : Raziskava, izvedena v letu 2013 v rastlinjakih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, je pokazala, da dodatek mineralnih vlaken Urbanscape pripomore k boljši rasti rastlin. Zabeležili smo: • večje število poganjkov, • večje število socvetij, • povečano zeleno maso rastlin, • močnejši in bolj razvejan koreninski sistem. Izdelki Urbancape® : KI HTC Cubes - Urbanscape® kocke

V času presajanja ali sajenja kocke enakomerno vmešamo med substrat v razmerju 50 : 50 na način, da bodo kocke prekrite s substratom. Uporabo kock priporočamo za: • sajenje posodovk v večja korita: vzpostavimo ustrezen vodno-zračni režim, zmanjšamo obtežbo in olajšamo transport korit; • gojenje lončnic v cvetličnih lončkih — uporaba izdelkov Urbanscape vpliva na večje število socvetij, močnejše poganjke, bolj čvrst nadzemni del rastlin in koreninski sistem;

• zasipavanje sadilnih jam za drevesa in grmovnice. KI HTC Flocks - Urbanscape® kosmiči

V času presajanja ločnic kosmiče enakomerno zmešamo s substratom v razmerju 50 : 50. Kosmiče lahko strojno ali ročno vdelamo v njivska ali vrtna tla za izboljšanje zračno-vodnega režima tal. KI HTC Green Rolls - Urbanscape® podlaga za zelenice;

omogoča kakovostno zazelenitev površin in hitro ukoreninjenje trave ob zmanjšani porabi vode za zalivanje. cca 5 centimetrov) položimo Urbanscape podlago za zelenice. Nanjo nasujemo tanko plast zemlje (10 do 20 centimetrov), jo zalijemo in na vrhu položimo vegetacijsko preprogo. Zazelenitev opravimo ob zmernih temperaturah. Zelenico redno zalivamo, dokler se trava ne ukorenini. Podlago za zelenice lahko uporabimo tudi v primeru ureditve zelenice s setvijo trave. Produkti Urbanscape so enostavni za uporabo ter okolju prijazni izdelki, saj dobre rezultate dosežemo z manj zemlje in manj porabljene vode. Kontakt za več informacij: Knauf Insulation d. o. o. Trata 32, Škofja Loka, Slovenija Tel.: +386 (0)4 5114 175 E-naslov: urbanscape@knaufinsulation.com

www.urbanscape.si


ZGLED ZA POMOČ IN OZAVEŠČANJE! Četudi podstrešje ni bivalno, je treba zagotoviti njegovo ustrezno izolacijo, izbira le-te pa mora biti odvisna predvsem od tega, ali je podstrešje pohodno ali ne.

ENERGETSKO UČINKOVITE JAVNE STAVBE? Med številnimi ukrepi za izboljševanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje porabe energije je prav toplotna izolacija ovoja stavbe med najučinkovitejšimi. Tudi po strokovno tehničnih kriterijih je to eden od prvih potrebnih ukrepov pri izvedbi energetske sanacije. Za toplotno izolacijo je značilno tudi to, da gre za enkratni ukrep, ki ob kakovostni izvedbi ne potrebuje rednih vzdrževalnih del. Objekti z izoliranim ovojem stavbe – tla, stene, streha – zagotavljajo dolgoročno energetsko učinkovitost stavbe. Zato je pomembno, kakšno izolacijo vgradimo, kako jo vgradimo in kolikšna je njena debelina.

njenem obdobju smo tako postopno izvedli izolacijo dela fasade ene šole ter posameznih segmentov izolacije podstrešij dveh šol. Dela so tako organizacijsko kot finančno prevzeli strokovnjaki podjetja Knauf Insulation. Na ta način želimo prispevati k vsesplošnemu ozaveščanju lastnikov, upraviteljev in tudi uporabnikov javnih stavb. »Občina Škofja Loka se energetske sanacije javnih stavb loteva sistematično. V zglednem sodelovanju s podjetjem Knauf Insulation smo energetsko sanirali vse tri škofjeloške osnovne šole. Zelo pozdravljam razvojno naravnanost podjetja, ki s svojimi proizvodi omogoča širšo uporabo izolacij na osnovi kamene in steklene volne, ob visokih investicijskih vlaganjih pa pričakujem tudi manjši vpliv na okolje. Družba je aktivno vpeta v dogajanje v naši občini, saj so – poleg neposrednih investicijskih vložkov v bolje izolirane objekte – aktivni tudi pri pomoči številnim loškim dejavnikom na humanitarnem, športnem in kulturnem področju,« je aktivno-

STE VEDELI? Izoliranje stavb je najpreprostejši in hkrati najučinkovitejši ukrep za varčevanje z energijo! Po izračunih zmanjša porabo energije tudi do 36 odstotkov*(*Vir: GI ZRMK).

OSNOVNE ŠOLE V ŠKOFJI LOKI KOT DEMONSTRCIJSKI OBJEKTI Podjetje Knauf Insulation deluje v Škofji Loki, zato ima za potrebe lokalne skupnosti še poseben posluh. V Škofji Loki delujejo tri osnovne šole, vse grajene pred obdobjem, ko se je izolaciji ovoja stavb dajalo takšen pomen. Večinoma so bile torej neizolirane ali pomanjkljivo izolirane. V letih od 2011 do 2013 smo v podjetju pripravili pregled stanja vseh treh objektov in tudi načrt nekaterih najbolj smiselnih izolacijskih ukrepov. V ome-

sti podjetja komentiral škofjeloški župan mag. Miha Ješe, ki še dodaja: »Na osnovi sprejetega Akcijskega programa za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta pa smo v letu 2013 celovito energetsko sanirali vrtec Najdihojca, trenutno poteka sanacija POŠ Reteče, nato nas čaka še enota vrtca Pedenjped. Za vse tri projekte smo na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor uspeli pridobiti skoraj 410.000 evrov nepovratnih sredstev.« Glede potrebnih aktivnosti države

pa pravi: »Želim si, da bi pristojna ministrstva z objavo razpisov še bolj aktivno spodbujala energetsko sanacijo – tako javnih objektov kot zasebnih hiš. S tem bomo dosegli kar dva cilja hkrati: po eni strani bi ustrezno zmanjšali energetsko porabo, po drugi pa bi tako čisto konkretno v državi pospešili nov gospodarski cikel.« Kako pa na tematiko energetskih sanacij javnih stavb gleda ravnatelj ene od škofjeloških osnovnih šol Marko Primožič:

»Tudi v javnih zavodih (šolah) se zavedamo pomena energetske in posredno okoljske učinkovitosti. V času, ko se nam materialna sredstva zmanjšujejo, to predstavlja najhitrejši in stroškovno učinkovit način zmanjšanja rabe primarne energije. Naše stavbe so praviloma starejše in zato je zelo pomembno, da jih naredimo energetsko bolj učinkovite. Ustanovitelj naše šole Občina Škofja Loka namenja temu velik poudarek, saj smo prenovo matične in podružničnih šol sistematično načrtovali. K temu projektu je pristopilo tudi podjetjem Knauf Insulation, ki je lani doniralo izvedbo energetske sanacije dela matične šole v Podlubniku. Takšnega sodelovanja med šolo in uspešnim podjetjem si še želimo.« STE VEDELI? Kar se rabe energije tiče, so javne stavbe obravnavane posebej. Ker naj bi bile zgled energijske učinkovitosti, so zahteve za javne stavbe pri energiji za ogrevanje še cca deset odstotkov strožje, kot so pri ostalih bivalnih in poslovnih zgradbah.

31


EKO NOVICE

ENERGETSKO UČINKOVITI Z IZOLACIJO V zadnjih letih veliko poslušamo o potrebi po dvigu energetske učinkovitosti stavb. Na voljo je cela vrsta ukrepov, ki pa jih moramo pravilno razporediti. Vsekakor je potrebno najprej omejiti porabo energije na ovoju stavbe. Med pomembne ukrepe s tega področja spada izolacija ovoja stavbe. Prihranki so eden poglavitnih razlogov, da se odločimo za izoliranje obstoječega ali novega objekta. Prihrankov pa ne beležimo le pri energiji za ogrevanje, občutno se namreč lahko zmanjša tudi poraba energije za poletno hlajenje objektov, saj se dobro izolirani objekti segrevajo mnogo počasneje. Skoraj polovico toplotnih izgub pri klasičnih stanovanjskih objektih se vrši preko gradbenih konstrukcij ovoja stavbe, to je fasade, strehe in

tal. Iz tega lahko tudi izluščimo najnujnejše izolacijske ukrepe. STE VEDELI? Izolacija fasade, mansarde in tal pomembno doprinese k varčevanju z energijo. Z izolacijo fasade zmanjšate porabo energije za ogrevanje za 35 do 40 odstotkov, medtem ko z izolacijo mansarde lahko privarčujete od 15 do 20 odstotkov energije. Izolacija tal na terenu prinese zmanjšanje porabe energije za ogrevanje za 10 do 13 odstotkov.

PRIPOROČENI VRSTNI RED UKREPOV Če želimo, da bodo objekti kar najustrezneje sanirani, je priporočljivo slediti ukrepom po določenem zaporedju tehnično izvedbenih rešitev. Gre za to, da na primer nove kurilne naprave ne nameščamo pred temeljito izolacijo ovoja stavbe in namestitvijo novih oken, saj bo poraba energenta po teh ukrepih bistveno manjša, zato bomo potrebovali tudi kurilno napravo z manjšo kapaciteto. Nabor in zaporedje najučinkovitejših ukrepov** • Avtomatska regulacija ogrevanja. • IZOLACIJA FASADE (do - 40 odstotkov / - 35 odstotkov*). • Zamenjava oken. • IZOLACIJA PODSTREŠJA (do - 20 odstotkov*).

• Zamenjava kurilne naprave. • IZOLACIJA TAL STROPOV/KLETI (do - 13 odstotkov*). *40 odstotkov - fasade družinske hiše – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje. *35 odstotkov - fasade večstanovanjske stavbe – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje. *20 odstotkov - podstrešja – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje. *13 odstotkov - izolacija tal stropov in kleti – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje.

** Izračuni predvidevajo učinke posameznega ukrepa na osnovi energetsko neustreznega objekta v celoti.

PRISPEVEK POSAMEZNEGA UKREPA K ZMANJŠANJU PORABE ENERGIJE Dovedena energija za ogrevanje stavbe Qf,h 250 kWh/m2 200 kWh/m2

213 kWh/m2

150 kWh/m2

170 kWh/m2

100 kWh/m2

127,8 kWh/m2

50 kWh/m2

do -40%

do -20%

185,31 kWh/m2

do -13%

178 kWh/m2

do -16%

0 kWh/m2 izhodišče

fasada podstrešje tla nova okna +15 cm +26 cm proti kleti U=1.3 +10 cm W/m3k

ZAKONODAJA ZAVIRA ENERGETSKO SANACIJO VEČSTANOVANJSKIH STAVB Slovenija razpolaga z izjemnim fondom večstavnovanjskih stavb, med katerimi jih je preko 80 odstotkov potrebnih energetske sanacije, pri čemer je izolacija fasade med prvimi nujnimi ukrepi. Problem energetske sanacije večstanovanjskih stavb je postal posebno aktualen zdaj, ko se spremlja poraba energije v posameznem stanovanju in se lastniki stanovanj vse pogosteje srečujejo z vprašanjem, kako porabo energije zmanjšati. Jasno je, da je poleg menjave oken, ki pa je bila v veliko primerih že izvedena, potrebna izolacija fasade ali strehe. To 32

je ukrep, ki mu morajo slediti tudi drugi ukrepi za racionalno rabo energije (na primer menjava kurilnih naprav ...). Nikakor ni smiselno vrstnega reda ukrepov prehitevati, saj na ta način pridemo do neracionalnih rešitev. NA POTEZI UPRAVITELJI IN STANOVALCI Upravitelji večstanovanjskih stavb naj

bi skupaj z lastniki stanovanj pristopili k sanacijskim ukrepom. Ti bi morali biti skrbno načrtovani in dobro premišljeni. Redno vzdrževanje, ki običajno – razen izgleda – nima drugih efektov, lahko včasih z majhno nadgradnjo spremenimo v investicijsko vzdrževanje z mnogimi konkretnimi učinki. Tako je smisleno že tako dotrajano fasado ob sanaciji ustrezno


izolirati. Prihranki, ki jih s takim ukrepom dosežemo, so lahko do 35-odstotno zmanjšanje porabe energije za ogrevanje. Seveda pa je nujno, da so ukrepi izvedeni tehnično strokovno in v skladu s predpisano zakonodajo. Le v slučaju upoštevanja vseh pravil stroke se namreč lahko pričakujeta predvidena življenjska in vračilna doba izvedenih del. ZAKONODAJNE OVIRE Običajno stanovalci nimajo ne v žepu in ne v rezervnem skladu dovolj sredstev za izvedbo teh ukrepov. Z najemom nizkih zneskov kredita na stanovanjsko enoto

pa bi se investicija – tudi ob subvenciji Eko sklada – lahko izvedla, vendarle tu naletimo na zakonodajno oviro. Dejstvo, da zakonodaja zahteva kar 100-odstotno soglasje za najem kredita z garancijo rezervnega sklada, pa ukrepe energetske sanacije naredi le redko izvedljive, saj je doseganje takega soglasja v praksi skoraj nemogoče. Na potezi je torej zakonodajalec, ki mora upoštevati, da je bivanje v večstanovanjskih stavbah stvar kompromisa in da zaviranje ukrepov energetske sanacije zavira tudi gospodarstvo – tako gradbeništvo kot še najmanj dvanajst na grad-

beništvo vezanih drugih gospodarskih panog. Nenazadnje pa izvedba ukrepov omogoča takojšnje varčevanje z energijo in omogoča, da iz prihrankov lahko pokrivamo tudi stroške kreditiranja.

NOVI ENERGETSKI ZAKON ZAHTEVA TRI ODSTOTKE LETNIH RENOVACIJ JAVNIH STAVB Kaj prinaša energetska učinkovitost posamezniku in družbi? • Prihranke energije in denarja. • Varnost bivanja. • Investicijo za zagotovljeno vračilno dobo. • Udobje bivanja.

• Skrb za okolje – zmanjšanje emisij. • Ohranjanje vrednosti objektov. • Narodno-gospodarske učinke – zagon gospodarstva in nova delovna mesta. Ob navedenih učinkih ukrepov energet-

ske učinkovitosti je razumljivo, da se je Evropa v svoji Energetski direktivi zavezala, da morajo vse države članice letno renovirati tri odstotke javnih stavb, k čemur se je zavezala tudi Slovenija z nedavno sprejetim Energetskim zakonom.

KOLIKO IZOLACIJE VGRADITI? Vgradnja same izolacije je danes relativno preprost in dostopen postopek. Pri sanacijah obstoječih objektov je potrebno tehnične rešitve prilagoditi trenutnemu stanju, preprosteje pa je pri novogradnjah, kjer izolacija in debelina izolacije ne pomenita bistvene spremembe, saj so osnovne rešitve prav gotovo zajete že

v projektu. Zato se investitorji danes že odločajo za ustrezne tehnične rešitve in debeline izolacij, tako da lahko rečemo, da so v zadnjih letih zgrajeni objekti po večini dobro toplotno izolirani. Povprečne debeline za streho so 25 centimetrov in več, za fasado 12 centimetrov in več ter za tla 8 centimetrov izolacije ali več.

PRijavite se za prejem ku po no v ug od no st i.

33


EKO PRODUKTI

InfInIte freedom to desIgn

Vaša fasada. Kerrock L e p a .

modularna struktura

O d p O r n a .

neporozen

e n e r g e t s K O

dolgoročno barvno stabilen

klimatska odpornost

u č i n K O V i ta .

odporen proti mehanskim poškodbam

enostavno čiščenje (grafiti, ...)

Prvi vtis,... Kerrock s svojo estetiko blesti na slehernem objektu in prostoru v njem. Prvi vtis, ki ga občutimo, ko stopimo pred objekt, opremljen s Kerrock fasado, prinese zanos in občudovanje.

... ki traja… Kerrock fasada odpravlja vlago, lajša lociranje toplotnih mostov ter izboljšuje zvočno izolativnost novih in obnovljenih stavb.

… in traja. Podjetje Kolpa d.d. načrtuje, izdeluje in izvaja energetsko učinkovite prezračevalne ali ventilacijske fasade, ki jih odlikujeta dolga življenjska doba in enostavno vzdrževanje. S pestro barvno paleto Kerrock plošč in enostavno možnostjo oblikovanja lepo zaokrožijo ponudbo, ki ji lahko rečemo tudi odlična naložba.

Kolpa d.d. • Rosalnice 5 • 8330 Metlika brezplačna številka 080 23 53 T +386 7 393 33 00 • E kerrock@kolpa.si • www.kerrock.si

34


Toplo priporočamo

Paketi energetskih rešitev za vaš dom

Paket za ogrevanje sanitarne vode

Paket ogrevanja na pelete Paket vključuje:

Paket vključuje:

• dobavo, dostavo in osnovno montažo • 130 vreč peletov (1950 kg) • 2-letno garancijo

• dobavo, dostavo, osnovno montažo in zagon • bon v vrednosti 100 € za električno energijo* • 2 leti garancije

ekskluzivno Pri Petrolu

*točni pogoji so objavljeni na spletu

Kronoterm TČ 300-VZ/E ECO

že od

2.139

€* Peč na pelete BiOdOm 33

že od

e

4.990

daikin altherma

€*

Paket ogrevalne toplotne črpalke Paket vključuje: • dobavo, dostavo, osnovno montažo in zagon • bon v vrednosti 500 € za električno energijo (enakovredno znesku za celoletno ogrevanje )* • 3-letno garancijo

že od

7.499

€*

www.petrol.si/energija-za-dom

dstva

Sklad a ko

povratna ne

sre

Podarimo vam brezPlačno celoletno ogrevanje* * točni pogoji so objavljeni na spletu

Za dodatna vprašanja, ogled produktov ali indiVidualnO sVETOVanjE se lahko obrnete na Petrolove strokovnjake v Centru energetskih rešitev (BTC, Dvorana 2) in na tel. št.: 01 471 4 911 ali 01 471 4 969.

Oglas Eko studio A4.indd 1

28.2.2014 14:09:58

35


EKO PRODUKTI

Merkur, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Gradimo z Merkurjem Vaš partner pri projektih gradnje in obnove • Individualna obravnava • Vašim potrebam in željam prilagojena ponudba • Možnost nakupa z montažo: prihranek pri času, brezplačen ogled in svetovanje na domu, zanesljiva izvedba, nižje cene zaradi nižje 9,5 % davčne stopnje • Možnost nakupa na obroke • Pridobite status graditelja in izkoristite ugodnosti tudi do SLO

tic

r

za status Graditelja

MERKURJEVA KARTICA ZAUPANJA

ka

3%

GOTOVINSKI POPUST

3 % -5 %

a ug o d nos

ti

min

boniteta % %

2 -5

9,5

ceneje

*Obljuba tudi do 20 % cenejšega nakupa se nanaša na nakup izdelkov v večjih količinah oz. vrednostih z vsemi nakupno-plačilnimi ugodnostmi, vsaj 3 % izdelčnega popusta, do 5 % gotovinskega popusta, do 5 % bonitetnega popusta za nakupe na Merkurjevo kartico zaupanja, vključno s strokovno vgradnjo, ko vam obračunamo nižji, samo 9,5 % DDV.

Za podrobne informacije obiščite www.merkur.si/graditelj ali pokličite brezplačno številko 36

Oglas KNAUF marec 2014.indd 1

28.2.2014 11:46:47


37


EKO PRODUKTI

Bivanje v mansardi

Ustvarjanje novega doma je naravna želja, s katero se sreèamo vsi, ki si zaželimo samostojnosti ali poveèati svoj bivalni prostor.

Marsikdo, ki ima možnost ureditve podstrešnega stanovanja v novem ali starejšem objektu, se pri današnjih cenah nepremiènin raje odloèa za preureditev podstrehe v bivalno stanovanje.

Za prijetno in ekonomièno bivanje v mansardi je izrednega pomena izbira pravilnega materiala in pravilna vgradnja, ki vkljuèuje konstrukcijo, kritino, izolacijo, svetlobne preboje, parne ovire in zapore ter mavène obloge in barvo.

Preprièajte se o izbiri TOP materialov po TOP cenah v skupini TOPDOM.

HAJDINA

www.topdom.si

38


www.sam.si

Galerija kopalnic in lesa Sam Jarše

• keramične ploščice • kopalniško pohištvo • sanitarna oprema • kopalniški dodatki • notranja vrata • gotovi parket • laminat • tapete • fototapete • Preserska cesta 1, Zg. Jarše 1235 Radomlje

39


Punci, a bi se midva mal pogrela? Ne, meni je ze toplo. Imam super izolacijo!

PRIPOROČAMO ZA IZOLACIJO FASAD Plošče FKD-S

Lamele FKL

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka svetovanje@knaufinsulation.com telefon 04/ 5114 105

40

Eko studio 2014  

Revija Eko studio 2014

Eko studio 2014  

Revija Eko studio 2014

Advertisement