FORWARD Magazine België editie juni 2024 - NL

Page 1

INTERVIEW | NIEUWS VAN DE COMMISSIES | KENNIS & OPLEIDING www.forwardbelgium.be We zien een ware tsunami aan veranderingen op ons afkomen Nieuwe richting in het secundair maakt jongeren warm voor de sector Editie 20 juni 2024

De aanhouder wint

Steven Vanackere, Koen Geens, Johan Van Overtveldt, Alexander De Croo, Vincent Van Peteghem.

Met deze 5 ministers van Financiën zaten we de voorbije 15 jaar rond de tafel om te pleiten voor een noodzakelijke en grondige hervorming van het douanesanctiebeleid en het Belgisch douanestrafrecht. Steeds met hetzelfde pleidooi, fraudeurs moeten gestraft worden, bonafide logistieke dienstverleners moeten gevrijwaard blijven.

U bent ongetwijfeld al wel eens in aanraking gekomen met de perverse gevolgen van het Belgische douanestrafrecht. Ofwel door het gedwongen aanvaarden van een minnelijke schikking waarmee u het ten gronde oneens was maar die u toch maar heeft aanvaard wegens dreiging tot strafrechtelijke vervolging. Of erger nog, u bent misschien al eens veroordeeld in een navorderingsdossier bij het invoeren van zonnepanelen, fietsen, textiel, sportschoenen, garnalen, … waarbij u ter goeder trouw een aangifte heeft gemaakt voor een frauduleuze opdrachtgever.

In het Belgische douanestrafrecht geldt een ‘weerlegbaar’ vermoeden van schuld. In tegenstelling tot het gewone strafrecht waar iedereen onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen, moet je in een douanegeschil aantonen dat er sprake is van ‘overmacht of onoverwinnelijke dwaling’ om aan veroordeling te ontsnappen. Zeer vaak wordt geoordeeld dat expediteurs en douanevertegenwoordigers als professionele dienstverleners ‘wisten of hadden moeten weten’ dat er sprake was van een overtreding en bijgevolg worden ze vaak strafrechtelijke veroordeeld als mededader of medeplichtige aan een misdrijf.

Colofon

Brouwersvliet 33 / Bus 1, 2000 Antwerpen

T +32 3 233 67 86 info@forwardbelgium.be www.forwardbelgium.be

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Schoenmaeckers

Administratie: Ines De Bruyn

Marketing: Vanessa Thys

Adreswijziging: Ines De Bruyn, ines@forwardbelgium.be

Redactie:

Veerle Van Beeck, Olivier Schoenmaeckers

Prepress: Ingrid Renders

Concept & Realisatie: KMOdynamoo

Daarnaast moeten we vaststellen dat de Belgische Administratie het douanestrafrecht hanteert om snel tot invordering van de douaneschuld te kunnen overgaan om bijgevolg aan haar eigen verplichtingen ten aanzien van de EU te kunnen voldoen. Het gevolg hiervan is dat bonafide bedrijven worden veroordeeld als douaneschuldenaar, waar ze dat eigenlijk niet zijn volgens het Douanewetboek van de Unie.

De vorige maanden zijn we sterk blijven aandringen, onder de koepel van Alfaport Voka samen met de andere beroepsorganisaties, om deze legislatuur alsnog werk te maken van de oprichting van een multi- disciplinaire commissie voor de hervorming van het sanctiebeleid in België.

De aanhouder wint. Minister van Peteghem heeft recent opdracht daartoe gegeven, de commissie is inmiddels samengesteld uit vertegenwoordigers van de advocatuur, magistratuur, academische wereld, douane, logistieke dienstverleners, industrie, … Het werk kan beginnen. Eindelijk.

Een bijzonder ambitieus project, fundamentele beleidsmatige en politieke keuzes moeten genomen worden, complexe juridische vraagstukken zullen moeten worden opgelost, standpunten van verschillende partijen met elkaar verzoend, …

Als co- voorzitter van deze commissie, samen met Werner Rens van de AAD&A, hoop ik alvast iets in beweging te kunnen brengen waar de sector in de toekomst de vruchten zal van kunnen plukken.

Olivier Schoenmaeckers

Focus 2
“We zien een ware tsunami aan veranderingen op ons afkomen”

Op 21 maart trad Wim Gijbels aan als nieuwe voorzitter van het bestuursorgaan van FORWARD Belgium. Samen met de nieuwe ondervoorzitters Johan Proost en Stephan De Pauw (en met de andere bestuursleden) vormen zij de spreekbuis van de ‘architecten van het transport’. Wij peilden naar de visie en de ambities van het ‘triumviraat’.

De uitdagingen voor de sector

FORWARD Belgium verdedigt de belangen van de logistieke bedrijven, expediteurs en douanevertegenwoordigers. De sector, en dus ook de koepelorganisatie, staan vandaag voor aanzienlijke uitdagingen. “De leden informeren is alvast een eerste belangrijke taak,” zo zegt Wim Gijbels. “We zien een ware tsunami aan veranderingen en bijkomende verplichtingen inzake compliance op ons afkomen. Denk aan nieuwe Europese douanewetgeving, CBAM, ontbossing, kinderarbeid, drugs, cybercrime… Zaken die niet tot de dagelijkse corebusiness van onze bedrijven behoren. Vaak beschikken ze intern niet over de mensen, middelen en tijd om dit alles op te volgen. We willen hen meenemen, wegwijs maken en begeleiden in de veranderingsprocessen. Daar zie ik een belangrijke rol weggelegd voor de organisatie.”

Stephan De Pauw knikt instemmend: “FORWARD Belgium moet een partner zijn van alle leden. Onze bedrijven krijgen te maken met vaak zeer complexe dossiers en alles evolueert in sneltreinvaart. In die omstandigheden door de bomen het bos blijven zien is niet evident. Dan heb je een organisatie nodig die de vinger aan de pols houdt en onderbouwde beslissingen neemt. Het ont-

zorgen en ontlasten van bedrijven, dat zie ik als onze kerntaak.”

“Terwijl andere sectoren volop digitaliseren en het potentieel van Artificiële Intelligentie aftasten, maken nog teveel bedrijven uit onze sector weinig of geen gebruik van technologie,” merkt Johan Proost op. “Ook daar moeten we een inhaalbeweging maken. We zijn binnen FORWARD Belgium alvast aan de slag gegaan om het gebruik van AI binnen een expeditie- context te onderzoeken. Daarnaast zie ik nog een derde belangrijke challenge: het vinden van geschikte mensen. Met FORWARD Belgium kunnen we daar een faciliterende rol in spelen. Het is niet aan ons om talent te spotten en te rekruteren, maar we kunnen wel een impact hebben op de opleidingen. We moeten logistiek opnieuw aantrekkelijk maken voor jongeren. Vandaag beseffen ze soms onvoldoende het belang van de sector. Zonder logistiek blijven de winkelrekken leeg. Tegen die achtergrond moeten we als FORWARD Belgium de sector breed positioneren. De Antwerpse haven is vanzelfsprekend belangrijk, maar onze activiteiten hebben een nationale dimensie.”

Werk op de plank

Het is duidelijk dat de vernieuwde bestuursploeg de handen uit de mouwen zal moeten ste-

Interview
3

ken. Maar ze zijn stuk voor stuk gepassioneerd en heel gemotiveerd om hun steentje bij te dragen. ‘Goesting’ is wat de drie drijft.

Stephan maakte voorheen al deel uit van het bestuur en verlengt zijn mandaat. “Ik vind het boeiend om alle evoluties vanop de eerste rij mee te maken. Veel van wat ik meemaak in de dagelijkse realiteit van mijn bedrijf, zie ik terugkomen binnen FORWARD Belgium. Maar ik beschouw mijn bestuursfunctie tevens als een uitgelezen kans om iets terug te doen voor de expediteursgemeenschap. Praktische oplossingen aanreiken voor complexe kwesties, daarmee kunnen we het verschil maken.”

“De rol die ik vooral niet wil opnemen is die van schoonmoeder, die vanaf de zijlijn toekijkt en commentaar geeft,” aldus Johan. “Ik wil met passie spreken over onze sector en mensen warm maken om voor die sector te kiezen. Het is aan ons om onze bedrijven te verdedigen, de spreekbuis te zijn tegenover andere stakeholders. Wij moeten en willen hun stem laten horen. Verschillende overheden blijven onze bedrijven maar overstelpen met regels en verplichtingen, terwijl ze zelf zelden gehoord worden. Als ik tijdens mijn mandaat iets zou kunnen verbeteren aan die situatie, zal ik tevreden terugkijken.”

Accenten

leggen

Willen de nieuwe voor- en ondervoorzitters doorgaan op het huidige elan met FORWARD Belgium of schuiven ze bepaalde aandachtspunten naar voor? Voor Stephan staat opleiding mee bovenaan het prioriteitenlijstje: “We kunnen gelukkig rekenen op een jongerenafdeling, die goed werk levert. Zij bezoeken regelmatig middelbare en hogescholen om leerlingen en studenten te enthousiasmeren voor de sector. We verrichten momenteel ook denkwerk over hervormingen binnen FORWARD Belgium, waar onze leden de vruchten zullen van plukken. Zij moeten waar voor hun geld krijgen, weten dat ze bij ons terecht kunnen met hun bekommernissen en dat ze ondersteuning krijgen.”

gend moeten bijbenen. De technologische innovatie heeft trouwens ook tal van raakvlakken met dat andere aspect dat dagelijks aan belang wint: duurzaamheid. Grote internationale verladers krijgen steeds strengere eisen opgelegd. Logisch dat ze die doortrekken naar de expediteurs, douanevertegenwoordigers en logistieke dienstverleners, waarop ze een beroep doen. Wij beschikken op onze beurt over een unieke kennis van de logistieke keten: een schat aan data over transportmodi, emissies, kosten, welke goederen via welke modus vervoerd worden enz. Op basis van die knowhow kan FORWARD Belgium de leden én de opdrachtgevers met raad en daad bijstaan in hun inspanningen om te vergroenen. Nogmaals, in het delen van kennis en informatie schuilt een belangrijk deel van onze meerwaarde.”

Wim haalt een ander thema aan: “Wat digitalisering betreft, mag de sector de boot in geen geval missen. We merken in de praktijk dat veel bedrijven drin-

Johan deelt de mening dat de aanwezige kennis nog veel te weinig wordt aangewend: “Onze bedrijven steken veel tijd en energie in het controleren en oplossen van ‘rode lichten’ die voor oponthoud zorgen in de logistieke keten. We moeten meer pro- actief handelen met behulp van allerhande performante systemen. Die bestaan overigens al, we moeten het warm water niet opnieuw uitvinden. NxtPort en The Way Forward tonen meer en meer hun belang door data van verschillende partijen te delen en ter beschikking te stellen. Er bestaat nog te vaak een soort van koudwatervrees en die moeten we dringend overwinnen. Technologie automatiseert repetitieve taken en elimineert de menselijke fout. Tegelijk verkrijg je kostbare inzichten in je processen. Indien we de technologie niet omarmen zetten we onze toekomst op het spel.”

Architecten en dirigenten

De focus op de vele complexe uitdagingen mag zeker geen slecht licht werpen op de sector of jonge mensen afschrikken, zo benadrukken de drie. “Onze bedrijven sturen de verschillende andere stakeholders (rederijen, luchtvrachtmaatschappijen, transporteurs, douane, verzekeraars enz) aan binnen het logistieke proces. Zij regelen de volledige logistieke flow voor de klant. Indien er ergens in de supply chain iets misloopt, wordt er naar hen gekeken om dat recht te zetten. Maar dat is normaal, het is onze rol en meerwaarde als dienstverlener en facilitator. Daarom noemt men ons de architecten van het

Interview
‘ Johan Proost
4
‘ Wim Gijbels

transport. Tijdens de Covid- periode en de bijhorende lockdowns zijn we als logistieke sector vaak in de publieke belangstelling gekomen omdat we door onze kennis en flexibiliteit ervoor hebben gezorgd dat goederenstromen wereldwijd zijn blijven bewegen. Daar mogen we trots op zijn en dat mag zeker gezegd worden.

“Je kan het vergelijken met de dirigent van een orkest. Wanneer alles goed gaat, kent een dirigent succes en mag hij misschien het nieuwjaarsconcert in Wenen leiden. Maar wanneer een muzikant een valse noot speelt, wordt hij daarop afgerekend, niet de muzikant. Maar nogmaals, wij willen ons niet wentelen in een slachtofferrol. Integendeel. Wij kiezen bewust voor die rol van orkestleider. Wij halen trots en massa’s voldoening uit elk transportproject dat feilloos verloopt. Bijvoorbeeld wanneer we zien dat er ergens ter wereld, mede met onze inbreng, een productievestiging tot stand komt. Eens je gebeten bent door de logistieke microbe, ga je er vol voor.”

We sluiten het gesprek af met het gevoel dat de toekomst van FORWARD Belgium de komende jaren in veilige handen ligt.

Wie is Wim Gijbels?

• 50 jaar, gehuwd met 2 kinderen

• Bijna 30 jaar ervaring in Forwarding & Customs (Noord Natie en PSA)

• Sinds 2011 Business Unit Manager Forwarding & Customs bij H. Essers

Wie is Johan Proost?

• 36 jaar internationale sectorervaring

• Docent hoger onderwijs

• Diverse bestuursfuncties bij FOWARD Belgium

• Managing Director bij Express Global

Wie is Stephan De Pauw?

• Opleiding in Expeditie

• In 1993 begonnen bij Embassy Freight Services Europe

• Sinds 2001 Managing Director

Interview 5

Air Cargo Belgium test traceerbarheid met RFID-technologie

Air Cargo Belgium vertegenwoordigt de luchtvracht-community op Brucargo. Het verbeteren van de efficiëntie van alle stakeholders vormt één van de speerpunten van de werking. Projectcoördinator Elise Van Bastelaere licht een tip van de sluier op van het lopende RFID-project.

Waarom de focus op RFID?

Elise Van Bastelaere:”De meeste van onze leden zetten in op visibiliteit, transparantie en traceerbaarheid. Er bestaan diverse oplossingen, maar aan elk systeem hangt natuurlijk een prijskaartje vast. De technologie moet door iedereen in de keten kunnen gebruikt worden, veilig zijn en ook nog eens operationele voordelen opleveren. In die zin gingen we ervan uit dat RFID de meest voor de hand liggende tool was. Bleef de opdracht om in de praktijk uit te testen of ons vermoeden klopte.”

Wat waren de stappen van het project?

“Drie jaar geleden startten we reeds een eerste pilootproject. Het doel was nader kennismaken met de RFID-technologie en bekijken wat ze voor ons kan betekenen. Het was heel kleinschalig, we werkten met 1 zending tegelijk. Vervolgens achtten we de tijd rijp voor de volgende stap: een test op ‘piece’-niveau. We voorzien elk stuk van een zending van een RFID-tag en rusten 1 afhandelaar op de grond uit met de nodige apparatuur: poorten, handheld devices… Op die manier verkrijgen we ‘timestamps’ en ‘locatiestamps’ en kunnen de betrokken partijen op elk moment zien waar de zending zich bevindt.”

Leverde dat nuttige inzichten op?

“We werkten met 1 forwarder en 1 afhandelaar. Heel basic, om te zien welke tijdbesparing mogelijk is. Efficiëntiewinst is namelijk een belangrijk aspect met het oog op de benodigde investering. In deze beperkte setting stelden we wel degelijk een optimalisering vast. Met RFID-tags wordt de manuele piece-count bijvoorbeeld overbodig. Nu kunnen we opschalen naar de volgende fase: het simuleren van de volledige flow met meerdere gebruikers. Voor het tweede pilootproject werken we met 2 forwarders en 1 afhandelaar.”

Nieuws van de commissies 6

En hoe zit het met het kostenplaatje?

“Er zijn natuurlijk de kosten voor de tags en de apparatuur. Transparantie en traceerbaarheid hebben hoe dan ook een prijs. Met de RFID-technologie blijven die evenwel vrij beperkt. Op basis van wat we nu weten, gaan we ervan uit dat de business-case een positieve roI zal aantonen. De partners die hun medewerking verleenden aan

de test (Kuehne+Nagel en dnata) reageren alvast eensluidend enthousiast. Ook andere partners lieten hun interesse al blijken. Het project loopt over vier kwartalen en als de huidige trend zich doorzet, hopen we dat onze leden RFID op korte termijn zullen implementeren.”

Bedankt en succes!

Nieuws van de commissies
7

Nieuwe richting in het secundair maakt jongeren warm voor de sector

Uit de VDAB-lijst met Knelpuntberoepen 2024 blijkt nog maar eens dat talent vinden voor logistieke functies geen sinecure is. De nieuwe richting Internationale Handel en Logistiek in het secundair onderwijs komt dan ook als geroepen. We polsten Greet Adriaenssen, opleidingscoördinator bij LOGOS, over het opzet.

“De afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt vormt één van de prioriteiten in onze sectorconvenant met de Vlaamse overheid,” zo vertelt Greet. LOGOS zette de afgelopen jaren sterk in op de uitbouw van studierichtingen, die leiden naar onze knelpuntberoepen. Denk maar aan het Graduaat Transport en Logistiek. Een ander resultaat van onze inspanningen is dat de derde graad van het secundair onderwijs in de dubbele finaliteit (voorheen TSO) vanaf het lopende schooljaar de richting Internationale Handel en Logistiek inricht.”

Internationale handel en logistiek: een wereld van verschil

Leerlingen konden voorheen enkel voor ‘Handel’ kiezen. In de nieuwe richting steken ze al een basis op over o.a. internationale handel, transportmodi, transportdocumenten… Greet: “Onze doelstelling is om zoveel mogelijk jongeren de weg te wijzen naar onze sector, de jobs en de vele toekomstmogelijkheden. Nu richten we onze inspanningen op de 16- en 17-jarigen. Wanneer zij hun zesde jaar afronden en de logistieke ‘microbe’ te pakken hebben, kunnen ze aan de slag in de sector of verder studeren. Zo hopen we de pool van talent met interesse in ons vakgebied uit te breiden.”

Eerste resultaten

Het initiatief kreeg al snel de wind in de zeilen. 28 scholen uit alle provincies bieden de richting sinds dit schooljaar aan. “Vanuit LOGOS ondersteunen we de leerkrachten met onze knowhow. Zo volgden al een 20-tal leerkrachten de ‘train the trainer’ over ons logistiek leerspel TLT International, zodat zij in de klas het maximum uit deze tool kunnen halen. Op hun uitdrukkelijke vraag organiseerden we eveneens een tweedaagse opleiding rond documenten. Die kreeg zeer positieve feedback: hands-on, praktijkgericht dankzij de cases, onmiddellijk bruikbaar...”

Vinger aan de pols

LOGOS blijft de scholen bevragen over hun noden en behoeften. “We spelen zo kort mogelijk op de bal. Dit najaar komt er al een volgende tweedaagse opleiding rond douane. We bekijken ook hoe we een lerend netwerk voor de leerkrachten kunnen uitbouwen.” Greet sluit af met een warme oproep: “Deze richting is een waardevolle aanvulling van het onderwijsaanbod voor onze sector. Wil jouw bedrijf een bedrijfsbezoek, een gastcollege of stage aanbieden, of op een andere manier bijdragen? Neem dan zeker contact op!”

Kennis en opleiding
8

EUDR- toepassing op logistieke dienstverlening?

1. Toepassingsgebied EUDR

De nieuwe EU-verordening inzake ontbossingsvrije producten (EUDR) is in werking getreden op 29 juni 2023 en bevat veeleisende, maar essentiële regels om wereldwijd een einde te maken aan ontbossing en bosdegradatie. Deze verordening verbiedt de productie en invoer in én uitvoer uit Europa van producten gebaseerd op hout, rubber, runderen, cacao, koffie, oliepalm en soja die bijdragen aan ontbossing en/of illegaal geproduceerd zijn. De nieuwe wetgeving brengt uitdagingen en verplichtingen met zich mee voor de spelers in de toeleveringsketens. Bovendien moeten deze producten vergezeld gaan van een zorgvuldigheidsverklaring. Hiertoe dienen ondernemingen een zorgvuldigheidssysteem uit te werken dat varieert afhankelijk van het risiconiveau in het producerende land. Marktdeelnemers worden onderworpen aan grenscontroles en riskeren aanzienlijke sancties indien blijkt dat ze de regels niet opvolgen.

De marktdeelnemers hebben tot 30 december 2024 de tijd om de nieuwe verplichtingen in deze verordening toe te passen, voor kleine en micro-ondernemingen geldt een overgangsperiode tot 30 juni 2025.

2. Rol van de expediteur onder EUDR

Een expediteur heeft in de meeste gevallen geen eigen assets, komt op die manier niet in contact met de goederen en staat bijgevolg op geen enkele wijze in voor de ‘fysische’ behandeling van de goederen. Voor het vervoer en/of verzenden van goederen doet hij in naam en voor rekening van de opdrachtgever een beroep op externe partijen.

Hij fungeert met name als een tussenpersoon tussen de verlader / importeur / exporteur en de feitelijke vervoerder en gaat hierbij voort op de gegevens en informatie

Gasmeting nodig?

Atmosafe staat voor je klaar!

die hij zelf doorkrijgt van de verlader. Bijgevolg dient hij te vertrouwen op de productgegevens, de oorsprong, de verpakking, … die hij van zijn opdrachtgever ontvangt. Expediteurs kunnen bijgevolg in deze rol niet begrepen worden onder het begrip van “marktdeelnemer” in de zin van artikel 2 van deze Verordening. Zij brengen de goederen niet in de handel, aangezien zij geen enkel beslissings- of beschikkingsrecht over de goederen hebben noch enig commercieel belang hierbij. Zij beslissen evenmin of de goederen op de markt worden aangeboden, dergelijke beslissing komt enkel toe aan de eigenaar van de goederen of de partij die daar het beschikkingsrecht over heeft volgens het verkoopcontract.

Expediteurs kunnen ervoor kiezen om op te treden als een gemachtigde vertegenwoordiger, in de zin van artikel 6 van de verordening. Hiervoor is een overeenkomst nodig tussen de expediteur en de opdrachtgever / verlader van de goederen.

In dergelijke gevallen blijft de marktdeelnemer of handelaar ervoor verantwoordelijk dat het relevant product voldoet aan de EUDR. De gemachtigd vertegenwoordiger verstrekt de bevoegde autoriteit op verzoek een kopie van het mandaat.

3. Rol van de douanevertegenwoordiger onder EUDR

Sommige expediteurs bieden aan hun klanten diensten aan van douanevertegenwoordiging. Ofwel worden de douaneformaliteiten uitbesteed aan een externe professionele douanevertegenwoordiger, ofwel doet de expediteur dit eigenhandig.

De rol van de douanevertegenwoordiger wordt in arti-

Meer weten over onze snelle en betrouwbare metingen?
Nieuws van de commissies 9

kel 26 par 4 van de Verordening expliciet omschreven. De persoon die de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen of de uitvoer van een relevant product indient, stelt daartoe het referentienummer dat door het in artikel 33 bedoelde informatiesysteem is toegekend aan de zorgvuldigheidsverklaring met betrekking tot dat relevant product, ter beschikking van de douaneautoriteiten.

Ook douanevertegenwoordigers komen nooit fysiek in contact met de goederen. Zij hangen voor het maken van een douaneaangifte grotendeels af van de juistheid van informatie die door de opdrachtgever wordt gegeven. De douanevertegenwoordiger zal bijgevolg moeten voldoen aan de verplichting om het referentienummer op te nemen in de aangifte en zal hiervoor de nodige maatregelen nemen. Hij kan geenszins beschouwd worden als een marktdeelnemer in de zin van deze Verordening. De indirect vertegenwoordiger, voor zover hij wordt beschouwd als importeur, dient erop toe te zien dat de goederen die de markt binnenkomen onder de geschikte douaneregeling worden geplaatst. Andere rechtshandelingen van de Unie inzake goederen en producten die de markt binnenkomen of verlaten dienen hierbij in overweging te worden genomen. Hierbij wordt de vrijgave voor in het vrije verkeer brengen of uitvoer niet noodzakelijk als bewijs van overeenstemming met het Unierecht beschouwd, daar die vrijgave of uitvoer niet noodzakelijk een volledige conformiteitscontrole inhoudt. De douanevertegenwoordiger zal hiervoor de nodige voorzorgen dienen te nemen om na te gaan, in de mate van het mogelijke, of zijn opdrachtgever aan de geldende voorschriften voldoet.

4. Niet- EU marktdeelnemers

Wanneer een buiten de Unie gevestigde persoon relevante producten in de handel brengt, wordt de eerste in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die

dergelijke relevante producten op de markt aanbiedt, als marktdeelnemer in de zin van de Verordening beschouwd.

Zoals in deze nota omschreven, is dit noch de expediteur noch de (indirect) douanevertegenwoordiger aangezien beide partijen geen producten op de markt aanbieden in de zin van de EUDR.

5.Marktdeelnemer in de zin van de EUDR Verordening

Het is van belang om de activiteiten van de expediteur en douanevertegenwoordiger op een juiste manier af te zetten t.o.v. de begrippen marktdeelnemer, in de handel brengen en op de markt aanbieden, zoals vervat in artikel 2 van de Verordening.

Marktdeelnemer: een natuurlijk of rechtspersoon die in het kader van een handelsactiviteit relevante producten in de handel brengt of uitvoert.

In de handel brengen: het voor het eerst in de Unie op de markt aanbieden van een relevante grondstof of een relevant product.

Op de markt aanbieden: het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een relevant product met het oog op distributie, verbruik of gebruik op de markt van de Unie.

Handelaar: een andere persoon in de toeleveringsketen dan de marktdeelnemer die in het kader van een handelsactiviteit relevante producten op de markt aanbiedt.

Zoals hierboven omschreven, bieden noch de expediteur noch de douanevertegenwoordiger goederen aan op de markt met het oog op distributie, verbruik of gebruik. Zij hebben geen enkel beslissingsrecht noch beschikkingsrecht over de goederen en kunnen op geen enkel ogenblik in de proces beslissen om goederen al dan niet op de markt te brengen. Het is steeds de beslissing van de opdrachtgever wat er met de goederen dient te gebeuren.

Nieuws van de commissies
10

FORWARD Belgium GOLD sponsors 2024

Where ‘entrepreneurship’ is not just a value on our wall, but lived every day.

At Manuchar I regularly speak with international clients.

- Tatiana, Trade Coordinator

I have travelled to more than 18 new countries thanks to Manuchar

- Christophe, Trader

At Manuchar’s HQ, I work with people from 36 nationalities!

- Deniz, Sales Support

FORWARD Belgium GOLD sponsors 2024 11

ANTWERP | DHAKA | DUBAI | DUSSELDORF | HAMBURG | TEMA INDIA (12) | LONDON | NEW JERSEY | ROTTERDAM | SINGAPORE

Transparent & Competitive Freight Contracts

Deep Domain Expertise

AI-Based Predictive Tracking

Near-Time Visibility

Military Grade Data Reliability via APIs

Customised portals

Carbon Footprint measurement & avoidance

F U
E
D Y I N T E G R A T E D S O L U T I O N P R O V I D E R F E A T U R E S
T U R E R
A
C O N T A C T U S B l a c k s t o n e S h i p p i n g B e l g i u m B V F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 2 0 6 0 A n t w e r p , B e l g i u m l o g i s t i c s @ b l a c k s t o n e s h i p p i n g c o m + 3 2 3 3 7 6 4 6 1 6

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.