Page 1

RAPORT ROCZNY 2010/2011


RAPORT ROCZNY 2010/2011


Słowo od zarządu

4


Krzysztof Mazur Prezes Zarządu

W roku akademickim 2010/2011 zostaliśmy zaproszeni do udziału w cyklicznych spotkaniach środowisk intelektualnych z Prezydentem RP. Uznajemy to za duże wyróżnienie oraz dowód na to, że jesteśmy liczącym się środowiskiem opiniotwórczym w naszym kraju. Jednym z kolejnych celów Klubu ma być rozszerzenie działalności na całą Polskę i przez założenie oddziałów regionalnych w wybranych miastach w kraju.

Paweł Rojek

Członek Zarządu i Sekretarz Redakcji Pressji W naszym piśmie podejmujemy istotne problemy i stawiamy śmiałe tezy. Wywołaliśmy dyskusję wokół Solidarności, dziedzictwa Jana Pawła II, współczesnej lewicy. Jesteśmy jedynym pismem, o którym przychylnie piszą zarówno Rzeczpospolita jak i Gazeta Wyborcza.

Marcin Kędzierski

Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe Jednym z filarów naszej organizacji jest działalność ekspercka. Tworzymy praktyczne pomysły dla Polski. Jednym z efektów naszej działalności jest również kształtowanie kadr dla administracji. Młodzi ludzie z Klubu niejednokrotnie są zatrudniani w różnych instytucjach publicznych, gdzie wykorzystują wiedzę i doświadczenie nabytą podczas prac w think-tank’u.

Członek Zarządu odpowiedzialny za Katedry

Michał Dulak

Zgodnie z naszą republikańską misją staramy się troszczyć o dobro wspólnot, w których żyjemy. Mamy na uwadze nie tylko państwo jako całość, ale też mniejsze społeczności na poziomie województwa, powiatu czy gminy. W najbliższym czasie zamierzamy rozszerzyć prowadzony przez nas od dwóch lat w Małopolsce monitoring poczynań władz lokalnych i regionalnych na inne części kraju.

Malgožata Stefanovič

Członek Zarządu odpowiedzialna za projekty

Klub Jagielloński to przede wszystkim młodzi i aktywni ludzie. To z myślą o nich organizujemy liczne programy edukacyjne, wymiany studenckie i konferencje. Jednym z głównych celów tych działań jest kształtowanie odpowiednich postaw oraz zachęcanie do udziału w życiu publicznym. Do tej pory skupialiśmy się głównie na studentach i licealistach, ale w najbliższym czasie zamierzamy poszerzyć grono odbiorców projektów o uczniów gimnazjów.

5


O KLUBIE


O Klubie Klub Jagielloński powstał w 1989. Jego założycielami byli studenci oraz młodzi pracownicy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od tamtego czasu w różnego rodzaju inicjatywach klubowych zaangażowanych było kilkanaście tysięcy osób. Klub jest stowarzyszeniem ludzi młodych. Skupia przede wszystkim studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych. Daje możliwość rzeczowej debaty w istotnych kwestiach społecznych, kulturowych i politycznych. Jednym z podstawowych założeń naszej działalności jest łączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem świata biznesu, samorządu, mediów oraz polityki. Misją Klubu jest promowanie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce. Wszystkie nasze inicjatywy mają zachęcać młodych ludzi do świadomego aangażowania się w życie wspólnotowe oraz przygotowywać do pełnienia funkcji publicznych.

W SIECI 8


DOBRO WSPÓLNE

CNOTY REPUBLIKAŃSKIE

DZIEDZICTWO JAGIELLOŃSKIE

PATRIOTYZM

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

SZACUNEK DLA RELIGII SPRAWIEDLIWOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9


FILARY DZIAŁALNOŚCI


Filary działalności

IDEE

WIEDZA EKSPERCKA

LUDZIE

12


Idee • dyskutowanie najważniejszych zagadnień kulturowych, społecznych i politycznych • wydawanie kwartalnika Pressje • komentowanie w mediach bieżących wydarzeń społeczno-politycznych • organizacja spotkań i debat

Wiedza ekspercka • prowadzenie badań: kultury, prawa, samorządu, gospodarki, polityki wewnętrznej i międzynarodowej • publikowanie raportów oraz ekspertyz współpraca z ośrodkami akademickimi, think-tankami oraz mediami w Europie Środkowo-Wschodniej • publikowanie artykułów naukowych i popularyzatorskich

Ludzie • organizowanie projektów edukacyjnych dla uczniów szkół średnich i studentów • praca formacyjna • spotkania tematyczne, promocje książek, wystawy, koncerty, projekcje • włączanie studentów w działalność grup eksperckich i redakcji Pressji • praktyki w najważniejszych instytucjach życia publicznego

13


LICZBY


2400

odbiorców projektów

osób aktywnie działających w naszej organizacji

89

artykułów i audycji radiowych z udziałem przedstawicieli naszej organizacji

fanów wszystkich naszych stron na facebooku

72

2200

publikacje publikacje pozyskanych środków

22

87

lata istnienia

315 tys. zł


Pressje Pressje to kwartalnik społeczno-kulturalny wydawany przez Klub Jagielloński. Pismo istnieje od dziewięciu lat, dotychczas ukazało się dwadzieścia pięć tek. Redaktorem naczelnym jest Arkady Rzegocki, sekretarzem redakcji - Paweł Rojek, dział literacki prowadzi Krzysztof Koehler. Pismo można kupić w sieci sklepów Empik i przez Internet. Archiwalne numery dostępne są za darmo na www.pressje.org.pl

Postmodernistyczna Solidarność Pressje 2010, teka 21, stron 280 cena 20 zł, przesyłka za darmo

Zaproponowaliśmy nową teorię Solidarności. Naszym zdaniem był to ruch niedogmatyczny, antyoświeceniowy, antyglobalistyczny i postmodernistyczny. Opublikowaliśmy też dwa ważne teksty Maryjane Osy i Michała Łuczewskiego o religijnych źródłach Solidarności. W Krakowskim Kredensie rozmawialiśmy z o. Janem Andrzejem Kłoczowskim.

W Pressjach młodzi, naprawdę najwybitniejsi krakowscy intelektualiści analizują Solidarność nie jako politykę, ale jako fenomen, który trzeba zrozumieć […]. Spotykam tego typu ludzi i czuję, że coś w nich ze mnie zostało.

Jadwiga Staniszkis Polskie Radio Pomysł, aby wielką narodową konfederację, jaką była Solidarność, czytać przez nieco przywiędłe intelektualne nowinki w wydaniu Jean-Francois Lyotarda czy Gianniego Vattimo, budzić musi sprzeciw.

Bronisław Wildstein Rzeczpospolita 18


21 numer Pressji oburzył Bronisława Wildsteina, ale przecież robota Klubu Jagiellońskiego [..] okazuje się ze wszech miar ożywczym i potrzebnym.

Andrzej Horubała Uważam Rze

Polska Ejdetyczna

Pressje 2010, teka 22-23, stron 384 cena 25 zł, przesyłka za darmo Spróbowaliśmy sformułować nową definicję polskości. Odróżniliśmy polski etnos, etos i eidos. Ideą, czyli eidosem Polski, jest naszym zdaniem wolność. Polska wolność stała u podstaw prometeizmu, naszej przedwojennej doktryny polityki zagranicznej, dlatego zajęliśmy się tym tematem w drugiej części teki. Opublikowaliśmy też ważny artykuł Jadwigi Staniszkis wraz z naszymi komentarzami oraz wywiad z Bronisławem Łagowskim.

Bardzo doceniam w waszych działaniach to, że traktujecie Polskę poważnie, jako zagadnienie, nad którym trzeba się zastanawiać, nad którym trzeba pracować, które do czegoś zobowiązuje.

Andrzej Nowak Arcana

W sposobie myślenia Krzysztofa Mazura i publicystów tego numeru Pressji ujęła mnie próba ożywienia myślenia o polskości. Tego chyba przez wiele dziesięcioleci w Polsce nie robiono.

Jan Rokita

Uniwersytet Jagielloński

19


Zabiliśmy Proroka!

Pressje 2011, teka 24, stron 314 cena 20 zł, przesyłka za darmo Pokazujemy, że duchowe i intelektualne przesłanie Papieża zostało w Polsce niezrozumiane, zignorowane lub wprost odrzucone. Dotyczy to przy tym przede wszystkim katolickiego establishmentu – począwszy od hierarchów, skończywszy na świeckich publicystach. W Krakowskim Kredensie przeprowadziliśmy wywiad z bł. Janem Pawłem II. Opublikowaliśmy też wykład Jarosława Kaczyńskiego wraz z polemiką.

Młodzi autorzy Pressji wyraźnie kontestują stanowisko swoich mistrzów, wśród których można wymienić takie postaci, jak ojciec Maciej Zięba czy Ryszard Legutko.

Filip Memches Rzeczpospolita Mimo pewnych zastrzeżeń dyskusja o papieżu w Pressjach frapuje. [...] Młodzi autorzy dokonują czegoś w rodzaju „ojcobójstwa”. Na pewno znacznie to ciekawsze, niż typowe dla katolickiej publicystyki panegiryki dla papieża.

Katarzyna Wiśniewska Gazeta Wyborcza

20


Nie dostrzegam w Pressjach wielkiej dozy skandalu (może tak to wygląda z perspektywy krakowskiej, w stolicy jesteśmy chyba bardziej zblazowani).

Piotr Kaznowski Christianitas Pressje utożsamiają Frondę z programem 4R. Czuję się trochę jak postać z komedii dell’arte, która padła ofiarą qui pro quo, i musi tłumaczyć, że nie jest tym, kim tak naprawdę nie jest.

Grzegorz Górny Fronda

21


22


I <3 lewica

Pressje 2011, teka 25, stron 346 cena 20 zł, przesyłka za darmo Formułujemy nowy program prawicowego heterointelektualizmu: należy interesować się lewicą, mówić jej językiem i korzystać z jej idei. W ten sposób można w nowy sposób wyrazić konserwatywne wartości, skutecznie bronić ich we współczesnym świecie i znaleźć nowych sojuszników. W Krakowskim Kredensie rozmawiamy z Hieronimem Kubiakiem.

To po prostu nihilistyczna zabawa w pisanie dla pisania, z którego nic nie wynika, bo wynikać nie może.

Fronda.pl Dostrzegam to sympatyczne podniecenie konserwatywnego czytelnika informacją o tym, że Jezus [...] kocha i tych z lewicy, i tych z prawicy.

Jan Zieliński Czterdzieści i cztery Narodziny wrażliwej społecznie, katolickiej prawicy domagają się odnotowania i zapisania złotymi zgłoskami.

Misza Tomaszewski Kontakt

23


KATEDRY


Katedry Katedry to tematyczne zespoły eksperckie. Skupiają one młodych pracowników naukowych, praktyków oraz studentów, którzy regularnie się spotykają. Efekty ich pracy pulikowane są w specjalnych raportach.

Jagiellońskie Centrum Badań nad Rynkami Wschodnimi Lider:

Karol Krzysztoń Prawnik. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, nieruchomościami oraz szeroko rozumianym prawem Internetu.

Misją tej jednostki jest prowadzenie badań nad szeroko pojętymi finansami i bankowością w Europie Środkowej i Wschodniej. Głównym zadaniem Centrum jest współpraca z młodymi naukowcami i praktykami z krajów tego regionu. Kooperacja ta stanowi nowoczesną formę realizacji idei jagiellońskiej na polu gospodarczym i prawnym. W ubiegłym roku w ramach JCBRW odbyło się kilka konferencji, w tym: „Kryzysy finansowe i polityka pieniężna w Europie Środkowej i Wschodniej” czy „Dekada Kodeksu Spółek Handlowych”.

26


Katedra Analiz Regionalnych Lider:

Bożena Pietras-Goc Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UJ. Ukończyła szkoły letnie Aforest-Emom w Metz we Francji oraz na Warwick University w Wielkiej Brytanii; posiada duże doświadczenie w kierowaniu różnego typu zespołami: była Dyrektorem Departamentu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA i Głównym Specjalistą w Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego oraz liderem kilkudziesięciu projektów doradczych dla gmin i powiatów. Katedra ta prowadzi stały monitoring polityki regionalnej w województwie małopolskim. Efektem tych badań jest Barometr Rozwoju Małopolski.

fina n Kra se pub kow l a i M iczne ało pol sam ski orz ąd w li czb prz ach est w K rzeń b rak owi iurow a e pot en pie cjał t lgrz u ym rystyk kow i ej ma łop ols kie ucz Kat eln alo ie g Mie Inw jsk ich estycj i Now y Now Targ y he ma jna ł

Barometr Rozwoju Małopolski to cotygodniowy biuletyn informacyjny, podejmujący sprawy regionu. Każdy numer zawiera głębszą analizę wybranego problemu o charakterze regionalnym oraz informacje o wydarzeniach tygodnia. Celem barometru jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat działań samorządowych oraz zwracanie uwagi decydentów, ekspertów i dziennikarzy na istotne zagadnienia. Do tej pory ukazało się ponad 140 numerów.

27


Katedra Ekonomii Lider:

dr Piotr Stanek Adiunkt w katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał doktorat w ramach programu współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Université des Sciences et Technologies de Lille (Francja). Poza uczelniami macierzystymi prowadził zajęcia m.in. w ISM na Litwie, ESC Brest – Bretagne we Francji, ASEM w Mołdawii i Grand Valley State University w USA; uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach badawczych. Zespół Katedry Ekonomii analizuje przemiany zachodzące we współczesnych gospodarce światowej. Szczególne miejsce w badaniach zajmują zagadnienia polityki gospodarczej państwa oraz interakcje na płaszczyźnie państwo-rynek. Członkowie Katedry badali w ostatnim roku wzrastające zadłużenie państw, mechanizmy funkcjonowania strefy euro i rynku walutowego oraz regulacji i nadzoru finansowego.

Katedra Filozofii Polityki Lider:

dr hab. Arkady Rzegocki Politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; w latach 1996-2010 w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ; Profesor i członek Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Przewodniczący Rady Klubu Jagiellońskiego, członek Klubu Jagiellońskiego od 1992 roku, członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, redaktor naczelny czasopisma Pressje; autor m.in. ksiażek „Wolność i sumienie” (2004), „Racja stanu” (2008). 28


Przedmiotem analiz członków katedry filozofii polityki jest myśl polityczna oraz doktryny polityczne.

Katedra Polityki Europejskiej Lider:

dr hab. Krzysztof Szczerski Doktor habilitowany nauk politycznych, pracownik naukowy UJ, specjalizuje się w zagadnieniach integracji europejskiej i administracji publicznej, autor m.in. książek „Integracja europejska. Cywilizacja i polityka” oraz „Porządki biurokratyczne”, w latach 20072008 wiceminister spraw zagranicznych i wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Szef polskiej grupy doradców Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Obecnie poseł na sejm VII kadencji. W roku akademickim 2010/2011 Katedra realizowała projekt „Monitor polskiej Prezydencji 2011”. Przedsięwzięcie zespołu zajęło I miejsce w konkursie MSZ na realizację zadania „Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.polskaprezydencja2011.pl. Efektem prac zespołu są m.in. dwie publikacje podsumowujące przygotowania do Polskiej Prezydencji w Radzie UE: Raport otwarcia i Raport zamknięcia.

Katedra Stosunków Międzynarodowych Lider:

dr Błażej Sajduk Doktor nauk politycznych; prorektor w WSE w Krakowie; redaktor Kultury i Polityki, Zeszytów Naukowych WSE. Interesuje się stosunkami międzynarodowymi, politologią współczesną i myślą polityczną.

29


Katedra stosunków międzynarodowych w roku 2010/2011 opierała swoją działalność na dwóch filarach. Na cotygodniowych spotkaniach uczestnicy czytali i dyskutowali analizy dotyczące bieżących problemów międzynarodowych. W spotkaniach często uczestniczyli także zaproszeni eksperci. Drugim filarem pracy katedry są nasze publikacje naukowe. Pierwsza traktuje o polityce zagranicznej rządu Donalda Tuska. Druga dotyczy zastosowania wyznaczników polityki zagranicznej do jej analizy na przykładach krajów BRIC i Polski.

Katedra Teologii Lider:

Mateusz Przanowski OP Doktor teologii. Główny pomysłodawca i założyciel, a obecnie dyrektor Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii (DSFT). W 2009 roku powołał także do istnienia doroczne „Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP”. Doktorat z teologii dogmatycznej, dotyczący „Summa Contra Gentiles” św. Tomasza z Akwinu obronił w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Brał udział w tłumaczeniu na język polski „De potentia Dei” św. Tomasza z Akwinu; przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora biblioteki Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Publikował m.in. w „Przeglądzie Tomistycznym”, „W Drodze” i w „Studiach antycznych i mediewistycznych”. Prowadzi także działalność popularno-naukową, przybliżając teologię św. Tomasza z Akwinu, choćby podczas wykładów w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary. Uczestnicy katedry uczyli się w minionym roku sposobu myślenia teologa. O. Mateusz pokazywał jak konstruować teologiczne argumenty i w jaki sposób oceniać rzetelność tekstów na tematy teologiczne (przede wszystkim dotyczyło to artykułów zamieszczanych w Internecie i w poczytnych dziennikach). Głównym jednak zadaniem i wyzwaniem dla zespołu było zapoznanie się z myślą św. Tomasza z Akwinu.

30


Warsztaty Analiz Ustrojowych Lider:

dr Tomasz Wieciech Adiunkt w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych UJ. W Klubie kieruję pracami Warsztatu Analiz Ustrojowych W roku 2010/2011 zespół Warsztatów Analiz Ustrojowych zajmował się kwestią zastępstwa prezydenta w świetle obowiązującej Konstytucji RP, co nabrało szczególnego znaczenia po katastrofie smoleńskiej. Efektem tych prac był raport opisujący funkcjonowanie państwa po10 kwietnia i zawierający sugestie dotyczące usprawnienia części procedur. Drugim tematem, poruszanym na zebraniach, była analiza porównawcza skutków wprowadzenia kwot wyborczych przez wybrane państwa i próba odpowiedzi na pytania o skuteczność tej metody w zwiększaniu reprezentacji kobiet. Rezultat badań zostanie przedstawiony w kolejnej publikacji katedry.

31


PROJEKTY


Projekty Forum Młodej Europy Międzynarodowa konferencja naukowa, która odbyła się w Krakowie 9-24 września 2010 roku. Uczestniczyli w niej młodzi naukowcy, dziennikarze, działacze społeczni i studenci ostatnich lat studiów z 11 krajów: Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

uczestnik FME Bardzo dobrze wspominam udział w Forum Młodej Europy, które odbyło się w Krakowie. Jestem zadowolona zarówno z programu imprezy, jak i z towarzystwa uczestników, którzy byli bardzo otwarci na poznawanie nowych idei i zawsze gotowi do wymiany poglądów.

34

Sabina Karmazinaite

Lipcsei László

członek Klubu Jagiellońskiego, organizator FME Budowanie relacji na uprzedzeniach to jedna z najgorszych rzeczy jakie mogą się nam przytrafić. Dlatego niezmiernie się cieszę że przynależę do Klubu Jagiellońskiego. Dzięki temu mogę pomagać w tworzeniu dobrych stosunków polsko-litewskich własnym doświadczeniem.

Cyril Svoboda czeski prawnik i wykładowca, polityk, były wicepremier (2002–2004) i minister spraw zagranicznych (2002–2006) Brałem udział w Forum Młodej Europy organizowanym przez Klub Jagielloński i potwierdzam, że jest to wspaniała i bardzo wartościowa dla wszystkich uczestników impreza. Spotkanie to pomogło studentom pochodzącym z różnych krajów UE oraz z niektórych spoza Unii wymienić poglądy, opinie i komentarze związane z fenomenem Europy. W obliczu dzisiejszego kryzysu takie wydarzenia jak to są bardzo potrzebne.


35


Akademia Dobrego Państwa Najstarszy projekt Klubu Jagiellońskiego. Szkoła wyjazdowa dla studentów zainteresowanych życiem publicznym. W poprzednim roku akademickim odbyły się jej dwie edycje: VIII i IX. Wzięły w nich udział 42 osoby. Wykłady na szkole wygłosili m.in. dr Jarosław Flis, dr Jarosław Gowin, prof. dr hab. Ryszard Legutko oraz dr hab. Krzysztof Szczerski.

Aneta Domagała uczestnik IX edycji ADP Akademię Dobrego Państwa wspominam bardzo miło. W jednym miejscu zgromadziła ona młodych, aktywnie działających na rzecz społeczeństwa ludzi, którzy mimo odmiennych poglądów potrafili ze sobą rozmawiać, a przede wszystkim słuchać siebie nawzajem. Można było odnieść wrażenie, że nikt nie znalazł się tam przypadkiem.

Łukasz Kołtuniak uczestnik VIII edycji ADP Choć jechałem na Akademię z pewnymi obawami, to rzeczywistość przerosła najbardziej optymistyczne oczekiwania. Mimo, że program dnia był bardzo napięty, ani przez moment nie czułem znużenia. Sposób, w jaki prowadzone były zajęcie, poziom gości, ale także koleżeńskość, otwartość i również wiedza uczestników, pokazały mi dobitnie, że wyjazd naukowy nie musi być nudny i sztampowy.

36


37


Study Tours to Poland 11 dni, 11 studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy, 21 spotkań, prelekcji i prezentacji oraz 10 wieczorów kulturalno-integracyjnych. Tak wyglądał przebieg wizyty studyjnej w listopadzie 2010 roku w Krakowie. Celem programu jest przybliżenie Polski młodym obywatelom państw sąsiedzkich przez prezentację najważniejszych aspektów naszej rzeczywistości społeczno-politycznej.

38


Nasze Prawo Głównym celem projektu było pogłębianie świadomości i kultury prawnej wśród młodzieży. Grupa studentów prawa przeprowadziła serię zajęć w krakowskich i katowickich liceach. W ich trakcie uczniowie mieli szansę poznać wybrane zagadnienia prawa cywilnego i karnego oraz wcielić się w rolę adwokatów, prokuratorów i sędziów podczas symulacji procesowych.

Monitor polskiej prezydencji 2011 To największy zeszłoroczny projekt Klubu Jagiellońskiego. Głównym jego założeniem było śledzenie przygotowań naszego państwa do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE oraz przybliżenie przy tej okazji tematyki unijnej szerokiemu gronu odbiorców. W ramach programu prowadzone były następujące działania: • stały monitoring mediów,

• wydawanie publikacji, w tym cyklicznych biuletynów oraz dwóch większych raportów podsumowujących przygotowania do polskiej prezydencji, • • • •

konkursy indywidualne oraz drużynowe sprawdzające wiedzę na temat UE lekcje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealistów, konferencje, wykłady i debaty, wywiady z ekspertami

Swoich wypowiedzi na temat przewodnictwa Polski w Radzie UE udzielili nam m.in.: Paweł Kowal, Stanisław Kracik, Janusz Korwin-Mikke, Leszek Jesień, Jarosław Gowin, prof. Karol Musioł, Jarosław Kaczyński, Joanna Skoczek, prof. Jadwiga Staniszkis, Tadeusz Iwiński, prof. Andrzej Zoll, prof. Ryszard Legutko, Łukasz Warzecha, Konrad Niklewicz, Paweł Szałamacha, prof. Zdzisław Krasnodębski.

39


Central European Summer School CESS to niezwykła szkoła letnia kierowana przez dr. Michała Łuczewskiego. W oddalonej kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa miejscowości Żmiąca spotkało się kilkunastu młodych ludzi pochodzących z Europy Środkowej – Polaków, Ukraińców oraz Słowaków. W ciągu czterech dni mieli oni okazję nie tylko uczestniczyć w warsztatach naukowych prowadzonych przez znakomitych specjalistów w dziedzinach teologii, socjologii i prawa, ale również żyć życiem mieszkańców unikalnej w swojej prostocie i zwyczajności wsi Żmiąca.

Wolontariat przy polskiej prezydencji W kwietniu 2011 roku wygraliśmy konkurs na koordynowanie pracy wolontariuszy działających w Małopolsce przy polskiej prezydencji. W przedsięwzięciu tym wzięło udział ponad 500 osób, w większości studentów krakowskich uczelni. Ich głównym zadaniem było wspieranie organizacji i przebiegu prawie 70 spotkań, które odbywały się w Krakowie w związku z przewodnictwem Polski w Radzie UE.

Wizyty na uniwersytetach w Charkowie i w Tartu W zeszłym roku uczestniczyliśmy w dwóch wyjazdach w ramach współpracy z zagranicznymi uczelniami. W listopadzie nasza delegacja gościła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Charkowie. W dniu Święta Niepodległości złożyliśmy biało-czerwone kwiaty na grobie polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. W maju kolejna grupa przedstawicieli Klubu gościła na estońskim Uniwersytecie w Tartu.

40


41


LUDZIE KLUBU


Ludzie Klubu Aleksandra Bałyk – studentka politologii na UJ oraz kierunku gospodarka i administracja publiczna na UEK. Słucha głównie post-rocka, uwielbia podróże, sport, zwłaszcza wspinaczkę, snowboard i jazdę na rowerze. W Klubie zajmuje się fundraisingiem oraz odpowiada za kwestie finansowe przy różnych projektach. Wojciech Biel – student politologii na UJ. Interesuje się amerykańskim systemem politycznym oraz popkulturą. Uczestnik projektu Monitor polskiej Prezydencji 2011. Michał Bizoń – doktorant na Wydziale Filozofii UJ, gdzie uczy filozofii starożytnej i politycznej. Klasycysta. Wspina się, uprawia kickboxing, chodzi po górach, żegluje, w zimie jeździ na snowboardzie. Wieloletni uczestnik Katedry Filozofii Polityki. Natalia Brachowicz – pochodzi z Łopusznej; skończyła teologię na Akademii Teologicznej w Krakowie i stosunki międzynarodowe na WSE; związana z Muzeum PRL-u w Nowej Hucie; współpracowała z Pressjami. Szczęśliwie zamężna. Maciej Brachowicz – pochodzi z Buska-Zdroju; skończył ekonomię na UEK i prawo na UJ, pracuje w Parlamencie Europejskim. Członek zespołu Pressji. Szczęśliwie żonaty. Adrian Burda – student informatyki i ekonometrii na UEK oraz prawa na UJ; stypendysta VI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Ekonomista empiryk. Zainteresowania: makroekonometria, makroekonomia, polityka gospodarcza i związane z tym aspekty regulacyjne. W wolnym czasie słucha muzyki poważnej, jazzu, miksuje drinki oraz zwiedza okolicę na rowerze. Żaneta Chęć – studentka politologii na UJ. Miłośniczka koni i jeździectwa. Interesuje się historią Polski lat 1914-1939, szczególnie postacią Marszałka Piłsudskiego (i Kasztanki). Malwina Chmiel – studentka III roku amerykanistyki na UJ, stypendystka programu ERASMUS w Monachium. Z Klubem związana od 2010 roku, zaangażowana w realizacje projektów oraz promocję Pressji.

44

Agnieszka Cygańczyk – absolwentka wydziału Grafiki na ASP w Krakowie, oraz IMB na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Na co dzień pracuje jako art. director w agencji PR zajmującej się strategią, kreacją oraz reklamą. Jej hobby to architektura wnętrz, plakat, animacja, kino skandynawskie i włoska kuchnia. Współpracowała z Pressjami.


Wojciech Czabanowski – student prawa i MISH na UJ; współautor projektu „Nowe Polis”. Interesuje się demokracją bezpośrednią, postmodernizmem, Ojcami Kościoła, popkulturą i społeczeństwem konsumpcyjnym. Publikował m. in. w Znaku i Dzienniku Polskim. Prezes Stowarzyszenia DoxoTronica. Członek redakcji Pressji w latach 2010 - 2011. Aleksandra Czapla – studentka politologii na UJ. Członek Towarzystwa Józefa Piłsudskiego. Zainteresowania: najnowsza historia Polski, twórczość Jacka Kaczmarskiego, język i kultura Norwegii. Wojciech Ciszewski – student prawa i filozofii oraz absolwent dziennikarstwa na UJ. Działa w kołach naukowych na prawie (TBSP UJ). Interesuje się teorią prawa oraz filozofią polityki. W wolnych chwilach czyta książki oraz słucha muzyki. Aneta Domagała – studentka administracji na UJ. W Klubie Jagiellońskim zaangażowana w działania promocyjne kwartalnika Pressje. Michał Dulak – doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ; pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jego zainteresowania skupiają się wokół zagadnień instytucjonalnych Unii Europejskiej, mechanizmów polskiej polityki europejskiej oraz rozwoju lokalnego i regionalnego. Uczestniczy w pracach Katedry Polityki Europejskiej oraz Katedrze Analiz Regionalnych. W Zarządzie odpowiedzialny za koordynację prac katedr. Zbigniew Dura – specjalista w Departamencie Spółek Kluczowych Ministerstwa Skarbu Państwa, były członek zarządu Klubu Jagiellońskiego i były prezes Koła Nauk Politycznych UJ. Anna Dziduszko-Rościszewska – absolwentka stosunków międzynarodowych na WSE i amerykanistyki na UJ. Obecnie doktorantka w Katedrze Amerykanistyki UJ. Interesuje się systemami wyborczymi. W Klubie członek Warsztatów Analiz Ustrojowych. Piotr Eckhardt – student prawa na UJ. Członek prezydium zarządu i skarbnik Towarzystwa Słuchaczów Prawa UJ, współzałożyciel Koła Naukowego Historii Doktryn. Poza prawem interesuje się fotografią, PR i marketingiem politycznym oraz motoryzacją. Z Klubem Jagiellońskim związany od 2010 r. Jadwiga Emilewicz – politolog, zajmuje się socjologią władzy i samorządem terytorialnym w Polsce. Wykładowca WSE i dyrektor „Muzeum PRL-u” w Nowej Hucie. Autorka książki (wraz z A. Wołkiem) „Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej autorów”. Współzałożycielka, a obecnie członek zespołu Pressji. Kamil Glenszczyk – student administracji na UJ oraz stosunków międzynarodowych na UEK. W obrębie jego zainteresowań naukowych są finanse Unii Europejskiej oraz sytuacja polityczno-ekonomiczna państw Półwyspu Iberyjskiego. Z zamiłowania podróżnik, fotograf i enolog w jednym.

45


Aleksandra Groborz – studentka prawa UJ. Zainteresowana tematyką społeczną, ogrodnictwem i turystyką górską. Współpracowała w Klubie przy organizacji wolontariatu przy prezydencji Polski w Radzie UE. Jędrzej Grodniewicz – student MISH UJ. Interesuje się metafizyką, filozofią średniowieczną (zwłaszcza myślą św. Tomasza z Akwinu i Jana Dunsa Szkota) oraz filozofią języka. Redaktor Pressji. Maciej Gomółka – absolwent WSE oraz UEK. Koordynator projektów przy współpracy z małopolskimi NGO. Zawodowo związany z branżą energetyczną oraz ochroną środowiska. Członek Katedry Analiz Regionalnych gdzie odpowiada za koordynację i redakcję analiz tygodnia Barometru Rozwoju Małopolski. Magdalena Jagła – absolwentka politologii na UJ, obecnie pracuje na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Zaangażowana nieomal w każdy klubowy projekt – współorganizowała między innymi Akademię Dojrzałych Obywateli oraz Forum Młodej Europy. W ramach Katedry Analiz Regionalnych koordynuje Barometr Rozwoju Małopolski. Paulina Heizer – absolwentka Peace and Development Studies w WSE, sekretarz redakcji Kultury i Polityki, Zeszytów Naukowych WSE. Interesuje się współczesną Rosją, zwłaszcza Aleksandrem Duginem. Jakub Janus – student międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz informatyki i ekonometrii na UEK. Interesuje się makroekonomią gospodarki otwartej, polityką gospodarczą, bankowością centralną i współczesną myślą ekonomiczną. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sekretarz Katedry Ekonomii. Sabina Karmazinaite – studentka nauk politycznych na Uniwersytecie Wileńskim. Członek tamtejszego Studenckiego Koła Naukowego oraz korporacji studenckiej „RePublica”. Jej zainteresowania naukowe obejmują filozofię oraz teorię polityki. Uczestniczyła w Akademii Polsko-Litewskiej, koordynowała rewizytę w Wilnie jesienią 2009 roku; była także jednym z organizatorów Forum Młodej Europy. Katarzyna Kempa – absolwentka filologii germańskiej UJ. Koordynator kursów języka polskiego i programu kulturalnego „Odkryć Kraków” w Polsko-Niemieckim Towarzystwie Akademickim. Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Fundacji Roberta Boscha i Federalnej Centrali Wychowania Politycznego. Zakochana w Krakowie, zauroczona Berlinem. Zafascynowana historią. 46


Adam Kempa – absolwent Wydziału Prawa UJ. Interesuje się muzyką, literaturą i historią. Koordynował IX edycję Akademii Dobrego Państwa; był także pomysłodawcą nowego programu Nasze Prawo. Michał Kempa – student III-go roku architektury i urbanistyki PK. Interesuje się polityką, architekturą, muzyką. Od 2010 roku wspiera działalność Klubu jako grafik. Marcin Kędzierski – asystent w Katedrze Studiów Europejskich UEK; przygotowuje doktorat w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK poświęcony finansowaniu studiów wyższych. Członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego odpowiedzialny za sprawy finansowe. Karol Kleczka – student filozofii na UJ. Urodzony na Górnym Śląsku. Interesuje się metafizyką, filozofią średniowieczną, personalizmem, religią i zagadnieniami Kościoła. Członek redakcji Pressji. Łukasz Kołtuniak – absolwent prawa i student politologii na UJ. Zainteresowania: historia, filozofia, prawo karne, doktryny polityczne, sport. Uczestnik Akademii Dobrego Państwa oraz wymiany z Uniwersytetem w Tartu. Magdalena Krzyk – studentka stosunków międzynarodowych na UJ w Krakowie. Interesuje się teorią federalizmu, elementami konstrukcji federalnej w Unii Europejskiej oraz problemami współczesnego Iraku. Członek Katedry Polityki Europejskiej. Karol Krzysztoń – prawnik zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorców, nieruchomościami oraz szeroko rozumianym prawem Internetu. Odpowiada za stronę organizacyjną JCBRW (Jagiellońskiego Centrum Badań Nad Rynkami Wschodnimi). Grzegorz Krzyżanowski – absolwent stosunków międzynarodowych na UJ. Odbył stypendium na Katolickim Uniwersytecie w Leuven oraz staż w Parlamencie Europejskim. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, piłką nożną i historią. Kibicuje Wiśle Kraków. Angażuje się w prace Katedry Stosunków Międzynarodowych.

47


Kamil Kuś – student informatyki. W Klubie od trzech lat działa w Katedrze Polityki Europejskiej, gdzie głównie zajmuje się społeczeństwem informacyjnym i kapitałem intelektualnym w kontekście Unii Europejskiej. Interesuje się futbolem oraz F1. Autor studium przypadku „Polska w globalnej sieci teleinformatycznej”. Publikował na łamach Pressji i w miesięczniku Znak. Łukasz Leszczyński – pracownik WSE, instruktor ZHR. Członek-założyciel Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich. Należy do Katedry Analiz Regionalnych i zespołu redakcyjnego Barometru Rozwoju Małopolski. Grzegorz Lewicki – politolog i publicysta, doktorant filozofii UJ, absolwent filozofii nauki (London School of Economics), stosunków międzynarodowych i socjologii (Univ. Maastricht). Współtwórca Instytutu Badań nad Cywilizacjami w Krakowie i autor wielojęzycznych raportów dla MSZ. Redaktor Pressji. Barbara Łącka – absolwentka politologii oraz studentka administracji na UJ. Szczególne zainteresowania dotyczą samorządu terytorialnego z ukochanym powiatem tarnowskim w roli głównej. Michał Łuczewski – socjolog, psycholog, metodolog, Rektor Central European Summer School in Żmiąca. Wojciech Łysek – doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Od listopada 2010 r. członek Instytutu Wschodnich Inicjatyw. Zainteresowania: obszar byłego Związku Radzieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Członek Katedry Stosunków Międzynarodowych od 2010 r. Jan Maciejewski – student prawa i MISH na UJ. Interesuje się historią idei, polityką oraz literaturą. Członek redakcji Pressji. Magda Maj – absolwentka UJ oraz AGH w Krakowie. Z wykształcenia geograf społecznoekonomiczny,zzamiłowania –społecznik.Zawodowozwiązanazobsługąrynkunieruchomości w Krakowie. Interesuje się literaturą biograficzną, polityką społeczną ora zarządzaniem publicznym. Koordynatorka projektu Edukacja dla obywateli w Centrum Analiz Regionalnych. Współpracuje z Katedrą Analiz Regionalnych. Alicja Malewska – wilnianka, żeglarka, doktorantka. Jako wolny elektron krąży od trzech lat wokół Klubu Jagiellońskiego.

48


Paulina Mazur – politolog, PR-owiec, mama. Członek Katedry Teologii. Krzysztof Mazur – doktor nauk politycznych i filozof, absolwent MISH UJ, specjalizujący się w historii idei. Ukończył doktorat na temat myśli politycznej Solidarności. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od jesieni 2008 roku pełni niewdzięczną funkcję Prezesa. Marcin Miedziak – student prawa i ukrainoznawstwa UJ. Zainteresowany analityczną teorią prawa, teoriami argumentacji, stosunkami polsko-ukraińskimi, odbył praktykę w Klubie, działał w Katedrze Polityk Publicznych. Paweł Musiałek – absolwent stosunków międzynarodowych i student politologii na UJ. Interesuje się szeroko rozumianą polityką, od publicystyki przez marketing i stosunki międzynarodowe do filozofii politycznej włącznie. Od 2009 roku członek Klubu Jagiellońskiego. Zajmował się fundraisingiem, promocją Pressji, a obecnie jest sekretarzem Katedry Stosunków Międzynarodowych. Radosław Niedzielski – student stosunków międzynarodowych oraz administracji na UJ. Interesuje się przemianami politycznymi i ekonomicznymi w Europie w okresie 1945-89 oraz procesami dekolonizacji w Afryce i Azji. W wolnych chwilach żeglarz, nurek oraz uczestnik koncertów rockowych. Członek Katedry Polityk Publicznych i współtwórca Klubu Pod Pressją. Joanna Nowakowska – absolwentka politologii oraz studentka administracji na UJ. Dyrektor biura Klubu Jagiellońskiego oraz koordynatorka pracy wolontariuszy działających przy prezydencji Polski w Radzie UE. Justyna Olek – absolwentka studiów politologicznych I stopnia w INPiSM UJ, studentka prawa, czechofilka uzależniona od słowa pisanego, w Klubie członkini Warsztatów Analiz Ustrojowych. Maciej Pach – absolwent stosunków międzynarodowych w WSE, student prawa na UJ. Interesuje się m.in. prawem konstytucyjnym i polityką. Pasjonat sportu żużlowego, korespondent żużlowy portalu NiceSport.pl. Pracuje w katedrze Warsztaty Analiz Ustrojowych. Publikował w Pressjach i Zeszytach Naukowych WSE Kultura i Polityka. Weronika Pasoń – absolwentka politologii i studentka rosjoznawstwa na UJ. Interesuje się współczesnymi stosunkami międzynarodowymi i rosyjską polityką zagraniczną. W Klubie jest członkiem Katedry Polityki Europejskiej. 49


Bożena Pietras-Goc – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Była Dyrektorem Departamentu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Głównym Specjalistą w Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego oraz liderem kilkudziesięciu projektów doradczych dla gmin i powiatów. Prywatnie interesuje się ekologią, sztuką ludową oraz turystyką górską. W Klubie jest szefową Katedry Analiz Regionalnych. Grzegorz Płatek – absolwent politologii i student prawa na UJ. Odbył kwartalny staż w European Public Law Organization w Grecji. Rodowity i dumny z tego faktu częstochowianin; fan żużla, muzyki alternatywnej oraz festiwali muzycznych. Członek Warsztatów Analiz Ustrojowych. Dagmara Podolanko – absolwentka politologii i studentka prawa na UJ. Interesuje się prawem konstytucyjnym, lubi czytać. Członek Warsztatów Analiz Ustrojowych. Mateusz Przanowski OP – doktor teologii; główny pomysłodawca, a obecnie dyrektor Studium Filozofii i Teologii (DSFT). Przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora biblioteki Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Publikował m.in. w Przeglądzie Tomistycznym, W Drodze i w Studiach antycznych i mediewistycznych. Szef Katedry Teologii. Wojciech Przybylski – absolwent socjologii na UJ i Multidisciplinary Studies Programme w Berlinie. Stypendysta German National Academic Foundation oraz Hertie Foundation. Instruktor ZHR. Współtwórca Katedry Analiz Regionalnych i Barometru Rozwoju Małopolski. Pracownik Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Marek Przychodzeń – doktor filozofii, współredaktor antologii „Aktualność wolności”. W latach 2004-2008 współpracownik Przeglądu Politycznego. Członek redakcji Pressji. Agnieszka Rojek – absolwentka politologii i studentka historii na UJ. Interesuje się najnowszą historią Polski oraz współczesnymi stosunkami międzynarodowymi. Członek Katedry Polityki Europejskiej.

Paweł Rojek – filozof i socjolog, zajmuje się metafizyką, antropologią kulturową i filozofią rosyjską. Autor „Semiotyki Solidarności”, tłumacz Sołowjowa, Florenskiego i Mieletinskiego. Sekretarz redakcji Pressji.

50


Arkady Rzegocki – politolog, dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W latach 1996-2010 w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Profesor i członek Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Przewodniczący Rady Klubu Jagiellońskiego, członek Klubu Jagiellońskiego od 1992 roku, członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, redaktor naczelny Pressji. Błażej Sajduk – doktor nauk politycznych; prorektor WSE w Krakowie; redaktor Kultury i Polityki, Zeszytów Naukowych WSE. Jego zainteresowania badawcze to stosunki międzynarodowe, politologia współczesna i myśl polityczna. Od jesieni 2010 r. szef Katedry Stosunków Międzynarodowych; współpracuje również z Pressjami. Diana Sałacka – studentka politologii i filozofii na UJ. Działa aktywnie w Radzie Kół Naukowych UJ oraz w stowarzyszeniu DoxoTronica. Pasją od dawna pozostaje jazda konna i rockowe koncerty na żywo, które napełniają ją energią do działania. Angażuje się w projekty jak Forum Młodej Europy czy Study Tours to Poland. Łukasz Sęk – student zarządzania na UEK oraz studiów podyplomowych na kierunku marketing internetowy na AGH. Absolwent ekonomii na UEK. Na co dzień czas wypełniają mu praca, studia, polityka, sport, spotkania, wyjazdy. W Klubie zajmuje się promocją Pressji. Błażej Skrzypulec – absolwent filozofii i socjologii na UJ; doktorant na Wydziale Filozoficznym UJ. Jego zainteresowania to analityczna metafizyka, filozofia percepcji, teoria i praktyka socjologiczna, demokracja bezpośrednia, polityka narkotykowa i kilka innych rzeczy. Jeden z autorów projektu Nowa Polis oraz członek stowarzyszenia DoxoTronica. Redaktor Pressji. Marta Soniewicka – doktor nauk prawnych; studiowała również filozofię. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Współzałożycielka Pressji. Piotr Stanek – adiunkt w katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UED. Uzyskał doktorat w ramach programu współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Université des Sciences et Technologies de Lille (Francja). Poza uczelniami macierzystymi prowadził zajęcia m.in. w ISM na Litwie, ESC Brest – Bretagne we Francji, ASEM w Mołdawii i Grand Valley State University w USA. Kieruje pracami Katedry Ekonomii.

51


Marta Stanisz – studentka politologii oraz absolwentka komparatystyki i Studium LiterackoArtystycznego na UJ. Interesuje się integracją europejską, religią i współczesną poezją metafizyczną. W ramach Katedry Polityki Europejskiej zaangażowana w projekt Monitor polskiej Prezydencji 2011. Malgožata Stefanovič – doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych UJ. Interesuje się kwestiami narodowościowymi po rozpadzie Związku Radzieckiego. Zaprzysiężona zwolenniczka przyjaźni polsko-litewskiej. Członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego. W minionym roku spełniła się jako koordynator Study Tours to Poland i Forum Młodej Europy. Krzysztof Szczerski – dr hab. nauk politycznych, polityk. Były Wiceminister Spraw Zagranicznych RP i Wiceminister w UKIE. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Szef polskiej grupy doradców Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Obecnie poseł na Sejm VII kadencji. W Klubie prowadził Katedrę Polityki Europejskiej. Piotr Szefer – student prawa na UJ. Zapalony działacz samorządowy, zarówno na uniwersytecie, jak i w rodzinnych Mogilanach. Miłośnik słowa mówionego, retoryki, erystyki. Współorganizator projektu Szkoła Debaty. Od 2010 roku członek Katedry Analiz Regionalnych. Jarosław Szewczyk – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ; absolwent prawa i ekonomii UJ. Ukończył American Law Programme (CUA-JU) oraz szkołę letnią prawa prywatnego na Uniwersytecie w Salzburgu; studiował  nauki ekonomiczne  na Uniwersytecie w Pizie. Obecnie aplikant adwokacki i pracownik kancelarii Allen &  Overy. Publikował w Pressjach, w KJ od 2007 r. Ostatnie zainteresowania: sztuka (współczesna), moda (uliczna), muzyka (jazzowa). Konrad Szpak – absolwent stosunków międzynarodowych w WSE; pracownik WSE oraz Centrum Analiz Energetycznych (TEUCES); w Klubie od 2007 r.; koordynator projektu Monitor polskiej Prezydencji 2011 oraz sekretarz Katedry Polityki Europejskiej. Paulina Szyzdek – absolwentka UEK, studentka UJ i WSE. Główne obszary zainteresowań: private banking, inwestycje alternatywne, art banking, literatura i kultura rosyjska. Członkini Koła Naukowego Bankowości, Controllingu i Finansów, PTE, SII. W Klubie Jagiellońskim angażuje się dziale finansowym oraz w dziale Promocji i Sprzedaży Pressji. Bartosz Światłowski – student stosunków międzynarodowych w WSE oraz polityki społecznej na UJ. Jego zainteresowania to filozofia J. Tischnera oraz L. Kołakowskiego, polityka wschodnia, historia Powstania Warszawskiego, współczesna myśl polityczna oraz publicystyka. Należy do Katedry Stosunków Międzynarodowych.

52


Andrzej Świdziński – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendysta: European Forum Alpbach Scholarship, programu Erasmus na University of Utrecht. Stażysta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie oraz Departamencie Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ. Członek pozarządowej organizacji studenckiej AEGEE Kraków oraz Koła Naukowego KSSM UJ. W Klubie działa w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Petros Tovmasyan – student prawa i politologii na Uniwersytecie Śląskim; aktywny działacz społeczny; w latach 2008-2009 Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, Prezes Zarządu Fundacji Dom Inicjatyw Obywatelskich, pomysłodawca i współzałożyciel stowarzyszenia Koalicja Na Rzecz Rozwoju, bloger polityczny, konserwatysta, polski Ormianin. Krzysztof Wajhajmer – student politologii na UJ. Miłośnik poezji Jacka Kaczmarskiego. Interesuje się historią. Karol Wilczyński – student MISH i psychologii stosowanej UJ. Interesuje się antropologią filozoficzną, psychologią poznawczą, zagadnieniami Kościoła i patrystyką. Od 2010 roku członek redakcji Pressji. Tomasz Wójtowicz – absolwent stosunków międzynarodowych w WSE, student UEK, doktorant nauk wojskowych AON, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Instytutu Geopolityki. W Klubie Jagiellońskim od 2008 roku, działa w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Katedrze Polityki Europejskiej. Michał Zabdyr-Jamróz – doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Asystent w Instytucie Zdrowia Publicznego CM UJ. Przewodniczący Sekcji Niezależnej Refleksji Politycznej Koła Nauk Politycznych UJ w 2007-2008. Zaangażowany w działalność stowarzyszenia DoxoTronica. Członek Klubu Jagiellońskiego i redakcji Pressji. Wojciech Zakrzewski – student stosunków międzynarodowych na UJ. Główne zainteresowania to polityka międzynarodowa, historia, filozofia; prywatnie uwielbia podróżowanie oraz pływanie. Działa w Klubie w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Tomasz Wieciech – adiunkt w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych UJ. Kieruje pracami Warsztatu Analiz Ustrojowych.

53


MECENASI CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY DARCZYŃCY


Mecenasi Ogromnie dziękujemy naszym mecenasom: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bank Zachodni WBK Conart Sp. z o.o. Dom Maklerski IDMSA Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” Fundusz im. Jana Kochanowskiego Fundusz Wyszehradzki Giełda Papierów Wartościowych Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Kancelaria T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Małopolski Urząd Wojewódzki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urząd Miasta i Gminy Niepołomice Urząd Miasta Krakowa

Na co dzień pomagają nam również osoby prywatne, których wsparcie jest dla nas niemniej cenne. 56


Członkowie wspierający

Wszystkich, którzy chcą nam pomóc, zachęcamy do zostania członkiem wspierającym. Może nim zostać każda osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która co miesiąc wpłacać będzie składkę członkowską w wysokości 30 zł. Członek wspierający jest stale informowany o bieżących działaniach Stowarzyszenia, a także otrzymuje za darmo wszystkie publikacje (Pressje, raporty i inne). Każda pomoc jest nam bardzo potrzebna.

Darczyńcy Klub Jagielloński przyjmuje okazjonalne darowizny. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc. Istnieje także możliwość wsparcia konkretnego projektu – wystarczy w tytule przelewu wpisać jego nazwę.

Numer konta, na które można wpłacać pieniądze: 16 2130 0004 2001 0404 9144 0001 JTKO Klub Jagielloński Rynek Główny 39/9 31-013 Kraków Autorami fotografii zamieszczonych w folderze są: Joanna Fedorowicz, Aleksandra Bałyk, Zbigniew Dura Redakcja, projekt i skład: Joanna Nowakowska, Magdalena Kot

57


Klub Jagielloński Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe www.kj.org.pl klub@kj.org.pl Nr konta: 16 2130 0004 2001 0404 9144 0001

Raport Roczny 2010/2011  

Raport Roczny Klubu Jagiellońskiego 2010/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you