Page 1

Raport Roczny 08\\09


Raport Roczny 2008\\2009


Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy Raport Roczny Klubu Jagiellońskiego. Prezentuje on pokrótce najważniejsze projekty realizowane przez Stowarzyszenie w minionym roku akademickim, przybliżając jednocześnie obecne priorytety jego rozwoju. W  czasach, gdy uniwersytety coraz bardziej przypominają szkoły zawodowe, a jednocześnie brak jest alternatywnych inicjatyw formujących młodych ludzi, znacząco wzrasta rola takich miejsc jak Klub Jagielloński. Dlatego, w moim przekonaniu jest to inicjatywa wyjątkowa: od innych odróżnia nas przede wszystkim zorientowanie na formację ludzi, a w konsekwencji na pozytywną zmianę życia publicznego. Zaryzykuję twierdzenie, że ten kierunek działania jest odwrotny niż w przypadku wielu innych organizacji. Klub nie przyciąga młodych i zdolnych ludzi, aby wykorzystać ich talenty do rozwoju samej instytucji. Naszym celem jest rozwój tychże osób, gdyż właśnie od nich zależy przyszłość Polski. Żałuję, iż stwierdzenie „ostatni czas był dla nas przełomowy” straciło na wyrazistości i  znaczeniu wskutek jego nadużywania, bo właśnie ono powinno rozpoczynać ten raport. Pierwsza w historii stała siedziba, utworzenie 8 katedr tematycznych pracujących w ramach Klubu, sukcesy pierwszych edycji Festiwalu Republikańskiego, Akademii Polsko-Litewskiej oraz Akademii Dojrzałych Obywateli to tylko niektóre z milowych kroków w rozwoju Stowarzyszenia. Szczególnym powodem do satysfakcji jest dla mnie zaangażowanie zespołu tworzącego Klub i w tym miejscu chcę mu bardzo podziękować za codzienny wysiłek. Za każdym z opisanych w tym raporcie projektów stoją konkretne osoby i setki przepracowanych godzin. Jestem świadomy ogromu pracy, który dopiero przed nami. Traktuję go jednak jako wyzwanie. Ambicją Klubu jest bycie jednym z najważniejszych, w pełni profesjonalnych ośrodków eksperckich i edukacyjnych w Polsce. Wszystkim, którzy na co dzień wspierają nas w jego tworzeniu lub dopiero zechcą do nas dołączyć, już dziś serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy. Krzysztof Mazur Prezes Zarządu

4

Raport Roczny 08/09


\\ O Klubie słów kilka Klub Jagielloński istnieje nieprzerwanie od roku 1989. Jego założycielami byli studenci oraz młodzi pracownicy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim. W trakcie 20 lat, jakie upłynęły od tamtej chwili, w różnego rodzaju inicjatywach klubowych zaangażowanych było kilkanaście tysięcy osób. Klub jest stowarzyszeniem ludzi młodych: od początku skupiał przede wszystkim studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych, stwarzając platformę rzeczowej debaty w istotnych kwestiach społecznych, kulturowych i politycznych. Misją Klubu jest promowanie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Wszystkie inicjatywy Stowarzyszenia ukierunkowane są na zachęcanie ludzi młodych do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe oraz na ich przygotowanie do pełnienia funkcji publicznych.

\\ umiarkowanie \\ szacunek dla tradycji \\ przedsiębiorczość \\ patriotyzm \\ poszanowanie prawa \\ tolerancja \\ samorządność \\ szacunek dla religii

\\ filary działalności Klub Jagielloński oparty jest na trzech filarach, które stanowią jednocześnie kierunki rozwoju Stowarzyszenia: Działalność ekspercka

Działalność edukacyjna

Działalność publiczna

• badania i ekspertyzy dotyczące najważniejszych obszarów życia wspólnotowego: kultury, prawa, samorządu, gospodarki, polityki wewnętrznej i międzynarodowej • publikacja corocznych raportów przygotowanych przez katedry tematyczne • publikacja artykułów naukowych i popularyzatorskich

• włączanie studentów w działalność grup eksperckich • redagowanie kwartalnika „Pressje” • szkoły wyjazdowe dla studentów • konferencje, spotkania tematyczne, promocje książek • wystawy, koncerty, projekcje • kursy akademickie na uczelniach oraz szkolenia • praktyki w najważniejszych instytucjach życia publicznego

Członkowie Klubu działają i pełnią odpowiedzialne funkcje, m.in. w: • mediach • urzędach • instytucjach kultury • organizacjach pozarządowych • szkołach wyższych • jednostkach samorządu • strukturach partyjnych • biurach poselskich

Raport Roczny 08/09

5


\\ Katedry W minionym roku działalność badawcza Klubu Jagiellońskiego realizowana była w ramach 8 Katedr Tematycznych:

\\ Filozofia Polityki \\ Prawo \\ Unia Europejska \\ Stosunki Międzynarodowe

\\ Kultura \\ Samorząd Terytorialny \\ Polityki Publiczne \\ Energia i Klimat

Katedry działają zgodnie z kalendarzem akademickim, skupiając wokół poszczególnych zagadnień grono studentów i absolwentów. Każda katedra ma swojego lidera, którym jest ekspert w danej dziedzinie. W minionym roku katedry prowadzili m.in. burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik, dr Krzysztof Szczerski oraz dr Steffen Huber. Praca katedr skupia się wokół wybranych uprzednio zagadnień. W zakończonym niedawno roku akademickim były to m.in. perspektywy polskiej prezydencji w UE (Katedra Unii Europejskiej), polski potencjał geopolityczny (Katedra Stosunków Międzynarodowych), perspektywy rozwoju Krakowa (Katedra Samorządu Terytorialnego), stan systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (Katedra Polityk Publicznych), myśl filozoficzna i polityczna Rzeczpospolitej czasów przedrozbiorowych (Katedra Filozofii Polityki). W lipcu 2009 r. do zespołu eksperckiego Klubu dołączyła Katedra Analiz Regionalnych. Najmłodsza z katedr to jedenastoosobowy zespół, podejmujący szereg inicjatyw związanych z szeroko pojętym rozwojem regionalnym. Głównym przedsięwzięciem Katedry jest publikowanie „Barometru Rozwoju Małopolski”. Jest to cotygodniowa analiza prezentująca i oceniająca bieżące decyzje i działania samorządów lokalnych z całego województwa. KAR wydała dotychczas 11 numerów „Barometru” (wcześniej jako Centrum Analiz Regionalnych) oraz jeden numer „Policy Brief”. Dotychczas ukazało się kilka tematycznych raportów przygotowywanych przez katedry przy współpracy z ekspertami: „Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną” to publikacja pod redakcją dra Krzysztofa Szczerskiego, wydana przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest ona autorskim pomysłem prezentującym nową metodę opisu pozycji kraju w relacjach międzynarodowych (analiza neo-geopolityczna) opracowaną przez dra Szczerskiego. Przedstawia klasyczne metody analizy polityki zagranicznej oraz – jako ilustracje wcześniejszych tez – zawiera teksty przygotowane przez członków Katedry Stosunków Międzynarodowych Klubu Jagiellońskiego, dotyczące różnych aspektów międzynarodowej obecności Polski we współczesnym świecie (gospodarka, wojsko, dyplomacja, technologie) i jej pozycji geopolitycznej. Książka będzie wykorzystywana m.in. jako podręcznik dla słuchaczy KSAP.

6

Raport Roczny 08/09


„Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia” to publikacja pod redakcją dra Krzysztofa Szczerskiego, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest pierwszym w Polsce naukowym opracowaniem problematyki Przewodnictwa w UE, szczególnie istotnym w kontekście objęcia przez Polskę tej funkcji w 2011 roku. Na publikację składają się opracowania ekspertów (prof. J. J. Węca, dr A. Gruszczaka, dr L. Jesienia, dr T. G. Grosse, dr F. Skawińskiego, I. Albrycht) oraz portrety ostatnich ośmiu Prezydencji zawierające opis ich przebiegu, streszczenia wystąpień programowych w Parlamencie Europejskim oraz ocenę skuteczności. Autorami portretów są członkowie Katedry Unii Europejskiej pracujący pod opieką Macieja Brachowicza. „Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata” to analiza przygotowana przez Katedrę Polityk Publicznych. Zawiera ona przegląd rozwiązań systemowych w zakresie szkolnictwa wyższego w 12 krajach świata (Australia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Japonia, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania). W wyniku tych analiz zespół Katedry opracował Indeks Jakości Szkolnictwa Wyższego, który prezentuje ranking systemów szkolnictwa wyższego (w oparciu o wspomniane państwa). Wnioski z tej roboczej publikacji stanowiły podstawę raportu „Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce”.  „Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce” jest publikacją dokumentującą roczną pracę Katedry Polityk Publicznych. W oparciu o wnioski z analizy „Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata”, zespół Katedry przeprowadził badania wśród przedstawicieli kadry akademickiej oraz studentów w ośmiu ośrodkach uniwersyteckich w Polsce. Raport składa się z czterech rozdziałów: pierwszy podsumowuje wyniki przeglądu systemów szkolnictwa wyższego w wybranych krajach świata, drugi prezentuje założenia reformy szkolnictwa przedstawionej przez minister Barbarę Kudrycką, w trzecim znajduje się opis przeprowadzonych badań, natomiast ostatni rozdział zawiera ramowy program reformy szkolnictwa wyższego w Polsce, zaproponowany przez Katedrę. „Polska wobec Traktatu Reformującego Unię Europejską” to raport przygotowany przez Katedrę Unii Europejskiej pod redakcją Macieja Brachowicza. Raport jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy władze polskie należycie zdefiniowały interes naszego kraju w negocjacjach nad nowym traktatem dla Unii Europejskiej oraz czy skutecznie dążyły do jego realizacji.

Raport Roczny 08/09

7


\\ Publikacje „Pressje” są kwartalnikiem od kilku lat wydawanym przez Klub Jagielloński. Dotychczas ukazało się już siedemnaście numerów pisma, z czego cztery w minionym roku akademickim.

Teka XVII „Stawka większa niż życie” Numer w całości poświęcony jest zagadnieniom bioetyki. Znalazły się w nim teksty m.in. Petera Singera, Tomasza P. Terlikowskiego, Adriana Reimers’a, Macieja Dybowskiego, a także wywiad Macieja Brachowicza z posłem Jarosławem Gowinem. W debacie na łamach „Pressji”, poświęconej szansom i zagrożeniom związanym z biotechnologią, wzięli udział dr Weronika Chańska, prof. Zbigniew Chłap oraz prof. Józef Dulak.

Teka XVI „sPRAWIEdliwość” Liczne wątpliwości dotyczące sprawiedliwości w ujęciu ekonomicznym, społecznym i politycznym w XVI numerze „Pressji” próbują rozproszyć m.in. prof. Czesław Porębski, dr Anna Krzynówek, dr Aneta Gawkowska, dr Marta Soniewicka, dr Barbara Sokołowska oraz dr hab. Marek Kornat.

8

Raport Roczny 08/09


Teka XV „Wschód – strategia czy obsesja?” Między innymi o Rosji, sensie niepodległości, polskiej i europejskiej polityce wschodniej, a także o Tatarach Krymskich w XV numerze „Pressji” piszą m.in. prof. Alvydas Jokubaitis, Maria Sonevytsky, dr hab. Włodzimierz Marciniak, Piotr Głuszkowski oraz dr Marta Soniewicka. Na trudne pytania dotyczące relacji Zachodu z Rosją odpowiada Paweł Kowal, były Wiceminister Spraw Zagranicznych.

Teka XIV „Ogniem czy mieczem? Stosunki Państwo - Kościół” Czy scjentyzm to opium dla mas? Co oznacza wolność religijna? Czy opodatkować kościół? Na te i wiele innych pytań odpowiadają m.in. Kamil Sokołowski, Krzysztof Mazur, Michał Zabdyr-Jamróz, Maciej Brachowicz. O roli mediów katolickich opowiada ksiądz Adam Boniecki. W numerze również ciekawa dyskusja na temat encykliki Spe Salvi pomiędzy prof. Bogdanem Szlachtą oraz prof. Janem Woleńskim.

Publikacje w internecie Blog Klubu Jagiellońskiego od 2007 r. jest stale obecny w serwisie Salon24.pl. Od tego czasu publicyści Klubu zamieścili na blogu ponad 180 wpisów, które zostały skomentowane ponad 800 razy. Klubowe artykuły poświęcone są przede wszystkim polskiej, europejskiej i światowej polityce, oraz ekonomii i kulturze. Wśród autorów znaleźli się m.in. Maciej Brachowicz, Wojciech Przybylski, dr Arkady Rzegocki, Krzysztof Mazur i Marek Przychodzeń.

Raport Roczny 08/09

9


\\ Wydarzenia w roku 2008\2009

Festiwal Republikański Serenissima Respublica – pod taką nazwą odbyła się w maju 2009 r. pierwsza edycja Festiwalu Republikańskiego, organizowanego przez Klub przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal ma na celu upowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych. W oparciu o interaktywne metody uczenia historii, Festiwal zachęca młodych Polaków do refleksji nad własną tożsamością narodową. W ciągu kilku dni trwania Festiwalu można było wziąć udział m.in. w debatach oksfordzkich, grach sejmowych i sądach nad kontrowersyjnymi postaciami polskiej historii. W konkursie debat oksfordzkich, dotyczących historii I RP, mogli wziąć udział uczniowie szkół średnich. Trzyosobowe drużyny, reprezentujące małopolskie licea, zmierzyły się w cyklu debat poświęconych dyskusyjnym zagadnieniom. Na zwycięzców czekały wartościowe nagrody. Przez trzy dni nad kontrowersyjnymi osobistościami życia publicznego Pierwszej Rzeczypospolitej odbywały się historyczne sądy. Poddani im zostali Janusz Radziwiłł, Jerema Wiśniowiecki oraz Stanisław August Poniatowski. W sądach udział brali sędziowie, adwokaci i prokuratorzy wybrani spośród ekspertów oraz uczestników (głównie studentów). O wyniku rozpraw decydowały głosy publiczności.

10

Raport Roczny 08/09


Gry sejmowe były symulacją przebiegu sejmów Lubelskiego i po Rokoszu Zebrzydowskiego. Działając w ramach podzielonych na obozy stronnictw, uczestnicy ćwiczyli umiejętności negocjacyjne i retoryczne, starając się za wszelką cenę przeforsować swoje propozycje polityczne. Do zwycięstwa, oprócz znajomości historii, konieczna okazała się wyobraźnia i …umiejętności handlowe. Festiwal zakończył się koncertem pieśni i piosenek związanych z Pierwszą Rzeczpospolitą. Szkoła Polsko-Niemiecka Sukcesem zakończyła się I edycja Szkoły Polsko-Niemieckiej, zatytułowanej „Pojednanie czy interesy? Nowy model sąsiedztwa”. Odbyła się ona w maju 2009 r. w Krakowie. Celem przedsięwzięcia, zrealizowanego wspólnie z Uniwersytetem w Bremie i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, była wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie współpracy pomiędzy studentami z Polski i Niemiec. Trzydziestu studentów podczas czterech dni brało udział w cyklu warsztatów, wykładów, seminariów, a także gier miejskich i strategicznych związanych z relacjami polsko-niemieckimi. Zajęcia realizowane były w ramach kilku bloków tematycznych: kultura, historia, społeczeństwo i polityka energetyczna. W ramach części praktycznej zajęć, uczestnicy w małych grupach przygotowywali własne projekty związane ze wzajemną współpracą. Najlepszy z nich został sfinansowany. Honorowy Patronat nad Szkołą objął prof. Władysław Bartoszewski.

Raport Roczny 08/09

11


Akademia Polsko-Litewska W kwietniu 2009 r. odbyła się I edycja Akademii Polsko-Litewskiej. Jest to projekt naukowy, służący wzajemnemu poznaniu i integracji środowisk akademickich Polski i Litwy. W ramach tej inicjatywy spotkało się trzydziestu młodych ludzi skupionych wokół Klubu oraz Koła Nauk Politycznych UJ oraz członków Korporacji Studenckiej „Respublika”, działającej przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego. W ciągu kilku dni poświęconych możliwościom współpracy obu krajów na płaszczyźnie społecznej, politycznej i gospodarczej, uczestnicy brali udział w panelach dyskusyjnych, debatach oksfordzkich i seminariach. Słuchali również wykładów takich ekspertów, jak prof. Zdzisław Najder, dr Marek Cichocki, Saulius Drazdauskas, Stasys Eidrigevicius, dr Jolanta Rzegocka. Ponadto program Akademii został uzupełniony o gry integracyjne i edukacyjne. Akademię Polsko-Litewską udało się zrealizować dzięki organizacyjnemu i finansowemu wsparciu Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Funduszu im. Jana Kochanowskiego. Akademia Dobrego Państwa Akademia Dobrego Państwa jest klubowym projektem o kilkuletniej już tradycji. Jest organizowana w formie wyjazdowej szkoły dla studentów krakowskich uczelni i obejmuje cykl seminariów, wykładów i warsztatów poświęconych państwu, polityce, mediom i gospodarce. Ostatnia edycja Akademii odbyła się w lutym 2009 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach i była poświęcona zrozumieniu mechanizmów i reguł procesu ustawodawczego oraz pogłębieniu wiedzy na temat polityki energetycznej i systemów wyborczych. Pierwszym zadaniem uczestników było uchwalenie ustawy korzystnej dla stronnictwa politycznego, do którego należeli w trakcie gry,

12

Raport Roczny 08/09


będącej symulacją procesu ustawodawczego. Gra rozwijała umiejętności negocjacyjne i zdolność prowadzenia dyskusji opartej o rzeczowe argumenty, ukazując jednocześnie złożoność procesów prawodawczych. Drugiego dnia odbyły się warsztaty poświęcone polityce i bezpieczeństwu energetycznemu. Zajęcia oparte były o analizę możliwych scenariuszy sytuacji kryzysowych związanych z przerwaniem dostaw surowców energetycznych do Polski. Rolę eksperta podczas warsztatów pełnił były wiceminister gospodarki dr Piotr Naimski. Ostatni blok tematyczny Akademii poświęcony był systemom wyborczym. Na temat jego reformy w Polsce, w kontekście innych rozwiązań funkcjonujących na świecie, wykład poprowadził dr Jarosław Flis. Obserwatorium wyborcze i Europejski Ring Naturalnym polem zainteresowania Klubu Jagiellońskiego od początku jego istnienia były wybory przedstawicieli do wszelkich organów władzy. Z tego powodu Katedra Unii Europejskiej, pod kierownictwem Macieja Brachowicza, rozpoczęła projekt Obserwatorium wyborczego, który miał dostarczać obywatelom wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W okresie od 15 kwietnia do 6 czerwca 2009 r. na stronie internetowej projektu codziennie prezentowano podsumowanie najważniejszych z punktu widzenia wyborców informacji. Celem Obserwatorium był nie tylko monitoring kampanii i samych wyborów, lecz również prezentowanie informacji o Parlamencie Europejskim jako ważnym organie decyzyjnym i opiniującym Unii Europejskiej. Obok skrótu bieżących wydarzeń, Katedra na stronie www.obserwatoriumue.pl udostępniała przygotowane przez nią materiały dotyczące m.in. historii Parlamentu, jego składu i kompetencji, grup politycznych funkcjonujących w jego ramach, ordynacji wyborczej czy stanowisk polskich parlamentarzystów.

Raport Roczny 08/09

13


Celem przybliżenia Krakowianom kandydatów, na których mogli oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Klub zorganizował dwa spotkania prezentujące postaci Bogusława Sonika, Pawła Kowala i Krzysztofa Szczerskiego. Oba spotkania w ramach Europejskiego Ringu cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców miasta, jak również ze strony mediów. Miały one formę merytorycznych debat poświęconych przede wszystkim zagadnieniom przyszłości Unii Europejskiej i programom poszczególnych kandydatów. Konferencja Ius Mercatorum, Lex Mercatoria Konferencja Ius Mercatorum, Lex Mercatoria - Z dziejów i współczesności prawa handlowego odbyła się w marcu 2009 r. w Krakowie i została zorganizowana we współpracy z Katedrą Historii Prawa Polskiego WPiA UJ oraz Towarzystwem Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. W kilkudniowej konferencji wzięło udział kilkudziesięciu prelegentów reprezentujących uniwersytety z Polski (m.in. Jagielloński, Warszawski, Gdański, Wrocławski) oraz z Ukrainy i Słowacji. Referaty i dyskusje poświęcone były zarówno historii prawa handlowego, jak również jego współczesnym problemom. Sponsorem konferencji była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

14

Raport Roczny 08/09


Wyprawa badawcza do Mołdawii W drugiej połowie lipca 2009 r. zespół Katedry Stosunków Międzynarodowych wraz ze studentami z Koła Nauk Politycznych UJ wyruszył na 10-dniową wyprawę śladami polskiej obecności na Wschodzie. Celem ekspedycji było poznanie potencjału i znaczenia Mołdawii dla polskiej polityki zagranicznej. Pod okiem dra Krzysztofa Szczerskiego klubowa reprezentacja odwiedziła m.in. Naddniestrze, będące separatystyczną częścią kraju, Kiszyniów, Bielce, Strycz, Gagauzję, a także Kamień Podolski, Chocim i Soroki. Istotnym wymiarem wyprawy było nawiązanie licznych kontaktów z organizacjami studenckimi, międzynarodowymi i polonijnymi działającymi na terenie Mołdawii. Uczestnicy na ręce mołdawskiej polonii przekazali artykuły biurowe, książki i materiały do nauki języka polskiego. Projekt został przeprowadzony dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wernisaż prac Iwana Kulika We współpracy z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera, Klub Jagielloński zorganizował wernisaż prac Iwana Kulika. Odbył się on 12 grudnia 2008 r. w holu głównym WSE. Iwan Kulik jest ukraińskim malarzem, od 1990 r. mieszkającym i tworzącym w Polsce. Dominującą część jego twórczości stanowią obrazy olejne, które łączą się w cykle tematyczne. Najważniejsze z prac należą do serii inspirowanych wielkimi postaciami historii i sztuki bądź związanych z wybitnymi dziełami literackimi. Wśród znakomitych prac jest cykl inspirowany postacią Stańczyka.

Raport Roczny 08/09

15


Audioblog Każdego tygodnia w okresie od marca do czerwca 2009 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia udostępniane były wywiady z ekspertami związanymi z Klubem Jagiellońskim. Komentarze dotyczyły aktualnych kwestii ekonomicznych (w roli eksperta występował Robert Nowak), spraw wewnętrznych (Łukasz Gibała) oraz spraw międzynarodowych (dr Krzysztof Szczerski). Debaty i dyskusje Można śmiało powiedzieć, że jednym z filarów Klubu Jagiellońskiego jest dyskutowanie. Ponieważ jednak nie sposób opisać wszystkich toczących się debat, poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze, które miały miejsce w minionym roku akademickim. Unia Europejska oczami eksperta 19 stycznia 2009 r. w Lochu Camelot zorganizowane zostało spotkanie dyskusyjne wokół nowej książki dra Krzysztofa Szczerskiego, zatytułowanej „Dynamika systemu europejskiego”. Autor jest uznanym ekspertem w dziedzinie integracji europejskiej, polityki regionalnej i administracji publicznej. W Klubie Jagiellońskim pełni funkcję szefa Katedry Stosunków Międzynarodowych. Dr Szczerski odpowiadał na pytania publiczności, dotyczące m.in. ewolucji systemu europejskiego, problemów aksjologicznych istniejących w Europie oraz roli, jaką pełni i jaką powinna pełnić Polska w Unii Europejskiej. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Kołem Nauk Politycznych UJ.

16

Raport Roczny 08/09


Bioetyka – szanse i zagrożenia 26 stycznia 2009 r. w krakowskim Lochu Camelot odbyła się debata na temat możliwości współczesnej biotechnologii i związanych z nimi zagrożeń. Dzięki obecności ekspertów dyskusja miała charakter merytoryczny i rzuciła nowe światło na etyczny wymiar osiągnięć biotechnologicznych prezentowanych w mediach w sposób pobieżny i oparty na emocjach. Dyskutowane kwestie dotyczyły przede wszystkim dwóch dokumentów międzynarodowych: Konwencji Bioetycznej Rady Europy z Oviedo, którą Polska ma zamiar ratyfikować oraz instrukcji Stolicy Apostolskiej „Dignitas Personae”. Różnica zdań między prelegentami odsłoniła ciekawe i kluczowe dla zrozumienia dzisiejszych sporów rozbieżności pomiędzy zwolennikami tradycyjnej etyki opartej na godności człowieka, a zwolennikami etyk konsekwencjonalistycznych. W roli ekspertów wystąpili: prof. Zbigniew Chłap (współtwórca polskiego Kodeksu etyki lekarskiej, członek Papieskiej Akademii „Pro Vita”), dr Weronika Chańska (reprezentująca Zakład Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ) oraz prof. Józef Dulak (kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej UJ). Debatę prowadził Maciej Brachowicz. Wschód – strategia czy obsesja? Debata na temat Wschodu, nawiązująca do tematyki XV teki „Pressji” odbyła się 26 marca 2009 r. w Wyższej Szkole Europejskiej. W dyskusji udział wzięli prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński, „Arcana”) oraz dr Stanisław Górka (Uniwersytet Śląski). Eksperci odsłaniali rzadko dyskutowane aspekty relacji pomiędzy Unią Europejską i Rosją.

Raport Roczny 08/09

17


Wydarzenia integracyjne W ciągu roku 2008/2009 miało miejsce wiele mniej formalnych wydarzeń klubowych. Podczas wypraw w góry toczyły się wielogodzinne dyskusje na temat kierunków rozwoju Klubu oraz odbywały się „burze mózgów” poświęcone realizacji bieżących projektów. Jedynymi momentami, w których Klubowicze powstrzymują się od dysput jest wspólne kolędowanie i śpiewanie pieśni patriotycznych… trudno jest jednocześnie śpiewać i perorować.

\\ Trwające projekty Nowy rok akademicki to nowe wyzwania i nowe projekty. W sierpniu 2009 r. rozpoczęła się realizacja największego w dotychczasowej historii Klubu przedsięwzięcia, jakim jest Akademia Dojrzałych Obywateli. Jej celem jest zaktywizowanie trzystu uczniów małopolskich liceów i przygotowanie ich do odpowiedzialnej partycypacji w życiu publicznym. Akademia jest cyklem innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case study, dzięki którym uczniowie uzyskają wiedzę na temat funkcjonowania państwa i gminy, oraz wzbogacą swoje praktyczne umiejętności istotne w działalności publicznej. Ważną częścią projektu jest etap praktyczny, podczas którego uczniowie sami będą szukali rozwiązania konkretnego problemu społecznego, pisząc jednocześnie wniosek o dofinansowanie ich pomysłu. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W listopadzie 2009 r. odbędzie się organizowana przez Klub konferencja Rzeczpospolita - niedokończony projekt. Będzie ona poświęcona ocenie minionych dwudziestu lat przemian m.in. w dziedzinie myśli politycznej, systemu politycznego, samorządu oraz stosunków międzynarodowych. W przedsięwzięciu, konfrontującym spojrzenie dwóch pokoleń, wezmą udział zarówno osoby obecne przy tworzeniu III Rzeczpospolitej, jak również młodzież ze środowisk studenckich i licealnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Więcej informacji o tych oraz wielu innych inicjatywach zaplanowanych na rok 2009/2010 znajdą Państwo w kolejnym raporcie rocznym.

18

Raport Roczny 08/09


\\ Ludzie Klubu Klub to ludzie. Oni są najważniejszą wartością Stowarzyszenia, które działa wyłącznie w oparciu o ich pracę i poświęcenie. W minionym roku akademickim w działalność Klubu zaangażowane były następujące osoby:

Aleksander Balicki - student IV roku politologii, członek Koła Nauk Politycznych UJ. Zainteresowania: literatura klasyczna, piłka ręczna, Giełda Papierów Wartościowych. Członek drużyny piłki ręcznej AZS UJ. Interesuje się również fotografią amatorską oraz nowoczesną sztuką i designem. Michał Bizoń - student filozofii i fizyki na UJ. Szermierz, członek ARMA. Zainteresowania naukowe obejmują historię wojskowości europejskiej, historię kościoła oraz zagadnienia cywilizacji, zwłaszcza w jej związku z religią, rasą i językiem. Miłośnik języków i kultury klasycznej. Należy do Katedry Filozofii Polityki. Małgorzata Bohdan - w nieustającej pogoni  za dyplomem z fizyki, snuje nierealne plany nanotechnologa. Na co dzień w newsroomie portalu Kresy.pl wyszukuje niekorzystne zdjęcia polityków. Należy do Katedry Kultury. Maciej Brachowicz - prawnik i ekonomista, współpracownik Teologii Politycznej. Przygotowuje doktorat z zakresu praw człowieka. W Klubie przez dwa lata prowadził Katedrę Unii Europejskiej. Jest członkiem redakcji „Pressji”. Natalia Brachowicz - absolwentka teologii na PAT oraz stosunków międzynarodowych na WSE. Obecnie pracuje przy tworzeniu Muzeum PRL w Nowej Hucie. Współpracuje z redakcją „Pressji”. Agnieszka Cygańczyk - ukończyła Wydział Grafiki na ASP w Krakowie. Jest laureatką wielu konkursów w kraju i za granicą. Obecnie pracuje nad własnym reportażem filmowym „Sztuka – sposób na życie”. Interesuje się ilustracją, plakatem, architekturą wnętrz oraz szeroko pojmowaną kulturą audiowizualną. Współpracuje z redakcją „Pressji”. Michał Dulak - student politologii UJ, członek Koła Nauk Politycznych UJ. Zainteresowany wszystkim, co wiąże się z Unią Europejską oraz polityką lokalną miasta Krakowa. W Klubie działa w Katedrze Unii Europejskiej oraz Katedrze Analiz Regionalnych.

Raport Roczny 08/09

19


Zbigniew Dura - student politologii na UJ, były prezes Koła Nauk Politycznych UJ. Zainteresowania: polityka energetyczna, turystyka górska, fotografia oraz lżejsza i cięższa muzyka. W Klubie od września 2008 r. Obecnie członek Zarządu. Anika Dziewior - studentka IV roku politologii i II roku kulturoznawstwa międzynarodowego na UJ. Kocha kino, interesuje się montażem, pracuje w radiu. Członek Katedry Kultury. Jadwiga Emilewicz - politolog, zajmuje się socjologią władzy i samorządem terytorialnym w Polsce. Wykładowca WSE. Obecnie kierownik „Muzeum PRL-u” w Nowej Hucie. Autor książki (wraz z A. Wołkiem) „Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej autorów”. Współzałożyciel i członek redakcji „Pressji”. Agnieszka Faron - absolwentka lingwistyki stosowanej w WSE. Odbyła staż w biurze World Youth Alliance w Brukseli i zdobyła Mont Blanc. Zainteresowania: komunikacja międzykulturowa i podróże. Należy do Katedry Kultury; zaangażowana jest także w Akademię Dobrego Państwa. Maksymilian Galon - doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Były prezes i członek honorowy Koła Nauk Politycznych UJ, zajmujący się głównie kwestiami przemian społecznych pod wpływem rozwoju technologicznego. Interesuje się również obronnością. Członek Katedry Polityk Publicznych. Adrian Gorgosz - doktorant w INPiSM UJ, student europeistyki na UJ. Członek Koła Nauk Politycznych UJ. Publikował m.in. w „Zeszytach Naukowych KNP” i „2 Obiegu”. Koordynator ogólnopolskiego projektu integracji kół politologicznych „Politeja”. Zainteresowany analitycznymi teoriami w naukach politycznych. Miłośnik jazzu i tańca ludowego. W Klubie działa w Katedrze Polityk Publicznych. Kamil Gruner - absolwent stosunków międzynarodowych UJ. Były przewodniczący Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, członek-założyciel stowarzyszenia „Małopolska XXI”. Szerokie zainteresowania ze szczególnym wskazaniem na Rzeczpospolitą, Amerykę Północną oraz Kaukaz. Członek Komisji Rewizyjnej Klubu. Michał Grzybowski - studiuje stosunki międzynarodowe na WSE. W ramach programu Erasmus przez pół roku studiował w Leeds. Interesuje się w polityką zagraniczną i dyplomacją. Członek Katedry Stosunków Międzynarodowych.

20

Raport Roczny 08/09


Steffen Huber - doktor nauk filozoficznych, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polskiej IF UJ, zajmuje się myślą polskich humanistów i różnowierców XVI i XVII w. Autor książek: „Die Idee der souveränen Bürgergesellschaft. Polen 1970-1990”, „Logika i wiara w sporze A. Wiszowatego i G. W. Leibniza o Trójcę św.”. Współpracował z wiedeńskim Instytutem Regionu Naddunajskiego i Europy Środkowej. W Klubie szef Katedry Filozofii Polityki. Maciej Hulicki - student prawa UJ; studiował również na Catholic University of America. Interesuje się prawem cywilnym, przede wszystkim własnością intelektualną, problematyką międzynarodową oraz historią. Lubi sztukę, a zwłaszcza literaturę, malarstwo, teatr. Miłośnik podróży i futbolu. Członek Katedry Prawa. Magdalena Jagła - studentka V roku politologii na UJ. Członek KNP UJ, redakcji „Zeszytów Naukowych KNP” oraz „Drugiego Obiegu”. Odbyła staż w Instytucie Kościuszki. Zainteresowania: ustroje państwowe, szczególnie Szwajcarii oraz Francji. Zaangażowana w Festiwal Republikański oraz Akademię Dojrzałych Obywateli. Aleksandra Jakuczek - studentka politologii i kulturoznawstwa dalekowschodniego na UJ. Pracowała w portalu Onet.pl i odbyła praktyki w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju. Zainteresowania: współczesne systemy polityczne, geopolityka, Azja Południowo-Wschodnia. Obecnie przebywa na stypendium w Szanghaju. W Klubie działa w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Bartosz Kęciek - student prawa UJ, warszawiak, konserwatysta. Zainteresowania: prawo, polityka, historia, filozofia, teologia. Autorytet: Piłsudski. W Klubie działa w Katedrze Prawa. Marcin Kędzierski - doktorant na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UE w Krakowie; obecnie asystent posła do PE Pawła Kowala oraz asystent koordynatora europejskiego programu VETWORKS (analiza polityk publicznych w obszarze edukacji). W Klubie jest szefem Katedry Polityk Publicznych (od czerwca 2008 r.). Mateusz Kędzierski - absolwent socjologii na UW, obecnie studiuje w Instytucie Filozofii UJ. Redaktor portalu Kresy.pl oraz współpracownik Teologii Politycznej. W Klubie zajmuje się głównie filozofią polityki oraz polityką wschodnią (uczestnik Akademii Polsko-Litewskiej). Erwin Kita - absolwent politologii na UJ. Aktywnie zajmuje się ubogacaniem swojego Curriculum Vitae. Lubi czeskie kino, gruzińskie wino i rosyjskie kobiety. W Klubie od 2007 r., niezmiennie jako członek Katedry Stosunków Międzynarodowych.

Raport Roczny 08/09

21


Anna Kobiałka - miłośniczka nauk społecznych: studiuje politologię i socjologię na UJ. Czasami znajduje się w dwóch miejscach naraz. Szuka wtedy wolnego czasu, ale znajduje coś innego. Przyznaje się do dwóch nałogów: kawy i dr Housa. Członek Katedry Kultury. Krystian Kratiuk - absolwent Studium Dziennikarskiego AP w Krakowie, student V roku politologii AP. Sekretarz redakcji portalu informacyjnego Netbird.pl. Członek Katedry Stosunków Międzynarodowych. Do raportu przygotował tekst „Porównanie expose ministrów spraw zagranicznych Anny Fotygi i Radosława Sikorskiego”. Magdalena Krzyk - studentka III roku stosunków międzynarodowych na WSE. W ramach Erasmusa studiowała na Liverpool J. Moores University. Zainteresowania to m.in. polityka UE i jej relacje z Bliskim Wschodem, teorie integracji międzynarodowej, kultura i język arabski. Członkini Katedry Stosunków Międzynarodowych, współtwórca Obserwatorium Wyborczego. Anna Krzynówek - doktor nauk prawnych, wykładowca w WSFP „Ignatianum” i na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Autorka pracy „Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o idee i instytucje demokracji deliberatywnej”. Członek redakcji „Pressji”, redaktor prowadzący numeru poświęconego sprawiedliwości. Karol Krzysztoń - prawnik. Prowadzi firmę zajmującą się doradztwem prawnym SKK Group. Uczestnik seminariów i konferencji z zakresu prawa UE. Publikował w „Pressjach”; szef Katedry Prawa; pomysłodawca klubowego bloga. Kamil Kuś - absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J.Tischnera w Krakowie. Swoje artykuły publikował na łamach „Pressji” i w miesięczniku „Znak”. W Klubie należał do Katedry Stosunków Międzynarodowych. Barbara Łącka - studiuje politologię i administrację na UJ. Interesuje się samorządem terytorialnym, a w szczególności powiatem tarnowskim, z którego pochodzi. W klubie Członek Katedry Samorządu Terytorialnego. Krzysztof Mazur - politolog i filozof, absolwent MISH UJ, specjalizujący się w historii idei. Przygotowuje doktorat na temat myśli politycznej Solidarności. W Klubie pełni niewdzięczną funkcję Prezesa (od jesieni 2008 r.).

22

Raport Roczny 08/09


Paweł Musiałek - student stosunków międzynarodowych i politologii na UJ. Interesuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami politycznymi. Prywatnie oddany fan siatkówki (również gracz). W Klubie dotąd zajmował się głównie fundrasingiem. Radosław Niedzielski - student stosunków międzynarodowych w WSE oraz administracji na UJ. Interesuje się przemianami politycznymi i ekonomicznymi w Europie w okresie 1945-89 oraz procesami dekolonizacji w Afryce i Azji. W wolnych chwilach żeglarz, nurek oraz uczestnik koncertów rockowych. W Klubie zaangażowany w audiobloga. Maciej Pach - student prawa UJ oraz absolwent stosunków międzynarodowych w WSE. Interesuje się polityką, prawem i historią, a zwłaszcza niemcoznawstwem oraz prawem konstytucyjnym i porównawczym prawem ustrojowym. W Klubie jest członkiem Katedry Prawa oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. prawnych. Weronika Pasoń - studentka politologii i rosjoznawstwa na UJ. Interesuje się współczesnymi stosunkami międzynarodowymi oraz rosyjską polityką zagraniczną. W Klubie członek Katedry Stosunków Międzynarodowych. Bartosz Pawłowski - za dwa lata absolwent politologii na UJ. Zakochany w radiu, a najbardziej w tym krakowskim, akademickim, czyli w Radiofonii, gdzie co poniedziałek prowadzi własną audycję „Muzyczny Alfabet”. To jeden z bardziej rozchwytywanych publicystów w naszym kraju - miliony Polaków czytuje, prawie codziennie, jego teksty „na pasku” w tvp info. Członek Katedry Stosunków Międzynarodowych. Anna Piechota - absolwentka stosunków międzynarodowych na WSE oraz studentka prawa na UJ. Interesuje się prawem gospodarczym prywatnym oraz polityką energetyczną w UE. Jest absolwentką praktyk w MSZ RP oraz w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. W Klubie od 2007 r. Łukasz Porębski - absolwent politologii UJ. Praktykę studencką odbył m.in w Domu Maklerskim IDMSA. Interesuje się Giełdą Papierów Wartościowych, sportem oraz fotografią. Członek Katedry Prawa. Wojciech Przybylski - socjolog, asystent w WSE, doktorant w Instytucie Socjologii UJ. Naukowo zajmuje się zmianami społecznymi, w szczególności kulturowymi aspektami transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Członek Koła Rozwoju Regionalnego PO. W latach 2008-2009 dyrektor Centrum Analiz Regionalnych. Instruktor ZHR. W Klubie od 2005 r. Były członek Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu, obecnie sekretarz Katedry Analiz Regionalnych.

Raport Roczny 08/09

23


Marek Przychodzeń - doktorant w Instytucie Filozofii UJ, współredaktor antologii „Aktualność wolności”. W latach 2004-2008 współpracownik „Przeglądu Politycznego”. Członek redakcji „Pressji”. Agnieszka Rojek - studentka politologii i historii na UJ. Główne zainteresowania to współczesne stosunki międzynarodowe oraz najnowsza historia Polski. Członek Katedry Stosunków Międzynarodowych. Jan Rozwadowski - student V roku Automatyki i Robotyki oraz III roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na AGH w Krakowie. Interesuje się polityką i sportem. W Klubie uczestniczył w pracach Katedry Samorządu Terytorialnego oraz grupy fundraisingowej. Arkady Rzegocki - adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ oraz WSB-NLU w Nowym Sączu. Opublikował m.in. „Wolność i sumienie”, „Idea raison d’état w przeszłości i w kontekście współczesnej integracji europejskiej”. Studiował i prowadził badania naukowe m.in. w University College Dublin, European University Institute we Florencji a także w Pradze, Oksfordzie, Cambridge, Chicago, Denver. Członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Prezes Rady Klubu, redaktor naczelny „Pressji”. Tomasz Sekuła - absolwent politologii i prawa na UJ. Jego „małą ojczyzną” są Brzeszcze, gdzie działa jako instruktor harcerstwa. Interesuje się trzecim sektorem oraz zamówieniami publicznymi. Należy do Katedry Samorządu Terytorialnego oraz jest członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu. Kamil Sokołowski - absolwent filozofii. Członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego od listopada 2008 do listopada 2009. Marta Soniewicka - doktor nauk prawnych; studiowała również filozofię. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jest członkiem redakcji kwartalnika filozoficzno-kulturalnego „Mêlée”. Współzałożycielka kwartalnika „Pressje”; obecnie sekretarz redakcji. Malgožata Stefanovič - absolwentka politologii na UJ; studiowała również socjologię. Obecnie doktorantka I roku w rodzimym Instytucie. Główne zainteresowania naukowe dotyczą kwestii narodowościowych po rozpadzie Związku Radzieckiego. W wolnym czasie oddaje się pasjom przewodnickim i rękodzielniczym. Pomysłodawca i koordynator Akademii Polsko-Litewskiej oraz szef działu promocji „Pressji”. Marta Strzecha - studentka stosunków międzynarodowych i prawa na UJ. Pochodzi z Tychów. Stypendystka programu Socrates/Erasmus, dzięki któremu mogła studiować w Rzymie. Członek Katedry Unii Europejskiej, w ramach której przygotowała rozdział dotyczący prezydencji Słowenii.

24

Raport Roczny 08/09


Krzysztof Szczerski - doktor politologii, polityk. Były Wiceminister Spraw Zagranicznych RP i Wiceminister w UKIE. Obecnie Wicedyrektor INPiSM UJ, wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek Rady Służby Cywilnej oraz Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa. Autor szeregu książek z zakresu integracji europejskiej i administracji publicznej. W Klubie prowadził Katedrę Stosunków Międzynarodowych. Jarosław Szewczyk - studiuje na wydziale Prawa oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Przyszły prawnik, obecnie poznaje uroki studiowania na Universita degli Studi di Pisa. Członek Katedry Prawa, publikuje w „Pressjach”, jest także członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu. Konrad Szpak - absolwent i student WSE im. ks. J. Tischnera (stosunki międzynarodowe). Publikował w „Pressjach”. Autor jednego ze studiów przypadku („Polska infrastruktura dyplomatyczna”) w publikacji na potrzeby KSAP-u. Działa w Katedrze Stosunków Międzynardowych. Tomasz Spannbauer - absolwent politologii UJ. Urodził się i do dziś jest związany z Suchą Beskidzką. Główne zainteresowanie to samorząd. W Klubie działa w Katedrze Samorządowej. Dominik Śmiertka - student prawa UJ. W Klubie odpowiedzialny za promocję „Pressji”. Wielki fan piłki nożnej i były król strzelców juniorów powiatu tarnowskiego. Miłosz Ślepowroński - student politologii na UJ, prezes Koła Nauk Politycznych UJ. Interesuje się austriacką szkołą ekonomiczną, libertariańską i konserwatywną myślą polityczną oraz studiami strategicznymi. W wolnym czasie czyta amerykańskie sci-fi oraz polską i rosyjską fantastykę, słucha metalu i rocka. Planuje obalenie demokracji. Współtwórca klubowego audiobloga. Bartosz Światłowski - student stosunków międzynarodowych (WSE). Zainteresowania: filozofia J. Tischnera  oraz Leszka Kołakowskiego, polityka wschodnia, historia Powstania Warszawskiego, współczesna myśl polityczna oraz publicystyka. W Klubie działa przy promocji „Pressji”. Krzysztof Wajhajmer - student III roku politologii na UJ. Interesuje się historią. Miłośnik poezji Jacka Kaczmarskiego. Swego czasu działał aktywnie w podkarpackich mediach lokalnych. W Klubie jest członkiem grupy promocyjnej kwartalnika „Pressje” oraz jest odpowiedzialny za działalność fundraisingową. Agnieszka Węgrzyn - entuzjastka aktywnego wypoczynku i spontanicznych eventów plenerowych oraz wszelkiego rodzaju zainteresowań specyficznych. W wolnym czasie śpiewa pod nosem i pasjami robi kanapki, wkładając w to całe serce. Posiadaczka kota i dwóch suczek rasy jamnik.

Raport Roczny 08/09

25


Tomasz Wójtowicz - absolwent stosunków międzynarodowych WSE, student UEK oraz doktorant Akademii Obrony Narodowej. Członek Instytutu Geopolityki, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Związku Strzeleckiego. Teksty jego autorstwa ukazywały się w zeszytach naukowych WSE, Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK oraz publikacjach zbiorowych IG i KJ. Członek Katedry Stosunków Międzynarodowych. Michał Zabdyr-Jamróz - absolwent politologii UJ oraz student filozofii UJ. Współpracował przy projekcie badawczym Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ zatytułowanym „Zdrowie Publiczne w Polsce w Obliczu Akcesji”. Interesuje się socjobiologią, lotami kosmicznymi, jazzem, RPG. Autor bloga na portalu Salon24. Członek Katedry Filozofii Politycznej. Kasia Zawada - szczęśliwa absolwentka socjologii UJ, absolwentka WSE. Jak na socjologa przystało, pasjonują ją ludzie. Interesuje ją joga, wycieczki rowerowe, literatura reportażu, nowożytna historia, stosunki międzynarodowe, Białoruś. W Klubie członek katedry Stosunków Międzynarodowych; zaangażowana również w Akademię Dobrego Państwa oraz Festiwal Republikański. Łukasz Zych - student IV roku politologii UJ. Zainteresowania naukowe: relacje państwo - kościół, przemiany we współczesnym chrześcijaństwie, pontyfikat Benedykta XVI. Działalność społeczna i zawodowa: obecnie Instytut Tertio Millennio, wcześniej Caritas Diecezji Sosnowieckiej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Obecnie w ramach Programu Erasmus student Uniwersytetu Karola w Pradze.

26

Raport Roczny 08/09


Patroni Codzienną pracę Klubu wspierają Patroni, którzy mają prawo do opiniowania oraz proponowania działań strategicznych dla działalności Stowarzyszenia. Patronami Klubu są: Łukasz Gibała, Jarosław Gowin, Stanisław Kracik, prof. Ryszard Legutko (do 2007 r.) oraz Bogusław Sonik. Mecenasi Wielu Klubowych inicjatyw nie byłoby bez wsparcia Mecenasów. Szczególne podziękowania kierujemy do: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Funduszu im. Jana Kochanowskiego Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zostań członkiem wspierającym Wszystkich, którzy chcą nam pomóc, zachęcamy do zostania członkami wspierającymi. Może nim zostać każda osoba fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która co miesiąc wpłacać będzie składkę członkowską w wysokości 30 zł. Członek wspierający jest stale informowany o bieżących działaniach Stowarzyszenia, a także otrzymuje za darmo wszystkie publikacje („Pressje”, raporty etc.). Każda pomoc jest nam bardzo potrzebna. Numer konta, na które można wpłacać pieniądze: 16 2130 0004 2001 0404 9144 0001.

Raport Roczny 08/09

27


Klub Jagielloński Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe www.kj.org.pl klub@kj.org.pl Nr konta: 16 2130 0004 2001 0404 9144 0001

Redakcja, projekt i skład: Paulina Mazur i Michał Milczarczyk

Raport Roczny 2008/2009  

Raport roczny Klubu Jagiellońśkiego 2008/2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you